EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0512

2013 m. birželio 4 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 512/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 88/97 dėl leidimo atleisti Kinijos kilmės tam tikrų dviračių dalių importą nuo antidempingo muito, nustatyto Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2474/93 ir praplėsto Tarybos reglamentu (EB) Nr. 71/97

OJ L 152, 5.6.2013, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 126 P. 270 - 273

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/512/oj

5.6.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 152/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 512/2013

2013 m. birželio 4 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 88/97 dėl leidimo atleisti Kinijos kilmės tam tikrų dviračių dalių importą nuo antidempingo muito, nustatyto Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2474/93 ir praplėsto Tarybos reglamentu (EB) Nr. 71/97

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1225/2009 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (1) (toliau – pagrindinis reglamentas), ypač į jo 13 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 2013 m. gegužės 29 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 502/2013, kuriuo, pagal Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 11 straipsnio 3 dalį atlikus tarpinę peržiūrą, iš dalies keičiamas Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 990/2011, kuriuo importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės dviračiams nustatomas galutinis antidempingo muitas (2),

atsižvelgdama į tai, kad Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2474/93 (3) dviračiams nustatytas antidempingo muitas Tarybos reglamentu (EB) 71/97 (4) buvo išplėstas tam tikroms dviračių dalims,

pasikonsultavusi su Patariamuoju komitetu,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 71/97 Taryba išplėtė Reglamentu (EEB) Nr. 2474/93 nustatyto antidempingo muito importuojamiems dviračiams, kurių kilmės šalis yra Kinijos Liaudies Respublika (toliau – KLR), taikymą tam tikroms dviračių dalims, importuojamoms iš tos šalies (toliau – išplėstasis antidempingo muitas). Reglamentu (EB) Nr. 71/97 taip pat nustatyta, kad atleidimo nuo antidempingo muito schema turėtų būti nustatyta remiantis pagrindinio reglamento 13 straipsnio 4 dalimi (toliau – atleidimo schema), kad priemonės nevengiantys dviračių surinkėjai galėtų be antidempingo muito importuoti kiniškas jų dalis, atleidžiant juos nuo priemonės, išplėstos dviračių dalims;

(2)

atleidimo schemos veikimo pagrindas buvo numatytas Komisijos reglamente (EB) Nr. 88/97 (5) (toliau – iš dalies pakeistas reglamentas);

(3)

atlikus importuojamiems KLR kilmės dviračiams taikomo antidempingo muito išplėtimo tam tikroms importuojamoms KLR kilmės dviračių dalims peržiūrą pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 3 dalį ir 13 straipsnio 4 dalį, Taryba Reglamentu (EB) Nr. 171/2008 (6) nusprendė toliau taikyti kovos su vengimu priemones;

(4)

atlikus tarpinės peržiūros tyrimą pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 3 dalį, Taryba Reglamentu (EB) Nr. 1095/2005 (7) nusprendė padidinti galiojantį antidempingo muitą iki 48,5 %;

(5)

Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbtu pranešimu (8) (toliau – pranešimas) Europos Komisija (toliau – Komisija) inicijavo importuojamiems KLR kilmės dviračiams taikomų antidempingo priemonių tarpinę peržiūrą. Pranešimo 4.4. punkte suinteresuotosios šalys buvo pakviestos pateikti pastabas dėl šiuo metu veikiančios atleidimo nuo antidempingo muito schemos modelio ir galimo būsimos šios schemos modelio. Buvo ypač laukiama su dabartinės atleidimo schemos veikimu ir valdymu susijusių pastabų, įskaitant uždavinius, kuriuos tenka spręsti mažosioms ir vidutinėms įmonėms;

(6)

svarbių pastabų negauta. Vis dėlto, atsižvelgiant į Komisijos patirtį, taikant atleidimo schemą paprastai laikoma, kad yra būtina padaryti tam tikrus pakeitimus, padėsiančius supaprastinti jos veikimą;

(7)

pagal dabartinėje atleidimo schemoje taikomą tiriamojo laikotarpio apibrėžtį negalima tinkamai įvertinti ES dviračių surinkimo operacijose naudojamų kiniškų dviračių dalių kiekio ir vertės. Remiantis šiuo metu galiojančiomis taisyklėmis, tiriamąjį laikotarpį būtina nustatyti prieš nustatant antidempingo muito sustabdymo datą. Šiuo laikotarpiu pareiškėjai paprastai importuoja nedidelius kiekius iš KLR, kadangi didesniam kiekiui nei 299 dalys per mėnesį būtų taikomas antidempingo muitas. Dėl tos priežasties atrodytų, kad tiriamuoju laikotarpiu surenkami dviračiai atitinka pagrindinio reglamento 13 straipsnio 2 dalyje nustatytas taisykles, pagal kurias Sąjungos dviračių gamintojų veikloje naudojamos kiniškos dviračių dalys turi sudaryti mažiau nei 60 % visų dalių arba visų veikloje naudojamų dalių vertė turi būti padidinta daugiau nei 25 % (60/40 arba 25 % pridėtinės vertės taisyklė);

(8)

bendrovės pradeda importuoti didesnius kiekius tik sustabdžius antidempingo muito taikymą. Kol kas, pagal dabartines taisykles, į šį laikotarpį negali būti atsižvelgiama. Todėl esminis schemos tikslas „užtikrinti, kad būtų naudojama tinkama Europos kilmės dalių proporcija“ negali būti visiškai pasiektas;

(9)

šiomis aplinkybėmis ir siekiant teisinio tikrumo manoma, kad būtina pakeisti tiriamojo laikotarpio apibrėžtį pagal 6 straipsnio 1 dalį, kad jis apimtų laiką po išplėstojo antidempingo muito mokėjimo sustabdymo. Taip būtų galima geriau patikrinti, ar laikomasi 60/40 arba 25 % pridėtinės vertės taisyklės tuo laikotarpiu, per kurį importuotojas nemoka antidempingo muito, t. y. jį sustabdžius;

(10)

siekiant suteikti pareiškėjui galimybę pateikti patikimus duomenis apie dviračių dalių importą laikotarpiu iki sustabdymo pagal iš dalies pakeisto reglamento 4 straipsnio 1 dalies b punktą, nuoroda į neatšaukiamus sutartinius įsipareigojimus pagal 4 straipsnio 1 dalies a punktą yra išbraukiama;

(11)

be to, dabartinė schema yra neaiški dviračių dalių, naudojamų dviračiams su pagalbiniais varikliais, su priekabomis arba be jų, kartais nurodomų kaip elektriniai dviračiai, surinkti, importo atžvilgiu. Surinktiems elektriniams dviračiams ir dalims, iš kurių surenkami elektriniai dviračiai, netaikomas nei antidempingo muitas, nei išplėstasis antidempingo muitas, t. y. elektrinių dviračių surinkimo operacijos toliau nepatenka į Reglamento (EB) Nr. 71/97 taikymo sritį. Todėl manoma, kad būtų tikslinga išplėsti dabartines nuostatas pagal 14 straipsnį dėl dviračių dalių „galutinio naudojimo kontrolės“ toms dviračių dalims, kurios yra skirtos elektriniams dviračiams surinkti. Nustačius „galutinio naudojimo kontrolę“, nacionalinėms muitinėms būtų sudaryta galimybė atsekti galutinį importuotų dalių naudojimą, t. y. atsekti, ar jos naudojamos klasikiniams ar elektriniams dviračiams surinkti;

(12)

be to, manoma, kad būtų tikslinga panaikinti 16 straipsnio 3 dalį, kadangi reikiamus duomenis galima gauti iš kitų šaltinių;

(13)

galiausiai pasiūlyta ištaisyti iš dalies pakeisto reglamento korektūros klaidas ir pakeisti neaktualias nuorodas;

(14)

dėl teisinio tikrumo ir laikantis gero administravimo principo būtina numatyti, kad iš dalies pakeisto reglamento pakeitimai, numatyti šiame reglamente, turi būti kuo greičiau pradėti taikyti visiems naujiems ir vykdomiems tyrimams;

(15)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 88/97 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 88/97 iš dalies keičiamas taip:

1.

3 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Prašymai turi būti pateikti raštu viena iš oficialiųjų Sąjungos kalbų ir turi būti pasirašyti asmens, įgalioto atstovauti prašymo teikėjui. Prašymą reikia siųsti šiuo adresu:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H Trade Defence,

Rue de la Loi/Wetstraat 200,

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E. paštas: TRADE-bicycle-parts@ec.europa.eu“

2.

4 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies a ir b punktai pakeičiami taip:

„a)

jame aiškiai matoma, kad prašymo teikėjas naudoja pagrindines dviračių dalis dviračių gamybai arba surinkimui kiekiais, didesniais negu nustatyta 14 straipsnio c punkte;“

„b)

jame pateikiamas prima facie įrodymas, kad prašymo teikėjo surinkimo operacijos nepatenka į Tarybos reglamento (EB) Nr. 1225/2009 13 straipsnio 2 dalies taikymo sritį (9), ir

b)

4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Kai nusprendžiama, kad prašymas yra netinkamas, jis atmetamas sprendimu laikantis Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 13 straipsnio 4 dalyje nurodytos procedūros.“

3.

5 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Nuo prašymo, prima facie atitinkančio 4 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytas sąlygas ir laukiančio sprendimo dėl tinkamumo svarstymui pagal 6 ir 7 straipsnius, gavimo datos muitų įsiskolinimų, susijusių su išplėstu muitu, pagal nurodytojo reglamento 2 straipsnio 1 dalį, mokėjimas yra sustabdomas, atsižvelgiant į bet kokį pagrindinių dviračių dalių importą, kai nagrinėjamas subjektas deklaruoja dalis laisvai apyvartai. Paprastai atsižvelgiama į ne trumpesnį nei 6 mėnesių laikotarpį iki prašymo gavimo dienos, siekiant nustatyti, ar prima facie laikomasi 4 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytų sąlygų.“

4.

6 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Komisija nustatys tiriamąjį laikotarpį, siekdama nuspręsti, ar taikyti atleidimą nuo muito, kuris paprastai apima dvylikos, bet ne mažiau nei šešių mėnesių laikotarpį nuo išplėstojo muito pagrindinėms dviračių dalims mokėjimo sustabdymo. Nagrinėdama prašymą Komisija gali paprašyti pareiškėjo pateikti papildomos informacijos apie nagrinėjimo laikotarpį ir (arba) atlikti patikrinimą vietoje.“

b)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Prašymo tinkamumo svarstymui nagrinėjimas paprastai baigiamas per dvylika mėnesių nuo visos informacijos gavimo, kaip nurodyta 6 straipsnio 1 dalyje.“

5.

7 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Kai galutinai patvirtinti faktai rodo, kad pareiškėjo surinkimo operacijos nepatenka į Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 13 straipsnio 2 dalies taikymo sritį, pagal Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 13 straipsnio 4 dalyje nurodytą procedūrą pareiškėjui leidžiama netaikyti išplėstojo muito.“

b)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Jei nesilaikoma atleidimo nuo muito schemos kriterijų, prašymas atmetamas laikantis Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 13 straipsnio 4 dalyje nustatytos procedūros, o 5 straipsnyje nustatytas išplėstojo muito mokėjimo sustabdymas panaikinamas.“

6.

8 straipsnio 1 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

jos surinkimo operacijos nepatenka į Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 13 straipsnio 2 dalies taikymo sritį;“.

7.

9 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Komisija savo iniciatyva gali peržiūrėti nuo muito atleisto subjekto situaciją, kad patikrintų, jog jo surinkimo operacijos nepatenka į Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 13 straipsnio 2 dalies taikymo sritį.“

8.

10 straipsnis pakeičiamas taip:

„10 straipsnis

Atleidimo nuo muito panaikinimas

Atleidimas nuo muito panaikinamas laikantis Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 13 straipsnio 4 dalyje nurodytos procedūros, nuo muito atleistam subjektui suteikus galimybę pateikti savo pastabas:

jeigu atlikus peržiūrą paaiškėjo, kad nuo muito atleisto subjekto surinkimo operacijos patenka į Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 13 straipsnio 2 dalies taikymo sritį,

jeigu šalis nevykdo 8 straipsnyje nurodytų įsipareigojimų arba

jeigu vengia bendradarbiauti priėmus sprendimą atleisti nuo muito.“

9.

13 straipsnis pakeičiamas taip:

„13 straipsnis

Procedūrinės nuostatos

Tiesiogiai susijusios Reglamento (EB) Nr. 1225/2009 nuostatos dėl:

nagrinėjimo proceso (6 straipsnio 2, 3, 4 ir 5 dalys),

patikrinimo vizitų (16 straipsnis),

vengimo bendradarbiauti (18 straipsnis) ir

konfidencialumo (19 straipsnis)

taikomos vykdant šiuo reglamentu numatytus nagrinėjimus.“

10.

14 straipsnio c dalis pakeičiama taip:

„c)

kiekvieną mėnesį subjektas arba deklaruoja kiekvieno pagrindinių dviračių dalių tipo mažiau negu 300 vienetų laisvai apyvartai arba jis gauna tokį dalių kiekį. Subjekto deklaruotas arba jos gautas dalių kiekis turi būti apskaičiuojamas, remiantis subjekto deklaruotų dalių skaičiumi arba pristatytų dalių skaičiumi kitiems subjektams, su kuriais jis yra susijęs arba su juo turi kompensavimo susitarimų, arba“.

11.

14 straipsnis papildomas šia d pastraipa:

„d)

pagrindinės dviračių dalys yra skirtos surinkti dviračiams su pagalbiniais varikliais (papildomas TARIC kodas 8835).“

12.

16 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir nuo jo įsigaliojimo dienos taikomas visiems naujiems ir vykdomiems tyrimams.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. birželio 4 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 343, 2009 12 22, p. 51.

(2)  OL L 153, 2013 6 5, p. 17.

(3)  OL L 228, 1993 9 9, p. 1.

(4)  OL L 16, 1997 1 18, p. 55.

(5)  OL L 17, 1997 1 21, p. 17.

(6)  OL L 55, 2008 2 28, p. 1.

(7)  OL L 183, 2005 7 14, p. 1.

(8)  OL C 71, 2012 3 9, p. 10.

(9)  OL L 343, 2009 12 22, p. 51.“


Top