EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0721

2014 m. birželio 16 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 721/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 219/2007 dėl bendros įmonės naujos kartos Europos oro eismo vadybos sistemai (SESAR) sukurti įsteigimo siekiant pratęsti bendros įmonės veiklą iki 2024 m. Tekstas svarbus EEE

OJ L 192, 1.7.2014, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/721/oj

1.7.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 192/1


TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 721/2014

2014 m. birželio 16 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 219/2007 dėl bendros įmonės naujos kartos Europos oro eismo vadybos sistemai (SESAR) sukurti įsteigimo siekiant pratęsti bendros įmonės veiklą iki 2024 m.

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 187 ir 188 straipsnius,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

atsižvelgdama į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (2),

kadangi:

(1)

Bendro Europos dangaus oro eismo valdymo mokslinių tyrimų ir plėtros projektu (toliau – projektas SESAR) siekiama modernizuoti oro eismo valdymą (toliau – ATM) Europoje ir šis projektas yra technologinis iniciatyvos „Bendras Europos dangus“ pagrindas. Juo siekiama iki 2030 m. Sąjungoje sukurti didelio efektyvumo oro eismo kontrolės infrastruktūrą, kuri suteiktų galimybę plėtoti saugų ir aplinką tausojantį oro transportą;

(2)

projektas SESAR sudarytas iš trijų tarpusavyje susijusių, nuolatinių ir kintančių bendradarbiavimo procesų: turinio ir prioritetų apibrėžimo, naujų SESAR koncepcijos technologinių sistemų, sudedamųjų dalių bei veikimo procedūrų rengimo ir kitos kartos ATM sistemų, kurios padėtų pasiekti Bendro Europos dangaus iniciatyvos veiklos kokybės rodiklius, parengimo darbui planų;

(3)

2004–2008 m. įgyvendinant pirmąjį apibrėžimo proceso etapą parengtas SESAR ATM pagrindinis planas (D5), kuriuo remiantis parengta pirmoji Europos oro eismo valdymo pagrindinio plano (toliau – ATM pagrindinis planas) redakcija, kurią 2009 m. kovo 30 d. patvirtino Taryba. ATM pagrindiniame plane nustatyti trys SESAR rengimo proceso etapai: laiku grindžiami skrydžiai (1 etapas), trajektorija grindžiami skrydžiai (2 etapas) ir veiklos rezultatais grindžiami skrydžiai (3 etapas). ATM pagrindinis planas – sutartas veiksmų planas, kuriuo siekiama nuo ATM mokslinių tyrimų rengimo etapo pereiti prie parengimo darbui etapo;

(4)

bendra įmonė SESAR (toliau – bendra įmonė) buvo įsteigta Tarybos reglamentu (EB) Nr. 219/2007 (3), kad pagal Sąjungos 2007–2013 m. finansines perspektyvą administruotų projekto SESAR rengimo proceso veiklą. Pagrindinė bendros įmonės užduotis –ATM pagrindinio plano vykdymas;

(5)

į Sąjungos 2007–2013 m. finansinę perspektyvą įtraukta bendros įmonės darbo programa aprėpia visus 1 etapo elementus ir apie 80 % ATM pagrindinio plano 2 etapo. Susijusi veikla turėtų būti užbaigta iki 2016 m. Likusi 2 etapo veikla, taip pat su 3 etapu susijusi veikla turėtų būti pradėta 2014 m. pagal Sąjungos 2014–2020 m. finansinę programą. Numatoma, kad šiai veiklai reikės 1,585 mlrd. EUR, įskaitant 85 mln. EUR bandomiesiems moksliniams tyrimams, 1,2 mlrd. EUR – taikomiesiems moksliniams tyrimams ir ikipramoninei plėtrai ir 300 mln. EUR – didelio masto demonstracinei veiklai. Bandomųjų mokslinių tyrimų veikla turėtų būti pilnai finansuojama iš Sąjungos biudžeto. Atsižvelgiant į tai, Sąjungos biudžetas, skirtas likusios veiklos vykdymui, turėtų būti papildytas pramonės sektoriaus ir Eurokontrolės įnašais, laikantis tokio paties požiūrio, kokio buvo laikomasi Sąjungos 2007–2013 m. finansinėje perspektyvoje;

(6)

pagal Reglamento (EB) Nr. 219/2007 1 straipsnio 2 dalį bendra įmonė turi nutraukti savo veiklą 2016 m. gruodžio 31 d. arba (jei tai bus anksčiau) praėjus aštuoneriems metams po to, kai Taryba patvirtins ATM pagrindinį planą. ATM pagrindinį planą Komisija perdavė Tarybai 2008 m. lapkričio 14 d. (4), o Taryba jį patvirtino 2009 m. kovo 30 d.;

(7)

bendra įmonė atitinka viešojo ir privačiojo sektorių partnerysčių kriterijus, nustatytus Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1291/2013 (5) (toliau – bendroji programa „Horizontas 2020“) ir įgyvendinama konkrečia programa, sukurta Tarybos sprendimu (ES) Nr. 2013/743/ES (6);

(8)

Reglamento (ES) Nr. 1291/2013 tikslas – padaryti didesnį poveikį moksliniams tyrimams ir inovacijoms, sujungiant bendrosios programos „Horizontas 2020“ ir privačiojo sektoriaus lėšas įgyvendinant viešojo ir privačiojo sektorių partnerystes svarbiausiose srityse, kuriose moksliniai tyrimai ir inovacijos gali padėti siekti platesnių Sąjungos konkurencingumo tikslų, taip pat pritraukti privačių investicijų ir spręsti visuomenės uždavinius. Tos partnerystės turėtų būti grindžiamos ilgalaikiu įsipareigojimu, įskaitant proporcingą visų partnerių įnašą, jos turėtų būti atskaitingos už savo tikslų pasiekimą ir suderintos su strateginiais Sąjungos tikslais mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų srityje. Tų partnerysčių valdymas ir veikimas turėtų būti atviras, skaidrus, veiksmingas ir efektyvus ir suteikti galimybę dalyvauti įvairiems suinteresuotiesiems subjektams, vykdantiems veiklą savo konkrečioje srityje. Sąjunga galėtų dalyvauti tose partnerystėse mokėdama finansinius įnašus bendroms įmonėms, įsteigtoms remiantis Sutarties dėl ES veikimo 187 straipsniu pagal Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 1982/2006/EB (7);

(9)

tam, kad ATM pagrindiniame plane apibrėžta veikla būtų plėtojama toliau, būtina pratęsti bendros įmonės veiklos laikotarpį iki 2024 m., kadangi šis laikotarpis apima Sąjungos 2014–2020 m. finansinės programos trukmę ir dar numatomi papildomi ketveri metai bendros įmonės darbo programai ir projektams, kurie būtų pradėti iki tos finansinės programos pabaigos, užbaigti. Taip pratęsus veiklos laikotarpį būtų sudarytos sąlygos įvykdyti visą ATM pagrindinį planą (2 ir 3 etapus), tokį, koks jis yra dabar. Siekiant bendro bendrosios programos „Horizontas 2020“ tikslo – užtikrinti didesnį supaprastinimą ir nuoseklumą – visuose su bendra įmone susijusiuose kvietimuose teikti pasiūlymus turėtų būti atsižvelgta į bendrosios programos „Horizontas 2020“ įgyvendinimo trukmę;

(10)

naujiems nariams, norintiems vykdyti veiklą pagal Sąjungos 2014–2020 m. finansinę programą, turėtų būti surengtas atviras konkursas, o bendros įmonės narių, kurie neprisideda prie veiklos, finansuojamos pagal Sąjungos 2014–2020 m. finansinę programą, narystė turėtų būti nutraukta iki 2016 m. gruodžio 31 d.;

(11)

bendra įmonė turėtų išlikti atvira kuo platesniam visų valstybių narių suinteresuotųjų subjektų, įskaitant mažąsias ir vidutines įmones (MVĮ), dalyvavimui bei atstovavimui jiems ir skatinti tokį dalyvavimą bei atstovavimą, priimdama naujus narius arba pasitelkdama kitų rūšių dalyvavimą. Be to, turėtų būti užtikrinta tinkama oro erdvės naudotojų, oro navigacijos paslaugų teikėjų, oro uostų, kariškių, profesionalių darbuotojų bei gamintojų dalyvavimo pusiausvyra, ir pasiūlyta galimybių MVĮ, akademinei bendruomenei ir mokslinių tyrimų organizacijoms;

(12)

programa „Horizontas 2020“ turėtų būti prisidedama prie mokslinių tyrimų ir inovacijų atotrūkio Sąjungoje mažinimo skatinant sinergiją su Europos struktūriniais ir investiciniais fondais (ESI fondai). Todėl bendra įmonė turėtų siekti plėtoti glaudžias sąsajas su ESI fondais, nes tai gali konkrečiai padėti sustiprinti vietos, regionų ir nacionalinius mokslinių tyrimų ir inovacijų gebėjimus bendros įmonės veiklos srityje ir remti pažangiosios specializacijos pastangas;

(13)

bendra įmonė turėtų veikti atvirai ir skaidriai, savo atitinkamiems organams laiku teikdama visą aktualią informaciją ir propaguodama savo veiklą, tinkamai spręsdama opius klausimus, kaip antai intelektinės nuosavybės teisės, be kita ko, vykdydama plačiajai visuomenei skirtą informavimo ir sklaidos veiklą. Bendros įmonės organų darbo tvarkos taisyklės turėtų būti skelbiamos viešai;

(14)

bendra įmonė taip pat turėtų naudoti Komisijos administruojamas elektronines priemones, kad būtų užtikrintas atvirumas, skaidrumas ir sudarytos palankesnės sąlygos dalyvavimui. Todėl bendros įmonės paskelbti kvietimai teikti pasiūlymus taip pat turėtų būti skelbiami dalyviams skirtame bendrame portale ir pasitelkiant kitas Komisijos administruojamas bendrosios programos „Horizontas 2020“ elektronines sklaidos priemones. Be to, bendra įmonė turėtų Komisijos tinkamu formatu ir ataskaitų teikimo prievoles atitinkančiu periodiškumu teikti atitinkamus duomenis, susijusius, inter alia, su pasiūlymais, pareiškėjais, dotacijomis ir dalyviais, kad juos būtų galima įtraukti į Komisijos administruojamas bendrosios programos „Horizontas 2020“ elektronines ataskaitų teikimo ir sklaidos sistemas;

(15)

patirtis, įgyta bendrai įmonei, kaip Sąjungos įstaigai vykdant veiklą pagal Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (8) 185 straipsnį, parodė, kad dabartiniai veiklos principai yra pakankamai lankstūs ir pritaikyti prie bendros įmonės poreikių. Bendra įmonė turėtų veikti pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (9) 208 straipsnį. Bendra įmonė taip pat turėtų priimti finansines taisykles, nenukrypstančias nuo Finansinio pagrindų reglamento, išskyrus atvejus, kai nukrypti būtina dėl konkrečių poreikių ir jei gaunamas išankstinis Komisijos sutikimas;

(16)

dalyvavimas netiesioginiuose veiksmuose, kuriuos finansuoja bendra įmonė, turėtų atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1290/2013 (10). Nenumatoma, kad bus reikalinga nukrypti pagal to reglamento 1 straipsnio 3 dalį. Be to, bendra įmonė turėtų užtikrinti nuoseklų šių taisyklių taikymą remiantis atitinkamomis Komisijos patvirtintomis priemonėmis;

(17)

siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011 (11);

(18)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 219/2007 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 219/2007 pakeitimai

Reglamentas (EB) Nr. 219/2007 iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Bendra įmonė baigia savo veiklą 2024 m. gruodžio 31 d. Siekiant atsižvelgti į bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.), sukurtos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1291/2013 (12) (toliau – bendroji programa „Horizontas 2020“) įgyvendinimo trukmę, su bendra įmone susiję kvietimai teikti pasiūlymus paskelbiami ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31 d. Tinkamai pagrįstais atvejais kvietimus teikti pasiūlymus galima paskelbti iki 2021 m. gruodžio 31 d.

(12)  2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1291/2013, kuriuo sukuriama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.) ir panaikinamas Sprendimas Nr. 1982/2006/EB (OL L 347, 2013 12 20, p. 104).“"

b)

3 dalis išbraukiama;

c)

5 dalies penkta įtrauka pakeičiama taip:

„—

užtikrinti veiklos, susijusios su ATM pagrindiniame plane tinkamai nurodytų bendrų produktų kūrimu, priežiūrą teikiant dotacijas nariams ir taikant tinkamiausias priemones, pavyzdžiui, rengiant viešąjį pirkimą arba teikiant dotacijas remiantis kvietimais teikti pasiūlymus programos tikslams pasiekti, laikantis Reglamento (ES) Nr. 1291/2013“;

2)

2a straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:

„5.   Bendros įmonės personalą sudaro laikinieji darbuotojai ir sutartininkai. Visas įdarbinimo laikotarpis jokiu būdu neviršija bendros įmonės veiklos laikotarpio.“

3)

4 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalies pirma ir antra pastraipos pakeičiamos taip:

„2.   Sąjungos įnašas pagal 2014–2020 m. daugiametę finansinę programą (įskaitant ELPA įnašus), mokamas iš biudžeto asignavimų, skirtų bendrajai programai „Horizontas 2020“, yra 585 000 000 EUR.

Sąjungos įnašo teikimo tvarka nustatoma bendruoju susitarimu ir metiniais finansinio įgyvendinimo susitarimais, kuriuos sudaro Komisija Sąjungos vardu ir bendra įmonė. Šia tvarka nustatomas duomenų, kurių reikia siekiant užtikrinti, kad Komisija galėtų vykdyti savo sklaidos ir ataskaitų teikimo prievoles, teikimas, be kita ko, dalyviams skirtame bendrame portale ir pasitelkiant kitas Komisijos administruojamas bendrosios programos „Horizontas 2020“ elektronines sklaidos priemones, ir nuostatos dėl kvietimų teikti pasiūlymus dėl bendros įmonės paskelbimo, be kita ko, dalyviams skirtame bendrame portale ir pasitelkiant kitas Komisijos administruojamas bendrosios programos „Horizontas 2020“ elektronines sklaidos priemones.“;

b)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Visi Sąjungos finansiniai įnašai į bendrą įmonę sustabdomi pasibaigus 2014–2020 m. finansinės programos galiojimui, nebent Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, nusprendžia kitaip.“

4)

4a straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Bendrai įmonei taikytinas finansines taisykles priima administracinė valdyba, pasikonsultavusi su Komisija. Jose nenukrypstama nuo Finansinio pagrindų reglamento, nebent to konkrečiai reikėtų dėl bendros įmonės veiklos, o Komisija būtų iš anksto davusi sutikimą.“;

b)

2 dalis išbraukiama.

5)

5 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Komisija Sąjungos poziciją priima administracinėje valdyboje.“;

b)

3 dalis išbraukiama;

c)

4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Nedarant poveikio šio straipsnio 2 daliai, administracinėje valdyboje Komisija įgyvendinimo aktais, priimamais laikantis 6 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros, priima Sąjungos poziciją dėl sprendimų, susijusių su svarbiais ATM pagrindinio plano pakeitimais.“

6)

6 straipsnis pakeičiamas taip:

„6 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda Bendro dangaus komitetas, įsteigtas pagal Reglamentą (EB) Nr. 549/2004. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

2.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis. Jei komitetas nuomonės nepateikia, Komisija įgyvendinimo akto projekto nepriima ir taikoma Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa.“

7)

7 straipsnis pakeičiamas taip:

„7 straipsnis

Tarpinis vertinimas ir ataskaita

Ne vėliau kaip 2017 m. birželio 30 d. Komisija, padedama nepriklausomų ekspertų, atlieka šio reglamento įgyvendinimo ir bendros įmonės pasiektų rezultatų tarpinį įvertinimą, kuriame ypač daug dėmesio skiriama šių konkrečiu laikotarpiu pasiektų rezultatų poveikiui ir veiksmingumui pagal ATM pagrindinį planą. Šiame įvertinime taip pat aptariami darbo metodai ir bendros įmonės bendra finansinė padėtis. Komisija parengia to įvertinimo ataskaitą, į kurią įtraukiamos Komisijos įvertinimo išvados ir pastabos. Tą ataskaitą Komisija ne vėliau kaip 2017 m. gruodžio 31 d. nusiunčia Europos Parlamentui ir Tarybai. Į bendros įmonės tarpinio įvertinimo rezultatus atsižvelgiama atliekant nuodugnų įvertinimą ir tarpinį vertinimą, nurodytą Reglamento (ES) Nr. 1291/2013 32 straipsnyje.“

8)

Priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos, susijusios su naryste bendroje įmonėje

Bendros įmonės narių, kurie nuo 2014 m. sausio 1 d. nepiniginiais ar piniginiais įnašais neprisideda prie bendros įmonės darbo programos, susijusios su Sąjungos 2014–2020 m. finansine programa, išlaidų, narystė bendroje įmonėje nutrūksta 2016 m. gruodžio 31 d.

3 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos, susijusios su bendros įmonės veikla, finansuojama pagal Sąjungos 2007–2013 m. finansinę programą

Pagal Mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros septintąją bendrąją programą ir pagal Transeuropinių tinklų bendrąją programą finansuojama bendros įmonės veikla, kuri buvo pradėta iki 2013 m. gruodžio 31 d., nutraukiama iki 2016 m. gruodžio 31 d., išskyrus projektų valdymo veiklą, susijusią su projektų užbaigimu.

4 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtąją dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge 2014 m. birželio 16 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. KARASMANIS


(1)  2014 m. balandžio 15 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  2013 m. gruodžio 10 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(3)  2007 m vasario 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 219/2007 dėl bendros įmonės naujos kartos Europos oro eismo vadybos sistemai (SESAR) sukurti įsteigimo (OL L 64, 2007 3 2, p. 1).

(4)  OL C 76, 2010 3 25, p. 28.

(5)  2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1291/2013, kuriuo sukuriama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.) ir panaikinamas Sprendimas Nr. 1982/2006/EB (OL L 347, 2013 12 20, p. 104).

(6)  2013 m. gruodžio 3 d. Tarybos sprendimas Nr. 2013/743/ES dėl specialiosios programos, kuria įgyvendinama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.), sukūrimo ir kuriuo panaikinami sprendimai 2006/971/EB, 2006/972/EB, 2006/973/EB, 2006/974/EB ir 2006/975/EB (OL L 347, 2013 12 20, p. 965.).

(7)  2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1982/2006/EB dėl Europos bendrijos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos septintosios bendrosios programos (2007–2013 m.) (OL L 412, 2006 12 30, p. 1).

(8)  2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (OL L 248, 2002 6 19, p. 1).

(9)  2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002. (OL L 298, 2002 10 26, p. 1). Konkrečiai, Reglamento Nr. 966/2012 208 straipsnis pakeitė Reglamento Nr. 1605/2002 185 straipsnį.

(10)  2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 1290/2013, kuriuo nustatomos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.) dalyvavimo ir sklaidos taisyklės ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1906/2006 (OL L 347, 2013 12 20, p. 81).

(11)  2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 347, 2013 12 20, p. 81).


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 219/2007 priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

5 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies m ir n punktai pakeičiami taip:

„m)

nustatyti ATM pagrindiniam planui įgyvendinti reikalingų sutarčių skyrimo arba dotacijų skyrimo ar kitų susitarimų taisykles ir tvarką, įskaitant konkrečias interesų konfliktų vengimo procedūras;

n)

priimti sprendimą dėl pasiūlymų Komisijai dėl įstatų pakeitimų;“;

b)

2 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

administracinė valdyba renkasi bent tris kartus per metus. Neeiliniai posėdžiai šaukiami trečdalio administracinės valdybos narių, atstovaujančių ne mažiau kaip 30 % visų balsų, prašymu, Komisijos prašymu arba vykdomojo direktoriaus prašymu;“.

2)

6 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Bendros įmonės arba administracinės valdybos nariams ir bendros įmonės darbuotojams neleidžiama dalyvauti bendros įmonės finansinės paramos rengimo, vertinimo ir teikimo procedūrose, ypač po konkurso paskelbimo arba kvietimo teikti pasiūlymus, jei jiems priklauso įstaigos, kurios yra potencialios kandidatės arba konkurso dalyvės, jei jie tokioms įstaigoms atstovauja arba yra sudarę su jomis susitarimų.“

3)

7 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Vykdomasis direktorius įdarbinamas kaip bendros įmonės laikinas darbuotojas pagal Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 2 straipsnio a dalį. Vykdomąjį direktorių skiria administracinė valdyba iš Komisijos pasiūlytų kandidatų sąrašo po atviros ir skaidrios atrankos procedūros.

Sudarant sutartį su vykdomuoju direktoriumi bendrai įmonei atstovauja administracinei valdybai pirmininkaujantis asmuo.

Vykdomasis direktorius skiriamas penkerių metų kadencijai. Iki to laikotarpio pabaigos Komisija atlieka įvertinimą, kuriame atsižvelgiama į vykdomojo direktoriaus veiklos rezultatų įvertinimą ir būsimas bendros įmonės užduotis ir iššūkius.

Administracinė valdyba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, kuriame atsižvelgiama į šios dalies trečioje pastraipoje nurodytą įvertinimą, gali vieną kartą pratęsti vykdomojo direktoriaus kadenciją ne ilgiau nei penkeriems metams.

Vykdomasis direktorius, kurio kadencija buvo pratęsta, viso bendro laikotarpio pabaigoje negali dalyvauti kitoje atrankos į tas pačias pareigas procedūroje.

Vykdomasis direktorius gali būti pašalintas iš pareigų tik administracinės valdybos sprendimu, priimtu remiantis Komisijos pasiūlymu.“

4)

9 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Siekdama įvykdyti šio reglamento 1 straipsnio 5 dalyje apibrėžtas užduotis, bendra įmonė gali sudaryti konkrečius susitarimus su savo nariais ir skirti jiems dotacijas, laikydamasi taikytinų finansinių taisyklių.“

5)

10 straipsnis pakeičiamas taip:

„10 straipsnis

Sutartys ir dotacijos

1.   Neatsižvelgiant į 9 straipsnį, bendra įmonė gali sudaryti paslaugų ir tiekimo sutartis arba susitarimus dėl dotacijos su įmonėmis arba įmonių konsorciumu, visų pirma šio reglamento 1 straipsnio 5 dalyje numatytoms užduotims atlikti.

2.   Bendra įmonė užtikrina, kad sutartyse ir susitarimuose dėl dotacijos, nurodytuose 1 dalyje, būtų numatyta Komisijos teisė vykdyti kontrolę siekiant užtikrinti Sąjungos finansinių interesų apsaugą.

3.   Į 1 dalyje nurodytas sutartis ir susitarimus dėl dotacijos įtraukiamos visos atitinkamos nuostatos dėl 18 straipsnyje nurodytų intelektinės nuosavybės teisių. Siekiant išvengti interesų konflikto, nariai, įskaitant jų pagal 8 straipsnį komandiruotą personalą, dalyvaujantys apibrėžiant darbus, dėl kurių skelbiama viešųjų pirkimų arba dotacijų skyrimo procedūra, negali dalyvauti vykdant tuos darbus.“

6)

12 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„3.   1 straipsnio 2 dalies antroje įtraukoje nurodyti nariai įsipareigoja sumokėti ne mažesnį kaip 10 mln. EUR pradinį įnašą per vienerius metus nuo jų narystės bendroje įmonėje patvirtinimo. Nariams, į bendrą įmonę įstojantiems per 24 mėnesius nuo jos įsteigimo arba surengus konkursą naujiems nariams, šis įnašas sumažinamas iki 5 mln. EUR.“

7)

13 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Visos palūkanos, gautos už bendros įmonės narių sumokėtus įnašus, laikomos bendros įmonės pajamomis.“

8)

16 straipsnio 1 dalies įvadinė dalis pakeičiama taip:

„1.   Bendra įmonė parengia savo darbo programą remdamasi šio reglamento 4 straipsnio 2 dalyje nurodytais finansiniais principais ir gero valdymo bei atskaitomybės principais, ir joje nurodo aiškius įsipareigojimus ir pagrindinius etapus. Ją sudaro:“.

9)

17 straipsnis pakeičiamas taip:

„17 straipsnis

Sąjungos finansinių interesų apsauga

1.   Bendra įmonė imasi atitinkamų priemonių užtikrinti, kad įgyvendinant pagal šį reglamentą finansuojamus veiksmus būtų apsaugoti Sąjungos finansiniai interesai, taikant sukčiavimo, korupcijos ir bet kurios kitos neteisėtos veiklos prevencijos priemones, atliekant veiksmingas patikras, o nustačius pažeidimų – susigrąžinant neteisėtai išmokėtas sumas ir atitinkamais atvejais taikant veiksmingas, proporcingas ir atgrasomas sankcijas.

2.   Komisijai arba jos atstovams ir Audito Rūmams suteikiami įgaliojimai atlikti visų dotacijų gavėjų, rangovų ir subrangovų, gavusių Sąjungos lėšų, dokumentų auditą ir auditą vietoje.

3.   Europos kovos su sukčiavimu tarnybai (toliau – OLAF) suteikiami įgaliojimai atlikti su tokiu finansavimu tiesiogiai arba netiesiogiai susijusių ūkio subjektų patikrinimus ir inspektavimus vietoje, laikantis Tarybos reglamente (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 (1), siekiant nustatyti sukčiavimo, korupcijos ar bet kurios kitos neteisėtos veiklos, turinčių įtakos Sąjungos finansiniams interesams ir susijusių su sutartimi dėl dotacijos, sprendimu arba sutartimi dėl Sąjungos lėšų skyrimo, atvejus.

4.   Nedarant poveikio 1, 2 ir 3 dalims, bendradarbiavimo susitarimuose su tarptautinėmis organizacijomis, susitarimuose dėl dotacijos, sprendimuose ir sutartyse, sudaromose įgyvendinant šį reglamentą, Komisijai, Audito Rūmams ir OLAF aiškiai suteikiama teisė atlikti tokį auditą, patikras vietoje ir inspektavimus.

(1)  1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentas (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti Europos Bendrijų finansinius interesus nuo sukčiavimo ir kitų pažeidimų nustatytos tvarkos (OL L 292, 1996 11 15, p. 2).“"

10)

24 straipsnis išbraukiamas.Top