EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0096

2014 m. spalio 15 d. Komisijos įgyvendinimo direktyva 2014/96/ES dėl vaisinių augalų dauginamosios medžiagos ir sodininkystės vaisinių augalų, kuriems taikoma Tarybos direktyva 2008/90/EB, ženklinimo, plombavimo ir pakavimo reikalavimų

OJ L 298, 16.10.2014, p. 12–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/04/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2014/96/oj

16.10.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 298/12


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO DIREKTYVA 2014/96/ES

2014 m. spalio 15 d.

dėl vaisinių augalų dauginamosios medžiagos ir sodininkystės vaisinių augalų, kuriems taikoma Tarybos direktyva 2008/90/EB, ženklinimo, plombavimo ir pakavimo reikalavimų

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. rugsėjo 29 d. Tarybos direktyvą 2008/90/EB dėl prekybos vaisinių augalų dauginamąja medžiaga ir sodininkystei skirtais vaisiniais augalais (1), ypač į jos 9 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

siekiant užtikrinti, kad vaisinių augalų dauginamąja medžiaga ir sodininkystės vaisiniais augalais būtų prekiaujama pagal Direktyvą 2008/90/EB, tikslinga nustatyti jų ženklinimo, plombavimo ir pakavimo reikalavimus;

(2)

būtina numatyti vaisinių augalų dauginamosios medžiagos, kuri buvo oficialiai sertifikuota kaip superelitinė, elitinė arba sertifikuota medžiaga, ir vaisinių augalų, kurie buvo oficialiai sertifikuoti kaip sertifikuota medžiaga, plombavimo ir pakavimo reikalavimus;

(3)

superelitine, elitine arba sertifikuota medžiaga turėtų būti prekiaujama su etikete, atitinkančia tam tikrus reikalavimus. Tą etiketę turi parengti ir pritvirtinti atsakinga oficiali įstaiga. Valstybėms narėms turėtų būti suteikta galimybė nustatyti, kad atsakinga oficiali įstaiga gali leisti jos prižiūrimam tiekėjui parengti ir pritvirtinti etiketę. Bet kuriuo atveju etiketės formą turėtų nustatyti atsakinga oficiali įstaiga, vadovaudamasi šioje direktyvoje nustatytais reikalavimais;

(4)

tam, kad būtų galima kartu prekiauti įvairių veislių ar rūšių superelitinės, elitinės arba sertifikuotos medžiagos partijomis, valstybėms narėms turėtų būti leidžiama numatyti etiketę papildantį dokumentą, kad būtų lengviau informuoti vartotojus, atsekti partijas ir atlikti kontrolę visais prekybos etapais. Šis dokumentas turėtų būti parengtas atsakingos oficiali įstaigos arba jos prižiūrimo atitinkamo tiekėjo;

(5)

prekiaujant CAC (Conformitas Agraria Communitatis) medžiaga turėtų būti reikalaujama tiekėjo parengto dokumento;

(6)

šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka nuolatinio Vaisinių augalų genčių ir rūšių dauginamosios medžiagos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Ženklinimo, plombavimo ir pakavimo reikalavimai

Valstybės narės užtikrina, kad vaisinių augalų dauginamąja medžiaga (toliau – dauginamoji medžiaga), kuri buvo oficialiai sertifikuota kaip superelitinė medžiaga, elitinė medžiaga arba sertifikuota medžiaga, ir sodininkystės vaisiniais augalais (toliau – vaisiniai augalai), kurie buvo oficialiai sertifikuoti kaip sertifikuota medžiaga, būtų prekiaujama tik jei jie atitinka 2 ir 4 straipsniuose nustatytus ženklinimo, plombavimo ir pakavimo reikalavimus. Jei reikia, etiketei papildyti gali būti naudojamas 3 straipsnyje numatytas dokumentas.

Valstybės narės užtikrina, kad dauginamąja medžiaga ir vaisiniais augalais, kurie laikomi CAC (Conformitas Agraria Communitatis) medžiaga, būtų prekiaujama tik jei jie atitinka 5 straipsnyje nustatytus tiekėjo dokumento reikalavimus.

2 straipsnis

Superelitinės, elitinės arba sertifikuotos medžiagos etiketė

1.   Valstybės narės užtikrina, kad atsakinga oficiali įstaiga parengtų 2–5 dalių reikalavimus atitinkančios superelitinės, elitinės arba sertifikuotos medžiagos etiketę ir ją pritvirtintų prie augalų arba jų dalių, kuriais turi būti prekiaujama kaip dauginamąja medžiaga arba vaisiniais augalais. Valstybės narės gali nustatyti, kad atsakinga oficiali įstaiga gali leisti etiketę parengti ir pritvirtinti jos prižiūrimam tiekėjui. Etiketės formą nustato atsakinga oficiali įstaiga, vadovaudamasi 2, 3 ir 4 dalimis.

Jeigu dauginamoji medžiaga arba vaisiniai augalai yra tos pačios pakuotės, ryšulio ar konteinerio dalis ir jeigu etiketė pritvirtinta vadovaujantis 5 dalies antra pastraipa, tokia tą pačią partiją sudarančia medžiaga ar augalais galima prekiauti su viena etikete.

Valstybės narės gali nustatyti, kad ne jaunesni kaip vienerių metų amžiaus vaisiniai augalai būtų ženklinami atskirai. Tokiu atveju augalus galima ženklinti lauke prieš juos iškasant, kasant arba iškasus. Jeigu augalai ženklinami vėliau, tos pačios partijos augalai turi būti kasami kartu ir laikomi atskirai nuo kitų partijų paženklintuose konteineriuose, kol šie augalai bus paženklinti.

2.   Etiketėje turi būti pateikiama tokia informacija:

a)

nuoroda „ES taisyklės ir standartai“;

b)

paženklinusi valstybė narė arba atitinkamas kodas;

c)

atsakinga oficiali įstaiga arba atitinkamas kodas;

d)

tiekėjo pavadinimas arba jo registracinis numeris ar kodas, kurį suteikė atsakinga oficiali įstaiga;

e)

pakuotės arba ryšulio numeris, atskiras serijos numeris, savaitės numeris arba siuntos numeris;

f)

botaninis pavadinimas;

g)

kategorija, o jei tai elitinė medžiaga – ir kartos skaičius;

h)

veislės pavadinimas ir, jei reikia, klonas. Jeigu tai veislei nepriklauso poskiepiai, nurodomas atitinkamas rūšies pavadinimas arba tarprūšinis hibridas. Jei tai skiepyti augalai, tokia informacija pateikiama apie poskiepius ir į viršūnę skiepytus augalus. Jeigu tai veislės, kurių oficialios registracijos arba augalo veislės teisinės apsaugos paraiškos nagrinėjamos, nurodoma tokia informacija: „siūlomas pavadinimas“ ir „paraiška nagrinėjama“;

i)

jei reikia, nuoroda „oficialiai pripažintą aprašą turinti veislė“;

j)

kiekis;

k)

auginimo šalis ir atitinkamas kodas (jei tai kita nei ženklinimo valstybė narė);

l)

išdavimo metai;

m)

jeigu pirminė etiketė buvo pakeista kita – pirminės etiketės išdavimo metai.

3.   Etiketė turi būti atspausdinta viena iš oficialiųjų Sąjungos kalbų, ji turi būti nenutrinama, lengvai matoma ir įskaitoma.

4.   Jeigu tam tikros kategorijos augalai arba augalų dalys žymimi spalvotomis etiketėmis, etiketė yra tokios spalvos:

a)

superelitinės medžiagos etiketė – baltos spalvos su įstriža violetine juosta;

b)

elitinės medžiagos etiketė – baltos spalvos;

c)

sertifikuotos medžiagos etiketė – mėlynos spalvos.

5.   Etiketė tvirtinama prie augalų arba augalų dalių, kuriais turi būti prekiaujama kaip dauginamąja medžiaga arba vaisiniais augalais. Jeigu tokiais augalais arba augalų dalimis turi būti prekiaujama pakuotėje, ryšulyje arba konteineryje, etiketė tvirtinama prie tos pakuotės, ryšulio ar konteinerio.

Jeigu, vadovaujantis 1 dalies antra pastraipa, dauginamąja medžiaga arba vaisiniais augalai prekiaujama su viena etikete, ta etiketė tvirtinama prie tos pakuotės, ryšulio ar konteinerio, kurį sudaro ta dauginamoji medžiaga arba tie vaisiniai augalai.

3 straipsnis

Prie superelitinės, elitinės arba sertifikuotos medžiagos pridedamas dokumentas

1.   Valstybės narės gali nustatyti, kad 2 straipsnyje nurodyta įvairių veislių ar rūšių superelitinės, elitinės arba sertifikuotos medžiagos partijų, kuriomis turi būti prekiaujama kartu, etiketė gali būti papildoma dokumentu, kurį parengia atsakinga oficiali įstaiga arba jos prižiūrimas atitinkamas tiekėjas.

2.   Pridedamas dokumentas turi atitikti šiuos reikalavimus:

a)

jame turi būti pateikiama informacija, nurodyta 2 straipsnio 2 dalyje ir atitinkamoje etiketėje;

b)

jis turi būti parašytas viena iš oficialiųjų Sąjungos kalbų;

c)

jis turi būti pateikiamas bent dviem egzemplioriais (tiekėjui ir gavėjui);

d)

jis turi būti vežamas su medžiaga nuo tiekėjo iki gavėjo vietos;

e)

jame turi būti nurodytas gavėjo vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas;

f)

jame turi būti nurodyta dokumento išdavimo data;

g)

jei reikia, jame turi būti nurodyta su papildoma informacija apie atitinkamas partijas.

3.   Jeigu pridedamame dokumente nurodyta informacija prieštarauja 2 straipsnyje nurodytoje etiketėje pateiktai informacija, galioja toje etiketėje pateikta informacija.

4 straipsnis

Superelitinės, elitinės arba sertifikuotos medžiagos plombavimo ir pakavimo reikalavimai

1.   Valstybės narės užtikrina, kad prekiaujant superelitine, elitine arba sertifikuota medžiaga partijomis, kurias sudaro ne mažiau kaip du augalai arba augalų dalys, tos partijos turi būti pakankamai vienalytės.

Tokias partijas sudarantys augalai arba jų dalys turi atitikti a arba b punkte nustatytus reikalavimus:

a)

augalai arba jų dalys yra pakuotėje arba konteineryje, užplombuotuose kaip apibrėžta 2 dalyje, arba

b)

augalai arba jų dalys yra ryšulio, užplombuoto kaip apibrėžta 2 dalyje, dalis.

2.   Šioje direktyvoje plombavimas – pakuotės arba konteinerio uždarymas taip, kad jų nebūtų galima atidaryti nepažeidžiant plombos, o jei tai ryšulys – jis turi būti užrištas taip, kad ryšulį sudarančių augalų ar augalų dalių nebūtų galima atskirti nesugadinus raiščio ar raiščių. Pakuotė, konteineris arba ryšulys turi būti paženklinti taip, kad pašalinus etiketę ši taptų negaliojanti.

5 straipsnis

Tiekėjo dokumentas CEC medžiagai

1.   Valstybės narės užtikrina, kad CEC medžiaga būtų prekiaujama su tiekėjo parengtu dokumentu, atitinkančiu 2 ir 3 dalių reikalavimus (toliau – tiekėjo dokumentas).

Valstybės narės užtikrina, kad tiekėjo dokumentas nebūtų panašus į 2 straipsnyje minimą etiketę ar į 3 straipsnyje nurodytą pridedamą dokumentą, tam, kad tiekėjo dokumento ir tų dviejų dokumentų nebūtų įmanoma supainioti.

2.   Tiekėjo dokumente turi būti nurodoma bent ši informacija:

a)

nuoroda „ES taisyklės ir standartai“;

b)

valstybė narė, kurioje parengtas tiekėjo dokumentas, arba atitinkamas kodas;

c)

atsakinga oficiali įstaiga arba atitinkamas kodas;

d)

tiekėjo pavadinimas arba jo registracinis numeris ar kodas, kurį suteikė atsakinga oficiali įstaiga;

e)

atskiras serijos numeris, savaitės numeris arba siuntos numeris;

f)

botaninis pavadinimas;

g)

CAC medžiaga;

h)

veislės pavadinimas ir, jei reikia, klonas. Jeigu tai veislei nepriklauso poskiepiai, nurodomas atitinkamas rūšies pavadinimas arba tarprūšinis hibridas. Jei tai skiepyti augalai, tokia informacija pateikiama apie poskiepius ir į viršūnę skiepytus augalus. Jeigu tai veislės, kurių oficialios registracijos arba augalo veislės teisinės apsaugos paraiškos nagrinėjamos, nurodoma tokia informacija: „siūlomas pavadinimas“ ir „paraiška nagrinėjama“;

i)

kiekis;

j)

auginimo šalis ir atitinkamas kodas (jei tai kita valstybė narė, nei ta, kurioje parengtas tiekėjo dokumentas);

k)

dokumento išdavimo data.

3.   Tiekėjo dokumentas turi būti atspausdintas viena iš oficialiųjų Sąjungos kalbų, jis turi būti nenutrinamas, lengvai matomas ir įskaitomas.

6 straipsnis

Perkėlimas į nacionalinę teisę

1.   Valstybės narės ne vėliau kaip 2016 m. gruodžio 31 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Tas nuostatas jos taiko nuo 2017 m. sausio 1 d.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

7 straipsnis

Nuostata dėl peržiūros

Komisija iki 2019 m. sausio 1 d. peržiūri 2 straipsnio 4 dalį.

8 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

9 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2014 m. spalio 15 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 267, 2008 10 8, p. 8.


Top