EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D1876

2015 m. spalio 8 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/1876 dėl kontrolės priemonių taikymo 5-(2-aminopropil)indolui

OJ L 275, 20.10.2015, p. 43–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/1876/oj

20.10.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 275/43


TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2015/1876

2015 m. spalio 8 d.

dėl kontrolės priemonių taikymo 5-(2-aminopropil)indolui

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2005 m. gegužės 10 d. Tarybos sprendimą 2005/387/TVR dėl keitimosi informacija apie naujas psichoaktyvias medžiagas, jų rizikos įvertinimo ir kontrolės (1), ypač į jo 8 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę,

kadangi:

(1)

remiantis Sprendimo 2005/387/TVR 6 straipsniu neeiliniame Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro (toliau – ENNSC) išplėsto mokslinio komiteto posėdyje parengta naujos psichoaktyviosios medžiagos 5-(2-aminopropil)indolo rizikos įvertinimo ataskaita, ir 2013 m. balandžio 16 d. ši ataskaita pateikta Komisijai ir Tarybai;

(2)

5-(2-aminopropil)indolas yra indolo, pakeisto indolo žiedinės sistemos fenilo pusėje, sintetinis darinys. Manoma, kad tai stimuliuojamoji medžiaga, kuri gali turėti ir haliucinogeninį poveikį. 5-(2-aminopropil)indolas daugiausia buvo aptiktas miltelių pavidalu, tačiau taip pat tabletėmis bei kapsulėmis. Šios medžiagos galima nusipirkti internete bei vadinamosiose reikmenų parduotuvėse, ir ji parduodama kaip „tyrimų cheminė medžiaga“. Taip pat jos buvo aptikta produkto, parduodamo kaip „teisės aktais nekontroliuojama narkotinė ar psichotropinė medžiaga“, vadinamo „Benzo Fury“, pavyzdžiuose ir tabletėse, primenančiose ekstazį;

(3)

iš turimos informacijos ir duomenų matyti, kad ūmus 5-(2-aminopropil)indolo toksiškumas žmonėms gali sukelti tokį neigiamą poveikį kaip tachikardija ir hipertermija, taip pat gali sukelti midriazę, ažitaciją ir drebulį. 5-(2-aminopropil)indolas gali sąveikauti su kitomis medžiagomis, įskaitant vaistus ir stimuliuojamąsias medžiagas, veikiančius monoaminerginę sistemą. Konkretų fizinį 5-(2-aminopropil)indolo poveikį žmonėms įvertinti sunku, nes nėra paskelbta tyrimų, kuriais būtų įvertintas jo ūmus ir chroniškas toksiškumas, psichologinis poveikis bei įtaka elgsenai ar galimybė sukelti priklausomybę, taip pat dėl ribotos informacijos ir duomenų;

(4)

2012 m. balandžio–rugpjūčio mėn. keturiose valstybėse narėse užregistruoti 24 mirties atvejai, kai per autopsiją paimtuose mėginiuose 5-(2-aminopropil)indolo aptikta vieno arba kartu su kitomis medžiagomis. Nors neįmanoma tiksliai nustatyti, koks buvo 5-(2-aminopropil)indolo poveikis visais šiais mirties atvejais, kai kuriais atvejais būtent ši medžiaga nurodyta kaip mirties priežastis. Šiai naujai psichoaktyviajai medžiagai tapus plačiau prieinamai ir naudojamai, galėtų kilti rimtų pasekmių asmenų ir visuomenės sveikatai. Informacijos apie socialinę riziką, susijusią su 5-(2-aminopropil)indolu, nėra;

(5)

devynios Europos šalys ENNSC ir Europos policijos biurui (Europolui) pranešė, kad yra panešusios apie 5-(2-aminopropil)indolo aptikimą. Duomenų apie 5-(2-aminopropil)indolo naudojimo paplitimą nėra, tačiau iš negausios esamos informacijos matyti, kad ši medžiaga gali būti vartojama panašioje aplinkoje kaip ir kitos stimuliuojamosios medžiagos, pavyzdžiui, namuose, baruose, naktiniuose klubuose ar muzikos festivaliuose;

(6)

nėra informacijos, kuria remiantis būtų galima daryti išvadą, kad 5-(2-aminopropil)indolas gaminamas Sąjungoje, ir nėra įrodymų, kuriais remiantis šios naujos psichoaktyviosios medžiagos gamybą, platinimą ar tiekimą būtų galima susieti su organizuotu nusikalstamumu;

(7)

5-(2-aminopropil)indolas neturi jokios žinomos, nustatytos ar pripažįstamos medicininės vertės ar paskirties, be to, Sąjungoje šiai naujai psichoaktyviajai medžiagai nėra suteikta rinkodaros leidimo. Išskyrus tai, kad ši medžiaga naudojama kaip etaloninė analizės medžiaga ir atliekant mokslinius tyrimus, nėra duomenų, kad ji būtų naudojama kitiems tikslams;

(8)

5-(2-aminopropil)indolas nebuvo ir šiuo metu nėra vertinamas Jungtinių Tautų sistemoje, kaip apibrėžta Sprendime 2005/387/TVR. Dvi valstybės narės šiai naujai psichoaktyviajai medžiagai taiko kontrolės priemones pagal nacionalinės teisės aktus, kuriais vykdomi jų įsipareigojimai pagal 1971 m. Jungtinių Tautų psichotropinių medžiagų konvenciją. Penkios Europos šalys 5-(2-aminopropil)indolui kontroliuoti taiko nacionalinės teisės aktus dėl naujų psichoaktyviųjų medžiagų, pavojingų prekių ar vaistų;

(9)

rizikos įvertinimo ataskaitoje atskleidžiama, kad yra mažai mokslinių įrodymų, susijusių su 5-(2-aminopropil)indolu, ir nurodoma, kad jo keliamiems pavojams sveikatai ir socialinei rizikai įvertinti reikės tolesnių tyrimų. Tačiau esami įrodymai ir informacija yra pakankamas pagrindas visoje Sąjungoje 5-(2-aminopropil)indolui taikyti kontrolės priemones. Dėl 5-(2-aminopropil)indolo keliamo pavojaus sveikatai, kuris dokumentais patvirtintas šios medžiagos aptikus keliais mirties atvejais, apie kuriuos buvo pranešta, dėl to, kad vartotojai galėjo jo pavartoti to nežinodami, ir dėl to, kad jis neturi medicininės vertės ar paskirties, 5-(2-aminopropil)indolui visoje Sąjungoje turėtų būti taikomos kontrolės priemonės;

(10)

kadangi šešios valstybės narės jau kontroliuoja 5-(2-aminopropil)indolą įvairaus pobūdžio teisėkūros nuostatomis, kontrolės priemonių taikymas šiai medžiagai visoje Sąjungoje padėtų išvengti kliūčių tarpvalstybiniam teisėsaugos ir teisminiam bendradarbiavimui ir apsaugoti naudotojus nuo pavojų, kuriuos gali sukelti šios medžiagos vartojimas;

(11)

pagal Sprendimą 2005/387/TVR Tarybai suteikti įgyvendinimo įgaliojimai, kad būtų galima greitai ir remiantis ekspertinėmis žiniomis Sąjungos lygmeniu reaguoti atsiradus naujoms psichoaktyviosioms medžiagoms, kurias aptinka ir apie kurias praneša valstybės narės, toms medžiagoms taikant kontrolės priemones visoje Sąjungoje. Kadangi tokių įgyvendinimo įgaliojimų vykdymo inicijavimui taikomos sąlygos ir procedūra yra įvykdytos, turėtų būti priimtas įgyvendinimo sprendimas, kad 5-(2-aminopropil)indolui visoje Sąjungoje būtų taikomos kontrolės priemonės;

(12)

šiuo sprendimu pakeičiamas Tarybos įgyvendinimo sprendimas 2013/496/ES (2), kurį Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (toliau – Teismas) panaikino 2015 m. balandžio 16 d. Sprendimu byloje C-679/13 (3). Tame sprendime Teismas paliko galioti Sprendimo 2013/496/ES pasekmes, kol įsigalios nauji aktai, kuriais siekiama tą sprendimą pakeisti. Todėl nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos Sprendimas 2013/496/ES netenka galios;

(13)

siekiant užtikrinti 5-(2-aminopropil)indolo kontrolės priemonių tęstinumą visoje Sąjungoje šis sprendimas neturėtų daryti poveikio valstybių narių įsipareigojimams, susijusiems su terminu, iki kurio savo nacionalinės teisės aktuose jos turi nustatyti kontrolės priemones ir baudžiamąsias sankcijas tos naujos psichoaktyviosios medžiagos atžvilgiu, kaip nustatyta Sprendimo 2013/496/ES 2 straipsnyje;

(14)

Danijai Sprendimas 2005/387/TVR yra privalomas, todėl ji dalyvauja priimant ir taikant šį sprendimą, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2005/387/TVR;

(15)

Airijai Sprendimas 2005/387/TVR yra privalomas, todėl ji dalyvauja priimant ir taikant šį sprendimą, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2005/387/TVR;

(16)

Jungtinei Karalystei Sprendimas 2005/387/TVR nėra privalomas, todėl ji nedalyvauja priimant šį sprendimą, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2005/387/TVR, ir jis nėra jai privalomas ar taikomas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Naujai psichoaktyviajai medžiagai 5-(2-aminopropil)indolui visoje Sąjungoje taikomos kontrolės priemonės.

2 straipsnis

Sprendimas 2013/496/ES netenka galios nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos, nedarant poveikio valstybių narių įsipareigojimams, susijusiems su terminu, iki kurio savo nacionalinės teisės aktuose jos turi nustatyti kontrolės priemones ir baudžiamąsias sankcijas 5-(2-aminopropil)indolo atžvilgiu, kaip nustatyta Sprendimo 2013/496/ES 2 straipsnyje.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis sprendimas taikomas pagal Sutartis.

Priimta Liuksemburge 2015 m. spalio 8 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. ASSELBORN


(1)  OL L 127, 2005 5 20, p. 32.

(2)  2013 m. spalio 7 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas 2013/496/ES dėl kontrolės priemonių taikymo 5-(2-aminopropil)indolui (OL L 272, 2013 10 12, p. 44).

(3)  2015 m. balandžio 16 d. Teisingumo Teismo sprendimas Parlamentas/Taryba, C-679/13, ECLI:EU:C:2015:223.


Top