EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0782

2013 m. rugpjūčio 14 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 782/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 66/2010 dėl ES ekologinio ženklo III priedas Tekstas svarbus EEE

OL L 219, 2013 8 15, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/782/oj

15.8.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 219/26


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 782/2013

2013 m. rugpjūčio 14 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 66/2010 dėl ES ekologinio ženklo III priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 66/2010 dėl ES ekologinio ženklo (1), ypač į jo 15 straipsnį,

kadangi:

(1)

siekiant paskatinti plačiau naudoti ES ekologinį ženklą ir paskatinti tuos, kurių gaminiai atitinka ES ekologinio ženklo kriterijus, ES ekologinio ženklo naudojimo sąnaudos turėtų būti kuo mažesnės, tačiau jų turi užtekti ES ekologinio ženklo sistemos naudojimo sąnaudoms padengti;

(2)

Reglamente (EB) Nr. 66/2010 numatyta galimybė prireikus deramai padidinti nustatytus didžiausius mokesčius;

(3)

kompetentingos įstaigos atliko vidaus vertinimą, siekdamos nustatyti, ar dabartinio dydžio mokesčių užtenka visoms užduotims, kurias jų prašoma atlikti ES ekologinio ženklo sistemos naudojimo tikslais, įvykdyti;

(4)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Reglamento (EB) Nr. 66/2010 16 straipsniu įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 66/2010 III priedas pakeičiamas šio reglamento priede pateiktu tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. rugpjūčio 14 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 27, 2010 1 30, p. 1.


PRIEDAS

„III PRIEDAS

1.   Paraiškos mokestis

Kompetentinga įstaiga, kuriai teikiama paraiška, taiko paraiškos tvarkymo mokestį. Šis mokestis yra ne mažesnis kaip 200 EUR ir ne didesnis kaip 2 000 EUR.

Didžiausias mažosioms ir vidutinėms įmonėms (1) ir besivystančių šalių ūkio subjektams taikomas paraiškos mokestis yra ne didesnis kaip 600 EUR.

Didžiausias mikroįmonėms (2) taikomas paraiškos mokestis – 350 EUR.

Pareiškėjams, registruotiems pagal Bendrijos aplinkos vadybos ir audito sistemą (EMAS), taikomas paraiškos mokestis sumažinamas 30 %, o turintiems sertifikavimo pagal ISO 14001 standartą dokumentus – 15 %. Nuolaidos nesumuojamos. Jei laikomasi abiejų sistemų, taikoma tik didesnioji nuolaida.

Mokestis mažinamas su sąlyga, kad pareiškėjas aiškiai įsipareigoja užtikrinti, kad ekologiniu ženklu pažymėti jo produktai visiškai atitiks ES ekologinio ženklo kriterijus per visą sutarties galiojimo laikotarpį ir kad šis įsipareigojimas bus tinkamai įtrauktas į pareiškėjo aplinkos apsaugos politiką ir išsamius aplinkos apsaugos tikslus.

Kompetentingos įstaigos gali imti licencijos keitimo arba jos galiojimo pratęsimo mokestį. Šis mokestis yra ne didesnis už paraiškos mokestį, jam taip pat taikomos minėtos nuolaidos.

Paraiškos mokestis nepadengia trečiųjų šalių vykdomo testavimo ir patikrų, taip pat visų tikrinimų vietoje, kurių gali reikalauti trečioji šalis arba kompetentinga įstaiga, sąnaudų. Už tokį testavimą, patikras ir tikrinimą sumoka patys pareiškėjai.

2.   Metinis mokestis

Kompetentinga įstaiga gali reikalauti, kad kiekvienas ES ekologinį ženklą gavęs pareiškėjas mokėtų metinį mokestį. Šis mokestis gali būti nekintamo dydžio arba grindžiamas metine produkto, kuriam suteiktas ES ekologinis ženklas, pardavimo verte.

Laikotarpis, už kurį mokamas mokestis, prasideda nuo dienos, kurią pareiškėjo produktui suteikiamas ES ekologinis ženklas.

Jei mokestis apskaičiuojamas kaip metinio pardavimo vertės procentas, jis yra ne didesnis kaip 0,15 % tos vertės. Mokestis grindžiamas gamyklinėmis kainomis, jei produktas, kuriam suteiktas ES ekologinis ženklas, yra prekė. Jei produktas yra susijęs su paslaugomis, mokestis grindžiamas teikimo kaina.

Didžiausias metinis mokestis yra 25 000 EUR už vieną produktų grupę vienam pareiškėjui.

Mažosioms ir vidutinėms įmonėms, mikroįmonėms arba pareiškėjams iš besivystančių šalių metinis mokestis mažinamas bent 25 %.

Metinis mokestis nepadengia testavimo, patikrų ir visų tikrinimų vietoje, kurių gali reikėti, sąnaudų. Už tokį testavimą, patikras ir tikrinimą sumoka patys pareiškėjai.

3.   Tikrinimo mokestis

Kompetentinga įstaiga gali imti tikrinimo mokestį.


(1)  Mažosios ir vidutinės įmonės pagal Komisijos rekomendacijoje 2003/361/EB pateiktą apibrėžtį (OL L 124, 2003 5 20, p. 36).

(2)  Mikroįmonės pagal Rekomendacijoje 2003/361/EB pateiktą apibrėžtį.“


Top