EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0853

2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas (ES) 2018/853, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1257/2013, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų 94/63/EB ir 2009/31/EB bei Tarybos direktyvų 86/278/EEB ir 87/217/EEB nuostatos dėl aplinkos srities ataskaitų teikimo procedūrinių taisyklių ir panaikinama Tarybos direktyva 91/692/EEB

PE/67/2017/REV/1

OJ L 150, 14.6.2018, p. 155–161 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/853/oj

14.6.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 150/155


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2018/853

2018 m. gegužės 30 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1257/2013, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų 94/63/EB ir 2009/31/EB bei Tarybos direktyvų 86/278/EEB ir 87/217/EEB nuostatos dėl aplinkos srities ataskaitų teikimo procedūrinių taisyklių ir panaikinama Tarybos direktyva 91/692/EEB

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 192 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (2),

kadangi:

(1)

Tarybos direktyvų 86/278/EEB (3) ir 87/217/EEB (4) pagrindas – Europos ekonominės bendrijos steigimo sutarties 100 ir 235 straipsniai, o dabar – Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 115 ir 352 straipsniai. Šių direktyvų pakeitimai šiame sprendime yra susiję su Sąjungos aplinkos politika ir yra tiesioginė Tarybos direktyvos 91/692/EEB (5) panaikinimo remiantis SESV 192 straipsnio 1 dalimi pasekmė. Todėl tikslinga daryti tuos pakeitimus remiantis SESV 192 straipsnio 1 dalimi;

(2)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/63/EB (6) pagrindas – Europos bendrijos steigimo sutarties 100a straipsnis, o dabar – SESV 114 straipsnis. Tos direktyvos pakeitimai šiame sprendime yra susiję su Sąjungos aplinkos politika ir yra tiesioginė Direktyvos 91/692/EEB panaikinimo remiantis SESV 192 straipsnio 1 dalimi pasekmė. Todėl tikslinga daryti tuos pakeitimus remiantis SESV 192 straipsnio 1 dalimi;

(3)

Direktyva 91/692/EEB buvo priimta siekiant racionalizuoti ir patobulinti nuostatas dėl informacijos perdavimo pagal sektorius ir ataskaitų dėl tam tikrų aplinkos apsaugos direktyvų skelbimą. Siekiant to tikslo, Direktyva 91/692/EEB buvo padaryta kelių direktyvų pakeitimų, nustatant vienodus ataskaitų teikimo reikalavimus;

(4)

Direktyva 91/692/EEB nustatytų ataskaitų teikimo reikalavimų įgyvendinimas pasidarė sudėtingas ir neveiksmingas. Be to, daug Direktyva 91/692/EEB iš dalies pakeistų Sąjungos aktų buvo pakeista ir juose nebėra ta direktyva nustatytų ataskaitų teikimo reikalavimų. Pavyzdžiui, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/60/EB (7) buvo panaikinti septyni vandens politikos srities Sąjungos aktai ir neperimta Direktyva 91/692/EEB nustatyta ataskaitų teikimo sistema. Be to, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2010/75/ES (8) nėra nuorodų į Direktyvą 91/692/EEB ir vietoj to nustatyta atskira ataskaitų teikimo sistema;

(5)

Direktyvoje 91/692/EEB nenumatyta galimybės naudoti elektronines priemones. Europos aplinkos agentūrai sėkmingai sukūrus sistemą ReportNet ir įgyvendinant sektorines ataskaitų teikimo reikalavimų supaprastinimo iniciatyvas, pavyzdžiui, plėtojant Europos vandens informacinės sistemos iniciatyvą, kilo vis daugiau abejonių, ar reikalingos ir veiksmingos horizontaliosios priemonės dėl ataskaitų teikimo. Galiausiai priėmus Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2007/2/EB (9) ir atsižvelgiant į susijusį tolesnį bendros informacijos apie aplinką sistemos veikimą, suformuotas pažangesnis ir veiksmingesnis horizontalusis požiūris į Sąjungos aplinkos politikos srities informacijos valdymą ir ataskaitų teikimą;

(6)

todėl Direktyva 91/692/EEB turėtų būti panaikinta;

(7)

dauguma direktyvų, kurios buvo iš dalies pakeistos Direktyva 91/692/EEB, nebegalioja. Tačiau direktyvos 86/278/EEB ir 87/217/EEB tebegalioja;

(8)

Direktyvoje 86/278/EEB įtvirtintas reikalavimas valstybėms narėms, laikantis Direktyvoje 91/692/EEB nustatytos procedūros, pateikti Komisijos sudaryto klausimyno arba gairių pagrindu parengtą tos direktyvos įgyvendinimo ataskaitą. Siekiant išvengti teisinio vakuumo, kuris atsirastų panaikinus Direktyvą 91/692/EEB, būtina nuorodą į Direktyvą 91/692/EEB pakeisti nuoroda į Direktyvoje 86/278/EEB nurodytą procedūrą;

(9)

priėmus Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (10), kuriuo numatyta laipsniškai nutraukti asbesto žaliavos bei produktų, kurių sudėtyje yra asbesto, gamybą ir naudojimą Sąjungoje, teikti ataskaitas pagal Direktyvą 87/217/EEB valstybėms narėms nebėra būtina. Todėl tikslinga išbraukti toje direktyvoje nustatytus tuos ataskaitų teikimo reikalavimus;

(10)

po Direktyvos 91/692/EEB įsigaliojimo dienos nuorodų į ją buvo šiuose reglamentuose ir direktyvose: Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 94/62/EB (11), Direktyvoje 94/63/EB, Tarybos direktyvoje 1999/31/EB (12), Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2000/53/EB (13), Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2003/87/EB (14), Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2008/98/EB (15), Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2009/31/EB (16) ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1257/2013 (17);

(11)

ES žiedinės ekonomikos veiksmų plane Komisija pasiūlė iš dalies pakeisti direktyvas 94/62/EB, 1999/31/EB, 2000/53/EB ir 2008/98/EB, siekiant pakeisti jose esančias nuorodas į Direktyvą 91/692/EEB;

(12)

siekiant užtikrinti, kad tam tikros Direktyvos 86/278/EEB priedų nuostatos būtų atnaujintos, pagal SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus dėl tų nuostatų suderinimo su mokslo ir technikos pažanga. Taip pat, siekiant užtikrinti, kad Direktyvos 2009/31/EB priedai būtų atnaujinti, pagal SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus dėl tų priedų suderinimo su mokslo ir technikos pažanga. Dėl Direktyvos 2009/31/EB priedų derinimo neturėtų būti mažinamas saugumo lygis ar silpninami stebėsenos principai, nustatyti pagal tuose prieduose pateiktus kriterijus. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros (18) nustatytais principais. Visų pirma, siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentui ir Tarybai visi dokumentai turėtų būti pateikiami tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertams, be to, jų ekspertams sistemingai turėtų būti suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

(13)

Reglamento (ES) Nr. 1257/2013 21 straipsnio 2 dalies antra pastraipa remiasi Direktyva 91/692/EEB, kuri bus panaikinta. Pagal tą nuostatą pirmosios ataskaitos teikimo procedūra turi būti pradėta Reglamento (ES) Nr. 1257/2013 taikymo pradžios dieną. 2016 m. gruodžio 19 d. Įgyvendinimo sprendimu (ES) 2016/2323 (19) Komisija pateikė pirmąją Laivų perdirbimo kompleksų europinio sąrašo (toliau – Europinis sąrašas) redakciją. Remiantis Reglamento (ES) Nr. 1257/2013 26 straipsniu, valstybės narės gali leisti perdirbti laivus į Europinį sąrašą įtrauktuose laivų perdirbimo kompleksuose prieš pradedant taikyti šį reglamentą. Tokiu atveju Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1013/2006 (20) netaikomas. Siekiant išvengti laiko spragos, kai informacija nerenkama pagal Reglamentą (EB) Nr. 1013/2006 ir Reglamentą (ES) Nr. 1257/2013, būtų tinkama nustatyti pereinamąjį ataskaitų teikimo laikotarpį nuo pirmojo numatyto leidimo pagal (ES) Nr. 1257/2013 26 straipsnį atitinkamoje valstybėje narėje dienos iki to reglamento taikymo pradžios kiekvienoje valstybėje narėje, kuri nusprendžia pasinaudoti tame straipsnyje numatytu pereinamuoju laikotarpiu, dienos. Siekiant sumažinti kiekvienos valstybės narės administracinę naštą, nėra būtina, kad per tą pereinamąjį laikotarpį surinkta informacija sudarytų atskiros ataskaitos pagrindą. Vietoj to turėtų pakakti įtraukti tokią informaciją į pirmą reguliariąją ataskaitą, apimančią trejų metų laikotarpį nuo Reglamento (ES) Nr. 1257/2013 taikymo pradžios dienos;

(14)

vykdant Direktyvos 94/63/EB įgyvendinimo stebėseną, toje direktyvoje nustatytas ataskaitų teikimo reikalavimas nebėra būtinas. Todėl atitinkama nuostata turėtų būti išbraukta;

(15)

kadangi šio sprendimo tikslo, t. y. pakeisti arba panaikinti nebetaikomus ar nebeaktualius Sąjungos teisės aktus aplinkosaugos ataskaitų teikimo srityje, valstybės narės negali deramai pasiekti, o dėl siūlomo veiksmo pobūdžio to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo sprendimu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

(16)

todėl Reglamentas (ES) Nr. 1257/2013 ir direktyvos 94/63/EB, 2009/31/EB, 86/278/EEB ir 87/217/EEB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2009/31/EB daliniai pakeitimai

Direktyva 2009/31/EB iš dalies keičiama taip:

1.

27 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Valstybės narės kas trejus metus pateikia Komisijai šios direktyvos įgyvendinimo ataskaitą, įskaitant 25 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytą registrą. Pirmoji ataskaita Komisijai turi būti nusiųsta ne vėliau kaip 2011 m. birželio 30 d. Ataskaita rengiama remiantis klausimynu arba gairėmis; juos Komisija patvirtina priimdama įgyvendinimo aktus. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 30 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. Tas klausimynas arba gairės valstybėms narėms nusiunčiami likus ne mažiau kaip šešiems mėnesiams iki ataskaitos pateikimo termino“;

2.

29 straipsnis pakeičiamas taip:

„29 straipsnis

Priedų pakeitimai

Komisijai pagal 29a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiami priedai, siekiant juos suderinti su mokslo ir technikos pažanga. Dėl tokio suderinimo negali būti mažinamas saugumo lygis, nustatytas pagal I priede nurodytus kriterijus, ar silpninami stebėsenos principai, nurodyti II priede.“;

3.

Įterpiamas šis straipsnis:

„29a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.   Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.   29 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo 2018 m. liepos 4 d. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Ataskaita pateikiama Europos Parlamentui ir Tarybai. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

3.   Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 29 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.   Prieš priimdama deleguotąjį aktą, Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais, vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros (*1) nustatytais principais.

5.   Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.   Pagal 29 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

(*1)  OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;"

4.

30 straipsnis pakeičiamas taip:

„30 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda Klimato kaitos komitetas, įsteigtas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 525/2013 (*2) 26 straipsnį. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 182/2011 (*3).

2.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

(*2)  2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 525/2013 dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos bei ataskaitų ir kitos su klimato kaita susijusios nacionalinio bei Sąjungos lygmens informacijos teikimo mechanizmo ir kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 280/2004/EB (OL L 165, 2013 6 18, p. 13)."

(*3)  2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).“"

2 straipsnis

Direktyvos 86/278/EEB pakeitimai

Direktyva 86/278/EEB iš dalies keičiama taip:

1.

13 straipsnis pakeičiamas taip:

„13 straipsnis

Komisijai pagal 15a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiami priedai, siekiant juos suderinti su mokslo ir technikos pažanga.

Pirma pastraipa netaikoma I A, I B ir I C prieduose išvardytiems parametrams ir vertėms, visiems veiksniams, galintiems paveikti tų verčių nustatymą, ir II A ir II B prieduose nurodytiems analizės parametrams.“;

2.

14 straipsnis išbraukiamas;

3.

15 straipsnis pakeičiamas taip:

„15 straipsnis

1.   Komisijai padeda komitetas, įsteigtas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB (*4) 39 straipsnį. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 182/2011 (*5).

2.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

(*4)  2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinanti kai kurias direktyvas (OL L 312, 2008 11 22, p. 3)."

(*5)  2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).“;"

4.

Įterpiamas šis straipsnis:

„15a straipsnis

1.   Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.   13 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo 2018 m. liepos 4 d. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Ataskaita pateikiama Europos Parlamentui ir Tarybai. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

3.   Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 13 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.   Prieš priimdama deleguotąjį aktą, Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais, vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros (*6) nustatytais principais.

5.   Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.   Pagal 13 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

(*6)  OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;"

5.

17 straipsnio pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Kas trejus metus valstybės narės siunčia Komisijai informaciją apie šios direktyvos įgyvendinimą pagal sektorius, kuri taip pat apima ir kitas su aplinkos apsauga susijusias Bendrijos direktyvas. Sektorių ataskaitos rengiamos remiantis klausimynu arba gairėmis; juos Komisija patvirtina priimdama įgyvendinimo aktą. Tas įgyvendinimo aktas priimamas laikantis 15 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. Klausimynas arba gairės valstybėms narėms atsiunčiami prieš šešis mėnesius iki prasidedant ataskaitoje nurodytam ataskaitiniam laikotarpiui. Ataskaita Komisijai nusiunčiama per devynis mėnesius nuo joje apžvelgiamo trejų metų ataskaitinio laikotarpio pabaigos.“

3 straipsnis

Direktyvos 87/217/EEB daliniai pakeitimai

Direktyvos 87/217/EEB 13 straipsnio 1 dalis išbraukiama.

4 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 1257/2013 pakeitimai

Reglamento (ES) Nr. 1257/2013 21 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Kiekvienoje ataskaitoje apžvelgiami trejų metų duomenys ir ta ataskaita elektroninėmis priemonėmis pateikiama Komisijai ne vėliau kaip per devynis mėnesius nuo joje apžvelgiamo trejų metų laikotarpio pabaigos.

Pirmoje elektroninėje ataskaitoje apžvelgiami trejų metų laikotarpio, prasidedančio šio reglamento taikymo pradžios dieną, kaip nurodyta 32 straipsnio 1 dalyje, duomenys. Jei valstybė narė pagal 26 straipsnį leidžia perdirbti laivus į Europinį sąrašą įtrauktuose laivų perdirbimo kompleksuose prieš pradedant taikyti šį reglamentą, pirmoje tos valstybės narės elektroninėje ataskaitoje taip pat apžvelgiamas laikotarpis nuo tokio leidimo suteikimo dienos iki šio reglamento taikymo pradžios dienos.

Komisija, gavusi valstybių narių ataskaitas, ne vėliau kaip per devynis mėnesius paskelbia šio reglamento taikymo ataskaitą.“

5 straipsnis

Direktyvos 94/63/EB pakeitimai

Direktyva 94/63/EB iš dalies keičiama taip:

1.

4 straipsnio 4 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Valstybės narės praneša Komisijai apie terminalus, kuriems taikomos šios išimtys.“;

2.

6 straipsnio 4 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Valstybės narės praneša Komisijai išsamius duomenis apie tas vietoves, kurioms jos numato taikyti šią išimtį, ir vėliau informuoja apie visus su tomis vietovėmis susijusius pasikeitimus.“;

3.

9 straipsnis pakeičiamas taip:

„9 straipsnis

Stebėsena ir ataskaitų teikimas

Komisija raginama prireikus kartu su savo ataskaitomis pateikti pasiūlymus dėl šios direktyvos pakeitimų, įskaitant visų pirma jos taikymo srities išplėtimą, siekiant į ją įtraukti garų sulaikymą bei regeneravimo sistemas pripildymo įrenginiuose ir laivuose.“

6 straipsnis

Direktyvos 91/692/EB panaikinimas

Direktyva 91/692/EEB panaikinama.

7 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Strasbūre 2018 m. gegužės 30 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

A. TAJANI

Tarybos vardu

Pirmininkė

L. PAVLOVA


(1)  OL C 173, 2017 5 31, p. 82.

(2)  2018 m. balandžio 18 d. Europos Parlamento pozicija(dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2018 m. gegužės 14 d. Tarybos sprendimas.

(3)  1986 m. birželio 12 d. Tarybos direktyva 86/278/EEB dėl aplinkos, ypač dirvožemio, apsaugos naudojant žemės ūkyje nuotėkų dumblą (OL L 181, 1986 7 4, p. 6).

(4)  1987 m. kovo 19 d. Tarybos direktyva 87/217/EEB dėl aplinkos taršos asbestu prevencijos ir mažinimo (OL L 85, 1987 3 28, p. 40).

(5)  1991 m. gruodžio 23 d. Tarybos direktyva 91/692/EEB, standartizuojanti ir racionalizuojanti ataskaitas apie tam tikrų su aplinka susijusių direktyvų įgyvendinimą (OL L 377, 1991 12 31, p. 48).

(6)  1994 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/63/EB dėl lakiųjų organinių junginių išsiskyrimo į aplinką laikant benziną ir tiekiant jį iš terminalų į degalines kontrolės (OL L 365, 1994 12 31, p. 24).

(7)  2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/60/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus (OL L 327, 2000 12 22, p. 1).

(8)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) (OL L 334, 2010 12 17, p. 17).

(9)  2007 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/2/EB, sukurianti Europos bendrijos erdvinės informacijos infrastruktūrą (INSPIRE) (OL L 108, 2007 4 25, p. 1).

(10)  2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL L 396, 2006 12 30, p. 1).

(11)  1994 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų (OL L 365, 1994 12 31, p. 10).

(12)  1999 m. balandžio 26 d. Tarybos direktyva 1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų (OL L 182, 1999 7 16, p. 1).

(13)  2000 m. rugsėjo 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (OL L 269, 2000 10 21, p. 34).

(14)  2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB, nustatanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Sąjungoje ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 96/61/EB (OL L 275, 2003 10 25, p. 32).

(15)  2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinanti kai kurias direktyvas (OL L 312, 2008 11 22, p. 3).

(16)  2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/31/EB dėl anglies dioksido geologinio saugojimo, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 85/337/EEB, direktyvas 2000/60/EB, 2001/80/EB, 2004/35/EB, 2006/12/EB, 2008/1/EB ir Reglamentą (EB) Nr. 1013/2006 (OL L 140, 2009 6 5, p. 114).

(17)  2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1257/2013 dėl laivų perdirbimo, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (EB) Nr. 1013/2006 ir Direktyva 2009/16/EB (OL L 330, 2013 12 10, p. 1).

(18)  OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

(19)  2016 m. gruodžio 19 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/2323, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1257/2013 dėl laivų perdirbimo sudaromas Laivų perdirbimo kompleksų europinis sąrašas (OL L 345, 2016 12 20, p. 119).

(20)  2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo (OL L 190, 2006 7 12, p. 1).


Top