EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0057

2015 m. sausio 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/57, kuriuo iš dalies keičiamos Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 792/2012 nuostatos dėl leidimų, sertifikatų ir kitų dokumentų modelių taisyklių, numatytų Tarybos reglamente (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą ir Komisijos reglamente (EB) Nr. 865/2006, nustatančiame išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 įgyvendinimo taisykles

OJ L 10, 16.1.2015, p. 19–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/57/oj

16.1.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 10/19


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/57

2015 m. sausio 15 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 792/2012 nuostatos dėl leidimų, sertifikatų ir kitų dokumentų modelių taisyklių, numatytų Tarybos reglamente (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą ir Komisijos reglamente (EB) Nr. 865/2006, nustatančiame išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 įgyvendinimo taisykles

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą (1), ypač į jo 19 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

siekiant įgyvendinti tam tikras Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos (CITES) (toliau – Konvencija) šalių konferencijos šešioliktame susitikime (2013 m. kovo 3–14 d.) priimtas rezoliucijas, tam tikras Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 792/2012 (2) nuostatas reikėtų iš dalies pakeisti ir papildyti jį naujomis nuostatomis;

(2)

visų pirma, atsižvelgiant į CITES konferencijos rezoliuciją Nr. 16.8, reikėtų įterpti nuostatas, pagal kurias būtų galima išduoti specialius muzikos instrumentų sertifikatus siekiant supaprastinti jų pervežimą per sieną nekomerciniais tikslais, o atsižvelgiant į CITES konferencijos rezoliuciją Nr. 14.6 reikėtų nustatyti naują šaltinio kodą X, skirtą „egzemplioriams, paimtiems iš jokios valstybės jurisdikcijai nepriklausančios jūros aplinkos“;

(3)

Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 792/2012 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(4)

kadangi šį reglamentą reikėtų taikyti kartu su Reglamentu (EB) Nr. 865/2006, svarbu, kad abu reglamentai būtų taikomi nuo tos pačios dienos;

(5)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Prekybos laukine fauna ir flora komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 792/2012 iš dalies keičiamas taip:

1.

1 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

įterpiamas šis 5a punktas:

„5a)

muzikos instrumentų sertifikatų;“

;

b)

8 punktas pakeičiamas taip:

„8.

asmeninės nuosavybės sertifikatų, kilnojamosios parodos sertifikatų ir muzikos instrumentų sertifikatų papildomų lapų;“

;

2.

2 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Importo leidimų, eksporto leidimų, reeksporto sertifikatų, asmeninės nuosavybės sertifikatų, pavyzdžių rinkinių sertifikatų bei muzikos instrumentų sertifikatų ir paraiškų gauti šiuos dokumentus formos atitinka I priede pateiktą pavyzdį, išskyrus naudojimui šalies viduje skirtas tų formų dalis.“

;

3.

priedai iš dalies keičiami pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. sausio 15 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 61, 1997 3 3, p. 1.

(2)  2012 m. rugpjūčio 23 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 792/2012, kuriuo nustatomos Tarybos reglamente (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą numatytų leidimų, sertifikatų ir kitų dokumentų modelių taisyklės ir iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 865/2006 (OL L 242, 2012 9 7, p. 13).


PRIEDAS

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 792/2012 priedai iš dalies keičiami taip:

1.

I priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

su „1 – Originalu“ susiję „Nurodymai ir paaiškinimai“ iš dalies keičiami taip:

i)

1, 2 ir 3 punktai pakeičiami taip:

„1.

Faktinio (re)eksportuotojo, bet ne jo tarpininko, vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas. Išduodant asmeninės nuosavybės sertifikatą arba muzikos instrumento sertifikatą, teisėto savininko vardas, pavardė ir adresas. Išduodant muzikos instrumento sertifikatą, jeigu pareiškėjas nėra teisėtas savininkas, formoje turėtų būti įrašomi ir savininko, ir pareiškėjo vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas, o atitinkamai leidimą išduodančiai institucijai reikėtų pateikti savininko ir pareiškėjo paskolos sutarties kopiją.

2.

Eksporto leidimo arba reeksporto sertifikato galiojimo laikas neturi viršyti šešių mėnesių, o importo leidimo – 12 mėnesių. Asmeninės nuosavybės sertifikato ir muzikos instrumento sertifikato galiojimo laikas neturi viršyti trejų metų. Pasibaigus galiojimo laikui, šis dokumentas netenka galios ir yra niekinis, o jo turėtojas nepagrįstai nedelsdamas originalą ir visas kopijas grąžina dokumentus išdavusiai valdymo institucijai. Importo leidimas negalioja, jeigu atitinkamas CITES dokumentas iš (re)eksportuojančios šalies (re)eksportuojant buvo panaudotas pasibaigus jo galiojimo laikui arba jeigu įvežama į Sąjungą praėjus daugiau nei šešiems mėnesiams nuo šio leidimo išdavimo dienos.

3.

Faktinio importuotojo, bet ne jo tarpininko, vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas. Išduodant asmeninės nuosavybės sertifikatą arba muzikos instrumento sertifikatą – palikti tuščią.“

;

ii)

5 punktas pakeičiamas taip:

„5.

Išduodant asmeninės nuosavybės sertifikatą arba muzikos instrumento sertifikatą – palikti tuščią.“

;

iii)

8 punktas pakeičiamas taip:

„8.

Aprašymas turi būti kuo tikslesnis, ir jame turi būti nurodytas Reglamento (EB) Nr. 865/2006, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą įgyvendinimo taisykles, VII priede pateiktas trijų raidžių kodas. Išduodant muzikos instrumento sertifikatą, kompetentinga institucija pagal instrumento aprašymą turėtų galėti patikrinti, ar sertifikatas atitinka importuojamą ar eksportuojamą egzempliorių, o aprašymą turėtų sudaryti tokie elementai kaip gamintojo vardas, pavardė (pavadinimas), serijos numeris ar kitos atpažinimo priemonės, pavyzdžiui, nuotraukos.“

;

iv)

13 punktas papildomas šia eilute:

„X

 

Egzemplioriai, paimti iš jokios valstybės jurisdikcijai nepriklausančios jūros aplinkos“

;

v)

14 punkto įrašas „Q Cirkams ir kilnojamosioms parodoms“ pakeičiamas įrašu „Q Kilnojamosioms parodoms (komerciniais tikslais viešai rodomam pavyzdžių rinkiniui, cirkui, žvėrynui, augalų parodai, orkestrui ar muziejų parodai)“;

b)

su „2 – Turėtojui skirtu egzemplioriumi“ susiję „Nurodymai ir paaiškinimai“ iš dalies keičiami taip:

i)

1, 2 ir 3 punktai pakeičiami taip:

„1.

Faktinio (re)eksportuotojo, bet ne jo tarpininko, vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas. Išduodant asmeninės nuosavybės sertifikatą arba muzikos instrumento sertifikatą, teisėto savininko vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas. Išduodant muzikos instrumento sertifikatą, jeigu pareiškėjas nėra teisėtas savininkas, formoje turėtų būti įrašomi ir savininko, ir pareiškėjo vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas, o atitinkamai leidimą išduodančiai institucijai reikėtų pateikti savininko ir pareiškėjo paskolos sutarties kopiją.

2.

Eksporto leidimo arba reeksporto sertifikato galiojimo laikas neturi viršyti šešių mėnesių, o importo leidimo – 12 mėnesių. Asmeninės nuosavybės sertifikato ir muzikos instrumento sertifikato galiojimo laikas neturi viršyti trejų metų. Pasibaigus galiojimo laikui, šis dokumentas netenka galios ir yra niekinis, o jo turėtojas nepagrįstai nedelsdamas originalą ir visas kopijas grąžina dokumentus išdavusiai valdymo institucijai. Importo leidimas negalioja, jeigu atitinkamas CITES dokumentas iš (re)eksportuojančios šalies (re)eksportuojant buvo panaudotas pasibaigus jo galiojimo laikui arba jeigu įvežama į Sąjungą praėjus daugiau nei šešiems mėnesiams nuo šio leidimo išdavimo dienos.

3.

Faktinio importuotojo, bet ne jo tarpininko, vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas. Išduodant asmeninės nuosavybės sertifikatą arba muzikos instrumento sertifikatą – palikti tuščią.“

;

ii)

5 punktas pakeičiamas taip:

„5.

Išduodant asmeninės nuosavybės sertifikatą arba muzikos instrumento sertifikatą – palikti tuščią.“

;

iii)

8 punktas pakeičiamas taip:

„8.

Aprašymas turi būti kuo tikslesnis, ir jame turi būti nurodytas Reglamento (EB) Nr. 865/2006, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą įgyvendinimo taisykles, VII priede pateiktas trijų raidžių kodas. Išduodant muzikos instrumento sertifikatą, kompetentinga institucija pagal instrumento aprašymą turėtų galėti patikrinti, ar sertifikatas atitinka importuojamą ar eksportuojamą egzempliorių, o aprašymą turėtų sudaryti tokie elementai kaip gamintojo vardas, pavardė (pavadinimas), serijos numeris ar kitos atpažinimo priemonės, pavyzdžiui, nuotraukos.“

;

iv)

13 punktas papildomas šia eilute:

„X

 

Egzemplioriai, paimti iš jokios valstybės jurisdikcijai nepriklausančios jūros aplinkos“

;

v)

14 punkto įrašas „Q Cirkams ir kilnojamosioms parodoms“ pakeičiamas įrašu „Q Kilnojamosioms parodoms (komerciniais tikslais viešai rodomam pavyzdžių rinkiniui, cirkui, žvėrynui, augalų parodai, orkestrui ar muziejų parodai)“;

c)

su „3 – Egzemplioriumi, kurį muitinė grąžina išdavusiai institucijai“ susiję „Nurodymai ir paaiškinimai“ iš dalies keičiami taip:

i)

1, 2 ir 3 punktai pakeičiami taip:

„1.

Faktinio (re)eksportuotojo, bet ne jo tarpininko, vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas. Išduodant asmeninės nuosavybės sertifikatą arba muzikos instrumento sertifikatą, teisėto savininko vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas. Išduodant muzikos instrumento sertifikatą, jeigu pareiškėjas nėra teisėtas savininkas, formoje turėtų būti įrašomi ir savininko, ir pareiškėjo vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas, o atitinkamai leidimą išduodančiai institucijai reikėtų pateikti savininko ir pareiškėjo paskolos sutarties kopiją.

2.

Eksporto leidimo arba reeksporto sertifikato galiojimo laikas neturi viršyti šešių mėnesių, o importo leidimo – 12 mėnesių. Asmeninės nuosavybės sertifikato ir muzikos instrumento sertifikato galiojimo laikas neturi viršyti trejų metų. Pasibaigus galiojimo laikui, šis dokumentas netenka galios ir yra niekinis, o jo turėtojas nepagrįstai nedelsdamas originalą ir visas kopijas grąžina dokumentus išdavusiai valdymo institucijai. Importo leidimas negalioja, jeigu atitinkamas CITES dokumentas iš (re)eksportuojančios šalies (re)eksportuojant buvo panaudotas pasibaigus jo galiojimo laikui arba jeigu įvežama į Sąjungą praėjus daugiau nei šešiems mėnesiams nuo šio leidimo išdavimo dienos.

3.

Faktinio importuotojo, bet ne jo tarpininko, vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas. Išduodant asmeninės nuosavybės sertifikatą arba muzikos instrumento sertifikatą – palikti tuščią.“

;

ii)

5 punktas pakeičiamas taip:

„5.

Išduodant asmeninės nuosavybės sertifikatą arba muzikos instrumento sertifikatą – palikti tuščią.“

;

iii)

8 punktas pakeičiamas taip:

„8.

Aprašymas turi būti kuo tikslesnis, ir jame turi būti nurodytas Reglamento (EB) Nr. 865/2006, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą įgyvendinimo taisykles, VII priede pateiktas trijų raidžių kodas. Išduodant muzikos instrumento sertifikatą, kompetentinga institucija pagal instrumento aprašymą turėtų galėti patikrinti, ar sertifikatas atitinka importuojamą ar eksportuojamą egzempliorių, o aprašymą turėtų sudaryti tokie elementai kaip gamintojo vardas, pavardė (pavadinimas), serijos numeris ar kitos atpažinimo priemonės, pavyzdžiui, nuotraukos.“

;

iv)

13 punktas papildomas šia eilute:

„X

 

Egzemplioriai, paimti iš jokios valstybės jurisdikcijai nepriklausančios jūros aplinkos“

;

v)

14 punkto įrašas „Q Cirkams ir kilnojamosioms parodoms“ pakeičiamas įrašu „Q Kilnojamosioms parodoms (komerciniais tikslais viešai rodomam pavyzdžių rinkiniui, cirkui, žvėrynui, augalų parodai, orkestrui ar muziejų parodai)“;

d)

su „5 – Paraiška“ susiję „Nurodymai ir paaiškinimai“ iš dalies keičiami taip:

i)

1 punktas pakeičiamas taip:

„1.

Faktinio (re)eksportuotojo, bet ne jo tarpininko, vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas. Išduodant asmeninės nuosavybės sertifikatą arba muzikos instrumento sertifikatą, teisėto savininko vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas. Išduodant muzikos instrumento sertifikatą, jeigu pareiškėjas nėra teisėtas savininkas, formoje turėtų būti įrašomi ir savininko, ir pareiškėjo vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas, o atitinkamai leidimą išduodančiai institucijai reikėtų pateikti savininko ir pareiškėjo paskolos sutarties kopiją.“

;

ii)

3 punktas pakeičiamas taip:

„3.

Faktinio importuotojo, bet ne jo tarpininko, vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas. Išduodant asmeninės nuosavybės sertifikatą arba muzikos instrumento sertifikatą – palikti tuščią.“

;

iii)

5 punktas pakeičiamas taip:

„5.

Išduodant asmeninės nuosavybės sertifikatą arba muzikos instrumento sertifikatą – palikti tuščią.“

;

iv)

8 punktas pakeičiamas taip:

„8.

Aprašymas turi būti kuo tikslesnis, ir jame turi būti nurodytas Reglamento (EB) Nr. 865/2006, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą įgyvendinimo taisykles, VII priede pateiktas trijų raidžių kodas. Išduodant muzikos instrumento sertifikatą, kompetentinga institucija pagal instrumento aprašymą turėtų galėti patikrinti, ar sertifikatas atitinka importuojamą ar eksportuojamą egzempliorių, o aprašymą turėtų sudaryti tokie elementai kaip gamintojo vardas, pavardė (pavadinimas), serijos numeris ar kitos atpažinimo priemonės, pavyzdžiui, nuotraukos.“

;

v)

13 punktas papildomas šia eilute:

„X

 

Egzemplioriai, paimti iš jokios valstybės jurisdikcijai nepriklausančios jūros aplinkos“

;

vi)

14 punkto įrašas „Q Cirkams ir kilnojamosioms parodoms“ pakeičiamas įrašu „Q Kilnojamosioms parodoms (komerciniais tikslais viešai rodomam pavyzdžių rinkiniui, cirkui, žvėrynui, augalų parodai, orkestrui ar muziejų parodai)“;

2.

III priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

su „Originalu“ susijusių „Nurodymų ir paaiškinimų“ 14 punkte pridedama ši eilutė:

„X

 

Egzemplioriai, paimti iš jokios valstybės jurisdikcijai nepriklausančios jūros aplinkos“

;

b)

su „Paraiška“ susijusių „Nurodymų ir paaiškinimų“ 14 punkte pridedama ši eilutė:

„X

 

Egzemplioriai, paimti iš jokios valstybės jurisdikcijai nepriklausančios jūros aplinkos“

.

3.

IV priede viršutinė dešinioji antraštė pakeičiama taip:

„KILNOJAMOSIOS PARODOS SERTIFIKATAS

ASMENINĖS NUOSAVYBĖS SERTIFIKATAS

MUZIKOS INSTRUMENTO SERTIFIKATAS

PAPILDOMAS LAPAS“

;

4.

V priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

su „1 – Originalu“ susijusių „Nurodymų ir paaiškinimų“ 9 punkte pridedama ši eilutė:

„X

 

Egzemplioriai, paimti iš jokios valstybės jurisdikcijai nepriklausančios jūros aplinkos“

;

b)

su „3 – Paraiška“ susijusių „Nurodymų ir paaiškinimų“ 9 punkte pridedama ši eilutė:

„X

 

Egzemplioriai, paimti iš jokios valstybės jurisdikcijai nepriklausančios jūros aplinkos“

.


Top