EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0264

2014 m. kovo 14 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 264/2014, kuriuo dėl polivinilpirolidono–vinilacetato kopolimero naudojimo kietuosiuose maisto papilduose iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas, o dėl jo specifikacijų iš dalies keičiamas Komisijos reglamento (ES) Nr. 231/2012 priedas Tekstas svarbus EEE

OJ L 76, 15.3.2014, p. 22–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/264/oj

15.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 76/22


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 264/2014

2014 m. kovo 14 d.

kuriuo dėl polivinilpirolidono–vinilacetato kopolimero naudojimo kietuosiuose maisto papilduose iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas, o dėl jo specifikacijų iš dalies keičiamas Komisijos reglamento (ES) Nr. 231/2012 priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1333/2008 dėl maisto priedų (1), ypač į jo 10 straipsnio 3 dalį, 14 straipsnį ir 30 straipsnio 5 dalį,

atsižvelgdama į 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1331/2008, nustatantį maisto priedų, fermentų ir kvapiųjų medžiagų leidimų suteikimo procedūrą (2), ypač į jo 7 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priede pateiktas Sąjungos maisto priedų, leidžiamų naudoti maisto produktuose, sąrašas ir jų naudojimo sąlygos;

(2)

Komisijos reglamente (ES) Nr. 231/2012 (3) nustatytos Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II ir III prieduose išvardytų maisto priedų, įskaitant dažiklius ir saldiklius, specifikacijos;

(3)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1331/2008 3 straipsnio 1 dalyje nurodytą bendrą procedūrą šie sąrašai gali būti atnaujinti Komisijos iniciatyva arba gavus prašymą;

(4)

2009 m. spalio 6 d. buvo pateiktas prašymas leisti naudoti polivinilpirolidono–vinilacetato kopolimerą kietuosiuose maisto papilduose kaip rišiklį / glajinę medžiagą. Apie prašymą pranešta valstybėms narėms pagal Reglamento (EB) Nr. 1331/2008 4 straipsnį;

(5)

Europos maisto saugos tarnyba įvertino polivinilpirolidono–vinilacetato kopolimero, naudojamo (4) kaip maisto priedas, saugą ir padarė išvadą, kad polivinilpirolidono–vinilacetato kopolimerą kaip rišiklį / glajinę medžiagą naudojant pagal siūlomas naudojimo paskirtis kietuosiuose maisto papilduose pavojaus saugai kilti negali;

(6)

technologiškai būtina dėti polivinilpirolidono–vinilacetato kopolimerą į celiuliozės mišinį maisto papilduose. Dėl jo pagerėja plėvelės tvirtumas, sumažėja dengiamosios medžiagos sąnaudos ir užtikrinama geresnė plėvelės sukibtis. Jis taip pat sudaro sąlygas nepertraukiamam padengimo procesui, dėl to padengimo procesas sutrumpėja. Todėl tikslinga leisti naudoti šį priedą kaip glajinę medžiagą kietuosiuose maisto papilduose ir priskirti polivinilpirolidono–vinilacetato kopolimerui E numerį E 1208;

(7)

polivinilpirolidono–vinilacetato kopolimerą (E 1208) pirmą kartą įtraukus į Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II ir III prieduose pateiktą Sąjungos maisto priedų sąrašą jo specifikacijos turėtų būti įrašytos į Reglamentą (ES) Nr. 231/2012;

(8)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 1333/2008 ir Reglamentas (ES) Nr. 231/2012 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti;

(9)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento I priedą.

2 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 231/2012 priedas keičiamas pagal šio reglamento II priedą.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2014 m. kovo 14 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 354, 2008 12 31, p. 16.

(2)  OL L 354, 2008 12 31, p. 1.

(3)  2012 m. kovo 9 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 231/2012, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 1333/2008 II ir III prieduose išvardytų maisto priedų specifikacijos (OL L 83, 2012 3 22, p. 1).

(4)  EFSA Journal 2010; 8(12):1948.


I PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

B dalyje 3 punktas „Maisto priedai, išskyrus dažiklius ir saldiklius“ po įrašo, skirto E 1207 (Anijoninis metakrilato kopolimeras), įterpiamas toks naujas įrašas:

„E 1208

Polivinilpirolidono–vinilacetato kopolimeras“

2)

E dalyje, maisto kategorijoje 17.1 „Kietieji (įskaitant kapsulių, tablečių ir panašių pavidalų) maisto papildai, išskyrus kramtomuosius papildus“ po įrašo, skirto E 1207 (Anijoninis metakrilato kopolimeras), įterpiamas toks naujas įrašas:

 

„E 1208

Polivinilpirolidono–vinilacetato kopolimeras

100 000“

 

 


II PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 231/2012 priede po įrašo, skirto E 1207 (Anijoninis metakrilato kopolimeras), įterpiamas toks naujas įrašas:

E 1208 POLIVINILPIROLIDONO–VINILACETATO KOPOLIMERAS

Sinonimai

Kopolividonas; kopovidonas; 1-vinil-2-pirolidon-vinilacetato kopolimeras; 2-pirolidinonas, 1-etenil-, polimeras su etenilacetatu

Apibrėžtis

Jis gaunamas iniciatorių pagalba vykdant N-vinil-2-pirolidono ir vinilacetato laisvųjų radikalų kopolimerizaciją 2-propanolio tirpale.

EINECS

 

Cheminis pavadinimas

Acto rūgštis, etenilesteris, polimeras su 1-etenil-2-pirolidinonu

Cheminė formulė

(C6H9NO)n.(C4H6O2)m

Vidutinė molekulinė masė (klampa)

nuo 26 000 iki 46 000 g/mol

Analizės duomenys

Azoto kiekis 7,0–8,0 %

Apibūdinimas

Fizinė būklės apibūdinimas: nuo baltos iki gelsvai baltos spalvos milteliai arba dribsniai, kurių vidutinis dalelių dydis siekia 50–130 μm.

Identifikavimas

Tirpumas

Gerai tirpsta vandenyje, etanolyje, etilenchloride ir eteryje

Infraraudonosios sugerties spektroskopija

Turi būti nustatyta

Europos spalvos bandymas (spalva BY)

Mažiausiai BY5

K vertė (1) (1 % kietosios medžiagos vandeniniame tirpale)

25,2–30,8

pH vertė

3,0–7,0 (10 % vandeninis tirpalas)

Grynumas

Kopolimere esantis vinilacetato komponentas

Ne daugiau kaip 42,0 %

Laisvasis vinilacetatas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Bendras pelenų kiekis

Ne daugiau kaip 0,1 %

Aldehidas

Ne daugiau kaip 2 000 mg/kg (acetaldehidas)

Laisvasis N-vinilpirolidonas

Ne daugiau kaip 5 mg/kg

Hidrazinas

Ne daugiau kaip 0,8 mg/kg

Peroksido kiekis

Ne daugiau kaip 400 mg/kg

2-propanolis

Ne daugiau kaip 150 mg/kg

Arsenas

Ne daugiau kaip 3 mg/kg

Švinas

Ne daugiau kaip 2 mg/kg

Gyvsidabris

Ne daugiau kaip 1 mg/kg

Kadmis

Ne daugiau kaip 1 mg/kg


(1)  K vertė: bematis rodiklis, apskaičiuojamas pagal praskiestų tirpalų kinematinės klampos matavimus, naudojamas galimam polimerizacijos laipsniui arba polimero molekulės dydžiui nurodyti.“


Top