EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0254

2018 m. vasario 15 d. Tarybos sprendimas (ES) 2018/254 dėl Marakešo sutarties dėl geresnių sąlygų susipažinti su paskelbtais kūriniais sudarymo akliems, regos sutrikimų ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turintiems asmenims sudarymo Europos Sąjungos vardu

OJ L 48, 21.2.2018, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/254/oj

Related international agreement

21.2.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 48/1


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2018/254

2018 m. vasario 15 d.

dėl Marakešo sutarties dėl geresnių sąlygų susipažinti su paskelbtais kūriniais sudarymo akliems, regos sutrikimų ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turintiems asmenims sudarymo Europos Sąjungos vardu

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį kartu su 218 straipsnio 6 dalies a punkto v papunkčiu,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento pritarimą (1),

kadangi:

(1)

Tarybos sprendimu 2010/48/EB (2) Sąjunga nuo 2011 m. sausio 22 d. yra įsipareigojusi laikytis Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos; šios konvencijos nuostatos yra tapusios neatskiriama Sąjungos teisės sistemos dalimi;

(2)

2012 m. lapkričio 26 d. Taryba įgaliojo Komisiją Sąjungos vardu derėtis Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijoje (PINO) dėl tarptautinio susitarimo dėl asmenų su spausdinto teksto skaitymo negalia geresnės prieigos prie knygų;

(3)

sėkmingai užbaigus tas derybas, 2013 m. birželio 27 d. buvo priimta Marakešo sutartis dėl geresnių sąlygų susipažinti su paskelbtais kūriniais sudarymo akliems, regos sutrikimų ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turintiems asmenims (toliau – Marakešo sutartis). Marakešo sutartis įsigaliojo 2016 m. rugsėjo 30 d.;

(4)

remiantis Tarybos sprendimu 2014/221/ES (3), 2014 m. balandžio 30 d. Marakešo sutartis buvo pasirašyta Europos Sąjungos vardu su sąlyga, kad ji bus sudaryta vėliau;

(5)

Marakešo sutartimi nustatomos tarptautinės taisyklės, kuriomis užtikrinama, kad aklų, regos sutrikimų ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turinčių asmenų labui nacionaliniu lygmeniu būtų taikomi autorių teisių apribojimai arba išimtys. Marakešo sutartimi taip pat siekiama sudaryti galimybę tarpvalstybiniu mastu keistis paskelbtų kūrinių kopijomis, parengtomis prieinama forma taikant šiuos autorių teisių apribojimus ar išimtis. Todėl Marakešo sutartimi naudos gavėjams Sąjungos viduje ir už jos ribų bus sudarytos geresnės sąlygos susipažinti su paskelbtais kūriniais;

(6)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1563 (4) bei Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/1564 (5), kuriais įgyvendinami Sąjungos įsipareigojimai pagal Marakešo sutartį, buvo priimti 2017 m. rugsėjo 13 d.;

(7)

pagal Marakešo sutarties 19 straipsnio b punktą Sąjungos atveju tapimo Marakešo sutarties Šalimi įsigaliojimo data yra trys mėnesiai nuo tos dienos, kurią PINO generaliniam direktoriui deponuotas ratifikavimo arba prisijungimo dokumentas. Tikslinga suderinti tą datą su data, ne vėliau kaip iki kurios valstybės narės turi į nacionalinę teisę perkelti Direktyvą (ES) 2017/1564, ir data, nuo kurios pradedamas taikyti Reglamentas (ES) 2017/1563. Todėl ratifikavimo dokumento deponavimas turėtų vykti pradedant trimis mėnesiais iki dienos, ne vėliau kaip iki kurios valstybės narės į nacionalinę teisę turi perkelti Direktyvą (ES) 2017/1564, o Reglamentas (ES) 2017/1563 pradedamas taikyti;

(8)

Marakešo sutarties sudarymas priklauso išimtinei Sąjungos kompetencijai (6) ir ji turėtų būti patvirtinta,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sąjungos vardu patvirtinama Marakešo sutartis dėl geresnių sąlygų susipažinti su paskelbtais kūriniais sudarymo akliems, regos sutrikimų ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turintiems asmenims.

Marakešo sutarties tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas paskiria asmenį (-is), įgaliotą (-us) Sąjungos vardu deponuoti Marakešo sutarties 19 straipsnio b punkte numatytą ratifikavimo dokumentą.

Tas deponavimas turi būti vykdomas nuo 2018 m. liepos 12 d.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2018 m. vasario 15 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

K. VALCHEV


(1)  2018 m. sausio 18 d. pritarimas (dar nepaskelbtas Oficialiajame leidinyje).

(2)  2009 m. lapkričio 26 d. Tarybos sprendimas 2010/48/EB dėl Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos sudarymo Europos bendrijos vardu (OL L 23, 2010 1 27, p. 35).

(3)  2014 m. balandžio 14 d. Tarybos sprendimas 2014/221/ES dėl Marakešo sutarties dėl geresnių sąlygų susipažinti su paskelbtais kūriniais sudarymo akliems, regos sutrikimų ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turintiems asmenims pasirašymo Europos Sąjungos vardu (OL L 115, 2014 4 17, p. 1).

(4)  2017 m. rugsėjo 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1563 dėl Sąjungos ir trečiųjų šalių tarpvalstybinio keitimosi autorių ir gretutinių teisių saugomų tam tikrų kūrinių ir kitų objektų prieinamos formos kopijomis aklų, regos sutrikimų ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turinčių asmenų labui (OL L 242, 2017 9 20, p. 1).

(5)  2017 m. rugsėjo 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/1564 dėl aklų, regos sutrikimų ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turinčių asmenų labui leidžiamų tam tikrų būdų naudoti tam tikrus autorių teisių ir gretutinių teisių saugomus kūrinius ir kitus objektus, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo (OL L 242, 2017 9 20, p. 6).

(6)  2017 m. vasario 14 d. Teisingumo Teismo nuomonė, 3/15, ECLI:EU:C:2017:114.


Top