EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D1070

2016 m. birželio 27 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/1070 dėl kontrolės priemonių taikymo 1-fenil-2-(pirolidin-1-il)pentan-1-onui (α-pirolidinvalerofenonui, α-PVP)

OJ L 178, 2.7.2016, p. 18–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/1070/oj

2.7.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 178/18


TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2016/1070

2016 m. birželio 27 d.

dėl kontrolės priemonių taikymo 1-fenil-2-(pirolidin-1-il)pentan-1-onui (α-pirolidinvalerofenonui, α-PVP)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2005 m. gegužės 10 d. Tarybos sprendimą 2005/387/TVR dėl keitimosi informacija apie naujas psichoaktyvias medžiagas, jų rizikos įvertinimo ir kontrolės (1), ypač į jo 8 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (2),

kadangi:

(1)

remiantis Sprendimu 2005/387/TVR neeiliniame Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro išplėstinio mokslinio komiteto posėdyje buvo parengta naujos psichoaktyviosios medžiagos 1-fenil-2-(pirolidin-1-il)pentan-1-onui (α-pirolidinvalerofenonui, α-PVP) rizikos vertinimo ataskaita, o 2015 m. lapkričio 27 d. ši ataskaita pateikta Komisijai ir Tarybai;

(2)

α-PVP yra stiprus psichostimuliatorius, panašios struktūros kaip katinonas, pirovaleronas ir metilendioksipirovaleronas (MDPV), kurie yra kontroliuojami pagal 1971 m. Jungtinių Tautų psichotropinių medžiagų konvenciją. α-PVP buvo aptikta visose 28 valstybėse narėse, taip pat Turkijoje ir Norvegijoje, ir iš informacijos apie konfiskuotas medžiagas ir paimtus pavyzdžius matyti, kad ji yra dažniausiai pateikiama miltelių ir tablečių pavidalu. Remiantis turima informacija galima manyti, kad į Sąjungos narkotikų rinką iš Kinijos α-PVP importuojama kiekiais, kurie matuojami daug kilogramų, ir tada platinama visoje Sąjungoje. Vienoje valstybėje narėje dviem neteisėtoms gamybos vietoms buvo uždėtas areštas nurodant, kad Sąjungoje taip pat yra α-PVP gamybos pajėgumų;

(3)

aštuonios valstybės narės pranešė apie 115 mirties atvejų ir 191 ūmaus apsinuodijimo atvejį, kai buvo aptikta α-PVP. Daugeliu atvejų α-PVP tyčia ar netyčia buvo vartojama kartu su kitomis farmakologiškai aktyviomis medžiagomis. α-PVP tapus plačiau prieinamai ir naudojamai, galėtų kilti rimtų pasekmių asmenų ir visuomenės sveikatai;

(4)

remiantis turimais duomenimis galima teigti, kad α-PVP vartoja stimuliatorių vartotojai pasilinksminimo vietose, taip pat kiti labai pavojingų narkotikų vartotojai, įskaitant intraveninių stimuliatorių ir opioidų vartotojus, ir kad jiems gali būti būdinga vienu metu vartoti kelias narkotines medžiagas. Duomenų apie narkotikų vartojimo paplitimą, ilgalaikes pasekmes ir socialinę riziką, susijusius su ta medžiaga, yra nedaug;

(5)

nėra informacijos arba paskelbtų tyrimų, kuriuose būtų visapusiškai įvertinta su α-PVP susijusi rizika sveikatai, būtent lėtinis ir ūminis toksiškumas, tačiau iš stebimo poveikio gyvūnams galima spręsti, kad poveikis bus panašus kaip ir kitų stimuliatorių. Pastebėti nepageidaujami žmonėms pasireiškę simptomai apima tachikardiją, hipertermiją, diaforezę, ažitaciją, konvulsijas ar traukulius, konfūziją ir agresiją. Neklinikinių tyrimų duomenys rodo, kad α-PVP gali sukelti žmonėms potraukį piktnaudžiauti šia medžiaga ir galbūt priklausomybę;

(6)

α-PVP neturi nustatytos ar pripažįstamos žmonėms skirtų ar veterinarinių vaistų medicininės paskirties. Išskyrus tai, kad šiai medžiagai atsiradus narkotikų rinkoje ji naudojama kaip etaloninės analizės medžiaga bei jos cheminių savybių, farmakologijos ir toksikologijos moksliniuose tyrimuose, nėra duomenų, kad ji būtų naudojama kitiems tikslams;

(7)

nors yra mažai mokslinių įrodymų, susijusių su α-PVP, įrodymai ir informacija apie medžiagos keliamą riziką sveikatai (kaip aprašyta dokumentuose aptikus šią medžiagą mirties ir ūmaus apsinuodijimo atvejais) yra pakankamas pagrindas α-PVP visoje Sąjungoje taikyti kontrolės priemones;

(8)

16 valstybių narių jau taikomos α-PVP kontrolės priemonės pagal nacionalinės teisės aktus, kuriais vykdomi įsipareigojimai pagal 1971 m. Jungtinių Tautų psichotropinių medžiagų konvenciją, o dar penkios valstybės narės taiko kitas teisėkūros priemones šiai medžiagai kontroliuoti, todėl visoje Sąjungoje taikomos jos kontrolės priemonės padėtų išvengti galimų sunkumų tarpvalstybinio teisėsaugos ir teisminio bendradarbiavimo srityse ir apsaugotų nuo pavojaus, kurį galėtų kelti jos prieinamumas ir vartojimas;

(9)

Sprendimu 2005/387/TVR Tarybai suteikti įgyvendinimo įgaliojimai, kad būtų galima greitai ir remiantis ekspertinėmis žiniomis Sąjungos lygmeniu reaguoti atsiradus naujoms psichoaktyviosioms medžiagoms, kurias aptinka ir apie kurias praneša valstybės narės, toms medžiagoms taikant kontrolės priemones visoje Sąjungoje. Kadangi tokių įgyvendinimo įgaliojimų vykdymo inicijavimui taikomos sąlygos ir procedūra yra įvykdytos, turėtų būti priimtas įgyvendinimo sprendimas, kad α-PVP visoje Sąjungoje būtų taikomos kontrolės priemonės;

(10)

Danijai Sprendimas 2005/387/TVR yra privalomas, todėl ji dalyvauja priimant ir taikant šį sprendimą, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2005/387/TVR;

(11)

Airijai Sprendimas 2005/387/TVR yra privalomas, todėl ji dalyvauja priimant ir taikant šį sprendimą, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2005/387/TVR;

(12)

Jungtinei Karalystei Sprendimas 2005/387/TVR nėra privalomas, todėl ji nedalyvauja priimant šį sprendimą, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2005/387/TVR, ir jis nėra jai privalomas ar taikomas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Naujai psichoaktyviajai medžiagai 1-fenil-2-(pirolidin-1-il)pentan-1-onui (α-pirolidinvalerofenonui, α-PVP) kontrolės priemonės taikomos visoje Sąjungoje.

2 straipsnis

Ne vėliau kaip 2017 m. liepos 3 d. valstybės narės, vadovaudamosi nacionalinės teisės aktais, imasi būtinų priemonių, kad 1 straipsnyje nurodytai naujai psichoaktyviajai medžiagai būtų taikomos kontrolės priemonės ir baudžiamosios sankcijos, kaip numatyta jų teisės aktuose, kuriais vykdomi jų įsipareigojimai pagal 1971 m. Jungtinių Tautų psichotropinių medžiagų konvenciją.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis sprendimas taikomas pagal Sutartis.

Priimta Liuksemburge 2016 m. birželio 27 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M.H.P. VAN DAM


(1)  OL L 127, 2005 5 20, p. 32.

(2)  2016 m. birželio 8 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).


Top