EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1739

2015 m. rugsėjo 28 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/1739, kuriuo dėl geležies tartrato naudojimo kaip lipnumą reguliuojančios medžiagos druskoje ir jos pakaitaluose iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas ir Komisijos reglamento (ES) Nr. 231/2012 priedas (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 253, 30.9.2015, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1739/oj

30.9.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 253/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2015/1739

2015 m. rugsėjo 28 d.

kuriuo dėl geležies tartrato naudojimo kaip lipnumą reguliuojančios medžiagos druskoje ir jos pakaitaluose iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas ir Komisijos reglamento (ES) Nr. 231/2012 priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1333/2008 dėl maisto priedų (1), ypač į jo 10 straipsnio 3 dalį ir 14 straipsnį,

atsižvelgdama į 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1331/2008, nustatantį maisto priedų, fermentų ir kvapiųjų medžiagų leidimų suteikimo procedūrą (2), ypač į jo 7 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priede nustatytas Sąjungos maisto priedų, leidžiamų naudoti maisto produktuose, sąrašas ir jų naudojimo sąlygos;

(2)

Komisijos reglamente (ES) Nr. 231/2012 (3) nustatytos Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II ir III prieduose išvardytų maisto priedų specifikacijos;

(3)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1331/2008 3 straipsnio 1 dalyje nurodytą bendrą procedūrą šis sąrašas gali būti atnaujintas Komisijos iniciatyva arba gavus paraišką;

(4)

2012 m. sausio 18 d. pateikta paraiška dėl leidimo geležies tartratą naudoti kaip lipnumą reguliuojančią medžiagą druskoje ir jos pakaitaluose. Pagal Reglamento (EB) Nr. 1331/2008 4 straipsnį apie paraišką pranešta valstybėms narėms;

(5)

Europos maisto saugos tarnyba įvertino natrio tartrato ir geležies (III) chlorido kompleksodaros produkto – geležies tartrato, kaip maisto priedo, saugą ir 2014 m. gruodžio 9 d. nuomonėje (4) padarė išvadą, kad, atsižvelgiant į toksikologinius duomenis ir poveikio vertinimo atsargias prielaidas, naudojant siūlomą geležies tartrato, kaip lipnumą reguliuojančios medžiagos, kiekį druskoje ir jos pakaitaluose, nekyla pavojaus saugai;

(6)

manoma, kad lipnumą reguliuojančios medžiagos į druską ir jos pakaitalus reikia dėti siekiant pagerinti skvarbumo savybes ir išvengti sukietintų aglomeratų susidarymo, kai yra drėgna arba sandėliuojant. Geležies tartratas gali būti naudojamas kaip alternatyva kitiems šiuo metu leidžiamiems naudoti priedams, pvz., ferocianidams (E 535–538) ir silicio dioksido silikatams (E 551–553). Todėl tikslinga leisti geležies tartratą naudoti kaip lipnumą reguliuojančią medžiagą druskoje ir jos pakaitaluose ir priskirti šiam priedui E numerį E 534;

(7)

geležies tartratą (E 534) pirmą kartą įtraukus į Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priede nustatytą Sąjungos maisto priedų sąrašą, jo specifikacijos turėtų būti įtrauktos į Reglamentą (ES) Nr. 231/2012;

(8)

todėl reglamentai (EB) Nr. 1333/2008 ir (ES) Nr. 231/2012 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti;

(9)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento I priedą.

2 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 231/2012 priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento II priedą.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. rugsėjo 28 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 354, 2008 12 31, p. 16.

(2)  OL L 354, 2008 12 31, p. 1.

(3)  2012 m. kovo 9 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 231/2012, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II ir III prieduose išvardytų maisto priedų specifikacijos (OL L 83, 2012 3 22, p. 1).

(4)  EFSA Journal 2015;13(1):3980.


I PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas iš dalies keičiamas taip:

1.

B dalyje 3 punkte „Maisto priedai, išskyrus dažiklius ir saldiklius“ po E 530 maisto priedui skirto įrašo įterpiamas toks naujas įrašas:

„E 534

Geležies tartratas“

2.

E dalis iš dalies keičiama taip:

a)

kategorijoje 12.1.1 „Druska“:

i)

po maisto priedui E 530 skirto įrašo įterpiamas toks naujas įrašas:

 

„E 534

Geležies tartratas

110

(92)“

 

ii)

pridedama ši išnaša:

 

 

„(92): Sausa medžiaga“

b)

kategorijoje 12.1.2 „Druskos pakaitalai“:

i)

po maisto priedui E 338–452 skirto įrašo įterpiamas toks naujas įrašas:

 

„E 534

Geležies tartratas

110

(92)“

 

ii)

pridedama ši išnaša:

 

 

„(92): Sausa medžiaga“


II PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 231/2012 priede po maisto priedui E 530 skirto įrašo įterpiamas toks naujas įrašas:

„E 534 GELEŽIES TARTRATAS

Sinonimai

Geležies mezo-tartratas; natrio tartrato ir geležies (III) chlorido kompleksodaros produktas

Apibrėžtis

Geležies tartratas gaunamas izomerizuojant L-tartratą į pusiausvirąjį D-, L- ir mezo-tartrato mišinį ir pridedant geležies (III) chlorido

CAS numeris

1280193–05–9

Cheminis pavadinimas

Geležies (III) kompleksodaros produktas, kurį sudaro D(+)-, L(-)- ir mezo-2,3-dihidroksibutano dirūgštys

Cheminė formulė

Fe(OH)2 C4H4O6Na

Molekulinė masė

261,93

Analizės duomenys

mezo-tartratas

> 28 %, išreiškiant anijono sausa medžiaga

D(-)- ir L(+)-tartratas

> 10 %, išreiškiant anijono sausa medžiaga

Geležis (III)

> 8 %, išreiškiant anijono sausa medžiaga

Apibūdinimas

Tamsiai žalias vandeninis tirpalas, kurio apie 35 % masės paprastai sudaro kompleksodaros produktai

Identifikavimas

Labai tirpus vandenyje

 

Teigiami tartrato ir geležies bandymai

 

pH – 3,5–3,9 (35 % kompleksodaros produktų vandeninio tirpalo)

Grynumas

Chloridas

Ne daugiau kaip 25 %

Natris

Ne daugiau kaip 23 %

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Oksalatas

Ne daugiau kaip 1,5 %, išreiškiant oksalato sausa medžiaga“


Top