EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1726

2018 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1726 dėl Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros (eu-LISA), kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1987/2006 ir Tarybos sprendimas 2007/533/TVR bei panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1077/2011

PE/29/2018/REV/1

OJ L 295, 21.11.2018, p. 99–137 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/06/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1726/oj

21.11.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 295/99


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2018/1726

2018 m. lapkričio 14 d.

dėl Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros (eu-LISA), kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1987/2006 ir Tarybos sprendimas 2007/533/TVR bei panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1077/2011

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 74 straipsnį, 77 straipsnio 2 dalies a ir b punktus, 78 straipsnio 2 dalies e punktą, 79 straipsnio 2 dalies c punktą, 82 straipsnio 1 dalies d punktą, 85 straipsnio 1 dalį, 87 straipsnio 2 dalies a punktą ir 88 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (1),

kadangi:

(1)

Šengeno informacinė sistema (SIS II) sukurta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1987/2006 (2) ir Tarybos sprendimu 2007/533/TVR (3). Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1987/2006 ir Sprendimą 2007/533/TVR už centrinės sistemos SIS II (toliau – centrinė SIS II) operacijų valdymą pereinamuoju laikotarpiu turi būti atsakinga Komisija. Pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, už centrinės SIS II operacijų valdymą ir tam tikrus ryšių infrastruktūros aspektus turi būti atsakinga valdymo institucija;

(2)

Vizų informacinė sistema (VIS) sukurta Tarybos sprendimu 2004/512/EB (4). Pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 767/2008 (5) už VIS operacijų valdymą pereinamuoju laikotarpiu turi būti atsakinga Komisija. Pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, už centrinės VIS operacijų valdymą, nacionalines sąsajas ir tam tikrus ryšių infrastruktūros aspektus turi būti atsakinga valdymo institucija;

(3)

„Eurodac“ sukurta Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2725/2000 (6). Tarybos reglamente (EB) Nr. 407/2002 (7) nustatytos būtinos įgyvendinimo taisyklės. Tie teisės aktai nuo 2015 m. liepos 20 d. buvo panaikinti ir pakeisti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 603/2013 (8);

(4)

Europos didelės apimties informacinių technologijų (toliau – IT) sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra, paprastai vadinama eu-LISA, įsteigta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1077/2011 (9), siekiant užtikrinti SIS, VIS ir „Eurodac“ ir tam tikrų jų ryšių infrastruktūros aspektų operacijų valdymą ir galbūt kitų didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymą, jei bus priimti atskiri Sąjungos teisės aktai. Reglamentas (ES) Nr. 1077/2011 buvo iš dalies pakeistas Reglamentu (ES) Nr. 603/2013, siekiant atsižvelgti į padarytus „Eurodac“ pakeitimus;

(5)

kadangi valdymo institucijai turėjo būti suteiktas teisinis, administracinis ir finansinis savarankiškumas, ji buvo įsteigta kaip teisinį subjektiškumą turinti reguliavimo agentūra (toliau – Agentūra). Kaip buvo susitarta, Agentūros būstinė įsteigta Taline (Estija). Tačiau su techniniu plėtojimu ir pasirengimu valdyti SIS II ir VIS operacijas susijusios užduotys jau buvo vykdomos Strasbūre (Prancūzija), o tų sistemų atsarginė stotis įrengta Pongau Sankt Johane (Austrija) – tai taip pat atitinka SIS II ir VIS sistemų vietas, kaip nustatyta pagal atitinkamus Sąjungos teisės aktus, taip turėtų būti ir toliau. Tos dvi stotys turėtų toliau būti vietos, kuriose atitinkamai yra vykdomos su „Eurodac“ operacijų valdymu susijusios užduotys ir yra įrengta „Eurodac“ atsarginė stotis. Tos dvi stotys taip pat turėtų būti vietos, skirtos atitinkamai kitų didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje techniniam plėtojimui ir operacijų valdymui ir atsarginei stočiai, kuri būtų pajėgi užtikrinti didelės apimties IT sistemos veikimą tos didelės apimties IT sistemos gedimo atveju. Siekiant užtikrinti kuo didesnes atsarginės stoties naudojimo galimybes, ta stotis galėtų būti taip pat tuo pačiu metu naudojama sistemų operacijoms vykdyti, jeigu ji ir toliau pajėgs užtikrinti jų veikimą vienos ar kelių sistemų gedimo atveju. Atsižvelgiant į sistemų didelio saugumo, pajėgumų reikalaujantį ir ypatingos svarbos pobūdį, jeigu esamų techninių stočių prieglobos pajėgumo nebepakanka, Agentūros valdyba (toliau – Valdančioji taryba) turėtų turėti galimybę, jeigu tai pagrįsta nepriklausomu poveikio vertinimu ir sąnaudų ir naudos analize, pasiūlyti įsteigti antrą atskirą techninę stotį arba Strasbūre, arba Pongau Sankt Johane, arba abiejose vietose (priklausomai nuo poreikio), kad ji galėtų teikti sistemų prieglobą. Valdančioji taryba turėtų pasikonsultuoti su Komisija ir atsižvelgti į Komisijos nuomonę, prieš pranešdama Europos Parlamentui ir Tarybai (toliau – biudžeto institucija) apie savo ketinimą įgyvendinti bet kokį projektą, susijusį su nekilnojamą turtą liečiančiais klausimais;

(6)

2012 m. gruodžio 1 d. pradėjusi veikti Agentūra perėmė su VIS susijusias užduotis, pavestas valdymo institucijai Reglamentu (EB) Nr. 767/2008 ir Tarybos sprendimu 2008/633/TVR (10). 2013 m. balandžio mėn. Agentūra taip pat perėmė su SIS II susijusias užduotis, pavestas valdymo institucijai Reglamentu (EB) Nr. 1987/2006 ir Sprendimu 2007/533/TVR, kai SIS II ėmė veikti, o 2013 m. birželio mėn. perėmė su „Eurodac“ susijusias užduotis, pavestas Komisijai pagal reglamentus (EB) Nr. 2725/2000 ir (EB) Nr. 407/2002;

(7)

2015–2016 m. laikotarpiu atlikus pirmąjį Agentūros darbo įvertinimą, grindžiamą nepriklausomu išorės įvertinimu, padaryta išvada, kad Agentūra veiksmingai užtikrina didelės apimties IT sistemų operacijų valdymą ir kitų jai pavestų užduočių vykdymą, o taip pat Reglamente (ES) Nr. 1077/2011 reikia padaryti tam tikrus pakeitimus, pavyzdžiui, Komisijos vykdomas ryšių infrastruktūros užduotis perduoti Agentūrai. Remdamasi išorės įvertinimu, Komisija atsižvelgė į politikos, teisinių ir faktinių aplinkybių pokyčius ir pirmiausia savo 2017 m. birželio 29 d. ataskaitoje dėl Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros (eu-LISA) veikimo (toliau – įvertinimo ataskaita) pasiūlė išplėsti Agentūros įgaliojimus, kad ji vykdytų užduotis, atsirandančias dėl teisės aktų leidėjų priimtų teisėkūros procedūra priimamo akto pasiūlymų patikėti naujas sistemas Agentūrai bei užduotis, nurodytas 2016 m. balandžio 6 d. Komisijos komunikate dėl patikimesnių ir pažangesnių sienų ir saugumo informacinės sistemos, 2017 m. gegužės 11 d. galutinėje Aukšto lygio informacinių sistemų ir sąveikumo ekspertų grupės ataskaitoje ir 2017 m. gegužės 16 d. Komisijos komunikate „Septintoji pažangos, padarytos kuriant tikrą ir veiksmingą saugumo sąjungą, ataskaita“, priimant atitinkamus Sąjungos teisės aktus, jei reikalinga. Visų pirma, Agentūrai turėtų būti pavesta užduotis plėtoti sprendimus, susijusius su sąveikumu, 2016 m. balandžio 6 d. komunikate apibrėžtu kaip informacinių sistemų gebėjimas keistis duomenimis ir sudaryti sąlygas keistis informacija.

Kai tinkama, vykdant bet kokius su sąveikumu susijusius veiksmus, turėtų būti remiamasi 2017 m. kovo 23 d. Komisijos komunikatu „Europos sąveikumo sistema. Įgyvendinimo strategija“. To komunikato 2 priede pateikiamos bendrosios gairės, rekomendacijos ir geriausios patirties pavyzdžiai, kaip užtikrinti sąveikumą arba bent sukurti tam tikrą aplinką, siekiant geresnio sąveikumo, kuriant, įgyvendinant ir valdant Europos viešąsias paslaugas;

(8)

įvertinimo ataskaitoje taip pat padaryta išvada, kad Agentūros įgaliojimai turėtų būti išplėsti, kad ji galėtų patarti valstybėms narėms dėl nacionalinių sistemų prijungimo prie Agentūros valdomų didelės apimties IT sistemų centrinių sistemų (toliau – sistemos) ir, kai prašoma, valstybėms narėms teikti ad hoc pagalbą ir paramą, ir Komisijos tarnyboms teikti pagalbą ir paramą techniniais klausimais, susijusiais su naujomis sistemomis;

(9)

todėl Agentūra turėtų būti atsakinga už atvykimo ir išvykimo sistemos (AIS), sukurtos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2017/2226 (11), parengimą, plėtojimą ir operacijų valdymą;

(10)

Agentūrai taip pat turėtų būti patikėta valdyti pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1560/2003 (12) 18 straipsnį sukurtos, atskiros, saugios, elektroninių ryšių priemonės, skirtos duomenų perdavimui, „DubliNet“, kuria valstybių narių kompetentingos prieglobsčio institucijos turėtų naudotis, keičiantis informacija apie tarptautinės apsaugos prašančius asmenis, operacijas;

(11)

dar Agentūra turėtų būti atsakinga už Europos kelionių informacijos ir leidimų sistemos (ETIAS), sukurtos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2018/1240 (13) parengimą, plėtojimą ir operacijų valdymą;

(12)

pagrindinė Agentūros funkcija turėtų būti ir toliau vykdyti SIS II, VIS, „Eurodac“, AIS, „DubliNet“, ETIAS ir, jei priimamas atitinkamas sprendimas, kitų didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo užduotis. Agentūra taip pat turėtų būti atsakinga už technines priemones, reikalingas jai pavestoms nenorminio pobūdžio užduotims atlikti. Tos pareigos turėtų nedaryti poveikio norminėms užduotims, kurios pavestos vykdyti vien Komisijai ar Komisijai, padedant komitetui, pagal atitinkamus Sąjungos teisės aktus, kuriais reglamentuojamos sistemos;

(13)

Agentūra turėtų galėti įgyvendinti techninius sprendimus, kad būtų tenkinami prieinamumo reikalavimai, nustatyti Sąjungos teisės aktuose, kuriais reglamentuojamos sistemos, visapusiškai laikantis konkrečių tų teisės aktų nuostatų, susijusių su atitinkamų sistemų technine architektūra. Kai dėl tokių techninių sprendimų reikia dubliuoti sistemą arba sistemos komponentus, turėtų būti atliktas nepriklausomas poveikio vertinimas ir sąnaudų ir naudos analizė, ir Valdančioji taryba, pasikonsultavusi su Komisija, turėtų priimti sprendimą. Atliekant tą poveikio vertinimą, taip pat turėtų būti išnagrinėta, kokia yra esamų techninių stočių prieglobos pajėgumų paklausa, susijusi su tokių techninių sprendimų plėtojimu, ir kokie yra galimi rizikos veiksniai, susiję su esama veikimo sąranka;

(14)

nebėra pagrindo Komisijai toliau vykdyti tam tikras su sistemų ryšių infrastruktūra susijusias užduotis, todėl tos užduotys turėtų būti perduotos Agentūrai, siekiant pagerinti ryšių infrastruktūros valdymo darnumą. Tačiau, kalbant apie sistemas, kurios naudoja „EuroDomain“, saugią ryšių infrastruktūrą, užtikrinamą TESTA-ng (naujos kartos Europinės telematinių tinklų paslaugos valstybės valdymo institucijoms) ir įsteigtą, kaip ISA programos, kuri buvo nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 922/2009/EB (14), dalį, ir tęstą, kaip ISA2 programos, nustatytos Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu (ES) 2015/2240 (15), dalį, už su biudžeto vykdymu, įsigijimu ir atnaujinimu ir sutartiniais reikalais susijusių užduočių vykdymą turėtų ir toliau būti atsakinga Komisija;

(15)

su ryšių infrastruktūros įdiegimu, konfigūravimu, priežiūra ir stebėsena susijusias užduotis Agentūra turėtų galėti patikėti privačiojo sektoriaus subjektams ar įstaigoms iš išorės, laikydamasi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 (16). Agentūra turėtų turėti pakankamai biudžeto ir žmogiškųjų išteklių, kad poreikis užduotis ir pareigas perleisti privataus sektoriaus subjektams ar įstaigoms iš išorės būtų kuo mažesnis;

(16)

Agentūra taip pat turėtų toliau vykdyti užduotis, susijusias su SIS II, VIS, „Eurodac“ ir kitų sistemų, kurios gali būti jai patikėtos ateityje, techninio naudojimo mokymu;

(17)

siekdama prisidėti prie įrodymais grindžiamos Sąjungos migracijos ir saugumo politikos formavimo ir prie tinkamo sistemų veikimo stebėsenos, Agentūra turėtų rengti ir skelbti statistinius duomenis, rengti statistines ataskaitas ir leisti su jomis susipažinti atitinkamiems subjektams pagal Sąjungos teisės aktus, kuriais reglamentuojamos sistemos, pavyzdžiui, siekiant stebėti Tarybos reglamento (ES) Nr. 1053/2013 (17) įgyvendinimą, ir atlikti rizikos analizę ir pažeidžiamumo vertinimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1624 (18);

(18)

be to, Agentūrai taip pat turėtų būti galima suteikti atsakomybę už papildomų didelės apimties IT sistemų parengimą, plėtojimą ir operacijų valdymą, taikant Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 67–89 straipsnius. Galimi tokių sistemų pavyzdžiai galėtų būti: centralizuota valstybių narių, turinčių informacijos apie priimtus trečiųjų šalių piliečių arba asmenų be pilietybės apkaltinamuosius nuosprendžius, nustatymo sistema (toliau – ECRIS-TCN sistema) arba kompiuterizuota sistema tarpvalstybiniam teisminių institucijų bendravimui civilinių ir baudžiamųjų bylų srityje (e. CODEX). Visgi tokios sistemos Agentūrai turėtų būti patikėtos tik vėliau priimtais, atskirais Sąjungos teisės aktais, prieš tai atlikus poveikio vertinimą;

(19)

Agentūros įgaliojimai, susiję su moksliniais tyrimais, turėtų būti išplėsti, siekiant padidinti jos gebėjimą aktyviau siūlyti svarbius ir būtinus techninius jai patikėtų IT sistemų pakeitimus. Agentūra ne tik turėtų galėti stebėti mokslinių tyrimų veiklą, aktualią sistemų operacijų valdymui, bet ir prisidėti prie atitinkamų Europos Sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos dalių įgyvendinimo, kai Komisija Agentūrai deleguoja atitinkamus įgaliojimus. Agentūra turėtų bent kartą per metus siųsti su tokia stebėsena susijusią informaciją Europos Parlamentui, Tarybai, o su asmens duomenų tvarkymu susijusiais atvejais – ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui;

(20)

Komisija turėtų turėti galimybę patikėti Agentūrai atsakomybę už eksperimentinio pobūdžio bandomųjų projektų, skirtų veiksmų įgyvendinamumui ir naudingumui patikrinti, kurie pagal Reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 galėtų būti įgyvendinti, nesiremiant pagrindiniu aktu, vykdymą. Be to, informavusi Europos Parlamentą, Komisija turėtų turėti galimybę pavesti Agentūrai biudžeto vykdymo užduotis, susijusias su koncepcijų pagrįstumo įrodymu, finansuojama pagal išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemonę, nustatytą Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 515/2014 (19), pagal Reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046. Agentūra taip pat turėtų turėti galimybę planuoti ir įgyvendinti bandomąją veiklą, tačiau ji turi būti susijusi tik su tais klausimais, kuriuos apima šis reglamentas ir Sąjungos teisės aktai, kuriais reglamentuojamas sistemų plėtojimas, sukūrimas, veikimas ir naudojimas, pavyzdžiui, išmėginti virtualizavimo koncepcijas. Gavusi užduotį vykdyti bandomąjį projektą, Agentūra ypatingą dėmesį turėtų skirti Europos Sąjungos informacijos valdymo strategijai;

(21)

valstybėms narėms paprašius, Agentūra turėtų jas konsultuoti nacionalinių sistemų prijungimo prie centrinių sistemų, numatytų sistemas reglamentuojančiuose Sąjungos teisės aktuose, klausimais;

(22)

valstybėms narėms paprašius, Agentūra, laikydamasi šiame reglamente nustatytos tvarkos, taip pat turėtų joms teikti ad hoc paramą, kai to reikia dėl neeilinių su saugumu ar migracija susijusių iššūkių ar poreikių. Visų pirma, valstybė narė turėtų galėti prašyti ir tikėtis operatyvinio ir techninio pastiprinimo, kai ta valstybė narė susiduria su specifiniais ir neproporcingais, su migracija susijusiais iššūkiais, pasižyminčiais dideliu imigracijos srautų antplūdžiais tam tikrose vietose prie jos išorės sienų. Tokį pastiprinimą migrantų antplūdžio vietose turėtų teikti migracijos valdymo rėmimo grupės, sudarytos iš atitinkamų Sąjungos agentūrų ekspertų. Jei tokiomis aplinkybėmis reikia Agentūros paramos klausimais, susijusiais su jos valdomomis sistemomis, atitinkama valstybė narė prašymą suteikti paramą turėtų siųsti Komisijai, o ši, įvertinusi, ar tokia parama yra deramai pagrįsta, turėtų nedelsdama perduoti paramos prašymą Agentūrai. Agentūra apie tokius prašymus turėtų informuoti Valdančiąją tarybą. Komisija taip pat turėtų stebėti, ar Agentūra laiku reaguoja į prašymus suteikti ad hoc paramą. Agentūros metinėje veiklos ataskaitoje turėtų būti išsamiai nurodyta, kokių veiksmų Agentūra ėmėsi, kad suteiktų ad hoc paramą valstybėms narėms, ir kokių patirta su tuo susijusių išlaidų;

(23)

kai prašoma, Agentūra taip pat turėtų padėti Komisijos tarnyboms techniniais klausimais, susijusiais su esamomis arba naujomis sistemomis, visų pirma, rengiant naujus pasiūlymus dėl didelės apimties IT sistemų, kurios turėtų būti patikėtos Agentūrai;

(24)

taip pat valstybių narių grupė turėtų turėti galimybę patikėti Agentūrai plėtoti, valdyti bendrą IT komponentą ir (arba) teikti jo prieglobą, siekiant joms padėti įgyvendinti techninius pareigų, nustatytų Sąjungos teisės aktuose dėl decentralizuotų IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje, aspektus. Tuo neturėtų būti daromas poveikis tų valstybių narių pareigoms pagal taikytinus Sąjungos teisės aktus, visų pirma, pareigoms, susijusioms su tų sistemų architektūra. Tam turėtų būti gautas išankstinis Komisijos patvirtinimas, priimtas teigiamas Valdančiosios tarybos sprendimas; tai turėtų būti įtraukta į atitinkamų valstybių narių ir Agentūros delegavimo susitarimą ir finansuojama vien tik iš atitinkamų valstybių narių lėšų. Agentūra turėtų informuoti Europos Parlamentą ir Tarybą apie patvirtintą delegavimo susitarimą ir bet kokius jo pakeitimus. Kitos valstybės narės turėtų turėti galimybę dalyvauti tokių bendrų IT sprendimų projekte, jei tokia galimybė yra numatyta delegavimo susitarime ir atliekami reikiami to susitarimo pakeitimai. Ši užduotis neturėtų neigiamai veikti Agentūros vykdomo sistemų operacijų valdymo;

(25)

tai, kad Agentūrai patikimas didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymas, neturėtų daryti poveikio specialiosioms taisyklėms, taikomoms toms sistemoms. Visų pirma, visa apimtimi taikomos specialiosios taisyklės, susijusios su kiekvienos tokios sistemos tikslu, prieigos teisėmis, saugumo priemonėmis ir papildomais duomenų apsaugos reikalavimais;

(26)

siekiant efektyviai stebėti Agentūros veikimą, Valdančiojoje taryboje turėtų būti atstovaujama valstybėms narėms ir Komisijai. Valdančiajai tarybai turėtų būti patikėtos reikiamos funkcijos, visų pirma: priimti metinę darbo programą, vykdyti su Agentūros biudžetu susijusias funkcijas, priimti Agentūrai taikytinas finansines taisykles ir nustatyti vykdomojo direktoriaus sprendimų, susijusių su Agentūros veiklos užduotimis, priėmimo tvarką. Valdančioji taryba šias užduotis turėtų vykdyti efektyviai ir skaidriai. Be to, Komisijai surengus deramą atrankos procedūrą ir įvykus siūlomų kandidatų klausymui kompetentingame (-uose) Europos Parlamento komitete (-uose), Valdančioji taryba turėtų paskirti vykdomąjį direktorių;

(27)

atsižvelgiant į tai, kad Agentūrai patikėtų didelės apimties IT sistemų skaičius iki 2020 m. gerokai padidės ir kad Agentūros užduotys yra labai plečiamos, atitinkamai iki 2020 m. labai išaugs Agentūros darbuotojų skaičius. Todėl ir atsižvelgiant į tai, kad dėl užduočių, susijusių su sistemų plėtojimu ir operacijų valdymu, reikės didesnės ir specialios priežiūros, ir į tai, kad Agentūros būstinė ir techninės stotys yra trijose valstybėse narėse, reikėtų įsteigti Agentūros vykdomojo direktoriaus pavaduotojo etatą. Vykdomojo direktoriaus pavaduotoją turėtų skirti Valdančioji taryba;

(28)

Agentūra turėtų būti valdoma ir veikti, atsižvelgiant į 2012 m. liepos 19 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos patvirtintus Bendrajame požiūryje į Sąjungos decentralizuotas agentūras įtvirtintus principus;

(29)

kalbant apie SIS II, Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra (Europolas) ir Europos teisminio bendradarbiavimo padalinys (Eurojustas), kurie abu pagal Sprendimą 2007/533/TVR turi prieigos prie SIS II sistemoje įkeltų duomenų ir tiesioginės jų paieškos toje sistemoje teisę, turėtų turėti stebėtojo statusą Valdančiosios tarybos posėdžiuose, kuriuose svarstomas su to sprendimo taikymu susijęs klausimas. Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūrai, turinčiai prieigos prie SIS II ir paieškos joje teisę pagal Reglamentą (ES) 2016/1624, turėtų būtų suteiktas stebėtojo statusas Valdančiosios tarybos posėdžiuose, kuriuose svarstomas su to reglamento taikymu susijęs klausimas. Europolas, Eurojustas ir Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra turėtų turėti galimybę skirti po atstovą į SIS II patariamąją grupę, įsteigtą pagal šį reglamentą;

(30)

kalbant apie VIS, Europolui turėtų būti suteiktas stebėtojo statusas Valdančiosios tarybos posėdžiuose, kuriuose svarstomas su Tarybos sprendimo 2008/633/TVR taikymu susijęs klausimas. Europolas turėtų turėti galimybę skirti atstovą į VIS patariamąją grupę, įsteigtą pagal šį reglamentą;

(31)

kalbant apie „Eurodac“, Europolui turėtų būti suteiktas stebėtojo statusas Valdančiosios tarybos posėdžiuose, kuriuose svarstomas su Reglamento (ES) Nr. 603/2013 taikymu susijęs klausimas. Europolas turėtų turėti galimybę skirti atstovą į „Eurodac“ patariamąją grupę, įsteigtą pagal šį reglamentą;

(32)

kalbant apie AIS, Europolui turėtų būti suteiktas stebėtojo statusas Valdančiosios tarybos posėdžiuose, kuriuose svarstomas su Reglamentu (ES) 2017/2226 susijęs klausimas;

(33)

kalbant apie ETIAS, Europolui turėtų būti suteiktas stebėtojo statusas Valdančiosios tarybos posėdžiuose, kuriuose svarstomas su Reglamentu (ES) 2018/1240 susijęs klausimas. Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūrai taip pat turėtų būti suteiktas stebėtojo statusas Valdančiosios tarybos posėdžiuose, kuriuose svarstomas su ETIAS susijęs klausimas dėl to Reglamento taikymo. Europolas ir Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra turėtų turėti galimybę skirti po atstovą į šiuo reglamentu įsteigtą AIS ir ETIAS patariamąją grupę;

(34)

valstybės narės Valdančiojoje taryboje turėtų turėti teisę balsuoti dėl didelės apimties IT sistemų, jeigu jos pagal Sąjungos teisę yra saistomos Sąjungos teisės akto, kuriuo reglamentuojamas tos konkrečios sistemos plėtojimas, sukūrimas, veikimas ir naudojimas. Danija taip pat turėtų turėti teisę balsuoti dėl didelės apimties IT sistemos, jeigu ji pagal Protokolo Nr. 22 dėl Danijos pozicijos, pridėto prie Europos Sąjungos sutarties (toliau – ES sutartis) ir SESV, 4 straipsnį nusprendžia savo nacionalinėje teisės sistemoje įgyvendinti Sąjungos teisės aktą, kuriuo reglamentuojamas tos konkrečios sistemos plėtojimas, sukūrimas, veikimas ir naudojimas;

(35)

valstybės narės turėtų paskirti narį į didelės apimties IT sistemos patariamąją grupę, jeigu jos pagal Sąjungos teisę yra saistomos Sąjungos teisės akto, kuriuo reglamentuojamas tos konkrečios sistemos plėtojimas, sukūrimas, veikimas ir naudojimas. Danija papildomai turėtų paskirti narį į didelės apimties IT sistemos patariamąją grupę, jeigu ji pagal Protokolo Nr. 22 4 straipsnį nusprendžia savo nacionalinėje teisės sistemoje įgyvendinti Sąjungos teisės aktą, kuriuo reglamentuojamas tos konkrečios didelės apimties IT sistemos plėtojimas, sukūrimas, veikimas ir naudojimas. Prireikus patariamosios grupės turėtų bendradarbiauti tarpusavyje;

(36)

siekiant užtikrinti visišką Agentūros savarankiškumą ir nepriklausomumą ir sudaryti jai sąlygas tinkamai pasiekti šiuo reglamentu jai nustatytus tikslus ir atlikti paskirtas užduotis, Agentūrai turėtų būti skirtas pakankamas ir atskiras biudžetas, kurį sudaro Sąjungos bendrojo biudžeto lėšos. Kaip nurodyta 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo (20) 31 punkte, Agentūros finansavimui turėtų pritarti Europos Parlamentas ir Taryba. Turėtų būti taikomos Sąjungos biudžeto ir biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros. Audito Rūmai turėtų vykdyti sąskaitų ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo auditą;

(37)

kad galėtų vykdyti savo misiją ir tiek, kiek tai būtina jai pavestoms užduotims įvykdyti, Agentūra į šio reglamento ir Sąjungos teisės aktų, kuriais reglamentuojamas sistemų plėtojimas, sukūrimas, veikimas ir naudojimas, taikymo sritį patenkančiais klausimais pagal darbo tvarkos susitarimus, sudarytus, remiantis Sąjungos teisės aktais ir politika ir pagal savo atitinkamą kompetenciją, turėtų galėti bendradarbiauti su Sąjungos institucijomis, organais, tarnybomis ir agentūromis, visų pirma, tais, kurie įsteigti laisvės, saugumo ir teisingumo srityje. Jeigu taip nustatyta Sąjungos teisės aktu, Agentūrai turėtų būti leista bendradarbiauti su tarptautinėmis organizacijomis ir kitais atitinkamais subjektais ir ji turėtų galėti tuo tikslu sudaryti darbo tvarkos susitarimus. Dėl tų darbo tvarkos susitarimų turėtų būti gautas išankstinis Komisijos pritarimas ir Valdančiosios tarybos leidimas. Taip pat, kai tikslinga, Agentūra turėtų konsultuotis su Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA), įsteigta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 526/2013 (21), tinklų ir informacijos apsaugos klausimais ir atsižvelgti į jos rekomendacijas;

(38)

užtikrindama sistemų plėtojimą ir operacijų valdymą, Agentūra turėtų laikytis Europos ir tarptautinių standartų, atsižvelgdama į aukščiausius profesinius reikalavimus, visų pirma, į Europos Sąjungos informacijos valdymo strategiją;

(39)

Agentūros vykdomam asmens duomenų tvarkymui turėtų būti taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 (22), nedarant poveikio duomenų apsaugos nuostatoms, nustatytoms Sąjungos teisės aktuose, kuriais reglamentuojamas sistemų plėtojimas, sukūrimas, veikimas ir naudojimas, kurie turėtų derėti su Reglamentu (ES) 2018/1725. Siekiant užtikrinti saugumą ir užkirsti kelią asmens duomenų tvarkymui, pažeidžiant Reglamentą (ES) 2018/1725 ir Sąjungos teisės aktus, kuriais reglamentuojamos sistemos, Agentūra turėtų įvertinti su duomenų tvarkymu susijusius rizikos veiksnius ir įgyvendinti jų mažinimo priemones, pavyzdžiui, šifravimą. Tos priemonės turėtų užtikrinti tinkamą saugumo lygį, įskaitant konfidencialumą, atsižvelgiant į technikos išsivystymo lygį ir įgyvendinimo sąnaudas, priklausomai nuo rizikos veiksnių ir saugotinų asmens duomenų pobūdžio. Vertinant su duomenų saugumu susijusius rizikos veiksnius, reikėtų atsižvelgti į rizikos veiksnius, kurie kyla dėl asmens duomenų tvarkymo, pavyzdžiui, į tai, kad persiųsti, saugomi ar kitaip tvarkomi duomenys gali būti netyčia arba neteisėtai sunaikinti, prarasti, pakeisti, be leidimo atskleisti arba be leidimo prie jų gauta prieiga, ir dėl to, visų pirma, gali būti padaryta fizinė, turtinė ar neturtinė žala. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas turėtų turėti galimybę iš Agentūros gauti prieigą prie visos informacijos, kurios reikia jo tyrimams. Remdamasi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 (23), Komisija konsultavosi su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu ir jis pateikė savo nuomonę 2017 m. spalio 10 d.;

(40)

siekiant užtikrinti skaidrią Agentūros veiklą, Agentūrai turėtų būti taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 (24). Agentūra savo veiklos atžvilgiu turėtų užtikrinti kuo didesnį skaidrumą, nekeldama grėsmės savo operacijų tikslų įgyvendinimui. Ji turėtų viešai skelbti informaciją apie visą savo veiklą. Ji taip pat turėtų užtikrinti, kad visuomenei ir bet kuriam suinteresuotajam subjektui būtų sparčiai suteikta informacija, susijusi su jos veikla;

(41)

remiantis SESV 228 straipsniu, Agentūros veiklą turėtų tikrinti Europos ombudsmenas;

(42)

Agentūrai turėtų būti taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 (25) ir ji turėtų prisijungti prie 1999 m. gegužės 25 d. tarpinstitucinio susitarimo tarp Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Bendrijų Komisijos dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų vidaus tyrimų (26);

(43)

Agentūrai turėtų būti taikomas Tarybos reglamentas (ES) 2017/1939 (27) dėl Europos prokuratūros įsteigimo;

(44)

siekiant užtikrinti atviras ir skaidrias darbo sąlygas ir vienodą požiūrį į darbuotojus, Agentūros darbuotojams (įskaitant Agentūros vykdomąjį direktorių ir vykdomojo direktoriaus pavaduotoją) turėtų būti taikomi Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai (toliau – Pareigūnų tarnybos nuostatai) ir kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygos (toliau – Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos), nustatyti Tarybos reglamente (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 259/68 (28) (toliau kartu – Tarnybos nuostatai), įskaitant profesinę paslaptį ar kitus lygiaverčius konfidencialumo įsipareigojimus reglamentuojančias taisykles;

(45)

kadangi Agentūra yra Sąjungos įsteigta įstaiga Reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 prasme, Agentūra turėtų atitinkamai priimti savo finansines taisykles;

(46)

Agentūrai turėtų būti taikomas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1271/2013 (29);

(47)

šiuo reglamentu įsteigta Agentūra pakeičia Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūrą, įsteigtą Reglamentu (ES) Nr. 1077/2011, ir perima jos teises ir pareigas. Todėl ji turėtų būti visų Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros, įsteigtos Reglamentu (ES) Nr. 1077/2011, sudarytų sutarčių, prisiimtų įsipareigojimų ir įgyto turto teisių perėmėja. Šis reglamentas turėtų nedaryti poveikio Reglamentu (ES) Nr. 1077/2011 įsteigtos agentūros sudarytų susitarimų, darbo tvarkos susitarimų ir susitarimo memorandumų teisinei galiai, nedarant poveikio jų pakeitimams, kaip reikalaujama pagal šį reglamentą;

(48)

siekiant suteikti Agentūrai galimybę toliau kuo geriau atlikti Reglamentu (ES) Nr. 1077/2011 įsteigtos Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros užduotis, turėtų būti nustatytos pereinamojo laikotarpio priemonės, visų pirma, susijusios su Valdančiąja taryba, patariamosiomis grupėmis, vykdomuoju direktoriumi ir Valdančiosios tarybos priimtomis vidaus taisyklėmis;

(49)

šiuo reglamentu siekiama iš dalies pakeisti ir išplėsti Reglamento (ES) Nr. 1077/2011 nuostatas. Kadangi pakeitimų, kuriuos reikia padaryti šiuo reglamentu, yra daug ir jie yra esminiai, siekiant aiškumo Reglamentas (ES) Nr. 1077/2011 turėtų būti pakeistas visa apimtimi nauju reglamentu, taikomu valstybėms narėms, kurioms privalomas šis reglamentas. Šiuo reglamentu įsteigta Agentūra turėtų pakeisti Reglamentu (ES) Nr. 1077/2011 įsteigtą agentūrą ir perimti jos funkcijas, ir dėl šios priežasties tas reglamentas turėtų būti panaikintas;

(50)

kadangi šio reglamento tikslų, t. y. Sąjungos lygmeniu įsteigti agentūrą, atsakingą už didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymą ir atitinkamais atvejais plėtojimą, valstybės narės negali deramai pasiekti, o dėl siūlomo veiksmo masto ir poveikio tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi ES sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo, Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;

(51)

pagal Protokolo Nr. 22 1 ir 2 straipsnius Danija nedalyvauja, priimant šį reglamentą ir ji nėra jo saistoma ar jai taikomas. Kadangi šis reglamentas, kiek tai susiję su SIS II ir VIS, AIS ir ETIAS, grindžiamas Šengeno acquis, remdamasi to protokolo 4 straipsniu, per šešis mėnesius po to, kai Taryba nusprendžia dėl šio reglamento, Danija turi nuspręsti, ar jį įgyvendins savo nacionalinėje teisėje. Remiantis Europos bendrijos ir Danijos Karalystės susitarimo dėl valstybės narės, atsakingos už Danijoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijų ir mechanizmų ir „Eurodac“ sistemos, skirtos pirštų atspaudams lyginti, siekiant veiksmingai taikyti Dublino konvenciją (30), 3 straipsniu, Danija turi pranešti Komisijai, ar ji savo nacionalinėje teisėje įgyvendins šio reglamento turinį tiek, kiek jis susijęs su „Eurodac“ ir „DubliNet“;

(52)

kiek jo nuostatos susijusios su SIS II, kuri reglamentuojama Sprendimu 2007/533/TVR, Jungtinė Karalystė dalyvauja priimant šį reglamentą pagal prie ES sutarties ir SESV pridėto Protokolo Nr. 19 dėl į Europos Sąjungos sistemą integruotos Šengeno acquis 5 straipsnio 1 dalį ir Tarybos sprendimo 2000/365/EB (31) 8 straipsnio 2 dalį. Kiek jo nuostatos susijusios su SIS II, kuri reglamentuojama Reglamentu (EB) Nr. 1987/2006, ir su VIS, AIS ir ETIAS, šiuo reglamentu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kurias įgyvendinant Jungtinė Karalystė nedalyvauja pagal Sprendimą 2000/365/EB; Jungtinė Karalystė 2018 m. liepos 19 d. laišku Tarybos pirmininkui pateikė prašymą leisti dalyvauti taikant šį reglamentą pagal Protokolo Nr. 19 4 straipsnį. Pagal Tarybos sprendimo (ES) 2018/1600 (32) 1 straipsnį Jungtinei Karalystei buvo leista dalyvauti taikant šį reglamentą. Be to, tiek, kiek jo nuostatos susijusios su „Eurodac“ ir „DubliNet“, 2017 m. spalio 23 d. laišku Jungtinė Karalystė pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėto Protokolo Nr. 21 dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos dėl laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės 3 straipsnį Tarybos pirmininkui pranešė apie savo pageidavimą dalyvauti, priimant ir taikant šį reglamentą. Todėl Jungtinė Karalystė dalyvauja priimant šį reglamentą ir jis yra jai privalomas ir taikomas;

(53)

kiek jo nuostatos susijusios su SIS II, kuri reglamentuojama Sprendimu 2007/533/TVR, Airija iš principo galėtų dalyvauti priimant šį reglamentą pagal Protokolo Nr. 19 5 straipsnio 1 dalį ir Tarybos sprendimo 2002/192/EB (33) 6 straipsnio 2 dalį. Kiek jo nuostatos susijusios su SIS II, kuri reglamentuojama Reglamentu (EB) Nr. 1987/2006, ir su VIS, AIS ir ETIAS, šiuo reglamentu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kurias įgyvendinant Airija nedalyvauja pagal Sprendimą 2002/192/EB; Airija nepateikė prašymo leisti dalyvauti, priimant šį reglamentą, pagal Protokolo Nr. 19 4 straipsnį. Todėl Airija nedalyvauja, priimant šį reglamentą, ir ji nėra jo saistoma ar jis jai taikomas tiek, kiek jo taikymas plėtoja Šengeno acquis nuostatas, nes jos susijusios su SIS II, kuri reglamentuojama Reglamentu (EB) Nr. 1987/2006, ir su VIS, AIS ir ETIAS. Be to, tiek, kiek jo nuostatos susijusios su „Eurodac“ ir „DubliNet“, pagal prie ES sutarties ir SESV pridėto Protokolo Nr. 21 1 ir 2 straipsnius ir 4a straipsnio 1 dalį, Airija nedalyvauja, priimant šį reglamentą, ir jis nėra jai privalomas ar taikomas. Kadangi, atsižvelgiant į šias aplinkybes, negalima užtikrinti, kad, kaip reikalaujama pagal SESV 288 straipsnį, šis reglamentas bus Airijai taikomas visas, nedarant poveikio jos teisėms pagal Protokolus Nr. 19 ir Nr. 21, Airija nedalyvauja priimant šį reglamentą ir jis nėra jai privalomas ar taikomas;

(54)

Islandijos ir Norvegijos atžvilgiu tiek, kiek tai susiję su SIS II ir VIS, AIS ir ETIAS, šiuo reglamentu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kaip apibrėžta Europos Sąjungos Tarybos ir Islandijos Respublikos bei Norvegijos Karalystės susitarime dėl šių dviejų valstybių asociacijos, įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis (34), kurios patenka į Tarybos sprendimo 1999/437/EB (35) 1 straipsnio A, B ir G punktuose nurodytą sritį. Kalbant apie „Eurodac“ ir „DubliNet“, šiuo reglamentu nustatoma nauja priemonė, kaip apibrėžta Europos bendrijos ir Islandijos Respublikos bei Norvegijos Karalystės susitarime dėl valstybės, atsakingos už prieglobsčio prašymo, pateikto valstybėje narėje arba Islandijoje ar Norvegijoje, nagrinėjimą, nustatymo kriterijų ir mechanizmų (36). Todėl, jeigu jos nuspręstų įtraukti ją į savo vidaus teisę, Islandijos Respublikos ir Norvegijos Karalystės delegacijos turėtų dalyvauti Agentūros valdančiosios tarybos veikloje. Siekdamos nustatyti tolesnes Islandijos Respublikos ir Norvegijos Karalystės dalyvavimo Agentūros veikloje išsamias taisykles, Sąjunga ir šios valstybės turėtų sudaryti papildomą susitarimą;

(55)

Šveicarijos atžvilgiu tiek, kiek tai susiję su SIS II ir VIS, AIS ir ETIAS, šiuo reglamentu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kaip apibrėžta Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarime dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis (37), kurios patenka į Sprendimo 1999/437/EB 1 straipsnio A, B ir G punktuose nurodytą sritį, minėtą sprendimą taikant kartu su Tarybos sprendimo 2008/146/EB (38) 3 straipsniu. Kalbant apie „Eurodac“ ir „DubliNet“, šiuo reglamentu nustatoma nauja priemonė, kaip apibrėžta Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarime dėl kriterijų ir mechanizmų, padedančių nustatyti valstybę, atsakingą už valstybėje narėje ar Šveicarijoje pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą (39). Todėl, jeigu ji nuspręstų įtraukti ją į savo vidaus teisę, Šveicarijos Konfederacijos delegacija turėtų dalyvauti Agentūros valdančiosios tarybos veikloje. Siekdamos nustatyti tolesnes Šveicarijos Konfederacijos dalyvavimo Agentūros veikloje išsamias taisykles, Sąjunga ir Šveicarijos Konfederacija turėtų sudaryti papildomą susitarimą;

(56)

Lichtenšteino atžvilgiu tiek, kiek tai susiję su SIS II ir VIS, AIS ir ETIAS, šiuo reglamentu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kaip apibrėžta Europos Sąjungos, Europos bendrijos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės protokole dėl Lichtenšteino Kunigaikštystės prisijungimo prie Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis (40), kurios patenka į Sprendimo 1999/437/EB 1 straipsnio A, B ir G punktuose nurodytą sritį, minėtą sprendimą taikant kartu su Tarybos sprendimo 2011/350/ES (41) 3 straipsniu.

Kalbant apie „Eurodac“ ir „DubliNet“, šis reglamentas yra nauja priemonė, kaip apibrėžta Europos bendrijos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės protokole dėl Lichtenšteino Kunigaikštystės prisijungimo prie Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl kriterijų ir mechanizmų, padedančių nustatyti valstybę, atsakingą už valstybėje narėje ar Šveicarijoje pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą (42). Todėl, jeigu ji nuspręstų įtraukti ją į savo vidaus teisę, Lichtenšteino Kunigaikštystės delegacija turėtų dalyvauti Agentūros valdančiosios tarybos veikloje. Siekdamos nustatyti tolesnes Lichtenšteino Kunigaikštystės dalyvavimo Agentūros veikloje išsamias taisykles, Sąjunga ir Lichtenšteino Kunigaikštystė turėtų sudaryti papildomą susitarimą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

DALYKAS IR TIKSLAI

1 straipsnis

Dalykas

1.   Įsteigiama Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra (toliau – Agentūra).

2.   Šiuo reglamentu įsteigta Agentūra pakeičia Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūrą, įsteigtą Reglamentu (ES) Nr. 1077/2011, ir perima jos teises ir pareigas.

3.   Agentūra yra atsakinga už Šengeno informacinės sistemos (toliau – SIS II), Vizų informacinės sistemos (toliau – VIS) ir „Eurodac“ operacijų valdymą.

4.   Agentūra yra atsakinga už atvykimo ir (arba) išvykimo sistemos (toliau – AIS), „DubliNet“ ir Europos kelionių informacijos ir leidimų sistemos (toliau – ETIAS) parengimą, plėtojimą ir operacijų valdymą.

5.   Agentūrai gali būti suteikta atsakomybė už didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje, kurios nėra nurodytos šio straipsnio 3 ir 4 dalyse, įskaitant esamas sistemas, parengimą, plėtojimą arba operacijų valdymą tik tuo atveju, jeigu tai numatyta tas sistemas reglamentuojančiais atitinkamais Sąjungos teisės aktais, remiantis SESV 67–89 straipsniais, atitinkamais atvejais atsižvelgiant į šio reglamento 14 straipsnyje minimą mokslinių tyrimų eigą ir šio reglamento 15 straipsnyje minimus bandomųjų projektų ir koncepcijų pagrįstumo įrodymų rezultatus.

6.   Operacijų valdymas apima visas užduotis, kurias būtina vykdyti didelės apimties IT sistemų veikimui užtikrinti pagal konkrečias kiekvienai iš jų taikomas nuostatas, įskaitant atsakomybę už jų naudojamą ryšių infrastruktūrą. Tos didelės apimties IT sistemos nesikeičia duomenimis ir nesudaro sąlygų keistis informacija ar žiniomis, išskyrus atvejus, kai tai numatyta konkrečiame Sąjungos teisės akte.

7.   Agentūrai taip pat pavedamos šios užduotys:

a)

užtikrinti duomenų kokybę pagal 12 straipsnį;

b)

plėtoti būtinus veiksmus, kad būtų galima užtikrinti sąveikumą pagal 13 straipsnį;

c)

vykdyti mokslinių tyrimų veiklą pagal 14 straipsnį;

d)

vykdyti bandomuosius projektus, koncepcijų pagrįstumo įrodymus ir bandomąją veiklą pagal 15 straipsnį ir

e)

teikti paramą valstybėms narėms ir Komisijai pagal 16 straipsnį.

2 straipsnis

Tikslai

Nedarant poveikio atitinkamoms Komisijos ir valstybių narių prievolėms pagal didelės apimties IT sistemas reglamentuojančius Sąjungos teisės aktus, Agentūra užtikrina:

a)

didelės apimties IT sistemų plėtojimą, naudodama tinkamą projektų valdymo struktūrą, skirtą veiksmingai plėtoti tokias sistemas;

b)

efektyvų, saugų ir nepertraukiamą didelės apimties IT sistemų veikimą;

c)

efektyvų ir finansiškai atskaitingą didelės apimties IT sistemų valdymą;

d)

deramai aukštą paslaugų kokybę didelės apimties IT sistemų naudotojams;

e)

tęstinumą ir paslaugų nenutrūkstamumą;

f)

aukštą duomenų apsaugos lygį, atitinkantį Sąjungos duomenų apsaugos teisės aktus, įskaitant konkrečias, kiekvienai didelės apimties IT sistemai taikomas nuostatas;

g)

tinkamą duomenų apsaugos ir fizinio saugumo lygį, atitinkantį taikytinas taisykles, įskaitant konkrečias kiekvienai didelės apimties IT sistemai taikomas nuostatas.

II SKYRIUS

AGENTŪROS UŽDUOTYS

3 straipsnis

Su SIS II susijusios užduotys

SIS II atžvilgiu Agentūra vykdo:

a)

užduotis, nustatytas valdymo institucijai Reglamentu (EB) Nr. 1987/2006 ir Sprendimu 2007/533/TVR, ir

b)

užduotis, susijusias su SIS II techninio naudojimo mokymais, kurie, visų pirma, skirti SIRENE darbuotojams (SIRENE – papildomos informacijos prašymas, atvykstant prie nacionalinių sienų), ir su SIS II techninių aspektų pagal Šengeno įvertinimą ekspertų mokymais.

4 straipsnis

Su VIS susijusios užduotys

VIS atžvilgiu Agentūra vykdo:

a)

užduotis, nustatytas valdymo institucijai Reglamentu (EB) Nr. 767/2008 ir Sprendimu 2008/633/TVR, ir

b)

užduotis, susijusias su VIS techninio naudojimo mokymais ir su VIS techninių aspektų pagal Šengeno įvertinimą ekspertų mokymu.

5 straipsnis

Su „Eurodac“ susijusios užduotys

„Eurodac“ atžvilgiu Agentūra vykdo:

a)

užduotis, kurios jai pavestos Reglamentu (ES) Nr. 603/2013, ir

b)

užduotis, susijusias su „Eurodac“ techninio naudojimo mokymais.

6 straipsnis

Su AIS susijusios užduotys

AIS atžvilgiu Agentūra vykdo:

a)

užduotis, pavestas jai Reglamentu (ES) 2017/2226, ir

b)

užduotis, susijusias su AIS techninio naudojimo mokymais ir su AIS techninių aspektų pagal Šengeno įvertinimą ekspertų mokymu.

7 straipsnis

Su ETIAS susijusios užduotys

ETIAS atžvilgiu Agentūra vykdo:

a)

užduotis, pavestas jai Reglamentu (ES) 2018/1240, ir

b)

užduotis, susijusias su ETIAS techninio naudojimo mokymais ir su ETIAS techninių aspektų pagal Šengeno įvertinimą ekspertų mokymu.

8 straipsnis

Su „DubliNet“ susijusios užduotys

„DubliNet“ atžvilgiu Agentūra vykdo:

a)

„DubliNet“, atskiros, saugios, elektroninių ryšių priemonės, skirtos duomenų perdavimui tarp valstybių narių institucijų, sukurtos pagal Reglamento (EB) Nr. 1560/2003 18 straipsnį Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 604/2013 (43) 31, 32 ir 34 straipsnių tikslais, operacijų valdymo užduotis ir

b)

užduotis, susijusias su „DubliNet“ techninio naudojimo mokymais.

9 straipsnis

Užduotys, susijusios su kitų didelės apimties IT sistemų parengimu, plėtojimu ir operacijų valdymu

Tais atvejais, kai Agentūrai pavedamas kitų didelės apimties IT sistemų, nurodytų 1 straipsnio 5 dalyje, parengimas, plėtojimas arba operacijų valdymas, ji atitinkamai vykdo užduotis, jai pavestas Sąjungos teisės aktais, kuriais reglamentuojama atitinkama sistema, taip pat užduotis, susijusias su techninio tų sistemų naudojimo mokymu.

10 straipsnis

Techniniai sprendimai, kuriems įgyvendinti reikia specialių sąlygų

Kai Sąjungos teisės aktuose, kuriais reglamentuojamos sistemos, reikalaujama, kad Agentūra laikytų šias sistemas veikiančias kasdien, 24 valandas per parą, nedarant poveikio tų Sąjungos teisės aktų taikymui, Agentūra įgyvendina techninius sprendimus, kad įvykdytų tuos reikalavimus. Kai dėl tokių techninių sprendimų reikia dubliuoti sistemą arba sistemos komponentus, jie įgyvendinami jeigu buvo atliktas Agentūros užsakytas nepriklausomas poveikio vertinimas ir sąnaudų ir naudos analizė, pasikonsultavus su Komisija ir Valdančiajai tarybai priėmus teigiamą sprendimą. Atliekant poveikio vertinimą taip pat turi būti išnagrinėta, kokie yra esami ir būsimi su tokių techninių sprendimų plėtojimu susiję poreikiai, atsižvelgiant į esamų techninių stočių prieglobos pajėgumą, ir kokie yra galimi rizikos veiksniai, susiję su esama veikimo sąranka.

11 straipsnis

Su ryšių infrastruktūra susijusios užduotys

1.   Agentūra vykdo visas su ryšių infrastruktūra susijusias užduotis, jai pavestas Sąjungos teisės aktais, kuriais reglamentuojamos sistemos, išskyrus tas sistemas, kurių ryšių infrastruktūra pagrįsta „EuroDomain“. Tų sistemų, kurios naudojasi „EuroDomain“, atžvilgiu Komisija atsako už biudžeto vykdymo, įsigijimo ir atnaujinimo užduočių, taip pat sutartinių aspektų vykdymą. Pagal Sąjungos teisės aktus, kuriais reglamentuojamos sistemos, naudojančios „EuroDomain“, su ryšių infrastruktūra susijusias užduotis, įskaitant operacijų valdymą ir saugumą, turi būti padalytos tarp Agentūros ir Komisijos. Siekiant užtikrinti joms patikėtų prievolių vykdymo darną, Agentūra ir Komisija sudaro darbo tvarkos susitarimus, kurie turi būti įtraukti į susitarimo memorandumą.

2.   Ryšių infrastruktūra turi būti deramai valdoma ir kontroliuojama tokiu būdu, kad ji būtų apsaugota nuo grėsmių ir užtikrintas jos ir sistemų, įskaitant duomenų, kuriais keičiamasi per ryšių infrastruktūrą, saugumas.

3.   Agentūra patvirtina atitinkamas priemones, įskaitant saugumo planus, kad, inter alia, būtų užkirstas kelias neleistinam asmens duomenų skaitymui, kopijavimui, keitimui ar ištrynimui, perduodant asmens duomenis ar transportuojant duomenų laikmenas, visų pirma, naudojant tinkamus šifravimo būdus. Visa ryšių infrastruktūroje esanti, su sistemos veikimu susijusi informacija turi būti užšifruota.

4.   Su ryšių infrastruktūros pristatymu, įrengimu, priežiūra ir stebėsena susijusios užduotys gali būti pavestos privačiojo sektoriaus subjektams ar įstaigoms iš išorės, laikantis Reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046. Agentūra atsako už tokių užduočių vykdymą ir atidžiai prižiūri jų atlikimą.

Visiems pirmoje pastraipoje nurodytas užduotis vykdantiems privačiojo sektoriaus subjektams ar įstaigoms iš išorės, įskaitant tinklo paslaugų teikėjus, privalomos 3 dalyje nurodytos saugumo priemonės ir jie negali turėti prieigos prie jokių sistemose saugomų arba per ryšių infrastruktūrą perduodamų operatyvinių duomenų ar prie SIRENE duomenų, susijusių su SIS II.

5.   Šifravimo kodų valdymas toliau priklauso Agentūros kompetencijai ir negali būti patikėtas jokiam privačiojo sektoriaus subjektui iš išorės. Tai nedaro poveikio galiojančioms sutartims dėl SIS II, VIS ir „Eurodac“ ryšių infrastruktūrų.

12 straipsnis

Duomenų kokybė

Nedarant poveikio valstybių narių prievolėms, susijusioms su duomenimis, įvestais į sistemas, Agentūra, glaudžiai įtraukdama savo patariamąsias grupes, drauge su Komisija imasi veiksmų, kad visoms toms sistemoms sukurtų automatizuotus duomenų kokybės kontrolės mechanizmus, nustatytų bendrus duomenų kokybės rodiklius ir sukurtų centrinę ataskaitų ir statistinių duomenų saugyklą, kurioje būtų laikomi tik nuasmeninti duomenys, atsižvelgiant į konkrečias Sąjungos teisės aktų, kuriais reglamentuojamas sistemų plėtojimas, sukūrimas, veikimas ir naudojimas, nuostatas.

13 straipsnis

Sąveikumas

Kai didelės apimties IT sistemų sąveikumas yra įtrauktas atitinkamo Sąjungos teisės akto nuostatose, Agentūra plėtoja tam sąveikumui užtikrinti būtinus veiksmus.

14 straipsnis

Mokslinių tyrimų stebėsena

1.   Agentūra stebi SIS II, VIS, „Eurodac“, AIS, ETIAS, „DubliNet“ ir kitų 1 straipsnio 5 dalyje nurodytų, didelės apimties IT sistemų operacijų valdymui svarbių mokslinių tyrimų eigą.

2.   Agentūra gali prisidėti prie Europos Sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos dalių, susijusių su didelės apimties IT sistemomis laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje, įgyvendinimo. Tuo tikslu ir atvejais, kai Komisija yra delegavusi atitinkamus įgaliojimus Agentūrai, Agentūra vykdo šias užduotis:

a)

vadovauja tam tikriems programos įgyvendinimo etapams ir tam tikriems konkrečių projektų etapams, remdamasi Komisijos patvirtintomis atitinkamomis darbo programomis;

b)

nustato biudžeto vykdymo ir pajamų bei išlaidų priemones ir įgyvendina visus programai valdyti būtinus veiksmus ir

c)

teikia paramą, įgyvendinant programą.

3.   Agentūra reguliariai, tačiau ne rečiau kaip kartą per metus, informuoja Europos Parlamentą, Tarybą, Komisiją, o su asmens duomenų tvarkymu susijusiais atvejais – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną, apie šiame straipsnyje nurodytų mokslinių tyrimų eigą, nedarant poveikio ataskaitų teikimo reikalavimams, susijusiems su tam tikrų 2 dalyje nurodytos Europos Sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos dalių įgyvendinimu.

15 straipsnis

Bandomieji projektai, koncepcijų pagrįstumo įrodymai ir bandomoji veikla

1.   Jeigu Komisija pateikia konkretų ir aiškų prašymą, bent prieš tris mėnesius iki tokio prašymo pateikimo jai informavus Europos Parlamentą ir Tarybą, o Valdančioji taryba priima teigiamą sprendimą, laikantis šio reglamento 19 straipsnio 1 dalies u punkto, delegavimo susitarimo pagrindu Agentūrai gali būti patikėta įgyvendinti bandomuosius projektus, kaip nurodyta Reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 58 straipsnio 2 dalies a punkte, skirtus didelės apimties IT sistemoms plėtoti arba jų operacijoms valdyti pagal SESV 67–89 straipsnius, laikantis Reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 62 straipsnio 1 dalies c punkto.

Agentūra reguliariai informuoja Europos Parlamentą, Tarybą, o su asmens duomenų tvarkymu susijusiais atvejais – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną, apie pagal pirmą pastraipą Agentūros vykdomų bandomųjų projektų įgyvendinimo eigą.

2.   Komisijos pagal 1 dalį paprašyti finansiniai asignavimai bandomiesiems projektams, nurodytiems Reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 58 straipsnio 2 dalies a punkte, į biudžetą įtraukiami ne daugiau kaip dvejiems finansiniams metams iš eilės.

3.   Komisijos arba Tarybos prašymu, informavus Europos Parlamentą ir Valdančiajai tarybai priėmus sprendimą, Agentūrai delegavimo susitarimo pagrindu gali būti patikėtos biudžeto vykdymo užduotys, susijusios su koncepcijų pagrįstumo įrodymais, finansuojamais pagal išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemonę, nustatytą Reglamente (ES) Nr. 515/2014, pagal Reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 62 straipsnio 1 dalies c punktą.

4.   Valdančiajai tarybai priėmus teigiamą sprendimą, Agentūra gali planuoti ir įgyvendinti bandomąją veiklą, susijusią su klausimais, kuriuos apima šis reglamentas ir Sąjungos teisės aktai, kuriais reglamentuojamas visų sistemų plėtojimas, sukūrimas, veikimas ir naudojimas.

16 straipsnis

Parama valstybėms narėms ir Komisijai

1.   Bet kuri valstybė narė gali paprašyti Agentūros konsultacijų dėl nacionalinių sistemų prijungimo prie centrinių Agentūros valdomų didelės apimties IT sistemų sistemų.

2.   Bet kuri valstybė narė gali pateikti Komisijai prašymą suteikti ad hoc paramą, kuri, palankiai įvertinusi, kad tokios paramos reikia dėl neeilinių su saugumu ar migracija susijusių poreikių, perduoda tą prašymą Agentūrai. Agentūra apie tokiu prašymus informuoja Valdančiąją tarybą. Valstybė narė informuojama tuo atveju, kai, Komisijos vertinimas yra neigiamas.

Komisija stebi, ar Agentūra laiku reaguoja į valstybės narės prašymą. Agentūros metinėje veiklos ataskaitoje išsamiai nurodoma, kokių veiksmų Agentūra ėmėsi, kad suteiktų ad hoc paramą valstybėms narėms, ir kokių patirta su tuo susijusių išlaidų.

3.   Agentūros taip pat gali būti prašoma teikti konsultacijas ar paramą Komisijai dėl techninio pobūdžio klausimų, susijusių su jau veikiančiomis ar naujomis sistemomis, be kita ko, atliekant tyrimus ir bandymus. Agentūra apie tokius prašymus informuoja Valdančiąją tarybą.

4.   Ne mažiau kaip penkių valstybių narių grupė gali patikėti Agentūrai plėtoti, valdyti bendrą IT komponentą arba teikti jo prieglobą, siekiant padėti joms įgyvendinti techninius įpareigojimų, nustatytų Sąjungos teisės aktuose dėl decentralizuotų sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje, aspektus. Tie bendri IT sprendimai nedaro poveikio prašymą teikiančių valstybių narių pareigoms pagal taikytinus Sąjungos teisės aktus, visų pirma, pareigoms, susijusioms su tų sistemų architektūra.

Visų pirma, prašymą teikiančios valstybės narės gali patikėti Agentūrai užduotį sukurti bendrą komponentą arba išankstinės informacijos apie keleivius ir keleivio duomenų įrašo duomenų maršruto parinktuvą, kuris būtų techninės paramos priemonė, sudaranti sąlygas užtikrinti jungtį su oro vežėjais, siekiant padėti valstybėms narėms įgyvendinti Tarybos direktyvą 2004/82/EB (44) ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/681 (45). Tokiu atveju Agentūra centralizuotai renka duomenis iš oro vežėjų ir perduoda tuos duomenis valstybėms narėms per bendrą komponentą arba maršruto parinktuvą. Prašymą teikiančios valstybės narės patvirtina reikiamas priemones, kad užtikrintų, kad oro vežėjai perduotų duomenis per Agentūrą.

Užduotis plėtoti, valdyti bendrą IT komponentą ir (arba) teikti jo prieglobą Agentūrai patikima tik gavus išankstinį Komisijos patvirtinimą ir Valdančiajai tarybai priėmus teigiamą sprendimą.

Prašymą teikiančios valstybės narės paveda Agentūrai pirmoje ir antroje pastraipose nurodytas užduotis pagal delegavimo susitarimą, kuriame išdėstomos užduočių delegavimo sąlygos ir nurodomas visų su tomis užduotimis susijusių išlaidų apskaičiavimo metodas ir sąskaitų pateikimo būdas. Visas su tomis užduotimis susijusias išlaidas padengia dalyvaujančios valstybės narės. Delegavimo susitarimas turi atitikti Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius aptariamas IT sistemas. Agentūra informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą apie patvirtintą delegavimo susitarimą ir bet kokius jo pakeitimus.

Kitos valstybės narės gali paprašyti leidimo dalyvauti tokio bendro IT sprendimo projekte, jei tokia galimybė yra numatyta delegavimo susitarime, kuriame, visų pirma, nurodomi tokio dalyvavimo finansiniai padariniai. Atsižvelgiant į tai, delegavimo susitarimas atitinkamai pakeičiamas, gavus Komisijos išankstinį patvirtinimą ir Valdančiajai tarybai priėmus teigiamą sprendimą.

III SKYRIUS

STRUKTŪRA IR ORGANIZACIJA

17 straipsnis

Teisinis statusas ir buveinė

1.   Agentūra yra juridinio asmens statusą turintis Sąjungos organas.

2.   Agentūra naudojasi plačiausiu veiksnumu, suteikiamu juridiniams asmenims pagal nacionalinę teisę kiekvienoje valstybėje narėje. Visų pirma, ji gali įsigyti kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą arba disponuoti juo ir būti šalimi teismo procese.

3.   Agentūros būstinė yra Taline (Estija).

1 straipsnio 4 ir 5 dalyse ir 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bei 11 straipsniuose nurodytos su plėtojimu ir operacijų valdymu susijusios užduotys vykdomos techninėje stotyje Strasbūre (Prancūzija).

Atsarginė stotis, pajėgi užtikrinti didelės apimties IT sistemos veikimą tokios sistemos gedimo atveju, įrengiama Pongau Sankt Johane (Austrija).

4.   Abi techninės stotys gali būti tuo pačiu metu naudojamos sistemų operacijoms vykdyti, jeigu atsarginė stotis ir toliau pajėgs užtikrinti jų veikimą vienos arba daugiau sistemų gedimo atveju.

5.   Atsižvelgiant į specifinį sistemų pobūdį, tais atvejais, kai Agentūrai būtina įsteigti antrą atskirą techninę stotį arba Strasbūre, arba Pongau Sankt Johane, arba abiejose vietose (priklausomai nuo poreikio), kad ji galėtų teikti sistemų prieglobą, toks poreikis pagrindžiamas nepriklausomu poveikio vertinimu ir sąnaudų ir naudos analize. Valdančioji taryba pasikonsultuoja su Komisija ir atsižvelgia į jos nuomonę, prieš pranešdama biudžeto institucijai apie savo ketinimą įgyvendinti projektą, susijusį su nuosavybe, pagal 45 straipsnio 9 dalį.

18 straipsnis

Struktūra

1.   Agentūros administravimo ir valdymo struktūrą sudaro:

a)

Valdančioji taryba;

b)

vykdomasis direktorius;

c)

patariamosios grupės.

2.   Agentūros struktūrai taip pat priklauso:

a)

duomenų apsaugos pareigūnas;

b)

saugumo pareigūnas;

c)

apskaitos pareigūnas.

19 straipsnis

Valdančiosios tarybos funkcijos

1.   Valdančioji taryba:

a)

teikia bendrąsias Agentūros veiklos gaires;

b)

dviejų trečdalių teisę balsuoti turinčių narių balsų dauguma patvirtina Agentūros metinį biudžetą ir vykdo kitas su Agentūros biudžetu susijusias funkcijas pagal V skyrių;

c)

vadovaudamasi atitinkamai 25 ir 26 straipsniais, skiria vykdomąjį direktorių ir vykdomojo direktoriaus pavaduotoją ir, kai aktualu, pratęsia jų kadenciją arba atleidžia juos iš pareigų;

d)

vykdo įgaliojimus taikyti drausmines priemones vykdomojo direktoriaus atžvilgiu ir prižiūri, kaip direktorius eina savo pareigas, įskaitant Valdančiosios tarybos sprendimų įgyvendinimą, ir, vykdomajam direktoriui sutikus, vykdo įgaliojimus taikyti drausmines priemones vykdomojo direktoriaus pavaduotojo atžvilgiu;

e)

atsižvelgdama į Agentūros veiklos poreikius ir patikimą finansų valdymą, priima visus sprendimus dėl Agentūros organizacinės struktūros sukūrimo ir, kai reikia, organizacinės struktūros keitimo;

f)

patvirtina Agentūros darbuotojų politikos planą;

g)

nustato Agentūros darbo tvarkos taisykles;

h)

atsižvelgdama į įgyvendintinų priemonių sąnaudų ir naudos santykį, patvirtina sukčiavimo rizikai proporcingą kovos su sukčiavimu strategiją;

i)

patvirtina savo narių interesų konfliktų prevencijos ir valdymo taisykles ir skelbia jas Agentūros interneto svetainėje;

j)

priima išsamias vidaus taisykles ir procedūras dėl pranešėjų apsaugos, įskaitant tinkamus pranešimo apie pažeidimą kanalus;

k)

pagal 41 ir 43 straipsnius įgalioja sudaryti darbo tvarkos susitarimus;

l)

remdamasi vykdomojo direktoriaus pasiūlymu, tvirtina susitarimą dėl būstinės dėl Agentūros būstinės ir susitarimus dėl techninių ir atsarginių stočių, įkurtų, įgyvendinant 17 straipsnio 3 dalį, kuriuos pasirašo vykdomasis direktorius ir priimančiosios valstybės narės;

m)

vadovaudamasi 2 dalimi, vykdo su Agentūros darbuotojais susijusius įgaliojimus, kurie paskyrimų tarnybai suteikti Pareigūnų tarnybos nuostatuose, o tarnybai, įgaliotai sudaryti darbo sutartis – Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygose (toliau – paskyrimų tarnybos įgaliojimai);

n)

pritarus Komisijai, patvirtina atitinkamas Tarnybos nuostatų ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų įgyvendinimo taisykles, laikydamasi Pareigūnų tarnybos nuostatų 110 straipsnio;

o)

patvirtina būtinas nacionalinių ekspertų delegavimo į Agentūrą taisykles;

p)

patvirtina preliminarų kitų finansinių metų Agentūros pajamų ir išlaidų sąmatos projektą, į kurį įtraukia ir etatų plano projektą, ir iki kiekvienų metų sausio 31 d. pateikia juos Komisijai;

q)

patvirtina bendrojo programavimo dokumento projektą, į kurį įtraukiami Agentūros daugiamečio programavimo duomenys, jos kitų metų darbo programa ir preliminarus kitų finansinių metų Agentūros pajamų ir išlaidų sąmatos projektas, į kurį įtraukiamas ir etatų plano projektas, ir ne vėliau kaip kiekvienų metų sausio 31 d. pateikia jį, taip pat ir visas bendrojo programavimo dokumento atnaujintas versijas Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai;

r)

ne vėliau kaip kiekvienų metų lapkričio 30 d. dviejų trečdalių teisę balsuoti turinčių narių balsų dauguma, laikydamasi metinės biudžeto procedūros, patvirtina bendrąjį programavimo dokumentą, atsižvelgdama į Komisijos nuomonę, ir užtikrina, kad šio bendrojo programavimo dokumento galutinė versija būtų perduota Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai ir būtų paskelbta;

s)

iki kiekvienų metų rugpjūčio mėn. pabaigos patvirtina tų metų planuotos veiklos įgyvendinimo pažangos ataskaitą ir pateikia ją Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai;

t)

įvertina ir patvirtina konsoliduotą metinę Agentūros veiklos ataskaitą, kurioje, visų pirma, pasiekti rezultatai lyginami su metinės darbo programos tikslais, ir iki kiekvienų metų liepos 1 d. ataskaitą ir jos vertinimą perduoda Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams, ir užtikrina, kad metinė veiklos ataskaita būtų paskelbta;

u)

vykdo su Agentūros biudžetu susijusias funkcijas, įskaitant 15 straipsnyje nurodytų bandomųjų projektų ir koncepcijų pagrįstumo įrodymų įgyvendinimą;

v)

vadovaudamasi 49 straipsniu, patvirtina Agentūrai taikomas finansines taisykles;

w)

skiria apskaitos pareigūną, kuris gali būti Komisijos apskaitos pareigūnas, kuriam taikomi Tarnybos nuostatai, ir kuris, eidamas savo pareigas, turi būti visiškai nepriklausomas;

x)

gavusi įvairių vidaus ar išorės audito ataskaitų ir įvertinimų, taip pat Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) ir Europos prokuratūros tyrimų išvadas ir rekomendacijas, užtikrina, kad būtų imamasi tinkamų tolesnių veiksmų;

y)

patvirtina 34 straipsnio 4 dalyje minimus komunikacijos ir sklaidos planus ir reguliariai juos atnaujina;

z)

patvirtina reikiamas saugumo priemones, įskaitant saugumo planą bei veiklos tęstinumo ir veiklos atkūrimo po ekstremalių įvykių planą, atsižvelgdama į galimas patariamųjų grupių veikloje dalyvaujančių saugumo ekspertų rekomendacijas;

aa)

gavusi Komisijos pritarimą, patvirtina saugumo taisykles, skirtas įslaptintos informacijos ir neįslaptintos neskelbtinos informacijos apsaugai užtikrinti;

bb)

skiria saugumo pareigūną;

cc)

skiria duomenų apsaugos pareigūną, kaip numatyta Reglamente (ES) 2018/1725;

dd)

patvirtina išsamias Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 įgyvendinimo taisykles;

ee)

patvirtina ataskaitas dėl AIS plėtojimo pagal Reglamento (ES) 2017/2226 72 straipsnio 2 dalį ir ataskaitas dėl ETIAS plėtojimo pagal Reglamento (ES) 2018/1240 92 straipsnio 2 dalį;

ff)

patvirtina ataskaitas dėl SIS II techninio veikimo atitinkamai pagal Reglamento (EB) Nr. 1987/2006 50 straipsnio 4 dalį ir Sprendimo 2007/533/TVR 66 straipsnio 4 dalį, dėl VIS techninio veikimo – pagal Reglamento (EB) Nr. 767/2008 50 straipsnio 3 dalį ir Sprendimo 2008/633/TVR 17 straipsnio 3 dalį, dėl AIS techninio veikimo – pagal Reglamento (ES) 2017/2226 72 straipsnio 4 dalį ir dėl ETIAS techninio veikimo – pagal Reglamento (ES) 2018/1240 92 straipsnio 4 dalį;

gg)

patvirtina metinę „Eurodac“ centrinės sistemos veiklos ataskaitą pagal Reglamento (ES) Nr. 603/2013 40 straipsnio 1 dalį;

hh)

teikia oficialias pastabas dėl Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno atlikto audito ataskaitų pagal Reglamento (EB) Nr. 1987/2006 45 straipsnio 2 dalį, Reglamento (EB) Nr. 767/2008 42 straipsnio 2 dalį, Reglamento (ES) Nr. 603/2013 31 straipsnio 2 dalį, Reglamento (ES) 2017/2226 56 straipsnio 2 dalį ir Reglamento (ES) 2018/1240 67 straipsnį ir užtikrina, kad būtų imtasi tinkamų tolesnių veiksmų, atsižvelgiant į tokio audito rezultatus;

ii)

skelbia su SIS II susijusius statistinius duomenis atitinkamai pagal Reglamento (EB) Nr. 1987/2006 50 straipsnio 3 dalį ir Sprendimo 2007/533/TVR 66 straipsnio 3 dalį;

jj)

renka ir skelbia „Eurodac“ centrinės sistemos statistinius veiklos duomenis pagal Reglamento (ES) Nr. 603/2013 8 straipsnio 2 dalį;

kk)

skelbia su AIS susijusius statistinius duomenis pagal Reglamento (ES) 2017/2226 63 straipsnį;

ll)

skelbia su ETIAS susijusius statistinius duomenis pagal Reglamento (ES) 2018/1240 84 straipsnį;

mm)

užtikrina, kad kasmet būtų skelbiamas kompetentingų institucijų, įgaliotų tiesiogiai ieškoti duomenų, esančių SIS II, sąrašas, pagal Reglamento (EB) Nr. 1987/2006 31 straipsnio 8 dalį ir Sprendimo 2007/533/TVR 46 straipsnio 8 dalį, nacionalinių SIS II sistemų tarnybų (N.SIS II tarnybų) ir SIRENE biurų sąrašas, atitinkamai pagal Reglamento (EB) Nr. 1987/2006 7 straipsnio 3 dalį ir Sprendimo 2007/533/TVR 7 straipsnio 3 dalį, kaip ir kompetentingų institucijų pagal Reglamento (ES) 2017/2226 65 straipsnio 2 dalį, sąrašas ir kompetentingų institucijų pagal Reglamento (ES) 2018/1240 87 straipsnio 2 dalį, sąrašas;

nn)

užtikrina, kad kasmet būtų skelbiamas padalinių sąrašas pagal Reglamento (ES) Nr. 603/2013 27 straipsnio 2 dalį;

oo)

užtikrina, kad visi Agentūros sprendimai ir veiksmai, darantys poveikį didelės apimties IT sistemoms laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje, nepažeistų teismų nepriklausomumo principo;

pp)

vykdo visas kitas šiuo reglamentu pavestas užduotis.

Nedarant poveikio nuostatoms dėl atitinkamų institucijų sąrašų skelbimo, numatyto pagal Sąjungos teisės aktus, nurodytus pirmos pastraipos mm punkte, o tais atvejais, kai tuose teisės aktuose nenumatyta pareiga Agentūros interneto svetainėje skelbti ir nuolat atnaujinti tuos sąrašus, Valdančioji taryba užtikrina, kad tie sąrašai būtų skelbiami ir nuolat atnaujinami.

2.   Vadovaudamasi Pareigūnų tarnybos nuostatų 110 straipsniu, Valdančioji taryba priima Pareigūnų tarnybos nuostatų 2 straipsnio 1 dalimi ir Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 6 straipsniu grindžiamą sprendimą, kuriuo atitinkami paskyrimų tarnybos įgaliojimai deleguojami vykdomajam direktoriui ir nustatomos tų įgaliojimų sustabdymo sąlygos. Vykdomajam direktoriui leidžiama tuos įgaliojimus perdeleguoti.

Kai išskirtinės aplinkybės to reikalauja, Valdančioji taryba gali priimti sprendimą laikinai sustabdyti deleguotų paskyrimų tarnybos įgaliojimų vykdomajam direktoriui ir vykdomojo direktoriaus perdeleguotus įgaliojimų galiojimą ir jais naudotis pati arba deleguoti juos vienam savo narių arba Agentūros darbuotojui, kuris nėra vykdomasis direktorius.

3.   Valdančioji taryba gali konsultuoti vykdomąjį direktorių visais klausimais, tačiau jie turi būti griežtai susiję su didelės apimties IT sistemų plėtojimu arba operacijų valdymu, ir veikla, susijusia su moksliniais tyrimais, bandomaisiais projektais, koncepcijų pagrįstumo įrodymais ir bandomąja veikla.

20 straipsnis

Valdančiosios tarybos sudėtis

1.   Valdančiąją tarybą sudaro po vieną kiekvienos valstybės narės atstovą ir du Komisijos atstovai. Kiekvienas atstovas turi teisę balsuoti pagal 23 straipsnį.

2.   Kiekvienas Valdančiosios tarybos narys turi pakaitinį narį. Nariui nedalyvaujant arba narį išrinkus Valdančiosios tarybos pirmininku ar pirmininko pavaduotoju, kai jis pirmininkauja Valdančiosios tarybos posėdžiui, jam atstovauja pakaitinis narys. Valdančiosios tarybos nariai ir jų pakaitiniai nariai skiriami, atsižvelgiant į jų turimą pozicijai aktualią aukšto lygio patirtį ir patirtį, susijusią su didelės apimties IT sistemomis laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje ir jų žinias duomenų apsaugos srityje bei atitinkamus jų vadovavimo, administracinius ir biudžeto valdymo įgūdžius. Siekdamos užtikrinti Valdančiosios tarybos darbo tęstinumą, visos joje atstovaujamos šalys stengiasi užtikrinti kuo mažesnę atstovų kaitą Valdančiojoje taryboje. Visos šalys siekia, kad Valdančiojoje taryboje būtų proporcingas vyrų ir moterų skaičius.

3.   Narių ir pakaitinių narių kadencija trunka ketverius metus ir gali būti atnaujinta. Pasibaigus narių kadencijai arba jiems atsistatydinus, nariai toliau eina savo pareigas tol, kol jų kadencija atnaujinama arba jie pakeičiami.

4.   Valstybės, sudariusios asociacijos, įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis, Dublino ir „Eurodac“ priemones, susitarimus, dalyvauja Agentūros veikloje. Kiekviena iš šių valstybių paskiria po vieną atstovą ir jo pakaitinį narį į Valdančiąją tarybą.

21 straipsnis

Valdančiosios tarybos pirmininkas

1.   Valdančioji taryba renka pirmininką ir pirmininko pavaduotoją iš Valdančiosios tarybos narių, kuriuos paskyrė valstybės narės, pagal Sąjungos teisę visapusiškai saistomos visų Sąjungos teisės aktų, kuriais reglamentuojamas visų Agentūros valdomų didelės apimties IT sistemų plėtojimas, sukūrimas, veikimas ir naudojimas. Pirmininkas ir pirmininko pavaduotojas renkami dviejų trečdalių teisę balsuoti turinčių narių balsų dauguma.

Jei pirmininkas negali eiti savo pareigų, jį automatiškai pakeičia pirmininko pavaduotojas.

2.   Pirmininkas ir pirmininko pavaduotojas skiriami ketverių metų kadencijai. Jų kadencija gali būti atnaujinta vieną kartą. Jei kadencijos metu jie netenka Valdančiosios tarybos nario statuso, tą pačią dieną automatiškai baigiasi ir jų kadencija.

22 straipsnis

Valdančiosios tarybos posėdžiai

1.   Valdančiosios tarybos posėdžius šaukia pirmininkas.

2.   Vykdomasis direktorius dalyvauja svarstymuose be teisės balsuoti.

3.   Valdančioji taryba į eilinius posėdžius renkasi bent du kartus per metus. Be to, ji posėdžiauja pirmininko iniciatyva, Komisijos, vykdomojo direktoriaus ar ne mažiau kaip trečdalio teisę balsuoti turinčių Valdančiosios tarybos narių prašymu.

4.   Europolas ir Eurojustas gali stebėtojo teisėmis dalyvauti Valdančiosios tarybos posėdžiuose, kuriuose svarstomas su SIS II susijęs klausimas dėl Sprendimo 2007/533/TVR taikymo. Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra gali stebėtojo teisėmis dalyvauti Valdančiosios tarybos posėdžiuose, kuriuose svarstomas su SIS II susijęs klausimas dėl Reglamento (ES) 2016/1624 taikymo.

Europolas stebėtojo teisėmis gali dalyvauti Valdančiosios tarybos posėdžiuose, kuriuose svarstomas su VIS susijęs klausimas dėl Sprendimo 2008/633/TVR taikymo arba su „Eurodac“ susijęs klausimas dėl Reglamento (ES) Nr. 603/2013 taikymo.

Europolas stebėtojo teisėmis gali dalyvauti Valdančiosios tarybos posėdžiuose, kuriuose svarstomas su AIS susijęs klausimas dėl Reglamento (ES) 2017/2226 taikymo arba su ETIAS susijęs klausimas dėl Reglamento (ES) 2018/1240 taikymo. Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra taip pat gali stebėtojo teisėmis dalyvauti Valdančiosios tarybos posėdžiuose, kuriuose svarstomas su ETIAS susijęs klausimas dėl Reglamento (ES) 2018/1240 taikymo.

Valdančioji taryba gali pakviesti dalyvauti posėdžiuose stebėtojo teisėmis bet kurį kitą asmenį, kurio nuomonė gali būti svarbi.

5.   Valdančiosios tarybos nariams ir jų pakaitiniams nariams pagal Valdančiosios tarybos darbo tvarkos taisykles gali padėti patarėjai arba ekspertai, visų pirma, tie, kurie yra patariamųjų grupių nariai.

6.   Agentūra teikia Valdančiajai tarybai sekretoriato paslaugas.

23 straipsnis

Valdančiosios tarybos balsavimo taisyklės

1.   Nedarant poveikio šio straipsnio 5 daliai, taip pat 19 straipsnio 1 dalies b ir r punktams, 21 straipsnio 1 daliai ir 25 straipsnio 8 daliai, Valdančiosios tarybos sprendimai priimami teisę balsuoti turinčių jos narių balsų dauguma.

2.   Nedarant poveikio 3 ir 4 dalims, kiekvienas Valdančiosios tarybos narys turi po vieną balsą. Teisę balsuoti turinčiam nariui nedalyvaujant, jo teisė balsuoti perduodama pakaitiniam nariui.

3.   Kiekvienas valstybės narės, kuri pagal Sąjungos teisę yra saistoma visų Sąjungos teisės aktų, kuriais reglamentuojamas Agentūros valdomos didelės apimties IT sistemos plėtojimas, sukūrimas, veikimas ir naudojimas, paskirtas narys gali balsuoti su ta didelės apimties IT sistema susijusiu klausimu.

Danija gali balsuoti dėl klausimo, susijusio su didelės apimties IT sistema, jeigu ji pagal Protokolo Nr. 22 4 straipsnį nusprendžia savo nacionalinėje teisėje įgyvendinti Sąjungos teisės aktą, kuriuo reglamentuojamas tos atitinkamos didelės apimties IT sistemos plėtojimas, sukūrimas, veikimas ir naudojimas.

4.   42 straipsnis taikomas valstybių, kurios yra sudariusios susitarimus su Sąjunga dėl jų asociacijos, įgyvendinant, taikanti ir plėtojant Šengeno acquis ir Dublino bei „Eurodac“ priemones, atstovų balsavimo teisių atžvilgiu.

5.   Jei nariai nesutaria, ar balsavimas susijęs su konkrečia didelės apimties IT sistema, sprendimą, kuriuo konstatuojama, kad šis balsavimas nesusijęs su ta konkrečia didelės apimties IT sistema, jie priima dviejų trečdalių Valdančiosios tarybos teisę balsuoti turinčių narių balsų dauguma.

6.   Pirmininkas arba pirmininko pavaduotojas, kai jis pirmininkauja vietoj pirmininko, nebalsuoja. Pirmininko arba pirmininko pavaduotojo, kai jis pirmininkauja vietoj pirmininko, teise balsuoti naudojasi jo pakaitinis narys.

7.   Vykdomasis direktorius nebalsuoja.

8.   Valdančiosios tarybos darbo tvarkos taisyklėse nustatoma išsamesnė balsavimo tvarka, visų pirma, vieno nario veikimo kito nario vardu sąlygos bei kvorumo reikalavimai atitinkamais atvejais.

24 straipsnis

Vykdomojo direktoriaus pareigos

1.   Vykdomasis direktorius vadovauja Agentūrai. Vykdomasis direktorius padeda ir yra atskaitingas Valdančiajai tarybai. Gavęs prašymą, vykdomasis direktorius Europos Parlamentui pateikia savo pareigų vykdymo ataskaitą. Taryba gali paprašyti vykdomojo direktoriaus pateikti pareigų vykdymo ataskaitą.

2.   Vykdomasis direktorius yra Agentūros teisinis atstovas.

3.   Vykdomasis direktorius atsako už Agentūrai šiuo reglamentu pavestų užduočių įgyvendinimą. Visų pirma, vykdomasis direktorius atsako už:

a)

kasdienį Agentūros administravimą;

b)

Agentūros veikimą, laikantis šio reglamentą;

c)

Valdančiosios tarybos priimamų procedūrų, sprendimų, strategijų, programų ir veiklos rengimą ir įgyvendinimą, neperžengdamas šiame reglamente, jo įgyvendinimo taisyklėse ir taikytinoje Sąjungos teisėje nustatytų ribų;

d)

bendrojo programavimo dokumento rengimą ir jo pateikimą Valdančiajai tarybai, pasikonsultavus su Komisija ir patariamosiomis grupėmis;

e)

bendrojo programavimo dokumento įgyvendinimą ir atsiskaitymą už jo įgyvendinimą Valdančiajai tarybai;

f)

einamųjų metų planuotos veiklos įgyvendinimo pažangos tarpinės ataskaitos rengimą ir, pasikonsultavus su patariamosiomis grupėmis, jos pateikimą Valdančiajai tarybai tvirtinti iki kiekvienų metų rugpjūčio mėn. pabaigos;

g)

konsoliduotosios metinės Agentūros veiklos ataskaitos rengimą ir, pasikonsultavus su patariamosiomis grupėmis, jos pateikimą Valdančiajai tarybai vertinti ir tvirtinti;

h)

tolesnių veiksmų plano rengimą, atsižvelgiant į vidaus arba išorės audito ataskaitų bei įvertinimų išvadas ir OLAF bei Europos prokuratūros tyrimus, taip pat pažangos ataskaitų teikimą Komisijai du kartus per metus ir reguliarų pažangos ataskaitų teikimą Valdančiajai tarybai;

i)

Sąjungos finansinių interesų apsaugą, taikant prevencines kovos su sukčiavimu, korupcija ir bet kokia kita neteisėta veikla priemones, nedarant poveikio Europos prokuratūros ir OLAF kompetencijai tyrimų srityje, atliekant veiksmingus patikrinimus ir, jeigu nustatoma pažeidimų, susigrąžinant netinkamai išmokėtas lėšas ir, kai tikslinga, imantis veiksmingų, proporcingų ir atgrasomųjų administracinių sankcijų, įskaitant finansines sankcijas;

j)

Agentūros kovos su sukčiavimu strategijos rengimą, jos teikimą Valdančiajai tarybai tvirtinti ir stebėjimą, kad ta strategija būtų įgyvendinama tinkamai ir laiku;

k)

Agentūrai taikomų finansinių taisyklių projekto rengimą ir, pasikonsultavus su Komisija, jų teikimą Valdančiajai tarybai tvirtinti;

l)

kitų metų biudžeto projekto, sudaromo, remiantis veikla grindžiamo biudžeto principu, rengimą;

m)

Agentūros pajamų ir išlaidų sąmatos projekto rengimą;

n)

Agentūros biudžeto įgyvendinimą;

o)

veiksmingos sistemos sukūrimą ir įgyvendinimą, kad būtų galima reguliariai stebėti ir įvertinti:

i)

didelės apimties IT sistemas, įskaitant statistiką, ir

ii)

Agentūrą, be kita ko, jos tikslų siekimo efektyvumą ir veiksmingumą;

p)

nedarant poveikio Pareigūnų tarnybos nuostatų 17 straipsniui, konfidencialumo reikalavimų nustatymą, kad būtų laikomasi Reglamento (EB) Nr. 1987/2006 17 straipsnio, Sprendimo 2007/533/TVR 17 straipsnio, Reglamento (EB) Nr. 767/2008 26 straipsnio 9 dalies, Reglamento (ES) Nr. 603/2013 4 straipsnio 4 dalies, Reglamento (ES) 2017/2226 37 straipsnio 4 dalies ir Reglamento (ES) 2018/1240 74 straipsnio 2 dalies;

q)

derybų dėl susitarimo dėl būstinės dėl Agentūros būstinės ir susitarimų dėl techninių ir atsarginių stočių su priimančiosiomis valstybėmis narėmis vedimą ir, Valdančiajai tarybai tuos susitarimus patvirtinus, jų pasirašymą;

r)

Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 įgyvendinimo praktinės tvarkos rengimą ir teikimą Valdančiajai tarybai tvirtinti;

s)

būtinų saugumo priemonių, įskaitant saugumo planą, veiklos tęstinumo ir veiklos atkūrimo po ekstremalių įvykių planą, rengimą ir, pasikonsultavus su atitinkama patariamąja grupe, jų teikimą Valdančiajai tarybai tvirtinti;

t)

kiekvienos 19 straipsnio 1 dalies ff punkte nurodytos didelės apimties IT sistemos techninio veikimo ataskaitos ir 19 straipsnio 1 dalies gg punkte nurodytos metinės „Eurodac“ centrinės sistemos veiklos ataskaitos rengimą, remiantis stebėsenos ir įvertinimo rezultatais, ir, pasikonsultavus su atitinkama patariamąja grupe, jų teikimą Valdančiajai tarybai tvirtinti;

u)

Reglamento (ES) 2017/2226 72 straipsnio 2 dalyje nurodytos AIS plėtojimo ataskaitos ir Reglamento (ES) 2018/1240 92 straipsnio 2 dalyje nurodytos ETIAS plėtojimo ataskaitos rengimą ir jų teikimą Valdančiajai tarybai tvirtinti;

v)

kompetentingų institucijų, įgaliotų tiesiogiai ieškoti duomenų, esančių SIS II, metinio sąrašo, įskaitant N.SIS II tarnybų ir nacionalinių SIRENE biurų sąrašą, ir kompetentingų institucijų, įgaliotų tiesiogiai ieškoti duomenų, esančių AIS ir ETIAS sistemoje, sąrašo, nurodytų 19 straipsnio 1 dalies mm punkte, ir 19 straipsnio 1 dalies nn punkte nurodytų padalinių sąrašų rengimą, siekiant jį paskelbti ir jų teikimą Valdančiajai tarybai tvirtinti.

4.   Vykdomasis direktorius vykdo visas kitas užduotis pagal šį reglamentą.

5.   Vykdomasis direktorius sprendžia, ar reikalinga, kad vienoje arba daugiau valstybių narių dirbtų vienas arba daugiau darbuotojų, siekiant vykdyti Agentūros užduotis veiksmingai ir efektyviai, ir tuo tikslu įsteigti vietos skyrių. Prieš priimdamas tokį sprendimą, vykdomasis direktorius turi gauti išankstinį Komisijos, Valdančiosios tarybos ir atitinkamos (-ų) valstybės (-ių) narės (-ių) pritarimą. Vietos skyriuje vykdomos veiklos apimtis vykdomojo direktoriaus sprendime nurodoma taip, kad būtų išvengta nebūtinų išlaidų ir Agentūros administracinių funkcijų dubliavimo. Techninėse stotyse vykdoma veikla neturi būti vykdoma vietos skyriuje.

25 straipsnis

Vykdomojo direktoriaus skyrimas

1.   Valdančioji taryba skiria vykdomąjį direktorių iš mažiausiai trijų Komisijos pasiūlytų kandidatų sąrašo po atviros ir skaidrios atrankos procedūros. Vykdant atrankos procedūrą, Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir kitose atitinkamose žiniasklaidos priemonėse skelbiamas kvietimas dalyvauti konkurse. Valdančioji taryba skiria vykdomąjį direktorių, atsižvelgdama į jo nuopelnus, įrodytą patirtį didelės apimties IT sistemų srityje, administravimo, finansinius ir vadovavimo gebėjimus bei žinias duomenų apsaugos srityje.

2.   Prieš paskiriant direktorių, Komisijos pasiūlytų kandidatų prašoma padaryti pareiškimą kompetentingame (-uose) Europos Parlamento komitete (-uose) ir atsakyti į komiteto narių klausimus. Išklausęs pareiškimą ir atsakymus, Europos Parlamentas priima nuomonę, kurioje išdėsto savo požiūrį ir gali nurodyti pageidaujamą kandidatą.

3.   Valdančioji taryba skiria vykdomąjį direktorių, atsižvelgdama į šias nuomones.

4.   Jei Valdančioji taryba nusprendžia paskirti ne tą kandidatą, kurį Europos Parlamentas nurodė kaip pageidaujamą, Valdančioji taryba raštu informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą apie tai, kaip buvo atsižvelgta į Europos Parlamento nuomonę.

5.   Vykdomojo direktoriaus kadencijos trukmė – penki metai. Iki to laikotarpio pabaigos Komisija atlieka vertinimą, kuriame atsižvelgiama į jos atliktą vykdomojo direktoriaus veiklos rezultatų įvertinimą ir į būsimas Agentūros užduotis bei uždavinius.

6.   Remdamasi Komisijos siūlymu, grindžiamu šio straipsnio 5 dalyje nurodytu vertinimu, Valdančioji taryba gali vykdomojo direktoriaus kadenciją vieną kartą pratęsti ne daugiau kaip penkių metų laikotarpiui.

7.   Jeigu ketinama pratęsti vykdomojo direktoriaus kadenciją, Valdančioji taryba apie tai informuoja Europos Parlamentą. Likus mėnesiui iki tokio pratęsimo dienos vykdomojo direktoriaus prašoma padaryti pareiškimą kompetentingame (-uose) Europos Parlamento komitete (-uose) ir atsakyti į komiteto narių klausimus.

8.   Vykdomasis direktorius, kurio kadencija buvo pratęsta, baigiantis tam laikotarpiui, negali dalyvauti kitoje atrankos į tas pačias pareigas procedūroje.

9.   Vykdomasis direktorius iš pareigų gali būti atleistas tik Valdančiosios tarybos sprendimu, priimtu, remiantis teisę balsuoti turinčių narių daugumos arba Komisijos pasiūlymu.

10.   Sprendimus dėl vykdomojo direktoriaus skyrimo, jo kadencijos pratęsimo arba atleidimo iš pareigų Valdančioji taryba priima dviejų trečdalių teisę balsuoti turinčių narių balsų dauguma.

11.   Sudarant darbo sutartį su vykdomuoju direktoriumi, Agentūrai atstovauja Valdančiosios tarybos pirmininkas. Remiantis Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 2 straipsnio a punktu, vykdomasis direktorius įdarbinamas kaip Agentūros laikinasis darbuotojas.

26 straipsnis

Vykdomojo direktoriaus pavaduotojas

1.   Vykdomajam direktoriui padeda vykdomojo direktoriaus pavaduotojas. Be to, vykdomojo direktoriaus pavaduotojas eina vykdomojo direktoriaus pareigas, kai vykdomojo direktoriaus nėra. Vykdomasis direktorius nustato vykdomojo direktoriaus pavaduotojo pareigas.

2.   Vykdomojo direktoriaus siūlymu vykdomojo direktoriaus pavaduotoją skiria Valdančioji taryba. Vykdomojo direktoriaus pavaduotojas skiriamas, atsižvelgiant į kandidato nuopelnus ir atitinkamus administracinius ir vadovavimo įgūdžius, įskaitant atitinkamą profesinę patirtį. Vykdomasis direktorius pasiūlo bent tris kandidatus vykdomojo direktoriaus pavaduotojo pareigoms užimti. Valdančioji taryba sprendimą priima dviejų trečdalių jos teisę balsuoti turinčių narių dauguma. Valdančioji taryba turi teisę atleisti vykdomąjį direktorių sprendimu, kuris priimamas dviejų trečdalių jos teisę balsuoti turinčių narių balsų dauguma.

3.   Vykdomojo direktoriaus pavaduotojo kadencijos trukmė – penki metai. Valdančioji taryba gali ją pratęsti tą kadenciją vieną kartą ne daugiau kaip penkių metų laikotarpiui. Valdančioji taryba tokį sprendimą priima dviejų trečdalių jos teisę balsuoti turinčių narių dauguma.

27 straipsnis

Patariamosios grupės

1.   Ekspertines žinias, susijusias su didelės apimties IT sistemomis, ypač, rengiant metinę darbo programą ir metinę veiklos ataskaitą, Valdančiajai tarybai teikia šios patariamosios grupės:

a)

SIS II patariamoji grupė;

b)

VIS patariamoji grupė;

c)

„Eurodac“ patariamoji grupė;

d)

AIS-ETIAS patariamoji grupė;

e)

bet kuri kita su didelės apimties IT sistemomis susijusi patariamoji grupė, kai tai numatyta atitinkamame Sąjungos teisės akte, kuriuo reglamentuojamas tos didelės apimties IT sistemos plėtojimas, sukūrimas, veikimas ir naudojimas.

2.   Kiekviena valstybė narė, kuri pagal Sąjungos teisę yra saistoma Sąjungos teisės akto, kuriuo reglamentuojamas konkrečios didelės apimties IT sistemos plėtojimas, sukūrimas, veikimas ir naudojimas, ir Komisija į patariamąją grupę, susijusią su ta didelės apimties IT sistema, skiria po vieną narį ketverių metų kadencijai, kuri gali būti atnaujinta.

Danija taip pat skiria narį į patariamąją grupę, susijusią su didelės apimties IT sistema, jeigu ji pagal Protokolo Nr. 22 4 straipsnį nusprendžia savo nacionalinėje teisėje įgyvendinti Sąjungos teisės aktą, kuriuo reglamentuojamas tos konkrečios didelės apimties IT sistemos plėtojimas, sukūrimas, veikimas ir naudojimas.

Kiekviena valstybė, sudariusi asociacijos, įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis ir Dublino bei „Eurodac“ priemones, susitarimą, kuri dalyvauja konkrečios didelės apimties IT sistemos veikloje, paskiria po vieną narį į su ta didelės apimties IT sistema susijusią patariamąją grupę.

3.   Europolas, Eurojustas ir Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra gali paskirti po vieną atstovą į SIS II patariamąją grupę. Europolas taip pat gali paskirti atstovą į VIS, „Eurodac“ ir AIS-ETIAS patariamąsias grupes. Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra taip pat gali paskirti atstovą į AIS-ETIAS patariamąją grupę.

4.   Valdančiosios tarybos nariai ir jų pakaitiniai nariai negali būti patariamųjų grupių nariais. Vykdomasis direktorius arba vykdomojo direktoriaus atstovas turi teisę stebėtojo teisėmis dalyvauti visuose patariamųjų grupių posėdžiuose.

5.   Patariamosios grupės reikiamu mastu bendradarbiauja tarpusavyje. Patariamųjų grupių veiklos ir bendradarbiavimo tvarka nustatoma Agentūros darbo tvarkos taisyklėse.

6.   Rengdami nuomonę, kiekvienos patariamosios grupės nariai deda visas pastangas konsensusui pasiekti. Jei konsensusas nepasiekiamas pagrįsta narių daugumos pozicija laikoma patariamosios grupės nuomone. Taip pat įrašoma pagrįsta (-os) mažumos pozicija (-os). Atitinkamai taikomos 23 straipsnio 3 ir 5 dalys. Nariams, kurie atstovauja valstybėms, sudariusioms asociacijos, įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis ir Dublino bei „Eurodac“ priemones, susitarimą, leidžiama pareikšti nuomonę kausimais, dėl kurių jie neturi teisės balsuoti.

7.   Kiekviena valstybė narė ir kiekviena valstybė, sudariusi asociacijos, įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis ir Dublino bei „Eurodac“ priemones, susitarimą, sudaro palankias sąlygas patariamosioms grupėms vykdyti savo veiklą.

8.   Dėl pirmininkavimo patariamosioms grupėms mutatis mutandis taikomas 21 straipsnis.

IV SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

28 straipsnis

Darbuotojai

1.   Agentūros darbuotojams, įskaitant vykdomąjį direktorių, taikomi Tarnybos nuostatai ir Sąjungos institucijų susitarimu priimtos Tarnybos nuostatų įgyvendinimo taisyklės.

2.   Įgyvendinant Tarnybos nuostatus, Agentūra yra laikoma agentūra, kaip apibrėžta Pareigūnų tarnybos nuostatų 1a straipsnio 2 dalyje.

3.   Agentūros darbuotojai yra pareigūnai, laikinieji darbuotojai ir sutartininkai. Valdančioji taryba kasmet duoda sutikimą dėl sutarčių, kurias vykdomasis direktorius planuoja pratęsti, kai po to pratęsimo tos sutartys taptų neterminuotos trukmės sutartimis pagal Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygas.

4.   Agentūra neįdarbina laikinųjų darbuotojų strategiškai svarbioms finansų srities užduotims vykdyti.

5.   Komisija ir valstybės narės gali laikinam laikotarpiui deleguoti pareigūnus ar nacionalinius ekspertus į Agentūrą. Valdančioji taryba priima sprendimą, kuriuo nustatomos nacionalinių ekspertų delegavimo į Agentūrą taisyklės.

6.   Nedarydama poveikio Pareigūnų tarnybos nuostatų 17 straipsniui, Agentūra taiko atitinkamas profesinę paslaptį arba kitus lygiaverčius konfidencialumo įsipareigojimus reglamentuojančias taisykles.

7.   Komisijai pritarus, Valdančioji taryba priima Pareigūnų tarnybos nuostatų 110 straipsnyje nurodytas būtinas įgyvendinimo priemones.

29 straipsnis

Viešasis interesas

Valdančiosios tarybos nariai, vykdomasis direktorius, vykdomojo direktoriaus pavaduotojas ir patariamųjų grupių nariai įsipareigoja veikti viešojo intereso labui. Tuo tikslu jie kasmet pateikia rašytinį viešą įsipareigojimų pareiškimą ir jis skelbiamas Agentūros interneto svetainėje.

Agentūros interneto svetainėje skelbiamas Valdančiosios tarybos ir patariamųjų grupių narių sąrašas.

30 straipsnis

Susitarimas dėl būstinės ir susitarimai dėl techninių stočių

1.   Susitarimu dėl būstinės dėl Agentūros būstinės ir susitarimais dėl techninių stočių nustatomos būtinos nuostatos dėl Agentūros įkūrimo priimančiosiose valstybėse narėse ir patalpų, kurias turi suteikti tos valstybės narės, taip pat specialiosios taisyklės, priimančiosiose valstybėse narėse taikytinos, Valdančiosios tarybos nariams, vykdomajam direktoriui ir kitiems Agentūros darbuotojams ir jų šeimos nariams. Patvirtinus Valdančiajai tarybai, Agentūra ir priimančios valstybės narės sudaro tokius susitarimus.

2.   Agentūrą priimančios valstybės narės užtikrina reikiamas sąlygas Agentūrai tinkamai veikti, įskaitant, inter alia, daugiakalbį europinį mokymą darbuotojų vaikams ir tinkamą transporto infrastruktūrą.

31 straipsnis

Privilegijos ir imunitetai

Agentūrai taikomas Protokolas dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų.

32 straipsnis

Atsakomybė

1.   Agentūros sutartinė atsakomybė reglamentuojama konkrečiai sutarčiai taikytina teise.

2.   Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisdikcijai priklauso priimti sprendimus pagal bet kurią Agentūros sudarytos sutarties arbitražinę išlygą.

3.   Nesutartinės atsakomybės atveju Agentūra pagal bendruosius teisės principus, bendrus valstybių narių teisei, atlygina žalą, kurią padaro jos padaliniai arba jos darbuotojai, eidami savo pareigas.

4.   Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisdikcijai priklauso spręsti ginčus dėl šio straipsnio 3 dalyje nurodytos žalos atlyginimo.

5.   Asmeninė Agentūros darbuotojų atsakomybė jos atžvilgiu reglamentuojama nuostatomis, išdėstytomis jiems taikomuose Pareigūnų tarnybos nuostatuose ar Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygose.

33 straipsnis

Nuostatos dėl kalbų

1.   Agentūrai taikomos Tarybos reglamento Nr. 1 (46) nuostatos.

2.   Nedarant poveikio pagal SESV 342 straipsnį priimtiems sprendimams, 19 straipsnio 1 dalies r punkte nurodytas bendrasis programavimo dokumentas ir 19 straipsnio 1 dalies t punkte nurodyta metinė veiklos ataskaita rengiami visomis oficialiosiomis Sąjungos institucijų kalbomis.

3.   Valdančioji taryba gali priimti sprendimą dėl darbo kalbų, nedarydama poveikio pareigoms, nustatytoms 1 ir 2 dalyse.

4.   Agentūros veiklai reikalingas vertimo paslaugas teikia Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras.

34 straipsnis

Skaidrumas ir komunikacija

1.   Agentūros turimiems dokumentams taikomas Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001.

2.   Remdamasi vykdomojo direktoriaus pasiūlymu, Valdančioji taryba nedelsdama patvirtina išsamias Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 taikymo taisykles.

3.   Dėl sprendimų, kuriuos Agentūra priima pagal Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 8 straipsnį, gali būti pateiktas skundas Europos ombudsmenui arba pateiktas ieškinys Europos Sąjungos Teisingumo Teisme, laikantis atitinkamai SESV 228 ir 263 straipsniuose nustatytų sąlygų.

4.   Agentūra vykdo komunikacijos veiklą vadovaudamasi Sąjungos teisės aktais, kuriais reglamentuojamas didelės apimties IT sistemų plėtojimas, sukūrimas, veikimas ir naudojimas, taip pat gali vykdyti komunikacijos veiklą savo iniciatyva su jos kompetencija susijusiose srityse. Agentūra, visų pirma, užtikrina, kad būtų skelbiami ne tik 19 straipsnio 1 dalies r, t, ii, jj, kk ir ll punktuose ir 47 straipsnio 9 dalyje nurodyti dokumentai, bet ir visuomenei bei suinteresuotiesiems subjektams skubiai pateikiama objektyvi, tiksli, patikima, išsami ir lengvai suprantama informacija apie Agentūros darbą. Komunikacijos veiklai skiriami ištekliai negali trukdyti veiksmingai vykdyti 3–16 straipsniuose nurodytų Agentūros užduočių. Komunikacijos veikla vykdoma, laikantis atitinkamų Valdančiosios tarybos patvirtintų komunikacijos ir sklaidos planų.

5.   Bet kuris fizinis arba juridinis asmuo turi teisę raštu kreiptis į Agentūrą bet kuria oficialiąja Sąjungos kalba. Tas asmuo turi teisę gauti atsakymą ta pačia kalba.

35 straipsnis

Duomenų apsauga

1.   Agentūros vykdomam asmens duomenų tvarkymui taikomas Reglamentas (ES) 2018/1725.

2.   Valdančioji taryba patvirtina priemones, įskaitant priemones, susijusias su duomenų apsaugos pareigūnu, kuriomis Agentūra taiko Reglamentą (ES) 2018/1725. Tos priemonės patvirtinamos, pasikonsultavus su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu.

36 straipsnis

Asmens duomenų tvarkymo tikslai

1.   Agentūra gali tvarkyti asmens duomenis tik šiais tikslais:

a)

kai tai būtina užduotims, susijusioms su pagal Sąjungos teisę jai patikėtų didelės apimties IT sistemų operacijų valdymu, vykdyti;

b)

kai tai būtina administracinėms užduotims vykdyti.

2.   Agentūrai, tvarkant asmens duomenis šio straipsnio 1 dalies a punkte nurodytu tikslu, Reglamentas (ES) 2018/1725 taikomas, nedarant poveikio konkrečioms duomenų apsaugos ir duomenų saugumo nuostatoms, nustatytoms atitinkamuose Sąjungos teisės aktuose, kuriais reglamentuojamas sistemų plėtojimas, sukūrimas, veikimas ir naudojimas.

37 straipsnis

Saugumo taisyklės dėl įslaptintos informacijos ir neskelbtinos neįslaptintos informacijos apsaugos

1.   Agentūra patvirtina savo pačios saugumo taisykles, remdamasi principais ir taisyklėmis, išdėstytais Komisijos saugumo taisyklėse, skirtose Europos Sąjungos įslaptintos informacijos ir neskelbtinos neįslaptintos informacijos apsaugai užtikrinti, inter alia, keitimosi tokia informacija su trečiosiomis valstybėmis, jos tvarkymo ir saugojimo nuostatas, kaip nustatyta Komisijos sprendimuose (ES, Euratomas) 2015/443 (47) ir (ES, Euratomas) 2015/444 (48). Bet kokiam administraciniam susitarimui dėl keitimosi įslaptinta informacija su atitinkamomis trečiosios valstybės institucijomis arba, jei tokio susitarimo nėra, bet kokiam ES įslaptintos informacijos ad hoc suteikimui tokioms institucijoms išimtine tvarka būtinas išankstinis Komisijos pritarimas.

2.   Gavusi Komisijos pritarimą, Valdančioji taryba patvirtina šio straipsnio 1 dalyje nurodytas saugumo taisykles. Agentūra gali imtis visų būtinų priemonių, kad palengvintų keitimąsi jos užduotims vykdyti svarbia informacija su Komisija, valstybėmis narėmis ir atitinkamais atvejais su tam tikromis Sąjungos agentūromis. Agentūra plėtoja ir valdo informacinę sistemą, per kurią galima keistis įslaptinta informacija su Komisija, valstybėmis narėmis ir atitinkamomis Sąjungos agentūromis pagal Sprendimą (ES, Euratomas) 2015/444, ir vykdo jos operacijas. Valdančioji taryba pagal šio reglamento 2 straipsnį ir 19 straipsnio 1 dalies z punktą priima sprendimus dėl Agentūros vidaus struktūros, būtinos laikytis atitinkamų saugumo principų.

38 straipsnis

Agentūros saugumas

1.   Agentūra yra atsakinga už jos naudojamų pastatų, patalpų ir žemės plotų saugumą ir tvarkos palaikymą juose. Agentūra taiko didelės apimties IT sistemų plėtojimą, sukūrimą, veikimą ir naudojimą reglamentuojančiuose Sąjungos teisės aktuose išdėstytus saugumo principus ir atitinkamas nuostatas.

2.   Priimančiosios valstybės narės imasi visų efektyvių ir tinkamų priemonių, kad palaikytų tvarką ir užtikrintų saugumą Agentūros naudojamų pastatų, patalpų ir žemės plotų tiesioginėje aplinkoje, ir teikia Agentūrai deramą apsaugą, laikydamosi susitarimo dėl būstinės dėl Agentūros buveinės ir susitarimų dėl techninių ir atsarginių stočių, užtikrindamos, kad Agentūros leidimą turinys asmenys galėtų netrukdomi patekti į tuos pastatus, patalpas ir žemės plotus.

39 straipsnis

Įvertinimas

1.   Ne vėliau kaip 2023 m. gruodžio 12 d., o vėliau – kas penkerius metus, Komisija, pasikonsultavusi su Valdančiąja taryba ir laikydamasi Komisijos gairių, atlieka Agentūros veiklos rezultatų, palyginti su jos tikslais, įgaliojimais, veiklos vietomis ir užduotimis, įvertinimą. Atliekant tą įvertinimą taip pat išnagrinėjama, kaip įgyvendinamas šis reglamentas, kaip ir kiek Agentūra veiksmingai prisideda prie didelės apimties IT sistemų operacijų valdymo ir Sąjungos lygmeniu koordinuojamos, sąnaudų požiūriu efektyvios ir darnios IT aplinkos kūrimo laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje. Visų pirma, atliekant tą įvertinimą, vertinamas galimas poreikis keisti Agentūros įgaliojimus ir tokio pakeitimo finansinis poveikis. Valdančioji taryba gali pateikti Komisijai rekomendacijų dėl šio reglamento pakeitimų.

2.   Jei Komisija mano, kad Agentūros veikla nebepateisinama jos tikslais, įgaliojimais ir uždaviniais, ji gali siūlyti šį reglamentą iš dalies pakeisti arba panaikinti.

3.   Komisija 1 dalyje nurodyto įvertinimo išvadas pateikia Europos Parlamentui, Tarybai ir Valdančiajai tarybai. Įvertinimo išvados skelbiamos viešai.

40 straipsnis

Administraciniai tyrimai

Agentūros veiklą tiria Europos ombudsmenas pagal SESV 228 straipsnį.

41 straipsnis

Bendradarbiavimas su Sąjungos institucijomis, organais, tarnybomis ir agentūromis

1.   Į šio reglamento taikymo sritį patenkančiais klausimais Agentūra, siekdama, inter alia, užtikrinti atitinkamos veiklos koordinavimą, taupyti lėšas, išvengti veiklos dubliavimosi, skatinti sinergiją ir papildomumą, bendradarbiauja su Komisija, kitomis Sąjungos institucijomis ir kitais Sąjungos organais, tarnybomis ir agentūromis, visų pirma, tomis, kurios įsteigtos laisvės, saugumo ir teisingumo srityje, o ypač su Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra.

2.   Agentūra bendradarbiauja su Komisija, laikydamasi darbo tvarkos susitarimų, kuriuose nustatyti veiklos darbo metodai.

3.   Atitinkamais atvejais Agentūra konsultuojasi su Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra tinklų ir informacijos saugumo klausimais ir atsižvelgia į jos rekomendacijas.

4.   Su Sąjungos organais, tarnybomis ir agentūromis bendradarbiaujama, vadovaujantis darbo tvarkos susitarimais. Valdančioji taryba duoda leidimą sudaryti tokius darbo tvarkos susitarimus, atsižvelgdama į Komisijos nuomonę. Jeigu Agentūra nesivadovauja Komisijos nuomone, ji pateikia savo priežastis. Tokiuose darbo tvarkos susitarimuose gali būti nustatyta, kad agentūros atitinkamais atvejais dalijasi paslaugomis, remdamosi fizinės vietos artumo arba politikos sričių principais, neviršydamos savo atitinkamų įgaliojimų ir nedarydamos poveikio savo pagrindinėms užduotims. Tokiais darbo tvarkos susitarimais gali būti nustatytas sąnaudų padengimo mechanizmas.

5.   1 dalyje nurodyti Sąjungos institucijos, organai, tarnybos ir agentūros naudoja iš Agentūros gautą informaciją tik tiek, kiek leidžiama pagal jų kompetenciją, ir tik jei paisoma pagrindinių teisių, įskaitant duomenų apsaugos reikalavimus. Tolesniam Agentūroje tvarkomų asmens duomenų perdavimui arba kitokiam juose esančios informacijos suteikimui Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ar agentūroms taikomi specialūs darbo tvarkos susitarimai dėl keitimosi asmens duomenimis ir tam būtinas išankstinis Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno patvirtinimas. Bet koks Agentūros vykdomas asmens duomenų perdavimas turi atitikti duomenų apsaugos nuostatas, įtvirtintas 35 ir 36 straipsniuose. Dėl įslaptintos informacijos tvarkymo tokiuose darbo tvarkos susitarimuose nustatoma, kad atitinkamas Sąjungos institucija, organas, tarnyba ar agentūra privalo laikytis saugumo taisyklių ir standartų, lygiaverčių Agentūros taikomoms saugumo taisyklėms ir standartams.

42 straipsnis

Valstybių, sudariusių asociacijos, įgyvendinant, taikanti ir plėtojant Šengeno acquis ir Dublino bei „Eurodac“ priemones, susitarimus, dalyvavimas

1.   Agentūros veikloje gali dalyvauti valstybės, kurios yra sudariusios susitarimus su Sąjunga dėl jų asociacijos, įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis ir Dublino bei „Eurodac“ priemones.

2.   Pagal atitinkamas 1 dalyje nurodytų susitarimų nuostatas sudaromi susitarimai, kuriuose, visų pirma, nustatomas 1 dalyje nurodytų valstybių dalyvavimo Agentūros veikloje pobūdis ir mastas bei išsamios taisyklės, įskaitant nuostatas dėl finansinių įnašų, darbuotojų ir balsavimo teisių.

43 straipsnis

Bendradarbiavimas su tarptautinėmis organizacijomis ir kitais atitinkamais subjektais

1.   Kai tai numatyta Sąjungos teisės akte ir jei to reikia jos užduotims atlikti, Agentūra, sudarydama darbo tvarkos susitarimus, gali užmegzti ir palaikyti ryšius su tarptautinėmis organizacijomis ir joms pavaldžiomis įstaigomis, kurių veikla reglamentuojama pagal tarptautinę viešąją teisę, arba kitais atitinkamais subjektais ar įstaigomis, įsteigtais dviejų ar daugiau valstybių susitarimu arba tokio susitarimo pagrindu.

2.   Pagal 1 dalį gali būti sudaromi tokie darbo tvarkos susitarimai, kuriais nustatoma, visų pirma, tokio bendradarbiavimo sritis, pobūdis, tikslas ir apimtis. Tokie darbo tvarkos susitarimai gali būti sudaromi, tik gavus Valdančiosios tarybos leidimą, kuris suteikiamas, gavus išankstinį Komisijos pritarimą.

V SKYRIUS

BIUDŽETO SUDARYMAS IR STRUKTŪRA

1 SKIRSNIS

Bendrasis programavimo dokumentas

44 straipsnis

Bendrasis programavimo dokumentas

1.   Kiekvienais metais vykdomasis direktorius rengia kitų metų bendrojo programavimo dokumento projektą, kaip nustatyta Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1271/2013 32 straipsnyje ir atitinkamoje Agentūros finansinių taisyklių, patvirtintų pagal šio reglamento 49 straipsnį, nuostatoje, atsižvelgdamas į Komisijos nustatytas gaires.

Bendrajame programavimo dokumente išdėstoma daugiametė programa, metinė darbo programa, Agentūros biudžetas ir informacija apie jos išteklius, kaip išsamiai nustatyta Agentūros finansinėse taisyklėse, patvirtintose pagal 49 straipsnį.

2.   Pasikonsultavusi su patariamosiomis grupėmis, Valdančioji taryba priima bendrojo programavimo dokumento projektą ir ne vėliau kaip kiekvienų metų sausio 31 d. nusiunčia jį ir visas atnaujintas to dokumento versijas Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai.

3.   Iki kiekvienų metų lapkričio 30 d. dviejų trečdalių teisę balsuoti turinčių narių balsų dauguma, laikydamasi metinės biudžeto procedūros, Valdančioji taryba priima bendrąjį programavimo dokumentą, atsižvelgdama į Komisijos nuomonę. Valdančioji taryba užtikrina, kad bendrojo programavimo dokumento galutinė versija būtų išsiųsta Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai ir paskelbta.

4.   Galutinai patvirtinus bendrąjį Sąjungos biudžetą, bendrasis programavimo dokumentas, jei būtina, atitinkamai pakoreguojamas ir tampa galutiniu. Tada priimtas bendrasis programavimo dokumentas išsiunčiamas Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai ir paskelbiamas.

5.   Kitų metų metinėje darbo programoje nustatomi išsamūs tikslai ir numatomi rezultatai, įskaitant rezultatų rodiklius. Į jį taip pat įtraukiamas finansuotinų veiksmų aprašas ir nurodomi kiekvienam veiksmui skiriami finansiniai ir žmogiškieji ištekliai, vadovaujantis veikla grindžiamo biudžeto sudarymo ir valdymo principais. Metinė darbo programa turi derėti su 6 dalyje nurodyta daugiamete darbo programa. Joje aiškiai nurodoma, kokie uždaviniai, palyginti su praėjusiais finansiniais metais, buvo pridėti, pakeisti arba išbraukti. Jei Agentūrai paskiriama nauja užduotis, Valdančioji taryba iš dalies keičia priimtą metinę darbo programą. Visi esminiai metinės darbo programos pakeitimai priimami, laikantis tokios pačios tvarkos, kaip priimant pirminę metinę darbo programą. Valdančioji taryba gali perduoti vykdomajam direktoriui įgaliojimus daryti neesminius metinės darbo programos pakeitimus.

6.   Daugiametėje programoje nustatoma bendra strateginė programa, įskaitant tikslus, numatomus rezultatus ir veiklos rodiklius. Joje taip pat nustatomas išteklių, įskaitant daugiametį biudžetą ir darbuotojus, programavimas. Išteklių programavimas kasmet atnaujinamas. Strateginė programa atnaujinama atitinkamais atvejais, visų pirma, siekiant atsižvelgti į 39 straipsnyje nurodyto įvertinimo išvadas.

45 straipsnis

Biudžeto sudarymas

1.   Kiekvienais metais vykdomasis direktorius, atsižvelgdamas į Agentūros vykdomą veiklą, parengia Agentūros kitų finansinių metų pajamų ir išlaidų sąmatos projektą, įskaitant etatų plano projektą, ir jį pateikia Valdančiajai tarybai.

2.   Remdamasi vykdomojo direktoriaus parengtu sąmatos projektu, Valdančioji taryba tvirtina Agentūros kitų finansinių metų pajamų ir išlaidų sąmatos projektą, įskaitant etatų plano projektą. Ne vėliau kaip kiekvienų metų sausio 31 d. Valdančioji taryba juos nusiunčia Komisijai ir valstybėms, sudariusioms asociacijos, įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis bei Dublino ir „Eurodac“ priemones, susitarimus, kaip dalį bendrojo programavimo dokumento.

3.   Sąmatos projektą kartu su preliminariu Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projektu Komisija siunčia biudžeto valdymo institucijai.

4.   Remdamasi šiuo sąmatos projektu, Komisija į Sąjungos bendrojo biudžeto projektą įtraukia, jos manymu, būtinas etatų plano ir iš bendrojo biudžeto mokamos subsidijos sumos sąmatas, kurias ji pateikia biudžeto valdymo institucijai pagal SESV 313 ir 314 straipsnius.

5.   Biudžeto valdymo institucija tvirtina Agentūrai skiriamo įnašo asignavimus.

6.   Biudžeto valdymo institucija tvirtina Agentūros etatų planą.

7.   Valdančioji taryba tvirtina Agentūros biudžetą. Jis tampa galutiniu, priėmus galutinį Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą. Atitinkamais atvejais Agentūros biudžetas atitinkamai koreguojamas.

8.   Visi Agentūros biudžeto, įskaitant etatų planą, pakeitimai tvirtinami ta pačia tvarka, kuri yra taikoma pradinio biudžeto sudarymui.

9.   Nedarant poveikio 17 straipsnio 5 daliai, Valdančioji taryba kuo skubiau praneša biudžeto valdymo institucijai apie savo ketinimą įgyvendinti projektą, kuris gali daryti svarbų finansinį poveikį jos biudžeto finansavimui, visų pirma, apie projektus, susijusius su nuosavybe, pavyzdžiui, pastatų nuoma arba pirkimu. Apie tai Valdančioji taryba informuoja Komisiją. Jei viena iš biudžeto valdymo institucijų ketina pateikti nuomonę, apie tokį ketinimą ji praneša Valdančiajai tarybai per dvi savaites nuo informacijos apie projektą gavimo dienos. Negavusi atsakymo, Agentūra gali toliau vykdyti numatytus veiksmus. Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1271/2013 taikomas bet kuriam statybos projektui, kuris gali labai paveikti Agentūros biudžetą.

2 SKIRSNIS

Biudžeto pateikimas, vykdymas ir kontROLĖ

46 straipsnis

Biudžeto struktūra

1.   Agentūros pajamų ir išlaidų sąmata rengiama kiekvienais finansiniais metais, kurie sutampa su kalendoriniais metais, ir pateikiama Agentūros biudžete.

2.   Agentūros biudžeto pajamos ir išlaidos turi būti subalansuotos.

3.   Nedarant poveikio kitų rūšių įplaukoms, Agentūros pajamas sudaro:

a)

Sąjungos įnašas, įtrauktas į Sąjungos bendrąjį biudžetą (Komisijos skirsnis);

b)

Agentūros veikloje dalyvaujančių valstybių, sudariusių asociacijos, įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis ir Dublino bei „Eurodac“ priemones, susitarimus, įnašas, kaip nustatyta jų atitinkamuose asociacijos susitarimuose ir 42 straipsnyje nurodytuose susitarimuose, kuriuose nustatytas jų finansinis įnašas;

c)

Sąjungos finansavimas, teikiamas, sudarant delegavimo susitarimus pagal Agentūros finansines taisykles, patvirtintas pagal 49 straipsnį, ir pagal atitinkamų Sąjungos politikos rėmimo priemonių nuostatas;

d)

valstybių narių mokami įnašai už joms teikiamas paslaugas pagal 16 straipsnyje nurodytą delegavimo susitarimą;

e)

sumos, kurias Sąjungos institucijos, organai, tarnybos ir agentūros sumoka, padengdami jiems suteiktų paslaugų išlaidas pagal darbo tvarkos susitarimus, nurodytus 41 straipsnyje, ir

f)

savanoriški valstybių narių finansiniai įnašai.

4.   Agentūros išlaidas sudaro darbuotojų darbo užmokestis, administracinės bei infrastruktūros išlaidos ir veiklos išlaidos.

47 straipsnis

Biudžeto vykdymas ir kontrolė

1.   Agentūros biudžetą vykdo vykdomasis direktorius.

2.   Kiekvienais metais vykdomasis direktorius teikia biudžeto valdymo institucijai visą su įvertinimo procedūrų rezultatais susijusią informaciją.

3.   Iki N+1 finansinių metų kovo 1 d. Agentūros apskaitos pareigūnas Komisijos apskaitos pareigūnui ir Audito Rūmams teikia N finansinių metų preliminarias finansines ataskaitas. Komisijos apskaitos pareigūnas pagal Reglamento (EB, Euratomas) 2018/1046 245 straipsnį konsoliduoja institucijų ir decentralizuotų įstaigų preliminarias finansines ataskaitas.

4.   Iki N+1 finansinių metų kovo 31 d. vykdomasis direktorius išsiunčia Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams N metų biudžeto ir finansų valdymo ataskaitą.

5.   Iki N+1 finansinių metų kovo 31 d. Komisijos apskaitos pareigūnas išsiunčia Audito Rūmams Agentūros N metų preliminarias ataskaitas, konsoliduotas kartu su Komisijos ataskaitomis.

6.   Gavęs Audito Rūmų pastabas dėl Agentūros preliminarių finansinių ataskaitų, vykdomasis direktorius, vadovaudamasis Reglamento (EB, Euratomas) 2018/1046 246 straipsniu, savo atsakomybe parengia Agentūros galutines finansines ataskaitas ir jas teikia Valdančiajai tarybai, kad ši pareikštų savo nuomonę.

7.   Valdančioji taryba pateikia nuomonę dėl Agentūros N metų galutinių finansinių ataskaitų.

8.   Ne vėliau kaip N+1 metų liepos 1 d. vykdomasis direktorius galutines finansines ataskaitas ir Valdančiosios tarybos nuomonę siunčia Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai, Audito Rūmams ir valstybėms, sudariusioms asociacijos, įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis ir Dublino bei „Eurodac“ priemones, susitarimus.

9.   Galutinės N metų finansinės ataskaitos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ne vėliau kaip N+1 metų lapkričio 15 d.

10.   Iki N+1 metų rugsėjo 30 d. vykdomasis direktorius atsiunčia Audito Rūmams atsakymą į jų pastabas. Tą atsakymą vykdomasis direktorius taip pat siunčia Valdančiajai tarybai.

11.   Parlamentui paprašius, vykdomasis direktorius pateikia pastarojo prašymu visą informaciją, kurios reikia sklandžiam N metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros taikymui užtikrinti pagal Reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 261 straipsnio 3 dalį.

12.   Iki N+2 metų gegužės 15 d. Europos Parlamentas, remdamasis Tarybos kvalifikuota balsų dauguma priimta rekomendacija, patvirtina vykdomajam direktoriui, kad N finansinių metų biudžetas įvykdytas.

48 straipsnis

Interesų konfliktų prevencija

Agentūra patvirtina vidaus taisykles, pagal kurias reikalaujama, kad jos Valdančioji taryba ir jos patariamosios grupės bei jos darbuotojai tol, kol dirba Agentūroje arba kol trunka jų kadencija, vengtų bet kokios situacijos, kuri gali sukelti interesų konfliktą, ir praneštų apie tokias situacijas. Tos vidaus taisyklės skelbiamos Agentūros interneto svetainėje.

49 straipsnis

Finansinės taisyklės

Pasikonsultavusi su Komisija, Valdančioji taryba priima Agentūrai taikomas finansines taisykles. Jos negali nukrypti nuo Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1271/2013, išskyrus atvejus, kai nukrypti reikia specialiai dėl Agentūros veiklos ir yra gautas išankstinis Komisijos pritarimas.

50 straipsnis

Kova su sukčiavimu

1.   Siekiant kovoti su sukčiavimu, korupcija ir kita neteisėta veikla, taikomas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 ir Reglamentas (ES) 2017/1939.

2.   Agentūra prisijungia prie 1999 m. gegužės 25 d. tarpinstitucinio susitarimo dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) vidaus tyrimų ir, naudodamasi to susitarimo priede pateiktu šablonu, nedelsdama patvirtina atitinkamas nuostatas, taikytinas visiems Agentūros darbuotojams.

3.   Audito Rūmams suteikiami įgaliojimai atlikti visų dotacijų gavėjų, rangovų ir subrangovų, gavusių iš Agentūros Sąjungos lėšų, auditą, remiantis dokumentais ir patikromis vietoje.

4.   OLAF gali atlikti tyrimus, įskaitant patikrinimus vietoje ir patikras, laikydamasi Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 ir Tarybos reglamento (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 (49) nuostatų ir procedūrų, kad nustatytų sukčiavimo, korupcijos arba bet kokios kitos neteisėtos veiklos, kenkiančios Sąjungos finansiniams interesams, atvejus, susijusius su Agentūros teikiama dotacija arba finansuojama sutartimi.

5.   Nedarant poveikio 1, 2, 3 ir 4 dalims, Agentūros sutartyse, dotacijų susitarimuose ir dotacijų sprendimuose išdėstomos nuostatos, pagal kurias Audito Rūmams, OLAF ir Europos prokuratūrai aiškiai suteikiami įgaliojimai pagal savo atitinkamą kompetenciją atlikti tokį auditą ir tyrimus.

VI SKYRIUS

KITŲ SĄJUNGOS TEISĖS AKTŲ DALINIAI PAKEITIMAI

51 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1987/2006 dalinis pakeitimas

Reglamento (EB) 1987/2006 15 straipsnio 2 ir 3 dalys pakeičiamos taip:

„2.   Valdymo institucija atsako už visas su ryšių infrastruktūra susijusias užduotis, visų pirma:

a)

priežiūrą;

b)

saugumą;

c)

valstybių narių ir paslaugų teikėjo tarpusavio ryšių koordinavimą;

d)

su biudžeto vykdymu susijusias užduotis;

e)

pirkimą ir atnaujinimą ir

f)

sutartinius reikalus.“

52 straipsnis

Tarybos sprendimo 2007/533/TVR dalinis pakeitimas

Sprendimo 2007/533/TVR 15 straipsnio 2 ir 3 dalys pakeičiamos taip:

„2.   Valdymo institucija taip pat atsako už visas su ryšių infrastruktūra susijusias užduotis, visų pirma:

a)

priežiūrą;

b)

saugumą;

c)

valstybių narių ir paslaugų teikėjo tarpusavio ryšių koordinavimą;

d)

su biudžeto vykdymu susijusias užduotis;

e)

pirkimą ir atnaujinimą ir

f)

sutartinius reikalus.“

VII SKYRIUS

PEREINAMOJO LAIKOTARPIO NUOSTATOS

53 straipsnis

Teisių ir pareigų perėmimas

1.   Šiuo reglamentu įsteigta Agentūra yra visų Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros, įsteigtos Reglamentu (ES) Nr. 1077/2011, sudarytų sutarčių, prisiimtų įsipareigojimų ir įgyto turto teisių perėmėja.

2.   Šis reglamentas nedaro poveikio Reglamentu (ES) Nr. 1077/2011 įsteigtos agentūros sudarytų susitarimų, darbo tvarkos susitarimų ir susitarimo memorandumų teisinei galiai, nedarant poveikio pagal šį reglamentą reikalaujamiems jų pakeitimams.

54 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl Valdančiosios tarybos ir patariamųjų grupių

1.   Valdančiosios tarybos nariai, pirmininkas ir pirmininko pavaduotojas, paskirti atitinkamai pagal Reglamento (ES) Nr. 1077/2011 13 ir 14 straipsnius, toliau vykdo savo funkcijas likusį jų kadencijos laikotarpį.

2.   Patariamųjų grupių nariai, pirmininkai ir pirmininkų pavaduotojai, paskirti pagal Reglamento (ES) Nr. 1077/2011 19 straipsnį, toliau vykdo savo funkcijas likusį jų kadencijos laikotarpį.

55 straipsnis

Tolesnis Valdančiosios tarybos priimtų vidaus taisyklių galiojimas

Valdančiosios tarybos pagal Reglamentą (ES) Nr. 1077/2011 priimtos vidaus taisyklės ir priemonės toliau galioja po 2018 m. gruodžio 11 d., nedarant poveikio pagal šį reglamentą reikalaujamiems jų daliniams pakeitimams.

56 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl vykdomojo direktoriaus

Pagal Reglamento (ES) Nr. 1077/2011 18 straipsnį paskirtam Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros vykdomajam direktoriui likusiam jo kadencijos laikotarpiui pavedamos šio reglamento 24 straipsnyje nustatytos Agentūros vykdomojo direktoriaus pareigos. Kitos jo sutarties sąlygos nesikeičia. Jei prieš 2018 m. gruodžio 11 d. priimamas sprendimas pratęsti vykdomojo direktoriaus kadenciją, remiantis Reglamento (ES) Nr. 1077/2011 18 straipsnio 4 dalimi, kadencija automatiškai pratęsiama iki 2022 m. spalio 31 d.

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

57 straipsnis

Pakeitimas ir panaikinimas

Reglamentas (ES) Nr. 1077/2011, taikomas valstybėms narėms, kurioms privalomas šis reglamentas, pakeičiamas šiuo reglamentu.

Todėl Reglamentas (ES) Nr. 1077/2011 panaikinamas.

Valstybių narių, kurioms privalomas šis reglamentas, atveju nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir turėtų būti aiškinamos pagal šio reglamento priede pateiktą atitikties lentelę.

58 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Reglamentas taikomas nuo 2018 m. gruodžio 11 d. Tačiau šio reglamento 19 straipsnio 1 dalies x punktas, 24 straipsnio 3 dalies h ir i punktai ir 50 straipsnio 5 dalis tiek, kiek juose pateikiamos nuorodos į Europos prokuratūrą, ir šio reglamento 50 straipsnio 1 dalis tiek, kiek joje pateikiamos nuorodos į Reglamentą (ES) 2017/1939, taikomos nuo datos, nustatytos Reglamento (ES) 2017/1939 120 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje numatytame Komisijos sprendime.

Šis reglamentas pagal Sutartis privalomas visas ir tiesiogiai taikomas valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre 2018 m. lapkričio 14 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

A. TAJANI

Tarybos vardu

Pirmininkė

K. EDTSTADLER


(1)  2018 m. liepos 5 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2018 m. lapkričio 9 d. Tarybos sprendimas.

(2)  2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1987/2006 dėl antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) sukūrimo, veikimo ir naudojimo (OL L 381, 2006 12 28, p. 4).

(3)  2007 m. birželio 12 d. Tarybos sprendimas 2007/533/TVR dėl antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) sukūrimo, veikimo ir naudojimo (OL L 205, 2007 8 7, p. 63).

(4)  2004 m. birželio 8 d. Tarybos sprendimas 2004/512/EB dėl Vizų informacinės sistemos (VIS) sukūrimo (OL L 213, 2004 6 15, p. 5).

(5)  2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 767/2008 dėl Vizų informacinės sistemos (VIS) ir apsikeitimo duomenimis apie trumpalaikes vizas tarp valstybių narių (VIS reglamentas) (OL L 218, 2008 8 13, p. 60).

(6)  2000 m. gruodžio 11 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2725/2000 dėl „Eurodac“ sistemos sukūrimo pirštų atspaudams lyginti siekiant veiksmingiau taikyti Dublino konvenciją (OL L 316, 2000 12 15, p. 1).

(7)  2002 m. vasario 28 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 407/2002, nustatantis tam tikras taisykles įgyvendinant Reglamentą (EB) Nr. 2725/2000 dėl „Eurodac“ sistemos sukūrimo pirštų atspaudams lyginti, siekiant veiksmingiau taikyti Dublino konvenciją (OL L 62, 2002 3 5, p. 1).

(8)  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 603/2013 dėl Eurodac sistemos pirštų atspaudams lyginti sukūrimo siekiant veiksmingai taikyti Reglamentą (ES) Nr. 604/2013, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai, ir dėl valstybių narių teisėsaugos institucijų bei Europolo teisėsaugos tikslais teikiamų prašymų palyginti duomenis su Eurodac sistemos duomenimis ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1077/2011, kuriuo įsteigiama Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra (nauja redakcija) (OL L 180, 2013 6 29, p. 1).

(9)  2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1077/2011, kuriuo įsteigiama Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra (OL L 286, 2011 11 1, p. 1).

(10)  2008 m. birželio 23 d. Tarybos sprendimas 2008/633/TVR dėl valstybių narių paskirtų institucijų ir Europolo prieigos prie Vizų informacinės sistemos (VIS) teroristinių ir kitų sunkių nusikaltimų prevencijos, atskleidimo ir tyrimo tikslais (OL L 218, 2008 8 13, p. 129).

(11)  2017 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/2226, kuriuo sukuriama atvykimo ir išvykimo sistema (AIS), kurioje registruojami trečiųjų šalių piliečių, kertančių valstybių narių išorės sienas, atvykimo ir išvykimo bei atsisakymo leisti jiems atvykti duomenys, nustatomos prieigos prie AIS teisėsaugos tikslais sąlygos ir iš dalies keičiama Konvencija dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo ir reglamentai (EB) Nr. 767/2008 ir (ES) Nr. 1077/2011 (OL L 327, 2017 12 9, p. 20).

(12)  2003 m. rugsėjo 2 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1560/2003, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 343/2003, nustatančio valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio vienoje iš valstybių narių pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijus ir mechanizmus, taikymo taisykles (OL L 222, 2003 9 5, p. 3).

(13)  2018 m. rugsėjo 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1240, kuriuo sukuriama Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS) ir iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1077/2011, (ES) Nr. 515/2014, (ES) 2016/399, (ES) 2016/1624 ir (ES) 2017/2226 (OL L 236, 2018 9 19, p. 1).

(14)  2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 922/2009/EB dėl Europos viešojo administravimo institucijų sąveikumo sprendimų (ISA) (OL L 280, 2009 10 3, p. 20).

(15)  2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas (ES) 2015/2240, kuriuo nustatoma Europos viešojo administravimo institucijų, įmonių ir piliečių sąveikumo sprendimų ir bendrų struktūrų programa (programa ISA2), kaip viešojo sektoriaus modernizavimo priemonė (OL L 318, 2015 12 4, p. 1).

(16)  2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (OL L 193, 2018 7 30, p. 1).

(17)  2013 m. spalio 7 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1053/2013, kuriuo sukuriamas tikrinimo, kaip taikoma Šengeno acquis, vertinimo ir stebėsenos mechanizmas, ir panaikinamas 1998 m. rugsėjo 16 d. Vykdomojo komiteto sprendimas, įsteigiantis Šengeno įvertinimo ir įgyvendinimo nuolatinį komitetą (OL L 295, 2013 11 6, p. 27).

(18)  2016 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1624 dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/399 ir panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 863/2007, Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2007/2004 ir Tarybos sprendimas 2005/267/EB (OL L 251, 2016 9 16, p. 1).

(19)  2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 515/2014, kuriuo kaip Vidaus saugumo fondo dalis nustatoma išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemonė ir panaikinamas Sprendimas Nr. 574/2007/EB (OL L 150, 2014 5 20, p. 143).

(20)  OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

(21)  2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 526/2013 dėl Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros (ENISA), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 460/2004 (OL L 165, 2013 6 18, p. 41).

(22)  2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 39).

(23)  2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).

(24)  2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (OL L 145, 2001 5 31, p. 43).

(25)  2013 m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 1074/1999 (OL L 248, 2013 9 18, p. 1).

(26)  OL L 136, 1999 5 31, p. 15.

(27)  2017 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentas (ES) 2017/1939, kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas Europos prokuratūros įsteigimo srityje (OL L 283, 2017 10 31, p. 1).

(28)  1968 m. vasario 29 d. Tarybos reglamentas (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 259/68, nustatantis Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygas bei Komisijos pareigūnams laikinai taikomas specialias priemones (OL L 56, 1968 3 4, p. 1).

(29)  2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje (OL L 328, 2013 12 7, p. 42).

(30)  OL L 66, 2006 3 8, p. 38.

(31)  2000 m. gegužės 29 d. Tarybos sprendimas 2000/365/EB dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas (OL L 131, 2000 6 1, p. 43).

(32)  2018 m. rugsėjo 28 d. Tarybos sprendimas (ES) 2018/1600 dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės prašymo dalyvauti taikant kai kurias Šengeno acquis nuostatas, susijusias su Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra („eu-LISA“) (OL L 267, 2018 10 25, p. 3).

(33)  2002 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimas 2002/192/EB dėl Airijos prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas (OL L 64, 2002 3 7, p. 20).

(34)  OL L 176, 1999 7 10, p. 36.

(35)  1999 m. gegužės 17 d. Tarybos sprendimas 1999/437/EB dėl tam tikrų priemonių taikant Europos Sąjungos Tarybos, Islandijos Respublikos ir Norvegijos Karalystės sudarytą susitarimą dėl šių dviejų valstybių asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis (OL L 176, 1999 7 10, p. 31).

(36)  OL L 93, 2001 4 3, p. 40.

(37)  OL L 53, 2008 2 27, p. 52.

(38)  2008 m. sausio 28 d. Tarybos sprendimas 2008/146/EB dėl Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis sudarymo Europos bendrijos vardu (OL L 53, 2008 2 27, p. 1).

(39)  OL L 53, 2008 2 27, p. 5.

(40)  OL L 160, 2011 6 18, p. 21.

(41)  2011 m. kovo 7 d. Tarybos sprendimas 2011/350/ES dėl Europos Sąjungos, Europos bendrijos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės protokolo dėl Lichtenšteino Kunigaikštystės prisijungimo prie Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis sudarymo Europos Sąjungos vardu, kiek tai susiję su patikrinimų prie vidaus sienų panaikinimu ir asmenų judėjimu (OL L 160, 2011 6 18, p. 19).

(42)  OL L 160, 2011 6 18, p. 39.

(43)  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 604/2013, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai (OL L 180, 2013 6 29, p. 31).

(44)  2004 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyva 2004/82/EB dėl vežėjų įpareigojimo perduoti keleivių duomenis (OL L 261, 2004 8 6, p. 24).

(45)  2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/681 dėl keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų naudojimo teroristinių nusikaltimų ir sunkių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn tikslais (OL L 119, 2016 5 4, p. 132).

(46)  1958 m. balandžio 15 d. Tarybos reglamentas Nr. 1, nustatantis kalbas, kurios turi būti vartojamos Europos ekonominėje bendrijoje (OL 17, 1958 10 6, p. 385).

(47)  2015 m. kovo 13 d. Komisijos sprendimas (ES, Euratomas) 2015/443 dėl saugumo Komisijoje (OL L 72, 2015 3 17, p. 41).

(48)  2015 m. kovo 13 d. Komisijos sprendimas (ES, Euratomas) 2015/444 dėl ES įslaptintos informacijos apsaugai užtikrinti skirtų saugumo taisyklių (OL L 72, 2015 3 17, p. 53).

(49)  1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentas (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti Europos Bendrijų finansinius interesus nuo sukčiavimo ir kitų pažeidimų (OL L 292, 1996 11 15, p. 2).


PRIEDAS

ATITIKTIES LENTELĖ

Reglamentas (ES) Nr. 1077/2011

Šis reglamentas

 

 

1 straipsnio 1 dalis

1 straipsnio 1 dalis

1 straipsnio 2 dalis

1 straipsnio 2 dalis

1 straipsnio 3 ir 4 dalys

1 straipsnio 3 dalis

1 straipsnio 5 dalis

1 straipsnio 4 dalis

1 straipsnio 6 dalis

2 straipsnis

2 straipsnis

3 straipsnis

3 straipsnis

4 straipsnis

4 straipsnis

5 straipsnis

5 straipsnis

5a straipsnis

6 straipsnis

7 straipsnis

8 straipsnis

6 straipsnis

9 straipsnis

10 straipsnis

7 straipsnio 1 ir 2 dalys

11 straipsnio 1 dalis

7 straipsnio 3 dalis

11 straipsnio 2 dalis

7 straipsnio 4 dalis

11 straipsnio 3 dalis

7 straipsnio 5 dalis

11 straipsnio 4 dalis

7 straipsnio 6 dalis

11 straipsnio 5 dalis

12 straipsnis

13 straipsnis

8 straipsnio 1 dalis

14 straipsnio 1 dalis

14 straipsnio 2 dalis

8 straipsnio 2 dalis

14 straipsnio 3 dalis

9 straipsnio 1 ir 2 dalys

15 straipsnio 1 ir 2 dalys

15 straipsnio 3 dalis

15 straipsnio 4 dalis

16 straipsnis

10 straipsnio 1 ir 2 dalys

17 straipsnio 1 ir 2 dalys

10 straipsnio 3 dalis

24 straipsnis 2 dalis

10 straipsnio 4 dalis

17 straipsnio 3 dalis

17 straipsnio 4 dalis

17 straipsnio 5 dalis

11 straipsnis

18 straipsnis

12 straipsnio 1 dalis

19 straipsnio 1 dalis

19 straipsnio 1 dalies a punktas

19 straipsnio 1 dalies b punktas

12 straipsnio 1 dalies a punktas

19 straipsnio 1 dalies c punktas

12 straipsnio 1 dalies b punktas

19 straipsnio 1 dalies d punktas

12 straipsnio 1 dalies c punktas

19 straipsnio 1 dalies e punktas

19 straipsnio 1 dalies f punktas

12 straipsnio 1 dalies d punktas

19 straipsnio 1 dalies g punktas

19 straipsnio 1 dalies h punktas

19 straipsnio 1 dalies i punktas

19 straipsnio 1 dalies j punktas

19 straipsnio 1 dalies k punktas

12 straipsnio 1 dalies e punktas

19 straipsnio 1 dalies l punktas

19 straipsnio 1 dalies m punktas

12 straipsnio 1 dalies f punktas

19 straipsnio 1 dalies n punktas

12 straipsnio 1 dalies g punktas

19 straipsnio 1 dalies o punktas

19 straipsnio 1 dalies p punktas

12 straipsnio 1 dalies h punktas

19 straipsnio 1 dalies q punktas

12 straipsnio 1 dalies i punktas

19 straipsnio 1 dalies q punktas

12 straipsnio 1 dalies j punktas

19 straipsnio 1 dalies r punktas

19 straipsnio 1 dalies s punktas

12 straipsnio 1 dalies k punktas

19 straipsnio 1 dalies t punktas

12 straipsnio 1 dalies l punktas

19 straipsnio 1 dalies u punktas

12 straipsnio 1 dalies m punktas

19 straipsnio 1 dalies v punktas

12 straipsnio 1 dalies n punktas

19 straipsnio 1 dalies w punktas

12 straipsnio 1 dalies o punktas

19 straipsnio 1 dalies x punktas

19 straipsnio 1 dalies y punktas

12 straipsnio 1 dalies p punktas

19 straipsnio 1 dalies z punktas

12 straipsnio 1 dalies q punktas

19 straipsnio 1 dalies bb punktas

12 straipsnio 1 dalies r punktas

19 straipsnio 1 dalies cc punktas

12 straipsnio 1 dalies s punktas

19 straipsnio 1 dalies dd punktas

12 straipsnio 1 dalies t punktas

19 straipsnio 1 dalies ff punktas

12 straipsnio 1 dalies u punktas

19 straipsnio 1 dalies gg punktas

12 straipsnio 1 dalies v punktas

19 straipsnio 1 dalies hh punktas

12 straipsnio 1 dalies w punktas

19 straipsnio 1 dalies ii punktas

12 straipsnio 1 dalies x punktas

19 straipsnio 1 dalies jj punktas

19 straipsnio 1 dalies ll punktas

12 straipsnio 1 dalies y punktas

19 straipsnio 1 dalies mm punktas

12 straipsnio 1 dalies z punktas

19 straipsnio 1 dalies nn punktas

19 straipsnio 1 dalies oo punktas

12 straipsnio 1 dalies aa punktas

19 straipsnio 1 dalies pp punktas

12 straipsnio 1 dalies sa punktas

19 straipsnio 1 dalies ee punktas

12 straipsnio 1 dalies xa punktas

19 straipsnio 1 dalies kk punktas

12 straipsnio 1 dalies za punktas

19 straipsnio 1 dalies mm punktas

19 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

19 straipsnio 2 dalis

12 straipsnio 2 dalis

19 straipsnio 3 dalis

13 straipsnio 1 dalis

20 straipsnio 1 dalis

13 straipsnio 2 ir 3 dalys

20 straipsnio 2 dalis

13 straipsnio 4 dalis

20 straipsnio 3 dalis

13 straipsnio 5 dalis

20 straipsnio 4 dalis

14 straipsnio 1 ir 3 dalys

21 straipsnio 1 dalis

14 straipsnio 2 dalis

21 straipsnis 2 dalis

15 straipsnio 1 dalis

22 straipsnio 1 ir 3 dalys

15 straipsnio 2 dalis

22 straipsnio 2 dalis

15 straipsnio 3 dalis

22 straipsnio 5 dalis

15 straipsnio 4 ir 5 dalys

22 straipsnio 4 dalis

15 straipsnio 6 dalis

22 straipsnio 6 dalis

16 straipsnio 1–5 dalys

23 straipsnio 1–5 dalys

23 straipsnio 6 dalis

16 straipsnio 6 dalis

23 straipsnio 7 dalis

16 straipsnio 7 dalis

23 straipsnio 8 dalis

17 straipsnio 1 ir 4 dalys

24 straipsnio 1 dalis

17 straipsnio 2 dalis

17 straipsnio 3 dalis

17 straipsnio 5 ir 6 dalys

24 straipsnio 3 dalis

17 straipsnio 5 dalies a punktas

24 straipsnio 3 dalies a punktas

17 straipsnio 5 dalies b punktas

24 straipsnio 3 dalies b punktas

17 straipsnio 5 dalies c punktas

24 straipsnio 3 dalies c punktas

17 straipsnio 5 dalies d punktas

24 straipsnio 3 dalies o punktas

17 straipsnio 5 dalies e punktas

22 straipsnio 2 dalis

17 straipsnio 5 dalies f punktas

19 straipsnio 2 dalis

17 straipsnio 5 dalies g punktas

24 straipsnio 3 dalies p punktas

17 straipsnio 5 dalies h punktas

24 straipsnio 3 dalies q punktas

17 straipsnio 6 dalies a punktas

24 straipsnio 3 dalies d ir g punktai

17 straipsnio 6 dalies b punktas

24 straipsnio 3 dalies k punktas

17 straipsnio 6 dalies c punktas

24 straipsnio 3 dalies d punktas

17 straipsnio 6 dalies d punktas

24 straipsnio 3 dalies l punktas

17 straipsnio 6 dalies e punktas

17 straipsnio 6 dalies f punktas

17 straipsnio 6 dalies g punktas

24 straipsnio 3 dalies r punktas

17 straipsnio 6 dalies h punktas

24 straipsnio 3 dalies s punktas

17 straipsnio 6 dalies i punktas

24 straipsnio 3 dalies t punktas

17 straipsnio 6 dalies j punktas

24 straipsnio 3 dalies v punktas

17 straipsnio 6 dalies k punktas

24 straipsnio 3 dalies u punktas

17 straipsnio 7 dalis

24 straipsnio 4 dalis

24 straipsnio 5 dalis

18 straipsnis

25 straipsnis

18 straipsnio 1 dalis

25 straipsnio 1 ir 10 dalys

18 straipsnio 2 dalis

25 straipsnio 2, 3 ir 4 dalys

18 straipsnio 3 dalis

25 straipsnio 5 dalis

18 straipsnio 4 dalis

25 straipsnio 6 dalis

18 straipsnio 5 dalis

25 straipsnio 7 dalis

18 straipsnio 6 dalis

24 straipsnio 1 dalis

25 straipsnio 8 dalis

18 straipsnio 7 dalis

25 straipsnio 9 ir 10 dalys

25 straipsnio 11 dalis

26 straipsnis

19 straipsnis

27 straipsnis

20 straipsnis

28 straipsnis

20 straipsnio 1 ir 2 dalys

28 straipsnio 1 ir 2 dalys

20 straipsnio 3 dalis

20 straipsnio 4 dalis

28 straipsnio 3 dalis

20 straipsnio 5 dalis

28 straipsnio 4 dalis

20 straipsnio 6 dalis

28 straipsnio 5 dalis

20 straipsnio 7 dalis

28 straipsnio 6 dalis

20 straipsnio 8 dalis

28 straipsnio 7 dalis

21 straipsnis

29 straipsnis

22 straipsnis

30 straipsnis

23 straipsnis

31 straipsnis

24 straipsnis

32 straipsnis

25 straipsnio 1 ir 2 dalys

33 straipsnio 1 ir 2 dalys

33 straipsnio 3 dalis

25 straipsnio 3 dalis

33 straipsnio 4 dalis

26 ir 27 straipsniai

34 straipsnis

28 straipsnio 1 dalis

35 straipsnio 1 dalis ir 36 straipsnio 2 dalis

28 straipsnio 2 dalis

35 straipsnio 2 dalis

36 straipsnio 1 dalis

29 straipsnio 1 ir 2 dalys

37 straipsnio 1 dalis

29 straipsnio 3 dalis

37 straipsnio 2 dalis

30 straipsnis

38 straipsnis

31 straipsnio 1 dalis

39 straipsnio 1 dalis

31 straipsnio 2 dalis

39 straipsnio 1 ir 3 dalys

39 straipsnio 2 dalis

40 straipsnis

41 straipsnis

43 straipsnis

44 straipsnis

32 straipsnio 1 dalis

46 straipsnio 3 dalis

32 straipsnio 2 dalis

46 straipsnio 4 dalis

32 straipsnio 3 dalis

46 straipsnio 2 dalis

32 straipsnio 4 dalis

45 straipsnio 2 dalis

32 straipsnio 5 dalis

45 straipsnio 2 dalis

32 straipsnio 6 dalis

44 straipsnio 2 dalis

32 straipsnio 7 dalis

45 straipsnio 3 dalis

32 straipsnio 8 dalis

45 straipsnio 4 dalis

32 straipsnio 9 dalis

45 straipsnio 5 ir 6 dalys

32 straipsnio 10 dalis

45 straipsnio 7 dalis

32 straipsnio 11 dalis

45 straipsnio 8 dalis

32 straipsnio 12 dalis

45 straipsnio 9 dalis

33 straipsnio 1–4 dalys

47 straipsnio 1–4 dalys

47 straipsnio 5 dalis

33 straipsnio 5 dalis

47 straipsnio 6 dalis

33 straipsnio 6 dalis

47 straipsnio 7 dalis

33 straipsnio 7 dalis

47 straipsnio 8 dalis

33 straipsnio 8 dalis

47 straipsnio 9 dalis

33 straipsnio 9 dalis

47 straipsnio 10 dalis

33 straipsnio 10 dalis

47 straipsnio 11 dalis

33 straipsnio 11 dalis

47 straipsnio 12 dalis

48 straipsnis

34 straipsnis

49 straipsnis

35 straipsnio 1 ir 2 dalys

50 straipsnio 1 ir 2 dalys

50 straipsnio 3 dalis

35 straipsnio 3 dalis

50 straipsnio 4 ir 5 dalys

36 straipsnis

37 straipsnis

42 straipsnis

51 straipsnis

52 straipsnis

53 straipsnis

54 straipsnis

55 straipsnis

56 straipsnis

57 straipsnis

38 straipsnis

58 straipsnis

Priedas


Top