EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017L2103

2017 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/2103, kuria, siekiant į termino „narkotikas“ apibrėžtį įtraukti naujų psichoaktyviųjų medžiagų, iš dalies keičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2004/757/TVR ir kuria panaikinamas Tarybos sprendimas 2005/387/TVR

OJ L 305, 21.11.2017, p. 12–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/2103/oj

21.11.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 305/12


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2017/2103

2017 m. lapkričio 15 d.

kuria, siekiant į termino „narkotikas“ apibrėžtį įtraukti naujų psichoaktyviųjų medžiagų, iš dalies keičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2004/757/TVR ir kuria panaikinamas Tarybos sprendimas 2005/387/TVR

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo ir ypač į jos 83 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (2),

kadangi:

(1)

Tarybos pamatiniu sprendimu 2004/757/TVR (3) nustatytas bendras kovos su neteisėta prekyba narkotikais, kuri kelia grėsmę Sąjungos piliečių sveikatai, saugai ir gyvenimo kokybei, valstybių narių teisėtai ekonomikai ir stabilumui bei saugumui, metodas. Siekiant, kad valstybių narių teisminėms institucijoms bendradarbiaujant su teisėsaugos tarnybomis nekiltų problemų dėl to, kad už atitinkamą nusikaltimą ar nusikaltimus nebaudžiama pagal prašančiosios valstybės narės ir pagal valstybės narės, į kurią kreipiamasi, įstatymus, Tarybos pamatiniame sprendime 2004/757/TVR pateikiamos būtiniausios bendros prekybos narkotikais nusikaltimų ir sankcijų apibrėžimo taisyklės;

(2)

Pamatinis sprendimas 2004/757/TVR taikomas medžiagoms, kurioms taikoma 1961 m. Jungtinių Tautų bendroji narkotinių medžiagų konvencija (su pakeitimais, padarytais 1972 m. protokolu), medžiagoms, kurioms taikoma 1971 m. Jungtinių Tautų psichotropinių medžiagų konvencija (toliau – JT konvencijos), ir sintetiniams narkotikams, kuriems Sąjungoje taikomos kontrolės priemonės pagal Tarybos bendruosius veiksmus 97/396/TVR (4) ir kurių keliama rizika visuomenės sveikatai panaši į JT konvencijose nurodytų medžiagų keliamą riziką;

(3)

Pamatinis sprendimas 2004/757/TVR taip pat turėtų būti taikomas medžiagoms, kurioms pagal Tarybos sprendimą 2005/387/TVR (5) taikomos kontrolės priemonės ir baudžiamosios sankcijos ir kurių keliama rizika visuomenės sveikatai panaši į JT konvencijose nurodytų medžiagų keliamą riziką;

(4)

Sąjungoje vis dažniau atsiranda naujų psichoaktyviųjų medžiagų, kurių poveikis panašus į JT konvencijose nurodytų medžiagų poveikį, ir jos sparčiai plinta. Tam tikros naujos psichoaktyviosios medžiagos kelia didelę riziką visuomenės sveikatai ir socialinę riziką. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2017/2101 (6) numatyta keitimosi informacija apie naujas psichoaktyviąsias medžiagas ir rizikos įvertinimo procedūros sistema, grindžiama pradine ataskaita ir rizikos įvertinimo ataskaita, rengiamomis siekiant įvertinti, ar naujos psichoaktyviosios medžiagos kelia didelę riziką visuomenės sveikatai ir socialinę riziką. Siekiant veiksmingai sumažinti galimybes įsigyti naujų psichoaktyviųjų medžiagų, kurios kelia didelę riziką visuomenės sveikatai bei, tam tikrais atvejais, didelę socialinę riziką ir atgrasyti nuo prekybos tomis medžiagomis visoje Sąjungoje, o nusikalstamus susivienijimus – nuo įsitraukimo į tą veiklą, tos medžiagos turėtų būti įtrauktos į termino „narkotikas“ apibrėžtį pagal šios direktyvos nuostatas ir tai pagrindžiant proporcingomis baudžiamosios teisės nuostatomis;

(5)

todėl naujoms į termino „narkotikas“ apibrėžtį įtrauktoms psichoaktyviosioms medžiagoms turėtų būti taikomos Sąjungos baudžiamosios teisės nuostatos dėl neteisėtos prekybos narkotikais. Kadangi į JT konvencijas įtrauktoms medžiagoms ir žalingiausioms naujoms psichoaktyviosioms medžiagoms būtų taikomos tos pačios baudžiamosios teisės nuostatos, tai taip pat padėtų supaprastinti Sąjungos teisinę sistemą ir suteikti jai daugiau aiškumo. Todėl reikėtų iš dalies pakeisti Pamatiniame sprendime 2004/757/TVR pateiktą termino „narkotikas“ apibrėžtį;

(6)

šia direktyva turėtų būti nustatyti pagrindiniai termino „narkotikas“ apibrėžties elementai ir naujų psichoaktyviųjų medžiagų įtraukimo į tą apibrėžtį tvarka ir kriterijai. Be to, tam, kad į termino „narkotikas“ apibrėžtį būtų įtrauktos psichoaktyviosios medžiagos, kurioms jau taikomos kontrolės priemonės, nustatytos Tarybos sprendimais, priimtais pagal Bendruosius veiksmus 97/396/TVR ir Sprendimą 2005/387/TVR, į Pamatinį sprendimą 2004/757/TVR turėtų būti įtrauktas priedas, kuriame pateiktas tų psichoaktyviųjų medžiagų sąrašas;

(7)

vis dėlto, kad būtų greitai reaguojama į naujų žalingų psichoaktyviųjų medžiagų atsiradimą ir plitimą Sąjungoje, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 290 straipsnį įgaliojimai priimti aktus turėtų būti deleguoti Komisijai siekiant iš dalies pakeisti tą priedą, kad į termino „narkotikas“ apibrėžtį būtų įtraukta naujų psichoaktyviųjų medžiagų. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros (7) nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

(8)

tam, kad greitai reaguotų į naujų žalingų psichoaktyviųjų medžiagų atsiradimą ir plitimą Sąjungoje, valstybės narės naujoms psichoaktyviosioms medžiagoms, kurios kelia didelę riziką visuomenės sveikatai bei, tam tikrais atvejais, didelę socialinę riziką, Pamatinio sprendimo 2004/757/TVR nuostatas turėtų pradėti taikyti kuo greičiau, bet ne vėliau kaip praėjus šešiems mėnesiams po to, kai įsigalioja deleguotasis aktas, iš dalies keičiantis priedą, kad tos medžiagos būtų įtrauktos į termino „narkotikas“ apibrėžtį. Valstybės narės turėtų dėti visas pastangas, kad tas terminas būtų kuo trumpesnis;

(9)

kadangi šios direktyvos tikslo, t. y. išplėsti Sąjungos baudžiamosios teisės nuostatų, taikomų neteisėtai prekybai narkotikais, taikymą jas taikant ir naujoms psichoaktyviosioms medžiagoms, kurios kelia didelę riziką visuomenės sveikatai bei, tam tikrais atvejais, didelę socialinę riziką, valstybės narės, veikdamos pavieniui, negali deramai pasiekti, tačiau to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties (toliau – ES sutartis) 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

(10)

šia direktyva gerbiamos pagrindinės teisės ir laikomasi principų, pripažintų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, visų pirma tai – teisė į veiksmingą teisinę gynybą ir teisingą bylos nagrinėjimą, nekaltumo prezumpcija ir teisė į gynybą, teisės nebūti du kartus teisiamam ar baudžiamam už tą pačią nusikalstamą veiką ir teisėtumo ir nusikalstamos veikos bei bausmės proporcingumo principai;

(11)

kadangi šia direktyva ir Reglamentu (ES) 2017/2101 siekiama pakeisti Sprendimu 2005/387/TVR nustatytą mechanizmą, tas sprendimas turėtų būti panaikintas;

(12)

pagal prie ES sutarties ir SESV pridėto Protokolo Nr. 21 dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos dėl laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės 3 straipsnį Airija pranešė apie savo pageidavimą dalyvauti priimant ir taikant šią direktyvą;

(13)

pagal prie ES sutarties ir SESV pridėto Protokolo Nr. 21 dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos dėl laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės 1 ir 2 straipsnius ir nedarant poveikio to protokolo 4 straipsniui Jungtinė Karalystė nedalyvauja priimant šią direktyvą ir ji nėra jai privaloma ar taikoma;

(14)

pagal prie ES sutarties ir SESV pridėto Protokolo Nr. 22 dėl Danijos pozicijos 1 ir 2 straipsnius Danija nedalyvauja priimant šią direktyvą ir ji nėra jai privaloma ar taikoma;

(15)

todėl Pamatinį sprendimą 2004/757/TVR reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Pamatinio sprendimo 2004/757/TVR pakeitimai

Pamatinis sprendimas 2004/757/TVR iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 punktas pakeičiamas taip:

„1.   Narkotikas– bet kuri iš šių medžiagų:

a)

medžiaga, kuriai taikoma 1961 m. Jungtinių Tautų bendroji narkotinių medžiagų konvencija, su pakeitimais, padarytais 1972 m. protokolu, arba 1971 m. Jungtinių Tautų psichotropinių medžiagų konvencija;

b)

bet kuri iš priede išvardytų medžiagų;“;

b)

pridedami šie punktai:

„4.   Nauja psichoaktyvioji medžiaga– grynos formos medžiaga ar medžiagos preparatas, kuriems netaikoma nei 1961 m. Jungtinių Tautų bendroji narkotinių medžiagų konvencija, su pakeitimais, padarytais 1972 m. protokolu, nei 1971 m. Jungtinių Tautų psichotropinių medžiagų konvencija, tačiau kurie gali kelti riziką sveikatai arba socialinę riziką, panašią į medžiagų, kurioms taikomos tos konvencijos, keliamą riziką;

5.   Preparatas– mišinys, kuriame yra viena ar daugiau naujų psichoaktyviųjų medžiagų.“

2)

Įterpiami šie straipsniai:

„1a straipsnis

Naujų psichoaktyviųjų medžiagų įtraukimo į termino „narkotikas“ apibrėžtį tvarka

1.   Remdamasi rizikos įvertinimu arba bendru rizikos įvertinimu, atliktu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1920/2006 (*1) 5c straipsnį ir vadovaudamasi šio straipsnio 2 dalyje išdėstytais kriterijais, Komisija pagal 8a straipsnį nepagrįstai nedelsdama priima deleguotąjį aktą, kuriuo iš dalies keičiamas šio pamatinio sprendimo priedas siekiant jį papildyti nauja (-omis) psichoaktyviąja (-iosiomis) medžiaga (-omis) ir nustatyti, kad nauja (-os) psichoaktyvioji (-iosios) medžiaga (-os) kelia didelę riziką visuomenės sveikatai ir, tam tikrais atvejais, didelę socialinę riziką Sąjungos lygmeniu ir kad ji (-os) turėtų būti įtraukta (-os) į termino „narkotikas“ apibrėžtį.

2.   Svarstydama, ar priimti deleguotąjį aktą, kaip nurodyta 1 dalyje, Komisija atsižvelgia į tai, ar naujos psichoaktyviosios medžiagos vartojimo mastas arba būdai bei galimybės jos įsigyti ir jos paplitimo Sąjungoje potencialas yra dideli, ir tai, ar žala sveikatai, kurią sukelia naujos psichoaktyviosios medžiagos vartojimas, siejama su jos ūmiu ar chronišku toksiškumu, taip pat su piktnaudžiavimo ar priklausomybės sukėlimo galimybe, kelia pavojų gyvybei. Žala sveikatai laikoma keliančia grėsmę gyvybei, jeigu nauja psichoaktyvioji medžiaga gali sukelti mirtį ar mirtinus pažeidimus, sunkias ligas, sunkų fizinės ar psichinės būklės pablogėjimą arba didelį ligų plitimą, taip pat per kraują plintančių virusų perdavimą.

Be to, Komisija atsižvelgia į tai, ar naujos psichoaktyviosios medžiagos keliama socialinė žala asmenims ir visuomenei yra didelė, ir visų pirma tai, ar naujos psichoaktyviosios medžiagos poveikis socialiniam funkcionavimui ir viešajai tvarkai yra toks, kuris pasireiškia viešosios tvarkos pažeidimu ar sukelia žiaurų arba asocialų elgesį, dėl kurio patiria žalą vartotojas ar kiti asmenys arba nukenčia turtas; arba tai, ar su nauja psichoaktyviąja medžiaga susijusi nusikalstama veikla, įskaitant organizuotą nusikalstamumą, yra sisteminga, dėl jos gaunamas didelis neteisėtas pelnas arba patiriamos didelės ekonominės išlaidos.

3.   Jeigu per šešias savaites nuo rizikos įvertinimo ataskaitos arba bendro rizikos įvertinimo ataskaitos pagal Reglamento (EB) Nr. 1920/2006 5c straipsnio 6 dalį gavimo dienos Komisija nusprendžia, kad nebūtina priimti deleguotąjį aktą siekiant naują (-as) psichoaktyviąją (-iąsias) medžiagą (-as) įtraukti į termino „narkotikas“ apibrėžtį, ji pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai pranešimą, kuriame paaiškinamos to priežastys.

4.   Naujų psichoaktyviųjų medžiagų, kuriomis papildytas šio pamatinio sprendimo priedas, atžvilgiu valstybės narės, kurios to dar nepadarė, užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šio pamatinio sprendimo nuostatos būtų pradėtos taikyti toms naujoms psichoaktyviosioms medžiagoms kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo deleguotojo akto, kuriuo iš dalies keičiamas priedas, įsigaliojimo dienos. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šį pamatinį sprendimą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

1b straipsnis

Nacionalinės kontrolės priemonės

Nedarant poveikio šiame pamatiniame sprendime nustatytiems valstybių narių įsipareigojimams, valstybės narės naujoms psichoaktyviosioms medžiagoms savo teritorijoje gali toliau taikyti arba nustatyti nacionalines kontrolės priemones, kurias jos laiko tinkamomis.

(*1)  2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1920/2006 dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro (OL L 376, 2006 12 27, p. 1).“"

3)

Įterpiamas šis straipsnis:

„8a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.   Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.   1a straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo 2017 m. lapkričio 22 d. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

3.   Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 1a straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.   Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros (*2) nustatytais principais.

5.   Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.   Pagal 1a straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie tą aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus tam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva tas laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

(*2)  OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“"

4)

Pridedamas priedas, pateiktas šios direktyvos priede.

2 straipsnis

Šios direktyvos perkėlimas į nacionalinę teisę

Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini kad šios direktyvos būtų pradėta laikytis ne vėliau kaip 2018 m. lapkričio 23 d. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Valstybės narės, priimdamos tas priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

3 straipsnis

Sprendimo 2005/387/TVR panaikinimas

1.   Sprendimas 2005/387/TVR panaikinamas nuo 2018 m. lapkričio 23 d.

2.   Nepaisant 1 dalies, Sprendimas 2005/387/TVR toliau taikomas naujoms psichoaktyviosioms medžiagoms, dėl kurių bendra ataskaita, kaip nurodyta to sprendimo 5 straipsnyje, buvo pateikta iki 2018 m. lapkričio 23 d.

3.   Komisija pagal šio straipsnio 4–8 dalis priima deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas Pamatinio sprendimo 2004/757/TVR priedas siekiant jį papildyti naujomis psichoaktyviosiomis medžiagomis, kaip nurodyta šio straipsnio 2 dalyje.

4.   Įgaliojimai priimti 3 dalyje nurodytus deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami dvejų metų laikotarpiui nuo 2017 m. lapkričio 22 d.

5.   Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 3 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

6.   Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais.

7.   Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

8.   Pagal 3 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie tą aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus tam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva tas laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

4 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja kitą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

5 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva pagal Sutartis skirta valstybėms narėms.

Priimta Strasbūre 2017 m. lapkričio 15 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

A. TAJANI

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. MAASIKAS


(1)  OL C 177, 2014 6 11, p. 52.

(2)  2014 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2017 m. rugsėjo 25 d. per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje). 2017 m. spalio 24 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(3)  2004 m. spalio 25 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2004/757/TVR, nustatantis būtiniausias nuostatas dėl nusikalstamų veikų sudėties požymių ir bausmių neteisėtos prekybos narkotikais srityje (OL L 335, 2004 11 11, p. 8).

(4)  1997 m. birželio 16 d. Bendrieji veiksmai 97/396/TVR, Tarybos priimti remiantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, dėl keitimosi informacija apie naujus sintetinius narkotikus, jų pavojų įvertinimo ir kontrolės (OL L 167, 1997 6 25, p. 1).

(5)  2005 m. gegužės 10 d. Tarybos sprendimas 2005/387/TVR dėl keitimosi informacija apie naujas psichoaktyvias medžiagas, jų rizikos įvertinimo ir kontrolės (OL L 127, 2005 5 20, p. 32).

(6)  2017 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/2101, kuriuo dėl keitimosi informacija apie naujas psichoaktyviąsias medžiagas, ankstyvojo perspėjimo apie jas sistemos ir jų keliamos rizikos įvertinimo procedūros iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1920/2006 (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 1).

(7)  OL L 123, 2016 5 12, p. 1.


PRIEDAS

PRIEDAS

1 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytų medžiagų sąrašas

1.

P-metilamfetaminas arba 4-metilamfetaminas, kaip nurodyta Tarybos sprendime 1999/615/TVR (1).

2.

Parametoksimetilamfetaminas arba N-metil-1-(4-metoksifenil)-2-aminopropanas, kaip nurodyta Tarybos sprendime 2002/188/TVR (2).

3.

2,5-dimetoksi-4-jodfenetilaminas, 2,5-dimetoksi-4-etiltiofenetilaminas, 2,5-dimetoksi-4-(n)-propiltiofenetilaminas ir 2,4,5-trimetoksiamfetaminas, kaip nurodyta Tarybos sprendime 2003/847/TVR (3).

4.

1-benzilpiperazinas arba 1-benzil-1,4-diazacikloheksanas arba N-benzilpiperazinas arba benzilpiperazinas, kaip nurodyta Tarybos sprendime 2008/206/TVR (4).

5.

4-metilmetkatinonas, kaip nurodyta Tarybos sprendime 2010/759/ES (5).

6.

4-metil-5-(4-metilfenil)-4,5-dihidrooksazol-2-aminas (4,4′-DMAR) ir 1-cikloheksil-4-(1,2-difeniletil)piperazinas (MT-45), kaip nurodyta Tarybos įgyvendinimo sprendime (ES) 2015/1873 (6).

7.

4-metilamfetaminas, kaip nurodyta Tarybos įgyvendinimo sprendime (ES) 2015/1874 (7).

8.

4-jod-2,5-dimetoksi-N-(2-metoksibenzil)fenetilaminas (25I-NBOMe), 3,4-dichlor-N-[[1-(dimetilamino)cikloheksil]metil]benzamidas (AH-7921), 3,4-metilendioksipirovaleronas (MDPV) ir 2-(3-metoksifenil)-2-(etilamino)cikloheksanonas (metoksetaminas), kaip nurodyta Tarybos įgyvendinimo sprendime (ES) 2015/1875 (8).

9.

5-(2-aminopropil)indolas, kaip nurodyta Tarybos įgyvendinimo sprendime (ES) 2015/1876 (9).

10.

1-fenil-2-(pirolidin-1-il)pentan-1-onas (α-pirolidinvalerofenonas, α-PVP), kaip nurodyta Tarybos įgyvendinimo sprendime (ES) 2016/1070 (10).

11.

2- [[1- (cikloheksilmetil)] 1H-indol-3- karbonil]amino]-3,3-dimetilbutanoatui (MDMB-CHMICA), kaip nurodyta Tarybos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/369 (11).

12.

N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilakrilamidas (akriloilfentanilis), kaip nurodyta Tarybos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1774 (12).


(1)  1999 m. rugsėjo 13 d. Tarybos Sprendimas 1999/615/TVR, apibrėžiantis 4-MTA kaip naują sintetinį narkotiką, kuriam turi būti taikomos kontrolės priemonės ir baudžiamosios sankcijos (OL L 244, 1999 9 16, p. 1).

(2)  2002 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimas 2002/188/TVR dėl kontrolės priemonių ir baudžiamųjų sankcijų dėl naujo sintetinio narkotiko PMMA (OL L 63, 2002 3 6, p. 14).

(3)  2003 m. lapkričio 27 d. Tarybos sprendimas 2003/847/TVR dėl naujų sintetinių narkotikų 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 ir TMA-2 kontrolės priemonių ir baudžiamųjų sankcijų (OL L 321, 2003 12 6, p. 64).

(4)  2008 m. kovo 3 d. Tarybos sprendimas 2008/206/TVR dėl 1-benzilpiperazino (BZP) apibrėžimo kaip naujos psichoaktyviosios medžiagos, dėl kurios turi būti taikomos kontrolės priemonės ir baudžiamosios nuostatos (OL L 63, 2008 3 7, p. 45).

(5)  2010 m. gruodžio 2 d. Tarybos sprendimas 2010/759/ES dėl kontrolės priemonių taikymo 4-metilmetkatinonui (mefedronui) (OL L 322, 2010 12 8, p. 44).

(6)  2015 m. spalio 8 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/1873 dėl kontrolės priemonių taikymo 4-metil-5-(4-metilfenil)-4,5-dihidrooksazol-2-aminui (4,4′-DMAR) ir 1-cikloheksil-4-(1,2-difeniletil)piperazinui (MT-45) (OL L 275, 2015 10 20, p. 32).

(7)  2015 m. spalio 8 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/1874 dėl kontrolės priemonių taikymo 4-metilamfetaminui (OL L 275, 2015 10 20, p. 35).

(8)  2015 m. spalio 8 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/1875 dėl kontrolės priemonių taikymo 4-jod-2,5-dimetoksi-N-(2-metoksibenzil)fenetilaminui (25I-NBOMe), 3,4-dichlor-N-[[1-(dimetilamino)cikloheksil]metil]benzamidui (AH-7921), 3,4-metilendioksipirovaleronui (MDPV) ir 2-(3-metoksifenil)-2-(etilamino)cikloheksanonui (metoksetaminui) (OL L 275, 2015 10 20, p. 38).

(9)  2015 m. spalio 8 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/1876 dėl kontrolės priemonių taikymo 5-(2-aminopropil)indolui (OL L 275, 2015 10 20, p. 43).

(10)  2016 m. birželio 27 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/1070 dėl kontrolės priemonių taikymo 1-fenil-2-(pirolidin-1-il)pentan-1-onui (α-pirolidinvalerofenonui, α-PVP) (OL L 178, 2016 7 2, p. 18).

(11)  2017 m. vasario 27 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/369 dėl kontrolės priemonių taikymo 2- [[1- (cikloheksilmetil)] 1H-indol-3- karbonil]amino]-3,3-dimetilbutanoatui (MDMB-CHMICA) (OL L 56, 2017 3 3, p. 210).

(12)  2017 m. rugsėjo 25 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/1774 dėl kontrolės priemonių taikymo N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilakrilamidui (akriloilfentaniliui) (OL L 251, 2017 9 29, p. 21).


Top