EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0479

2016 m. gruodžio 8 d. Tarybos sprendimas (ES) 2017/479 dėl Europos Sąjungos ir Norvegijos Karalystės susitarimo dėl papildomų taisyklių, susijusių su išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemone kaip Vidaus saugumo fondo dalimi 2014–2020 m. laikotarpiu, pasirašymo Sąjungos vardu ir laikino taikymo

OJ L 75, 21.3.2017, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/479/oj

21.3.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 75/1


TARYBOS SPRENDIMAS (ES) 2017/479

2016 m. gruodžio 8 d.

dėl Europos Sąjungos ir Norvegijos Karalystės susitarimo dėl papildomų taisyklių, susijusių su išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemone kaip Vidaus saugumo fondo dalimi 2014–2020 m. laikotarpiu, pasirašymo Sąjungos vardu ir laikino taikymo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 77 straipsnio 2 dalį kartu su 218 straipsnio 5 dalimi,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 515/2014 (1) nustatyta, kad su Šengeno acquis įgyvendinimu, taikymu ir plėtojimu susijusios valstybės dalyvauja priemonėje pagal jos nuostatas ir kad turi būti sudaromi jų finansinių įnašų susitarimai bei nustatomos tokiam dalyvavimui būtinos papildomos taisyklės, įskaitant nuostatas, kuriomis užtikrinama Sąjungos finansinių interesų apsauga ir Audito Rūmų audito įgaliojimai;

(2)

2014 m. liepos 14 d. Taryba įgaliojo Komisiją pradėti derybas su Norvegijos Karalyste, Islandijos Respublika, Šveicarijos Konfederacija ir Lichtenšteino Kunigaikštyste dėl susitarimo dėl jų dalyvavimo Vidaus saugumo fondo sienų ir vizų priemonėje 2014–2020 m. laikotarpiu tvarkos. Derybos buvo sėkmingai baigtos 2016 m. liepos 5 d. parafavus susitarimo su Norvegijos Karalyste tekstą;

(3)

pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėto Protokolo Nr. 22 dėl Danijos pozicijos 1 ir 2 straipsnius Danija nedalyvauja priimant šį sprendimą ir jis nėra jai privalomas ar taikomas. Kadangi šis sprendimas grindžiamas Šengeno acquis, remdamasi to protokolo 4 straipsniu, per šešis mėnesius po to, kai Taryba nusprendžia dėl šio sprendimo, Danija turi nuspręsti, ar jį įtrauks į savo nacionalinę teisę;

(4)

šiuo sprendimu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kurias įgyvendinant Jungtinė Karalystė nedalyvauja Tarybos sprendimą 2000/365/EB (2); todėl Jungtinė Karalystė nedalyvauja priimant šį sprendimą ir jis nėra jai privalomas ar taikomas;

(5)

šiuo sprendimu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kurias įgyvendinant Airija nedalyvauja pagal Tarybos sprendimą 2002/192/EB (3); todėl Airija nedalyvauja priimant šį sprendimą ir jis nėra jai privalomas ar taikomas;

(6)

Susitarimas Sąjungos vardu turėtų būti pasirašytas su sąlyga, kad jis bus sudarytas vėliau;

(7)

pagal Susitarimo 19 straipsnio 4 dalį Susitarimas (išskyrus jo 5 straipsnį) turėtų būti taikomas laikinai nuo kitos dienos po jo pasirašymo,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Įgaliojama Sąjungos vardu pasirašyti Sąjungos ir Norvegijos Karalystės susitarimą dėl papildomų taisyklių, susijusių su išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemone kaip Vidaus saugumo fondo dalimi 2014–2020 m. laikotarpiu, su sąlyga, kad minėtas Susitarimas bus sudarytas.

Susitarimo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is), įgaliotą (-us) Sąjungos vardu pasirašyti Susitarimą.

3 straipsnis

Pagal Susitarimo 19 straipsnio 4 dalį Susitarimas (išskyrus jo 5 straipsnį) taikomas laikinai nuo kitos dienos po jo pasirašymo (4), kol bus užbaigtos jo sudarymui būtinos procedūros.

4 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2016 m. gruodžio 8 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

L. ŽITŇANSKÁ


(1)  2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 515/2014, kuriuo kaip Vidaus saugumo fondo dalis nustatoma išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemonė ir panaikinamas Sprendimas Nr. 574/2007/EB (OL L 150, 2014 5 20, p. 143).

(2)  2000 m. gegužės 29 d. Tarybos sprendimas 2000/365/EB dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas (OL L 131, 2000 6 1, p. 43).

(3)  2002 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimas 2002/192/EB dėl Airijos prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas (OL L 64, 2002 3 7, p. 20).

(4)  Datą, nuo kurios Susitarimas bus pradėtas laikinai taikyti, Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbs Tarybos generalinis sekretoriatas.


Top