EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0955

2014/955/ES: 2014 m. gruodžio 18 d. Komisijos sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamos Sprendimo 2000/532/EB nuostatos dėl atliekų sąrašo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/98/EB Tekstas svarbus EEE

OJ L 370, 30.12.2014, p. 44–86 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/955/oj

30.12.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 370/44


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2014 m. gruodžio 18 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Sprendimo 2000/532/EB nuostatos dėl atliekų sąrašo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/98/EB

(Tekstas svarbus EEE)

(2014/955/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančią kai kurias direktyvas (1), ypač į jos 7 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Sąjungos pavojingų atliekų sąrašas (toliau – atliekų sąrašas) buvo nustatytas Tarybos sprendimu 94/904/EB (2), o tas sprendimas pakeistas Komisijos sprendimu 2000/532/EB (3);

(2)

Direktyvoje 2008/98/EB numatyta, kad pavojingosios savybės H 4, H 5, H 6, H 7, H 8, H 10, H 11 ir H 14 priskiriamos remiantis kriterijais, nustatytais Tarybos direktyvos 67/548/EEB (4) VI priede;

(3)

Direktyva 67/548/EEB nuo 2015 m. birželio 1 d. pakeista Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1272/2008 (5), atitinkančiu technikos ir mokslo pažangą. Taikant išimtį, kai kuriems mišiniams Direktyvą 67/548/EEB galima taikyti iki 2017 m. birželio 1 d., jeigu jie buvo klasifikuojami, ženklinami ir pakuojami pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 1999/45/EB (6) ir iki 2015 m. birželio 1 d. jau buvo pateikti rinkai;

(4)

Sprendimo 2000/532/EB reikalavimus, taikomus klasifikuojant atliekas kaip pavojingas dėl pavojingųjų savybių H 3–H 8, H 10 ir H 11, reikia patikslinti atsižvelgiant į technikos ir mokslo pažangą ir prireikus suderinti su naujais chemines medžiagas reglamentuojančiais teisės aktais. Šie reikalavimai įtraukti į Direktyvos 2008/98/EEB III priedą;

(5)

Sprendimo 2000/532/EC, kuriuo nustatytas atliekų sąrašas, priedą reikia iš dalies pakeisti siekiant jį suderinti su Reglamente (EB) Nr. 1272/2008 vartojamais terminais. Kai pavojingosios savybės priskiriamos atliekant bandymą, tikslinga daryti nuorodą į Komisijos reglamentą (EB) Nr. 440/2008 (7) arba į kitus tarptautiniu mastu pripažįstamus bandymų metodus ir gaires;

(6)

savybės, dėl kurių atliekos tampa pavojingos, yra tiksliai apibrėžtos Direktyvos 2008/98/EB III priede. Todėl į Sprendimo 2000/532/EB 2 straipsnį įtrauktos atliekoms būdingos savybės, dėl kurių jos laikomos pavojingomis priskiriant kodus H3–H8, H 10 ir H 11, tapo nereikalingos;

(7)

Sprendimo 2000/532/EB 3 straipsnio reikalavimai yra įtraukti į Direktyvos 2008/98/EB 7 straipsnio 2 ir 3 dalis. Todėl jie tapo nereikalingi;

(8)

šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Direktyvos 2008/98/EB 39 straipsnyje nurodyto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2000/532/EB iš dalies keičiamas taip:

1)

2 ir 3 straipsniai išbraukiami;

2)

priedas keičiamas šio sprendimo priedu.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2015 m. birželio 1 d.

Priimta Briuselyje 2014 m. gruodžio 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 312, 2008 11 22, p. 3.

(2)  OL L 356, 1994 12 31, p. 14.

(3)  2000 m. gegužės 3 d. Komisijos sprendimas 2000/532/EB, keičiantis sprendimą 94/3/EB, nustatantį atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 75/442/EEB dėl atliekų 1 straipsnio a dalį, ir Tarybos sprendimą 94/904/EB, nustatantį pavojingų atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 91/689/EEB dėl pavojingų medžiagų 1 straipsnio 4 dalį (OL L 226, 2000 9 6, p. 3).

(4)  1967 m. birželio 27 d. Tarybos direktyva 67/548/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių pavojingų medžiagų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą etiketėmis, suderinimo (OL 196, 1967 8 16, p. 1).

(5)  2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL L 353, 2008 12 31, p. 1).

(6)  1999 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/45/EB dėl pavojingų preparatų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą reglamentuojančių valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų derinimo (OL L 200, 1999 7 30, p. 1).

(7)  2008 m. gegužės 30 d. Komisijos reglamentas (EB) NR. 440/2008 nustatantis bandymų metodus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) (OL L 142, 2008 5 31, p. 1).


PRIEDAS

DIREKTYVOS 2008/98/EB 7 STRAIPSNYJE NURODYTAS ATLIEKŲ SĄRAŠAS

APIBRĖŽTYS

Šiame priede vartojamų terminų apibrėžtys:

1.   pavojingoji medžiaga– medžiaga, atitinkanti Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 I priedo 2–5 dalyse nustatytus priskyrimo pavojingosioms cheminėms medžiagoms kriterijus;

2.   sunkieji metalai– visi stibio, arseno, kadmio, chromo (VI), vario, švino, gyvsidabrio, nikelio, seleno, telūro, talio ir alavo junginiai, taip pat šios medžiagos metalo pavidalu, kai klasifikuojami kaip pavojingosios cheminės medžiagos;

3.   polichlorintieji bifenilai ir polichlorintieji terfenilai (PCB)– Tarybos direktyvos 96/59/EB (1) 2 straipsnio a punkte apibrėžti PCB;

4.   pereinamieji metalai– šie metalai: visi skandžio, vanadžio, mangano, kobalto, vario, itrio, niobio, hafnio, volframo, titano, chromo, geležies, nikelio, cinko, cirkonio, molibdeno ir tantalo junginiai, taip pat šie metalai metalo forma, kai klasifikuojami kaip pavojingosios cheminės medžiagos;

5.   Stabilizavimas– procesai, kai pakeičiamas atliekų sudedamųjų dalių pavojingumo lygis ir taip pavojingosios atliekos paverčiamos nepavojingosiomis atliekomis;

6.   Kietinimas– procesai, kuriais, naudojant priedus, pakeičiamas tik fizinis atliekų būvis, bet nepakeičiamos jų cheminės savybės;

7.   iš dalies stabilizuotos atliekos– atliekos, kurių pavojingosios sudedamosios dalys po stabilizavimo proceso nėra tapusios visiškai nepavojingomis ir trumpuoju, vidutinės trukmės ar ilguoju laikotarpiu galėtų būti išleistos į aplinką.

VERTINIMAS IR KLASIFIKAVIMAS

1.   Atliekų pavojingųjų savybių vertinimas

Vertinant atliekų pavojingąsias savybes taikomi Direktyvos 2008/98/EB III priede nustatyti kriterijai. Vertinant pavojingąsias savybes HP 4, HP 6 ir HP 8 naudojamos konkrečių medžiagų ribinės vertės, kaip nurodyta Direktyvos 2008/98/EB III priede. Jei atliekose esantis medžiagos kiekis yra mažesnis negu tos medžiagos ribinė vertė, apskaičiuojant mažiausią ribinę vertę tos medžiagos neįskaičiuojamos. Jei atliekų pavojingoji savybė įvertinta atliekant bandymą su tokia pavojingosios medžiagos koncentracija, kokia nurodyta Direktyvos 2008/98/EB III priede, tokio bandymo rezultatai yra viršesni.

2.   Atliekų priskyrimas pavojingosioms atliekoms

Visos atliekos, kurios atliekų sąraše pažymėtos žvaigždute (*), laikomos pavojingosiomis atliekomis pagal Direktyvą 2008/98/EB, nebent taikomas tos direktyvos 20 straipsnis.

Jei tam tikroms atliekoms galima priskirti tiek pavojingųjų, tiek nepavojingųjų atliekų kodus, tuomet:

į suderintą atliekų sąrašą atliekos turėtų būti įrašomos kaip pavojingosios ir pateikiama bendra arba konkreti nuoroda, kad tai yra pavojingosios medžiagos, tik jei tose atliekose yra atitinkamų pavojingųjų medžiagų, dėl kurių atliekos turi vieną ar daugiau iš HP 1–HP 8 ir (arba) HP 10–HP 15 pavojingųjų savybių, išvardytų Direktyvos 2008/98/EB III priede. Pavojingoji savybė HP 9 (užkrečiamoji) vertinama pagal atitinkamus valstybės narės teisės aktus arba informacinius dokumentus.

Pavojingoji savybė gali būti įvertinta remiantis medžiagų koncentracija atliekose, kaip nurodyta Direktyvos 2008/98/EB III priede arba, jei Reglamente (EB) Nr. 1272/2008 nenurodyta kitaip, atliekant bandymą pagal Reglamentą (EB) Nr. 440/2008 ar kitus tarptautiniu mastu pripažintus bandymų metodus ir gaires, atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 7 straipsnį dėl bandymų su gyvūnais ir žmonėmis.

Atliekos, kuriose yra polichlorintų dibenzo-p-dioksinų ir dibenzfuranų (PCDD/PCDF), DDT (1,1,1-trichlor-2,2-bis(4-chlor fenil)etano), chlordano, HCH (įskaitant lindaną), dieldrino, endrino, heptachloro, heksachlorbenzeno, chlordekono, aldrino, pentachlorbenzeno, mirekso, toksafeno, heksabrombifenilo ir (arba) PCB didesnės koncentracijos nei Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 850/2004 (2) IV priede nustatytoji ribinė koncentracija, priskiriamos pavojingosioms.

Direktyvos 2008/98/EB III priede nustatytos ribinės koncentracijos netaikomos masyvaus pavidalo gryno metalo lydiniams (neužterštiems pavojingosiomis medžiagomis). Tos lydinių atliekos, kurios laikomos pavojingosiomis atliekomis, į šį sąrašą įrašytos atskirai ir pažymėtos žvaigždute (*).

Jei taikytina, nustatant atliekų pavojingąsias savybes galima atsižvelgti į šias Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo pastabas:

1.1.3.1. Su medžiagų identifikavimu, klasifikavimu ir ženklinimu susijusios pastabos – B, D, F, J, L, M, P, Q, R ir U pastabos.

1.1.3.2. Su mišinių klasifikavimu ir ženklinimu susijusios pastabos – 1, 2, 3 ir 5 pastabos.

Šiuo metodu įvertinus atliekų pavojingąsias savybes, joms turėtų būti atitinkamai priskirtas pavojingųjų arba nepavojingųjų atliekų įrašas iš šio sąrašo.

Visos kitos suderintame atliekų sąraše įrašytos atliekos laikomos nepavojingomis.

ATLIEKŲ SĄRAŠAS

Sąraše skirtingų rūšių atliekos yra išsamiai apibūdintos atliekoms skirtu šešių skaitmenų kodu ir tam tikrais dviejų skaitmenų ir keturių skaitmenų skyrių pavadinimais. Tai reiškia, kad norint nustatyti atliekų rūšį sąraše, turėtų būti laikomasi toliau nurodytos tvarkos.

Nustatomas atliekų, nurodytų 01–12 arba 17–20 skyriuose, šaltinis, ir nustatomas šešių skaitmenų atliekos kodas (išskyrus kodus, kurie šiuose skyriuose baigiasi 99). Atkreipkite dėmesį į tai, kad tam tikriems gamybos padaliniams gali reikėti savo veiklą klasifikuoti pagal kelis skyrius. Pavyzdžiui, lengvųjų automobilių gamintojas savo atliekas gali rasti 12 skyriuje (metalų formavimo ir paviršių apdorojimo atliekos), 11 skyriuje (neorganinės atliekos, turinčios metalų po metalų apdorojimo ir dengimo) ir 08 skyriuje (dangų naudojimo atliekos), priklausomai nuo skirtingų procesų etapų.

Jeigu 01–12 arba 17–20 skyriuose neįmanoma rasti tinkamo kodo atliekoms identifikuoti, turi būti patikrinami 13, 14 ir 15 skyriai.

Jeigu netinka nė vienas šių atliekų kodų, atliekos turi būti identifikuojamos pagal 16 skyrių.

Jeigu atliekų nėra ir 16 skyriuje, sąrašo skirsnyje, atitinkančiame pirmame etape nurodytą veiklą, turi būti naudojamas kodas 99 (kitaip neapibrėžtos atliekos).

RODYKLĖ

Sąrašo skyriai

01

Mineralų žvalgymo, kasybos, karjerų eksploatavimo, fizinio ir cheminio apdorojimo atliekos

02

Žemės ūkio, sodininkystės, akvakultūros, miškininkystės, medžioklės ir žūklės, maisto gaminimo ir perdirbimo atliekos

03

Medienos perdirbimo ir plokščių bei baldų, medienos masės, popieriaus ir kartono gamybos atliekos

04

Odos, kailių ir tekstilės pramonės atliekos

05

Naftos perdirbimo, gamtinių dujų valymo ir akmens anglies pirolitinio tvarkymo atliekos

06

Neorganinių cheminių procesų atliekos

07

Organinių cheminių procesų atliekos

08

Dangų (dažų, lakų ir stiklo emalės), lipalų, hermetikų ir tipografinių dažų gamybos, maišymo, tiekimo ir naudojimo (GMTN) atliekos

09

Fotografijos pramonės atliekos

10

Terminių procesų atliekos

11

Metalų ir kitų medžiagų paviršiaus cheminio apdorojimo ir dengimo atliekos; spalvotosios hidrometalurgijos atliekos

12

Metalų ir plastikų formavimo, fizinio ir mechaninio jų paviršiaus apdorojimo atliekos

13

Naftos produktų atliekos ir skystojo kuro atliekos (išskyrus maistinį aliejų ir nurodytą 05 bei 12 skyriuose)

14

Organinių tirpiklių, aušalų ir propelentų atliekos (išskyrus nurodytąsias 07 ir 08 skyriuose)

15

Pakuočių atliekos; kitaip neapibrėžti absorbentai, pašluostės, filtrų medžiagos ir apsauginiai drabužiai

16

Kitaip sąraše neapibūdintos atliekos

17

Statybinės ir griovimo atliekos (įskaitant iš užterštų vietų iškastą gruntą)

18

Žmonių ar gyvūnų sveikatos priežiūros ir (arba) su ja susijusių mokslinių tyrimų atliekos (išskyrus virtuvių ir restoranų atliekas, tiesiogiai nesusijusias su sveikatos priežiūra)

19

Atliekos iš atliekų apdorojimo įrenginių ir iš nuotekų valymo įrenginių, esančių už objekto vietos ribų, ir žmonėms vartoti bei pramonei skirto vandens ruošimo atliekos

20

Komunalinės atliekos (buitinės atliekos ir panašios verslo, gamybinės ir organizacijų atliekos), įskaitant atskirai surenkamas frakcijas


01

MINERALŲ ŽVALGYMO, KASYBOS, KARJERŲ EKSPLOATAVIMO, FIZINIO IR CHEMINIO APDOROJIMO ATLIEKOS

01 01

mineralų kasybos atliekos

01 01 01

mineralų kasybos atliekos, kuriose yra metalų

01 01 02

mineralų kasybos atliekos, kuriose nėra metalų

01 03

mineralų, kuriuose yra metalų, fizinio ir cheminio apdorojimo atliekos

01 03 04*

rūgštis išskiriančios sulfidinės rūdos perdirbimo liekanos

01 03 05*

kitos liekanos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

01 03 06

liekanos, nenurodytos 01 03 04 ir 01 03 05 pozicijose

01 03 07*

kitos atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų, susidarančių fiziniu ir cheminiu būdu apdorojant metalų rūdas

01 03 08

dulkių ir miltelių pavidalo atliekos, nenurodytos 01 03 07 pozicijoje

01 03 09

aliuminio oksido gamybos raudonasis dumblas, išskyrus atliekas, nurodytas 01 03 10 pozicijoje

01 03 10*

aliuminio oksido gamybos raudonasis dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų, išskyrus atliekas, nurodytas 01 03 07 pozicijoje

01 03 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

01 04

mineralų, kuriuose nėra metalų, fizinio ir cheminio apdorojimo atliekos

01 04 07*

mineralų, kuriuose nėra metalų, fizinio ir cheminio apdorojimo atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

01 04 08

žvyro ir skaldos atliekos, nenurodytos 01 04 07 pozicijoje

01 04 09

smėlio ir molio atliekos

01 04 10

dulkių ir miltelių pavidalo atliekos, nenurodytos 01 04 07 pozicijoje

01 04 11

potašo ir akmens druskos perdirbimo atliekos, nenurodytos 01 04 07 pozicijoje

01 04 12

mineralų plovimo ir valymo atliekos bei kitos atliekos, nenurodytos 01 04 07 ir 01 04 11 pozicijose

01 04 13

akmenų skaldymo ir pjaustymo atliekos, nenurodytos 01 04 07 pozicijoje

01 04 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

01 05

gręžinių dumblas ir kitos gręžinių atliekos

01 05 04

gėlo vandens gręžinių dumblas ir atliekos

01 05 05*

gręžinių dumblas ir atliekos, kuriuose yra naftos

01 05 06*

gręžinių dumblas ir atliekos, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

01 05 07

gręžinių dumblas ir atliekos, kuriuose yra barito, nenurodyti 01 05 05 ir 01 05 06 pozicijose

01 05 08

gręžinių dumblas ir atliekos, kuriuose yra chloridų, nenurodyti 01 05 05 ir 01 05 06 pozicijose

01 05 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

02

ŽEMĖS ŪKIO, SODININKYSTĖS, AKVAKULTŪROS, MIŠKININKYSTĖS, MEDŽIOKLĖS IR ŽŪKLĖS, MAISTO GAMINIMO IR PERDIRBIMO ATLIEKOS

02 01

žemės ūkio, sodininkystės, akvakultūros, miškininkystės, medžioklės ir žūklės, maisto gaminimo ir perdirbimo atliekos

02 01 01

plovimo ir valymo dumblas

02 01 02

gyvūnų audinių atliekos

02 01 03

augalų audinių atliekos

02 01 04

plastikų atliekos (išskyrus pakuotes)

02 01 06

gyvūnų ekskrementai, šlapimas, mėšlas (įskaitant naudotus šiaudus) ir srutos, atskirai surinkti ir tvarkomi ne susidarymo vietoje

02 01 07

miškininkystės atliekos

02 01 08*

agrochemijos atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

02 01 09

agrochemijos atliekos, nenurodytos 02 01 08 pozicijoje

02 01 10

metalų atliekos

02 01 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

02 02

mėsos, žuvies ir kito gyvūninės kilmės maisto gamybos ir perdirbimo atliekos

02 02 01

plovimo ir valymo dumblas

02 02 02

gyvūnų audinių atliekos

02 02 03

medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti

02 02 04

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas

02 02 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

02 03

vaisių, daržovių, grūdų, maistinio aliejaus, kakavos, kavos, arbatos ir tabako paruošimo ir perdirbimo atliekos; konservų gamybos atliekos; mielių ir mielių ekstrakto gamybos, melasos gamybos ir fermentavimo atliekos;

02 03 01

plovimo, valymo, lupimo, centrifugavimo ir separavimo dumblas

02 03 02

konservantų atliekos

02 03 03

tirpiklių ekstrahavimo atliekos

02 03 04

medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti

02 03 05

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas

02 03 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

02 04

cukraus gamybos atliekos

02 04 01

purvas, likęs nuvalius ir nuplovus runkelius

02 04 02

naudoti netinkamas kalcio karbonatas

02 04 03

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas

02 04 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

02 05

pieno pramonės atliekos

02 05 01

medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti

02 05 02

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas

02 05 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

02 06

kepimo ir konditerijos pramonės atliekos

02 06 01

medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti

02 06 02

konservantų atliekos

02 06 03

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas

02 06 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

02 07

alkoholinių ir nealkoholinių gėrimų (išskyrus kavą, arbatą ir kakavą) gamybos atliekos

02 07 01

žaliavos plovimo, valymo ir mechaninio smulkinimo atliekos

02 07 02

spirito distiliavimo atliekos

02 07 03

cheminio apdorojimo atliekos

02 07 04

medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti

02 07 05

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas

02 07 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

03

MEDIENOS PERDIRBIMO IR PLOKŠČIŲ BEI BALDŲ, MEDIENOS MASĖS, POPIERIAUS IR KARTONO GAMYBOS ATLIEKOS

03 01

medienos perdirbimo ir plokščių bei baldų gamybos atliekos

03 01 01

medžio žievės ir kamščiamedžio atliekos

03 01 04*

pjuvenos, drožlės, skiedros, mediena, medienos drožlių plokštės ir fanera, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

03 01 05

pjuvenos, drožlės, skiedros, medienos drožlių plokštės ir fanera, nenurodyti 03 01 04 pozicijoje

03 01 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

03 02

medienos konservavimo atliekos

03 02 01*

nehalogenintieji organiniai medienos konservantai

03 02 02*

organiniai chlorintieji medienos konservantai

03 02 03*

organiniai medienos konservantai, kuriuose yra metalų

03 02 04*

neorganiniai medienos konservantai

03 02 05*

kiti medienos konservantai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

03 02 99

kitaip neapibrėžti medienos konservantai

03 03

medienos masės, popieriaus bei kartono gamybos ir perdirbimo atliekos

03 03 01

medžio žievės ir medienos atliekos

03 03 02

žaliųjų nuovirų šlamas (tvarkant juodąsias nuoviras)

03 03 05

spaustuvinių dažų šalinimo perdirbant makulatūrą dumblas

03 03 07

mechaniškai atskirtas popieriaus ir kartono atliekų virinimo brokas

03 03 08

perdirbti skirto popieriaus ir kartono rūšiavimo atliekos

03 03 09

kalkių dumblo atliekos

03 03 10

pluošto atliekos, pluošto, užpildo ir dengimo dumblas atliekant mechaninį atskyrimą

03 03 11

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 03 03 10 pozicijoje

03 03 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

04

ODOS, KAILIŲ IR TEKSTILĖS PRAMONĖS ATLIEKOS

04 01

odos ir kailių pramonės atliekos

04 01 01

mėsos atliekos ir apdorojimo kalkėmis atliekos

04 01 02

atliekos po apdorojimo kalkėmis

04 01 03*

riebalų šalinimo atliekos, kuriose yra ne skystosios fazės tirpiklių

04 01 04

rauginimo skysčiai, kuriuose yra chromo

04 01 05

rauginimo skysčiai, kuriuose nėra chromo

04 01 06

dumblas, visų pirma nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra chromo

04 01 07

dumblas, visų pirma nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame nėra chromo

04 01 08

raugintos odos atliekos (likučiai su oksidavimo liekanomis, atraižos, drožlės, poliravimo dulkės), kuriose yra chromo

04 01 09

odos išdirbimo ir apdailos atliekos

04 01 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

04 02

tekstilės pramonės atliekos

04 02 09

sudėtinių medžiagų (impregnuotų tekstilės gaminių, elastomerų, plastomerų) atliekos

04 02 10

organinės medžiagos iš natūralių produktų (pvz., riebalai, vaškas)

04 02 14*

apdailos atliekos, kuriose yra organinių tirpiklių

04 02 15

apdailos atliekos, nenurodytos 04 02 14 pozicijoje

04 02 16*

dažikliai ir pigmentai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

04 02 17

dažikliai ir pigmentai, nenurodyti 04 02 16 pozicijoje

04 02 19*

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų

04 02 20

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 04 02 19 pozicijoje

04 02 21

neperdirbto tekstilės pluošto atliekos

04 02 22

perdirbto tekstilės pluošto atliekos

04 02 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

05

NAFTOS PERDIRBIMO, GAMTINIŲ DUJŲ VALYMO IR AKMENS ANGLIES PIROLITINIO TVARKYMO ATLIEKOS

05 01

naftos perdirbimo atliekos

05 01 02*

druskos šalinimo dumblas

05 01 03*

rezervuarų dugno dumblas

05 01 04*

rūgštinis alkilinis dumblas

05 01 05*

išsiliejusi nafta

05 01 06*

įmonės arba įrangos eksploatavimo tepaluotas dumblas

05 01 07*

rūgštieji gudronai

05 01 08*

kiti gudronai

05 01 09*

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų

05 01 10

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 05 01 09 pozicijoje

05 01 11*

kuro valymo šarminiais tirpalais atliekos

05 01 12*

alyva, kurioje yra rūgščių

05 01 13

garo katilams tiekiamo vandens dumblas

05 01 14

aušinimo bokštų atliekos

05 01 15*

panaudotas filtrų molis

05 01 16

sieros šalinimo iš naftos atliekos, kuriose yra sieros

05 01 17

bitumas

05 01 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

05 06

akmens anglių pirolizinio apdorojimo atliekos

05 06 01*

rūgštieji gudronai

05 06 03*

kiti gudronai

05 06 04

aušinimo bokštų atliekos

05 06 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

05 07

gamtinių dujų valymo ir transportavimo atliekos

05 07 01*

atliekos, kuriose yra gyvsidabrio

05 07 02

atliekos, kuriose yra sieros

05 07 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

06

NEORGANINIŲ CHEMINIŲ PROCESŲ ATLIEKOS

06 01

rūgščių gamybos, maišymo, tiekimo ir naudojimo (GMTN) atliekos

06 01 01*

sieros rūgštis ir sulfito rūgštis

06 01 02*

druskos rūgštis

06 01 03*

vandenilio fluoridas

06 01 04*

fosforo rūgštis ir fosfito rūgštis

06 01 05*

azoto rūgštis ir nitrito rūgštis

06 01 06*

kitos rūgštys

06 01 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

06 02

šarminių tirpalų GMTN atliekos

06 02 01*

kalcio hidroksidas

06 02 03*

amonio hidroksidas

06 02 04*

natrio ir kalio hidroksidas

06 02 05*

kitos bazės

06 02 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

06 03

druskų ir jų tirpalų bei metalų oksidų GMTN atliekos

06 03 11*

kietosios druskos ir tirpalai, kuriuose yra cianidų

06 03 13*

kietosios druskos ir tirpalai, kuriuose yra sunkiųjų metalų

06 03 14

kietosios druskos ir tirpalai, nenurodyti 06 03 11 ir 06 03 13 pozicijose

06 03 15*

metalų oksidai, kuriuose yra sunkiųjų metalų

06 03 16

metalų oksidai, nenurodyti 06 03 15 pozicijoje

06 03 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

06 04

atliekos, kuriose yra metalų, nenurodytos 06 03 pozicijoje

06 04 03*

atliekos, kuriose yra arseno

06 04 04*

atliekos, kuriose yra gyvsidabrio

06 04 05*

atliekos, kuriose yra kitų sunkiųjų metalų

06 04 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

06 05

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas

06 05 02*

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų

06 05 03

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 06 05 02 pozicijoje

06 06

sieros cheminių medžiagų GMTN, sieros cheminių procesų ir sieros šalinimo procesų atliekos

06 06 02*

atliekos, kuriose yra pavojingų sulfidų

06 06 03

atliekos, kuriose yra sulfidų, nenurodytos 06 06 02 pozicijoje

06 06 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

06 07

halogenų GMTN ir halogeninių cheminių procesų atliekos

06 07 01*

elektrolizės atliekos, kuriose yra asbesto

06 07 02*

chloro gamybos aktyvintosios anglys

06 07 03*

bario sulfato dumblas, kuriame yra gyvsidabrio

06 07 04*

tirpalai ir rūgštys, pvz., kontaktinė rūgštis

06 07 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

06 08

silicio ir silicio junginių GMTN atliekos

06 08 02*

atliekos, kuriose yra pavojingųjų chlorsilanų

06 08 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

06 09

fosforo cheminių medžiagų GMTN ir fosforo cheminių procesų atliekos

06 09 02

fosfitinis šlakas

06 09 03*

reakcijų su kalciu atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų arba kurios užterštos pavojingosiomis medžiagomis

06 09 04

reakcijų su kalciu atliekos, nenurodytos 06 09 03

06 09 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

06 10

azoto cheminių medžiagų GMTN, azoto cheminių procesų ir trąšų gamybos atliekos

06 10 02*

atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

06 10 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

06 11

neorganinių pigmentų ir drumstiklių gamybos atliekos

06 11 01

titano dioksido gamybos metu vykstančių reakcijų su kalciu atliekos

06 11 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

06 13

kitaip neapibrėžtos neorganinių cheminių procesų atliekos

06 13 01*

neorganiniai augalų apsaugos produktai, medienos konservantai ir kiti biocidai

06 13 02*

panaudotos aktyvintosios anglys (išskyrus nurodytas 06 07 02 pozicijoje)

06 13 03

dujų suodžiai

06 13 04*

asbesto perdirbimo atliekos

06 13 05*

suodžiai

06 13 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

07

ORGANINIŲ CHEMINIŲ PROCESŲ ATLIEKOS

07 01

pagrindinių organinių cheminių medžiagų gamybos, maišymo, tiekimo ir naudojimo (GMTN) atliekos

07 01 01*

vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 01 03*

organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 01 04*

kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 01 07*

halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

07 01 08*

kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

07 01 09*

halogenintieji filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai

07 01 10*

kiti filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai

07 01 11*

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų

07 01 12

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 01 11 pozicijoje

07 01 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

07 02

plastikų, sintetinės gumos ir dirbtinio pluošto GMTN atliekos

07 02 01*

vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 02 03*

organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 02 04*

kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 02 07*

halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

07 02 08*

kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

07 02 09*

halogenintieji filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai

07 02 10*

kiti filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai

07 02 11*

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų

07 02 12

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 02 11 pozicijoje

07 02 13

plastikų atliekos

07 02 14*

priedų, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų, atliekos

07 02 15

priedų atliekos, nenurodytos 07 02 14 pozicijoje

07 02 16*

atliekos, kuriose yra pavojingų polisiloksanų

07 02 17

atliekos, kuriose yra polisiloksanų ir kurios nepaminėtos 07 02 16

07 02 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

07 03

organinių dažiklių ir pigmentų GMTN atliekos (išskyrus nurodytas 06 11 pozicijoje)

07 03 01*

vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 03 03*

organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 03 04*

kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 03 07*

halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

07 03 08*

kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

07 03 09*

halogenintieji filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai

07 03 10*

kiti filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai

07 03 11*

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų

07 03 12

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 03 11 pozicijoje

07 03 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

07 04

organinių augalų apsaugos produktų (išskyrus nurodytus 02 01 08 ir 02 01 09 pozicijose), medienos konservantų (išskyrus nurodytus 03 02 pozicijoje) ir kitų biocidų GMTN atliekos

07 04 01*

vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 04 03*

organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 04 04*

kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 04 07*

halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

07 04 08*

kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

07 04 09*

halogenintieji filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai

07 04 10*

kiti filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai

07 04 11*

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų

07 04 12

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 04 11 pozicijoje

07 04 13*

kietosios atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

07 04 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

07 05

organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 05 01*

vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 05 03*

organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 05 04*

kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 05 07*

halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

07 05 08*

kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

07 05 09*

halogenintieji filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai

07 05 10*

kiti filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai

07 05 11*

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų

07 05 12

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 05 11 pozicijoje

07 05 13*

kietosios atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

07 05 14

kietosios atliekos, nenurodytos 07 05 13 pozicijoje

07 05 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

07 06

riebalų, taukų, muilo, ploviklių, dezinfekavimo priemonių ir kosmetikos GMTN atliekos

07 06 01*

vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 06 03*

organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 06 04*

kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 06 07*

halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

07 06 08*

kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

07 06 09*

halogenintieji filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai

07 06 10*

kiti filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai

07 06 11*

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų

07 06 12

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 06 11 pozicijoje

07 06 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

07 07

kitaip neapibrėžtų grynųjų cheminių medžiagų ir cheminių produktų GMTN atliekos

07 07 01*

vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 07 03*

organiniai halogenintieji tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 07 04*

kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

07 07 07*

halogenintosios distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

07 07 08*

kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai

07 07 09*

halogenintieji filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai

07 07 10*

kiti filtrų papločiai ir panaudoti absorbentai

07 07 11*

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų

07 07 12

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 07 11 pozicijoje

07 07 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

08

DANGŲ (DAŽŲ, LAKŲ IR STIKLO EMALĖS), LIPALŲ, HERMETIKŲ IR TIPOGRAFINIŲ DAŽŲ GAMYBOS, MAIŠYMO, TIEKIMO IR NAUDOJIMO (GMTN) ATLIEKOS

08 01

dažų ir lako GMTN ir jų šalinimo atliekos

08 01 11*

dažų ir lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų, atliekos

08 01 12

dažų ir lako atliekos, nenurodytos 08 01 11 pozicijoje

08 01 13*

dažų ar lako dumblas, kuriame yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų

08 01 14

dažų ir lakų dumblai, kurie nepaminėti 08 01 13 pozicijoje

08 01 15*

vandeninis dumblas, kuriame yra dažų ar lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų

08 01 16

vandeniniai dumblai, kuriuose yra dažų ar lakų ir kurie nepaminėti 08 01 15 pozicijoje

08 01 17*

dažų ar lako šalinimo atliekos, kuriose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų

08 01 18

dažų ar lako šalinimo atliekos, nenurodytos 08 01 17 pozicijoje

08 01 19*

vandeninės suspensijos, kuriose yra dažų ar lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų

08 01 20

vandeninės suspensijos, kuriose yra dažų ar lako, nenurodytos 08 01 19 pozicijoje

08 01 21*

dažų ar lako nuėmiklių atliekos

08 01 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

08 02

kitų dangų (įskaitant keramines medžiagas) GMTN atliekos

08 02 01

dangos miltelių atliekos

08 02 02

vandeninis dumblas, kuriame yra keraminių medžiagų

08 02 03

vandeninės suspensijos, kuriose yra keraminių medžiagų

08 02 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

08 03

spaustuvinių dažų GMTN atliekos

08 03 07

vandeninis dumblas, kuriame yra dažų

08 03 08

vandeninės skystosios atliekos, kuriose yra dažų

08 03 12*

dažų atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

08 03 13

dažų atliekos, kurios nepaminėtos 08 03 12 pozicijoje

08 03 14*

dažų dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų

08 03 15

dažų dumblas, nenurodytas 08 03 14 pozicijoje

08 03 16*

ėsdinimo tirpalų atliekos

08 03 17*

spaustuvinio dažiklio atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

08 03 18

spaustuvinio dažiklio atliekos, nenurodytos 08 03 17 pozicijoje

08 03 19*

dispersinė alyva

08 03 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

08 04

klijų ir hermetikų (įskaitant hidroizoliacines medžiagas) GMTN atliekos

08 04 09*

klijų ir hermetikų, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų, atliekos

08 04 10

klijų ir hermetikų atliekos, nenurodytos 08 04 09 pozicijoje

08 04 11*

klijų ir hermetikų dumblas, kuriame yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų

08 04 12

klijų ir hermetikų dumblas, nenurodytas 08 04 11 pozicijoje

08 04 13*

vandeninis dumblas, kuriame yra klijų ir hermetikų, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų

08 04 14

vandeninis dumblas, kuriame yra klijų ir hermetikų, nenurodytas 08 04 13 pozicijoje

08 04 15*

vandeninės skystosios atliekos, kuriose yra klijų ir hermetikų, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų

08 04 16

vandeninės skystosios atliekos, kuriose yra klijų ir hermetikų, nenurodytų 08 04 15 pozicijoje

08 04 17*

kanifolijos alyva

08 04 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

08 05

kitaip 08 neapibrėžtos atliekos

08 05 01*

izocianatų atliekos

09

FOTOGRAFIJOS PRAMONĖS ATLIEKOS

09 01

fotografijos pramonės atliekos

09 01 01*

vandeniniai ryškalų ir aktyviklių tirpalai

09 01 02*

vandeniniai ofseto plokščių ryškalų tirpalai

09 01 03*

ryškalų tirpalai su tirpikliais

09 01 04*

fiksažo tirpalai

09 01 05*

balinimo tirpalai ir balinimo fiksažo tirpalai

09 01 06*

fotografijos atliekų apdorojimo jų susidarymo vietoje atliekos, kuriose yra sidabro

09 01 07

fotografijos juostos ir popierius, kuriuose yra sidabro ar sidabro junginių

09 01 08

fotografijos juostos ir popierius, kuriuose nėra sidabro ar sidabro junginių

09 01 10

vienkartiniai fotoaparatai be baterijų

09 01 11*

vienkartiniai fotoaparatai su baterijomis, nurodytomis 16 06 01, 16 06 02 arba 16 06 03 pozicijose

09 01 12

vienkartiniai fotoaparatai su baterijomis, nenurodyti 09 01 11 pozicijoje

09 01 13*

vandeninės skystosios atliekos, susidarančios sidabro regeneravimo vietoje, nenurodytos 09 01 06 pozicijoje

09 01 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

10

TERMINIŲ PROCESŲ ATLIEKOS

10 01

elektrinių bei kitų kurą deginančių įrenginių atliekos (išskyrus nurodytas 19 skyriuje)

10 01 01

dugno pelenai, šlakas ir garo katilų dulkės (išskyrus garo katilų dulkes, nurodytas 10 01 04 pozicijoje)

10 01 02

lakieji akmens anglių pelenai

10 01 03

lakieji durpių ir neapdorotos medienos pelenai

10 01 04*

lakieji naftos pelenai ir garo katilų dulkės

10 01 05

sieros iš kaminų dujų šalinimo kalcio junginiais reakcijų kietosios atliekos

10 01 07

sieros iš kaminų dujų šalinimo kalcio junginiais reakcijų dumblo pavidalo atliekos

10 01 09*

sieros rūgštis

10 01 13*

kurui naudotų emulsintų angliavandenilių lakieji pelenai

10 01 14*

bendrojo deginimo dugno pelenai, šlakas ir garo katilų dulkės, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

10 01 15

bendrojo deginimo dugno pelenai, šlakas ir garo katilų dulkės, nenurodyti 10 01 14 pozicijoje

10 01 16*

bendrojo deginimo lakieji pelenai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

10 01 17

bendrojo deginimo lakieji pelenai, nenurodyti 10 01 16 pozicijoje

10 01 18*

dujų valymo atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

10 01 19

dujų valymo atliekos, nenurodytos 10 01 05, 10 01 07 ir 10 01 18 pozicijose

10 01 20*

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų

10 01 21

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 10 01 20 pozicijoje

10 01 22*

garo katilų valymo vandeninis dumblas, kuriame yra pavojingų medžiagų

10 01 23

garo katilų valymo vandeninis dumblas, nenurodytas 10 01 22 pozicijoje

10 01 24

smėlis iš pseudoverdančiųjų sluoksnių

10 01 25

kuro saugojimo ir ruošimo atliekos akmens anglimis kūrenamose elektrinėse

10 01 26

aušinimo vandens valymo atliekos

10 01 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

10 02

geležies ir plieno pramonės atliekos

10 02 01

šlako apdorojimo atliekos

10 02 02

neapdorotas šlakas

10 02 07*

dujų valymo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

10 02 08

dujų apdorojimo kietosios atliekos, kurios nepaminėtos 10 02 07 pozicijoje

10 02 10

antrinės nuodegos

10 02 11*

aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos

10 02 12

aušinimo vandens valymo atliekos, nepaminėtos 10 02 11 pozicijoje

10 02 13*

dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

10 02 14

dujų valymo dumblai ir filtro nuosėdos, nepaminėti 10 02 13 pozicijoje

10 02 15

kitas dumblas ir filtrų papločiai

10 02 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

10 03

aliuminio terminės metalurgijos atliekos

10 03 02

anodų atliekos

10 03 04*

pirminio lydymo šlakas

10 03 05

aliuminio atliekos

10 03 08*

antrinio lydymo druskų šlakas

10 03 09*

antrinio lydymo juodosios nuodegos

10 03 15*

degios lengvosios frakcijos arba frakcijos, kurios, susilietusios su vandeniu, gali išskirti pavojingai didelius degių dujų kiekius

10 03 16

lengvosios frakcijos, nenurodytos 10 03 15 pozicijoje

10 03 17*

anodų gamybos atliekos, kuriose yra dervų

10 03 18

anodų gamybos atliekos, kuriose yra anglies ir kurios nepaminėtos 10 03 17 pozicijoje

10 03 19*

kaminų dujų dulkės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

10 03 20

kaminų dujų dulkės, kurios nepaminėtos 10 03 19 pozicijoje

10 03 21*

kitos dalelės ir dulkės (įskaitant rutulinių malūnų dulkes), kuriose yra pavojingųjų medžiagų

10 03 22

kitos dalelės ir dulkės (įskaitant rutulinių malūnų dulkes), nenurodytos 10 03 21

10 03 23*

dujų valymo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

10 03 24

dujų apdorojimo kietosios atliekos, kurios nepaminėtos 10 03 23 pozicijoje

10 03 25*

dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

10 03 26

dujų valymo dumblai ir filtro nuosėdos, nepaminėti 10 03 25 pozicijoje

10 03 27*

aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos

10 03 28

aušinimo vandens valymo atliekos, nepaminėtos 10 03 27 pozicijoje

10 03 29*

druskų šlako ir juodųjų nuodegų apdorojimo atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

10 03 30

druskų šlako ir juodųjų nuodegų valymo atliekos, nenurodytos 10 03 29

10 03 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

10 04

švino terminės metalurgijos atliekos

10 04 01*

pirminio ir antrinio lydymo šlakas

10 04 02*

pirminio ir antrinio lydymo nuodegos ir šlakas

10 04 03*

kalcio arsenatas

10 04 04*

kaminų dujų dulkės

10 04 05*

kitos dalelės ir dulkės

10 04 06*

dujų valymo kietosios atliekos

10 04 07*

dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai

10 04 09*

aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos

10 04 10

aušinimo vandens valymo atliekos, nepaminėtos 10 04 09 pozicijoje

10 04 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

10 05

cinko terminės metalurgijos atliekos

10 05 01

pirminio ir antrinio lydymo šlakas

10 05 03*

kaminų dujų dulkės

10 05 04

kitos dalelės ir dulkės

10 05 05*

dujų valymo kietosios atliekos

10 05 06*

dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai

10 05 08*

aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos

10 05 09

aušinimo vandens valymo atliekos, nepaminėtos 10 05 08 pozicijoje

10 05 10*

nuodegos ir šlakas, kurie, liesdamiesi su vandeniu, gali išskirti pavojingai didelius degių dujų kiekius

10 05 11

nuodegos ir lengvosios frakcijos, kurios nepaminėtos 10 05 10

10 05 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

10 06

vario terminės metalurgijos atliekos

10 06 01

pirminio ir antrinio lydymo šlakas

10 06 02

pirminio ir antrinio lydymo nuodegos ir šlakas

10 06 03*

kaminų dujų dulkės

10 06 04

kitos dalelės ir dulkės

10 06 06*

dujų valymo kietosios atliekos

10 06 07*

dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai

10 06 09*

aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos

10 06 10

aušinimo vandens valymo atliekos, nepaminėtos 10 06 09 pozicijoje

10 06 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

10 07

pirminio ir antrinio lydymo nuodegos ir šlakas

10 07 01

pirminio ir antrinio lydymo šlakas

10 07 02

pirminio ir antrinio lydymo nuodegos ir šlakas

10 07 03

dujų valymo kietosios atliekos

10 07 04

kitos dalelės ir dulkės

10 07 05

dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai

10 07 07*

aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos

10 07 08

aušinimo vandens valymo atliekos, nepaminėtos 10 07 07 pozicijoje

10 07 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

10 08

spalvotųjų metalų terminės metalurgijos atliekos

10 08 04

dalelės ir dulkės

10 08 08*

pirminio ir antrinio lydymo druskų šlakas

10 08 09

kiti šlakai

10 08 10*

nuodegos ir šlakas, kurie, liesdamiesi su vandeniu, gali išskirti pavojingai didelius degių dujų kiekius

10 08 11

nuodegos ir lengvosios frakcijos, kurios nepaminėtos 10 08 10

10 08 12*

anodų gamybos atliekos, kuriose yra dervų

10 08 13

anodų gamybos atliekos, kuriose yra anglies ir kurios nepaminėtos 10 08 12 pozicijoje

10 08 14

anodų atliekos

10 08 15*

kaminų dujų dulkės, kuriose yra pavojingų medžiagų

10 08 16

kaminų dujų dulkės, nepaminėtos 10 08 15 pozicijoje

10 08 17*

kaminų dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

10 08 18

dumblai ir filtro nuosėdos po kaminų dujų apdorojimo, kurie nepaminėti 10 08 17

10 08 19*

aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos

10 08 20

aušinimo vandens valymo atliekos, nepaminėtos 10 08 19 pozicijoje

10 08 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

10 09

metalo liejinių gamybos atliekos

10 09 03

krosnių šlakas

10 09 05*

gurgučiai ir šablonai, kurie nebuvo naudoti liejimui ir kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

10 09 06

gurgučiai ir šablonai, kurie nebuvo naudoti liejimui, nepaminėti 10 09 05 pozicijoje

10 09 07*

gurgučiai ir šablonai, kurie buvo naudoti liejimui ir kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

10 09 08

gurgučiai ir šablonai, kurie buvo naudoti liejimui, nepaminėti 10 09 07 pozicijoje

10 09 09*

kaminų dujų dulkės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

10 09 10

kaminų dujų dulkės, nepaminėtos 10 09 09 pozicijoje

10 09 11*

kitos dalelės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

10 09 12

kitos dalelės, nenurodytos 10 09 11 pozicijoje

10 09 13*

rišiklių atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

10 09 14

rišiklių atliekos, nenurodytos 10 09 13 pozicijoje

10 09 15*

įtrūkių nustatymo medžiagų atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

10 09 16

įtrūkių nustatymo medžiagų atliekos, kurios nepaminėtos 10 09 15 pozicijoje

10 09 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

10 10

spalvotųjų metalų detalių liejimo atliekos

10 10 03

krosnių šlakas

10 10 05*

gurgučiai ir šablonai, kurie nebuvo naudoti liejimui ir kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

10 10 06

gurgučiai ir šablonai, kurie nebuvo naudoti liejimui, nenurodyti 10 10 05 pozicijoje

10 10 07*

gurgučiai ir šablonai, kurie buvo naudoti liejimui ir kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

10 10 08

gurgučiai ir šablonai, kurie buvo naudoti liejimui, nepaminėti 10 10 07 pozicijoje

10 10 09*

kaminų dujų dulkės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

10 10 10

kaminų dujų dulkės, nepaminėtos 10 10 09 pozicijoje

10 10 11*

kitos dalelės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

10 10 12

kitos dalelės, nenurodytos 10 10 11 pozicijoje

10 10 13*

rišiklių atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

10 10 14

rišiklių atliekos, nenurodytos 10 10 13 pozicijoje

10 10 15*

įtrūkių nustatymo medžiagų atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

10 10 16

įtrūkių nustatymo medžiagų atliekos, kurios nepaminėtos 10 10 15 pozicijoje

10 10 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

10 11

stiklo ir stiklo gaminių gamybos atliekos

10 11 03

stiklo pluošto medžiagų atliekos

10 11 05

dalelės ir dulkės

10 11 09*

mišinio ruošimo prieš terminį apdorojimą atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

10 11 10

mišinio ruošimo prieš terminį apdorojimą atliekos, nenurodytas 10 11 09 pozicijoje

10 11 11*

smulkios stiklo atliekos ir stiklo milteliai, kuriuose yra sunkiųjų metalų (pvz., iš kineskopų)

10 11 12

stiklo atliekos, nenurodytos 10 11 11 pozicijoje

10 11 13*

stiklo poliravimo ir šlifavimo dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų

10 11 14

stiklo poliravimo ir stiklo šlifavimo dumblas, nenurodytas 10 11 13 pozicijoje

10 11 15*

kaminų dujų valymo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

10 11 16

kaminų dujų valymo kietosios atliekos, nenurodytos 10 11 15 pozicijoje

10 11 17*

kaminų dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

10 11 18

kaminų dujų apdorojimo dumblai ir filtro nuosėdos, nepaminėti 10 11 17 pozicijoje

10 11 19*

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje kietosios atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

10 11 20

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje kietosios atliekos, nenurodytos 10 11 19 pozicijoje

10 11 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

10 12

keramikos gaminių, plytų, čerpių ir statybinių konstrukcijų gamybos atliekos

10 12 01

mišinių ruošimo prieš terminį apdorojimą atliekos

10 12 03

dalelės ir dulkės

10 12 05

dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai

10 12 06

nebenaudojami šablonai

10 12 08

keramikos, plytų, čerpių ir statybinių konstrukcijų gamybos atliekos (po terminio apdorojimo)

10 12 09*

dujų valymo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

10 12 10

dujų valymo kietosios atliekos, nepaminėtos 10 12 09 pozicijoje

10 12 11*

glazūravimo atliekos, kuriose yra sunkiųjų metalų

10 12 12

glazūravimo atliekos, nenurodytos 10 12 11 pozicijoje

10 12 13

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas

10 12 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

10 13

cemento, kalkių ir gipso bei iš jų pagamintų dirbinių ir gaminių atliekos

10 13 01

mišinių ruošimo prieš terminį apdorojimą atliekos

10 13 04

kalkių kalcinavimo ir hidratacijos atliekos

10 13 06

dalelės ir dulkės (išskyrus nurodytas 10 13 12 ir 10 13 13 pozicijose)

10 13 07

dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai

10 13 09*

asbestcemenčio gamybos atliekos, kuriose yra asbesto

10 13 10

asbestcemenčio gamybos atliekos, nenurodytos 10 13 09 pozicijoje

10 13 11

sudėtinių medžiagų, kuriose yra cemento, atliekos, nenurodytos 10 13 09 ir 10 13 10 pozicijose

10 13 12*

dujų valymo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

10 13 13

dujų valymo kietosios atliekos, nepaminėtos 10 13 12 pozicijoje

10 13 14

cemento ir cemento šlako atliekos

10 13 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

10 14

krematoriumų atliekos

10 14 01*

dujų valymo atliekos, kuriose yra gyvsidabrio

11

METALŲ IR KITŲ MEDŽIAGŲ PAVIRŠIAUS CHEMINIO APDOROJIMO IR DENGIMO ATLIEKOS; SPALVOTOSIOS HIDROMETALURGIJOS ATLIEKOS

11 01

metalų paviršiaus cheminio apdorojimo bei metalų ir kitų medžiagų dengimo (pvz., galvaninių procesų, dengimo cinku procesų, ėsdinimo procesų, išėsdinimo, fosfatavimo, šarminio riebalų šalinimo, anodavimo) atliekos

11 01 05*

ėsdinimo rūgštys

11 01 06*

kitaip neapibrėžtos rūgštys

11 01 07*

ėsdinimo šarmai

11 01 08*

fosfitinis šlakas

11 01 09*

dumblas ir filtrų papločiai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

11 01 10

dumblas ir filtrų papločiai, nenurodyti 11 01 09 pozicijoje

11 01 11*

vandeniniai skalavimo skysčiai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

11 01 12

vandeniniai skalavimo skysčiai, nenurodyti 11 01 11 pozicijoje

11 01 13*

riebalų šalinimo atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

11 01 14

riebalų šalinimo atliekos, nenurodytos 11 01 13 pozicijoje

11 01 15*

membraninių sistemų arba jonitinių sistemų eliuatai ir dumblas, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

11 01 16*

sočiosios arba panaudotos jonitinės dervos

11 01 98*

kitos atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

11 01 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

11 02

spalvotųjų metalų hidrometalurgijos procesų atliekos

11 02 02*

cinko hidrometalurgijos dumblas (įskaitant jarozitą ir getitą)

11 02 03

anodų, skirtų vandeniniams elektrolitiniams procesams, gamybos atliekos

11 02 05*

vario hidrometalurgijos procesų atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

11 02 06

vario hidrometalurgijos procesų atliekos, nenurodytos 11 02 05 pozicijoje

11 02 07*

kitos atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

11 02 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

11 03

grūdinimo procesų dumblas ir dalelės

11 03 01*

atliekos, kuriose yra cianido

11 03 02*

kitos atliekos

11 05

karštojo galvanizavimo procesų atliekos

11 05 01

sunkusis cinkas

11 05 02

cinko pelenai

11 05 03*

dujų valymo kietosios atliekos

11 05 04*

panaudotas fliusas

11 05 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

12

METALŲ IR PLASTIKŲ FORMAVIMO, FIZINIO IR MECHANINIO JŲ PAVIRŠIAUS APDOROJIMO ATLIEKOS

12 01

metalų ir plastikų formavimo, fizinio ir mechaninio jų paviršiaus apdorojimo atliekos

12 01 01

juodųjų metalų šlifavimo ir tekinimo atliekos

12 01 02

juodųjų metalų dulkės ir dalelės

12 01 03

spalvotųjų metalų šlifavimo ir tekinimo atliekos

12 01 04

spalvotųjų metalų dulkės ir dalelės

12 01 05

plastiko drožlės ir nuopjovos

12 01 06*

mineralinė mašininė alyva, kurioje yra halogenų (išskyrus emulsijas ir tirpalus)

12 01 07*

mineralinė mašininė alyva, kurioje nėra halogenų (išskyrus emulsijas ir tirpalus)

12 01 08*

mašininės emulsijos ir tirpalai, kuriuose yra halogenų

12 01 09*

mašininės emulsijos ir tirpalai, kuriuose nėra halogenų

12 01 10*

sintetinė mašininė alyva

12 01 12*

panaudotas vaškas ir riebalai

12 01 13

suvirinimo atliekos

12 01 14*

mašininis dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų

12 01 15

mašininis dumblas, nenurodytas 12 01 14 pozicijoje

12 01 16*

sprogstamųjų medžiagų atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

12 01 17

sprogstamųjų medžiagų atliekos, nenurodytos 12 01 16 pozicijoje

12 01 18*

metalų nuosėdos (šlifavimo, galandimo ir poliravimo nuosėdos), kuriose yra alyvos

12 01 19*

lengvai biologiškai skaidi mašininė alyva

12 01 20*

naudotos šlifavimo dalys ir šlifavimo medžiagos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

12 01 21

naudotos šlifavimo dalys ir šlifavimo medžiagos, nenurodytos 12 01 20 pozicijoje

12 01 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

12 03

riebalų šalinimo vandeniu ir garais atliekos (išskyrus nurodytas 11 skyriuje)

12 03 01*

vandeniniai plovimo skysčiai

12 03 02*

riebalų šalinimo garais atliekos

13

NAFTOS PRODUKTŲ ATLIEKOS IR SKYSTOJO KURO ATLIEKOS (išskyrus maistinį aliejų ir tą, kuris nurodytas 05, 12 ir 19 skyriuose)

13 01

hidraulinių sistemų alyvos atliekos

13 01 01*

hidraulinė alyva, kurioje yra PCB

13 01 04*

chlorintosios emulsijos

13 01 05*

nechlorintosios emulsijos

13 01 09*

chlorintoji hidraulinė alyva, kurioje yra mineralų

13 01 10*

nechlorintoji hidraulinė alyva, kurioje yra mineralų

13 01 11*

sintetinė hidraulinė alyva

13 01 12*

lengvai biologiškai skaidi hidraulinė alyva

13 01 13*

kita hidraulinė alyva

13 02

variklių, pavarų dėžės ir tepalinės alyvos atliekos

13 02 04*

mineralinė chlorintoji variklio, pavarų dėžės ir tepamoji alyva

13 02 05*

mineralinė nechlorintoji variklio, pavarų dėžės ir tepamoji alyva

13 02 06*

sintetinė variklio, pavarų dėžės ir tepamoji alyva

13 02 07*

lengvai biologiškai skaidi variklio, pavarų dėžės ir tepamoji alyva

13 02 08*

kita variklio, pavarų dėžės ir tepamoji alyva

13 03

izoliacinės ir šilumą perduodančios alyvos atliekos

13 03 01*

izoliacinė ar šilumą perduodanti alyva, kurioje yra PCB

13 03 06*

mineralinė chlorintoji izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva, nenurodyta 13 03 01 pozicijoje

13 03 07*

mineralinė nechlorintoji izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva

13 03 08*

sintetinė izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva

13 03 09*

lengvai biologiškai skaidi izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva

13 03 10*

kita izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva

13 04

lijaliniai vandenys

13 04 01*

vidaus laivininkystės lijaliniai vandenys

13 04 02*

lijaliniai vandenys iš prieplaukų kanalizacijos

13 04 03*

kitų laivininkystės rūšių lijaliniai vandenys

13 05

naftos produktų/vandens separatorių turinys

13 05 01*

žvyro gaudyklės ir naftos produktų ir vandens separatorių kietosios medžiagos

13 05 02*

naftos produktų ir vandens separatorių dumblas

13 05 03*

kolektoriaus dumblas

13 05 06*

naftos produktų ar vandens separatorių naftos produktai

13 05 07*

naftos produktų ir vandens separatorių tepaluotas vanduo

13 05 08*

žvyro gaudyklės ir naftos produktų ir vandens separatorių atliekų mišiniai

13 07

skystojo kuro atliekos

13 07 01*

mazutas ir dyzelinis kuras

13 07 02*

benzinas

13 07 03*

kitos kuro rūšys (įskaitant mišinius)

13 08

kitaip neapibrėžtos naftos atliekos

13 08 01*

druskų šalinimo dumblas ar emulsijos

13 08 02*

kitos emulsijos

13 08 99*

kitaip neapibrėžtos atliekos

14

ORGANINIŲ TIRPIKLIŲ, AUŠALŲ IR PROPELENTŲ ATLIEKOS (išskyrus nurodytas 07 ir 08 skyriuose)

14 06

organinių tirpiklių, aušalų ir putų ir (arba) aerozolinių propelentų atliekos

14 06 01*

chlorfluorangliavandeniliai, HCFC, HFC

14 06 02*

kiti halogenintieji tirpikliai ir tirpiklių mišiniai

14 06 03*

kiti tirpikliai ir tirpiklių mišiniai

14 06 04*

dumblai arba kietosios atliekos, kuriose yra halogenintųjų tirpiklių

14 06 05*

dumblai arba kietosios atliekos, turinčios halogenintųjų tirpiklių

15

PAKUOČIŲ ATLIEKOS; KITAIP NEAPIBRĖŽTI ABSORBENTAI, PAŠLUOSTĖS, FILTRŲ MEDŽIAGOS IR APSAUGINIAI AUDINIAI

15 01

pakuotės (įskaitant atskirai surinktas komunalines pakuočių atliekas)

15 01 01

popieriaus ir kartono pakuotės

15 01 02

plastikinės pakuotės

15 01 03

medinės pakuotės

15 01 04

metalinės pakuotės

15 01 05

kombinuotosios pakuotės

15 01 06

sudėtinės pakuotės

15 01 07

stiklo pakuotės

15 01 09

pakuotės iš tekstilės

15 01 10*

pakuotės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos

15 01 11*

metalinės pakuotės, įskaitant suslėgto oro talpyklas, kuriose yra pavojingųjų kietų poringų rišamųjų medžiagų (pvz., asbesto)

15 02

absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės ir apsauginiai drabužiai

15 02 02*

absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai audiniai, užteršti pavojingosiomis medžiagomis

15 02 03

absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės ir apsauginiai drabužiai, nenurodyti 15 02 02 pozicijoje

16

KITOS SĄRAŠE NEAPIBRĖŽTOS ATLIEKOS

16 01

naudoti nebetinkamos įvairios paskirties transporto priemonės (įskaitant ne keliams skirtas mašinas) ir atliekos išardžius naudoti nebetinkamas transporto priemones bei transporto priemonių eksploatavimo atliekos (išskyrus nurodytas 13, 14, 16 06 ir 16 08 pozicijose)

16 01 03

naudoti nebetinkamos padangos

16 01 04*

naudoti nebetinkamos transporto priemonės

16 01 06

naudoti nebetinkamos transporto priemonės, kuriose nebėra nei skysčių, nei kitų pavojingųjų sudedamųjų dalių

16 01 07*

tepalų filtrai

16 01 08*

sudedamosios dalys, kuriose yra gyvsidabrio

16 01 09*

sudedamosios dalys, kuriose yra PCB

16 01 10*

sprogios sudedamosios dalys (pvz. oro pagalvės)

16 01 11*

stabdžių trinkelės, kuriose yra asbesto

16 01 12

stabdžių trinkelės, nenurodytos 16 01 11 pozicijoje

16 01 13*

stabdžių skystis

16 01 14*

aušinamieji skysčiai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

16 01 15

aušinamieji skysčiai, nenurodyti 16 01 14 pozicijoje

16 01 16

suskystintų dujų balionai

16 01 17

juodieji metalai

16 01 18

spalvotieji metalai

16 01 19

plastikas

16 01 20

stiklas

16 01 21*

pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07–16 01 11, 16 01 13 ir 16 01 14 pozicijose

16 01 22

kitaip neapibrėžtos sudedamosios dalys

16 01 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

16 02

elektros ir elektronikos įrenginių atliekos

16 02 09*

transformatoriai ir kondensatoriai, kuriuose yra PCB

16 02 10*

nebenaudojama įranga, kurioje yra PCB ar kuri yra užteršta PCB, nenurodyta 16 02 09

16 02 11*

nebenaudojama įranga, kurioje yra chlorfluorangliavandenilių, hidrochlorfluorangliavandenilių, hidrofluorangliavandenilių (HCFC, HFC)

16 02 12*

nebenaudojama įranga, kurioje yra grynojo asbesto

16 02 13*

nebenaudojama įranga, kurioje yra pavojingų sudedamųjų dalių (3), nenurodytų 16 02 09–16 02 12 pozicijose

16 02 14

nebenaudojama įranga, nenurodyta 16 02 09–16 02 13 pozicijose

16 02 15*

pavojingos sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos

16 02 16

sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos, nenurodytos 16 02 15 pozicijoje

16 03

netinkamos naudoti partijos ir nenaudoti gaminiai

16 03 03*

neorganinės atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

16 03 04

neorganinės atliekos, nenurodytos 16 03 03 pozicijoje

16 03 05*

organinės atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

16 03 06

organinės atliekos, nenurodytos 16 03 05 pozicijoje

16 03 07*

metalinis gyvsidabris

16 04

sprogmenų atliekos

16 04 01*

šaudmenų atliekos

16 04 02*

pirotechnikos atliekos

16 04 03*

kitų sprogmenų atliekos

16 05

slėginiuose konteineriuose esančios dujos ir nebereikalingos cheminės medžiagos

16 05 04*

dujos slėginiuose konteineriuose (įskaitant halonus), kuriose yra pavojingųjų medžiagų

16 05 05

dujos slėginiuose konteineriuose, nenurodytos 16 05 04 pozicijoje

16 05 06*

laboratorinės cheminės medžiagos, kurių sudėtyje yra pavojingųjų medžiagų arba kurios iš jų sudarytos, įskaitant laboratorinių cheminių medžiagų mišinius

16 05 07*

nebereikalingos neorganinės cheminės medžiagos, kurių sudėtyje yra pavojingųjų medžiagų arba kurios iš jų sudarytos

16 05 08*

nebenaudojamos organinės cheminės medžiagos, kurių sudėtyje yra pavojingųjų medžiagų arba kurios iš jų sudarytos

16 05 09

nebenaudojamos cheminės medžiagos, nenurodytos 16 05 06, 16 05 07 arba 16 05 08 pozicijose

16 06

baterijos ir akumuliatoriai

16 06 01*

švino akumuliatoriai

16 06 02*

nikelio ir kadmio akumuliatoriai

16 06 03*

baterijos, kuriose yra gyvsidabrio

16 06 04

šarminės baterijos (išskyrus nurodytas 16 06 03 pozicijoje)

16 06 05

kitos baterijos ir akumuliatoriai

16 06 06*

atskirai surinktas baterijų ir akumuliatorių elektrolitas

16 07

transportavimo talpyklų, rezervuarų ir statinių valymo atliekos (išskyrus nurodytas 05 ir 13 skyriuose)

16 07 08*

atliekos, kuriose yra tepalų

16 07 09*

atliekos, kuriose yra kitų pavojingųjų medžiagų

16 07 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

16 08

panaudoti katalizatoriai

16 08 01

panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra aukso, sidabro, renio, rodžio, paladžio, iridžio arba platinos (išskyrus nurodytas 16 08 07 pozicijoje)

16 08 02*

panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra pavojingųjų pereinamųjų metalų arba pavojingųjų pereinamųjų metalų junginių

16 08 03

kitaip neapibrėžti panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra pereinamųjų metalų arba pereinamųjų metalų junginių

16 08 04

panaudoti skysto katalizinio krekingo katalizatoriai (išskyrus nurodytus 16 08 07 pozicijoje)

16 08 05*

panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra fosforo rūgšties

16 08 06*

skysčiai, naudoti kaip katalizatoriai

16 08 07*

panaudoti katalizatoriai, užteršti pavojingosiomis medžiagomis

16 09

oksiduojančios medžiagos

16 09 01*

permanganatai, pavyzdžiui, kalio permanganatas

16 09 02*

chromatai, pvz., kalio chromatas, kalio arba natrio dichromatas

16 09 03*

peroksidai, pvz., vandenilio peroksidas

16 09 04*

kitaip neapibrėžtos oksiduojančios medžiagos

16 10

vandeninės skystosios atliekos, kurias numatyta valyti už jų susidarymo vietos ribų

16 10 01*

vandeninės skystosios atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

16 10 02

vandeninės skystosios atliekos, neapibrėžtos 16 10 01 pozicijoje

16 10 03*

vandeniniai koncentratai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

16 10 04

vandeniniai koncentratai, nenurodyti 16 10 03 pozicijoje

16 11

iškloja ir ugniai atsparių medžiagų atliekos

16 11 01*

metalurgijos procesų anglies iškloja ir ugniai atsparios medžiagos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

16 11 02

metalurgijos procesų anglies iškloja ir ugniai atsparios medžiagos, nenurodytos 16 11 01 pozicijoje

16 11 03*

kita metalurgijos procesų iškloja ir ugniai atsparios medžiagos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

16 11 04

kita metalurgijos procesų iškloja ir ugniai atsparios medžiagos, nenurodytos 16 11 03 pozicijoje

16 11 05*

nemetalurgijos procesų iškloja ir ugniai atsparios medžiagos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

16 11 06

nemetalurgijos procesų iškloja ir ugniai atsparios medžiagos, nenurodytos 16 11 05 pozicijoje

17

STATYBINĖS IR GRIOVIMO ATLIEKOS (ĮSKAITANT IŠ UŽTERŠTŲ VIETŲ IŠKASTĄ GRUNTĄ)

17 01

betonas, plytos, čerpės ir keramika

17 01 01

betonas

17 01 02

plytos

17 01 03

čerpės ir keramika

17 01 06*

betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai arba atskiros frakcijos, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

17 01 07

betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai, nenurodyti 17 01 06 pozicijoje

17 02

medis, stiklas ir plastikas

17 02 01

medis

17 02 02

stiklas

17 02 03

plastikas

17 02 04*

stiklas, plastikas ir mediena, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų arba kurie yra jomis užteršti

17 03

bituminiai mišiniai, akmens anglių derva ir gudronuotieji gaminiai

17 03 01*

bituminiai mišiniai, kuriuose yra akmens anglių dervos

17 03 02

bituminiai mišiniai, nenurodyti 17 03 01 pozicijoje

17 03 03*

akmens anglių derva ir gudronuotieji gaminiai

17 04

metalai (įskaitant jų lydinius)

17 04 01

varis, bronza, žalvaris

17 04 02

aliuminis

17 04 03

švinas

17 04 04

cinkas

17 04 05

geležis ir plienas

17 04 06

alavas

17 04 07

metalų mišiniai

17 04 09*

metalų atliekos, užterštos pavojingosiomis medžiagomis

17 04 10*

kabeliai, kuriuose yra alyvos, akmens anglių dervos ir kitų pavojingųjų medžiagų

17 04 11

kabeliai, nenurodyti 17 04 10 pozicijoje

17 05

žemė (įskaitant iš užterštų vietų iškastą gruntą), akmenys ir išsiurbtas dumblas

17 05 03*

gruntas ir akmenys, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

17 05 04

gruntas ir akmenys, nenurodyti 17 05 03 pozicijoje

17 05 05*

išsiurbtas dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų

17 05 06

išsiurbtas dumblas, nenurodytas 17 05 05 pozicijoje

17 05 07*

kelių skalda, kurioje yra pavojingųjų medžiagų

17 05 08

kelių skalda, nenurodyta 17 05 07 pozicijoje

17 06

izoliacinės medžiagos ir statybinės medžiagos, kuriose yra asbesto

17 06 01*

izoliacinės medžiagos, kuriose yra asbesto

17 06 03*

kitos izoliacinės medžiagos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų arba kurios iš jų sudarytos

17 06 04

izoliacinės medžiagos, nenurodytos 17 06 01 ir 17 06 03 pozicijose

17 06 05*

statybinės medžiagos, kuriose yra asbesto

17 08

gipso izoliacinės statybinės medžiagos

17 08 01*

gipso izoliacinės statybinės medžiagos, užterštos pavojingosiomis medžiagomis

17 08 02

gipso izoliacinės statybinės medžiagos, nenurodytos 17 08 01

17 09

kitos statybinės ir griovimo atliekos

17 09 01*

statybinės ir griovimo atliekos, kuriose yra gyvsidabrio

17 09 02*

statybinės ir griovimo atliekos, kuriose yra PCB (pvz., hermetikų, kuriuose yra PCB, polimerinės dangos, kurioje yra PCB, hermetiškų glazūravimo gaminių, kuriuose yra PCB, kondensatorių, kuriuose yra PCB)

17 09 03*

kitos statybinės ir griovimo atliekos (įskaitant mišrias atliekas), kuriose yra pavojingųjų medžiagų

17 09 04

mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03 pozicijose

18

ŽMONIŲ AR GYVŪNŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR (ARBA) SU JA SUSIJUSIŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ ATLIEKOS (išskyrus virtuvių ir restoranų atliekas, tiesiogiai nesusijusias su sveikatos priežiūra)

18 01

gimdymų priežiūros, žmonių ligų diagnostikos, gydymo ar prevencijos atliekos

18 01 01

aštrūs daiktai (išskyrus nurodytus 18 01 03 pozicijoje)

18 01 02

kūno dalys ir organai, taip pat kraujo paketus ir konservuotą kraują (išskyrus nurodytus 18 01 03 pozicijoje)

18 01 03*

atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui taikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos

18 01 04

atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui netaikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos (pvz., tvarsliava, gipso tvarsčiai, skalbiniai, vienkartiniai drabužiai, sauskelnės)

18 01 06*

cheminės medžiagos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų arba kurios iš jų sudarytos

18 01 07

cheminės medžiagos, nepaminėtos 18 01 06 pozicijoje

18 01 08*

citotoksiniai arba citostatiniai vaistai

18 01 09

vaistai, nepaminėti 18 01 08 pozicijoje

18 01 10*

dantų gydymo procese naudojamų metalo lydinių su gyvsidabriu atliekos

18 02

ligų mokslinių tyrimų, diagnostikos, gydymo ar prevencijos naudojant gyvūnus atliekos

18 02 01

aštrūs daiktai (išskyrus nurodytus 18 02 02 pozicijoje)

18 02 02*

atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui taikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos

18 02 03

atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui netaikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos

18 02 05*

cheminės medžiagos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų arba kurios iš jų sudarytos

18 02 06

cheminės medžiagos, nepaminėtos 18 02 05 pozicijoje

18 02 07*

citotoksiniai arba citostatiniai vaistai

18 02 08

vaistai, kurie nepaminėti 18 02 07 pozicijoje

19

ATLIEKOS IŠ ATLIEKŲ TVARKYMO ĮRENGINIŲ, IŠ NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ, ESANČIŲ UŽ JŲ SUSIDARYMO VIETOS RIBŲ, IR ŽMONĖMS VARTOTI BEI PRAMONEI SKIRTO VANDENS RUOŠIMO ATLIEKOS

19 01

atliekų deginimo arba pirolizės atliekos

19 01 02

iš dugno pelenų išskirtos medžiagos, kuriose yra geležies

19 01 05*

dujų valymo filtrų papločiai

19 01 06*

dujų valymo vandeninės skystosios atliekos ir kitos vandeninės skystosios atliekos

19 01 07*

dujų valymo kietosios atliekos

19 01 10*

kaminų dujoms valyti naudotos aktyvintosios anglys

19 01 11*

dugno pelenai ir šlakas, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

19 01 12

dugno pelenai ir šlakas, nenurodyti 19 01 11 pozicijoje

19 01 13*

lakieji pelenai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

19 01 14

lakieji pelenai, nenurodyti 19 01 13 pozicijoje

19 01 15*

garo katilų dulkės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

19 01 16

garo katilų dulkės, nenurodytos 19 01 15 pozicijoje

19 01 17*

pirolizės atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

19 01 18

pirolizės atliekos, kurios nepaminėtos 19 01 17 pozicijoje

19 01 19

smėlis iš pseudoverdančiųjų sluoksnių

19 01 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

19 02

specialaus fizinio ir cheminio atliekų apdorojimo (įskaitant dechromaciją, decianidaciją, neutralizavimą) atliekos

19 02 03

iš anksto sumaišytos atliekos, sudarytos tik iš nepavojingų atliekų

19 02 04*

iš anksto sumaišytos atliekos, kuriose yra bent vienos rūšies pavojingųjų atliekų

19 02 05*

fizinio ir cheminio apdorojimo dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų

19 02 06

fizinio ir cheminio apdorojimo dumblas, nenurodytas 19 02 05 pozicijoje

19 02 07*

atskyrimo būdu gauta alyva ir koncentratai

19 02 08*

skystos degiosios atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

19 02 09*

kietos degiosios atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

19 02 10

degiosios atliekos, nenurodytos 19 02 08 ir 19 02 09 pozicijose

19 02 11*

kitos atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

19 02 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

19 03

stabilizuotos ir (arba) sukietintos atliekos

19 03 04*

iš dalies stabilizuotos atliekos, pažymėtos kaip pavojingosios, nenurodytos 19 03 08 pozicijoje

19 03 05

stabilizuotos atliekos, nenurodytos 19 03 04 pozicijoje

19 03 06*

sukietintos atliekos, pažymėtos kaip pavojingosios

19 03 07

sukietintos atliekos, nenurodytos 19 03 06 pozicijoje

19 03 08*

iš dalies stabilizuotas gyvsidabris

19 04

sustiklintos atliekos ir stiklėjimo atliekos

19 04 01

sustiklintos atliekos

19 04 02*

lakieji pelenai ir kitos kaminų dujų valymo atliekos

19 04 03*

nestiklinta kietoji fazė

19 04 04

vandeninės skystosios stiklintų atliekų grūdinimo atliekos

19 05

aerobinio kietųjų atliekų apdorojimo atliekos

19 05 01

nekompostuotos komunalinių ir panašių atliekų frakcijos

19 05 02

nekompostuotos gyvūninių ir augalinių atliekų frakcijos

19 05 03

charakteristikų neatitinkantis kompostas

19 05 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

19 06

anaerobinio atliekų apdorojimo atliekos

19 06 03

komunalinių atliekų anaerobinio apdorojimo skystis

19 06 04

anaerobinio komunalinių atliekų apdorojimo raugas

19 06 05

gyvūninių ir augalinių atliekų anaerobinio apdorojimo skystis

19 06 06

gyvūninės ir augalinių atliekų anaerobinio apdorojimo raugas

19 06 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

19 07

sąvartynų filtratas

19 07 02*

sąvartynų filtratas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų

19 07 03

sąvartynų filtratas, nenurodytas 19 07 02 pozicijoje

19 08

kitaip neapibrėžtos nuotekų valymo įrenginių atliekos

19 08 01

košimo likučiai

19 08 02

smėliagaudžių atliekos

19 08 05

miesto buitinių nuotekų valymo dumblas

19 08 06*

sočiosios arba panaudotos jonitinės dervos

19 08 07*

jonitų regeneravimo tirpalai ir dumblas

19 08 08*

membraninių sistemų atliekos, kuriose yra sunkiųjų metalų

19 08 09

atskyrus alyvą ir vandenį gautas riebalų ir alyvos mišinys, kuriame yra tik maistinio aliejaus ir riebalų

19 08 10*

atskyrus naftą ir vandenį gautas riebalų ir naftos mišinys, nenurodytas 19 08 09 pozicijoje

19 08 11*

biologinio pramoninių nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų

19 08 12

biologinio pramoninių nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 19 08 11 pozicijoje

19 08 13*

kitokio pramoninių nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų

19 08 14

kitokio pramoninių nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 19 08 13 pozicijoje

19 08 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

19 09

žmonėms vartoti skirto vandens arba pramoninio vandens ruošimo atliekos

19 09 01

pirminio filtravimo ir košimo kietosios atliekos

19 09 02

vandens skaidrinimo dumblas

19 09 03

dekarbonizavimo dumblas

19 09 04

panaudotos aktyvintosios anglys

19 09 05

sočiosios arba panaudotos jonitinės dervos

19 09 06

jonitų regeneravimo tirpalai ir dumblas

19 09 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

19 10

atliekų, kuriose yra metalų, smulkinimo atliekos

19 10 01

geležies ir plieno atliekos

19 10 02

geležies neturinčios atliekos

19 10 03*

dulkių pavidalo frakcijos ir dulkės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

19 10 04

dulkių pavidalo frakcijos ir dulkės, nenurodytos 19 10 03 pozicijoje

19 10 05*

kitos frakcijos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

19 10 06

kitos frakcijos, nenurodytos 19 10 05 pozicijoje

19 11

naftos perdirbimo atliekos

19 11 01*

panaudotas filtrų molis

19 11 02*

rūgštieji gudronai

19 11 03*

vandeninės skystosios atliekos

19 11 04*

kuro valymo šarmais atliekos

19 11 05*

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų

19 11 06

nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 19 11 05 pozicijoje

19 11 07*

kaminų dujų valymo atliekos

19 11 99

kitaip neapibrėžtos atliekos

19 12

kitaip neapibrėžtos atliekų mechaninio apdorojimo (pvz., rūšiavimo, smulkinimo, suslėgimo, granuliavimo) atliekos

19 12 01

popierius ir kartonas

19 12 02

juodieji metalai

19 12 03

spalvotieji metalai

19 12 04

plastikai ir guma

19 12 05

stiklas

19 12 06*

mediena, kurioje yra pavojingųjų medžiagų

19 12 07

mediena, kuri nepaminėta 19 12 06 pozicijoje

19 12 08

tekstilės medžiagos

19 12 09

mineralinės medžiagos (pvz., smėlis, akmenys)

19 12 10

degiosiosios atliekos (iš atliekų gautas kuras)

19 12 11*

kitos mechaninio atliekų (įskaitant medžiagų mišinius) apdorojimo atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

19 12 12

kitos mechaninio atliekų (įskaitant medžiagų mišinius) apdorojimo atliekos, nenurodytos 19 12 11 pozicijoje

19 13

grunto ir požeminio vandens valymo atliekos

19 13 01*

grunto valymo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

19 13 02

grunto valymo kietosios atliekos, nenurodytos 19 13 01 pozicijoje

19 13 03*

grunto valymo dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų

19 13 04

grunto valymo dumblas, nenurodytas 19 13 03 pozicijoje

19 13 05*

požeminio vandens valymo dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų

19 13 06

požeminio vandens valymo dumblas, nenurodytas 19 13 05 pozicijoje

19 13 07*

požeminio vandens valymo vandeninės skystosios atliekos ir vandeniniai koncentratai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

19 13 08

požeminio vandens valymo vandeninės skystosios atliekos ir vandeniniai koncentratai, nenurodyti 19 13 07 pozicijoje

20

KOMUNALINĖS ATLIEKOS (BUITINĖS ATLIEKOS IR PANAŠIOS VERSLO, GAMYBINĖS IR ORGANIZACIJŲ ATLIEKOS), ĮSKAITANT ATSKIRAI SURENKAMAS FRAKCIJAS

20 01

atskirai surenkamos frakcijos (išskyrus nurodytas 15 01 pozicijoje)

20 01 01

popierius ir kartonas

20 01 02

stiklas

20 01 08

biologiškai skaidžios virtuvių ir valgyklų atliekos

20 01 10

apranga

20 01 11

tekstilės medžiagos

20 01 13*

tirpikliai

20 01 14*

rūgštys

20 01 15*

šarmai

20 01 17*

fotochemikalai

20 01 19*

pesticidai

20 01 21*

dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, kuriose yra gyvsidabrio

20 01 23*

nebenaudojama įranga, kurioje yra chlorfluorangliavandenilių

20 01 25

maistinis aliejus ir riebalai

20 01 26*

aliejus ir riebalai, nenurodyti 20 01 25 pozicijoje

20 01 27*

dažai, rašalas, klijai ir dervos, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

20 01 28

dažai, rašalas, klijai ir dervos, nenurodyti 20 01 27 pozicijoje

20 01 29*

plovikliai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

20 01 30

plovikliai, nenurodyti 20 01 29 pozicijoje

20 01 31*

citotoksiniai arba citostatiniai vaistai

20 01 32

vaistai, nenurodyti 20 01 31 pozicijoje

20 01 33*

16 06 01, 16 06 02 arba 16 06 03 pozicijose nurodytos baterijos ir akumuliatoriai ir nerūšiuotos baterijos bei akumuliatoriai, kuriuose yra tokių baterijų

20 01 34

baterijos ir akumuliatoriai, nenurodyti 20 01 33 pozicijoje

20 01 35*

nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21 ir 20 01 23 pozicijose, kurioje yra pavojingųjų sudedamųjų dalių (3)

20 01 36

nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21, 20 01 23 ir 20 01 35 pozicijose

20 01 37*

mediena, kurioje yra pavojingųjų medžiagų

20 01 38

mediena, kuri nepaminėta 20 01 37 pozicijoje

20 01 39

plastikas

20 01 40

metalai

20 01 41

kaminų valymo atliekos

20 01 99

kitaip neapibrėžtos frakcijos

20 02

sodų ir parkų atliekos (įskaitant kapinių atliekas)

20 02 01

biologiškai skaidžios atliekos

20 02 02

gruntas ir akmenys

20 02 03

kitos biologiškai neskaidžios atliekos

20 03

kitos komunalinės atliekos

20 03 01

mišrios komunalinės atliekos

20 03 02

turgaviečių atliekos

20 03 03

gatvių valymo liekanos

20 03 04

septinių rezervuarų dumblas

20 03 06

kanalizacijos valymo atliekos

20 03 07

stambiosios atliekos

20 03 99

kitaip neapibrėžtos komunalinės atliekos


(1)  1996 m. rugsėjo 16 d. Tarybos direktyva 96/59/EB dėl polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų šalinimo (PCB/PCT) (OL L 243, 1996 9 24, p. 31).

(2)  2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų ir iš dalies keičiantis Direktyvą 79/117/EEB (OL L 158, 2004 4 30, p. 7).

(3)  Elektros ir elektronikos įrenginių pavojingose sudedamosiose dalyse gali būti akumuliatorių ir baterijų, nurodytų 16 06 pozicijoje ir pažymėtų kaip pavojingos, gyvsidabrio jungiklių, elektroninių vamzdžių stiklo, kito aktyvintojo stiklo ir kt.


Top