EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0610

2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 610/2013, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 562/2006, nustatantis taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksą (Šengeno sienų kodeksas), Konvencija dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo, Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1683/95 ir (EB) Nr. 539/2001 bei Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 767/2008 ir (EB) Nr. 810/2009

OJ L 182, 29.6.2013, p. 1–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 012 P. 285 - 302

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 18/12/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/610/oj

29.6.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 182/1


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 610/2013

2013 m. birželio 26 d.

kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 562/2006, nustatantis taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksą (Šengeno sienų kodeksas), Konvencija dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo, Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1683/95 ir (EB) Nr. 539/2001 bei Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 767/2008 ir (EB) Nr. 810/2009

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 77 straipsnio2 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (1),

kadangi:

(1)

Sąjungos politikos išorės sienų srityje tikslas – integruotas valdymas, kuriuo būtų užtikrinamas vienodas ir aukštas kontrolės bei stebėjimo lygis ir kuris yra būtinas laisvo asmenų judėjimo Sąjungoje aspektas ir viena iš pagrindinių laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės sudedamųjų dalių. Todėl atsižvelgiant į tai, kad kai kurios valstybės narės prie savo išorės sienų yra patyrusios tam tikrų neproporcingai didelių sunkumų, turėtų būti nustatytos bendros išorės sienų kontrolės standartų ir procedūrų taisyklės. Nustatytos taisyklės turėtų būti pagrįstos valstybių narių tarpusavio solidarumo principu;

(2)

laisvas asmenų judėjimas Šengeno erdvėje yra vienas iš didžiausių Europos integracijos pasiekimų. Laisvas asmenų judėjimas yra pagrindinė teisė, kurios įgyvendinimo sąlygos nustatytos Europos Sąjungos sutartyje (toliau – ES sutartis) ir Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) bei 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje (2);

(3)

norint panaikinti vidaus sienų kontrolę reikia, kad valstybės narės visiškai pasitikėtų viena kitos pajėgumu visapusiškai įgyvendinti papildomas priemones, kuriomis sudaromos sąlygos šiai kontrolei panaikinti;

(4)

2006 m. spalio 13 d. įsigaliojo 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 562/2006, nustatantis taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksą (Šengeno sienų kodeksas) (3);

(5)

per kelerius jo praktinio taikymo metus išaiškėjo poreikis padaryti keletą dalinių pakeitimų remiantis valstybių narių ir Komisijos praktine Reglamento (EB) Nr. 562/2006 taikymo patirtimi, Šengeno vertinimo rezultatais, valstybių narių pateiktais pranešimais ir prašymais bei Sąjungos pirminės ir antrinės teisės pokyčiais, taip pat būtinybė patikslinti bei veiksmingiau suplanuoti esminius techninio pobūdžio elementus;

(6)

į 2009 m. rugsėjo 21 d. Komisijos ataskaitą dėl trečiųjų šalių piliečių kelionės dokumentų antspaudavimo nuostatų veikimo, atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 562/2006 10 ir 11 straipsnius, ir 2010 m. spalio 13 d. Komisijos ataskaitą dėl Reglamento (EB) Nr. 562/2006 III antraštinės dalies (Vidaus sienos) taikymo įtraukta konkrečių pasiūlymų dėl Reglamento (EB) Nr. 562/2006 techninių pakeitimų;

(7)

dėl neseniai teisėkūros procedūra priimtų Sąjungos aktų, visų pirma 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 810/2009, nustatančio Bendrijos vizų kodeksą (Vizų kodeksas) (4) ir 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/115/EB dėl bendrų nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartų ir tvarkos valstybėse narėse (5) reikia tam tikrų Reglamento (EB) Nr. 562/2006 dalinių pakeitimų;

(8)

be to, tam tikros 1985 m. birželio 14 d. Konvencijos dėl Šengeno susitarimo, sudaryto tarp Beniliukso ekonominės sąjungos valstybių, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybių, dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo įgyvendinimo (6) (Konvencija dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo) nuostatos turėtų būti iš dalies pakeistos, kad būtų atsižvelgta į Reglamento (EB) Nr. 562/2006 pakeitimus ir dabartinę teisinę padėtį;

(9)

remiantis byla C-241/05 Nicolae Bot prieš Préfet du Val-de-Marne (7), būtina iš dalies pakeisti taisykles, taikomas leidžiamos trumpalaikio buvimo Sąjungoje trukmės apskaičiavimui. Visuose šiam klausimui taikomuose teisėkūros procedūra priimamuose aktuose nustatytos aiškios, paprastos ir suderintos taisyklės būtų naudingos keliaujantiems asmenims ir sienų valdymo bei vizų išdavimo institucijoms. Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 562/2006, Konvenciją dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo, 1995 m. gegužės 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1683/95, nustatantį vienodą vizų formą (8), 2001 m. kovo 15 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 539/2001, nustatantį trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorės sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus (9), Reglamentą (EB) Nr. 767/2008 dėl Vizų informacinės sistemos (VIS) ir apsikeitimo duomenimis apie trumpalaikes vizas tarp valstybių narių (VIS reglamentas) (10) bei Reglamentą (EB) Nr. 810/2009;

(10)

priėmus 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1168/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2007/2004, įsteigiantis Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūrą (11) (FRONTEX) (toliau – Agentūra), patobulintas išorės sienų integruotas valdymas ir dar labiau sustiprintas Agentūros vaidmuo vadovaujantis Sąjungos tikslu plėtoti politiką siekiant palaipsniui įvesti integruoto sienų valdymo sampratą;

(11)

siekiant suderinti Reglamento (EB) Nr. 562/2006 nuostatas su SESV, pagal SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, susijusius su stebėjimą reglamentuojančių papildomų priemonių patvirtinimu, o taip pat ir priimti Reglamento (EB) Nr. 562/2006 priedų dalinius pakeitimus. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai;

(12)

kadangi šio reglamento tikslo, t. y. numatyti techninius galiojančių Reglamento (EB) Nr. 562/2006, Konvencijos dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo, taip pat Reglamentų (EB) Nr. 1683/95, (EB) Nr. 539/2001, (EB) Nr. 767/2008 ir (EB) Nr. 810/2009 taisyklių pakeitimus, valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi ES sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame pačiame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina tam tikslui pasiekti;

(13)

kalbant apie Islandiją ir Norvegiją, šiuo reglamentu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kaip apibrėžta Europos Sąjungos Tarybos, Islandijos Respublikos ir Norvegijos Karalystės sudarytame susitarime dėl pastarųjų asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis  (12), kurios priklauso 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos sprendimo 1999/437/EB dėl tam tikrų priemonių taikant tą susitarimą (13) 1 straipsnio A punkte nurodytai sričiai;

(14)

kalbant apie Šveicariją, šiuo reglamentu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kaip apibrėžta Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis  (14), kurios priklauso Tarybos sprendimo 1999/437/EB 1 straipsnio A punkte nurodytai sričiai, minėtą straipsnį siejant su Tarybos sprendimo 2008/146/EB (15) 3 straipsniu;

(15)

kalbant apie Lichtenšteiną, šiuo reglamentu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kaip apibrėžta Europos Sąjungos, Europos bendrijos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės pasirašytame protokole dėl Lichtenšteino Kunigaikštystės prisijungimo prie Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis  (16), kurios priklauso Sprendimo 1999/437/EB 1 straipsnio A punkte nurodytai sričiai, minėtą straipsnį siejant su Tarybos sprendimo 2011/350/ES (17) 3 straipsniu;

(16)

pagal prie ES sutarties ir SESV pridėto Protokolo Nr. 22 dėl Danijos pozicijos 1 ir 2 straipsnius Danija nedalyvauja priimant šį reglamentą ir jis nėra jai privalomas ar taikomas. Kadangi šis reglamentas grindžiamas Šengeno acquis, Danija, remdamasi to protokolo 4 straipsniu, Tarybai priėmus sprendimą dėl šio reglamento, per šešis mėnesius turi nuspręsti, ar jį įgyvendins savo nacionalinėje teisėje;

(17)

šiuo reglamentu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kurias įgyvendinant Jungtinė Karalystė nedalyvauja pagal 2000 m. gegužės 29 d. Tarybos sprendimą 2000/365/EB dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas (18); todėl Jungtinė Karalystė nedalyvauja jį priimant, ir jis nėra jai privalomas ar taikomas;

(18)

šiuo reglamentu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kurias įgyvendinant Airija, remdamasi 2002 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimu 2002/192/EB dėl Airijos prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas (19), nedalyvauja; todėl Airija nedalyvauja jį priimant, ir jis nėra jai privalomas ar taikomas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 562/2006 daliniai pakeitimai

Reglamentas (EB) Nr. 562/2006 iš dalies keičiamas taip:

1)

2 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 punkto c papunktis pakeičiamas taip:

„c)

valstybių narių jūrų, upių ir ežerų uostai reguliariam vidaus susisiekimui keltais;“;

b)

4 punktas pakeičiamas taip:

„4)   „reguliarus vidaus susisiekimas keltais“– susisiekimas tarp tų pačių dviejų ar daugiau uostų, esančių valstybių narių teritorijoje, neįplaukiant į uostus už valstybių narių teritorijos ribų ir vežant keleivius bei transporto priemones pagal viešai skelbiamą tvarkaraštį;“;

c)

5 punktas iš dalies keičiamas taip:

i)

įžanginė dalis pakeičiama taip:

„5)

„asmenys, kurie naudojasi laisvo judėjimo teise pagal Sąjungos teisę“:“;

ii)

a papunktyje nuoroda į „17 straipsnio 1 dalyje“ pakeičiama nuoroda „20 straipsnio 1 dalyje“;

iii)

b papunktyje žodis „Bendrijos“ pakeičiamas žodžiu „Sąjungos“;

d)

6 punkte nuoroda į „17 straipsnio 1 dalyje“ pakeičiama nuoroda „20 straipsnio 1 dalyje“;

e)

įterpiamas šis punktas:

„8a)   „bendras sienos perėjimo punktas“– bet koks sienos perėjimo punktas, esantis valstybės narės teritorijoje arba trečiosios šalies teritorijoje, kuriame valstybės narės sienos apsaugos pareigūnai ir trečiosios šalies sienos apsaugos pareigūnai, laikydamiesi savo nacionalinės teisės ir vykdydami dvišalį susitarimą, tikrina paeiliui atvykimą ir išvykimą;“;

f)

15 punktas pakeičiamas taip:

„15)   „leidimas gyventi“:

a)

visi leidimai gyventi, išduoti valstybių narių laikantis vienodos formos, nustatytos 2002 m. birželio 13 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr.1030/2002, nustatančiu vienodą leidimų apsigyventi trečiųjų šalių piliečiams formą (20), ir leidimų gyventi šalyje kortelės, išduotos laikantis Direktyvos 2004/38/EB;

b)

visi kiti dokumentai, išduoti valstybių narių trečiųjų šalių piliečiams, kuriais leidžiama būti jų teritorijoje, apie kuriuos buvo pranešta ir kurie yra atitinkamai paskelbti laikantis 34 straipsnio, išskyrus:

i)

laikinus leidimus, išduotus nagrinėjant pirmąjį prašymą dėl leidimo gyventi, kaip nurodyta a papunktyje, arba prieglobsčio prašymą, ir

ii)

vizas, išduotas valstybių narių laikantis vienodos formos, nustatytos 1995 m. gegužės 29 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr.1683/95, nustatančiu vienodą vizų formą (21);

g)

įterpiamas šis punktas:

„18a)   „jūroje esančiuose įrenginiuose dirbantis darbuotojas“– asmuo, kuris dirba jūroje esančiuose įrenginiuose, esančiuose ne teritoriniuose vandenyse, tačiau vandenyse, pagal tarptautinę jūrų teisę priklausančiuose valstybių narių išskirtinėms jūrų ekonominėms zonoms, ir kuris nuolat jūra arba oru grįžta į valstybės narės teritoriją;“;

2)

3 straipsnio a punktas pakeičiamas taip:

„a)

asmenų, kurie naudojasi laisvo judėjimo teise pagal Sąjungos teisę, teisių;“;

3)

įterpiamas šis straipsnis:

„3a straipsnis

Pagrindinės teisės

Taikydamos šį reglamentą, valstybės narės veikia visapusiškai laikydamosi atitinkamos Sąjungos teisės, įskaitant Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją (toliau – Pagrindinių teisių chartija), atitinkamos tarptautinės teisės, įskaitant 1951 m. liepos 28 d. Ženevoje priimtą Konvenciją dėl pabėgėlių statuso (toliau – Ženevos konvencija), su galimybe gauti tarptautinę apsaugą susijusių įpareigojimų, visų pirma negrąžinimo principo, ir pagrindinių teisių. Laikantis bendrų Sąjungos teisės principų, pagal šį reglamentą priimami sprendimai turi būti priimami atsižvelgiant į kiekvieną konkretų atvejį.“;

4)

4 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Nukrypstant nuo 1 dalies, prievolės kirsti išorės sienas tik sienos perėjimo punktuose nustatytomis jų darbo valandomis išimtys gali būti leidžiamos:

a)

asmenims arba asmenų grupėms, kilus ypatingai būtinybei nereguliariai kirsti išorės sienas ne sienos perėjimo punktuose arba ne nustatytomis jų darbo valandomis, jei jie turi leidimus, kurių reikalaujama pagal nacionalinę teisę, ir tai neprieštarauja valstybių narių viešosios tvarkos ir vidaus saugumo interesams. Dvišaliuose susitarimuose valstybės narės gali nustatyti konkrečią tvarką. Apie bendrąsias išimtis, nustatytas nacionalinėje teisėje ir dvišaliuose susitarimuose, Komisija informuojama pagal 34 straipsnį;

b)

asmenims ar asmenų grupėms nenumatytais ekstremaliosios padėties atvejais;

c)

pagal konkrečias taisykles, išdėstytas 18 ir 19 straipsniuose kartu su VI ir VII priedais.“;

5)

5 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

įžanginė dalis pakeičiama taip:

„1.   Numatomam buvimui valstybių narių teritorijoje, kurio bendra trukmė neviršija 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį, kai laikoma, kad kiekviena tokio buvimo diena įeina į 180 dienų laikotarpį, trečiųjų šalių piliečių atvykimo sąlygos yra tokios:“;

ii)

a punktas pakeičiamas taip:

„a)

jie turi turėti galiojantį kelionės dokumentą, kuriuo jo turėtojui leidžiama kirsti sieną ir kuris atitinka šiuos kriterijus:

i)

jis galioja bent tris mėnesius po numatomo išvykimo iš valstybių narių teritorijos dienos. Pagrįstu skubos atveju šio reikalavimo galima netaikyti;

ii)

jis turi būti išduotas per pastaruosius 10 metų;“;

b)

įterpiama ši dalis:

„1a.   Siekiant įgyvendinti 1 dalį, atvykimo data laikoma pirma buvimo valstybių narių teritorijoje diena, o išvykimo data laikoma paskutinė buvimo valstybių narių teritorijoje diena. Skaičiuojant buvimo valstybės narės teritorijoje trukmę, neįskaičiuojami buvimo laikotarpiai, leisti pagal leidimą gyventi arba ilgalaikę vizą.“;

c)

4 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

a punktas pakeičiamas taip:

„a)

trečiųjų šalių piliečiams, kurie atitinka ne visas 1 dalyje nustatytas sąlygas, bet turi leidimą gyventi arba ilgalaikę vizą, leidžiama vykti per kitų valstybių narių teritorijas tranzitu, kad jie galėtų pasiekti leidimą gyventi ar ilgalaikę vizą išdavusios valstybės narės teritoriją, jeigu jų vardai, pavardės nėra įtraukti į valstybės narės, kurios išorės sienas jie ketina kirsti, nacionalinį neįsileistinų asmenų sąrašą, ir tame sąraše nenurodoma neleisti jiems atvykti ar vykti tranzitu;“;

ii)

b punkto pirma ir antra pastraipos pakeičiamos taip:

„b)

trečiųjų šalių piliečiams, kurie atitinka 1 dalyje, išskyrus b punktą, nustatytas sąlygas ir kurie atvyksta prie sienos, gali būti leidžiama atvykti į valstybių narių teritoriją, jeigu prie sienos jiems išduodama viza pagal 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr.810/2009, nustatančio Bendrijos vizų kodeksą (Vizų kodeksas) (22), 35 ir 36 straipsnius.

Valstybės narės renka statistinius duomenis apie pasienyje išduotas vizas, laikydamosi Reglamento (EB) Nr. 810/2009 46 straipsnio ir jo XII priedo.

6)

6 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„1.   Sienos apsaugos pareigūnai, vykdydami jiems pavestas pareigas, visapusiškai gerbia žmogiškąjį orumą, visų pirma atvejais, susijusiais su pažeidžiamais asmenimis.“;

7)

7 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalies antra, trečia ir ketvirta pastraipos pakeičiamos taip:

„Pirmoje pastraipoje nurodytas minimalus patikrinimas taikomas kaip taisyklė asmenims, kurie naudojasi laisvo judėjimo teise pagal Sąjungos teisę.

Tačiau atlikdami minimalų asmenų, kurie naudojasi laisvo judėjimo teise pagal Sąjungos teisę, patikrinimą, sienos apsaugos pareigūnai nesistemingai gali patikrinti nacionalines arba Europos duomenų bazes, siekdami užtikrinti, kad asmuo nekelia realios, dabartinės ir pakankamai rimtos grėsmės valstybių narių vidaus saugumui, viešajai tvarkai, tarptautiniams santykiams bei grėsmės visuomenės sveikatai.

Dėl tokio duomenų bazių patikrinimo nepakenkiama asmenų, kurie naudojasi laisvo judėjimo teise pagal Sąjungos teisę, teisei patekti į atitinkamos valstybės narės teritoriją, kaip nurodyta Direktyvoje 2004/38/EB.“;

b)

5 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Nedarant poveikio antrai pastraipai, trečiųjų šalių piliečiams, kurių atžvilgiu atliekamas nuodugnus antros linijos patikrinimas, jiems suprantama kalba arba kalba, kurią, kaip manoma, jie pagrįstai turėtų suprasti, teikiama rašytinė informacija arba kitu veiksmingu būdu pranešama apie tokio patikrinimo tikslą ir tvarką.“;

c)

6 dalis pakeičiama taip:

„6.   Asmenų, kurie naudojasi laisvo judėjimo teise pagal Sąjungos teisę, patikrinimai atliekami pagal Direktyvą 2004/38/EB.“;

d)

papildomas šia dalimi:

„8.   Jeigu taikomi 4 straipsnio 2 dalies a arba b punktai, valstybės narės taip pat gali numatyti nuostatas, kuriomis leidžiama nukrypti nuo šiame straipsnyje nustatytų taisyklių.“;

8)

9 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.

a)

Asmenys, kurie naudojasi laisvo judėjimo teise pagal Sąjungos teisę, turi teisę naudotis juostomis, pažymėtomis III priedo A dalyje nurodytu ženklu („ES, EEE, CH“). Jie taip pat gali naudotis juostomis, pažymėtomis III priedo B1 dalyje nurodytu ženklu („Vizų nereikalaujama“) ir B2 dalyje nurodytu ženklu („Visi pasai“).

Trečiųjų šalių piliečiai, kurie neprivalo turėti vizos kirsdami valstybių narių išorės sienas, kaip nustatyta Reglamente (EB) Nr. 539/2001, ir trečiųjų šalių piliečiai, turintys galiojantį leidimą gyventi arba ilgalaikę vizą, gali naudotis juostomis, pažymėtomis šio reglamento III priedo B1 dalyje nurodytu ženklu („Vizų nereikalaujama“). Jie taip pat gali naudotis juostomis, pažymėtomis šio reglamento III priedo B2 dalyje nurodytu ženklu („Visi pasai“).

b)

Visi kiti asmenys naudojasi juostomis, pažymėtomis III priedo B2 dalyje („Visi pasai“) nurodytu ženklu.

Užrašai ant ženklų, nurodyti a ir b punktuose, gali būti užrašyti tokia kalba arba kalbomis, kurias kiekviena valstybė narė laiko tinkamomis.

Valstybės narės neprivalo įrengti atskirų juostų, pažymėtų III priedo B1 dalyje nurodytu ženklu („Vizų nereikalaujama“). Atsižvelgdamos į praktinius poreikius valstybės narės nusprendžia, ar ir kuriuose sienos perėjimo punktuose šios juostos turėtų būti įrengtos.“;

b)

5 dalis išbraukiama;

9)

10 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

pavadinimas pakeičiamas taip: „Kelionės dokumentų antspaudavimas“;

b)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Trečiųjų šalių piliečių, kurie yra Sąjungos piliečių šeimos nariai ir kuriems taikoma Direktyva 2004/38/EB, bet kurie nepateikia toje direktyvoje numatyto leidimo gyventi šalyje kortelės, kelionės dokumentai antspauduojami jiems atvykstant ir išvykstant.

Trečiųjų šalių piliečių, kurie yra trečiųjų šalių piliečių, besinaudojančių laisvo judėjimo teise pagal Sąjungos teisę, šeimos nariai, bet kurie nepateikia toje Direktyvoje 2004/38/EB nurodytos leidimo gyventi šalyje kortelės, kelionės dokumentai antspauduojami jiems atvykstant ir išvykstant.“;

c)

3 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

pirma pastraipa papildoma šiais punktais:

„f)

tarptautinio susisiekimo keleivinių ir krovininių traukinių brigadų kelionės dokumentai;

g)

trečiųjų šalių piliečių, kurie pateikia Direktyvoje 2004/38/EB numatytą leidimo gyventi šalyje kortelę, kelionės dokumentai.“;

ii)

antra pastraipa pakeičiama taip:

„Išimties tvarka trečiosios šalies piliečio prašymu žymėjimo atvykimo arba išvykimo spaudu gali būti atsisakyta, jei jo įdėjimas galėtų tam asmeniui sukelti didelių sunkumų. Tokiu atveju atvykimas arba išvykimas užregistruojamas atskirame lape, nurodant to asmens vardą bei pavardę ir paso numerį. Tas lapas duodamas trečiosios šalies piliečiui. Valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos gali vesti šių išimtinių atvejų statistiką ir gali ją teikti Komisijai.“;

10)

11 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Jeigu 1 dalyje nurodyta prielaida nepaneigiama, trečiosios šalies pilietis gali būti grąžintas pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/115/EB dėl bendrų nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartų ir tvarkos valstybėse narėse (23) ir nacionalinę teisę, laikantis tos direktyvos.

b)

pridedama ši dalis:

„4.   Jeigu išvykimo spaudo nėra, 1 ir 2 dalių atitinkamos nuostatos taikomos mutatis mutandis.“;

11)

12 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Svarbiausias pasienio kontrolės tikslas – užkirsti kelią nelegaliam sienos kirtimui, kovoti su tarpvalstybiniu nusikalstamumu ir imtis priemonių prieš asmenis, kurie nelegaliai kirto sieną. Asmuo, kuris nelegaliai kirto sieną ir kuris neturi teisės pasilikti atitinkamos valstybės narės teritorijoje, sulaikomas, ir jam taikomos procedūros laikantis Direktyvos 2008/115/EB.“;

b)

5 dalis pakeičiama taip:

„5.   Komisijai pagal 33 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl stebėjimą reglamentuojančių papildomų priemonių.“;

12)

13 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:

„5.   Valstybės narės renka statistinius duomenis apie asmenų, kuriems nebuvo leista atvykti, skaičių, atsisakymo leisti atvykti pagrindus, asmenų, kuriems nebuvo leista atvykti, pilietybę ir sienos (sausumos, oro ar jūrų), per kurią jiems nebuvo leista atvykti, rūšį ir kasmet juos pateikia Komisijai (Eurostatui), laikydamosi 2007 m. liepos 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 862/2007 dėl Bendrijos migracijos statistikos ir tarptautinės apsaugos statistikos (24).

13)

15 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa pakeičiama taip:

„Valstybės narės užtikrina, kad sienos apsaugos pareigūnai būtų tinkamos specializacijos tinkamai parengti specialistai, atsižvelgdamos į Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2007/2004 įsteigtos Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros sienos apsaugos pareigūnams nustatytą ir parengtą bendrąją pagrindinę mokymo programą. Į mokymo programą įtraukti specialieji mokymai kaip atpažinti kritines situacijas, į kurias patenka pažeidžiami asmenys, pavyzdžiui, nelydimi nepilnamečiai ir prekybos žmonėmis aukos, ir kaip šiais atvejais elgtis. Valstybės narės, padedamos Agentūros, skatina sienos apsaugos pareigūnus mokytis kalbų, kurios būtinos jų užduotims atlikti.“;

14)

18 straipsnio antra pastraipa pakeičiama taip:

„Tose konkrečiose taisyklėse gali būti nuostatų, leidžiančių nukrypti nuo 4 ir 5 straipsnių bei 7–13 straipsnių.“;

15)

19 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

pirma pastraipa papildoma šiais punktais:

„g)

gelbėjimo tarnybų, policijos, ugniagesių komandų darbuotojus ir sienos apsaugos pareigūnus;

h)

jūroje esančiuose įrenginiuose dirbančius darbuotojus.“;

b)

antra pastraipa pakeičiama taip:

„Tose konkrečiose taisyklėse gali būti nuostatų, leidžiančių nukrypti nuo 4 ir 5 straipsnių bei 7–13 straipsnių.“;

16)

21 straipsnio d punktas pakeičiamas taip:

„d)

valstybės narės galimybei teisės aktuose numatyti trečiosios šalies piliečių prievolę pranešti apie savo buvimą jos teritorijoje pagal Šengeno konvencijos 22 straipsnio nuostatas.“;

17)

32 straipsnis pakeičiamas taip:

„32 straipsnis

Priedų daliniai pakeitimai

Komisijai pagal 33 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl III, IV ir VIII priedų dalinių pakeitimų.“;

18)

33 straipsnis pakeičiamas taip:

„33 straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.   Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.   12 straipsnio 5 dalyje ir 32 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo 2013 m. liepos 19 d.

3.   Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 12 straipsnio 5 dalyje ir 32 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.   Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

5.   Pagal 12 straipsnio 5 dalį ir 32 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.“;

19)

34 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

a punktas pakeičiamas taip:

„a)

leidimų gyventi sąrašą, atskirdamos leidimus, kuriems taikomas 2 straipsnio 15 punkto a papunktis, ir leidimus, kuriems taikomas 2 straipsnio 15 punkto b papunktis, ir prideda leidimų, kuriems taikomas 2 straipsnio 15 punkto b papunktis, pavyzdį. Aiškiai nurodoma, kad pagal Direktyvą 2004/38/EB išduotos leidimo gyventi šalyje kortelės yra leidimo gyventi rūšis ir pateikiamas tų leidimo gyventi šalyje kortelių, kurios buvo išduotos nesilaikant Reglamente (EB) Nr. 1030/2002 nustatytos vienodos formos, pavyzdys.“;

b)

pridedami šie punktai:

„ea)

4 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytų išorės sienų kirtimo taisyklių išimtis;

eb)

10 straipsnio 3 dalyje nurodytą statistiką.“;

20)

37 straipsnio pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Valstybės narės praneša Komisijai apie nacionalines nuostatas, susijusias su 21 straipsnio c ir d punktais, 4 straipsnio 3 dalyje nurodytas sankcijas ir dvišalius susitarimus, kuriuos galima sudaryti pagal šį reglamentą. Apie vėlesnius tų nuostatų pakeitimus pranešama per penkias darbo dienas.“;

21)

Reglamento (EB) Nr. 562/2006 III, IV, VI, VII ir VIII priedai iš dalies keičiami pagal šio reglamento I priedą.

2 straipsnis

Konvencijos dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo daliniai pakeitimai

Konvencija dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo iš dalies keičiama taip:

1)

18 straipsnio 1 dalyje žodžiai „trijų mėnesių“ pakeičiami žodžiais „90 dienų“;

2)

20 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalyje frazė „tris mėnesius per bet kurį šešių mėnesių laikotarpį po pirmo atvykimo“ pakeičiama fraze „90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį“;

b)

2 dalyje žodžiai „trijų mėnesių“ pakeičiami žodžiais „90 dienų“;

3)

21 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalyje frazė „tris mėnesius per bet kurį šešių mėnesių“ pakeičiama fraze „90 dienų per bet kurį 180 dienų“;

b)

3 dalis išbraukiama;

4)

22 straipsnis pakeičiamas taip:

„22 straipsnis

Užsieniečiams, teisėtai atvykusiems į vienos iš Susitariančiųjų Šalių teritoriją, gali būti nustatytas reikalavimas pagal kiekvienos Susitariančiosios Šalies nustatytas sąlygas registruotis tos Susitariančiosios Šalies, į kurią atvyko, kompetentingose valdžios institucijose. Tokie užsieniečiai Susitariančiosios Šalies, į kurią jie atvyko, nuožiūra gali registruotis atvykę arba per tris dienas nuo atvykimo dienos.“;

5)

136 straipsnis išbraukiamas.

3 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1683/95 dalinis pakeitimas

Reglamento (EB) Nr. 1683/95 5 straipsnis pakeičiamas taip:

„5 straipsnis

Šiame reglamente „viza“ reiškia vizą, kaip apibrėžta 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 810/2009, nustatančio Bendrijos vizų kodeksą (Vizų kodeksas) (25), 2 straipsnio 2 dalies a punkte.

4 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 539/2001 daliniai pakeitimai

Reglamentas (EB) Nr. 539/2001 iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„II priedo sąraše nurodytų trečiųjų šalių piliečiams netaikomas šio straipsnio 1 dalyje nustatytas reikalavimas buvimui, kai trukmė neviršija 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį.“;

2)

2 straipsnis pakeičiamas taip:

„2 straipsnis

Šiame reglamente „viza“ reiškia vizą, kaip apibrėžta 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 810/2009, nustatančio Bendrijos vizų kodeksą (Vizų kodeksas) (26), 2 straipsnio 2 dalies a punkte.

5 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 767/2008 dalinis pakeitimas

Reglamento (EB) Nr. 767/2008 12 straipsnio 2 dalies a punkto iv papunktis pakeičiamas taip:

„iv)

valstybių narių teritorijoje jau išbuvo 90 dienų per pastarąjį 180 dienų laikotarpį, turėdamas vienodą vizą arba riboto teritorinio galiojimo vizą;“.

6 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 810/2009 daliniai pakeitimai

Reglamentas (EB) Nr. 810/2009 iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Šiuo reglamentu nustatomos procedūros ir sąlygos, taikomos išduodant vizas vykti tranzitu per valstybių narių teritoriją arba numatomam buvimui joje, neviršijančiam 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį.“;

2)

2 straipsnio 2 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

vykti tranzitu per valstybių narių teritoriją arba numatomam buvimui joje, kurio bendra trukmė neviršija 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį nuo pirmo atvykimo į valstybių narių teritoriją datos;“;

3)

25 straipsnio 1 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

jei dėl priežasčių, kurias konsulatas laiko pagrįstomis, buvimui tam pačiam 180 dienų laikotarpiui išduodama nauja viza prašymą išduoti vizą pateikusiam asmeniui, kuris per tą 180 dienų laikotarpį jau pasinaudojo vienoda viza arba riboto teritorinio galiojimo viza, suteikiančia galimybę būti 90 dienų.“;

4)

32 straipsnio 1 dalies a punkto iv papunktis pakeičiamas taip:

„iv)

valstybių narių teritorijoje jau išbuvo 90 dienų per pastarąjį 180 dienų laikotarpį turėdamas vienodą vizą arba riboto teritorinio galiojimo vizą;“;

5)

Reglamento (EB) Nr. 810/2009 VI, VII ir XI priedai iš dalies keičiami pagal šio reglamento II priedą.

7 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja 2013 m. liepos 19 d..

1 straipsnio 5 dalies a punkto i papunktis, 1 straipsnio 5 dalies b punktas, 2 straipsnio 1 ir 2 dalys, 2 straipsnio 3 dalies a punktas, 3, 4, 5 ir 6 straipsniai, I priedo 3 punktas ir II priedas taikomi nuo 2013 m. spalio 18 d..

Šis reglamentas pagal Sutartis privalomas visas ir tiesiogiai taikomas valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. birželio 26 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

M. SCHULZ

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. SHATTER


(1)  2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento pozicija. (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2013 m. birželio 20 d. Tarybos sprendimas.

(2)  OL L 158, 2004 4 30, p. 77.

(3)  OL L 105, 2006 4 13, p. 1.

(4)  OL L 243, 2009 9 15, p. 1.

(5)  OL L 348, 2008 12 24, p. 98.

(6)  OL L 239, 2000 9 22, p. 19.

(7)  2006 Rink., p. I-9627.

(8)  OL L 164, 1995 7 14, p. 1.

(9)  OL L 81, 2001 3 21, p. 1.

(10)  OL L 218, 2008 8 13, p. 60.

(11)  OL L 304, 2011 11 22, p. 1.

(12)  OL L 176, 1999 7 10, p. 36.

(13)  OL L 176, 1999 7 10, p. 31.

(14)  OL L 53, 2008 2 27, p. 52.

(15)  OL L 53, 2008 2 27, p. 1.

(16)  OL L 160, 2011 6 18, p. 21.

(17)  OL L 160, 2011 6 18, p. 19.

(18)  OL L 131, 2000 6 1, p. 43.

(19)  OL L 64, 2002 3 7, p. 20.

(20)  OL L 157, 2002 6 15, p. 1.

(21)  OL L 164, 1995 7 14, p. 1.“;

(22)  OL L 243, 2009 9 15, p. 1.“;

(23)  OL L 348, 2008 12 24, p. 98.“;

(24)  OL L 199, 2007 7 31, p. 23.“;

(25)  OL L 243, 2009 9 15, p. 1.“.

(26)  OL L 243, 2009 9 15, p. 1.“.


I PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 562/2006 priedai iš dalies keičiami taip:

1)

III priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

B dalis pakeičiama taip:

„B1 DALIS.

„Vizų nereikalaujama“;

Image

B2 DALIS.

„Visi pasai“

Image“;

b)

C dalyje tarp ženklų „ES, EEE, CH“ ir „VISI PASAI“ įterpiami šie ženklai:

Image Image Image“;

2)

IV priedo 3 punkto pirma pastraipa pakeičiama taip:

„3.

Atvykstant ir išvykstant trečiųjų šalių piliečiams, kuriems taikomas reikalavimas turėti vizą, paprastai antspauduojamas puslapis, esantis priešais puslapį, kuriame yra įklijuota viza.“;

3)

V priedo B dalyje Standartinėje atsisakymo leisti vykti per sieną formoje raidė „F“ pakeičiama taip:

„

(F)

per ankstesnį 180 dienų laikotarpį jau išbuvo 90 dienų Europos Sąjungos valstybių narių teritorijoje“;

4)

VI priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

1 punktas iš dalies keičiamas taip:

i)

1.1. papunktis papildomas šiuo punktu:

„1.1.4.   Bendri sienos perėjimo punktai

1.1.4.1.

Valstybės narės su kaimyninėmis trečiosiomis šalimis gali sudaryti dvišalius susitarimus dėl bendrų sienos perėjimo punktų, kuriuose valstybės narės ir trečiosios šalies sienos apsaugos pareigūnai, laikydamiesi savo nacionalinės teisės, tikrintų paeiliui išvykimą ir atvykimą kitos šalies teritorijoje, steigimo, arba toliau tokių susitarimų laikytis. Bendri sienos perėjimo punktai gali būti valstybės narės teritorijoje arba trečiosios šalies teritorijoje.

1.1.4.2.

Bendri sienos perėjimo punktai valstybės narės teritorijoje. Į dvišalius susitarimus, kuriais valstybės narės teritorijoje steigiami bendri sienos perėjimo punktai, įtraukiamas leidimas trečiosios šalies sienos apsaugos pareigūnams vykdyti savo užduotis valstybėje narėje, laikantis šių principų:

a)

Tarptautinė apsauga. Trečiosios šalies piliečiui, prašančiam tarptautinės apsaugos valstybės narės teritorijoje, sudaromos sąlygos pasinaudoti atitinkamos valstybės narės procedūromis, laikantis Sąjungos prieglobsčio acquis.

b)

Asmens suėmimas arba turto areštas. Jeigu trečiosios šalies sienos apsaugos pareigūnams tampa žinomi faktai, pateisinantys asmens suėmimą, apsaugos asmeniui skyrimą arba turto areštą, jie informuoja valstybės narės valdžios institucijas apie tuos faktus, o valstybės narės valdžios institucijos užtikrina tinkamus vėlesnius veiksmus pagal nacionalinę, Sąjungos ir tarptautinę teisę, neatsižvelgdamos į atitinkamo asmens pilietybę.

c)

Į ES teritoriją atvykstantys asmenys, kurie naudojasi laisvo judėjimo teise pagal Sąjungos teisę. Trečiosios šalies sienos apsaugos pareigūnai nekliudo patekti į Sąjungos teritoriją asmenims, kurie naudojasi laisvo judėjimo teise pagal Sąjungos teisę. Jeigu yra priežasčių, pateisinančių draudimą išvykti iš atitinkamos trečiosios šalies, trečiosios šalies sienos apsaugos pareigūnai informuoja valstybės narės valdžios institucijas apie tas priežastis, o valstybės narės valdžios institucijos užtikrina tinkamus vėlesnius veiksmus pagal nacionalinės, Sąjungos ir tarptautinės teisės aktus.

1.1.4.3.

Bendri sienos perėjimo punktai trečiosios šalies teritorijoje. Į dvišalius susitarimus, kuriais trečiosios šalies teritorijoje steigiami bendri sienos perėjimo punktai, įtraukiamas leidimas valstybės narės sienos apsaugos pareigūnams vykdyti savo užduotis trečiojoje šalyje. Šiame reglamente laikoma, kad valstybės narės sienos apsaugos pareigūnų atlikti patikrinimai bendrame sienos perėjimo punkte trečiosios šalies teritorijoje yra atitinkamos valstybės narės teritorijoje atlikti patikrinimai. Valstybės narės sienos apsaugos pareigūnai vykdo savo užduotis, laikydamiesi Reglamento (EB) Nr. 562/2006 ir šių principų:

a)

Tarptautinė apsauga. Trečiosios šalies piliečiui, kuris po trečiosios šalies sienos apsaugos pareigūnų atliktos išvykimo kontrolės prašo valstybės narės sienos apsaugos pareigūnų, esančių trečiojoje šalyje, tarptautinės apsaugos, sudaromos sąlygos pasinaudoti atitinkamos valstybės narės procedūromis, laikantis Sąjungos prieglobsčio acquis. Trečiosios šalies valdžios institucijos sutinka su atitinkamo asmens perkėlimu į valstybės narės teritoriją.

b)

Asmens suėmimas arba turto areštas. Jeigu valstybės narės sienos apsaugos pareigūnams tampa žinomi faktai, pateisinantys asmens suėmimą, apsaugos asmeniui skyrimą arba turto areštą, jie veikia laikydamiesi nacionalinės, Sąjungos ir tarptautinės teisės. Trečiosios šalies valdžios institucijos sutinka su atitinkamo asmens arba objekto perkėlimu į valstybės narės teritoriją.

c)

Galimybė naudotis IT sistemomis. Valstybės narės sienos apsaugos pareigūnai gali naudotis informacinėmis asmens duomenų tvarkymo sistemomis pagal 7 straipsnį. Valstybėms narėms sudaroma galimybė nustatyti technines bei organizacines saugumo priemones, kurių reikalaujama pagal Sąjungos teisę siekiant apsaugoti asmens duomenis nuo netyčinio arba neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neteisėto atskleidimo arba gavimo, be kita ko, nuo galimybės, kad juos gautų trečiųjų šalių valdžios institucijos.

1.1.4.4.

Prieš sudarydama ar iš dalies keisdama bet kokį dvišalį susitarimą dėl bendrų sienos perėjimo punktų su kaimynine trečiąja šalimi, atitinkama valstybė narė konsultuojasi su Komisija dėl susitarimo suderinamumo su Sąjungos teise. Apie jau esamą dvišalį susitarimą Komisija informuojama ne vėliau kaip 2014 m. sausio 20 d.

Jei Komisija mano, kad susitarimas yra nesuderinamas su Sąjungos teise, ji apie tai praneša atitinkamai valstybei narei. Valstybė narė imasi visų tinkamų priemonių, kad susitarimas per priimtiną laikotarpį būtų pakeistas taip, kad nustatyti neatitikimai būtų pašalinti.“;

ii)

1.2 punkto 1.2.1 ir 1.2.2 punktai pakeičiami taip:

„1.2.1.

Tikrinami traukinių keleiviai ir geležinkelio darbuotojai išorės sienas kertančiuose traukiniuose, įskaitant prekinius ar tuščius traukinius. Valstybės narės gali sudaryti dvišalius arba daugiašalius susitarimus dėl tokių patikrinimų atlikimo būdų pagal 1.1.4 punkte išdėstytus principus. Tokie patikrinimai gali vykti vienu iš šių būdų:

pirmoje atvykimo arba paskutinėje išvykimo stotyje valstybės narės teritorijoje,

traukinyje tranzito metu tarp paskutinės išvykimo stoties trečiojoje šalyje ir pirmos atvykimo stoties valstybės narės teritorijoje arba atvirkščiai,

paskutinėje išvykimo arba pirmoje atvykimo stotyje trečiosios šalies teritorijoje.

1.2.2.

Be to, siekiant palengvinti greitųjų keleivinių traukinių eismo srautus, valstybės narės, per kurias driekiasi tokių traukinių iš trečiųjų šalių maršrutas, taip pat gali nuspręsti bendru sutarimu su atitinkamomis trečiosiomis šalimis, pagal 1.1.4 punkte išdėstytus principus, vykdyti asmenų patikrinimus traukiniuose iš trečiųjų šalių vienu iš šių būdų:

trečiosios šalies stotyse, kur asmenys įlipa į traukinį,

valstybių narių teritorijose esančiose stotyse, kur asmenys išlipa,

traukinyje, važiuojančiame tranzitu tarp trečiosios šalies teritorijoje esančių stočių ir valstybių narių teritorijose esančių stočių, su sąlyga, kad tie asmenys lieka traukinyje.“;

b)

3.1. punktas pakeičiamas taip:

„3.1.   Bendra jūrų eismo kontrolės tvarka

3.1.1.

Laivai tikrinami atvykimo arba išvykimo uoste, arba tam tikslui skirtoje vietoje, esančioje prie pat laivo, arba teritoriniuose vandenyse esančiame laive, kaip nustatyta Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencijoje. Valstybės narės gali sudaryti susitarimus, pagal kuriuos patikrinimus taip pat galima atlikti trečiosios šalies teritorijoje laivui plaukiant arba laivui atvykus arba išvykus pagal principus, išdėstytus 1.1.4 punkte.

3.1.2.

Kapitonas, laivo savininko atstovas arba kitas asmuo, tinkamai įgaliotas kapitono arba kitu atitinkamai valdžios institucijai priimtinu būdu (abiem atvejais toliau – kapitonas) sudaro įgulos ir visų keleivių sąrašą, į kurį įtraukia informaciją, kurios reikalaujama Konvencijos dėl tarptautinės jūrų laivybos sąlygų palengvinimo (FAL konvencijos) 5 formoje (įgulos sąrašas) ir 6 formoje (keleivių sąrašas), ir, jei taikoma, vizų arba leidimų gyventi numerius:

ne vėliau kaip prieš dvidešimt keturias valandas prieš atvykimą į uostą, arba

jeigu reisas trunka trumpiau nei dvidešimt keturias valandas, ne vėliau kaip prieš pat laivui išplaukiant iš ankstesniojo uosto, arba

jei paskirties uostas nežinomas arba pasikeičia reiso metu – iškart, kai gaunama ši informacija.

Kapitonas pateikia sąrašą (-us) sienos apsaugos pareigūnams arba, jei tai numatyta nacionalinėje teisėje – kitoms atitinkamoms valdžios institucijoms, kurios nedelsdamos sąrašą (-us) perduoda sienos apsaugos pareigūnams.

3.1.3.

Sienos apsaugos pareigūnai arba 3.1.2 punkte nurodytos valdžios institucijos grąžina gavimo patvirtinimą (pasirašytą sąrašo (-ų) kopiją arba elektroninį gavimo patvirtinimą) kapitonui, kuris paprašytas jį pateikia laivui stovint uoste.

3.1.4.

Kapitonas nedelsdamas praneša kompetentingoms valdžios institucijoms apie bet kokius įgulos sudėties ir keleivių skaičiaus pasikeitimus.

Be to, kapitonas kompetentingoms valdžios institucijoms nedelsdamas per 3.1.2 punkte nurodytą laikotarpį praneša apie bilieto neturinčių keleivių buvimą laive. Tačiau atsakomybė už bilieto neturinčius keleivius tenka kapitonui.

Nukrypstant nuo 4 ir 7 straipsnių, sistemiški laive esančių asmenų patikrinimai kertant sieną nevykdomi. Vis dėlto sienos apsaugos pareigūnai tikrina laivą ir laive esančius asmenis, tik kai tai pateisinama atsižvelgiant į rizikos, susijusios su vidaus saugumu ir nelegalia imigracija, įvertinimą.

3.1.5.

Kapitonas tinkamu laiku ir pagal atitinkamame uoste galiojančias taisykles kompetentingai valdžios institucijai praneša apie laivo išvykimą.“;

c)

3.2 punktas iš dalies keičiamas taip:

i)

3.2.1 punktas pakeičiamas taip:

„3.2.1.

Kruizinio laivo kapitonas kompetentingai valdžios institucijai nusiunčia kruizo maršrutą ir programą, kai tik jie yra nustatomi ir ne vėliau kaip per 3.1.2 punkte nustatytą laikotarpį.“;

ii)

3.2.2 punkto antra pastraipa pakeičiama taip:

„Vis dėlto tų laivų įgula ir keleiviai tikrinami, tik kai tai pateisinama atsižvelgiant į rizikos, susijusios su vidaus saugumu ir nelegalia imigracija, įvertinimą.“;

iii)

3.2.3 punkto a ir b papunkčių nuoroda „3.2.4 punkte“ pakeičiama nuoroda „3.1.2 punkte“;

iv)

3.2.3 punkto e papunkčio antra pastraipa pakeičiama taip:

„Vis dėlto tų laivų įgula ir keleiviai tikrinami, tik kai tai pateisinama atsižvelgiant į rizikos, susijusios su vidaus saugumu ir nelegalia imigracija, įvertinimą.“;

v)

3.2.4 punktas išbraukiamas;

vi)

3.2.9 punkto antra pastraipa išbraukiama;

vii)

3.2.10 punktas papildomas šiuo papunkčiu:

„i)

3.1.2 punktas (prievolė pateikti keleivių ir įgulos sąrašus) netaikomas. Jeigu laive esančių asmenų sąrašas turi būti parengtas pagal 1998 m. birželio 18 d. Tarybos direktyvą 98/41/EB dėl įplaukiančiuose į ir išplaukiančiuose iš Bendrijos valstybių narių uostų keleiviniuose laivuose esančių asmenų registracijos (1), kapitonas to sąrašo kopiją nusiunčia atvykimo uosto, esančio valstybių narių teritorijoje, kompetentingai valdžios institucijai ne vėliau kaip trisdešimt minučių po laivo išvykimo iš trečiosios šalies uosto.

viii)

papildoma šiuo punktu:

„3.2.11.

Jeigu į keltą, atvykstantį iš trečiosios šalies ir sustojantį valstybių narių teritorijoje daugiau nei vieną kartą, keleiviai įlipa tik likusiai kelionės daliai šioje teritorijoje, tų keleivių patikrinimas, jiems išvykstant, turi vykti išvykimo uoste, o patikrinimas jiems atvykstant – atvykimo uoste.

Asmenys, kurie šių tarpinių sustojimų metu jau yra kelte ir nėra įlipę į jį valstybių narių teritorijoje, tikrinami atvykimo uoste. Atvirkštinė tvarka taikoma tuomet, kai kelionės tikslo šalis yra trečioji šalis.“;

ix)

pridedamas šis punktas su antrašte:

„Krovinių vežimas tarp valstybių narių

3.2.12.

Nukrypstant nuo 7 straipsnio, patikrinimai kertant sieną vežant krovinius tarp dviejų arba daugiau uostų, esančių valstybių narių teritorijoje, neįplaukiant į jokius uostus, esančius už valstybių narių teritorijos ribų, ir vežant prekes neatliekami.

Vis dėlto tų laivų įgula ir keleiviai tikrinami, tik kai tai pateisinama atsižvelgiant į rizikos, susijusios su vidaus saugumu ir nelegalia imigracija, įvertinimą.“;

5)

VII priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

3 punkto 3.1 ir 3.2 papunkčiai pakeičiami taip:

„Nukrypstant nuo 4 ir 7 straipsnių, valstybės narės gali leisti jūrininkams, turintiems jūrininkų asmens pažymėjimus, išduotus pagal Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) konvenciją dėl jūreivių nacionalinių asmens pažymėjimų Nr. 108 (1958) arba Nr. 185 (2003), Konvenciją dėl tarptautinės jūrų laivybos sąlygų lengvinimo (toliau – FAL konvencija) ir atitinkamą nacionalinę teisę, atvykti į valstybių narių teritoriją išlipant į krantą, kad būtų uosto, į kurį atplaukia jų laivai, arba gretimų savivaldybių teritorijoje, arba išvykti iš valstybių narių teritorijos grįžtant į savo laivus, neprisistatant sienos perėjimo punkte, jeigu jie įtraukti į laivo, kuriam priklauso, įgulos sąrašą, kuris buvo iš anksto pateiktas patikrinti kompetentingoms valdžios institucijoms.

Tačiau remiantis rizikos, susijusios su vidaus saugumu ir nelegalia imigracija, įvertinimu, prieš jūrininkams išlipant į krantą juos pagal 7 straipsnį tikrina sienos apsaugos pareigūnai.“;

b)

6 punktas papildomas šiais papunkčiais:

„6.4.

Valstybės narės paskiria nacionalinius kontaktinius centrus, teikiančius konsultacijas nepilnamečių klausimais, ir praneša apie juos Komisijai. Komisija šių nacionalinių kontaktinių centrų sąrašą pateikia valstybėms narėms.

6.5.

Jeigu yra abejonių dėl 6.1–6.3 punktuose įvardytų aplinkybių, sienos apsaugos pareigūnai naudojasi nacionalinių kontaktinių centrų, teikiančių konsultacijas nepilnamečių klausimais, sąrašu.“;

c)

pridedami šie punktai:

„7.   Gelbėjimo tarnybos, policija, ugniagesių komandos ir sienos apsaugos pareigūnai

Gelbėjimo tarnybų, policijos ir ugniagesių komandų darbuotojų, veikiančių ekstremaliųjų situacijų atveju, atvykimą ir išvykimą, taip pat sienos apsaugos pareigūnų, kertančių sieną profesinių užduočių vykdymo tikslais, darbą reglamentuojanti tvarka nustatoma nacionalinėje teisėje. Valstybės narės gali sudaryti su trečiosiomis šalimis dvišalius susitarimus dėl tų kategorijų asmenų atvykimo ir išvykimo tvarkos. Šia tvarka ir dvišaliais susitarimais gali būti nustatyta nuostatų, kuriomis leidžiama nukrypti nuo 4, 5 ir 7 straipsnių.

8.   Jūroje esančiuose įrenginiuose dirbantys darbuotojai

Nukrypstant nuo 4 ir 7 straipsnių, jūroje esančiuose įrenginiuose dirbantys darbuotojai, kaip apibrėžta 2 straipsnio 18a punkte, reguliariai grįžtantys jūra arba oru į valstybių narių teritoriją nepabuvę trečiosios šalies teritorijoje, sistemiškai netikrinami.

Vis dėlto, nustatant, kaip dažnai reikia tikrinti, atsižvelgiama į nelegalios imigracijos rizikos įvertinimą, ypač tais atvejais, kai prie pat jūroje esančios darbo vietos eina trečiosios šalies kranto linija.“;

6)

VIII priede pateikta standartinė forma iš dalies keičiama taip:

a)

žodžiai „atvykimo spaudo“ pakeičiamas žodžiais „atvykimo arba išvykimo spaudo“;

b)

žodis „atvyko“ pakeičiamas žodžiais „atvyko arba išvyko“.


(1)  OL L 188, 1998 7 2, p. 35.“;


II PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 810/2009 priedai iš dalies keičiami taip:

1)

VI priedo „Standartinės pranešimo apie atsisakymą išduoti vizą, vizos panaikinimą ar atšaukimą ir jo pagrindimo formos” 4 punktas pakeičiamas taip:

„4.

pastarąjį 180 dienų laikotarpį jau esate 90 dienų išbuvęs (-usi) valstybių narių teritorijoje turėdamas (-a) vienodo pavyzdžio vizą arba riboto teritorinio galiojimo vizą”;

2)

VII priedo 4 punkto ketvirta pastraipa pakeičiama taip:

„Jei išduodama daugiau negu šešis mėnesius galiojanti viza, buvimo trukmė yra 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį.”;

3)

XI priedo 5 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Išduodama vienodos formos daugkartinė viza, suteikianti teisę šalyje būti ne ilgiau kaip 90 dienų olimpinių ir (arba) parolimpinių žaidynių metu.”.


Top