EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1003

2014 m. rugsėjo 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1003/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių V priedas Tekstas svarbus EEE

OJ L 282, 26.9.2014, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1003/oj

26.9.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 282/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1003/2014

2014 m. rugsėjo 18 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių V priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių (1), ypač į jo 31 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

šiuo metu leidžiama naudoti didžiausios 0,0015 proc. koncentracijos Methylchloroisothiazolinone (ir) Methylisothiazolinone mišinį (kuriame Methylchloroisothiazolinone (ir) Methylisothiazolinone santykis 3:1) su magnio chloridu ir magnio nitratu kaip konservantą visuose kosmetikos gaminiuose;

(2)

Vartotojų saugos mokslinis komitetas (toliau – VSMK) priėmė nuomonę dėl Methylchloroisothiazolinone (ir) Methylisothiazolinone mišinio saugos 2009 m. gruodžio 8 d. (2);

(3)

VSMK padarė išvadą, kad Methylchloroisothiazolinone (ir) Methylisothiazolinone santykiu 3:1 nekelia rizikos vartotojų sveikatai, jei jis naudojamas kaip konservantas, neviršijant didžiausios leidžiamos 0,0015 proc. koncentracijos nuplaunamuose kosmetikos gaminiuose, išskyrus jo potencialą jautrinti odą. VSMK nurodė, kad, esant vienodai medžiagos koncentracijai, indukcijos ir reakcijos sukėlimo galima mažiau tikėtis naudojant nuplaunamą gaminį negu nenuplaunamą;

(4)

šio mišinio stabilizatorių klausimą 2003 m. birželio 24–25 d. nuomonėje (3) nagrinėjo Kosmetikos gaminių ir vartotojams skirtų ne maisto produktų mokslinis komitetas (toliau – SCCNFP), vėliau Komisijos sprendimu 2004/210/EB (4) pakeistas Vartotojų produktų moksliniu komitetu (toliau – VPMK), o po to Komisijos sprendimu 2008/721/EB (5) pakeistas VSMK. Komiteto teigimu, atsižvelgiant į tai, kad kosmetikos gaminiuose, kuriais šiuo metu prekiaujama, veikliosios dalys ir jų santykis lieka nepakitę, ir į tai, kad stabilizatorių koncentracija gatavuose kosmetikos gaminiuose yra nereikšminga, magnio chloridą ir magnio nitratą pakeitus vario sulfatu arba bet kuria kita leidžiama kosmetikos sudedamąja dalimi kaip stabilizatorių Methylchloroisothiazolinone (ir) Methylisothiazolinone mišinyje, šio mišinio toksinis poveikis nepasikeistų. Komisijos paprašytas patikslinti žodžio „leidžiama“ aiškinimą, Komitetas 2004 m. gruodžio 7 d. (6) nuomonėje atsakė, kad žodžiai „leidžiama kosmetikos sudedamoji dalis“ turėtų būti suprantami kaip „bet kokia sudedamoji dalis, kurią, atsižvelgiant į Kosmetikos direktyvą (7), leidžiama arba jos nedraudžiama naudoti kosmetikos gaminiuose, su sąlyga, kad medžiagą, priskiriamą direktyvos III–VII (8) prieduose išvardytų sudedamųjų dalių klasei, galima naudoti tik tuomet, jei ji įtraukta į atitinkamą priedą“. Be to, 2009 m. gruodžio 8 d. VSMK nuomonės išvadoje yra paties mišinio saugos vertinimas ir nėra nuorodos į stabilizatorius, į kuriuos buvo atsižvelgta;

(5)

Komisija, atsižvelgdama į pirmiau minėtą VSMK nuomonę, mano, kad, siekiant išvengti galimos rizikos žmonių sveikatai, Methylchloroisothiazolinone (ir) Methylisothiazolinone mišinio naudojimas turėtų būti apribotas kaip rekomenduoja VSMK, o nuoroda į stabilizatorius magnio chloridą ir magnio nitratą turėtų būti išbraukta iš jo cheminio pavadinimo;

(6)

turėtų būti paaiškinta, kad Methylchloroisothiazolinone (ir) Methylisothiazolinone mišinio naudojimas yra nesuderinamas su vieno Methylisothiazolinone naudojimu tame pačiame gaminyje, nes dėl to pakistų leidžiamas mišinio santykis 3:1 (9);

(7)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(8)

minėtų apribojimų taikymas turėtų būti atidėtas, kad pramonė galėtų atlikti reikiamus gaminių sudėties pakeitimus. Visų pirma įmonėms turėtų būti suteiktas devynių mėnesių laikotarpis pateikti rinkai reikalavimus atitinkančius gaminius ir aštuoniolikos mėnesių laikotarpis pašalinti iš rinkos reikalavimų neatitinkančius gaminius nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos;

(9)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Kosmetikos gaminių nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 V priedas iš dalies pakeičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Nuo 2015 m. liepos 16 d. Sąjungos rinkai pateikiami tik Reglamento (EB) Nr. 1223/2009, iš dalies pakeisto šiuo reglamentu, nuostatas atitinkantys kosmetikos gaminiai.

Nuo 2016 m. balandžio 16 d. Sąjungos rinkai pateikiami tik Reglamento (EB) Nr. 1223/2009, iš dalies pakeisto šiuo reglamentu, nuostatas atitinkantys kosmetikos gaminiai.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2015 m. liepos 16 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. rugsėjo 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 342, 2009 12 22, p. 59.

(2)  SCCNFP/0670/03, final.

(3)  SCCP/1238/09.

(4)  2004 m. kovo 3 d. Komisijos sprendimas Nr. 2004/210/EB, įsteigiantis mokslinius komitetus vartotojų saugos, visuomenės sveikatos ir aplinkos srityje (OL L 66, 2004 3 4, p. 45).

(5)  2008 m. rugsėjo 5 d. Komisijos sprendimas 2008/721/EB, kuriuo įsteigiamas mokslinių komitetų ir vartotojų saugos, visuomenės sveikatos ir aplinkos ekspertų konsultacinis padalinys ir panaikinamas Sprendimas 2004/210/EB (OL L 241, 2008 9 10, p. 21).

(6)  SCCP/0849/04.

(7)  1976 m. liepos 27 d. Tarybos direktyva 76/768/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su kosmetikos gaminiais, suderinimo (OL L 262, 1976 9 27, p. 169).

(8)  Komisija mano, kad VSMK turėjo omenyje medžiagas, kurios veikia kaip dažikliai, konservantai arba UV filtrai, kurioms reikia aiškaus leidimo išvardijant jas Direktyvos 76/768/EEB IV, VI ir VII prieduose. Todėl reikėtų nurodyti tuos tris priedus, o ne III–VII priedus.

(9)  Tai atitinka 2013 m. gruodžio 12 d. VSMK nuomonę dėl Methylisothiazolinone (SCCS/1521/13), kurioje aiškiai teigiama, kad Methylisothiazolinone neturėtų būti naudojamas papildomai tame kosmetikos gaminyje, kurio sudėtyje jau yra Methylchloroisothiazolinone (ir) Methylisothiazolinone mišinio.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių V priedo 39 ir 57 įrašai pakeičiami taip:

 

Medžiagos identifikacija

Sąlygos

 

Nuorodos numeris

Cheminis pavadinimas (INN)

Bendrųjų ingredientų glosarijaus pavadinimas

CAS numeris

EB numeris

Gaminio rūšis, kūno dalys

Didžiausia koncentracija paruoštame naudoti preparate

Kita

Naudojimo sąlygos ir įspėjimų formuluotė

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„39

5-chlor-2-metilizotiazol-3(2H)-ono ir 2- metilizotiazol-3(2H)- ono mišinys

Methylchloroisothiazolinone (ir) Methylisothiazolinone  (1)

26172-55-4, 2682-20-4, 55965-84-9

247-500-7, 220-239-6

Nuplaunami gaminiai

0,0015 % (mišinyje, kuriame 5-chlor-2-metilizotiazol-3(2H)-ono ir 2-metilizotiazol-3(2H)-ono santykis 3:1)“

 

 

„57

2-metil-2H-izotiazol-3-onas

Methylisothiazolinone  (2)

2682-20-4

220-239-6

 

0,01 %“

 

 


(1)  Methylisothiazolinone naudojimas taip pat nustatytas 57 įraše. Šie du įrašai vienas kitą paneigia: Methylchloroisothiazolinone (ir) Methylisothiazolinone mišinio naudojimas yra nesuderinamas su vieno Methylisothiazolinone naudojimu tame pačiame gaminyje.

(2)  Methylisothiazolinone naudojimas mišinyje su Methylchloroisothiazolinone taip pat nustatytas 39 įraše. Šie du įrašai vienas kitą paneigia: Methylchloroisothiazolinone (ir) Methylisothiazolinone mišinio naudojimas yra nesuderinamas su vieno Methylisothiazolinone naudojimu tame pačiame gaminyje.


Top