EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0259

2015 m. vasario 17 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2015/259 dėl paramos Cheminio ginklo uždraudimo organizacijos (CGUO) veiksmams įgyvendinant ES kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu strategiją

OJ L 43, 18.2.2015, p. 14–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/02/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/259/oj

18.2.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 43/14


TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2015/259

2015 m. vasario 17 d.

dėl paramos Cheminio ginklo uždraudimo organizacijos (CGUO) veiksmams įgyvendinant ES kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu strategiją

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 28 straipsnį,

kadangi:

(1)

2003 m. gruodžio 12 d. Europos Vadovų Taryba priėmė ES kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu strategiją (toliau – ES strategija), kurios III skyriuje pateiktas kovos su tokiu platinimu priemonių sąrašas;

(2)

ES strategijoje pabrėžiamas Konvencijos dėl cheminio ginklo kūrimo, gamybos, kaupimo ir panaudojimo uždraudimo bei jo sunaikinimo (toliau – CGUK) ir CGUO esminis vaidmuo kuriant pasaulį be cheminio ginklo. ES strategijoje Sąjunga įsipareigojo dėti pastangas, kad būtų visuotinai laikomasi pagrindinių nusiginklavimo ir neplatinimo sutarčių bei susitarimų, įskaitant CGUK. ES strategijos tikslai papildo CGUO tikslus, kurių pastaroji siekia būdama atsakinga už CGUK įgyvendinimą;

(3)

2004 m. lapkričio 22 d. Taryba priėmė Bendruosius veiksmus 2004/797/BUSP (1) dėl paramos CGUO veiksmams, kuriems nustojus galioti buvo priimti Bendrieji veiksmai 2005/913/BUSP (2), po kurių priimti Bendrieji veiksmai 2007/185/BUSP (3). Po Bendrųjų veiksmų 2007/185/BUSP buvo priimtas Sprendimas 2009/569/BUSP (4) ir Sprendimas 2012/166/BUSP (5), kuris nustoja galioti 2015 m. sausio 31 d.;

(4)

tokią intensyvią ir tikslingą Sąjungos paramą CGUO veiksmams būtina teikti toliau aktyviai įgyvendinant ES strategijos III skyrių. Reikia toliau dirbti propaguojant visapusišką CGUK įgyvendinimą ir veiksmus, kuriais remiamas valstybių CGUK šalių (toliau – valstybės šalys) pasirengimas užkirsti kelią išpuoliams, kuriuose naudojamos toksinės cheminės medžiagos, ir į juos reaguoti, tarptautinis bendradarbiavimas su cheminėmis medžiagomis susijusios veiklos srityje ir CGUO gebėjimas prisitaikyti prie pokyčių mokslo ir technologijų srityje. Priemonės, susijusios su visuotiniu CGUK taikymu, turėtų būti taikomos toliau ir būti tikslinamos bei nukreipiamos atsižvelgiant į mažėjantį valstybių, kurios nėra CGUK šalys, skaičių;

(5)

2013 m. balandžio 8–19 d. Hagoje (Nyderlandai) vyko valstybių šalių konferencijos trečioji specialioji sesija siekiant peržiūrėti CGUK veikimą. Sąjunga pritarė konferencijos galutinei ataskaitai, kurioje nagrinėti visi CGUK aspektai ir pateikta svarbių rekomendacijų dėl jos įgyvendinimo. Tos rekomendacijos taip pat apima prioritetinius Sąjungos tikslus, nurodytus 4 konstatuojamojoje dalyje ir ES strategijoje. Parama tų rekomendacijų įgyvendinimui yra esminė siekiant užtikrinti, kad CGUK ir toliau būtų aktuali ir kad būtų užkirstas kelias pakartotiniam cheminio ginklo atsiradimui;

(6)

Sąjunga teikė politinę, finansinę paramą ir paramą natūra bendroms JT ir CGUO operacijoms Sirijoje, kurių tikslas – visiškai sunaikinti Sirijos cheminį ginklą ir nuodingąsias chemines medžiagas. Sąjunga yra pasiryžusi remtis iš veiksmų Sirijoje įgyta patirtimi,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1.   Siekdama nedelsiant ir praktiškai taikyti kai kurias ES strategijos dalis, Sąjunga remia CGUO veiksmus siekiant šių tikslų:

stiprinti valstybių šalių gebėjimus vykdyti pagal CGUK prisiimtus savo įsipareigojimus,

stiprinti valstybių šalių pasirengimą užkirsti kelią išpuoliams, kuriuose naudojamos toksinės cheminės medžiagos, ir į juos reaguoti,

stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą su cheminėmis medžiagomis susijusios veiklos srityje,

remti CGUO gebėjimą prisitaikyti prie pokyčių mokslo ir technologijų srityje,

skatinti visuotinį taikymą raginant valstybes, kurios nėra šalys, prisijungti prie CGUK.

2.   Todėl ES strategijoje nurodytas priemones atitinkantys Sąjungos remiamos veiklos CGUO projektai yra šie:

I projektas. Įgyvendinimas nacionaliniu lygiu, tikrinimas ir visuotinis taikymas

Veikla

Regioniniai mokymo kursai valstybių šalių muitinėms apie CGUK perdavimų režimo techninius aspektus

E. mokymosi priemonių nacionalinėms valdžios institucijoms ir (arba) susijusiems suinteresuotiesiems subjektams atnaujinimas

Parama propagavimo planų, skirtų informuotumui apie CGUK įgyvendinimą nacionaliniu lygiu didinti, rengimui

Nacionalinių valdžios institucijų gebėjimų įgyvendinti nacionaliniu lygiu įvertinimas

Kuravimo programa

Teisinis seminaras Karibų ir Centrinės Amerikos valstybėms šalims

Mokymo gebėjimų stiprinimas, skirtas CGUO Techninio sekretoriato inspektoriams ir ekspertams

CGUO Tikrinimo padalinio informacijos tvarkymo sistemų modernizavimas

Vykdomosios tarybos atstovų ir besivystančios ekonomikos valstybių šalių stebėtojų vizitai į cheminių ginklų naikinimo objektus

Patirties, įgytos iš misijos Sirijoje, įgyvendinimas.

II projektas. Tarptautinis bendradarbiavimas

Veikla

Analitinių gebėjimų ugdymo kursas

Pramonės sektoriaus informavimas

Cheminės saugos ir saugumo valdymo seminarai

III projektas. Mokslas ir technologijos

Veikla

Chemijos srities informacinės technologijos siekiant sudaryti palankesnes sąlygas tarptautiniam bendradarbiavimui

Pokyčių mokslo ir technologijų srityje įvertinimas

Daugialypis chemijos panaudojimas: technologinių pokyčių saugumo aspektų supratimas

Parama CGUO mokslinės patariamosios tarybos laikinoms darbo grupėms

Standartizuotų analitinių metodų, skirtų biologinių toksinų analizei, parengimas

IV projektas. Valstybių šalių pasirengimas užkirsti kelią išpuoliams, kuriuose naudojamos cheminės medžiagos, ir į juos reaguoti

Veikla

Regioninis pagalbos ir apsaugos mokymas. Vidurinė Azija

Regioninės koordinavimo pratybos pagalbos teikimo srityje

Regioniniai pagalbos ir apsaugos seminarai

Teorinio modeliavimo pratybos

V projektas. Visuotinis taikymas ir informavimo veikla

Švietimo ir informavimo priemonių bei medžiagos vertimas ir platinimas

CGUO parodos parengimas

Jaunimo informavimo veikla

Palankesnių sąlygų visuotiniam taikymui sudarymas, sudarant palankesnes sąlygas valstybėms, nesančioms CGUK šalimis, prisijungti prie CGUK

Parama nevyriausybinių organizacijų dalyvavimui CGUO veikloje

Parama daugiaserijinio dokumentinio videofilmo „Fires“ kūrimui ir propagavimui

VI projektas. Afrikai skirta programa

Regioninis nacionalinių valdžios institucijų suinteresuotųjų subjektų forumas

Regioniniai mokymo kursai valstybių šalių muitinėms apie CGUK perdavimų režimo techninius aspektus

Akademinės ir (arba) informacinės medžiagos apie CGUK teikimas

Sinergija ir partnerystė siekiant užtikrinti efektyvų įgyvendinimą

Analitinių gebėjimų ugdymo kursai

Pramonės sektoriaus informavimas

Cheminės saugos ir saugumo valdymas

Išsamus pirmiau nurodytos Sąjungos remiamos CGUO veiklos aprašymas išdėstytas priede.

2 straipsnis

1.   Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai (toliau – vyriausiasis įgaliotinis) yra atsakingas už šio sprendimo įgyvendinimą.

2.   1 straipsnio 2 dalyje nurodytų projektų techninį įgyvendinimą atlieka CGUO Techninis sekretoriatas (toliau – Techninis sekretoriatas). Jis šią užduotį vykdo prižiūrint ir kontroliuojant vyriausiajam įgaliotiniui. Šiuo tikslu vyriausias įgaliotinis su Techniniu sekretoriatu sudaro būtinus susitarimus.

3 straipsnis

1.   1 straipsnio 2 dalyje nurodytiems projektams įgyvendinti skiriama orientacinė finansavimo suma yra 2 528 069 EUR.

2.   Išlaidos, finansuojamos 1 dalyje nustatyta suma, tvarkomos laikantis Europos Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų procedūrų ir taisyklių.

3.   Komisija prižiūri, kad 1 dalyje nurodytos išlaidos būtų tinkamai valdomos. Šiuo tikslu ji sudaro finansavimo susitarimą su Techniniu sekretoriatu. Susitarime numatoma, kad Techninis sekretoriatas turi užtikrinti Sąjungos įnašo matomumą atitinkamai pagal jo dydį, ir nurodomos priemonės, kuriomis būtų sudarytos palankesnės sąlygos sinergijos kūrimui bei užtikrinta, kad veikla nesidubliuotų.

4.   Po 2015 m. vasario 17 d. Komisija stengiasi kuo greičiau sudaryti 3 dalyje nurodytą finansavimo susitarimą. Ji praneša Tarybai apie visus sunkumus to proceso metu ir susitarimo sudarymo datą.

4 straipsnis

Vyriausiasis įgaliotinis Tarybai pateikia šio sprendimo įgyvendinimo ataskaitą, parengtą remiantis reguliariai teikiamomis Techninio sekretoriato rengiamomis ataskaitomis. Taryba vyriausiojo įgaliotinio ataskaitų pagrindu atlieka įvertinimą. Komisija teikia informaciją dėl 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų projektų finansinių aspektų.

5 straipsnis

1.   Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

2.   Šis sprendimas nustoja galioti po 36 mėnesių nuo finansavimo susitarimo, nurodyto 3 straipsnio 3 dalyje, sudarymo dienos. Tačiau jis nustoja galioti po šešių mėnesių nuo jo įsigaliojimo, jei iki to laiko nesudaromas tas finansavimo susitarimas.

Priimta Briuselyje 2015 m. vasario 17 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. REIRS


(1)  2004 m. lapkričio 22 d. Tarybos bendrieji veiksmai 2004/797/BUSP dėl paramos OPCW veiksmams, įgyvendinant ES kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu strategiją (OL L 349, 2004 11 25, p. 63).

(2)  2005 m. gruodžio 12 d. Tarybos bendrieji veiksmai 2005/913/BUSP dėl paramos Cheminio ginklo uždraudimo organizacijos (OPCW) veiksmams, įgyvendinant ES kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu strategiją (OL L 331, 2005 12 17, p. 34).

(3)  2007 m. kovo 19 d. Tarybos bendrieji veiksmai 2007/185/BUSP dėl paramos Cheminio ginklo uždraudimo organizacijos (OPCW) veiksmams įgyvendinant ES kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu strategiją (OL L 85, 2007 3 27, p. 10).

(4)  2009 m. liepos 27 d. Tarybos sprendimas 2009/569/BUSP dėl paramos Cheminio ginklo uždraudimo organizacijos (OPCW) veiksmams įgyvendinant ES kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu strategiją (OL L 197, 2009 7 29, p. 96).

(5)  2012 m. kovo 23 d. Tarybos sprendimas 2012/166/BUSP dėl paramos Cheminio ginklo uždraudimo organizacijos (CGUO) veiksmams įgyvendinant ES kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu strategiją (OL L 87, 2012 3 24, p. 49).


PRIEDAS

Sąjungos parama CGUO veiksmams įgyvendinant ES kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu strategiją

I projektas. Įgyvendinimas nacionaliniu lygiu ir tikrinimas

Uždaviniai

Stiprinti valstybių šalių gebėjimus vykdyti pagal CGUK prisiimtus savo įsipareigojimus.

Remti cheminio ginklo neplatinimą, taikant CGUK numatytas patikrinimo ir įgyvendinimo priemones.

Paspartinti ir užtikrinti cheminio ginklo atsargų ir gamybos objektų naikinimą taikant CGUK numatytas patikrinimo priemones.

Tikslai

1 tikslas (Įgyvendinimas nacionaliniu lygiu)

Sustiprinti valstybių šalių gebėjimai vykdyti efektyvų įgyvendinimą nacionaliniu lygiu.

Didesnis skaičius valstybių šalių, kurios gali vykdyti efektyvų įgyvendinimą nacionaliniu lygiu kokybiniu ir kiekybiniu požiūriu.

Geresnis nacionalinių valdžios institucijų klausimų, susijusių su CGUK, supratimas ir informuotumas apie juos siekiant tinkamo bendradarbiavimo ir paramos.

Didesnis skaičius valstybių šalių, kurios gali svarstyti bei rengti teisės aktus ir juos vėliau patvirtinti.

Muitinių, kontroliuojančių prekybą cheminėmis medžiagomis ir vykdančių jos stebėseną, efektyvus veikimas.

2 tikslas (Tikrinimas)

CGUO inspektoriams ir ekspertams teikiamų mokymo kursų didesnis efektyvumas ir pilnavertės paslaugos.

CGUO Tikrinimo padalinio informacijos tvarkymo sistemos geresni veiklos procesai bei informacijos kokybė ir įgytas gebėjimas naudotis šiuolaikiniais informacijos analizės metodais.

Valstybės šalys geba stebėti pažangą, padarytą siekiant visiškai sunaikinti cheminių ginklų atsargas, gali nustatyti bei spręsti problemas, kad sunaikinimas būtų įgyvendintas ankstyvame etape, ir tvirčiau pasitiki, kad cheminių ginklų turėtojai imsis realių ir konkrečių veiksmų, kad cheminiai ginklai būtų visiškai sunaikinti.

Geresnis CGUO gebėjimas ateityje prisitaikyti situacijose, panašiose į misiją Sirijoje, tikrinimo režimo ir veiklos patobulinimai, geresni santykiai su tarptautinėmis organizacijomis partnerėmis.

Rezultatai

1 rezultatas (Įgyvendinimas nacionaliniu lygiu)

Muitinės pareigūnai geriau supranta ir geriau geba efektyviai vykdyti pareigas, susijusias su į sąrašus įtrauktų cheminių medžiagų importu ir (arba) eksportu, ir geriau koordinuoja veiklą su nacionalinėmis valdžios institucijomis.

Nacionalinių valdžios institucijų darbuotojai ir susiję suinteresuotieji subjektai turi teisingą ir atnaujintą informaciją elektronine forma, kad būtų užtikrintas efektyvus mokymasis.

Nacionalinės valdžios institucijos turi sistemines planavimo priemones efektyviam nacionalinių pastangų įgyvendinimui.

Nacionalinės valdžios institucijos turi išsamią informaciją apie esamą padėtį ir konkrečius poreikius ir daro pažangą stiprindamos gebėjimus efektyvaus įgyvendinimo nacionaliniu lygiu planavimui užtikrinti.

Kuruojamos valstybės šalys turi geresnius įgyvendinimo nacionaliniu lygiu gebėjimus ir dirba bendradarbiaudamos su kuruojančia valstybe šalimi.

Valstybės šalys geriau supranta ir turi daugiau žinių, kokie turi būti tinkami procesai pagal nacionalinę teisę įgyvendinant nacionalinius įsipareigojimus pagal CGUK.

2 rezultatas (Tikrinimas)

Išlaikoma CGUO inspektorių ir ekspertų tinkamus standartus atitinkančio lygio praktinė patirtis ir praktinės žinios, susijusios su darbu, susijusiu su į 1 sąrašą įtrauktomis cheminėmis medžiagos.

Įgyti šiuolaikiniai CGUO Tikrinimo padalinio informacijos tvarkymo sistemos pajėgumai ir nutrauktas nesujungtų pasenusių sistemų eksploatavimas.

Valstybės šalys geriau supranta problemas ir techninius sunkumus, susijusius su cheminio ginklo sunaikinimu, ir tvirčiau pasitiki, jog imamasi realių ir konkrečių veiksmų, kad būtų visiškai sunaikintos cheminio ginklo atsargos.

CGUO geriau supranta misiją Sirijoje, įvertina padarinius CGUK režimui ir įtraukia įgytą patirtį į vidaus veiklos procedūras bei praktiką.

Veikla

1.   Regioniniai mokymo kursai valstybių šalių muitinėms apie CGUK perdavimų režimo techninius aspektus

Muitinės pareigūnams parama nustatyta pagal Bendruosius veiksmus 2005/913/BUSP, Bendruosius veiksmus 2007/185/BUSP, Sprendimą 2009/569/BUSP ir Sprendimą 2012/166/BUSP. Remiantis įgyta patirtimi, mokymo kursuose bus vykdomas muitinės pareigūnų informavimas siekiant patobulinti duomenų apie į sąrašus įtrauktų cheminių medžiagų importą ir eksportą rinkimą ir perdavimą nacionalinėms valdžios institucijoms. Rengiamas mokymas apims praktinį demonstravimą ir pratybas bei instruktorių mokymo elementą. Mokymą Lotynų Amerikos ir Karibų jūros valstybių regione vykdys Techninio sekretoriato Paramos įgyvendinimui padalinys, techninėmis žiniomis prisidės Deklaracijų padalinys.

2.   E. mokymosi priemonės nacionalinėms valdžios institucijoms ir (arba) susijusiems suinteresuotiesiems subjektams atnaujinimas

Parama e. mokymosi priemonės, skirtos nacionalinėms valdžios institucijoms ir (arba) susijusiems suinteresuotiesiems subjektams, plėtojimui nustatyta pagal Sprendimą 2012/166/BUSP. Valstybės šalys nuo 2013 m. turi prieigą prie e. mokymosi modulių ir galimybę jais naudotis. Siekiant užtikrinti, kad informacija ir medžiaga išliktų aktuali bei naudinga, bus atliktas vartotojų atsiliepimų ir rekomendacijų įvertinimas, o rezultatai bus panaudoti priemonės atnaujinimui ir patobulinimui. Tikimasi, kad valstybės šalys plačiau naudos e. mokymąsi. Techninis sekretoriatas svarsto galimybę nustatyti, kad e. mokymasis būtų privalomas tam tikro CGUO teikiamo mokymo atveju.

3.   Parama propagavimo planų rengimui

Keletas nacionalinių valdžios institucijų nurodė, kad joms buvo sunku užtikrinti tinkamą kai kurių suinteresuotųjų institucijų bendradarbiavimo ir paramos lygį. Taip buvo daugiausia dėl to, kad nebuvo pakankamai suprantama CGUK, prievolės ir įpareigojimai valstybėms šalims, ir trūko informuotumo apie tai. Toks įgūdžių, žinių ir patirties stygius propagavimo procese reiškia, kad kai jis pradedamas vykdyti, ne dažnai būna efektyvus. Reikia parengti ir (arba) patobulinti esamus propagavimo planus, kad jie būtų praktiškesni ir naudingesni. Propagavimo planai apims: švietimo ir informavimo veiklą, viešinimo medžiagos ir informacijos rinkinių rengimą bei veiksmų planų projektus. Bus parengtos gairės ir strategijos efektyviam švietimui ir informavimo veiklai nacionaliniu bei regioniniu lygiais ir valstybės, dalyvaujančios bandomajame projekte, jais naudosis kaip orientyru atitinkamai sau rengdamos propagavimo planus. Bandomieji projektai bus rengiami visuose regionuose: Azijoje, Lotynų Amerikoje ir Karibų valstybėse, Afrikoje ir Rytų Europoje.

4.   Įgyvendinimo nacionaliniu lygiu gebėjimų vertinimas

Nacionalinės valdžios institucijos turėtų gebėti efektyviai įgyvendinti CGUK. Kai kurioms nacionalinėms valdžios institucijoms reikia pagalbos siekiant užtikrinti, kad jos gebėtų efektyviai atlikti savo vaidmenį. Yra keletas veiksnių, galinčių turėti įtakos jų veiklos rezultatams. Kad Techninis sekretoriatas galėtų laiku teikti efektyvią paramą, būtina įvertinti jų nacionalinius gebėjimus, kad būtų geriau suprasti jų poreikiai. Vertinimo programos bus įgyvendinamos visuose regionuose. Konkrečiai, gebėjimų vertinimą atliks Techninis sekretoriatas kartu su atitinkama nacionaline valdžios institucija. Prieš surengiant faktinės padėties įvertinimo vizitą į valstybę, atitinkami Techninio sekretoriato padaliniai atliks dokumentų peržiūrą, kad būtų nustatyta, kaip valstybė įgyvendina CGUK. Vizito metu grupė rengs susitikimus ir konsultacijas su atitinkamomis agentūromis. Po kiekvieno vizito bus parengta ataskaita, kurioje nurodomi pagrindiniai pokyčiai ir tolesnių veiksmų planas gebėjimų stiprinimui.

5.   Kuravimo programa

Nacionalinių valdžios institucijų kuravimo programa siekiama sukurti nacionalinės valdžios institucijos, kuri sėkmingiau ir efektyviau įgyvendina savo įsipareigojimus pagal CGUK, ir kitos valdžios institucijos, ne taip sėkmingai ir efektyviai įgyvendinančios savo įsipareigojimus, partnerystę. Tai pagerina pastarosios nacionalinės valdžios institucijos funkcionavimą. Šią programą CGUO įgyvendina keletą metų ir ji pasirodė esanti labai naudinga. Kuravimo programos bus įgyvendinamos Afrikoje, Azijoje, Karibų valstybėse ir Lotynų Amerikoje.

6.   Teisinis seminaras Karibų ir Centrinės Amerikos valstybėms šalims

Šie seminarai yra Techninio sekretoriato pastangų skatinti Karibų ir Centrinės Amerikos valstybes šalis greičiau priimti nacionalinius įgyvendinimo teisės aktus dalis. Pagrindinis tikslas – teikti praktinę pagalbą dalyvaujančioms valstybėms šalims su nacionaliniu CGUK įgyvendinimu susijusiais teisiniais klausimais. Šiais seminarais taip pat siekiama remti valstybes šalis joms rengiant galutines atitinkamų projektų redakcijas ir suteikti galimybę pakviestoms valstybėms šalims tiesiogiai konsultuotis su CGUO Paramos įgyvendinimui padalinio atstovais dėl nacionalinių įgyvendinimo teisės aktų rengimo, taip pat dėl kitokios teisinės pagalbos, pavyzdžiui, dėl papildomų normų ir taisyklių rengimo, teikimo.

7.   Mokymo gebėjimų stiprinimas, skirtas Techninio sekretoriato inspektoriams ir ekspertams

Mokymo kursai, apimantys darbą, susijusį su į 1 sąrašą įtrauktomis cheminėmis medžiagomis, yra vienas iš pastangų išlaikyti CGUO praktinės patirties ir sukauptų praktinių žinių lygį esminių elementų. Griežtų techninių standartų laikymasis yra būtinas siekiant užtikrinti Techninio sekretoriato inspektoriams ir ekspertams rengiamų mokymo kursų paslaugų veiksmingumą ir pilnavertiškumą. Tuo pat metu taip bus padidinta cheminė bei biologinė sauga ir pagerintas pasirengimas užkirsti kelią išpuoliams, kuriuose naudojamos toksinės cheminės medžiagos, ir į juos reaguoti. Ši veikla apims reikiamos įrangos, prietaisų ir medžiagos pirkimą; dėl to pagerės susijusių laboratorijų veiklos rezultatai.

8.   CGUO Tikrinimo padalinio Informacijos tvarkymo sistemų modernizavimas

Šiuo metu CGUO Tikrinimo padalinys naudoja įvairias pasenusias informacines sistemas, kai kurios iš jų yra itin individualizuotos. Tokios sistemos trukdo veiksmingai ir efektyviai tvarkyti informaciją.

Tokie trukdžiai, be kita ko, yra:

nesujungtos sistemos,

pasenusios sistemos, kurioms trūksta šiuolaikinių pajėgumų,

itin didelis sistemų individualizavimas ir tai, kad neįmanoma laiku ir išteklių atžvilgiu veiksmingai atlikti patobulinimų,

tai, kad nėra šiuolaikiškų funkcijų, pavyzdžiui viso teksto paieškos funkcijų ir skaitmeninio tvarkymo,

tai, kad nėra vartotojo atliekamo darbo srauto proceso valdymo galimybių.

Šia veikla siekiama modernizuoti CGUO Tikrinimo padalinio informacijos tvarkymo sistemas pakeičiant tas pagal užsakymą pritaikytas sistemas organizacijos dokumentų tvarkymo priemone, turinčia šiuolaikiškų pajėgumų. Tikimasi, kad tai bus naudinga, nes padidės informacijos tvarkymo veiksmingumas, sumažės rankomis atliekamo darbo, pagerės duomenų kokybė ir padidės analitiniai pajėgumai.

9.   Vykdomosios tarybos atstovų ir besivystančios ekonomikos valstybių šalių stebėtojų vizitai į cheminių ginklų naikinimo objektus

Iki šiol yra surengti aštuoni vizitai – keturi Jungtinėse Amerikos Valstijose, trys Rusijos Federacijoje ir vienas Kinijoje (į nebenaudojamų cheminių ginklų naikinimo objektus), finansavimą teikiant pagal Bendruosius veiksmus 2007/185/BUSP, Sprendimą 2009/569/BUSP ir Sprendimą 2012/166/BUSP. Iki šiol surengti vizitai buvo naudingi kaip priemonės klausimams arba problemoms, susijusioms su cheminį ginklą turinčios valstybės šalies programa, pagal kurią ji turi įvykdyti savo įsipareigojimus sunaikinti savo cheminį ginklą, spręsti. Šie vizitai bus naudingi visoms valstybėms šalims – jais bus padėta užtikrinti didesnį skaidrumą ir stiprinti pasitikėjimą, kad daroma pažanga visiškai sunaikinant likusius cheminius ginklus pagal CGUK nuostatas ir tikrinant Techniniam sekretoriatui. Projektu turėtų būti skatinamas platesnis valstybių šalių dalyvavimas tokiuose vizituose, tuo pat metu atsižvelgiant į atitinkamus finansinius kriterijus ir imantis veiksmų, kad būtų užtikrinta tinkama dalyvių rotacija.

10.   Patirties, įgytos iš misijos Sirijoje, įgyvendinimas

Pasibaigus programai, kurios numatomas tikslas – panaikinti Sirijos cheminio ginklo programą, CGUO atliks savo dalyvavimo šioje precedento neturinčioje operacijoje apžvalgą. Be to, CGUO jau dalyvauja vykdant tyrimą dėl cheminio ginklo naudojimo Sirijoje 2013 m. įgytos patirties pritaikymo pratybose, kurias vykdo Jungtinių Tautų (toliau – JT) Nusiginklavimo reikalų biuras (toliau – JT NRB). Todėl didelė dalis patirties, įgytos iš JT tyrimo ir misijos siekiant sunaikinti Sirijos cheminį ginklą, turėtų būti nustatyta 2014 m.

Įgyta patirtimi reikės remtis ir ją reikės įtraukti į CGUO procedūras bei veiklą. Kad tai būtų atlikta kuo efektyviau, siūloma surengti seminarus siekiant išanalizuoti įgytą patirtį ir atitinkamos 2013 m. bei 2014 m. Sirijoje vykdytos veiklos padarinius CGUO. Šių seminarų rezultatai bus įtraukti į patikslintas CGUO procedūras ir būsimas mokymo programas.

II projektas. Tarptautinis bendradarbiavimas

Uždaviniai

Stiprinti ekonominį ir technologinį vystymąsi pasitelkiant tarptautinį bendradarbiavimą chemijos srityje, plėtojant veiklą, kuri, atsižvelgiant į jos tikslus, nėra uždrausta pagal CGUK.

Propaguoti CGUO misiją ir CGUK tikslus aktyviau įtraukiant valstybes šalis į tarptautinio bendradarbiavimo iniciatyvas, kuriomis siekiama naudoti chemines medžiagas taikiais tikslais.

Tikslai

Besivystančios arba pereinamojo laikotarpio ekonomikos valstybėse šalyse stiprinti valstybės finansuojamų laboratorijų gebėjimus įgyvendinti CGUK cheminių medžiagų naudojimo taikiais tikslais srityje.

Besivystančios arba pereinamojo laikotarpio ekonomikos valstybėms šalims padėti stiprinti cheminės saugos ir saugumo valdymo metodus mažosiose ir vidutinėse chemijos pramonės įmonėse.

Rezultatai

Aukštesnė besivystančios arba pereinamojo laikotarpio ekonomikos valstybių šalių techninė kompetencija valstybės finansuojamose laboratorijose tirti chemines medžiagas, susijusias su CGUK įgyvendinimu nacionaliniu lygiu, ir chemines medžiagas naudoti taikiais tikslais taikant šiuolaikinius tyrimo metodus, visų pirma naudojant dujų chromatografiją (GC) ir dujų chromatografiją-masės spektrometriją (GC-MS).

Aukštesnis besivystančios arba pereinamojo laikotarpio ekonomikos valstybių šalių mažųjų ir vidutinių įmonių darbuotojų, pramonės asociacijų atstovų ir nacionalinių valdžios institucijų ir (arba) vyriausybinių institucijų atstovų kompetencijos bei supratimo lygis procesų saugos ir saugumo valdymo srityje.

Veikla

1.   Analitinių gebėjimų ugdymo kursai

Šie kursai vyksta dvi savaites, jų metu dalyviams rengiamas teorinis mokymas ir praktiniai užsiėmimai GC ir GC-MS srityse. Nagrinėjamos šios temos: techninė įranga, sistemų patvirtinimas ir optimalų galimybių išnaudojimas, problemų nustatymas, aplinkos mėginių paruošimas ir tokių mėginių GC/GC-MS tyrimas dėl su CGUK susijusių cheminių medžiagų. Dalyviams taip pat rengiamas intensyvus praktinis mokymas, skirtas įvairių mėginių plokštelių, kurios turi būti tiriamos naudojant GC kartu su elementų selektyviais detektoriais ir GC-MS elektronų poveikio bei cheminės jonizacijos būsenose, ruošimui. Galiausiai, dalyviai susipažindinami su įvairiomis ekstrahavimo, valymo ir derivacijos procedūromis. Kursai vedami remiant VERIFIN, pripažintai institucijai, atrinktai pasitelkiant skaidrią konkurso procedūrą, su kuria CGUO sudarė penkerių metų sutartį.

2.   Pramonės sektoriaus informavimas – cheminės saugos ir saugumo valdymo seminarai

Šie seminarai trunka dvi su puse dienos. Juose nagrinėjami, inter alia, saugos ir saugumo chemijos pramonėje klausimai, cheminio valdymo strategijos, cheminio proceso saugos valdymas, pramonės sektoriaus geriausios praktikos pavyzdžiai ir įvadas į atsakingos priežiūros iniciatyvą (angl. Responsible Care®).

Įvadinėje sesijoje taip pat pateikiama CGUK bei tarptautinių bendradarbiavimo programų apžvalga. Atitinkamais atvejais bus užtikrintas bendradarbiavimas ir veiksmų koordinavimas su kitais šioje srityje patirties turinčiais subjektais.

Vienas seminaras bus skirtas Šiaurės Afrikai, Artimiesiems Rytams ir Persijos įlankai ir vyks arabų kalba.

III projektas. Mokslas ir technologijos

Uždaviniai

CGUO generaliniam direktoriui (toliau – generalinis direktorius) sudaryti galimybę teikti konsultacijas ir rekomendacijas valstybių šalių konferencijai, CGUO Vykdomajai tarybai arba valstybėms šalims mokslo ir technologijų, susijusių su CGUK, srityse.

Tikslai

Nustatyti CGUO su mokslu ir technologijomis susijusios veiklos kryptį tarpiniu laikotarpiu tarp Ketvirtosios ir Penktosios peržiūros konferencijų.

Generaliniam direktoriui sudaryti sąlygas teikti specialias konsultacijas CGUO politikos formavimo organams ir valstybėms šalims mokslo ir technologijų, susijusių su CGUK, srityse.

Pasitelkti daugiau mokslo srities specialistų, kuriais galėtų naudotis CGUO, ir naudotis patobulintais mechanizmais siekiant gauti informaciją apie cheminės stebėsenos technologijų raidą ir informacinėmis priemonėmis, skirtomis sudėtingų duomenų rinkinių, kuriuose yra informacijos apie chemines medžiagas, analizei.

Kurti ir palaikyti tinklą, jungiantį ne techninės srities suinteresuotuosius subjektus, kurie gali papildyti mokslo srities specialistų, kuriais naudojasi CGUO, veiklą vertinant visus naujų mokslo šakų ir technologijų aspektus, siekiant teikti išsamesnes konsultacijas apie mokslą ir technologijas bei jų poveikį.

Sudaryti sąlygas kelioms ne vietoje esančioms laboratorijoms tirti toksinus remiant CGUK.

Rezultatai

Besiplečiantis mokslo srities specialistų, kuriais gali naudotis CGUO, tinklas, kuris sustiprins dedamas mokslo ir technologijų stebėsenos pastangas ir padidins CGUK vaidmenį ir žinomumą tarp mokslo bendruomenės narių.

Užmegzti ir palaikomi ryšiai su mokslo srities specialistais, kurie dalyvauja plėtojant naujas mokslo šakas ir technologijas, susijusias su CGUK.

Sudarytos galimybės ne techninės srities suinteresuotuosius subjektus įtraukti į produktyvias diskusijas mokslo ir technologijų plėtojimo klausimais su techninės srities ekspertais siekiant įvertinti poveikį saugumui ir riziką.

Konsultacijos ir rekomendacijos mokslo ir technologijų srityse, susijusiose su CGUK, kuriuos CGUK Mokslinė patariamoji taryba teikia valstybėms šalims.

Didesnis informuotumas apie poreikį tirti su CGUK susijusius toksinus.

Veikla

1.   Chemijos srities informacinės technologijos, skirtos palankesnėms sąlygoms tarptautiniam bendradarbiavimui sudaryti

Šia veikla siekiama sukurti mokslininkų darbo grupę siekiant bendrai rinkti, lyginti ir analizuoti duomenis, turinčius unikalius cheminius pėdsakus. Siekiama kaupti cheminius pėdsakus turinčius duomenis, surinktus vykdant plataus spektro įprastą cheminės stebėsenos veiklą (pvz., vykdant atmosferos stebėseną, renkant aplinkos mėginius, atliekant vandens testavimą ir vykdant kitą veiklą surinktus duomenis). Tikslas – suburti skirtingų pasaulio regionų chemijos ir informatikos srities mokslininkus siekiant sukurti centrą, per kurį kolegoms būtų platinama informacija, kad būtų galima vizualizuoti pasaulinę ir regioninę veiklą chemijos srityje ir atlikti jos informacinę analizę. Šiuo darbu siekiama sudaryti palankesnes sąlygas Techniniam sekretoriatui bendradarbiauti su mokslo bendruomene. Pagrindinis rezultatas bus duomenų lyginimo centras, kuriame duomenys bus lyginami ir redukuojami į formatus, suderinamus su analitinėmis priemonėmis, kurias naudoja bendradarbiaujantys tyrėjai. Viename iš dalyvaujančių universitetų įkurtas centras rems bendradarbiaujančių mokslininkų tinklą ir stiprins jo gebėjimus plėstis pasibaigus įgyvendinimo laikotarpiui.

2.   Pokyčių mokslo ir technologijų srityje įvertinimas

Rengiami ekspertų seminarai, kuriuose dalyvauja ir Mokslinės patariamosios tarybos nariai, Tarptautinės teorinės ir taikomosios chemijos sąjungos asocijuoti ekspertai ir kiti ekspertai, siekiant įvertinti dabartinių ir ateityje galimų pokyčių mokslo ir technologijų srityje poveikį CGUK įgyvendinimui.

Šiuo darbu bus teikiama parama Mokslinei patariamajai tarybai rengiant pokyčių mokslo ir technologijų srityje ataskaitą, skirtą CGUK ketvirtosios peržiūros konferencijai.

Bus nagrinėjamos galimų partnerysčių su kitomis tarptautinėmis organizacijomis galimybės siekiant įvykdyti šią veiklą.

3.   Daugialypis chemijos panaudojimas: technologijų pokyčių saugumo aspektų supratimas

Rengiami regioniniams kompetencijų centrams ir universitetų fakultetams, susijusiems su masinio naikinimo ginklo saugumo klausimais, skirti seminarai. Tikslas – padėti tiems, kuriems kyla susirūpinimas dėl technologijų pokyčių poveikio, suprasti procesą, kaip technologijos yra sugalvojamos, plėtojamos, pritaikomos ir įdiegiamos.

Seminare dalyvaujantys asmenys įgys gebėjimų ir supratimą:

mokslo disciplinų (visų pirma, chemijos ir biologijos susiejimas, tačiau tuo neapsiribojant) susiejimo srityje, nes tai yra didelė naujųjų technologijų plėtojimo galimybė ir gali taikomųjų programų ir metodų pagrindu tapti bendra technologijų plėtra,

technologijų stebėsenos geriausios praktikos srityje,

kaip geriau įvertinti naujųjų ir kintančių technologijų riziką ir

kaip suvokti, kad naujųjų technologijų pritaikymas yra lemiamas veiksmingo saugumo valdymo aspektas.

Ši veikla suteiks daugiau įžvalgos, kaip mokslu ir technologijomis remiamas veiksmingas daugiašalio saugumo ir masinio naikinimo ginklo sutarčių įgyvendinimas, pasinaudojant CGUK pavyzdžiu.

4.   Mokslinės patariamosios tarybos laikinosios darbo grupės

Laikinųjų darbo grupių pagalbiniais posėdžiais bus sudaryta galimybė Mokslinei patariamajai tarybai teikti specializuotas technines konsultacijas generaliniam direktoriui dėl CGUK įgyvendinimo. O tai savo ruožtu generaliniam direktoriui suteiks galimybę konsultuoti politikos formavimo organus ir valstybe šalis politikos klausimais, remiantis tvirtomis mokslinėmis rekomendacijomis.

5.   Veikla siekiant parengti standartizuotus analitinius metodus, skirtus biologinių toksinų analizei

Biologiniai toksinai reglamentuojami Biologinių ginklų konvencija (toliau – BGK). Du biologiniai toksinai (ricinas ir saksitoksinas) taip pat yra įtraukti į CGUK sąrašą kaip cheminis ginklas ir yra griežtai reglamentuojami. Kiti biologiniai toksinai taip pat gali atitikti CGUK bendro tikslo kovoti su toksinių medžiagų naudojimu kare kriterijus.

BGK nėra nustatyta griežto tikrinimo režimo kaip CGUK. Pagal CGUK inspektoriai yra įgalioti imti mėginius ir atlikti analizę vietoje (jei įmanoma, tačiau dažnai neįmanoma biologinių toksinų atveju) arba nusiųsti juos į ne vietoje esančias laboratorijas. Norint atlikti analizę ne vietoje esančiose laboratorijose, reikalinga sudėtinga analitinė įranga ir metodai, taip pat etaloninės medžiagos ar nuorodiniai duomenys.

Šiam projektui CGUO laboratorija ir bendradarbiaujančios laboratorijos:

parengs ir (arba) įgys etalonines medžiagas

atliks palyginamuosius laboratorinius bandymus

parengs ir patvirtins rekomenduojamas veiklos procedūras, skirtas biologinių toksinų analizei

rinks nuorodinius duomenis iš bendradarbiaujančių laboratorijų

dalysis rekomenduojamomis veiklos procedūromis ir nuorodiniais duomenimis su bendradarbiaujančiomis laboratorijomis ir mokslo bendruomene

vertins analitines procedūras/aptikimo rinkinius, kuriuos galima naudoti vietoje siekiant padėti priimti sprendimus ne vietoje atliekant analizę ir kaip apsauginį komponentą vietoje dirbantiems inspektoriams.

IV projektas. Valstybių šalių pasirengimas užkirsti kelią išpuoliams, kuriuose naudojamos cheminės medžiagos, ir į juos reaguoti

Uždaviniai

Prisidėti prie valstybių šalių gebėjimo užkirsti kelią teroro aktams, kurių metu naudojamas cheminis ginklas, būti jiems pasirengusioms ir į juos reaguoti plėtojimo, taip pat gerinti jų reagavimą į pagalbos prašymus cheminių medžiagų panaudojimo ar jų panaudojimo pavojaus atveju.

Tikslai

Didinti valstybių šalių informuotumą apie tai, kad svarbu laiku pateikti išsamias deklaracijas dėl nacionalinių apsaugos tikslams skirtų programų.

Didinti valstybių šalių indėlį padedant CGUO pasirengti reaguoti į pagalbos prašymus.

Skatinti valstybes šalis puoselėti regioninių tinklų kūrimą savo regionuose ar subregionuose, kad jos geriau suderintai reaguotų į išpuolius, kai naudojamas cheminis ginklas.

Raginti valstybes šalis užmegzti subregionų veiksmų koordinavimo ir bendradarbiavimo santykius reaguojant su cheminiu ginklu susijusių ekstremalių situacijų atveju.

Stiprinti valstybių šalių gebėjimą toliau skleisti mokymo kursuose įgytas žinias ir gebėjimus.

Išbandyti ir įvertinti cheminės avarijos prevenciją, pasirengimą jai ir reagavimą į ją nacionaliniu lygiu, taip pat geriau informuoti apie tai, kokių reikia imtis tolesnių veiksmų siekiant stiprinti pasirengimą.

Išbandyti ir įvertinti tarptautinės bendruomenės veiksmų koordinavimą cheminės avarijos prevencijos ir reagavimo į ją atveju.

Rezultatai

Sudarytos išankstinės sąlygos sukurti regioninį greitojo reagavimo personalo tinklą.

Valstybės šalys informuotos, kad svarbu laiku pateikti išsamias deklaracijas dėl nacionalinių apsaugos tikslams skirtų programų.

Valstybės šalys yra geriau pasirengusios teikti pagalbą CGUO reaguodamos į pagalbos prašymą.

Didesnis valstybių šalių informuotumas apie būtinybę skatinti bendradarbiavimą išpuolio atveju kilus su cheminiu ginklu susijusioms ekstremaliosioms situacijoms.

Vidurinės Azijos valstybių šalių instruktorių grupė, kuri gali prisidėti prie reagavimo į su cheminiu ginklu susijusias ekstremaliąsias situacijas plano mokydama savo pirmojo reagavimo pajėgų narius.

Susijusių valstybių šalių reagavimo į ekstremaliąją situaciją planai, skirti su toksinėmis cheminėmis medžiagomis susijusioms avarijoms likviduoti, patobulinti įtraukiant žinių ir praktikos perdavimą.

Veikla

1.   Regioniniai pagalbos ir apsaugos mokymai

Vidurinės Azijos valstybėms šalims skirtas viso ciklo mokymo modulis siekiant įtraukti bazinius ir aukštesnio lygio mokymo kursus pagalbos ir apsaugos srityje. Po kursų būtų surengtos žinias užtvirtinančios pratybos, kurių metu dalyviai įgytas žinias taikytų praktikoje realiomis sąlygomis. Šio mokymų ciklo rezultatas bus padidintas atsparumas toksinių cheminių medžiagų naudojimui netinkamais tikslais ir sustiprinti nacionaliniai bei regioniniai gebėjimai reaguoti į toksinių cheminių medžiagų naudojimą netinkamais tikslais. Paskui bus svarstoma galimybė šiuos mokymus baigusius regiono pirmojo reagavimo pajėgų narius kviesti į CGUO finansuojamus instruktorių mokymo kursus siekiant jiems padėti toliau skleisti įgytas žinias ir gebėjimus.

2.   Regioninės koordinavimo pratybos pagalbos teikimo srityje

Pagal CGUK X straipsnio 7 dalį siūlomos pratybos yra tolesnė veikla, vykdoma po 2013 m. spalio mėn. Argentinoje surengto pagalbos koordinavimo seminaro, ir jomis bus siekiama išbandyti pagalbos teikimo mechanizmus tarp dviejų ar trijų Lotynų Amerikos regiono valstybių šalių, turinčių bendrą sieną, jose taip pat dalyvaus dalyviai iš likusių regiono valstybių partnerių ir jiems bus skirtos įvairios užduotys.

3.   Regioniniai pagalbos ir apsaugos seminarai

Parama šiai veiklai nustatyta Sprendime 2009/569/BUSP ir Sprendime 2012/166/BUSP. Ši veikla sumanyta kaip valdytojų ir planuotojų, kurie yra susiję su civilių gyventojų apsauga nuo cheminio ginklo arba kurie būtų atsakingi už pagalbos ekstremaliosios situacijos atveju teikimą, forumas pagal CGUK X straipsnį. Seminaruose teikiama informacija apie X straipsnio įgyvendinimą, CGUO įgyvendinamus nacionalinius ir tarptautinius projektus, regioninį požiūrį į pagalbą ir apsaugą ir sunkumus bei naujas galimybes pagalbos ir apsaugos nuo cheminio ginklo ir kitų toksinių cheminių medžiagų srityje. Be to, jais siekiama skatinti diskusiją keliais su pagalba ir apsauga susijusiais klausimais ir jų nagrinėjimą, daugiausia dėmesio skiriant tokioms sritims kaip valstybių šalių teisės ir pareigos pagal CGUK X straipsnį, deklaracijų dėl apsaugos programų teikimas ir trūkumų bei probleminių sričių analizė. Juose taip pat pateikiama pagalbos ir apsaugos veiklos atitinkamame regione apžvalga. Dalyviai daro pristatymus, kad pasidalytų patirtimi, įgytomis žiniomis ir mintimis pagalbos ir apsaugos bei greitojo reagavimo į grėsmes, susijusias su toksinių cheminių medžiagų naudojimu netinkamais tikslais, srityje. Šie seminarai bus skirti Lotynų Amerikai ir Azijai.

4.   Teorinio modeliavimo pratybos

Parama šiai veiklai nustatyta Sprendime 2009/569/BUSP ir Sprendime 2012/166/BUSP. Teorinio modeliavimo pratybų projektas yra tolesnė veikla, susijusi su 2013 m. rugpjūčio mėn. Indonezijoje surengtomis Teorinio modeliavimo pratybomis (finansuojamos pagal Sprendimą 2012/166/BUSP), ir jį rengiant remiamasi šiose pratybose įgyta patirtimi. Vienas iš pratybų rezultatų buvo Teorinio modeliavimo pratybų modulio sukūrimas ir šį modelį galima taikyti kituose regionuose vykdant gebėjimų stiprinimo veiklą. Pratybų metu bus nagrinėjamas tarpvalstybinių sprendimų priėmimas ir atitinkamos nacionalinės bei tarptautinės organizacijos bus skatinamos keistis informacija ir teikti tarpusavio pagalbą siekiant mažinti išpuolių, kuriuose naudojamos toksinės cheminės medžiagos, riziką ir poveikį. Šis projektas papildo kitas CGUO programas, visų pirma susijusias su pagalba ir apsauga, kurios nustatytos pagal CGUK X straipsnį, taip pat CGUO pastangas remti valstybes šalis priimant nacionalines įgyvendinimo priemones ir projektą „CGUO – chemijos įmonių saugumo stiprinimo forumas“ (finansuojamą pagal Sprendimą 2012/166/BUSP). Pagal X straipsnio nuostatas valstybės šalys gali gauti CGUO teikiamas ekspertų konsultacijas ir pagalbą apsaugos nuo cheminio ginklo gebėjimų kūrimo ir stiprinimo srityje.

V projektas. Visuotinis taikymas ir informavimo veikla

Uždaviniai

Skatinti valstybes, kurios nėra CGUK šalys, geriau suprasti prisijungimo prie CGUK bei aktyvesnio dalyvavimo CGUO veikloje privalumus.

Didinti informuotumą apie CGUO ir CGUK, visų pirma plačiosios visuomenės ir švietimo sektoriaus tam tikrų tikslinių grupių, pavyzdžiui, chemijos ir chemijos inžinerijos studentų ir dėstytojų antriniame ir tretiniame studijų lygyje, informuotumą.

Tikslai

Didinti studentų ir dėstytojų bei kitų atitinkamų grupių informuotumą ir žinias apie CGUO ir CGUK.

Didinti CGUO matomumą ir aiškinti jos veiklą plačiajai visuomenei.

Tobulinti priemones, kad būtų galima informuoti kuo didesnę plačiosios visuomenės dalį, visų pirma ne techninės srities asmenis ir ne specialistus.

Didinti jaunimo atrinktose valstybėse ar regionuose informuotumą apie CGUO ir CGUK.

Valstybės, kurios nėra CGUK šalys, aktyviau dalyvauja CGUO veikloje ir geriau supranta CGUK ir jos teikiamus privalumus.

Plėsti bendradarbiavimą su suinteresuotaisiais subjektais esminiais klausimais, kurie kyla CGUO institucinio perinamojo proceso laikotarpiu.

Rezultatai

Išplatinta nacionalinių, regioninių ir tarptautinių asociacijų parengta mokomoji medžiaga ir ji naudojama mokyklose bei universitetuose.

Visuomenė daugiau įtraukta į su CGUO ir CGUK susijusią veiklą rengiant parodas įvairių renginių metu visame pasaulyje.

Didesnė jaunimo sąveika su CGUO atrinktose valstybėse ar regionuose, plėtojamos socialinės žiniasklaidos priemonės ir CGUO partneriai naudojasi tomis priemonėmis.

Daugiau naujų valstybių šalių, prisijungusių prie CGUK.

Pilietinė visuomenė daugiau prisideda prie CGUO politikos formavimo proceso, įskaitant galimybę tiesiogiai pristatyti savo požiūrį esminiais klausimais atstovams valstybių šalių konferencijos specialiose plenarinėse sesijose.

Dokumentinė medžiaga, įskaitant visiems tikslams skirtą vaizdo medžiagą, kurios bendrasavininkė yra CGUO, parengta platinimui ir pagrindinės auditorijos informavimui.

Veikla

1.   Švietimo ir informavimo priemonių bei medžiagos vertimas ir platinimas

Per 2013 m. ir 2014 m. Techninis sekretoriatas (iš dalies remiamas pagal Sprendimą 2012/166/BUSP) parengė kelias švietimo ir informavimo priemones anglų kalba. Siekiant, kad tokią medžiagą įvairūs suinteresuotieji subjektai galėtų naudoti maksimaliai kuo didesniame skaičiuje valstybių šalių, ji turi būti išversta į kitas penkias oficialias CGUO kalbas ir į kitas plačiai naudojamas kalbas. Be to, išverstą medžiagą reikės plačiai išplatinti.

2.   CGUO parodos parengimas

Profesionalios parodos apie CGUO ir CGUK parengimas, kad ją būtų galima naudoti atitinkamuose susitikimuose, konferencijose ir pan., bendradarbiaujant su mokslo ir taikos muziejais. CGUO kartu su Nobelio taikos premijos centru, Hagoje esančiu MUSEON ir kitais subjektais jau atliko dalį darbo, tačiau pagal šį projektą bus parengta profesionaliai suprojektuota paroda, kurią CGUO galės naudoti tiek kartų, kiek reikės.

3.   Jaunimo informavimas

Jaunimui (15–25 metų amžiaus) skirti informavimo seminarai siekiant didinti informuotumą apie CGUO ir CGUK ir sudominti jaunimą ieškoti būsimų profesijų galimybių įvairiose srityse ir sektoriuose tarptautiniu lygiu. Be kita ko, bus rengiami asmeniniai seminarai ir bus plėtojamos socialinės žiniasklaidos priemonės, kurias galės naudoti regioniniai partneriai ir universitetai.

4.   Palankesnių sąlygų visuotiniam taikymui sudarymas, sudarant palankesnes sąlygas valstybėms, nesančioms CGUK šalimis, prisijungti prie CGUK

Visuotinio taikymo darbo planą sudaro: koncepcija – konkrečiam tikslui pritaikytas požiūris, konkrečiai valstybei pritaikytas lankstus formatas (nuo mišriosios diplomatijos iki neformaliosios diplomatijos (angl. 1.5–2.0 track)), kvietimas prisijungti ir informavimas, daugiašalė partnerystė; CGUO veiklos CGUO buveinėje ar kitur finansavimas; konkrečioms valstybėms skirti seminarai; regioninis požiūris; neformaliosios diplomatijos renginiai; valstybių kontaktinių duomenų bazė ir koordinavimo plėtojimas.

5.   Parama NVO dalyvavimui CGUO veikloje

NVO, užsiregistravusių ir dalyvavusių CGUO konferencijose, skaičius nuolat didėja, ypač jų skaičius išaugo nuo 2008 m., o didžiausias skaičius užfiksuotas 2013 m. balandžio mėn. Trečiojoje peržiūros konferencijoje, kurioje kaip dalyvės buvo patvirtintos 70 NVO iš visų regionų. Be to, NVO pirmą kartą aktyviai dalyvavo CGUO konferencijose – jos kreipėsi į atstovus Trečiosios peržiūros konferencijos ir 18-osios valstybių šalių konferencijos specialiose plenarinėse sesijose. Pagal šį pasiūlymą bus teikiama bazinė kelionės ir apgyvendinimo parama NVO atstovams iš besivystančios arba pereinamojo laikotarpio ekonomikos valstybių, kad jie galėtų dalyvauti visose 2015 ir 2016 m. valstybių šalių konferencijose.

6.   Parama daugiaserijinio dokumentinio videofilmo „Fires“ kūrimui ir propagavimui

Projektą „Fires“ kuria CGUO Žiniasklaidos ir viešųjų reikalų padalinys. Jis sukūrė 4 serijas, kurių kiekvienos trukmė nuo 5 iki 20 min., ir pirminę seriją „A Teacher's Mission“, kuri sulaukė didelio CGUO Mokslinės patariamosios tarybos Švietimo ir informavimo laikinosios darbo grupės palaikymo ir buvo įvertinta kaip veiksminga mokomoji priemonė. Naujausia serija „Ich Liebe Dich“ sukėlė dar didesnį suinteresuotųjų subjektų susidomėjimą projektu, o kelios valstybės šalys pareiškė teiksiančios paramą medžiaga ir bendradarbiausiančios kuriant būsimas serijas. Sąjungos finansavimu bus užtikrintas bent 3 tolesnių serijų sukūrimas.

VI projektas. Afrikai skirta programa

Uždavinys

Stiprinti Afrikos valstybių šalių gebėjimą vykdyti pagal CGUK prisiimtus įsipareigojimus.

Tikslai

1 tikslas (Įgyvendinimas nacionaliniu lygiu)

Sustiprinti Afrikos valstybių šalių gebėjimai vykdyti efektyvų įgyvendinimą nacionaliniu lygiu.

Didesnis skaičius Afrikos valstybių šalių, kurios gali vykdyti efektyvų įgyvendinimą nacionaliniu lygiu kokybiniu ir kiekybiniu požiūriu.

Geresnis Afrikos valstybių šalių nacionalinių valdžios institucijų su CGUK susijusių klausimų supratimas ir informuotumas apie juos siekiant tinkamo bendradarbiavimo ir paramos.

Muitinių, kontroliuojančių prekybą cheminėmis medžiagomis ir vykdančių jos stebėseną, efektyvus veikimas.

Sustiprintas tarpžinybinis bendradarbiavimas, kuriuo remiamas efektyvus CGUK įgyvendinimas nacionaliniu lygiu, vadovaujant nacionalinei valdžios institucijai.

2 tikslas (Cheminių medžiagų naudojimas taikiais tikslais)

Stiprinti besivystančios arba pereinamojo laikotarpio ekonomikos Afrikos valstybių šalių valstybės finansuojamų laboratorijų gebėjimą įgyvendinti CGUK cheminių medžiagų naudojimo taikiais tikslais srityje.

Įtvirtinti cheminės saugos valdymo metodus besivystančios arba pereinamojo laikotarpio ekonomikos Afrikos valstybių šalių mažosiose ir vidutinėse chemijos pramonės įmonėse.

Rezultatai

1 rezultatas (Įgyvendinimas nacionaliniu lygiu)

Atitinkami suinteresuotieji subjektai geriau supranta CGUK ir yra daugiau apie ją informuoti, jie sustiprino savo vaidmenį ir daugiau dalyvauja vykdant įgyvendinimą nacionaliniu lygiu.

Afrikos valstybių šalių muitinės pareigūnai geriau supranta ir geriau geba efektyviai vykdyti pareigas, susijusias su į sąrašus įtrauktų cheminių medžiagų importu ir (arba) eksportu, ir geriau koordinuoja veiklą su nacionalinėmis valdžios institucijomis.

Atitinkami suinteresuotieji subjektai turi teisingą ir atnaujintą informaciją apie teikiamą efektyvų mokymą.

Galimai suinteresuotos agentūros ir (arba) įstaigos remdamos CGUK įgyvendinimą sutiko trumpuoju laikotarpiu užtikrinti tarpusavio sinergiją.

2 rezultatas (Cheminių medžiagų naudojimas taikiais tikslais)

Afrikos valstybių šalių valstybės finansuojamos laboratorijos pagerino techninę kompetenciją tirti chemines medžiagas, susijusias su CGUK įgyvendinimu nacionaliniu lygiu, ir chemines medžiagas naudoti taikiais tikslais taikant šiuolaikinius tyrimo metodus, visų pirma naudojant GC ir GC-MS.

Padidėjo Afrikos valstybių šalių mažųjų ir vidutinių įmonių darbuotojų, pramonės asociacijų atstovų ir nacionalinių valdžios institucijų ir (arba) vyriausybinių institucijų atstovų kompetencija bei supratimas procesų saugos valdymo praktikos srityje.

Veikla

1.   Regioninis nacionalinių valdžios institucijų suinteresuotųjų subjektų forumas

Nacionalinėms valdžios institucijoms tenka konkretūs ir svarbūs vaidmenys bei atsakomybė už veiksmingą įgyvendinimą. Jos turi plėtoti ir palaikyti labai glaudžius ir gerus bendradarbiavimo santykius su kitais atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais valstybės lygiu. Bendradarbiavimas ne visada yra veiksmingas, nes vis dar yra spragų ir trūksta gero tarpusavio supratimo. Siūlomu Regioniniu suinteresuotųjų subjektų forumu siekiama suburti pagrindinius suinteresuotuosius subjektus ir nacionalinių valdžios institucijų atstovus, kad jie susitiktų, pažintų ir geriau suprastų vieni kitus. Be to, tai bus gera proga dalytis patirtimi ir keistis požiūriais bei susirūpinimą keliančiais klausimais siekiant veiksmingo bendradarbiavimo. Tai siūloma kaip bandomasis projektas Afrikos regionui.

2.   Regioniniai mokymo kursai valstybių šalių muitinėms apie CGUK perdavimų režimo techninius aspektus

Muitinės pareigūnams parama nustatyta pagal Bendruosius veiksmus 2005/913/BUSP, Bendruosius veiksmus 2007/185/BUSP, Sprendimą 2009/569/BUSP ir Sprendimą 2012/166/BUSP. Remiantis įgyta patirtimi bus vykdoma muitinės pareigūnų informavimo veikla mokymo kursuose siekiant patobulinti duomenų apie į sąrašus įtrauktų cheminių medžiagų importą ir eksportą rinkimą ir perdavimą nacionalinėms valdžios institucijoms. Rengiamas mokymas apims praktinį demonstravimą ir pratybas bei elementą, kuriame įtrauktas instruktorių mokymas. Mokymą Afrikos regione vykdys Techninio sekretoriato Paramos įgyvendinimui padalinys, techninėmis žiniomis prisidės Deklaracijų padalinys.

3.   Akademinės ir (arba) informacinės medžiagos apie CGUK teikimas

Siekiant didinti Afrikos valstybių šalių supratimą ir informuotumą apie CGUK, bus rengiama informacinė medžiaga ir ji bus teikiama universitetų Chemijos fakultetų bibliotekai per atitinkamas nacionalines valdžios institucijas. Pirmame etape vykdant veiklą bus siekiama teikti informaciją, o antro etapo metu į universitetų rengimo/mokymo programą bus įtraukta CGUK. Tai siūloma kaip bandomasis projektas Afrikos regionui.

4.   Sinergija ir partnerystė siekiant užtikrinti efektyvų įgyvendinimą

Veikla siekiama propaguoti galimų suinteresuotųjų agentūrų/įstaigų įsipareigojimą remti CGUK įgyvendinimą. Tai yra regioninės/subregioninės karo mokymo įstaigos, muitinių mokymo įstaigos, atitinkamos laboratorijos, akademinės įstaigos, NVO ir bendruomenių organizacijos. Nustačius valstybę šalį, kuriai bus taikomas bandomasis projektas, bus parengiami ir įgyvendinami bendradarbiavimo veiksmai. Nacionalinės valdžios institucijos, kuriai taikomas bandomasis projektas, rengiamas įvairius sektorius apimantis nacionalinis renginys, skirtas visiems pagrindiniams suinteresuotiesiems subjektams: agentūroms, įstaigoms, institucijoms, kurios pagal nacionalinius įgaliojimus dalyvauja CGUK įgyvendinime nacionaliniu lygiu, siūlomas kaip bandomasis projektas Afrikos regionui.

5.   Analitinių gebėjimų ugdymo kursai

Šie kursai vyksta dvi savaites, jų metu dalyviams rengiamas teorinis mokymas ir praktiniai užsiėmimai GC ir GC-MS srityse. Nagrinėjamos šios temos: techninė įranga, sistemų patvirtinimas ir optimalų galimybių išnaudojimas, problemų nustatymas, aplinkos mėginių paruošimas ir tokių mėginių GC/GC-MS tyrimas dėl su CGUK susijusių cheminių medžiagų. Dalyviams taip pat rengiamas intensyvus praktinis mokymas, skirtas įvairių mėginių plokštelių, kurios turi būti tiriamos naudojant GC kartu su elementų selektyviais detektoriais ir GC-MS elektronų poveikio bei cheminės jonizacijos būsenose, ruošimui. Galiausiai, dalyviai susipažindinami su įvairiomis ekstrahavimo, valymo ir derivacijos procedūromis. Kursai vedami remiant VERIFIN, pripažintai institucijai, atrinktai pasitelkiant skaidrią konkurso procedūrą, su kuria CGUO sudarė penkerių metų sutartį.

6.   Pramonės sektoriaus informavimas – seminarai CGUK ir cheminių procesų saugos klausimais

Šie seminarai trunka dvi su puse dienos. Juose nagrinėjami, inter alia, saugos ir saugumo chemijos pramonėje klausimai, cheminio valdymo strategijos, cheminio proceso saugos valdymas, pramonės sektoriaus geriausios praktikos pavyzdžiai ir įvadas į atsakingos priežiūros iniciatyvą (angl. Responsible Care®).

Įvadinėje sesijoje taip pat pateikiama CGUK bei tarptautinių bendradarbiavimo programų apžvalga.


Top