EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017O0028

2017 m. rugsėjo 22 d. Europos Centrinio Banko gairės (ES) 2017/2082, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2012/27 dėl Transeuropinės automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistemos (TARGET2) (ECB/2017/28)

OL L 295, 2017 11 14, p. 97–114 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/03/2023; netiesiogiai panaikino 32022O0912

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2017/2082/oj

14.11.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 295/97


EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS (ES) 2017/2082

2017 m. rugsėjo 22 d.

kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2012/27 dėl Transeuropinės automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistemos (TARGET2) (ECB/2017/28)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 127 straipsnio 2 dalies pirmą ir ketvirtą įtraukas,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, ypač į jo 3 straipsnio 1 dalį ir 17, 18 ir 22 straipsnius,

kadangi:

(1)

2016 m. birželio 9 d. Valdančioji taryba pritarė tam, kad būtų suvienodinti atlygiai už Eurosistemoje laikomas finansų rinkos infrastruktūrų garantines lėšas;

(2)

2017 m. rugsėjo mėnesį įgyvendinus TARGET2-Securities (T2S) perkėlimo planą, atitinkamose atsiskaitymo procedūrose naudotas integruotas modelis nebebus siūlomas;

(3)

siekiant prisidėti prie europinės momentinių mokėjimų sistemos kūrimo, TARGET2 papildoma nauja išorinių sistemų atsiskaitymo procedūra (realaus laiko 6-ąja atsiskaitymo procedūra);

(4)

reikia patikslinti kai kuriuos Gairių ECB/2012/27 (1) aspektus;

(5)

todėl reikia atitinkamai iš dalies pakeisti Gaires ECB/2012/27,

PRIĖMĖ ŠIAS GAIRES:

1 straipsnis

Daliniai pakeitimai

Gairės ECB/2012/27 iš dalies keičiamos taip:

1.

2 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

31 punktas keičiamas taip:

„31.   išorinė sistema– EEE įsteigto subjekto valdoma bei kompetentingos institucijos prižiūrima ir (arba) stebima sistema, kuri atitinka paslaugas eurais teikiančių infrastruktūrų vietai taikomus priežiūros reikalavimus, kaip kartkartėmis iš dalies keičiama ir skelbiama ECB interneto svetainėje (*1), ir kurioje keičiamasi mokėjimais ir(arba) finansinėmis priemonėmis ir (arba) atliekama jų tarpuskaita arba jie yra įskaitomi, o a) piniginės prievolės yra vykdomos TARGET2 ir (arba) b) lėšos laikomos TARGET2, vadovaujantis šiomis gairėmis ir dvišaliu išorinės sistemos ir atitinkamo Eurosistemos CB susitarimu;

b)

papildoma šiuo 74 punktu:

„74.   garantinės lėšos– išorinės sistemos dalyvių suteiktos lėšos, naudotinos tais atvejais, kai dėl bet kokių priežasčių vienas ar daugiau dalyvių neįvykdo savo mokėjimo įsipareigojimų išorinėje sistemoje.“;

2.

11 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

pavadinimas pakeičiamas taip:

„Atlygiai už garantines lėšas“;

b)

1 dalis išbraukiama;

c)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Už garantines lėšas atlyginama taikant palūkanų normą už naudojimąsi indėlių galimybe.“;

3.

17 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

įterpiama ši 3a dalis:

„3a.   Eurosistemos CB, sustabdęs dalyvio dalyvavimą jo TARGET2 komponento sistemoje pagal 1 dalies a punktą, apdoroja to dalyvio mokėjimus tik remdamasis jo atstovų nurodymais, įskaitant tuos atstovus, kuriuos paskyrė kompetentinga institucija arba teismas, pavyzdžiui, dalyvio nemokumo administratorius, arba remdamasis vykdytinu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu, kuriame yra nurodymai, kaip mokėjimai turi būti apdorojami.“;

b)

4 dalis pakeičiama taip:

„4.   1–3a dalyse nustatyti Eurosistemos CB įsipareigojimai taip pat taikomi sustabdant arba nutraukiant ISS naudojimą išorinėms sistemoms.“;

4.

II, IIa ir V priedai iš dalies keičiami pagal šių gairių I priedą;

5.

IV priedas pakeičiamas šių gairių II priedu.

2 straipsnis

Įsigaliojimas ir įgyvendinimas

Šios gairės įsigalioja tą dieną, kai apie jas pranešama valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionaliniams centriniams bankams.

Valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionaliniai centriniai bankai imasi reikiamų priemonių šioms gairėms vykdyti ir jas taikyti nuo 2017 m. lapkričio 13 d. Jie praneša ECB apie su šiomis priemonėmis susijusius tekstus ir priemones ne vėliau kaip iki 2017 m. spalio 20 d.

3 straipsnis

Adresatai

Šios gairės skirtos visiems Eurosistemos centriniams bankams.

Priimta Frankfurte prie Maino 2017 m. rugsėjo 22 d.

ECB valdančiosios tarybos vardu

ECB Pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  2012 m. gruodžio 5 d. Gairės ECB/2012/27 dėl Transeuropinės automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistemos (TARGET2) (OL L 30, 2013 1 30, p. 1).

(*1)  Eurosistemos dabartinė politika dėl infrastruktūros vietos įtvirtinta šiuose pareiškimuose, kuriuos galima rasti ECB svetainėje www.ecb.europa.eu: a) 1998 m. lapkričio 3 d.„Politinis pareiškimas dėl ne euro zonoje esančių euro mokėjimo ir atsiskaitymo sistemų“ (Policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area); b) 2001 m. rugsėjo 27 d.„Eurosistemos politikos kryptis dėl konsolidavimo pagrindinių sutarties šalių vykdomos tarpuskaitos srityje“ (The Eurosystem's policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing); c) 2007 m. liepos 19 d.„Eurosistemos politikos principai dėl mokėjimus eurais vykdančių infrastruktūrų vietos ir veikimo“ (The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling in eurodenominated payment transactions); d) 2008 m. lapkričio 20 d.„Eurosistemos politikos principai dėl mokėjimus eurais vykdančių infrastruktūrų vietos ir veikimo: sąvokos „teisiškai esančios ir veikiančios euro zonoje“ patikslinimas“ (The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling eurodenominated payment transactions: specification of „legally and operationally located in the euro area“); e) 2011 m. liepos mėn. Eurosistemos priežiūros politikos pagrindai (The Eurosystem oversight policy framework), atsižvelgiant į 2015 m. kovo 4 d. Sprendimą Jungtinė Karalystė/Europos Centrinis Bankas, T-496/11, EU:T:2015:496.“;


I PRIEDAS

Gairių ECB/2012/27 II, IIa ir V priedai iš dalies keičiami taip:

1.

II priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

1 straipsnyje išorinės sistemos apibrėžtis pakeičiama taip:

„išorinė sistema– Europos ekonominėje erdvėje (EEE) įsteigto subjekto valdoma bei kompetentingos institucijos prižiūrima ir (arba) stebima sistema, kuri atitinka paslaugas eurais teikiančių infrastruktūrų vietai taikomus priežiūros reikalavimus, kaip kartkartėmis iš dalies keičiama ir skelbiama ECB interneto svetainėje (*1), ir kurioje keičiamasi mokėjimais ir (arba) finansinėmis priemonėmis ir (arba) atliekama jų tarpuskaita arba jie yra įskaitomi, o a) piniginės prievolės yra vykdomos TARGET2 ir (arba) b) lėšos laikomos TARGET2, vadovaujantis Gairėmis ECB/2012/27 (*2) ir dvišaliu išorinės sistemos ir atitinkamo Eurosistemos CB susitarimu;

b)

34 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

i)

6 dalis pakeičiama taip:

„6.   Jei MM sąskaitos turėtojo dalyvavimas TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] yra sustabdytas kitais pagrindais nei nurodyti 1 dalies a punkte, visi jo gautini mokėjimai ir pateikti mokėjimo nurodymai yra saugomi, ir į vykdymo fazę jie įtraukiami tik tuomet, kai juos specialiai priima sustabdytojo MM sąskaitos turėtojo CB.“;

ii)

pridedama ši 7 dalis:

„7.   Jei MM sąskaitos turėtojo dalyvavimas TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] yra sustabdytas pagrindais, nurodytais 1 dalies a punkte, visi to MM sąskaitos turėtojo pateikti mokėjimo nurodymai yra apdorojami tik remiantis jo atstovų nurodymais, įskaitant tuos atstovus, kuriuos paskyrė kompetentinga institucija arba teismas, pavyzdžiui, MM sąskaitos turėtojo nemokumo administratorius arba, remiantis vykdytinu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu, kuriame yra nurodymai, kaip mokėjimai turi būti apdorojami. Visi gautini mokėjimai apdorojami pagal 6 dalį.“;

c)

38 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

i)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Nukrypdamas nuo 1 dalies, dalyvis sutinka, kad [įterpti CB pavadinimą] gali atskleisti TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] veikimo metu gautą su dalyviu, dalyviais iš tos pačios grupės arba dalyvio klientais susijusią mokėjimų, techninę arba organizacinę informaciją a) kitiems CB arba trečiosioms šalims, kurios yra susijusios su TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] veikimu, kiek to reikia veiksmingam TARGET2 veikimui, arba dalyvio ar jo grupės padėties stebėjimui; b) kitiems CB siekiant vykdyti analizę, reikalingą rinkos operacijoms, pinigų politikos funkcijoms, finansiniam stabilumui arba finansinei integracijai; arba c) valstybių narių ir Sąjungos priežiūros institucijoms, įskaitant CB, kiek to reikia jų viešųjų užduočių atlikimui, ir visais tokiais atvejais, jei atskleidimas neprieštarauja taikomai teisei. [Įterpti CB pavadinimą] neatsako už tokio atskleidimo finansines ir komercines pasekmes.“;

ii)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Nukrypdamas nuo 1 dalies, ir jei dėl to netampa įmanoma tiesiogiai arba netiesiogiai identifikuoti dalyvį arba dalyvio klientus, [įterpti CB pavadinimą] gali naudoti, atskleisti arba paskelbti informaciją apie dalyvio arba dalyvio klientų mokėjimus dėl statistikos, istorinių, mokslinių arba kitų tikslų vykdydamas savo viešąsias funkcijas arba, kad kiti viešieji subjektai, kuriems informacija yra atskleista, galėtų vykdyti savo funkcijas.“;

d)

I priedėlio 8 dalies 8 punkto c papunktis pakeičiamas taip:

„c)

iš MM sąskaitos į techninę sąskaitą, kurią tvarko išorinė sistema, naudodama realaus laiko 6-ąją atsiskaitymo procedūrą; ir“;

e)

IV priedėlis iš dalies keičiamas taip:

i)

6 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

Jei [įterpti CB pavadinimą] laiko reikalinga, jis inicijuoja atsarginį mokėjimo nurodymų apdorojimą naudojant BTP nenumatytų atvejų modulį ar kitas priemones. Tokiais atvejais dalyviams teikiamas tik minimalus paslaugų lygis. [Įterpti CB pavadinimą] bet kokiomis prieinamomis ryšio priemonėmis informuoja savo dalyvius apie apdorojimo nenumatytais atvejais pradėjimą.“;

ii)

8 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

Jei įvyksta [įterpti CB pavadinimą] sutrikimas, kai kurias arba visas jo technines funkcijas, susijusias su TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą], gali atlikti kiti Eurosistemos centriniai bankai arba BTP.“;

f)

V priedėlio 3 punkto lentelė pakeičiama taip:

„Laikas

Aprašymas

6.45–7.00

Pasiruošimas dienos operacijoms (*3)

7.00–18.00

Dienos operacijų etapas

17.00

Klientų mokėjimų priėmimo sustabdymo laikas, t.y. mokėjimų, kai mokėtojas ir (arba) gavėjas nėra tiesioginis arba netiesioginis dalyvis, sistemoje jis identifikuojamas pagal MT 103 arba MT 103+ pranešimo naudojimą

18.00

Tarpbankinių mokėjimų, t. y. kitų nei klientų mokėjimų, priėmimo sustabdymo laikas

18.00–18.45 (*4)

Dienos pabaigos procedūra

18.15 (*4)

Bendras naudojimosi nuolatinėmis galimybėmis sustabdymo laikas

(Tuoj pat po)

18.30 (*5)

CB gali gauti duomenis apskaitos sistemoms atnaujinti

18.45–19.30 (*5)

Dienos pradžios procedūra (nauja darbo diena)

19.00 (*5)–19.30 (*4)

Likvidumo pervedimas į MM sąskaitą

19.30 (*5)

Procedūros pradžios pranešimas ir periodinių nurodymų pervesti likvidumą iš MM sąskaitų į subsąskaitas/techninę sąskaitą vykdymas (su išorinėmis sistemomis susijęs atsiskaitymas)

19.30 (*5)–22.00

Papildomų likvidumo pervedimų vykdymas per IKM realaus laiko 6-osios atsiskaitymų procedūros atveju; papildomų likvidumo pervedimų vykdymas per IKM anksčiau, nei išorinė sistema išsiunčia ciklo pradžios pranešimą per sąsają susietos 6-osios atsiskaitymų procedūros atveju; išorinės sistemos nakties operacijų vykdymo laikotarpis (tik išorinės sistemos realaus laiko 6-osios atsiskaitymų procedūros atveju ir per sąsają susietos 6-osios atsiskaitymų procedūros atveju)

22.00–1.00

Techninės priežiūros laikotarpis

1.00–7.00

Išorinės sistemos nakties operacijų atsiskaitymo procedūra (tik išorinės sistemos realaus laiko 6-osios atsiskaitymo procedūros ir per sąsają susietos 6-osios atsiskaitymų procedūros atveju)

g)

VI priedėlio 14 dalis pakeičiama taip:

„14.

Tiesioginiams dalyviams taikomos šios sąskaitų pateikimo taisyklės. Tiesioginis dalyvis (JL grupės arba KSI grupės valdytojas, kai naudojamas JL arba KSI režimas) gauna atitinkamas sąskaitas už praėjusį mėnesį, kuriose nurodomi mokėtini užmokesčiai, ne vėliau kaip iki kito mėnesio devintos darbo dienos. Mokėjimas atliekamas ne vėliau kaip iki to mėnesio keturioliktos darbo dienos į [įterpti CB pavadinimą] nurodytą sąskaitą ir debetuojant to dalyvio MM sąskaitą.“

2.

IIa priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

24 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

i)

6 dalis pakeičiama taip:

„6.   Jei SLS turėtojo dalyvavimas TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] yra sustabdytas kitais pagrindais, nei nurodyti 1 dalies a punkte, visi jo gautini ir pateikti mokėjimo nurodymai yra pateikiami atsiskaitymui tik tuomet, kai juos specialiai priima sustabdytojo SLS turėtojo CB.“;

ii)

pridedama ši 7 dalis:

„7.   Jei SLS sąskaitos turėtojo dalyvavimas TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] yra sustabdytas pagrindais, nurodytais 1 dalies a punkte, visi to SLS sąskaitos turėtojo pateikti mokėjimo nurodymai yra apdorojami tik remiantis jo atstovų nurodymais, įskaitant tuos atstovus, kuriuos paskyrė kompetentinga institucija arba teismas, pavyzdžiui, SLS sąskaitos turėtojo nemokumo administratorius arba remiantis vykdytinu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu, kuriame yra nurodymai, kaip mokėjimai turi būti apdorojami. Visi gautini mokėjimai apdorojami pagal 6 dalį.“;

b)

27 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

i)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Nukrypdamas nuo 1 dalies, SLS turėtojas sutinka, kad [įterpti CB pavadinimą] gali atskleisti TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] veikimo metu gautą su SLS turėtoju, kitomis tos pačios grupės SLS turėtojų turimomis SLS arba SLS turėtojo klientais susijusią mokėjimo nurodymų, techninę arba organizacinę informaciją a) kitiems CB arba trečiosioms šalims, kurios yra susijusios su TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] veikimu, kiek to reikia veiksmingam TARGET2 veikimui arba SLS turėtojo ar jo grupės padėties stebėjimui, b) kitiems CB, siekiant vykdyti analizę, reikalingą rinkos operacijoms, pinigų politikos funkcijoms, finansiniam stabilumui arba finansinei integracijai, arba c) valstybių narių ir Sąjungos priežiūros institucijoms, įskaitant CB, kiek to reikia jų viešųjų užduočių atlikimui, ir visais tokiais atvejais – jei atskleidimas neprieštarauja taikomai teisei. [Įterpti CB pavadinimą] neatsako už tokio atskleidimo finansines ir komercines pasekmes.“;

ii)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Nukrypdamas nuo 1 dalies, ir jei dėl to netampa įmanoma tiesiogiai arba netiesiogiai identifikuoti SLS turėtoją arba SLS turėtojo klientus, [įterpti CB pavadinimą] gali naudoti, atskleisti arba paskelbti su SLS turėtoju arba SLS turėtojo klientais susijusią mokėjimų informaciją statistikos, istoriniais, moksliniais arba kitais tikslais vykdydamas savo viešąsias funkcijas arba, kai kiti viešieji subjektai, kuriems informacija yra atskleista, vykdo savo funkcijas.“;

3.

V priedas iš dalies keičiamas taip:

i)

IA priedėlio 8 dalies 8 punkto c papunktis pakeičiamas taip:

„c)

iš MM sąskaitos į techninę sąskaitą, kurią tvarko išorinė sistema naudodama realaus laiko 6-ąją atsiskaitymo procedūrą.“

ii)

IIA priedėlio 4 dalis pakeičiama taip:

„4.

Tiesioginiams dalyviams taikomos šios sąskaitų pateikimo taisyklės. Tiesioginis dalyvis gauna sąskaitą, nurodančią už praėjusį mėnesį mokėtiną užmokestį, ne vėliau kaip iki kito mėnesio devintos darbo dienos. Mokėjimas atliekamas ne vėliau kaip iki to mėnesio keturioliktos darbo dienos į [įterpti CB pavadinimą] nurodytą sąskaitą debetuojant to dalyvio MM sąskaitą.“


(*1)  Eurosistemos dabartinė politika dėl infrastruktūros vietos įtvirtinta šiuose pareiškimuose, kuriuos galima rasti ECB svetainėje www.ecb.europa.eu: a) 1998 m. lapkričio 3 d.„Politinis pareiškimas dėl ne euro zonoje esančių euro mokėjimo ir atsiskaitymo sistemų“ (Policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area); b) 2001 m. rugsėjo 27 d.„Eurosistemos politikos kryptis dėl konsolidavimo pagrindinių sutarties šalių vykdomos tarpuskaitos srityje“ (The Eurosystem's policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing); c) 2007 m. liepos 19 d.„Eurosistemos politikos principai dėl mokėjimus eurais vykdančių infrastruktūrų vietos ir veikimo“ (The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling in eurodenominated payment transactions); d) 2008 m. lapkričio 20 d.„Eurosistemos politikos principai dėl mokėjimus eurais vykdančių infrastruktūrų vietos ir veikimo: sąvokos „teisiškai esančios ir veikiančios euro zonoje“ patikslinimas“ (The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling eurodenominated payment transactions: specification of „legally and operationally located in the euro area“); e) 2011 m. liepos mėn. Eurosistemos priežiūros politikos pagrindai (The Eurosystem oversight policy framework), atsižvelgiant į 2015 m. kovo 4 d. Sprendimą Jungtinė Karalystė/Europos Centrinis Bankas, T-496/11, EU:T:2015:496.“

(*2)  2012 m. gruodžio 5 d. Gairės ECB/2012/27 dėl Transeuropinės automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistemos (TARGET2) (OL L 30, 2013 1 30, p. 1).“;

(*3)  

Dienos operacijos– dienos operacijų etapas ir dienos pabaigos procedūra.

(*4)  Pasibaigia 15 minučių vėliau paskutinę Eurosistemos privalomųjų atsargų laikymo laikotarpio dieną.

(*5)  Prasideda 15 minučių vėliau paskutinę Eurosistemos privalomųjų atsargų laikymo laikotarpio dieną.“


II PRIEDAS

Gairių ECB/2012/27 IV priedas pakeičiamas taip:

IV PRIEDAS

IŠORINIŲ SISTEMŲ ATSISKAITYMO PROCEDŪROS

1.   Apibrėžtys

Šiame priede, papildant 2 straipsnyje pateiktas terminų apibrėžtis, vartojamos šios apibrėžtys:

1.   kredito nurodymas– mokėjimo nurodymas, išorinės sistemos pateiktas ir adresuotas ISCB debetuoti vieną iš išorinės sistemos turimų ir (arba) tvarkomų sąskaitų MM bei kredituoti atsiskaitymų banko MM sąskaitą arba subsąskaitą jame nurodyta suma;

2.   debeto nurodymas– mokėjimo nurodymas, adresuotas ACB ir išorinės sistemos pateiktas debetuoti atsiskaitymų banko MM sąskaitą ar subsąskaitą jame nurodyta suma, remiantis debeto įgaliojimu, ir kredituoti vieną iš išorinės sistemos sąskaitų MM arba kitą atsiskaitymų banko MM sąskaitą ar subsąskaitą;

3.   mokėjimo nurodymas arba išorinės sistemos mokėjimo nurodymas– kredito nurodymas arba debeto nurodymas;

4.   išorinės sistemos centrinis bankas (ISCB)– Eurosistemos CB, su kuriuo atitinkama išorinė sistema yra sudariusi dvišalį susitarimą dėl išorinės sistemos mokėjimo nurodymų apmokėjimo MM;

5.   atsiskaitymų centrinis bankas (ACB)– Eurosistemos CB, turintis atsiskaitymų banko MM sąskaitą;

6.   atsiskaitymų bankas– dalyvis, kurio MM sąskaita ar subsąskaita yra naudojama išorinės sistemos mokėjimo nurodymams apmokėti;

7.   informacijos ir kontrolės modulis (IKM)– BTP modulis, leidžiantis MM sąskaitos turėtojams betarpiškai gauti informaciją ir suteikiantis jiems galimybę pateikti likvidumo pervedimo nurodymus, valdyti likvidumą ir inicijuoti mokėjimo nurodymus nenumatytais atvejais;

8.   IKM transliacinis pranešimas– informacija, kuri vienu metu tampa prieinama visiems arba pasirinktai MM sąskaitos turėtojų grupei per IKM;

9.   debeto įgaliojimas– atsiskaitymų banko įgaliojimas Eurosistemos CB pastovių duomenų formose nustatyta forma, adresuotas tiek jo išorinei sistemai, tiek ir jo ACB, įgalinantis išorinę sistemą pateikti debeto nurodymus ir nurodantis ACB debetuoti atsiskaitymų banko MM sąskaitą arba subsąskaitą remiantis debeto nurodymais;

10.   trumpoji pozicija– išorinės sistemos mokėjimo nurodymų apmokėjimo metu reikės mokėti pinigus;

11.   ilgoji pozicija– išorinės sistemos mokėjimo nurodymų apmokėjimo metu bus gaunami pinigai;

12.   atsiskaitymas tarp sistemų– realaus laiko debeto nurodymų apmokėjimas, kai mokėjimai atliekami iš vienos išorinės sistemos atsiskaitymų banko, šiam naudojant 6-ąją atsiskaitymo procedūrą, į kitos išorinės sistemos atsiskaitymų banką, šiam naudojant 6-ąją atsiskaitymo procedūrą;

13.   statinių duomenų (valdymo) modulis– BTP modulis, kai renkami ir įrašomi statiniai duomenys;

14.   techninė sąskaita– speciali sąskaita, kurią išorinė sistema turi MM arba išorinės sistemos vardu ISCB turi TARGET2 komponento sistemoje ir kuri skirta išorinei sistemai naudoti.

2.   ACB vaidmuo

Kiekvienas Eurosistemos CB veikia kaip ACB bet kurio atsiskaitymų banko, kurio MM sąskaitą jis turi, atžvilgiu.

3.   Santykių tarp CB, išorinių sistemų ir atsiskaitymų bankų valdymas

1.

ISCB užtikrina, kad išorinės sistemos, su kuriomis jie yra sudarę dvišalius susitarimus, pateikia atsiskaitymų bankų sąrašą, kuriame nurodoma atsiskaitymų bankų MM sąskaitų išsami informacija ir kurį ISCB laiko BTP pastovių duomenų (valdymo) modulyje. Bet kuri išorinė sistema gali gauti savo atitinkamų atsiskaitymų bankų sąrašą per IKM.

2.

ISCB užtikrina, kad išorinės sistemos, su kuriomis jie yra sudarę dvišalius susitarimus, nedelsdamos informuoja juos apie bet kokius pasikeitimus atsiskaitymų bankų sąraše. ISCB informuoja atitinkamus ACB apie tokius pasikeitimus IKM transliaciniu pranešimu.

3.

ISCB užtikrina, kad išorinės sistemos, su kuriomis jie yra sudarę dvišalius susitarimus, surenka debeto įgaliojimus ir kitus reikiamus dokumentus iš savo atsiskaitymų bankų ir pateikia juos ISCB. Tokie dokumentai pateikiami anglų kalba ir (arba) ISCB atitinkamomis nacionalinėmis kalbomis (arba nacionaline kalba). Jeigu ISCB nacionalinė kalba (arba nacionalinės kalbos) nėra tapačios ACB nacionalinei kalbai (arba nacionalinėms kalboms), būtini dokumentai pateikiami tik anglų kalba arba ir anglų kalba, ir atitinkamomis ISCB nacionalinėmis kalbomis. Tuo atveju, kai išorinės sistemos atsiskaito per TARGET2-ECB, dokumentai pateikiami anglų kalba.

4.

Jeigu atsiskaitymų bankas yra atitinkamos ISCB TARGET2 komponento sistemos dalyvis, ISCB patikrina atsiskaitymų banko suteikto debeto įgaliojimo galiojimą ir padaro bet kokius būtinus įrašus pastovių duomenų (valdymo) modulyje. Jeigu atsiskaitymų bankas nėra atitinkamos ISCB TARGET2 komponento sistemos dalyvis, ISCB persiunčia debeto įgaliojimą (arba jo elektroninę kopiją, jeigu taip susitarta tarp ISCB ir ACB) atitinkamiems ACB jo galiojimui patikrinti. ACB atlieka tokį patikrinimą ir informuoja atitinkamą ISCB apie patikrinimo rezultatus per penkias darbo dienas nuo tokio prašymo gavimo. Po patikrinimo ISCB atnaujina atsiskaitymų bankų sąrašą IKM.

5.

ISCB vykdomas patikrinimas nepažeidžia išorinės sistemos įsipareigojimo riboti mokėjimo nurodymus, kad juos vykdytų tik atsiskaitymų bankai, esantys 1 punkte nurodytame sąraše.

6.

Jeigu jie nėra sutampantys subjektai, ISCB ir ACB keičiasi informacija apie bet kokį reikšmingą įvykį atsiskaitymo proceso metu.

7.

ISCB užtikrina, kad išorinės sistemos, su kuriomis jie yra sudarę dvišalius susitarimus, pateikia išorinės sistemos, su kuria jie ketina atlikti atsiskaitymą tarp sistemų, pavadinimą, BIC ir datą, nuo kurios atsiskaitymas tarp sistemų su konkrečia išorine sistema turėtų prasidėti ar pasibaigti. Ši informacija įrašoma pastovių duomenų (valdymo) modulyje.

4.   Mokėjimo nurodymų inicijavimas per ISS

1.

Išorinė sistema visus mokėjimo nurodymus per ISS pateikia XML pranešimo forma.

2.

Visi mokėjimo nurodymai, kuriuos išorinė sistema pateikia per ISS, laikomi „labai skubiais“ ir apmokami remiantis II priedu.

3.

Laikoma, kad mokėjimo nurodymas yra priimtas, jei:

a)

mokėjimo nurodymas atitinka TARGET2 tinklo paslaugų teikėjo nustatytas taisykles;

b)

mokėjimo nurodymas atitinka ISCB TARGET2 komponento sistemos formatavimo taisykles ir sąlygas;

c)

atsiskaitymų bankas įtrauktas į atsiskaitymų bankų sąrašą, nurodytą 3 dalies 1 punkte;

d)

atsiskaitymo tarp sistemų atveju – atitinkama išorinė sistema įtraukta į išorinių sistemų, su kuriomis gali būti atliekami atsiskaitymai tarp sistemų, sąrašą;

e)

jeigu atsiskaitymų banko dalyvavimas TARGET2 buvo sustabdytas, yra gautas sustabdyto atsiskaitymų banko ACB specialus sutikimas.

5.   Mokėjimo nurodymų įtraukimas į sistemą ir jų neatšaukiamumas

1.

Kredito nurodymai laikomi įtrauktais į atitinkamą TARGET2 komponento sistemą tuo momentu ir yra neatšaukiami nuo to momento, kai ISCB juos priima. Debeto nurodymai laikomi įtrauktais į atitinkamą TARGET2 komponento sistemą tuo momentu ir yra neatšaukiami nuo to momento, kai ACB juos priima.

2.

1 punkto taikymas neturi jokios įtakos bet kokioms išorinių sistemų taisyklėms, kurios nustato įtraukimo į išorinę sistemą momentą ir (ar) šiai išorinei sistemai pateiktų pervedimo nurodymų neatšaukiamumą nuo momento, ankstesnio nei atitinkamo mokėjimo nurodymo įtraukimo į atitinkamą TARGET2 komponento sistemą momentas.

6.   Atsiskaitymo procedūros

1.

Jeigu išorinė sistema reikalauja naudoti atsiskaitymo procedūrą, atitinkamas ISCB siūlo vieną ar kelias iš toliau nurodytų atsiskaitymo procedūrų.

a)

2-oji atsiskaitymo procedūra

(„atsiskaitymas realiu laiku“);

b)

3-ioji atsiskaitymo procedūra

(„dvišalis atsiskaitymas“);

c)

4-oji atsiskaitymo procedūra

(„standartinis daugiašalis atsiskaitymas“);

d)

5-oji atsiskaitymo procedūra

(„vienalaikis daugiašalis atsiskaitymas“);

e)

6-oji atsiskaitymo procedūra

(„paskirtos lėšos, atsiskaitymas realiu laiku ir atsiskaitymas tarp sistemų“).

2.

1-oji atsiskaitymo procedūra („likvidumo pervedimas“) nebesiūloma.

3.

ACB palaiko išorinės sistemos mokėjimo nurodymų apmokėjimą pagal pasirinktą 1 punkte nurodytą atsiskaitymo procedūrą, inter alia, apmokėdami mokėjimo nurodymus atsiskaitymų bankų MM sąskaitose ar subsąskaitose.

4.

Išsamesnė informacija, susijusi su 1 punkte nurodytomis atsiskaitymo procedūromis, pateikiama 10–14 dalyse.

7.   Nėra pareigos atidaryti MM sąskaitą

Išorinės sistemos neprivalo tapti tiesioginiais TARGET2 komponento sistemos dalyviais ar naudojantis ISS turėti MM sąskaitą.

8.   Sąskaitos atsiskaitymo procedūroms palaikyti

1.

Greta MM sąskaitų, mokėjimų modulyje gali būti atidaromos šios sąskaitų rūšys, kurias ISCB, išorinės sistemos ir atsiskaitymų bankai naudoja atsiskaitymo procedūroms, nurodytoms 6 dalies 1 punkte:

a)

techninės sąskaitos;

b)

garantinių lėšų sąskaitos;

c)

subsąskaitos.

2.

Kai ISCB siūlo per sąsają susietiems modeliams 4-ąją, 5-ąją ar 6-ąją atsiskaitymo procedūras, jis atitinkamai išorinei sistemai atidaro techninę sąskaitą savo TARGET2 komponento sistemoje. Tokias sąskaitas ISCB gali pasiūlyti pasirinktinai 2-ajai ir 3-iajai atsiskaitymo procedūroms. Atskiros techninės sąskaitos atidaromos 4-ajai ir 5-ajai atsiskaitymo procedūroms. 3-iosios, 4-osios, 5-osios ar 6-osios atsiskaitymo procedūros per sąsają susietiems modeliams atveju techninių sąskaitų balansas yra nulinis arba teigiamas pasibaigus atitinkamam išorinės sistemos atsiskaitymo procesui, o dienos pabaigoje balansas yra nulinis. Techninės sąskaitos nurodomos arba pagal išorinės sistemos BIC, arba pagal atitinkamo ISCB BIC.

3.

Siūlydamas realaus laiko 6-ąją atsiskaitymo procedūrą, ISCB atidaro technines sąskaitas savo TARGET2 komponento sistemoje. Realaus laiko 6-osios atsiskaitymo procedūros atveju techninės sąskaitos gali turėti tik nulinį arba teigiamą balansą dienos metu ir gali išlaikyti teigiamą balansą per naktį. Sąskaitos balansui per naktį taikomos tokios pačios atlyginimo taisyklės, kaip ir garantinėms lėšoms pagal šių gairių 11 straipsnį.

4.

Siūlydamas 4-ąją arba 5-ąją atsiskaitymo procedūrą, ISCB gali atidaryti išorinėms sistemoms garantinių lėšų sąskaitą savo TARGET2 komponento sistemoje. Šių sąskaitų balansai naudojami išorinės sistemos mokėjimo nurodymams apmokėti tuo atveju, kai atsiskaitymų banko MM sąskaitoje nėra naudotinų lėšų. Garantinių lėšų sąskaitų turėtojais gali būti ISCB, išorinės sistemos arba garantai. Garantinių lėšų sąskaitos nurodomos atitinkamo sąskaitos turėtojo BIC.

5.

Kai ISCB siūlo 6-ąją atsiskaitymo procedūrą per sąsają susietiems modeliams, ACB savo TARGET2 komponento sistemose atidaro atsiskaitymų bankams vieną ar daugiau subsąskaitų, naudotinų lėšoms paskirti ir, jei taikytina, atsiskaitymui tarp sistemų. Subsąskaitos nurodomos tos MM, su kuria jos susijusios, BIC, kartu nurodant sąskaitos numerį, kuris priklauso tai konkrečiai subsąskaitai. Sąskaitos numerį sudaro šalies kodas ir dar iki 32 ženklų (priklausomai nuo atitinkamo nacionalinio banko sąskaitos struktūros).

6.

1 punkto a–c papunkčiuose nurodytos sąskaitos neskelbiamos TARGET2 kataloge. Jeigu MM sąskaitos turėtojas reikalauja, kiekvienos darbo dienos pabaigoje sąskaitos turėtojui gali būti pateikiami visų tokių sąskaitų reikalingi sąskaitų išrašai (MT 940 ir MT 950).

7.

Šioje dalyje nurodytų rūšių sąskaitų atidarymo ir jų naudojimo palaikant atsiskaitymo procedūras išsamios taisyklės išsamiau gali būti nustatomos dvišaliuose susitarimuose tarp išorinių sistemų ir ISCB.

9.   1-oji atsiskaitymo procedūra. Likvidumo pervedimas

Ši procedūra nebesiūloma.

10.   2-oji atsiskaitymo procedūra. Atsiskaitymas realiu laiku

1.

Siūlydami 2-ąją atsiskaitymo procedūrą, ISCB ir ACB palaiko piniginę atsiskaitymo pagal išorinės sistemos operacijas dalį apmokėdami mokėjimo nurodymus, kuriuos išorinė sistema pateikia atskirai, o ne paketais. Jei mokėjimo nurodymas debetuoti trumpąją poziciją turinčio atsiskaitymų banko MM sąskaitą yra įrašytas į eilę pagal II priedą, atitinkamas ACB atsiskaitymų banką informuoja IKM transliaciniu pranešimu.

2.

2-oji atsiskaitymo procedūra taip pat gali būti pasiūlyta išorinei sistemai daugiašalių balansų atsiskaitymui ir tokiais atvejais ISCB šiai išorinei sistemai atidaro techninę sąskaitą. Be to, ISCB nesiūlo išorinei sistemai paslaugos tinkamai tvarkyti gaunamų ir pateikiamų mokėjimų eiliškumą, kaip tai gali būti reikalaujama tokio daugiašalio atsiskaitymo atveju. Išorinė sistema pati prisiima atsakomybę už būtiną eiliškumo nustatymą.

3.

ISCB gali siūlyti apmokėti mokėjimo nurodymus per tam tikrus laiko limitus, kuriuos apibrėžia išorinė sistema, kaip nurodyta 15 dalies 2 ir 3 punktuose.

4.

Atsiskaitymų bankai ir išorinės sistemos naudojasi informacija per IKM. Apie atsiskaitymo užbaigimą arba sutrikimą išorinėms sistemoms pranešama pranešimu per IKM. Jei jie to prašo, atsiskaitymų bankams, turintiems prieigą prie TARGET2 per TARGET2 tinklo paslaugų teikėją, apie sėkmingą atsiskaitymą pranešama SWIFT MT 900 arba MT 910 pranešimu. Internetinę prieigą naudojantiems MM sąskaitos turėtojams pranešama pranešimu per IKM.

11.   3-ioji atsiskaitymo procedūra. Dvišalis atsiskaitymas

1.

Siūlydami 3-iąją atsiskaitymo procedūrą, ISCB ir ACB palaiko piniginę atsiskaitymo pagal išorinės sistemos operacijas dalį apmokėdami mokėjimo nurodymus, kuriuos išorinė sistema pateikia paketais. Jei mokėjimo nurodymas debetuoti trumpąją poziciją turinčio atsiskaitymų banko MM sąskaitą yra įrašytas į eilę pagal II priedą, atitinkamas ACB atsiskaitymų banką informuoja IKM transliaciniu pranešimu.

2.

3-ioji atsiskaitymo procedūra taip gali būti pasiūlyta išorinei sistemai daugiašalių balansų atsiskaitymui. 10 dalies 2 punktas taikomas mutatis mutandis, atsižvelgiant į šiuos pakeitimus:

a)

mokėjimo nurodymai: i) debetuoti trumpąją poziciją turinčių atsiskaitymų bankų MM sąskaitas ir kredituoti išorinės sistemos techninę sąskaitą; ir ii) debetuoti išorinės sistemos techninę sąskaitą ir kredituoti ilgąją poziciją turinčių atsiskaitymų bankų MM sąskaitas yra pateikiami atskirose bylose ir

b)

ilgąją poziciją turinčių atsiskaitymų bankų MM sąskaitos kredituojamos tik po to, kai visos trumpąją poziciją turinčių atsiskaitymų bankų MM sąskaitos yra debetuotos.

3.

Jeigu daugiašalis atsiskaitymas sutrinka (pvz., dėl to, kad ne visi surinkimai iš trumpąją poziciją turinčių atsiskaitymų bankų sąskaitų yra sėkmingi), išorinė sistema pateikia mokėjimo nurodymus tam, kad būtų anuliuotos jau apmokėtos debeto operacijos.

4.

ISCB gali pasiūlyti:

a)

apmokėti mokėjimo nurodymus per tam tikrus laiko limitus, kuriuos apibrėžia išorinė sistema, kaip nurodyta 15 dalies 3 punkte, ir (arba)

b)

„informacinio laikotarpio“ funkcionalumą, kaip nurodyta 15 dalies 1 punkte.

5.

Atsiskaitymų bankai ir išorinės sistemos naudojasi informacija per IKM. Išorinėms sistemoms pranešama apie atsiskaitymo užbaigimą arba sutrikimą pasirinktu būdu – atskiruoju arba bendruoju pranešimu. Jei jie to prašo, atsiskaitymų bankams apie sėkmingą atsiskaitymą pranešama SWIFT MT 900 arba MT 910 pranešimu. Internetinę prieigą naudojantiems MM sąskaitos turėtojams pranešama pranešimu per IKM.

12.   4-oji atsiskaitymo procedūra. Standartinis daugiašalis atsiskaitymas

1.

Siūlydami 4-ąją atsiskaitymo procedūrą, ISCB ir ACB palaiko piniginių daugiašalių balansų atsiskaitymus pagal išorinės sistemos operacijas apmokėdami mokėjimo nurodymus, kuriuos išorinė sistema pateikia paketais. ISCB atidaro specialią techninę sąskaitą tokiai išorinei sistemai.

2.

ISCB ir ACB užtikrina būtiną mokėjimo nurodymų eiliškumą. Kreditus jie įrašo tik tuomet, jei visi debetai buvo surinkti sėkmingai. Mokėjimo nurodymai: i) debetuoti trumpąją poziciją turinčių atsiskaitymų bankų sąskaitas ir kredituoti išorinės sistemos techninę sąskaitą; ir ii) kredituoti ilgąją poziciją turinčių atsiskaitymų bankų sąskaitas ir debetuoti išorinės sistemos techninę sąskaitą pateikiami vienoje byloje.

3.

Mokėjimo nurodymai debetuoti trumpąją poziciją turinčių atsiskaitymų bankų MM sąskaitą ir kredituoti išorinės sistemos techninę sąskaitą apmokami pirmiausia; tik apmokėjus visus šiuos mokėjimo nurodymus (įskaitant galimą techninės sąskaitos finansavimą pasitelkiant garantinių lėšų mechanizmą), kredituojamos ilgąją poziciją turinčių atsiskaitymų bankų MM sąskaitos.

4.

Jeigu mokėjimo nurodymas debetuoti trumpąją poziciją turinčio atsiskaitymų bankų MM sąskaitą yra įtraukiamas į eilę kaip numatyta II priede, ACB informuoja tokį atsiskaitymų banką IKM transliaciniu pranešimu.

5.

Jeigu trumpąją poziciją turintis atsiskaitymų bankas neturi pakankamai lėšų savo MM sąskaitoje, ISCB aktyvuoja garantinių lėšų mechanizmą, jeigu tai numatyta dvišaliame ISCB ir išorinės sistemos susitarime.

6.

Jeigu garantinių lėšų mechanizmas nenumatytas, ir visas atsiskaitymas sutrinka, laikoma, kad ISCB ir ACB yra duotas nurodymas grąžinti visus mokėjimo nurodymus byloje ir anuliuoti mokėjimo nurodymus, kurie jau buvo apmokėti.

7.

ISCB IKM transliaciniu pranešimu informuoja atsiskaitymų bankus apie atsiskaitymo sutrikimą.

8.

ISCB gali pasiūlyti:

a)

apmokėti mokėjimo nurodymus per tam tikrus laiko limitus, kuriuos apibrėžia išorinė sistema, kaip nurodyta 15 dalies 3 punkte;

b)

„informacinio laikotarpio“ funkcionalumą, kaip nurodyta 15 dalies 1 punkte;

c)

garantinių lėšų mechanizmą, kaip nurodyta 15 dalies 4 punkte.

9.

Atsiskaitymų bankai ir išorinės sistemos naudojasi informacija per IKM. Išorinėms sistemoms pranešama apie atsiskaitymo užbaigimą arba sutrikimą. Jei jie to prašo, atsiskaitymų bankams apie sėkmingą atsiskaitymą pranešama SWIFT MT 900 arba MT 910 pranešimu. Internetinę prieigą naudojantiems MM sąskaitos turėtojams pranešama pranešimu per IKM.

13.   5-oji atsiskaitymo procedūra. Vienalaikis daugiašalis atsiskaitymas

1.

Siūlydami 5-ąją atsiskaitymo procedūrą, ISCB ir ACB palaiko piniginių daugiašalių balansų atsiskaitymus pagal išorinės sistemos operacijas apmokėdami mokėjimo nurodymus, kuriuos pateikia išorinė sistema. Apmokant reikiamus mokėjimo nurodymus, naudojamas 4-asis algoritmas (žr. II priedo I priedėlį). Priešingai nei 4-oji atsiskaitymo procedūra, 5-oji atsiskaitymo procedūra funkcionuoja pagal principą „viskas arba nieko“. Šioje procedūroje trumpąją poziciją turinčių atsiskaitymų bankų MM sąskaitų debetavimas ir ilgąją poziciją turinčių atsiskaitymų bankų MM sąskaitų kreditavimas atliekamas tuo pačiu metu (o ne vienas po kito, kaip tai yra 4-ojoje atsiskaitymo procedūroje). 12 dalis taikoma mutatis mutandis su šiuo pakeitimu. Jeigu vienas ar daugiau mokėjimo nurodymų negali būti apmokėti, visi mokėjimo nurodymai įtraukiami į eilę, ir pakartojamas 4-asis algoritmas, kaip nurodyta 16 dalies 1 punkte, kad būtų apmokėti išorinės sistemos mokėjimo nurodymai, esantys eilėje.

2.

ISCB gali pasiūlyti:

a)

apmokėti mokėjimo nurodymus per tam tikrus laiko limitus, kuriuos apibrėžia išorinė sistema, kaip nurodyta 15 dalies 3 punkte;

b)

„informacinio laikotarpio“ funkcionalumą, kaip nurodyta 15 dalies 1 punkte;

c)

garantinių lėšų mechanizmą, kaip nurodyta 15 dalies 4 punkte.

3.

Atsiskaitymų bankai ir išorinės sistemos naudojasi informacija per IKM. Išorinėms sistemoms pranešama apie atsiskaitymo užbaigimą arba sutrikimą. Jei jie to prašo, atsiskaitymų bankams apie sėkmingą atsiskaitymą pranešama SWIFT MT 900 arba MT 910 pranešimu. Internetinę prieigą naudojantiems MM sąskaitos turėtojams pranešama pranešimu per IKM.

4.

Jei mokėjimo nurodymas debetuoti trumpąją poziciją turinčio atsiskaitymų banko MM sąskaitą yra įrašytas į eilę pagal II priedą, atitinkamas ACB atsiskaitymų bankus informuoja IKM transliaciniu pranešimu.

14.   6-oji atsiskaitymo procedūra. Paskirtos lėšos, atsiskaitymas realiu laiku ir atsiskaitymas tarp sistemų

1.

6-oji atsiskaitymo procedūra gali būti naudojama tiek per sąsają susieto, tiek ir realaus laiko modelio atveju, kaip apibūdinta atitinkamai 4–12 ir 13–16 punktuose toliau. Realaus laiko modelio atveju atitinkama išorinė sistema turi naudoti techninę sąskaitą reikalingoms lėšoms, kurias yra atidėję jos atsiskaitymų bankai savo pozicijoms finansuoti, surinkti. Per sąsają susieto modelio atveju atsiskaitymų bankas turi atidaryti bent po vieną subsąskaitą konkrečiai išorinei sistemai.

2.

Jeigu jie to prašo, atsiskaitymų bankams pranešama SWIFT MT 900 arba MT 910 pranešimu, o internetinę prieigą naudojantiems MM sąskaitos turėtojams – pranešimu per IKM, apie jų MM sąskaitų ir, jei taikytina, apie jų subsąskaitų kreditavimą ir debetavimą.

3.

Siūlydami atlikti atsiskaitymą tarp sistemų naudojant 6-ąją atsiskaitymo procedūrą, ISCB ir ACB palaiko atsiskaitymo tarp sistemų mokėjimus, jei juos inicijavo atitinkamos išorinės sistemos. Per sąsają susietos 6-osios atsiskaitymo procedūros atveju išorinė sistema gali inicijuoti atsiskaitymą tarp sistemų tik jos apdorojimo ciklo metu, o 6-oji atsiskaitymo procedūra turi vykti mokėjimo nurodymą gaunančioje išorinėje sistemoje. Realaus laiko 6-osios atsiskaitymo procedūros atveju išorinė sistema gali inicijuoti atsiskaitymą tarp sistemų bet kuriuo metu TARGET2 dienos operacijų ir nakties operacijų atsiskaitymo procedūrų metu. Galimybė atlikti atsiskaitymą tarp sistemų tarp dviejų konkrečių išorinių sistemų įrašoma į pastovių duomenų (valdymo) modulį.

A)    Per sąsają susietas modelis

4.

Siūlydami per sąsają susietą 6-ąją atsiskaitymo procedūrą, ISCB ir ACB palaiko dvišalių ir (arba) daugiašalių balansų atsiskaitymus pagal išorinės sistemos operacijas:

a)

suteikdami galimybę atsiskaitymų bankui iš anksto finansuoti savo būsimą prognozuojamą atsiskaitymo prievolę pervedant likvidumą iš jo MM sąskaitos į jo subsąskaitą („paskirtos lėšos“) prieš išorinės sistemos apdorojimą ir

b)

apmokėdami išorinės sistemos mokėjimo nurodymų po išorinės sistemos apdorojimo užbaigimo: trumpąją poziciją turinčių atsiskaitymų bankų atžvilgiu debetuodami jų subsąskaitas (naudojant lėšas, esančias tokiose sąskaitose) ir kredituodami išorinės sistemos techninę sąskaitą, ir ilgąją poziciją turinčių atsiskaitymų bankų atžvilgiu kredituodami jų subsąskaitas ir debetuodami išorinės sistemos techninę sąskaitą.

5.

Siūlydami per sąsają susietą 6-ąją atsiskaitymo procedūrą:

a)

ACB atidaro bent po vieną subsąskaitą vienai išorinei sistemai kiekvienam atsiskaitymų bankui ir

b)

ISCB atidaro techninę sąskaitą išorinei sistemai: i) lėšoms, surinktoms iš trumpąją poziciją turinčių atsiskaitymų bankų subsąskaitų, kredituoti; ir ii) lėšoms debetuoti kredituojant paskirtas ilgąją poziciją turinčių atsiskaitymų bankų subsąskaitas.

6.

Per sąsają susieta 6-oji atsiskaitymo procedūra siūloma bet kuriuo metu TARGET2 dienos operacijų ir nakties operacijų etape. Nauja darbo diena prasideda iš karto įvykdžius minimaliųjų atsargų reikalavimus; bet koks po to atitinkamose sąskaitose įrašytas debetas ar kreditas yra priskiriamas naujos darbo dienos vertei.

7.

Pagal per sąsają susietą 6-ąją atsiskaitymo procedūrą, ISCB ir ACB siūlo šias likvidumo pervedimo į subsąskaitą ir iš jos paslaugos rūšis:

a)

periodiniai nurodymai, kuriuos atsiskaitymų bankai gali pateikti ar pakeisti bet kada darbo dienos metu per IKM (kai jis yra prieinamas). Periodiniai nurodymai, pateikti po procedūros pradžios pranešimo išsiuntimo konkrečią darbo dieną, yra galiojantys tik kitą darbo dieną. Jei yra keletas periodinių nurodymų kredituoti skirtingas subsąskaitas ir (arba) išorinės sistemos technines sąskaitas, jie apmokami pagal jų sumą, pradedant nuo didžiausios. Išorinės sistemos nakties operacijų etape, jei yra periodinių nurodymų, kuriems nepakanka lėšų MM sąskaitoje, tokie nurodymai apmokami remiantis proporcingu visų nurodymų mažinimu;

b)

einamieji nurodymai, kuriuos gali pateikti tik atsiskaitymų bankai (per IKM) arba atitinkama išorinė sistema XML pranešimu vykstant per sąsają susietai 6 atsiskaitymo procedūrai (apibūdinama laikotarpiu nuo pranešimo „procedūros pradžia“ iki pranešimo „procedūros pabaiga“) ir kurie apmokami tik kol išorinės sistemos apdorojimo ciklas neprasidėjo. Jei yra išorinės sistemos pateiktas einamasis nurodymas, kuriam nepakanka lėšų MM sąskaitoje, toks nurodymas apmokamas iš dalies;

c)

SWIFT nurodymai, siunčiami MT 202 pranešimu arba automatiškai perduodant į MT 202 iš internetinę prieigą naudojančių MM sąskaitos turėtojų ekranų, kurie gali būti pateikti tik vykstant per sąsają susietai 6-ajai atsiskaitymo procedūrai ir tik dienos operacijų etape. Tokie nurodymai apmokami nedelsiant.

8.

Per sąsają susieta 6-oji atsiskaitymo procedūra pradedama pranešimu „procedūros pradžia“ ir užbaigiama pranešimu „procedūros pabaiga“, kuriuos siunčia išorinė sistema (arba ISCB jos vardu). Pranešimais „procedūros pradžia“ pradedami apmokėti periodiniai nurodymai pervesti likvidumą į subsąskaitas. Pranešimas „procedūros pabaiga“ inicijuoja automatišką likvidumo pervedimą iš subsąskaitos į MM sąskaitą.

9.

Pagal per sąsają susietą 6-ąją atsiskaitymo procedūrą paskirtos lėšos subsąskaitose įšaldomos tol, kol vyksta išorinės sistemos apdorojimo ciklas (prasidedantis pranešimu „ciklo pradžia“ ir pasibaigiantis pranešimu „ciklo pabaiga“, abu juos siunčia išorinė sistema) ir išlaisvinamos jam pasibaigus. Įšaldytas balansas gali būti pakeistas apdorojimo ciklo metu dėl atsiskaitymų tarp sistemų mokėjimų arba jei atsiskaitymų bankas perveda likvidumą iš savo MM sąskaitos. ISCB praneša išorinei sistemai apie likvidumo sumažėjimą arba padidėjimą subsąskaitoje dėl atsiskaitymo tarp sistemų mokėjimų. Išorinei sistemai paprašius, ISCB taip pat praneša jai apie dėl atsiskaitymų banko likvidumo pervedimo padidėjusį likvidumą subsąskaitoje.

10.

Kiekvieno išorinės sistemos apdorojimo ciklo metu vykstant per sąsają susietai 6-ajai atsiskaitymo procedūrai, mokėjimo nurodymai apmokami iš paskirtų lėšų paprastai taikant 5-ąjį algoritmą (kaip nurodyta II priedo I priedėlyje).

11.

Kiekvieno išorinės sistemos apdorojimo ciklo metu vykstant per sąsają susietai 6-ajai atsiskaitymo procedūrai, atsiskaitymų banko paskirtos lėšos gali būti padidintos kredituojant tam tikrus gaunamus mokėjimus tiesiogiai į jo subsąskaitas, t. y. atkarpas ir išperkamuosius mokėjimus. Tokiais atvejais lėšos pirmiausia turi būti kredituojamos techninėje sąskaitoje, tada, prieš kredituojant lėšas subsąskaitoje (arba MM sąskaitoje), debetuojamos iš šios sąskaitos.

12.

Atsiskaitymą tarp sistemų tarp dviejų sąsaja susietų išorinių sistemų gali inicijuoti tik išorinė sistema (arba jos ISCB jos vardu), kurios dalyvio subsąskaita debetuojama. Mokėjimo nurodymas apmokamas debetuojant mokėjimo nurodyme nurodytą sumą iš mokėjimo nurodymą inicijuojančios išorinės sistemos dalyvio subsąskaitos ir kredituojant kitos išorinės sistemos dalyvio subsąskaitą.

Mokėjimo nurodymą inicijuojančiai išorinei sistemai ir kitai išorinei sistemai pranešama apie atsiskaitymo užbaigimą. Jei jie to prašo, atsiskaitymų bankams apie sėkmingą atsiskaitymą pranešama SWIFT MT 900 arba MT 910 pranešimu. Internetinę prieigą naudojantiems MM sąskaitos turėtojams pranešama pranešimu per IKM.

B)    Realaus laiko modelis

13.

Siūlydami realaus laiko 6-ąją atsiskaitymo procedūrą, ISCB ir ACB palaiko tokį atsiskaitymą.

14.

Pagal realaus laiko 6-ąją atsiskaitymo procedūrą, ISCB ir ACB siūlo šias likvidumo pervedimo į techninę sąskaitą ir iš techninės sąskaitos paslaugos rūšis:

a)

periodiniai nurodymai (išorinės sistemos nakties operacijų etape), kuriuos atsiskaitymų bankai gali pateikti ar pakeisti bet kada darbo dienos metu per IKM (kai jis yra prieinamas). Periodiniai nurodymai, pateikti po dienos pradžios procedūros, yra galiojantys tik kitą darbo dieną. Jei yra keletas periodinių nurodymų, jie apmokami pagal jų sumą, pradedant nuo didžiausios. Išorinės sistemos nakties operacijų etape, jei yra periodinių nurodymų, kuriems nepakanka lėšų MM sąskaitoje, tokie nurodymai apmokami remiantis proporcingu visų nurodymų mažinimu;

b)

einamieji nurodymai kredituoti techninę sąskaitą, kuriuos gali pateikti tik atsiskaitymų bankas (per IKM) arba jo vardu atitinkama išorinė sistema XML pranešimu. Jei yra einamasis nurodymas, kurį atsiskaitymų banko vardu pateikė atitinkama išorinė sistema ir kuriam nepakanka lėšų MM sąskaitoje, toks nurodymas apmokamas iš dalies;

c)

einamieji nurodymai debituoti techninę sąskaitą, kuriuos gali pateikti tik atitinkama išorinė sistema XML pranešimu;

d)

SWIFT nurodymai, siunčiami MT 202 pranešimu, kurį gali pateikti tik atsiskaitymų bankas dienos operacijų etape. Tokie nurodymai apmokami nedelsiant.

15.

Procedūros pradžia ir procedūros pabaiga įvyksta automatiškai, kai užbaigiama atitinkamai dienos pradžios procedūra ir dienos pabaigos procedūra.

16.

Atsiskaitymas tarp sistemų tarp dviejų realaus laiko modelį naudojančių išorinių sistemų vyksta nedalyvaujant išorinei sistemai, kurios techninė sąskaita bus kredituojama. Mokėjimo nurodymas apmokamas debetuojant mokėjimo nurodyme nurodytą sumą iš mokėjimo nurodymą inicijuojančios išorinės sistemos naudojamos techninės sąskaitos ir kredituojant kitos išorinės sistemos naudojamą techninę sąskaitą. Mokėjimo nurodymo negali inicijuoti išorinė sistema, kurios techninė sąskaita bus kredituojama.

Mokėjimo nurodymą inicijuojančiai išorinei sistemai ir kitai išorinei sistemai pranešama apie atsiskaitymo užbaigimą. Jei jie to prašo, atsiskaitymų bankams apie sėkmingą atsiskaitymą pranešama SWIFT MT 900 arba MT 910 pranešimu. Internetinę prieigą naudojantiems MM sąskaitos turėtojams pranešama pranešimu per IKM.

15.   Pasirenkami susiję mechanizmai

1.

3-iosios, 4-osios ir 5-osios atsiskaitymo procedūrų atveju ISCB gali pasiūlyti pasirenkamą susijusį mechanizmą „informacinis laikotarpis“. Jeigu išorinė sistema (arba jos vardu jos ISCB) buvo nurodžiusi pasirenkamą laiko tarpą „informacinis laikotarpis“, atsiskaitymų bankas priima IKM transliacinį pranešimą, nurodantį laiką, iki kurio atsiskaitymų bankas gali reikalauti anuliuoti atitinkamą mokėjimo nurodymą. Į tokį reikalavimą ACB atsižvelgia tik tada, jei jis buvo perduotas per išorinę sistemą ir buvo jos patvirtintas. Apmokėjimas pradedamas, jeigu ACB negauna tokio reikalavimo iki laiko tarpo „informacinis laikotarpis“ pabaigos. Gavęs tokį reikalavimą per „informacinį laikotarpį“, ACB:

a)

anuliuoja atitinkamą mokėjimo nurodymą, kai dvišaliam atsiskaitymui naudojama 3-ioji atsiskaitymo procedūra, ir

b)

kai daugiašalių balansų atsiskaitymui naudojama 3-ioji atsiskaitymo procedūra ar kai 4-osios atsiskaitymo procedūros atveju sutrinka visas atsiskaitymas, anuliuoja visus byloje esančius mokėjimo nurodymus ir IKM transliaciniu pranešimu informuoja visus atsiskaitymų bankus ir išorinę sistemą.

2.

Jeigu išorinė sistema siunčia mokėjimo nurodymus prieš numatytą atsiskaitymo laiką („nuo“), nurodymai saugomi, kol sueis numatytas laikas. Šiuo atveju mokėjimo nurodymai į vykdymo fazę patenka tik tada, kai ateina „nuo“ laikas. Šis pasirenkamas mechanizmas gali būti naudojamas 2-ojoje atsiskaitymo procedūroje.

3.

Atsiskaitymo laikotarpis („iki“) leidžia paskirti ribotą laiko tarpą išorinės sistemos atsiskaitymui, kad nebūtų užkirstas kelias ar uždelstas kitų su išorine sistema susijusių ar TARGET2 operacijų apmokėjimas. Jeigu kuris nors mokėjimo nurodymas neapmokamas iki laiko „iki“ arba per nustatytą atsiskaitymo laiką, šie mokėjimo nurodymai arba yra grąžinami, arba, 4-osios ir 5-osios atsiskaitymo procedūrų atveju, gali būti aktyvuojamas garantinių lėšų mechanizmas. Atsiskaitymo laikotarpis („iki“) gali būti numatytas 2–5 atsiskaitymo procedūroms.

4.

Garantinių lėšų mechanizmas gali būti naudojamas, jeigu atsiskaitymų banko lėšų nepakanka padengti jo įsipareigojimams, kylantiems iš išorinės sistemos atsiskaitymo. Kad būtų apmokėti visi mokėjimo nurodymai, įtraukti į išorinės sistemos atsiskaitymą, šis mechanizmas naudojamas papildomam likvidumui suteikti. Šis mechanizmas gali būti taikomas 4-ajai ir 5-ajai atsiskaitymo procedūroms. Jeigu naudojamas garantinių lėšų mechanizmas, būtina turėti specialią garantinių lėšų sąskaitą, kurioje yra arba pagal pareikalavimą gali atsirasti „atsarginių lėšų“.

16.   Taikomi algoritmai

1.

4-asis algoritmas taikomas 5-ojoje atsiskaitymo procedūroje. Siekiant palengvinti atsiskaitymą ir sumažinti reikalingą likvidumą, įtraukiami visi išorinės sistemos mokėjimo nurodymai (nepriklausomai nuo jų prioriteto). Išorinės sistemos mokėjimo nurodymams, vykdytiniems pagal 5-ąją atsiskaitymo procedūrą, netaikoma vykdymo fazė, ir jie laikomi MM atskirai iki einamojo optimizavimo proceso pabaigos. Kelios išorinės sistemos, naudojančios 5-ąją atsiskaitymo procedūrą, įtraukiamos to paties 4-ojo algoritmo veikimo metu, jei jos ketina atsiskaityti tuo pačiu metu.

2.

Per sąsają susietoje 6-ojoje atsiskaitymo procedūroje atsiskaitymų bankas gali paskirti lėšų sumą apmokėti konkrečios išorinės sistemos balansus. Paskyrimas vykdomas atidedant reikalingas lėšas specialioje subsąskaitoje (per sąsają susietas modelis). 5-asis algoritmas taikomas tiek išorinės sistemos nakties operacijų etape, tiek ir dienos operacijų etape. Atsiskaitymo procesas vyksta debetuojant trumpąją poziciją turinčių atsiskaitymų bankų subsąskaitas išorinės sistemos techninės sąskaitos naudai ir tuomet debetuojant išorinės sistemos techninę sąskaitą ilgąją poziciją turinčių atsiskaitymų bankų subsąskaitų naudai. Kredito balansų atveju įrašymas į atsiskaitymų banko MM sąskaitą gali būti tiesioginis, jei išorinė sistema tai nurodė konkrečioje operacijoje. Jeigu vieno ar daugiau debeto mokėjimų apmokėjimas yra nesėkmingas, pvz., dėl išorinės sistemos klaidos, atitinkamas mokėjimas įtraukiamas į eilę subsąskaitoje. Per sąsają susietoje 6-ojoje atsiskaitymo procedūroje galima taikyti 5-ąjį algoritmą, veikiantį subsąskaitose. Be to, taikant 5-ąjį algoritmą, nereikia atsižvelgti į jokius limitus ar rezervavimą. Kiekvieno atsiskaitymų banko atveju apskaičiuojama bendra pozicija ir, jeigu visos bendros pozicijos yra padengtos, visos operacijos bus apmokėtos. Operacijos, kurios nėra padengtos, grąžinamos atgal į eilę.

17.   Sustabdymo arba nutraukimo pasekmės

Jeigu išorinės sistemos naudojimasis ISS sustabdomas arba nutraukiamas išorinės sistemos mokėjimo nurodymų apmokėjimo ciklo metu, laikoma, kad ISCB yra įgaliotas užbaigti apmokėjimo ciklą išorinės sistemos vardu.

18.   Įkainių sąrašas ir sąskaitų pateikimas

1.

Išorinei sistemai, naudojančiai ISS arba dalyvio sąsają, neatsižvelgiant į sąskaitų, kurias ji gali turėti ISCB ir (arba) ACB, skaičių, taikomas įkainių sąrašas, susidedantis iš tokių elementų:

a)

kiekvienai išorinei sistemai taikomas 1 000 EUR dydžio fiksuotas mėnesinis įkainis (I fiksuotas įkainis);

b)

antras mėnesinis fiksuotas įkainis nuo 417 EUR iki 8 334 EUR, proporcingai pagrindinei bendrosios išorinės sistemos atsiskaitymo eurais operacijų vertei (II fiksuotas įkainis):

Grupė

Nuo (mln. EUR per dieną)

Iki (mln. EUR per dieną)

Metinis įkainis (EUR)

Mėnesinis įkainis (EUR)

1

0

mažiau nei 1 000

5 000

417

2

1 000

mažiau nei 2 500

10 000

833

3

2 500

mažiau nei 5 000

20 000

1 667

4

5 000

mažiau nei 10 000

30 000

2 500

5

10 000

mažiau nei 50 000

40 000

3 333

6

50 000

mažiau nei 500 000

50 000

4 167

7

500 000 ir daugiau

100 000

8 334

išorinės sistemos atsiskaitymų eurais operacijų bendrąją vertę ISCB apskaičiuoja kartą per metus, remdamasis tokia bendrąja verte praėjusiais metais, ir apskaičiuota bendroji vertė taikoma apskaičiuoti užmokestį nuo kiekvienų kalendorinių metų sausio 1 d. Į bendrąją vertę neįskaitomos SLS įvykdytos operacijos;

c)

įkainis už operaciją, apskaičiuotą taip pat, kaip ir pagal sąrašą, nustatytą II priedo VI priedėlyje MM sąskaitos turėtojams. Išorinė sistema gali pasirinkti vieną iš dviejų variantų: arba mokėti vienodo dydžio 0,80 EUR užmokestį už mokėjimo nurodymą (A variantas) arba mokėti užmokestį, apskaičiuojamą proporcingai mažėjančia tvarka (B variantas), atsižvelgiant į tokius pakeitimus:

i)

B varianto atveju mokėjimo nurodymų apimties grupių ribos dalinamos iš dviejų ir

ii)

150 EUR (pagal A variantą) arba 1 875 EUR (pagal B variantą) fiksuotas mėnesinis įkainis taikomas papildomai šalia I fiksuoto įkainio ir II fiksuoto įkainio;

d)

be įkainių, nurodytų a–c punktuose, išorinei sistemai, naudojančiai ISS arba dalyvio sąsają, taip pat taikomi tokie įkainiai:

i)

jei išorinės sistemos naudojasi TARGET2 pridėtinės vertės paslaugomis T2S, mėnesinis įkainis už naudojimąsi pridėtinės vertės paslaugoms yra 50 EUR toms sistemoms, kurios pasirinko A variantą, ir 625 EUR toms sistemoms, kurios pasirinko B variantą. Šiuo įkainiu apmokestinama kiekviena sąskaita, kurią turi išorinė sistema, besinaudojanti paslaugomis;

ii)

jei išorinė sistema turi pagrindinę MM sąskaitą, susietą su viena ar daugiau SLS, mėnesinis įkainis yra 250 EUR kiekvienai susietai SLS ir

iii)

išorinė sistema, kuri yra pagrindinės MM sąskaitos turėtoja, už T2S paslaugas, susijusias su susietomis SLS, apmokestinama toliau nurodytais įkainiais. Šios paslaugos apmokestinamos atskirai:

Tarifo straipsniai

Kaina (euro centai)

Paaiškinimas

Atsiskaitymo paslaugos

Likvidumo pervedimo iš SLS į SLS nurodymai

9

Už pervedimą

Vidinis judėjimas sąskaitoje (t. y. likvidumo blokavimas, atblokavimas, rezervavimas ir t. t.)

6

Už operaciją

Informacinės paslaugos

A2A ataskaitos

0,4

Už struktūrizuotą informacijos vienetą bet kokioje A2A sukurtoje ataskaitoje

A2A užklausos

0,7

Už užklaustą struktūrizuotą informacijos vienetą bet kokioje A2A sukurtoje užklausoje

U2A užklausos

10 ų

Už įvykdytą paieškos funkciją

U2A atsisiųstos užklausos

0,7 o

Už užklaustą struktūrizuotą informacijos vienetą bet kokioje U2A sukurtoje ir atsisiųstoje užklausoje

Į bylą sugrupuoti pranešimai

0,4

Už pranešimą byloje

Perdavimai

1,2

Už perdavimą

2.

Bet kuris įkainis, mokėtinas už išorinės sistemos pateiktą mokėjimo nurodymą arba gautą mokėjimą per dalyvio sąsają arba ISS, išimtinai priskiriamas šiai išorinei sistemai. Valdančioji taryba gali nustatyti išsamesnes taisykles per ISS atliekamoms operacijoms, kurios gali būti apmokestinamos, apibrėžti.

3.

Kiekviena išorinė sistema gauna sąskaitą iš savo ISCB už praėjusį mėnesį pagal įkainius, nurodytus 1 punkte, ne vėliau kaip devintą ateinančio mėnesio darbo dieną. Mokėjimai atliekami ne vėliau kaip keturioliktą šio mėnesio darbo dieną į ISCB nurodytą sąskaitą arba debetuojami iš išorinės sistemos nurodytos sąskaitos.

4.

Šiame straipsnyje kiekviena išorinė sistema, kuri yra apibrėžta kaip sistema Direktyvoje 98/26/EB, vertinama atskirai, net jei dvi ar daugiau iš jų yra valdomos to paties juridinio asmens. Ta pati taisyklė taikoma išorinėms sistemoms, kurios nėra apibrėžtos pagal Direktyvą 98/26/EB; tuo atveju išorinės sistemos identifikuojamos pagal šiuos kriterijus: a) formalus susitarimas, pagrįstas sutartinėmis arba įstatymų galios priemonėmis, pvz., dalyvių ir sistemos valdytojo susitarimas; b) daugiašalė narystė; c) bendros taisyklės ir standartizuoti susitarimai; ir d) skirtos tarp dalyvių atlikti mokėjimų ir (arba) vertybinių popierių tarpuskaitą, įskaitymą ir (arba) apmokėjimą.


Top