EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0833

2014 m. liepos 31 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje

OJ L 229, 31.7.2014, p. 1–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 07/10/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/833/oj

31.7.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 229/1


TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 833/2014

2014 m. liepos 31 d.

dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 215 straipsnį,

atsižvelgdama į Tarybos sprendimą 2014/512/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje (1),

atsižvelgdama į bendrą Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Tarybos reglamentu (ES) Nr. 269/2014 (2) įgyvendinamos tam tikros Sprendime 2014/145/BUSP (3) numatytos priemonės. Tos priemonės apima tam tikrų fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ir organizacijų lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymą ir tam tikrų investicijų apribojimus, atsakant į neteisėtą Krymo ir Sevastopolio prijungimą;

(2)

2014 m. liepos 22 d. Taryba padarė išvadą, kad jeigu Rusija nepatenkintų 2014 m. birželio 27 d. Europos Tarybos Vadovų išvadose ir jos pačios liepos 22 d. išvadose nustatytų reikalavimų, ji būtų pasirengusi nedelsdama priimti papildomų reikšmingų ribojamųjų priemonių rinkinį. Todėl manoma esant tikslinga taikyti papildomas ribojamąsias priemones siekiant padidinti Rusijos veiksmų, kuriais siekiama pakenkti Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei, sąnaudas ir remti taikų krizės sprendimą. Šios priemonės bus nuolat peržiūrimos ir gali būti laikinai sustabdytos ar panaikintos arba papildytos kitomis ribojamosiomis priemonėmis, atsižvelgiant į pokyčius vietoje;

(3)

tikslinga taikyti tam tikrų dvejopo naudojimo prekių ir technologijų eksporto apribojimus, kaip nustatyta Tarybos reglamente (EB) Nr. 428/2009 (4), ir susijusių paslaugų teikimo apribojimus ir taikyti tam tikrų paslaugų, susijusių su ginklų ir karinės įrangos tiekimu, apribojimus, jeigu valstybės narės taiko embargą tokioms prekėms. Šis draudimas neturėtų daryti poveikio dvejopo naudojimo prekių ir technologijų eksportui, įskaitant aeronautiką ir kosmoso pramonę, naudojimui ne kariniais tikslais ir (arba) nekariniams galutiniams naudotojams;

(4)

taip pat tikslinga taikyti tam tikrų technologijų tiesioginio ar netiesioginio pardavimo, tiekimo, perdavimo ar eksporto Rusijos naftos pramonei apribojimus, nustatant išankstinio leidimo reikalavimą;

(5)

taip pat tikslinga taikyti apribojimus tam tikroms finansų įstaigoms patekti į kapitalo rinką, išskyrus tarptautinį statusą turinčias Rusijoje įsikūrusias įstaigas, įsteigtas pagal tarpvyriausybinius susitarimus su Rusija kaip viena iš akcininkių. Kitoms finansinėms paslaugoms, tokioms kaip su indėliais susijusiai veiklai, mokėjimo paslaugoms ir paskoloms institucijoms ar iš institucijų, kurioms taikomas šis reglamentas, išskyrus tas, kurios nurodytos 5 straipsnyje, šis reglamentas netaikomas;

(6)

šios priemonės patenka į Sutarties taikymo sritį, todėl visų pirma siekiant užtikrinti, kad visose valstybėse narėse jos būtų taikomos vienodai, būtina imtis reguliavimo veiksmų Sąjungos lygmeniu;

(7)

siekiant užtikrinti, kad šiame reglamente numatytos priemonės būtų veiksmingos, jis turėtų įsigalioti nedelsiant,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

a)   dvejopo naudojimo prekės ir technologijos– objektai, išvardyti Reglamento (EB) Nr. 428/2009 I priede;

b)   kompetentingos valdžios institucijos– valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos, nurodytos I priede išvardytose interneto svetainėse;

c)   techninė pagalba– bet kokia techninė parama, susijusi su remontu, plėtra, gamyba, surinkimu, bandymu, technine priežiūra ar kitu techniniu aptarnavimu, kuri gali būti teikiama duodant nurodymus, patarimus, organizuojant mokymą, perduodant darbo žinias ar įgūdžius arba teikiant konsultacines paslaugas, įskaitant pagalbą žodžiu;

d)   tarpininkavimo paslaugos

i)

derybos dėl prekių ir technologijų arba finansinių ir techninių paslaugų pirkimo, pardavimo arba tiekimo, be kita ko, iš vienos trečiosios šalies į bet kurią kitą trečiąją šalį, sandorių arba tokių sandorių organizavimas arba

ii)

prekių ir technologijų arba finansinių ir techninių paslaugų, be kita ko, esančių trečiosiose šalyse, pardavimas arba pirkimas siekiant jas persiųsti į kitą trečiąją šalį;

e)   tarpininkavimas– šios paslaugos ir veikla:

i)

nurodymų dėl vienos ar kelių finansinių priemonių priėmimas ir perdavimas,

ii)

nurodymų vykdymas klientų vardu,

iii)

sandorių vykdymas savo sąskaita,

iv)

portfelio valdymas,

v)

konsultacijos investicijų klausimais,

vi)

įsipareigojimas pirkti arba parduoti finansines priemones ir (arba) finansinių priemonių išplatinimas tvirtai įsipareigojus pirkti,

vii)

finansinių priemonių platinimas rinkoje be tvirto įsipareigojimo pirkti,

viii)

paslaugos, susijusios su leidimu prekiauti reguliuojamoje rinkoje ar daugiašalėje prekybos sistemoje;

f)   perleidžiamieji vertybiniai popieriai– šių klasių vertybiniai popieriai, cirkuliuojantys kapitalo rinkoje (išskyrus mokėjimo priemones):

i)

bendrovių akcijos ir kiti vertybiniai popieriai, lygiaverčiai bendrovių, ūkinių bendrijų ar kitų subjektų akcijoms, taip pat depozitoriumo pakvitavimai dėl akcijų,

ii)

obligacijos ir kitos formos skolos vertybiniai popieriai, įskaitant depozitoriumo pakvitavimus dėl tokių vertybinių popierių,

iii)

visi kiti vertybiniai popieriai, kuriais suteikiama teisė įsigyti ar parduoti bet kokius tokius perleidžiamuosius vertybinius popierius arba kurie sudaro sąlygas piniginiam atsiskaitymui,

g)   pinigų rinkos priemonės– priemonės, kuriomis paprastai prekiaujama pinigų rinkoje, pavyzdžiui, iždo vekseliai, indėlių sertifikatai ir komerciniai vekseliai, išskyrus mokėjimo priemones;

h)   kredito įstaiga– įmonė, kuri verčiasi indėlių ar kitų grąžintinų lėšų priėmimu iš visuomenės ir paskolų teikimu savo sąskaita;

i)   Sąjungos teritorija– valstybių narių teritorijos, kurioms Sutartyje nustatytomis sąlygomis taikoma Sutartis, įskaitant jų oro erdvę.

2 straipsnis

1.   Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti Sąjungos ar ne Sąjungos kilmės dvejopo naudojimo prekes ir technologijas bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui arba organizacijai Rusijoje arba naudojimui Rusijoje, jeigu tie objektai yra arba gali būti visiškai arba iš dalies skirti naudojimui kariniais tikslais arba kariniam galutiniam naudotojui.

Jei galutinis naudotojas yra Rusijos kariuomenė, laikoma, kad bet kurios jos perkamos dvejopo naudojimo prekės ir technologijos yra skirtos naudojimui kariniais tikslais.

2.   Priimdamos sprendimą dėl prašymų gauti leidimą pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 428/2009, kompetentingos valdžios institucijos neišduoda eksporto leidimo jokiam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Rusijoje arba naudojimui Rusijoje, jeigu jos turi pagrįstų priežasčių manyti, kad galutinis naudotojas gali būti karinis galutinis naudotojas arba kad prekės gali būti skirtos galutiniam naudojimui kariniais tikslais.

Tačiau kompetentingos valdžios institucijos gali išduoti leidimą, kai eksportas susijęs su įsipareigojimo, nustatyto sutartyje ar susitarime, sudarytame iki 2014 m. rugpjūčio 1 d., vykdymu.

Eksportuotojai kompetentingoms valdžios institucijoms pateikia visą atitinkamą informaciją, reikalingą jų paraiškoms dėl eksporto leidimo.

3 straipsnis

1.   Reikalaujama išankstinio leidimo tiesiogiai arba netiesiogiai parduoti, tiekti, perduoti arba eksportuoti II priede išvardytas Sąjungos arba kitokios kilmės technologijas bet kuriam fiziniam arba juridiniam asmeniui, subjektui arba organizacijai Rusijoje arba bet kurioje kitoje šalyje, jeigu tokia įranga ar technologijos skirtos naudoti Rusijoje.

2.   Visam pardavimui, tiekimui, perdavimui ar eksportui, kuriam pagal šį straipsnį reikia gauti leidimą, tokį leidimą suteikia valstybės narės, kurioje įsisteigęs eksportuotojas, kompetentingos valdžios institucijos, laikydamosi Reglamento (EB) Nr. 428/2009 11 straipsnyje nustatytų išsamių taisyklių. Leidimas galioja visoje Sąjungoje.

3.   Į II priedą įtraukiamos tam tikros technologijos, tinkamos naftos pramonei ir skirtos naudoti giliavandenei naftos žvalgybai ir gamybai, naftos žvalgybai ir gamybai Arktyje arba skalūnų naftos projektams Rusijoje.

4.   Eksportuotojai kompetentingoms valdžios institucijoms pateikia visą atitinkamą informaciją, reikalingą jų paraiškoms dėl eksporto leidimo.

5.   Kompetentingos valdžios institucijos neišduoda leidimo parduoti, tiekti, perduoti arba eksportuoti į II priedą įtrauktų technologijų, jeigu jos turi pagrįstų priežasčių nustatyti, kad technologijų pardavimas, tiekimas, perdavimas arba eksportas yra skirti projektams, susijusiems su giliavandene naftos žvalgyba ir gamyba, naftos žvalgyba ir gamyba Arktyje, arba skalūnų naftos projektams Rusijoje.

Tačiau kompetentingos valdžios institucijos gali išduoti leidimą, kai eksportas susijęs su įsipareigojimo, nustatyto sutartyje ar susitarime, sudarytame iki 2014 m. rugpjūčio 1 d., vykdymu.

6.   5 dalyje nurodytomis sąlygomis kompetentingos valdžios institucijos gali panaikinti, sustabdyti, pakeisti arba atšaukti savo išduotą eksporto leidimą.

7.   Jeigu kompetentinga valdžios institucija, vadovaudamasi 5 ar 6 dalimis, atsisako išduoti leidimą arba jį panaikina, sustabdo jo galiojimą, iš esmės jį apriboja arba atšaukia, atitinkama valstybė narė praneša apie tai kitoms valstybėms narėms ir Komisijai ir pateikia joms atitinkamą informaciją, laikydamasi Tarybos reglamento (EB) Nr. 515/97 (5) nuostatų dėl tokios informacijos konfidencialumo.

8.   Valstybė narė, prieš išduodama leidimą pagal 5 dalį sandoriui, kuris iš esmės yra identiškas sandoriui, kuriam dar galioja kitos valstybės narės arba kitų valstybių narių atsisakymas išduoti leidimą pagal 6 ir 7 dalis, pirmiausia konsultuojasi su atsisakiusia (-iomis) išduoti leidimą valstybe (-ėmis) nare (-ėmis). Jeigu po tokių konsultacijų atitinkama valstybė narė nusprendžia išduoti leidimą, ji apie tai informuoja kitas valstybes nares bei Komisiją ir pateikia visą atitinkamą informaciją, kuria paaiškinamas toks sprendimas.

4 straipsnis

1.   Draudžiama:

a)

bet kokiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms Rusijoje arba naudojimui Rusijoje tiesiogiai arba netiesiogiai teikti techninę pagalbą, susijusią su bendrajame karinės įrangos sąraše (6) išvardytomis prekėmis bei technologijomis arba susijusią su į tą sąrašą įtrauktų prekių tiekimu, gamyba, technine priežiūra ir naudojimu;

b)

bet kokiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms Rusijoje arba naudojimui Rusijoje tiesiogiai arba netiesiogiai teikti finansavimą arba finansinę paramą, susijusią su bendrajame karinės įrangos sąraše išvardytomis prekėmis bei technologijomis, įskaitant visų pirma dotacijas, paskolas ir eksporto kredito draudimą arba garantiją, kurie būtų skirti parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti tokius objektus arba teikti susijusią techninę pagalbą;

c)

bet kokiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms Rusijoje arba naudojimui Rusijoje tiesiogiai arba netiesiogiai teikti techninę pagalbą arba tarpininkavimo paslaugas, susijusias su dvejopo naudojimo prekėmis ir technologijomis arba susijusias su tokių prekių ar technologijų tiekimu, tiekimu, gamyba, technine priežiūra ir naudojimu, jeigu tie objektai yra arba gali būti visiškai arba iš dalies skirti naudojimui kariniais tikslais arba kariniam galutiniam naudotojui;

d)

bet kokiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms Rusijoje arba naudojimui Rusijoje tiesiogiai ar netiesiogiai teikti finansavimą ar finansinę paramą, susijusią su dvejopo naudojimo prekėmis ir technologijomis, visų pirma įskaitant dotacijas, paskolas ir eksporto kredito draudimą, kurie būtų skirti parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti tokius objektus ar teikti susijusią techninę pagalbą, jeigu tie objektai yra arba gali būti visiškai arba iš dalies skirti naudojimui kariniais tikslais arba kariniam galutiniam naudotojui.

2.   1 dalyje nustatytais draudimais nedaromas poveikis įsipareigojimo, nustatyto sutartyje ar susitarime, sudarytame iki 2014 m. rugpjūčio 1 d., vykdymui ir pagalbos, būtinos Sąjungoje esamų pajėgumų priežiūrai ir saugai, teikimui.

3.   Reikia gauti atitinkamos kompetentingos valdžios institucijos leidimą norint:

a)

tiesiogiai arba netiesiogiai teikti techninę pagalbą ar tarpininkavimo paslaugas, susijusias su II priede išvardytomis technologijomis ir su šių objektų tiekimu, gamyba, priežiūra ir naudojimu, bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Rusijoje arba, jeigu tokia pagalba susijusi su technologijomis, skirtomis naudoti Rusijoje – bet kuriam asmeniui, subjektui ar organizacijai bet kurioje kitoje šalyje;

b)

tiesiogiai arba netiesiogiai teikti finansavimą arba finansinę paramą, susijusią su II priede nurodytomis technologijomis, visų pirma įskaitant dotacijas, paskolas ir eksporto kredito draudimą, kurie skirti tiems objektams parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti arba susijusiai techninei pagalbai teikti, bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Rusijoje arba, jeigu tokia parama susijusi su technologijomis, skirtomis naudoti Rusijoje – bet kuriam asmeniui, subjektui ar organizacijai bet kurioje kitoje šalyje.

4.   Kai prašoma išduoti leidimus pagal šio straipsnio 2 dalį, 3 straipsnis ir visų pirma jo 2 ir 5 dalys taikomi mutatis mutandis.

5 straipsnis

Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai pirkti, parduoti perleidžiamuosius vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones, kurių termino diena viršija 90 dienų, teikti tarpininkavimo paslaugas arba pagalbą išleidžiant šiuos perleidžiamuosius vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones arba kitokiu būdu jais prekiauti, jeigu juos po 2014 m. rugpjūčio 1 d. išleido:

a)

Rusijoje įsteigta pagrindinė kredito įstaiga ar kita pagrindinė įstaiga, kuri turi aiškius įgaliojimus skatinti Rusijos ekonomikos konkurencingumą, įvairinimą ir investicijas ir kurios daugiau nei 50 % akcijų 2014 m. rugpjūčio 1 d. yra valstybės nuosavybė arba kontroliuojama valstybės, kaip išvardyta III priede; arba

b)

juridinis asmuo, subjektas ar organizacija įsteigta už Sąjungos ribų, kurios daugiau nei 50 % akcijų yra į III priedą įtraukto subjekto nuosavybė; arba

c)

juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, veikiantys šios dalies b punkte nurodyto arba į III priede pateiktą sąrašą įtraukto subjekto vardu ar jo nurodymu.

6 straipsnis

1.   Valstybės narės ir Komisija vienos kitas informuoja apie priemones, kurių buvo imtasi pagal šį reglamentą, ir keičiasi bet kokia kita turima svarbia su šiuo reglamentu susijusia informacija, visų pirma informacija apie:

a)

pagal 3 straipsnį išduotus leidimus;

b)

pažeidimus, vykdymo užtikrinimo problemas ir nacionalinių teismų priimtus sprendimus.

2.   Valstybės narės nedelsdamos teikia viena kitai ir Komisijai bet kokią kitą turimą svarbią informaciją, kuri gali trukdyti veiksmingai įgyvendinti šį reglamentą.

7 straipsnis

Komisija įgaliojama remiantis valstybių narių pateikta informacija iš dalies keisti I priedą.

8 straipsnis

1.   Valstybės narės nustato taisykles dėl sankcijų, taikytinų už šio reglamento nuostatų pažeidimus, ir imasi visų būtinų priemonių, kad būtų užtikrintas jų įgyvendinimas. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos.

2.   Įsigaliojus šiam reglamentui, valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai apie 1 dalyje nurodytas taisykles ir apie visus jų pakeitimus.

9 straipsnis

1.   Valstybės narės paskiria šiame reglamente nurodytas kompetentingas valdžios institucijas ir nurodo jas I priede išvardytose interneto svetainėse. Valstybės narės praneša Komisijai apie visus jų I priede išvardytų interneto svetainių adresų pakeitimus.

2.   Įsigaliojus šiam reglamentui valstybės narės nedelsdamos nurodo Komisijai savo kompetentingas valdžios institucijas, įskaitant tų kompetentingų valdžios institucijų kontaktinius duomenis, ir praneša jai apie visus jų pasikeitimus.

3.   Šiame reglamente nustatytais atvejais, kai reikia pranešti Komisijai, ją informuoti arba kitaip su ja susisiekti, tokiai komunikacijai naudojamas I priede nurodytas adresas ir kiti kontaktiniai duomenys.

10 straipsnis

Fiziniams ir juridiniams asmenims, subjektams arba organizacijoms neatsiranda jokia atsakomybė, jei jie nežinojo ir neturėjo pagrįstos priežasties įtarti, kad savo veiksmais pažeistų šiame reglamente nustatytas priemones.

11 straipsnis

1.   Netenkinami jokie su sutartimi arba sandoriu, kurių vykdymui tiesioginį arba netiesioginį, visapusišką arba dalinį poveikį turėjo šiuo reglamentu nustatytos priemonės, susiję reikalavimai dėl žalos atlyginimo arba kiti šios rūšies reikalavimai, pavyzdžiui, reikalavimai dėl kompensacijos ar dėl garantijos suteikimo, ypač reikalavimai pratęsti įsipareigojimo, garantijos ar žalos atlyginimo įsipareigojimo terminą arba juos apmokėti, ypač jeigu tai yra finansinė garantija ar finansinis žalos atlyginimo įsipareigojimas, kad ir kokia būtų jų forma, kuriuos pateikė:

a)

5 straipsnio b ar c punktuose nurodyti arba į III priedą įtraukti subjektai;

b)

bet kurie kiti Rusijos asmenys, subjektai ar organizacijos;

c)

asmenys, subjektai arba organizacijos, veikiantys vieno iš šios dalies a arba b punktuose nurodytų asmenų, subjektų ar organizacijų vardu arba jų naudai.

2.   Visuose procesiniuose veiksmuose dėl reikalavimo vykdymo pareiga įrodyti, kad 1 dalimi nedraudžiama tenkinti reikalavimą, tenka to reikalavimo vykdymo siekiančiam asmeniui.

3.   Šiuo straipsniu nedaromas poveikis 1 dalyje nurodytų asmenų, subjektų ir organizacijų teisei į sutartinių įsipareigojimų nevykdymo pagal šį reglamentą teisėtumo teisminę peržiūrą.

12 straipsnis

Draudžiama sąmoningai ir tyčia dalyvauti veikloje, kuria siekiama išvengti arba dėl kurios išvengiama 2, 4 ir 5 straipsniuose nurodytų draudimų, įskaitant veiklą, kurį pakeistų 5 straipsnyje nurodytus subjektus.

13 straipsnis

Šis reglamentas taikomas:

a)

Sąjungos teritorijoje;

b)

visuose valstybės narės jurisdikcijai priklausančiuose orlaiviuose ar laivuose;

c)

visiems Sąjungos teritorijoje arba už jos ribų esantiems asmenims, kurie yra valstybės narės piliečiai;

d)

visiems Sąjungos teritorijoje ar už jos ribų esantiems juridiniams asmenims, subjektams arba organizacijoms, kurie yra įregistruoti ar įsteigti pagal valstybių narių teisę;

e)

visiems Sąjungoje visą verslą arba jo dalį vykdantiems juridiniams asmenims, subjektams arba organizacijoms.

14 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. liepos 31 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

S. GOZI


(1)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 13.

(2)  OL L 78, 2014 3 17, p. 6.

(3)  2014 m. kovo 17 d. Tarybos sprendimas 2014/145/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi (OL L 78, 2014 3 17, p. 16).

(4)  2009 m. gegužės 5 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 428/2009, nustatantis Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimą (OL L 134, 2009 5 29, p. 1).

(5)  1997 m. kovo 13 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 515/97 dėl valstybių narių administracinių institucijų tarpusavio pagalbos ir dėl pastarųjų bei Komisijos bendradarbiavimo, siekiant užtikrinti teisingą muitinės ir žemės ūkio teisės aktų taikymą (OL L 82, 1997 3 22, p. 1).

(6)  Naujausia redakcija paskelbta OL C 107, 2014 4 9, p. 1.


I PRIEDAS

Interneto svetainės, kuriose pateikiama informacija apie kompetentingas valdžios institucijas, ir adresas, kuriuo siunčiami pranešimai Europos Komisijai

1.

Informacija apie valstybių narių kompetentingas valdžios institucijas

BELGIJA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIJA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

ČEKIJA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANIJA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

VOKIETIJA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTIJA

http://vm.ee/et/estonian-competent-authorities-implementation-eu-restrictive-measures

AIRIJA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRAIKIJA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ISPANIJA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

PRANCŪZIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

KROATIJA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIJA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

KIPRAS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LIETUVA

http://www.urm.lt/sanctions

LIUKSEMBURGAS

http://www.mae.lu/sanctions

VENGRIJA

http://2010-2014.kormany.hu/download/b/3b/70000/ENSZBT-ET-szankcios-tajekoztato.pdf

MALTA

https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx

NYDERLANDAI

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

LENKIJA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALIJA

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/ medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMUNIJA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVĖNIJA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ ukrepi/

SLOVAKIJA

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

SUOMIJA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVEDIJA

http://www.ud.se/sanktioner

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

2.

Adresas, kuriuo siunčiami pranešimai Europos Komisijai:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Brussels

Belgium

El. paštas: relex-sanctions@ec.europa.eu


II PRIEDAS

3 straipsnyje nurodytų technologijų sąrašas

KN kodas

Aprašymas

7304 11 00

Besiūliai vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti magistraliniams naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, iš nerūdijančiojo plieno

7304 19 10

Besiūliai vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti magistraliniams naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, iš geležies arba iš plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 168,3 mm (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)

7304 19 30

Besiūliai vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti magistraliniams naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, iš geležies arba iš plieno, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 168,3 mm, bet ne didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)

7304 19 90

Besiūliai vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti magistraliniams naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, iš geležies arba iš plieno, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)

7304 22 00

Besiūliai gręžimo vamzdžiai iš nerūdijančiojo plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose

7304 23 00

Besiūliai gręžimo vamzdžiai, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, iš geležies arba iš plieno (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)

7304 29 10

Besiūliai apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, iš geležies arba iš plieno, kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 168,3 mm (išskyrus produktus iš ketaus)

7304 29 30

Besiūliai apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, iš geležies arba iš plieno, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 168,3 mm, bet ne didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus produktus iš ketaus)

7304 29 90

Besiūliai apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, iš geležies arba iš plieno, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus produktus iš ketaus)

7305 11 00

Vamzdynų vamzdžiai iš geležies arba iš plieno, tinkami naudoti magistraliniams naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, išilgai suvirinti elektros lanku su fliusu

7305 12 00

Vamzdynų vamzdžiai iš geležies arba iš plieno, tinkami naudoti magistraliniams naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, išilgai suvirinti (išskyrus produktus, išilgai suvirintus elektros lanku su fliusu)

7305 19 00

Vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti magistraliniams naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, iš plokščių valcavimo produktų iš geležies arba iš plieno (išskyrus išilgai suvirintus produktus)

7305 20 00

Apsauginiai vamzdžiai, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, apskrito vidinio ir išorinio skerspjūvio, kurių išorinis skersmuo didesnis kaip 406,4 mm, iš plokščių valcavimo produktų iš geležies arba iš plieno

7306 11

Vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti magistraliniams naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, suvirinti, iš plokščių valcavimo produktų iš nerūdijančiojo plieno ir kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm

7306 19

Vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti magistraliniams naftotiekiams arba dujotiekiams tiesti, suvirinti, iš plokščių valcavimo produktų iš geležies arba iš plieno ir kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)

7306 21 00

Apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, suvirinti, iš plokščių valcavimo produktų iš nerūdijančiojo plieno ir kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm

7306 29 00

Apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose, suvirinti, iš plokščių valcavimo produktų iš geležies arba iš plieno ir kurių išorinis skersmuo ne didesnis kaip 406,4 mm (išskyrus produktus iš nerūdijančiojo plieno arba iš ketaus)

8207 13 00

Keičiamieji uolienų arba grunto gręžimo įrankiai, kurių darbinė dalis pagaminta iš sukepintų metalo karbidų arba kermeto plokščių

8207 19 10

Keičiamieji uolienų arba grunto gręžimo įrankiai, kurių darbinė dalis pagaminta iš deimantų arba aglomeruotų deimantų

8413 50

Varikliniai slankiojamojo judesio tūriniai skysčių siurbliai (išskyrus 8413 11 ir 8413 19 subpozicijose klasifikuojamus degalų, tepalų arba aušinimo skysčių siurblius, skirtus stūmokliniams vidaus degimo varikliams, ir betono siurblius)

8413 60

Varikliniai rotaciniai tūriniai skysčių siurbliai (išskyrus 8413 11 ir 8413 19 subpozicijose klasifikuojamus degalų, tepalų arba aušinimo skysčių siurblius, skirtus stūmokliniams vidaus degimo varikliams)

8413 82 00

Skysčių keltuvai (išskyrus siurblius)

8413 92 00

Kitur nenurodytos skysčių keltuvų dalys

8430 49 00

Gręžimo arba vertikaliojo kasimo mašinos, skirtos žemei arba rūdoms gręžti, nesavaeigės ir nehidraulinės (išskyrus tunelių kasybos mašinas ir rankinius įrankius)

ex 8431 39 00

Mašinų, klasifikuojamų 8428 pozicijoje, kitur nenurodytos dalys

ex 8431 43 00

Gręžimo arba vertikaliojo kasimo mašinų, klasifikuojamų 8430 41 arba 8430 49 subpozicijoje, kitur nenurodytos dalys

ex 8431 49

Mašinų, klasifikuojamų 8426, 8429 ir 8430 pozicijose, kitur nenurodytos dalys

8705 20 00

Mobilūs gręžimo įrenginiai

8905 20 00

Plaukiojančiosios arba gramzdinamosios gręžybos arba verslinės-žvejybinės platformos

8905 90 10

Jūrų plūduriuojantys švyturiai, priešgaisriniai laivai, plaukiojantieji kranai ir kiti specialūs laivai, kurių tinkamumas laivybai yra pagalbinė funkcija (išskyrus žemsiurbes; plaukiojančiąsias arba gramzdinamąsias gręžybos arba verslines-žvejybines platformas, žvejybos laivus ir karinius laivus)


III PRIEDAS

5 straipsnio a dalyje nurodytų įstaigų sąrašas

1.

SBERBANK

2.

VTB BANK

3.

GAZPROMBANK

4.

VNESHECONOMBANK (VEB)

5.

ROSSELKHOZBANK


Top