EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0795

2016 m. balandžio 11 d. Tarybos reglamentas (ES) 2016/795, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1370/2013, kuriuo nustatomos su bendru žemės ūkio produktų rinkų organizavimu susijusios tam tikros pagalbos ir grąžinamųjų išmokų nustatymo priemonės

OJ L 135, 24.5.2016, p. 115–119 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/795/oj

24.5.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 135/115


TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2016/795

2016 m. balandžio 11 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1370/2013, kuriuo nustatomos su bendru žemės ūkio produktų rinkų organizavimu susijusios tam tikros pagalbos ir grąžinamųjų išmokų nustatymo priemonės

EUROPOS SAJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 43 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Sutarties 43 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, patvirtina priemones dėl pagalbos nustatymo;

(2)

Tarybos reglamento (ES) Nr. 1370/2013 (1) 5 ir 6 straipsniuose nustatyta Sąjungos pagalbos, teikiamos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1308/2013 (2) numatytas vaisių ir daržovių vartojimo skatinimo mokyklose programą ir pieno vartojimo skatinimo mokyklose programą, suma, nustatytos tam tikros pagalbos apimties ir jos skyrimo valstybėms narėms pagal vaisių ir daržovių vartojimo skatinimo mokyklose programą taisyklės ir nustatytas didžiausias produktų kiekis, už kurį pagal pieno vartojimo skatinimo mokyklose programą gali būti skirta pagalba;

(3)

Reglamento (ES) Nr. 1308/2013, iš dalies pakeisto Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/791 (3), II dalies I antraštinės dalies II skyriaus 1 skirsnyje numatyta nauja Sąjungos pagalbos vaisių ir daržovių, perdirbtų vaisių ir daržovių ir šviežių bananų sektoriaus produktų (toliau – mokykloms skirti vaisiai ir daržovės), taip pat pieno ir pieno produktų (toliau – mokykloms skirtas pienas) tiekimui vaikams švietimo įstaigose bendra programa (toliau – mokykloms skirta programa);

(4)

Reglamente (ES) Nr. 1308/2013 numatyta Sąjungos pagalba papildomoms švietimo priemonėms, kuriomis remiamas mokykloms skirtų vaisių ir daržovių bei mokykloms skirto pieno tiekimas ir paskirstymas, taip pat Sąjungos pagalba tam tikrų išlaidų, susijusių su tokiu tiekimu ir paskirstymu, padengimui. Siekiant užtikrinti patikimą biudžeto valdymą, turėtų būti nustatytas didžiausias Sąjungos pagalbos tų papildomų švietimo priemonių ir susijusių išlaidų finansavimui lygis;

(5)

Reglamente (ES) Nr. 1308/2013 numatyta Sąjungos pagalba geriamo pieno ir pieno produktų be laktozės tiekimui ir paskirstymui vaikams švietimo įstaigose ir valstybėms narėms leidžiama numatyti tam tikrų pieno produktų, kurie nėra toks geriamas pienas, taip pat į to reglamento V priede pateiktą sąrašą įtrauktų produktų paskirstymą. Nors Reglamente (ES) Nr. 1308/2013 nenumatytos didžiausios Sąjungos pagalbos žemės ūkio produktams sumos, jame numatyta Sąjungos pagalba tik ne žemės ūkio produktų, išvardytų to reglamento V priede, pieno komponentui. Siekiant užtikrinti tinkamą tos pagalbos veikimą ir užtikrinti mokykloms skirtos programos administravimo lankstumą, turėtų būti nustatyta didžiausia Sąjungos pagalbos tam pieno komponentui suma;

(6)

Reglamente (ES) Nr. 1308/2013 nustatyta visai Sąjungai per metus skirtos Sąjungos pagalbos bendra suma ir tos bendros sumos paskirstymo tarp valstybių narių objektyvūs kriterijai. Todėl turėtų būti nustatytos orientacinės metinės sumos, skiriamos kiekvienai valstybei narei. Siekiant sudaryti galimybes valstybėms narėms, kurių demografinis dydis yra ribotas, įgyvendinti ekonomiškai efektyvią programą, turėtų būti nustatyta mažiausia Sąjungos pagalbos, kurią valstybės narės turi teisę gauti, suma. Kadangi Kroatija įstojo į Sąjungą 2013 m. liepos 1 d., kriterijus, susijęs su tuo, kaip iki šiol buvo naudojama Sąjungos pagalba pieno ir pieno produktų tiekimui vaikams, neturėtų būti jai taikomas iki 2023 m. rugpjūčio 1 d.;

(7)

siekiant užtikrinti veiksmingą ir tikslingą Sąjungos lėšų naudojimą, laikantis Reglamente (ES) Nr. 1308/2013 nustatytų ribų, turėtų būti numatyta nuostata dėl orientacinių skiriamų sumų, dėl kurių valstybės narės nepateikė paraiškų, visiško arba dalinio perskirstymo kitoms valstybėms narėms, neviršijant Reglamente (ES) Nr. 1308/2013 nustatytos Sąjungos pagalbos bendros metinės ribos;

(8)

siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai, susiję su didžiausio Sąjungos pagalbos pagal susijusių išlaidų kategoriją lygio nustatymu, Sąjungos pagalbos orientacinių skiriamų sumų kiekvienai valstybei narei nustatymu pasibaigus šešerių metų pereinamajam laikotarpiui, nustatymu, atitinkamais atvejais ir atlikus įvertinimą naujų orientacinių skiriamų sumų nustatymu, priemonėmis, kurių reikia orientacinių skiriamų sumų perskirstymui tarp valstybių narių, ir galutinių skiriamų sumų kiekvienai valstybei narei nustatymu. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011 (4);

(9)

todėl Reglamentas (ES) Nr. 1370/2013 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas. Siekiant atsižvelgti į mokslo metų periodiškumą, naujosios taisyklės turėtų būti pradėtos taikyti nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d.,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 1370/2013 daliniai pakeitimai

Reglamentas (ES) Nr. 1370/2013 iš dalies keičiamas taip:

1)

5 ir 6 straipsniai pakeičiami taip:

„5 straipsnis

Pagalba mokykloms skirtų vaisių ir daržovių ir mokykloms skirto pieno tiekimui, papildomoms švietimo priemonėms ir susijusių išlaidų padengimui

1.   Sąjungos pagalba papildomų švietimo priemonių finansavimui, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 23 straipsnio 1 dalies b punkte, neviršija 15 % šio straipsnio 6 dalyje nurodytų valstybių narių metinių galutinių skiriamų sumų.

2.   Sąjungos bendra pagalba susijusių išlaidų padengimui, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 23 straipsnio 1 dalies c punkte, neviršija 10 % šio straipsnio 6 dalyje nurodytų valstybių narių metinių galutinių skiriamų sumų.

Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomas didžiausias Sąjungos pagalbos pagal tokių išlaidų kategoriją lygis, išreikštas procentine valstybių narių metinių galutinių skiriamų sumų dalimi arba išlaidų atitinkamiems produktams procentine dalimi.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis šio reglamento 15 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

3.   Sąjungos pagalbos už Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 23 straipsnio 5 dalyje nurodytų produktų pieno komponentą suma neviršija 27 EUR/100 kg.

4.   Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 23 straipsnio 1 dalyje nurodyta pagalba skiriama kiekvienai valstybei narei pagal šią dalį ir atsižvelgiant į Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 23a straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje nustatytus kriterijus.

Nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d. iki 2023 m. liepos 31 d. pagalbos, nurodytos Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 23a straipsnio 1 dalies antros pastraipos a ir b punktuose, orientacinės skiriamos sumos kiekvienai valstybei narei yra tokios, kaip išdėstyta I priede. Tuo laikotarpiu Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 23a straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c punktas Kroatijai netaikomas.

Nuo 2023 m. rugpjūčio 1 d. Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais, remiantis Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 23a straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje nurodytais kriterijais, nustatomos pagalbos, nurodytos to reglamento 23a straipsnio 1 dalies antros pastraipos a ir b punktuose, orientacinės skiriamos sumos kiekvienai valstybei narei. Tačiau kiekviena valstybė narė gauna bent 290 000 EUR Sąjungos pagalbos mokykloms skirtų vaisių ir daržovių paskirstymui ir bent 193 000 EUR Sąjungos pagalbos mokykloms skirto pieno paskirstymui, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 23 straipsnio 2 dalyje.

Vėliau Komisija ne rečiau kaip kas trejus metus įvertina, ar tos orientacinės skiriamos sumos ir toliau atitinka Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 23a straipsnio 2 dalyje nustatytus kriterijus. Prireikus Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos naujos orientacinės skiriamos sumos.

Šioje dalyje nurodyti įgyvendinimo aktai priimami laikantis šio reglamento 15 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

5.   Jeigu tam tikrais metais valstybė narė nepateikė paraiškos dėl Sąjungos pagalbos, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 23a straipsnio 3 dalyje, arba paprašė tik dalies šio straipsnio 4 dalyje nurodytos savo orientacinės skiriamos sumos, Komisija perskirsto tą orientacinę skiriamą sumą arba tą jos dalį, dėl kurios nepateikta prašymų, toms valstybėms narėms, kurios jai pranešė apie pageidavimą panaudoti didesnę nei joms skirta orientacinę sumą.

Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais patvirtina priemones, būtinas tokiam perskirstymui atlikti; jis turi būti grindžiamas Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 23a straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punkte nurodytu kriterijumi ir ribojamas pagal galutinės Sąjungos pagalbos skiriamos sumos, nurodytos šio straipsnio 6 dalyje, naudojimo lygį atitinkamoje valstybėje narėje už mokslo metus, pasibaigusius prieš pateikiant metinį prašymą dėl Sąjungos pagalbos.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis šio reglamento 15 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

6.   Gavusi valstybių narių pateiktus prašymus pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 23a straipsnio 3 dalį, Komisija kiekvienais metais priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustato galutines pagalbai už mokykloms skirtus vaisius ir daržoves ir už mokykloms skirtą pieną skiriamas sumas dalyvaujančioms valstybėms narėms laikantis Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 23a straipsnio 1 dalyje nustatytų ribų, atsižvelgiant į to reglamento 23a straipsnio 4 dalyje nurodytus perkėlimus.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis šio reglamento 15 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.“

2)

Įterpiamas šis priedas:

„I PRIEDAS

ORIENTACINĖS SKIRIAMOS SUMOS

2017 m. rugpjūčio 1 d. – 2023 m. liepos 31 d. laikotarpiu

(kaip nurodyta 5 straipsnio 4 dalies antroje pastraipoje)

Valstybė narė

Orientacinė skiriama suma mokykloms skirtiems vaisiams ir daržovėms

Orientacinė skiriama suma mokykloms skirtam pienui

Belgija

3 367 930

1 650 729

Bulgarija

2 093 779

1 020 451

Čekija

3 123 230

1 600 707

Danija

1 807 661

1 460 645

Vokietija

19 696 932

9 404 154

Estija

439 163

700 309

Airija

1 757 779

900 398

Graikija

3 218 885

1 550 685

Ispanija

12 932 647

6 302 784

Prancūzija

22 488 086

12 625 577

Kroatija

1 360 232

800 354

Italija

16 711 302

8 003 535

Kipras

290 000

500 221

Latvija

633 672

700 309

Lietuva

900 888

1 032 456

Liuksemburgas

290 000

193 000

Vengrija

3 029 587

1 756 776

Мalta

290 000

193 000

Nyderlandai

5 431 641

2 401 061

Austrija

2 238 064

1 100 486

Lenkija

11 639 985

10 204 507

Portugalija

3 283 397

2 220 981

Rumunija

6 866 848

10 399 594

Slovėnija

554 020

320 141

Slovakija

1 708 720

900 398

Suomija

1 599 047

3 824 689

Švedija

2 854 972

8 427 723

Jungtinė Karalystė

19 391 534

9 804 331

Iš viso

150 000 000

100 000 000 “

3)

Priedas numeruojamas kaip „II priedas“.

2 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge 2016 m. balandžio 11 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M.H.P. VAN DAM


(1)  2013 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1370/2013, kuriuo nustatomos su bendru žemės ūkio produktų rinkų organizavimu susijusios tam tikros pagalbos ir grąžinamųjų išmokų nustatymo priemonės (OL L 346, 2013 12 20, p. 12).

(2)  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 347, 2013 12 20, p. 671).

(3)  2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/791, kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 1308/2013 ir (ES) Nr. 1306/2013 nuostatos, susijusios su vaisių ir daržovių, bananų ir pieno tiekimo švietimo įstaigoms pagalbos programa (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 1).

(4)  2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).


Top