EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D2170

2017 m. lapkričio 15 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/2170 dėl kontrolės priemonių taikymo N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]furan-2-karboksamidui (furanilfentaniliui)

OJ L 306, 22.11.2017, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/2170/oj

22.11.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 306/19


TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2017/2170

2017 m. lapkričio 15 d.

dėl kontrolės priemonių taikymo N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]furan-2-karboksamidui (furanilfentaniliui)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2005 m. gegužės 10 d. Tarybos sprendimą 2005/387/TVR dėl keitimosi informacija apie naujas psichoaktyvias medžiagas, jų rizikos įvertinimo ir kontrolės (1), ypač į jo 8 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos iniciatyvą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (2),

kadangi:

(1)

pagal Sprendimą 2005/387/TVR neeiliniame Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro (EMCDDA) išplėstinio mokslinio komiteto posėdyje buvo parengta naujos psichoaktyviosios medžiagos N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]furan-2-karboksamido (furanilfentanilio) rizikos vertinimo ataskaita, o 2017 m. gegužės 24 d. ši ataskaita pateikta Komisijai ir Tarybai;

(2)

furanilfentanilis yra sintetinis opioidas, struktūriškai jis panašus į fentanilį – kontroliuojamą medžiagą, plačiai naudojamą medicinoje kaip bendros anestezijos priedą operacijų metu ir skausmo kontrolei. Furanilfentanilis taip pat yra struktūriškai susijęs su acetilfentaniliu ir akriloilfentaniliu – abi šios medžiagos 2015 m. gruodžio mėn. ir 2016 m. lapkričio mėn. buvo įtrauktos į bendrą EMCDDA ir Europolo ataskaitą;

(3)

furanilfentanilis Sąjungos narkotikų rinkoje prieinamas bent nuo 2015 m. birželio mėn. ir buvo aptiktas 16-oje valstybių narių. Daugeliu atvejų jis buvo konfiskuotas miltelių pavidalo, taip pat kaip skystis ir tabletės. Aptikti kiekiai yra palyginti nedideli. Tačiau tokie kiekiai turėtų būti vertinami atsižvelgiant į medžiagos poveikio stiprumą;

(4)

penkios valstybės narės pranešė apie dvidešimt dvi su furanilfentaniliu susijusias mirtis. Bent dešimties iš tų mirčių atveju furanilfentanilis buvo mirties priežastis arba galėjo prisidėjo prie mirties. Be to, trys valstybės narės pranešė apie 11 ūmaus nemirtino apsinuodijimo atvejų, susijusių su furanilfentaniliu;

(5)

informacijos apie organizuotų nusikalstamų grupuočių galimą dalyvavimą gaminant, platinant, tiekiant furanilfentanilį ir juo neteisėtai prekiaujant Sąjungoje nėra. Iš turimų duomenų matyti, kad furanilfentanilį pagamino Kinijoje įsisteigusios chemijos sektoriaus įmonės;

(6)

furanilfentanilis parduodamas mažais ir didmeninei prekybai pritaikytais kiekiais kaip „tyrimų cheminė medžiaga“, paprastai miltelių arba paruošto naudoti nosies purškalo pavidalu. Iš per konfiskavimus surinktos informacijos matyti, kad furanilfentanilis taip pat galėjo būti parduodamas neteisėtoje opioidų rinkoje;

(7)

furanilfentanilis neturi pripažinto naudojimo žmonėms skirtuose arba veterinariniuose vaistuose medicininės paskirties Sąjungoje. Nėra jokių požymių, kad furanilfentanilis galėtų būti naudojamas kitiems tikslams, išskyrus tai, kad jis naudojamas kaip etaloninė analizės medžiaga ir atliekant mokslinius tyrimus;

(8)

rizikos vertinimo ataskaitoje teigiama, kad daug su furanilfentaniliu susijusių klausimų kyla dėl trūkstamų duomenų apie riziką atskirų asmenų sveikatai, visuomenės sveikatai ir socialinę riziką, ir į juos galėtų būti atsakyta atlikus tolesnius mokslinius tyrimus. Tačiau esami įrodymai ir informacija apie medžiagos keliamą riziką sveikatai ir socialinę riziką, taip pat furanilfentanilio panašumas į fentanilį yra pakankamas pagrindas taikyti furanilfentaniliui kontrolės priemones visoje Sąjungoje;

(9)

1961 m. Jungtinių Tautų bendrojoje narkotinių medžiagų konvencijoje ir 1971 m. Jungtinių Tautų psichotropinių medžiagų konvencijoje furanilfentanilis nėra nurodytas kaip kontroliuojama medžiaga. Šiuo metu pagal Jungtinių Tautų sistemą šios medžiagos vertinimas neatliekamas;

(10)

kadangi dešimt valstybių narių taiko furanilfentanilio kontrolės priemonės pagal nacionalinius narkotikų kontrolės teisės aktus, o dar trys valstybės narės taiko furanilfentanilio kontrolės priemones pagal kitus teisės aktus, visoje Sąjungoje taikomos šios medžiagos kontrolės priemonės padėtų išvengti galimų sunkumų tarpvalstybinio teisėsaugos ir teisminio bendradarbiavimo srityse ir apsaugotų Sąjungą nuo rizikos, kurią galėtų kelti jos prieinamumas ir vartojimas;

(11)

Sprendimu 2005/387/TVR Tarybai suteikti įgyvendinimo įgaliojimai, kad būtų galima greitai ir remiantis ekspertinėmis žiniomis Sąjungos lygmeniu reaguoti atsiradus naujoms psichoaktyviosioms medžiagoms, kurias aptinka ir apie kurias praneša valstybės narės, taikant toms medžiagoms kontrolės priemones visoje Sąjungoje. Kadangi tokių įgyvendinimo įgaliojimų vykdymo inicijavimui taikomos sąlygos ir procedūra yra įvykdytos, turėtų būti priimtas įgyvendinimo sprendimas, kad furanilfentaniliui visoje Sąjungoje būtų taikomos kontrolės priemonės;

(12)

Danijai Sprendimas 2005/387/TVR yra privalomas, todėl ji dalyvauja priimant ir taikant šį sprendimą, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2005/387/TVR;

(13)

Airijai Sprendimas 2005/387/TVR yra privalomas, todėl ji dalyvauja priimant ir taikant šį sprendimą, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2005/387/TVR;

(14)

Jungtinei Karalystei Sprendimas 2005/387/TVR nėra privalomas, todėl ji nedalyvauja priimant šį sprendimą, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2005/387/TVR, ir jis nėra jai privalomas ar taikomas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Naujai psichoaktyviajai medžiagai N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]furan-2-karboksamidui (furanilfentaniliui) visoje Sąjungoje taikomos kontrolės priemonės.

2 straipsnis

Valstybės narės, vadovaudamosi nacionaliniais teisės aktais, ne vėliau kaip 2018 m. lapkričio 19 d. imasi reikiamų priemonių, kad 1 straipsnyje nurodytai naujai psichoaktyviajai medžiagai būtų taikomos kontrolės priemonės ir baudžiamosios sankcijos, kaip numatyta šių valstybių teisės aktuose, kuriais vykdomi įsipareigojimai pagal 1971 m. Jungtinių Tautų psichotropinių medžiagų konvenciją.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis sprendimas taikomas pagal Sutartis.

Priimta Briuselyje 2017 m. lapkričio 15 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. AAB


(1)  OL L 127, 2005 5 20, p. 32.

(2)  2017 m. spalio 24 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).


Top