EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D2297

2016 m. gruodžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/2297, kuriuo iš dalies keičiami sprendimai 2001/497/EB ir 2010/87/ES dėl sutarčių standartinių sąlygų, nustatytų asmens duomenų perdavimui trečiosioms šalims ir tokiose šalyse įsikūrusiems tvarkytojams pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB nuostatas (pranešta dokumentu Nr. C(2016) 8471) (Tekstas svarbus EEE )

C/2016/8471

OJ L 344, 17.12.2016, p. 100–101 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 26/09/2021; netiesiogiai panaikino 32021D0914

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/2297/oj

17.12.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 344/100


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2016/2297

2016 m. gruodžio 16 d.

kuriuo iš dalies keičiami sprendimai 2001/497/EB ir 2010/87/ES dėl sutarčių standartinių sąlygų, nustatytų asmens duomenų perdavimui trečiosioms šalims ir tokiose šalyse įsikūrusiems tvarkytojams pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB nuostatas

(pranešta dokumentu Nr. C(2016) 8471)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (1), ypač į jos 26 straipsnio 4 dalį,

pasikonsultavusi su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu,

kadangi:

(1)

2015 m. spalio 6 d. sprendime Maximillian Schrems prieš Data Protection Commissioner, C-362/14 (2), Europos Sąjungos Teisingumo Teismas nusprendė, kad priimdama Sprendimo 2000/520/EB (3) 3 straipsnį Komisija viršijo pagal Direktyvos 95/46/EB 25 straipsnio 6 dalį, siejamą su Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija, suteiktus įgaliojimus, ir paskelbė, kad to sprendimo 3 straipsnis negalioja;

(2)

Sprendimo 2000/520/EB 3 straipsnio 1 dalies pirmojoje pastraipoje buvo nustatytos ribojamosios sąlygos, kurioms esant nacionalinės priežiūros institucijos galėtų nuspręsti sustabdyti duomenų teikimą JAV autosertifikuotai bendrovei, nepaisant Komisijos sprendimo dėl tinkamumo;

(3)

sprendime Schrems Teisingumo Teismas išaiškino, kad nacionalinės priežiūros institucijos išlieka kompetentingos prižiūrėti asmens duomenų perdavimą į trečiąją valstybę, dėl kurios Komisija yra priėmusi sprendimą dėl tinkamumo, ir kad Komisija neturi kompetencijos riboti jų įgaliojimų pagal Direktyvos 95/46/EB 28 straipsnį. Pagal šį straipsnį šios institucijos turi, visų pirma, tyrimo įgaliojimus, pavyzdžiui, įgaliojimus rinkti bet kokią informaciją, būtiną jų priežiūros funkcijoms atlikti, įgaliojimus veiksmingai įsikišti, pavyzdžiui, nustatyti laikiną ar galutinį draudimą tvarkyti duomenis, arba įgaliojimus kreiptis į teismą (4);

(4)

tame pačiame sprendime Teisingumo Teismas priminė, kad pagal Direktyvos 95/46/EB 25 straipsnio 6 dalies antrą pastraipą valstybės narės ir jų institucijos privalo imtis priemonių, kurios yra būtinos siekiant užtikrinti atitiktį Sąjungos institucijų aktams, nes iš esmės tariama, kad Sąjungos institucijų teisės aktai yra teisėti, todėl sukelia teisinių pasekmių, kol nėra pripažinti netekusiais galios, panaikinti patenkinus ieškinį dėl panaikinimo, paskelbti negaliojančiais išnagrinėjus prašymą priimti prejudicinį sprendimą arba pareiškus prieštaravimą dėl teisėtumo;

(5)

mutatis mutandis, pagal Direktyvos 95/46/EB 26 straipsnio 4 dalį priimtas Komisijos sprendimas yra privalomas visoms valstybių narių institucijoms, kurioms jis skirtas, įskaitant jų nepriklausomas priežiūros institucijas, nes šiuo sprendimu pripažįstama, kad asmens duomenys yra perduodami remiantis jame nurodytomis standartinėmis sutarčių sąlygomis, kuriomis užtikrinama pakankama apsauga, kaip reikalaujama pagal tos direktyvos 26 straipsnio 2 dalį. Tai neužkerta kelio nacionalinei priežiūros institucijai naudotis savo įgaliojimais prižiūrėti duomenų srautus, įskaitant įgaliojimus sustabdyti arba uždrausti asmens duomenų perdavimą, kuomet ji nustato, kad duomenys perduodami pažeidžiant ES arba nacionalinės duomenų apsaugos teisės aktus, pavyzdžiui, kai duomenų importuotojas nesilaiko standartinių sutarčių sąlygų;

(6)

Komisijos sprendimuose 2001/497/EB (5) ir 2010/87/ES (6) nustatytas nacionalinių priežiūros institucijų įgaliojimų apribojimas, panašus į nustatytąjį Sprendimo 2000/520/EB 3 straipsnio 1 dalyje, kurį Teisingumo Teismas pripažino negaliojančiu;

(7)

todėl atsižvelgiant į sprendimą Schrems ir remiantis Sutarties 266 straipsniu tų sprendimų nuostatos, kuriomis apribojami nacionalinių priežiūros institucijų įgaliojimai, turėtų būti pakeistos;

(8)

siekdamos palengvinti veiksmingą šiuo metu galiojančių sprendimų dėl sutarčių standartinių sąlygų stebėseną, valstybės narės turėtų informuoti Komisiją apie atitinkamus veiksmus, kurių imasi nacionalinės priežiūros institucijos;

(9)

pagal Direktyvos 95/46/EB 29 straipsnio nuostatas įkurta Darbo grupė asmenų apsaugai tvarkant asmens duomenis paskelbė nuomonę, į kurią atsižvelgta rengiant šį sprendimą;

(10)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Direktyvos 95/46/EB 31 straipsnio 1 dalimi įsteigto komiteto nuomonę;

(11)

todėl sprendimai 2001/497/EB ir 2010/87/ES turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2001/497/EB 4 straipsnis pakeičiamas taip:

„4 straipsnis

Kai valstybių narių kompetentingos institucijos įgyvendina savo įgaliojimus pagal Direktyvos 95/46/EB 28 straipsnio 3 dalį ir dėl šios priežasties sustabdomi arba neribotam laikui uždraudžiami duomenų srautai į trečiąsias šalis, kad apsaugotų asmenis atsižvelgiant į jų asmens duomenų tvarkymą, atitinkama valstybė narė nedelsdama informuoja Komisiją, kuri šią informaciją perduoda kitoms valstybėms narėms.“

2 straipsnis

Sprendimo 2010/87/ES 4 straipsnis pakeičiamas taip:

„4 straipsnis

Kai valstybių narių kompetentingos institucijos įgyvendina savo įgaliojimus pagal Direktyvos 95/46/EB 28 straipsnio 3 dalį ir dėl šios priežasties sustabdomi arba neribotam laikui uždraudžiami duomenų srautai į trečiąsias šalis, kad apsaugotų asmenis atsižvelgiant į jų asmens duomenų tvarkymą, atitinkama valstybė narė nedelsdama informuoja Komisiją, kuri šią informaciją perduoda kitoms valstybėms narėms.“

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2016 m. gruodžio 16 d.

Komisijos vardu

Věra JOUROVÁ

Komisijos narė


(1)  OL L 281, 1995 11 23, p. 31.

(2)  ECLI:ES:C:2015:650.

(3)  2000 m. liepos 26 d. Komisijos sprendimas 2000/520/EB dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB dėl „saugaus uosto“ privatumo principų teikiamos apsaugos pakankamumo ir su tuo susijusių JAV komercijos departamento pateiktų „Dažnai užduodamų klausimų“ (OL L 215, 2000 8 25, p. 7).

(4)  Schrems, 40 ir tolesni punktai, 101–103 punktai.

(5)  2001 m. birželio 15 d. Komisijos sprendimas 2001/497/EB dėl sutarčių, susijusių su asmens duomenų perdavimu trečiosioms šalims, tipinių punktų, atsižvelgiant į Direktyvą 95/46/EB (OL L 181, 2001 7 4, p. 19).

(6)  2010 m. vasario 5 d. Komisijos sprendimas 2010/87/ES dėl sutarčių standartinių sąlygų, nustatytų asmens duomenų perdavimui trečiosiose šalyse įsikūrusiems tvarkytojams pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB nuostatas (OL L 39, 2010 2 12, p. 5).


Top