EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0344

2013 m. balandžio 4 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 344/2013, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių II, III, V ir VI priedai Tekstas svarbus EEE

OJ L 114, 25.4.2013, p. 1–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 063 P. 253 - 311

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/05/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/344/oj

25.4.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 114/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 344/2013

2013 m. balandžio 4 d.

kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių II, III, V ir VI priedai

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių (1), ypač į jo 31 straipsnį ir jo 1 ir 2 dalis,

kadangi:

(1)

Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009 turi būti taikomas nuo 2013 m. liepos 11 d. ir juo bus pakeista 1976 m. liepos 27 d. Tarybos direktyva 76/768/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su kosmetikos gaminiais, suderinimo (2). Vis dėlto, siekiant užtikrinti sklandų perėjimą, ekonominės veiklos vykdytojams leidžiama pateikti rinkai Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 nuostatas atitinkančius kosmetikos gaminius dar iki šio reglamento taikymo datos;

(2)

Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 priedai atspindi mokslo pažangą 2008 m. vasario 5 d. Komisijai priimant to reglamento pasiūlymą. Nuo to laiko Direktyvos 76/768/EEB priedai buvo keisti keletą kartų;

(3)

keliais Direktyvos 76/768/EEB priedų pakeitimais siekta išspręsti galimo pavojaus žmonių sveikatai problemą, todėl jais buvo nustatytos būtinos priemonės visuomenės sveikatai apsaugoti. Tiek dėl teisinio aiškumo, tiek kadangi kaip Direktyvos 76/768/EEB nuostatų laikymosi alternatyva egzistuoja galimybė iki 2013 m. liepos 11 d. laikytis Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 nuostatų, siekiant užtikrinti aukštą visuomenės sveikatos apsaugos lygį, būtina taip pat iš dalies pakeisti Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 priedus;

(4)

be to, kai kuriais Direktyvos 76/768/EEB priedų pakeitimais šie priedai buvo suderinti su technikos ir mokslo pažanga, kartu apsaugant visuomenės sveikatą. Todėl Direktyvos 76/768/EEB priedai dabar yra geriau pritaikyti prie technikos ir mokslo pažangos nei Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 priedai. Taigi šiuos pakeitimus būtina atlikti ir Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 prieduose;

(5)

kai kuriais atvejais medžiagos nėra nurodytos tarptautiniu mastu pripažintose nomenklatūrose, pavyzdžiui, Tarptautinėje kosmetikos ingredientų nomenklatūroje (INCI), tačiau yra identifikuojamos pagal jų kvėpinimo pavadinimus. Todėl tikslinga III priedo c skiltyje (Bendrųjų ingredientų glosarijaus pavadinimas) nurodyti kvėpinimo pavadinimus;

(6)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(7)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Kosmetikos gaminių nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 II, III, V ir VI priedai iš dalies keičiami pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2013 m. liepos 11 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. balandžio 4 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 342, 2009 12 22, p. 59.

(2)  OL L 262, 1976 9 27, p. 169.


PRIEDAS

1)

Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 II priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

167 nuorodos numerio įrašas pakeičiamas taip:

„167

4-aminobenzoinė rūgštis ir jos esteriai, su laisva amino grupe

150–13–0

205–753–0“

b)

450 nuorodos numerio įrašas pakeičiamas taip:

„450

Verbenų (Lippia citriodora Kunth.) eteriniai aliejai ir jų dariniai, išskyrus absoliutą, kai naudojami kaip kvepalų ingredientas

8024–12–2

285–515–0“

c)

1136 nuorodos numerio įrašas pakeičiamas taip:

„1136

Myroxylon pereirae (Royle) Klotzch (Peru balzamo, neperdirbto) išprakaitavimas, kai naudojamas kaip kvepalų ingredientas

8007–00–9

232–352–8“

d)

įtraukiami šių nuorodos numerių įrašai:

„1329

4-[(4-aminofenil)(4-iminocikloheksa-2,5-dien-1-iliden)metil]-o-toluidinas ir jo hidrochlorido druska (Basic Violet 14; CI 42510), kai naudojami kaip plaukų dažų medžiagos

3248–93–9/632–99–5 (HCl)

221–832–2/211–189–6 (HCl)

1330

4-(2,4-dihidroksifenilazo)benzenosulfatas ir jo natrio druska (Acid Orange 6; CI 14270), kai naudojami kaip plaukų dažų medžiagos

2050–34–2/547–57–9 (Na)

218–087–0/208–924–8 (Na)

1331

3-hidroksi-4-(fenilazo)-2-naftalenkarboksirūgštis ir jos kalcio druska (Pigment Red 64:1; CI 15800), kai naudojamos kaip plaukų dažų medžiagos

27757–79–5/6371–76–2 (Ca)

248–638–0/228–899–7 (Ca)

1332

2-(6-hidroksi-3-okso-(3H)-ksanten-9-il)benzoinė rūgštis; fluoresceinas ir jo dinatrio druska (Acid yellow 73 sodium salt; CI 45350), kai naudojami kaip plaukų dažų medžiagos

2321–07–5/518–47–8 (Na)

219–031–8/208–253–0 (Na)

1333

4′,5′-dibrom-3′,6′-dihidroksispir[izobenzofuran-1(3H),9′- [9H]ksanten]-3-onas; 4′,5′-dibromfluoresceinas; (Solvent Red 72) ir jo dinatrio druska (CI 45370), kai naudojami kaip plaukų dažų medžiagos

596–03–2/4372–02–5 (Na)

209–876–0/224–468–2 (Na)

1334

2-(3,6-dihidroksi-2,4,5,7-tetrabromksanten-9-il)-benzoinė rūgštis; fluoresceinas, 2′,4′,5′,7′-tetrabrom-; (Solvent Red 43), jo dinatrio druska (Acid Red 87; CI 45380) ir jo aliuminio druska (Pigment Red 90:1 Aluminium lake), kai naudojami kaip plaukų dažų medžiagos

15086–94–9/17372–87–1 (Na)/15876–39–8 (Al)

239–138–3/241–409–6 (Na)/240–005–7 (Al)

1335

Ksantilinis, 9-(2-karboksfenil)-3-((2-metilfenil)amin)-6-((2-metil-4- sulfofenil)amin)-, cviterjonas; ir jo natrio druska (Acid Violet 9; CI 45190), kai naudojami kaip plaukų dažų medžiagos

10213–95–3/6252–76–2 (Na)

-/228–377–9 (Na)

1336

3′,6′-dihidroksi-4′,5′-dijodospir(izobenzofuran-1(3H),9′- [9H]ksanten)-3-onas; (Solvent Red 73) ir jo natrio druska (Acid Red 95; CI 45425), kai naudojami kaip plaukų dažų medžiagos

38577–97–8/33239–19–9 (Na)

254–010–7/251–419–2 (Na)

1337

2′,4′,5′,7′-tetrajodofluoresceinas, jo dinatrio druska (Acid Red 51; CI 45430) ir jo aliuminio druska (Pigment Red 172 Aluminium lake), kai naudojami kaip plaukų dažų medžiagos

15905–32–5/16423–68–0 (Na)/12227–78–0 (Al)

240–046–0/240–474–8 (Na)/235–440–4 (Al)

1338

1-hidroksi-2,4-diaminobenzenas (2,4-diaminofenolis) ir jo dihidrochlorido druska (2,4-Diaminophenol HCl), kai naudojami kaip plaukų dažų medžiagos

95–86–3/137–09–7 (HCl)

202–459–4/205–279–4 (HCl)

1339

1,4-dihidroksibenzenas (Hydroquinone), išskyrus III priedo 14 įrašą

123–31–9

204–617–8

1340

[4-[[4-anilin-1-naftil][4-(dimetilamin)fenil]metilen]cikloheksa-2,5- dien-1-iliden] dimetilamonio chloridas (Basic Blue 26; CI 44045), kai naudojamas kaip plaukų dažų medžiaga

2580–56–5

219–943–6

1341

Dinatrio 3-[(2,4-dimetil-5-sulfonatofenil)azo]-4-hidroksinaftalen-1-sulfonatas (Ponceau SX; CI 14700), kai naudojamas kaip plaukų dažų medžiaga

4548–53–2

224–909–9

1342

Trinatrio tris[5,6-dihidr-5-(hidroksimin)-6-oksonaftalen-2-sulfonat(2-)- N5,O6] feratas(3-); (Acid Green 1; CI 10020), kai naudojamas kaip plaukų dažų medžiaga

19381–50–1

243–010–2

1343

4-(fenilaz) rezorcinolis (Solvent Orange 1; CI 11920) ir jo druskos, kai naudojami kaip plaukų dažų medžiagos

2051–85–6

218–131–9

1344

4-[(4-etoksifenil)azo] naftolis (Solvent Red 3; CI 12010) ir jo druskos, kai naudojami kaip plaukų dažų medžiagos

6535–42–8

229–439–8

1345

1-[(2-chlor-4-nitrofenil)azo]-2-naftolis (Pigment Red 4; CI 12085) ir jo druskos, kai naudojami kaip plaukų dažų medžiagos

2814–77–9

220–562–2

1346

3-hidroksi-N-(o-tolil)-4-[(2,4,5-trichlorfenil)azo]naftalen-2-karboksamidas (Pigment Red 112; CI 12370) ir jo druskos, kai naudojami kaip plaukų dažų medžiagos

6535–46–2

229–440–3

1347

N-(5-Chlor-2,4-dimetoksifenil)-4-[[5-[(dietilamin)sulfonil]-2-metoksifenil]azo]-3-hidroksinaftalen-2-karboksamidas (Pigment Red 5; CI 12490) ir jo druskos, kai naudojami kaip plaukų dažų medžiagos

6410–41–9

229–107–2

1348

Dinatrio 4-[(5-chlor-4-metil-2-sulfonatofenil)azo]-3-hidroksi-2-naftoatas (Pigment Red 48; CI 15865) ir jo druskos, kai naudojami kaip plaukų dažų medžiagos

3564–21–4

222–642–2

1349

Kalcio 3-hidroksi-4-[(1-sulfonat-2-naftil)azo]-2- naftoatas (Pigment Red 63:1; CI 15880), kai naudojamas kaip plaukų dažų medžiaga

6417–83–0

229–142–3

1350

Trinatrio 3-hidroksi-4-(4′-sulfonatonaftilazo)naftalen-2,7-disulfonatas (Acid Red 27; CI 16185), kai naudojamas kaip plaukų dažų medžiaga

915–67–3

213–022–2

1351

2,2′-[(3,3′-dichlor[1,1′-bifenil]-4,4′-diil)bis(azo)]bis[N-(2,4-dimetilfenil)-3-oksobutiramidas] (Pigment Yellow 13; CI 21100), kai naudojamas kaip plaukų dažų medžiaga

5102–83–0

225–822–9

1352

2,2′-[cikloheksilidenbis[(2-metil-4,1-fenilen)azo]]bis[4-cykloheksilfenolis] (Solvent Yellow 29; CI 21230), kai naudojamas kaip plaukų dažų medžiaga

6706–82–7

229–754–0

1353

1-((4-fenilaz)fenilaz)-2-naftolis (Solvent Red 23; CI 26100), kai naudojamas kaip plaukų dažų medžiaga

85–86–9

201–638–4

1354

Tetranatrio 6-amino-4-hidroksi-3-[[7-sulfonat-4-[(4-sulfonatfenil)azo]-1-naftil]azo]naftalen-2,7-disulfonatas (Food Black 2; CI 27755), kai naudojamas kaip plaukų dažų medžiaga

2118–39–0

218–326–9

1355

Etanaminas, N-(4-((4-(dietilamin)fenil)(2,4-disulfofenil)metilen)-2,5-cikloheksadien-1-iliden)-N-etil-, hidroksidas, cviterjonas, natrio druska (Acid Blue 1; CI 42045), kai naudojami kaip plaukų dažų medžiagos

129–17–9

204–934–1

1356

Etanaminas, N-(4-((4-(dietilamin)fenil)(5-hidroksi-2,4-disulfofenil)metilen)-2,5-cikloheksadien-1-iliden)-N-etil-, hidroksidas, cviterjonas, kalcio druska (2:1) (Acid Blue 3; CI 42051), kai naudojami kaip plaukų dažų medžiagos

3536–49–0

222–573–8

1357

Benzenmetanaminas, N-etil-N-(4-((4-(etil((3-sulfofenil)metil)amin)fenil)(4-hidroksi-2-sulfofenil)metilen)-2,5-cikloheksadien-1-iliden)-3-sulfo-, hidroksidas, cviterjonas, dinatrio druska (Fast Green FCF; CI 42053), kai naudojami kaip plaukų dažų medžiagos

2353–45–9

219–091–5

1358

1,3- izobenzfurandionas, reakcijos su metilchinolinu ir chinolinu produktai (Solvent Yellow 33; CI 47000), kai naudojami kaip plaukų dažų medžiagos

8003–22–3

232–318–2

1359

Nigrozinas (CI 50420), kai naudojamas kaip plaukų dažų medžiaga

8005–03–6

1360

8,18-dichlor-5,15-dietil-5,15- dihidrodiind [3,2-b:3′,2′-m] trifenodioksazinas (Pigment Violet 23; CI 51319), kai naudojamas kaip plaukų dažų medžiaga

6358–30–1

228–767–9

1361

1,2-dihidroksiantrachinonas (Pigment Red 83; CI 58000), kai naudojamas kaip plaukų dažų medžiaga

72–48–0

200–782–5

1362

Trinatrio 8-hidroksipiren-1,3,6-trisulfonatas (Solvent Green 7; CI 59040), kai naudojamas kaip plaukų dažų medžiaga

6358–69–6

228–783–6

1363

1-hidroksi-4-(p-toluidin)antrachinonas (Solvent Violet 13; CI 60725), kai naudojamas kaip plaukų dažų medžiaga

81–48–1

201–353–5

1364

1,4-bis(p-tolilamin)antrachinonas (Solvent Green 3; CI 61565), kai naudojamas kaip plaukų dažų medžiaga

128–80–3

204–909–5

1365

6-chlor-2-(6-chlor-4-metil-3-oksobenz[b]tien-2(3H)-iliden)-4-metilbenz[b]tiofen-3(2H)-onas (VAT Red 1; CI 73360), kai naudojamas kaip plaukų dažų medžiaga

2379–74–0

219–163–6

1366

5,12-dihidrochino[2,3-b]akridin-7,14-dionas (Pigment Violet 19; CI 73900), kai naudojamas kaip plaukų dažų medžiaga

1047–16–1

213–879–2

1367

(29H,31H-ftalokianinat(2-)- N29,N30,N31,N32) kupratas (Pigment Blue 15; CI 74160), kai naudojamas kaip plaukų dažų medžiaga

147–14–8

205–685–1

1368

Dinatrio [29H,31H-ftalokianindisulfonat(4-)- N29,N30,N31,N32] kupratas(2-) (Direct Blue 86; CI 74180), kai naudojamas kaip plaukų dažų medžiaga

1330–38–7

215–537–8

1369

Vario polichlorftalocianinas (Pigment Green 7; CI 74260), kai naudojamas kaip plaukų dažų medžiaga

1328–53–6

215–524–7

1370

Dietilenglikolis (DEG); likučių lygį žr. III priede 2,2′-oxydiethanol

111–46–6

203–872–2

1371

Phytonadione [INCI], phytomenadione [INN]

84–80–0/81818–54–4

201–564–2/279–833–9

1372

2-aminofenolis (o-Aminophenol; CI 76520) ir jo druskos

95–55–6/67845–79–8/51–19–4

202–431–1/267–335–4“

2)

Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 III priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

Įrašai, kurių nuorodos numeriai yra 8, 9 ir 10, pakeičiami taip:

„8

„p-fenilendiaminų dariniai, kuriuose pakeistas N-, ir jų druskos; o-fenilendiaminų dariniai, kuriuose pakeistas N- (1), išskyrus kitur šiame priede ir prie II priedo 1309, 1311 ir 1312 nuorodos numerių išvardytus darinius

 

 

 

Oksidacinė dažomoji plaukų dažų medžiaga

 

a)

Ne profesionalams

a)

Etiketėje nurodyti:

Maišymo santykį.

Image Plaukų dažikliai gali sukelti stiprią alerginę reakciją.

Prašome perskaityti instrukcijas ir jų laikytis.

Šis gaminys nėra skirtas asmenims iki 16 metų.

Laikinosios „juodosios chnos“ tatuiruotės gali padidinti alergijos riziką.

Nedažykite plaukų, jei:

veidas yra išbertas arba galvos oda yra jautri, sudirginta ar pažeista,

dažydami plaukus patyrėte kokią nors reakciją,

kada nors patyrėte reakciją dėl laikinosios „juodosios chnos“ tatuiruotės.

Sudėtyje yra fenilendiaminų.

Nenaudoti blakstienoms arba antakiams dažyti.“

b)

Profesionalams

a ir b punktams:Sumaišius oksidacijos sąlygomis didžiausia plaukams naudojama koncentracija negali būti didesnė nei 3 % perskaičiavus į gryną medžiagą.

b)

Etiketėje nurodyti:

Maišymo santykį.

„Tik profesionalams

Image Plaukų dažikliai gali sukelti stiprią alerginę reakciją.

Prašome perskaityti instrukcijas ir jų laikytis.

Šis gaminys nėra skirtas asmenims iki 16 metų.

Laikinosios „juodosios chnos“ tatuiruotės gali padidinti alergijos riziką.

Nedažykite plaukų, jei:

veidas yra išbertas arba galvos oda yra jautri, sudirginta ar pažeista,

dažydami plaukus patyrėte kokią nors reakciją,

kada nors patyrėte reakciją dėl laikinosios „juodosios chnos“ tatuiruotės.

Sudėtyje yra fenilendiaminų.

Mūvėti tinkamas pirštines.“

8a

p-fenilendiaminas ir jo druskos

p-Phenylenediamine;

p-Phenylenediamine HCl;

p-Phenylenediamine Sulphate

106–50–3/624–18–0/16245–77–5

203–404–7/210–834–9/240–357–1

Oksidacinė dažomoji plaukų dažų medžiaga

 

a)

Ne profesionalams

a)

Etiketėje nurodyti:

Maišymo santykį.

Image Plaukų dažikliai gali sukelti stiprią alerginę reakciją.

Prašome perskaityti instrukcijas ir jų laikytis.

Šis gaminys nėra skirtas asmenims iki 16 metų.

Laikinosios „juodosios chnos“ tatuiruotės gali padidinti alergijos riziką.

Nedažykite plaukų, jei:

veidas yra išbertas arba galvos oda yra jautri, sudirginta ar pažeista,

dažydami plaukus patyrėte kokią nors reakciją,

kada nors patyrėte reakciją dėl laikinosios „juodosios chnos“ tatuiruotės.

Sudėtyje yra fenilendiaminų.

Nenaudoti blakstienoms arba antakiams dažyti.“

b)

Profesionalams

a ir b punktams: Sumaišius oksidacijos sąlygomis didžiausia plaukams naudojama koncentracija negali būti didesnė nei 2 % perskaičiavus į gryną medžiagą.

b)

Etiketėje nurodyti:

Maišymo santykį.

„Tik profesionalams.

Image Plaukų dažikliai gali sukelti stiprią alerginę reakciją.

Prašome perskaityti instrukcijas ir jų laikytis.

Šis gaminys nėra skirtas asmenims iki 16 metų.

Laikinosios „juodosios chnos“ tatuiruotės gali padidinti alergijos riziką.

Nedažykite plaukų, jei:

veidas yra išbertas arba galvos oda yra jautri, sudirginta ar pažeista,

dažydami plaukus patyrėte kokią nors reakciją,

kada nors patyrėte reakciją dėl laikinosios „juodosios chnos“ tatuiruotės.

Sudėtyje yra fenilendiaminų.

Mūvėti tinkamas pirštines.“

9

Metilfenilendiaminai, jų N-pakeisti dariniai ir jų druskos (1), išskyrus prie šio priedo 9a nuorodos numerio nurodytą medžiagą ir prie II priedo 364, 1310 ir 1313 nuorodos numerių nurodytas medžiagas

 

 

 

Oksidacinė dažomoji plaukų dažų medžiaga

 

a)

Ne profesionalams

a)

Etiketėje nurodyti:

Maišymo santykį.

Image Plaukų dažikliai gali sukelti stiprią alerginę reakciją.

Prašome perskaityti instrukcijas ir jų laikytis.

Šis gaminys nėra skirtas asmenims iki 16 metų.

Laikinosios „juodosios chnos“ tatuiruotės gali padidinti alergijos riziką.

Nedažykite plaukų, jei:

veidas yra išbertas arba galvos oda yra jautri, sudirginta ar pažeista,

dažydami plaukus patyrėte kokią nors reakciją,

kada nors patyrėte reakciją dėl laikinosios „juodosios chnos“ tatuiruotės.

Sudėtyje yra fenilendiaminų (toluendiaminų).

Nenaudoti blakstienoms arba antakiams dažyti.“

b)

Profesionalams

a ir b punktams: Sumaišius oksidacijos sąlygomis didžiausia plaukams naudojama koncentracija negali būti didesnė nei 5 % perskaičiavus į gryną medžiagą.

b)

Etiketėje nurodyti:

Maišymo santykį.

„Tik profesionalams.

Image Plaukų dažikliai gali sukelti stiprią alerginę reakciją.

Prašome perskaityti instrukcijas ir jų laikytis.

Šis gaminys nėra skirtas asmenims iki 16 metų.

Laikinosios „juodosios chnos“ tatuiruotės gali padidinti alergijos riziką.

Nedažykite plaukų, jei:

veidas yra išbertas arba galvos oda yra jautri, sudirginta ar pažeista,

dažydami plaukus patyrėte kokią nors reakciją,

kada nors patyrėte reakciją dėl laikinosios „juodosios chnos“ tatuiruotės.

Sudėtyje yra fenilendiaminų (toluendiaminų).

Mūvėti tinkamas pirštines.“

9a

Toluen-2,5-diaminas ir jo druskos

Toluene-2,5-Diamine

Toluene-2,5-Diamine Sulfate

95–70–5/615–50–9

202–442–1/210–431–8

Oksidacinė dažomoji plaukų dažų medžiaga

 

a)

Ne profesionalams

a)

Etiketėje nurodyti:

Maišymo santykį.

Image Plaukų dažikliai gali sukelti stiprią alerginę reakciją.

Prašome perskaityti instrukcijas ir jų laikytis.

Šis gaminys nėra skirtas asmenims iki 16 metų.

Laikinosios „juodosios chnos“ tatuiruotės gali padidinti alergijos riziką.

Nedažykite plaukų, jei:

veidas yra išbertas arba galvos oda yra jautri, sudirginta ar pažeista,

dažydami plaukus patyrėte kokią nors reakciją,

kada nors patyrėte reakciją dėl laikinosios „juodosios chnos“ tatuiruotės.

Sudėtyje yra fenilendiaminų (toluendiaminų).

Nenaudoti blakstienoms arba antakiams dažyti.“

b)

Profesionalams

a ir b punktams: Sumaišius oksidacijos sąlygomis didžiausia plaukams naudojama koncentracija negali būti didesnė nei 4 % perskaičiavus į gryną medžiagą.

b)

Etiketėje nurodyti:

Maišymo santykį.

„Tik profesionalams.

Image Plaukų dažikliai gali sukelti stiprią alerginę reakciją.

Prašome perskaityti instrukcijas ir jų laikytis.

Šis gaminys nėra skirtas asmenims iki 16 metų.

Laikinosios „juodosios chnos“ tatuiruotės gali padidinti alergijos riziką.

Nedažykite plaukų, jei:

veidas yra išbertas arba galvos oda yra jautri, sudirginta ar pažeista,

dažydami plaukus patyrėte kokią nors reakciją,

kada nors patyrėte reakciją dėl laikinosios „juodosios chnos“ tatuiruotės.

Sudėtyje yra fenilendiaminų (toluendiaminų).

Mūvėti tinkamas pirštines.“

10

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

12 nuorodos numerio įrašas pakeičiamas taip:

„12

Vandenilio peroksidas ir kiti vandenilio peroksidą išskiriantys junginiai ar mišiniai, įskaitant karbamido peroksidą ir cinko peroksidą

Hydrogen peroxide

7722–84–1

231–765–0

a)

Plaukų priežiūros priemonės

a)

12 % H2O2 (40 % tūrio), esančio arba išskirto

 

a)

Mūvėti tinkamas pirštines.

b)

Odos priežiūros priemonės

b)

4 % H2O2, esančio arba išskirto

a, b, c ir e punktams:

Sudėtyje yra vandenilio peroksido.

Vengti patekimo į akis.

Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu.

c)

Nagų kietinimo priemonės

c)

2 % H2O2, esančio arba išskirto

d)

Burnos priežiūros priemonės, įskaitant burnos skalavimo skystį, dantų pastą ir dantų balinimo priemones

d)

≤ 0,1 % H2O2, esančio arba išskirto

e)

Dantų balinimo priemonės

e)

> 0,1 % ≤ 6 % H2O2, esančio arba išskirto

e)

Skirta parduoti tik gydytojams odontologams.

Kiekvieną kartą naudojant priemones, pirmą kartą jas skiria gydytojas odontologas, kaip apibrėžta Direktyvoje 2005/36/EB (2), arba, jei atitinkamas saugos lygis yra užtikrintas, jos naudojamos gydytojui odontologui tiesiogiai prižiūrint. Po to teiktinos vartotojui naudoti iki ciklo pabaigos.

Neskirti jaunesniems nei 18 metų amžiaus vaikams ir jaunuoliams.

e)

Procentais išreikšta esančio arba išskirto H2O2 koncentracija.

Neskirti jaunesniems nei 18 metų amžiaus vaikams ir jaunuoliams.

Skirtas parduoti tik gydytojams odontologams. Kiekvieną kartą naudojant priemones, pirmą kartą jas skiria tik gydytojas odontologas arba, jei atitinkamas saugos lygis yra užtikrintas, jos naudojamos gydytojui odontologui tiesiogiai prižiūrint. Po to teiktinos vartotojui naudoti iki ciklo pabaigos.

c)

14 nuorodos numerio įrašas pakeičiamas taip:

„14

Hidrochinonas

Hydroquinone

123–31–9

204–617–8

Dirbtinių nagų sistemos

0,02 % (po sumaišymo naudojimui)

Skirta tik profesionalams

Skirta tik profesionalams

Vengti sąlyčio su oda

Atidžiai perskaityti naudojimo instrukcijas“

d)

16 nuorodos numerio įrašas pakeičiamas taip:

„16

1-naftolis ir jo druskos

1-Naphthol

90–15–3

201–969–4

Oksidacinė dažomoji plaukų dažų medžiaga

 

Sumaišius oksidacijos sąlygomis didžiausia plaukams naudojama koncentracija negali būti didesnė nei 1 % perskaičiavus į gryną medžiagą.

Etiketėje nurodyti:

Maišymo santykį.

Image Plaukų dažikliai gali sukelti stiprią alerginę reakciją.

Prašome perskaityti instrukcijas ir jų laikytis.

Šis gaminys nėra skirtas asmenims iki 16 metų.

Laikinosios „juodosios chnos“ tatuiruotės gali padidinti alergijos riziką.

Nedažykite plaukų, jei:

veidas yra išbertas arba galvos oda yra jautri, sudirginta ar pažeista,

dažydami plaukus patyrėte kokią nors reakciją,

kada nors patyrėte reakciją dėl laikinosios „juodosios chnos“ tatuiruotės.“ “

e)

22 nuorodos numerio įrašas pakeičiamas taip:

„22

Rezorcinolis

Resorcinol

108–46–3

203–585–2

a)

Oksidacinė dažomoji plaukų dažų medžiaga

 

a)

1.

Ne profesionalams

a)

1.

Etiketėje nurodyti:

Maišymo santykį.

„Sudėtyje yra rezorcinolio.

Po naudojimo gerai išplauti plaukus.

Nenaudoti blakstienoms arba antakiams dažyti.

Gaminiui patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu.

Image Plaukų dažikliai gali sukelti stiprią alerginę reakciją. Prašome perskaityti instrukcijas ir jų laikytis.

Šis gaminys nėra skirtas asmenims iki 16 metų.

Laikinosios „juodosios chnos“ tatuiruotės gali padidinti alergijos riziką.

Nedažykite plaukų, jei:

veidas yra išbertas arba galvos oda yra jautri, sudirginta ar pažeista,

dažydami plaukus patyrėte kokią nors reakciją,

kada nors patyrėte reakciją dėl laikinosios „juodosios chnos“ tatuiruotės.“

2.

Profesionalams

1 ir 2:Sumaišius oksidacijos sąlygomis didžiausia plaukams naudojama koncentracija negali būti didesnė nei 2,5 % perskaičiavus į gryną medžiagą.

2.

Etiketėje nurodyti:

Maišymo santykį.

„Tik profesionalams. Sudėtyje yra rezorcinolio.

Gaminiui patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu.

Image Plaukų dažikliai gali sukelti stiprią alerginę reakciją.

Prašome perskaityti instrukcijas ir jų laikytis.

Šis gaminys nėra skirtas asmenims iki 16 metų.

Laikinosios „juodosios chnos“ tatuiruotės gali padidinti alergijos riziką.

Nedažykite plaukų, jei:

veidas yra išbertas arba galvos oda yra jautri, sudirginta ar pažeista,

dažydami plaukus patyrėte kokią nors reakciją,

kada nors patyrėte reakciją dėl laikinosios „juodosios chnos“ tatuiruotės.“

b)

Plaukų losjonai ir šampūnai

b)

0,5 %

b)

Sudėtyje yra rezorcinolio.“

f)

Įrašai, kurių nuorodos numeriai yra 26–43, pakeičiami taip:

„26

Amonio monofluorfosfatas

Ammonium Monofluorophosphate

20859–38–5/66115–19–3

-/-

Burnos higienos priemonės

0,15 % perskaičiavus į fluorą.

Kai maišoma su kitais fluoro junginiais, leidžiamais pagal šį priedą, bendra fluoro koncentracija neturi viršyti 0,15 %

 

Sudėtyje yra amonio monofluorfosfato.

Bet kokia dantų pasta su fluoro turinčiais junginiais, kurioje fluoro koncentracija (skaičiuojant F) yra 0,1–0,15 %, nepaženklinta kaip neskirta vaikams (pvz., „skirta suaugusiems“), turi būti ženklinama taip:

„Vaikams iki 6 m. naudokite žirnio dydžio kiekį, stebėkite, kad nenurytų. Jeigu vartojami produktai, kurių sudėtyje yra fluorido, pasitarkite su odontologu arba gydytoju.“

27

Dinatrio fluorfosfatas

Sodium Monofluorophosphate

10163–15–2/7631–97–2

233–433–0/231–552–2

Burnos higienos priemonės

0,15 %, perskaičiavus į fluorą.

Kai maišoma su kitais fluoro junginiais, leidžiamais pagal šį priedą, bendra fluoro koncentracija neturi viršyti 0,15 %

 

Sudėtyje yra natrio monofluorfosfato.

Bet kokia dantų pasta su fluoro turinčiais junginiais, kurioje fluoro koncentracija (skaičiuojant F) yra 0,1–0,15 %, nepaženklinta kaip neskirta vaikams (pvz., „skirta suaugusiems“), turi būti ženklinama taip:

„Vaikams iki 6 m. naudokite žirnio dydžio kiekį, stebėkite, kad nenurytų. Jeigu vartojami produktai, kurių sudėtyje yra fluorido, pasitarkite su odontologu arba gydytoju.“

28

Dikalio fluorfosfatas

Potassium Monofluorophosphate

14104–28–0

237–957–0

Burnos higienos priemonės

0,15 %, perskaičiavus į fluorą.

Kai maišoma su kitais fluoro junginiais, leidžiamais pagal šį priedą, bendra fluoro koncentracija neturi viršyti 0,15 %

 

Sudėtyje yra kalio monofluorfosfato.

Bet kokia dantų pasta su fluoro turinčiais junginiais, kurioje fluoro koncentracija (skaičiuojant F) yra 0,1–0,15 %, nepaženklinta kaip neskirta vaikams (pvz., „skirta suaugusiems“), turi būti ženklinama taip:

„Vaikams iki 6 m. naudokite žirnio dydžio kiekį, stebėkite, kad nenurytų. Jeigu vartojami produktai, kurių sudėtyje yra fluorido, pasitarkite su odontologu arba gydytoju.“

29

Kalcio fluorfosfatas

Calcium Monofluorophosphate

7789–74–4

232–187–1

Burnos higienos priemonės

0,15 %, perskaičiavus į fluorą.

Kai maišoma su kitais fluoro junginiais, leidžiamais pagal šį priedą, bendra fluoro koncentracija neturi viršyti 0,15 %

 

Sudėtyje yra kalcio monofluorfosfato.

Bet kokia dantų pasta su fluoro turinčiais junginiais, kurioje fluoro koncentracija (skaičiuojant F) yra 0,1–0,15 %, nepaženklinta kaip neskirta vaikams (pvz., „skirta suaugusiems“), turi būti ženklinama taip:

„Vaikams iki 6 m. naudokite žirnio dydžio kiekį, stebėkite, kad nenurytų. Jeigu vartojami produktai, kurių sudėtyje yra fluorido, pasitarkite su odontologu arba gydytoju.“

30

Kalcio fluoridas

Calcium Fluoride

7789–75–5

232–188–7

Burnos higienos priemonės

0,15 %, perskaičiavus į fluorą.

Kai maišoma su kitais fluoro junginiais, leidžiamais pagal šį priedą, bendra fluoro koncentracija neturi viršyti 0,15 %

 

Sudėtyje yra kalcio fluorido.

Bet kokia dantų pasta su fluoro turinčiais junginiais, kurioje fluoro koncentracija (skaičiuojant F) yra 0,1–0,15 %, nepaženklinta kaip neskirta vaikams (pvz., „skirta suaugusiems“), turi būti ženklinama taip:

„Vaikams iki 6 m. naudokite žirnio dydžio kiekį, stebėkite, kad nenurytų. Jeigu vartojami produktai, kurių sudėtyje yra fluorido, pasitarkite su odontologu arba gydytoju.“

31

Natrio fluoridas

Sodium Fluoride

7681–49–4

231–667–8

Burnos higienos priemonės

0,15 %, perskaičiavus į fluorą.

Kai maišoma su kitais fluoro junginiais, leidžiamais pagal šį priedą, bendra fluoro koncentracija neturi viršyti 0,15 %

 

Sudėtyje yra natrio fluorido.

Bet kokia dantų pasta su fluoro turinčiais junginiais, kurioje fluoro koncentracija (skaičiuojant F) yra 0,1–0,15 %, nepaženklinta kaip neskirta vaikams (pvz., „skirta suaugusiems“), turi būti ženklinama taip:

„Vaikams iki 6 m. naudokite žirnio dydžio kiekį, stebėkite, kad nenurytų. Jeigu vartojami produktai, kurių sudėtyje yra fluorido, pasitarkite su odontologu arba gydytoju.“

32

Kalio fluoridas

Potassium Fluoride

7789–23–3

232–151–5

Burnos higienos priemonės

0,15 %, perskaičiavus į fluorą.

Kai maišoma su kitais fluoro junginiais, leidžiamais pagal šį priedą, bendra fluoro koncentracija neturi viršyti 0,15 %

 

Sudėtyje yra kalio fluorido.

Bet kokia dantų pasta su fluoro turinčiais junginiais, kurioje fluoro koncentracija (skaičiuojant F) yra 0,1–0,15 %, nepaženklinta kaip neskirta vaikams (pvz., „skirta suaugusiems“), turi būti ženklinama taip:

„Vaikams iki 6 m. naudokite žirnio dydžio kiekį, stebėkite, kad nenurytų. Jeigu vartojami produktai, kurių sudėtyje yra fluorido, pasitarkite su odontologu arba gydytoju.“

33

Amonio fluoridas

Ammonium Fluoride

12125–01–8

235–185–9

Burnos higienos priemonės

0,15 %, perskaičiavus į fluorą.

Kai maišoma su kitais fluoro junginiais, leidžiamais pagal šį priedą, bendra fluoro koncentracija neturi viršyti 0,15 %

 

Sudėtyje yra amonio fluorido.

Bet kokia dantų pasta su fluoro turinčiais junginiais, kurioje fluoro koncentracija (skaičiuojant F) yra 0,1–0,15 %, nepaženklinta kaip neskirta vaikams (pvz., „skirta suaugusiems“), turi būti ženklinama taip:

„Vaikams iki 6 m. naudokite žirnio dydžio kiekį, stebėkite, kad nenurytų. Jeigu vartojami produktai, kurių sudėtyje yra fluorido, pasitarkite su odontologu arba gydytoju.“

34

Aliuminio fluoridas

Aluminum Fluoride

7784–18–1

232–051–1

Burnos higienos priemonės

0,15 %, perskaičiavus į fluorą.

Kai maišoma su kitais fluoro junginiais, leidžiamais pagal šį priedą, bendra fluoro koncentracija neturi viršyti 0,15 %

 

Sudėtyje yra aliuminio fluorido.

Bet kokia dantų pasta su fluoro turinčiais junginiais, kurioje fluoro koncentracija (skaičiuojant F) yra 0,1–0,15 %, nepaženklinta kaip neskirta vaikams (pvz., „skirta suaugusiems“), turi būti ženklinama taip:

„Vaikams iki 6 m. naudokite žirnio dydžio kiekį, stebėkite, kad nenurytų. Jeigu vartojami produktai, kurių sudėtyje yra fluorido, pasitarkite su odontologu arba gydytoju.“

35

Alavo difluoridas

Stannous Fluoride

7783–47–3

231–999–3

Burnos higienos priemonės

0,15 %, perskaičiavus į fluorą.

Kai maišoma su kitais fluoro junginiais, leidžiamais pagal šį priedą, bendra fluoro koncentracija neturi viršyti 0,15 %

 

Sudėtyje yra alavo fluorido.

Bet kokia dantų pasta su fluoro turinčiais junginiais, kurioje fluoro koncentracija (skaičiuojant F) yra 0,1–0,15 %, nepaženklinta kaip neskirta vaikams (pvz., „skirta suaugusiems“), turi būti ženklinama taip:

„Vaikams iki 6 m. naudokite žirnio dydžio kiekį, stebėkite, kad nenurytų. Jeigu vartojami produktai, kurių sudėtyje yra fluorido, pasitarkite su odontologu arba gydytoju.“

36

Heksadecilamonio fluoridas

Cetylamine Hydrofluoride

3151–59–5

221–588–7

Burnos higienos priemonės

0,15 %, perskaičiavus į fluorą.

Kai maišoma su kitais fluoro junginiais, leidžiamais pagal šį priedą, bendra fluoro koncentracija neturi viršyti 0,15 %

 

Sudėtyje yra cetilamino hidrofluorido.

Bet kokia dantų pasta su fluoro turinčiais junginiais, kurioje fluoro koncentracija (skaičiuojant F) yra 0,1–0,15 %, nepaženklinta kaip neskirta vaikams (pvz., „skirta suaugusiems“), turi būti ženklinama taip:

„Vaikams iki 6 m. naudokite žirnio dydžio kiekį, stebėkite, kad nenurytų. Jeigu vartojami produktai, kurių sudėtyje yra fluorido, pasitarkite su odontologu arba gydytoju.“

37

3-(N-heksadecil-N-2-hidroksietilamonio)propilbis(2-hidroksietil)amonio difluoridas

Burnos higienos priemonės

0,15 %, perskaičiavus į fluorą.

Kai maišoma su kitais fluoro junginiais, leidžiamais pagal šį priedą, bendra fluoro koncentracija neturi viršyti 0,15 %

 

Sudėtyje yra 3-(N-heksadecil-N-2-hidroksietilamonio)propilbis(2-hidroksietil)amonio difluorido.

Bet kokia dantų pasta su fluoro turinčiais junginiais, kurioje fluoro koncentracija (skaičiuojant F) yra 0,1–0,15 %, nepaženklinta kaip neskirta vaikams (pvz., „skirta suaugusiems“), turi būti ženklinama taip:

„Vaikams iki 6 m. naudokite žirnio dydžio kiekį, stebėkite, kad nenurytų. Jeigu vartojami produktai, kurių sudėtyje yra fluorido, pasitarkite su odontologu arba gydytoju.“

38

N,N′,N′-tri(polioksietilen)-N-heksadecilpropilendiamino dihidrofluoridas

Burnos higienos priemonės

0,15 %, perskaičiavus į fluorą.

Kai maišoma su kitais fluoro junginiais, leidžiamais pagal šį priedą, bendra fluoro koncentracija neturi viršyti 0,15 %

 

Sudėtyje yra N,N′,N′-tri(polioksietilen)-N-heksadecilpropilendiamino dihidrofluorido.

Bet kokia dantų pasta su fluoro turinčiais junginiais, kurioje fluoro koncentracija (skaičiuojant F) yra 0,1–0,15 %, nepaženklinta kaip neskirta vaikams (pvz., „skirta suaugusiems“), turi būti ženklinama taip:

„Vaikams iki 6 m. naudokite žirnio dydžio kiekį, stebėkite, kad nenurytų. Jeigu vartojami produktai, kurių sudėtyje yra fluorido, pasitarkite su odontologu arba gydytoju.“

39

9-oktadecen-1-amonio vandenilio fluoridas

Octadecenyl-Ammonium Fluoride

36505–83–6

Burnos higienos priemonės

0,15 %, perskaičiavus į fluorą.

Kai maišoma su kitais fluoro junginiais, leidžiamais pagal šį priedą, bendra fluoro koncentracija neturi viršyti 0,15 %

 

Sudėtyje yra oktadecenilamonio fluorido.

Bet kokia dantų pasta su fluoro turinčiais junginiais, kurioje fluoro koncentracija (skaičiuojant F) yra 0,1–0,15 %, nepaženklinta kaip neskirta vaikams (pvz., „skirta suaugusiems“), turi būti ženklinama taip:

„Vaikams iki 6 m. naudokite žirnio dydžio kiekį, stebėkite, kad nenurytų. Jeigu vartojami produktai, kurių sudėtyje yra fluorido, pasitarkite su odontologu arba gydytoju.“

40

Dinatrio heksafluorsilikatas

Sodium Fluorosilicate

16893–85–9

240–934–8

Burnos higienos priemonės

0,15 %, perskaičiavus į fluorą.

Kai maišoma su kitais fluoro junginiais, leidžiamais pagal šį priedą, bendra fluoro koncentracija neturi viršyti 0,15 %

 

Sudėtyje yra natrio fluorosilikato.

Bet kokia dantų pasta su fluoro turinčiais junginiais, kurioje fluoro koncentracija (skaičiuojant F) yra 0,1–0,15 %, nepaženklinta kaip neskirta vaikams (pvz., „skirta suaugusiems“), turi būti ženklinama taip:

„Vaikams iki 6 m. naudokite žirnio dydžio kiekį, stebėkite, kad nenurytų. Jeigu vartojami produktai, kurių sudėtyje yra fluorido, pasitarkite su odontologu arba gydytoju.“

41

Dikalio heksafluorsilikatas

Potassium Fluorosilicate

16871–90–2

240–896–2

Burnos higienos priemonės

0,15 %, perskaičiavus į fluorą.

Kai maišoma su kitais fluoro junginiais, leidžiamais pagal šį priedą, bendra fluoro koncentracija neturi viršyti 0,15 %

 

Sudėtyje yra kalio fluorsilikato.

Bet kokia dantų pasta su fluoro turinčiais junginiais, kurioje fluoro koncentracija (skaičiuojant F) yra 0,1–0,15 %, nepaženklinta kaip neskirta vaikams (pvz., „skirta suaugusiems“), turi būti ženklinama taip:

„Vaikams iki 6 m. naudokite žirnio dydžio kiekį, stebėkite, kad nenurytų. Jeigu vartojami produktai, kurių sudėtyje yra fluorido, pasitarkite su odontologu arba gydytoju.“

42

Amonio heksafluorsilikatas

Ammonium Fluorosilicate

16919–19–0

240–968–3

Burnos higienos priemonės

0,15 %, perskaičiavus į fluorą.

Kai maišoma su kitais fluoro junginiais, leidžiamais pagal šį priedą, bendra fluoro koncentracija neturi viršyti 0,15 %

 

Sudėtyje yra amonio fluorsilikato.

Bet kokia dantų pasta su fluoro turinčiais junginiais, kurioje fluoro koncentracija (skaičiuojant F) yra 0,1–0,15 %, nepaženklinta kaip neskirta vaikams (pvz., „skirta suaugusiems“), turi būti ženklinama taip:

„Vaikams iki 6 m. naudokite žirnio dydžio kiekį, stebėkite, kad nenurytų. Jeigu vartojami produktai, kurių sudėtyje yra fluorido, pasitarkite su odontologu arba gydytoju.“

43

Magnio heksafluorsilikatas

Magnesium Fluorosilicate

16949–65–8

241–022–2

Burnos higienos priemonės

0,15 %, perskaičiavus į fluorą.

Kai maišoma su kitais fluoro junginiais, leidžiamais pagal šį priedą, bendra fluoro koncentracija neturi viršyti 0,15 %

 

Sudėtyje yra magnio fluorsilikato.

Bet kokia dantų pasta su fluoro turinčiais junginiais, kurioje fluoro koncentracija (skaičiuojant F) yra 0,1–0,15 %, nepaženklinta kaip neskirta vaikams (pvz., „skirta suaugusiems“), turi būti ženklinama taip:

„Vaikams iki 6 m. naudokite žirnio dydžio kiekį, stebėkite, kad nenurytų. Jeigu vartojami produktai, kurių sudėtyje yra fluorido, pasitarkite su odontologu arba gydytoju.“ “

g)

45 nuorodos numerio įrašas pakeičiamas taip:

„45

Benzilo alkoholis (3)

Benzyl Alcohol

100–51–6

202–859–9

a)

Tirpiklis

 

a)

Kitais tikslais nei sustabdyti mikroorganizmų dauginimąsi tokiuose gaminiuose. Šis tikslas turi būti akivaizdžiai matomas iš gaminių pateikimo.

 

b)

Kvapioji medžiaga / aromatinės kompozicijos / jų žaliavos

b)

Cheminė medžiaga turi būti nurodyta ingredientų sąraše, kuris minimas 19 straipsnio 1 dalies g punkte, jei jos koncentracija didesnė kaip:

0,001 % nenuplaunamuose gaminiuose

0,01 % nuplaunamuose gaminiuose

h)

47 nuorodos numerio įrašas pakeičiamas taip:

„47

3-piridinmetanolio hidrofluoridas

Nicomethanol Hydrofluoride

62756–44–9

Burnos higienos priemonės

0,15 %, perskaičiavus į fluorą.

Kai maišoma su kitais fluoro junginiais, leidžiamais pagal šį priedą, bendra fluoro koncentracija neturi viršyti 0,15 %

 

Sudėtyje yra nikometanolio hidrofluorido.

Bet kokia dantų pasta su fluoro turinčiais junginiais, kurioje fluoro koncentracija (skaičiuojant F) yra 0,1–0,15 %, nepaženklinta kaip neskirta vaikams (pvz., „skirta suaugusiems“), turi būti ženklinama taip:

„Vaikams iki 6 m. naudokite žirnio dydžio kiekį, stebėkite, kad nenurytų. Jeigu vartojami produktai, kurių sudėtyje yra fluorido, pasitarkite su odontologu arba gydytoju.“ “

i)

56 nuorodos numerio įrašas pakeičiamas taip:

„56

Magnio fluoridas

Magnesium Fluoride

7783–40–6

231–995–1

Burnos higienos priemonės

0,15 %, perskaičiavus į fluorą.

Kai maišoma su kitais fluoro junginiais, leidžiamais pagal šį priedą, bendra fluoro koncentracija neturi viršyti 0,15 %

 

Sudėtyje yra magnio fluorido.

Bet kokia dantų pasta su fluoro turinčiais junginiais, kurioje fluoro koncentracija (skaičiuojant F) yra 0,1–0,15 %, nepaženklinta kaip neskirta vaikams (pvz., „skirta suaugusiems“), turi būti ženklinama taip:

„Vaikams iki 6 m. naudokite žirnio dydžio kiekį, stebėkite, kad nenurytų. Jeigu vartojami produktai, kurių sudėtyje yra fluorido, pasitarkite su odontologu arba gydytoju.“ “

j)

68 nuorodos numerio įrašas pakeičiamas taip:

„68“

 

 

 

 

 

 

 

 

k)

Įrašai, kurių nuorodos numeriai yra 72 ir 73, pakeičiami taip:

„72

7-Hidroksicitronelalis

Hydroxycitronellal

107–75–5

203–518–7

a)

Burnos higienos priemonės

 

a ir b punktams:

Cheminė medžiaga turi būti nurodyta ingredientų sąraše, kuris minimas 19 straipsnio 1 dalies g punkte, jei jos koncentracija didesnė kaip:

0,001 % nenuplaunamuose gaminiuose,

0,01 % nuplaunamuose gaminiuose

 

b)

Kiti gaminiai

b)

1,0 %

73

2-metoksi-4-(1-propenil)-fenolis

Isoeugenol

97–54–1/5932–68–3

202–590–7/227–678–2

a)

Burnos higienos priemonės

 

a ir b punktams:

Cheminė medžiaga turi būti nurodyta ingredientų sąraše, kuris minimas 19 straipsnio 1 dalies g punkte, jei jos koncentracija didesnė kaip:

0,001 % nenuplaunamuose gaminiuose,

0,01 % nuplaunamuose gaminiuose“

 

b)

Kiti gaminiai

b)

0,02 %

l)

Įrašai, kurių nuorodos numeriai yra 88 ir 89, pakeičiami taip:

„88

d-Limonene(4R)-1-metil-4-(1-metiletenil)cikloheksanas

Limonene

5989–27–5

227–813–5

 

 

Cheminė medžiaga turi būti nurodyta ingredientų sąraše, kuris minimas 19 straipsnio 1 dalies g punkte, jei jos koncentracija didesnė kaip:

0,001 % nenuplaunamuose gaminiuose,

0,01 % nuplaunamuose gaminiuose

Peroksidų skaičius mažesnis negu 20 mmol/l (4)

 

89

Metil okt-2-inoatas; Metilheptinkarbonatas

Methyl 2-Octynoate

111–12–6

203–836–6

a)

Burnos higienos priemonės

 

a ir b punktams:

Cheminė medžiaga turi būti nurodyta ingredientų sąraše, kuris minimas 19 straipsnio 1 dalies g punkte, jei jos koncentracija didesnė kaip:

0,001 % nenuplaunamuose gaminiuose,

0,01 % nuplaunamuose gaminiuose

 

b)

Kiti gaminiai

b)

0,01 %, kai naudojama viena

Kai jos yra derinyje su metiloktinkarbonatu, bendra koncentracija gatavame gaminyje neturi būti didesnė kaip 0,01 % (metiloktinkarbonato koncentracijos dalis neturi būti didesnė kaip 0,002 %)

m)

Įterpiami įrašai, kurių nuorodos numeriai yra 103–205:

„103

Abies alba oil ir extract

Abies Alba Cone Oil;

Abies Alba Cone Extract;

Abies Alba Leaf Oil;

Abies Alba Leaf Cera;

Abies Alba Needle Extract;

Abies Alba Needle Oil

90028–76–5

289–870–2

 

 

Peroksidų skaičius mažesnis negu 10 mmol/l (5)

 

104

 

 

 

 

 

 

 

 

105

Abies pectinata oil ir extract

Abies Pectinata Oil;

Abies Pectinata Leaf Extract;

Abies Pectinata Needle Extract

Abies Pectinata Needle Oil

92128–34–2

295–728–0

 

 

Peroksidų skaičius mažesnis negu 10 mmol/l (5)

 

106

Abies sibirica oil ir extract

Abies Sibirica Oil;

Abies Sibirica Needle Extract

Abies Sibirica Needle Oil

91697–89–1

294–351–9

 

 

Peroksidų skaičius mažesnis negu 10 mmol/l (5)

 

107

Abies balsamea oil ir extract

Abies Balsamea Needle Oil;

Abies Balsamea Needle Extract

Abies Balsamea Resin;

Abies Balsamea Extract

Abies Balsamea Balsam Extract

85085–34–3

285–364–0

 

 

Peroksidų skaičius mažesnis negu 10 mmol/l (5)

 

108

Pinus mugo pumilio oil ir extract

Pinus Mugo Pumilio Twig Leaf Extract;

Pinus Mugo Pumilio Twig Leaf Oil

90082–73–8

290–164–1

 

 

Peroksidų skaičius mažesnis negu 10 mmol/l (5)

 

109

Pinus mugo oil ir extract

Pinus Mugo Leaf Oil

Pinus Mugo Twig Leaf Extract

Pinus Mugo Twig Oil

90082–72–7

290–163–6

 

 

Peroksidų skaičius mažesnis negu 10 mmol/l (5)

 

110

Pinus sylvestris oil ir extract

Pinus Sylvestris Oil;

Pinus Sylvestris Leaf extract;

Pinus Sylvestris Leaf Oil;

Pinus Sylvestris Leaf Water;

Pinus Sylvestris Cone Extract;

Pinus Sylvestris Bark Extract;

Pinus Sylvestris Bud Extract

Pinus Sylvestris Twig Leaf Extract

Pinus Sylvestris twig Leaf Oil

84012–35–1

281–679–2

 

 

Peroksidų skaičius mažesnis negu 10 mmol/l (5)

 

111

Pinus nigra oil ir extract

Pinus Nigra Bud/Needle Extract

Pinus Nigra Twig Leaf Extract

Pinus Nigra Twig Leaf Oil

90082–74–9

290–165–7

 

 

Peroksidų skaičius mažesnis negu 10 mmol/l (5)

 

112

Pinus palustris oil ir extract

Pinus Palustris Leaf Extract;

Pinus Palustris Oil

Pinus Palustris Twig Leaf Extract

Pinus Palustris Twig Leaf Oil

97435–14–8/8002–09–3

306–895–7/-

 

 

Peroksidų skaičius mažesnis negu 10 mmol/l (5)

 

113

Pinus pinaster oil ir extract

Pinus Pinaster Twig Leaf Oil;

Pinus Pinaster Twig Leaf Extract

90082–75–0

290–166–2

 

 

Peroksidų skaičius mažesnis negu 10 mmol/l (5)

 

114

Pinus pumila oil ir extract

Pinus Pumila Twig Leaf Extract

Pinus Pumila Twig Leaf Oil

97676–05–6

307–681–6

 

 

Peroksidų skaičius mažesnis negu 10 mmol/l (5)

 

115

Pinus species oil ir extract

Pinus Strobus Bark Extract;

Pinus Strobus Cone Extract;

Pinus Strobus Twig Oil

Pinus Species Twig Leaf Extract

Pinus Species Twig Leaf Oil

94266–48–5

304–455–9

 

 

Peroksidų skaičius mažesnis negu 10 mmol/l (5)

 

116

Pinus cembra oil ir extract

Pinus Cembra Twig Leaf Oil

Pinus Cembra Twig Leaf Extract

92202–04–5

296–036–1

 

 

Peroksidų skaičius mažesnis negu 10 mmol/l (5)

 

117

Pinus cembra extract acetylated

Pinus Cembra Twig Leaf Extract Acetylated

94334–26–6

305–102–1

 

 

Peroksidų skaičius mažesnis negu 10 mmol/l (5)

 

118

Picea mariana oil ir extract

Picea Mariana Leaf Extract;

Picea Mariana Leaf Oil

91722–19–9

294–420–3

 

 

Peroksidų skaičius mažesnis negu 10 mmol/l (5)

 

119

Thuja occidentalis oil ir extract

Thuja Occidentalis Bark Extract;

Thuja Occidentalis Leaf;

Thuja Occidentalis Leaf Extract;

Thuja Occidentalis Leaf Oil;

Thuja Occidentalis Stem Extract;

Thuja Occidentalis Stem Oil;

Thuja Occidentalis Root Extract

90131–58–1

290–370–1

 

 

Peroksidų skaičius mažesnis negu 10 mmol/l (5)

 

120

 

 

 

 

 

 

 

 

121

3-Carene; 3,7,7-trimetilbiciklo[4.1.0]hept-3-enas (izodiprenas)

 

13466–78–9

236–719–3

 

 

Peroksidų skaičius mažesnis negu 10 mmol/l (5)

 

122

Cedrus atlantica oil ir extract

Cedrus Atlantica Bark Extract;

Cedrus Atlantica Bark Oil;

Cedrus Atlantica Bark Water;

Cedrus Atlantica Leaf Extract;

Cedrus Atlantica Wood Extract;

Cedrus Atlantica Wood Oil

92201–55–3

295–985–9

 

 

Peroksidų skaičius mažesnis negu 10 mmol/l (5)

 

123

Cupressus sempervirens oil ir extract

Cupressus Sempervirens Leaf Oil;

Cupressus Sempervirens Bark Extract;

Cupressus Sempervirens Cone Extract;

Cupressus Sempervirens Fruit Extract;

Cupressus Sempervirens Leaf Extract;

Cupressus Sempervirens Leaf/Nut/Stem Oil;

Cupressus Sempervirens Leaf/Stem Extract;

Cupressus Sempervirens Leaf Water;

Cupressus Sempervirens Seed Extract;

Cupressus Sempervirens Oil

84696–07–1

283–626–9

 

 

Peroksidų skaičius mažesnis negu 10 mmol/l (5)

 

124

Turpentine gum (Pinus spp.)

Turpentine

9005–90–7

232–688–5

 

 

Peroksidų skaičius mažesnis negu 10 mmol/l (5)

 

125

Turpentine oil ir rectified oil

Turpentine

8006–64–2

232–350–7

 

 

Peroksidų skaičius mažesnis negu 10 mmol/l (5)

 

126

Turpentine, steam distilled (Pinus spp.)

Turpentine

8006–64–2

232–350–7

 

 

Peroksidų skaičius mažesnis negu 10 mmol/l (5)

 

127

Terpene alcohols acetates

Terpene alcohols acetates

69103–01–1

273–868–3

 

 

Peroksidų skaičius mažesnis negu 10 mmol/l (5)

 

128

Terpene hydrocarbons

Terpene hydrocarbons

68956–56–9

273–309–3

 

 

Peroksidų skaičius mažesnis negu 10 mmol/l (5)

 

129

Terpenes and terpenoids, išskyrus limonene (d-, l-, ir dl-isomers), kurių nuorodos numeriai III priede yra 88, 167 ir 168

Terpenes and terpenoids

65996–98–7

266–034–5

 

 

Peroksidų skaičius mažesnis negu 10 mmol/l (5)

 

130

Terpenes ir terpenoids

 

68917–63–5

272–842–9

 

 

Peroksidų skaičius mažesnis negu 10 mmol/l (5)

 

131

alpha-Terpinene; p-menta-1,3-dienas

alpha-Terpinene

99–86–5

202–795–1

 

 

Peroksidų skaičius mažesnis negu 10 mmol/l (5)

 

132

gamma-Terpinene; p-menta-1,4-dienas

gamma-Terpinene

99–85–4

202–794–6

 

 

Peroksidų skaičius mažesnis negu 10 mmol/l (5)

 

133

Terpinolene; p-menta-1,4(8)-dienas

Terpinolene

586–62–9

209–578–0

 

 

Peroksidų skaičius mažesnis negu 10 mmol/l (5)

 

134

1,1,2,3,3,6-heksametilindan-5-ilmetilketonas

Acetyl Hexamethyl indan

15323–35–0

239–360–0

a)

Nenuplaunami gaminiai

b)

Nuplaunami gaminiai

a)

2 %

 

 

135

Allyl butyrate; 2-propenilbutanoatas

Allyl butyrate

2051–78–7

218–129–8

 

 

Laisvojo alilo alkoholio koncentracija esteryje turi būti mažesnė kaip 0,1 %

 

136

Allyl cinnamate; 2-propenil 3-fenil-2-propenoatas

Allyl cinnamate

1866–31–5

217–477–8

 

 

Laisvojo alilo alkoholio koncentracija esteryje turi būti mažesnė kaip 0,1 %

 

137

Allyl cyclohexylacetate; 2-propenilcikloheksanacetatas

Allyl cyclohexylacetate

4728–82–9

225–230–0

 

 

Laisvojo alilo alkoholio koncentracija esteryje turi būti mažesnė kaip 0,1 %

 

138

Allyl cyclohexylpropionate; 2-propenil 3-cikloheksanpropanoatas

Allyl cyclohexylpropionate

2705–87–5

220–292–5

 

 

Laisvojo alilo alkoholio koncentracija esteryje turi būti mažesnė kaip 0,1 %

 

139

Allyl heptanoate; 2-propenilheptanoatas

Allyl heptanoate

142–19–8

205–527–1

 

 

Laisvojo alilo alkoholio koncentracija esteryje turi būti mažesnė kaip 0,1 %

 

140

Allyl hexanoate

Allyl Caproate

123–68–2

204–642–4

 

 

Laisvojo alilo alkoholio koncentracija esteryje turi būti mažesnė kaip 0,1 %

 

141

Allyl isovalerate; 2-propenil 3-metilbutanoatas

Allyl isovalerate

2835–39–4

220–609–7

 

 

Laisvojo alilo alkoholio koncentracija esteryje turi būti mažesnė kaip 0,1 %

 

142

Allyl octanoate; 2-aliloktanoatas

Allyl octanoate

4230–97–1

224–184–9

 

 

Laisvojo alilo alkoholio koncentracija esteryje turi būti mažesnė kaip 0,1 %

 

143

Allyl phenoxyacetate; 2-propenilfenoksiacetatas

Allyl phenoxyacetate

7493–74–5

231–335–2

 

 

Laisvojo alilo alkoholio koncentracija esteryje turi būti mažesnė kaip 0,1 %

 

144

Allyl phenylacetate; 2-propenilbenzenacetatas

Allyl phenylacetate

1797–74–6

217–281–2

 

 

Laisvojo alilo alkoholio koncentracija esteryje turi būti mažesnė kaip 0,1 %

 

145

Allyl 3,5,5-trimethylhexanoate

Allyl 3,5,5-trimethylhexanoate

71500–37–3

275–536–3

 

 

Laisvojo alilo alkoholio koncentracija esteryje turi būti mažesnė kaip 0,1 %

 

146

Allyl cyclohexyloxyacetate

Allyl cyclohexyloxyacetate

68901–15–5

272–657–3

 

 

Laisvojo alilo alkoholio koncentracija esteryje turi būti mažesnė kaip 0,1 %

 

147

Allyl isoamyloxyacetate

Isoamyl Allylglycolate

67634–00–8

266–803–5

 

 

Laisvojo alilo alkoholio koncentracija esteryje turi būti mažesnė kaip 0,1 %

 

148

Allyl 2-methylbutoxyacetate

Allyl 2-methylbutoxyacetate

67634–01–9

266–804–0

 

 

Laisvojo alilo alkoholio koncentracija esteryje turi būti mažesnė kaip 0,1 %

 

149

Allyl nonanoate

Allyl nonanoate

7493–72–3

231–334–7

 

 

Laisvojo alilo alkoholio koncentracija esteryje turi būti mažesnė kaip 0,1 %

 

150

Allyl propionate

Allyl propionate

2408–20–0

219–307–8

 

 

Laisvojo alilo alkoholio koncentracija esteryje turi būti mažesnė kaip 0,1 %

 

151

Allyl trimethylhexanoate

Allyl trimethylhexanoate

68132–80–9

268–648–9

 

 

Laisvojo alilo alkoholio koncentracija esteryje turi būti mažesnė kaip 0,1 %

 

151a

Allyl phenethyl ether

Allyl phenethyl ether

14289–65–7

238–212–2

 

 

Laisvojo alilo alkoholio koncentracija eteryje turi būti mažesnė kaip 0,1 %

 

152

Allyl heptine carbonate (alilokt-2-inoatas)

Allyl heptine carbonate

73157–43–4

277–303–1

 

0,002 %

Šios medžiagos negalima naudoti derinyje su bet kokiu kitu 2-alkinrūgšties esteriu (pvz., metilheptinkarbonatu)

 

153

Amylcyclopentenone; 2-pentilciklopent-2-en-1-onas

Amylcyclopentenone

25564–22–1

247–104–4

 

0,1 %

 

 

154

Myroxylon balsamum var. pereirae; extracts ir distillates; Peru balzamas, aliejus, absoliutusis ir anhidrolis

 

8007–00–9

232–352–8

 

0,4 %

 

 

155

4-tert.-Butyldihydrocinnamaldehyde; 3-(4-tret-butilfenil)propionaldehidas

4-tert.-Butyldihydrocinnamaldehyde

18127–01–0

242–016–2

 

0,6 %

 

 

156

Cuminum cyminum oil ir extract

Cuminum Cyminum Fruit Oil;

Cuminum Cyminum Fruit Extract;

Cuminum Cyminum Seed Oil;

Cuminum Cyminum Seed Extract;

Cuminum Cyminum Seed Powder

84775–51–9

283–881–6

a)

Nenuplaunami gaminiai

a)

0,4 % kmynų aliejus

 

 

b)

Nuplaunami gaminiai

 

157

cis-Rose ketone-1 (6); (Z)-1-(2,6,6-trimetil-2-cikloheksen-1-il)-2-buten-1-onas

Alpha-Damascone

23726–94–5/43052–87–5

245–845–8/-

a)

Burnos higienos priemonės

 

 

 

b)

Kiti gaminiai

b)

0,02 %

158

trans-Rose ketone-2 (6); (E)-1-(2,6,6-trimetil-1-cikloheksen-1-il)-2-buten-1-onas (trans-beta-damaskonas)

trans-Rose ketone-2

23726–91–2

245–842–1

a)

Burnos higienos priemonės

 

 

 

b)

Kiti gaminiai

b)

0,02 %

159

trans-Rose ketone-5 (6); (E)-1-(2,4,4-trimetil-2-cikloheksen-1-il)-2-buten-1-onas (izodamaskonas)

trans-Rose ketone-5

39872–57–6

254–663–8

 

0,02 %

 

 

160

Rose ketone-4 (6); 1-(2,6,6-trimetilcikloheksa-1,3-dien-1-il)-2-buten-1-onas (damaskenonas)

Rose ketone-4

23696–85–7

245–833–2

a)

Burnos higienos priemonės

 

 

 

b)

Kiti gaminiai

b)

0,02 %

161

Rose ketone-3 (6); 1-(2,6,6-trimetil-3-cikloheksen-1-il)-2-buten-l-onas (Delta-Damascone)

Delta-Damascone

57378–68–4

260–709–8

a)

Burnos higienos priemonės

 

 

 

b)

Kiti gaminiai

b)

0,02 %

162

cis-Rose ketone-2 (6); (Z)-1-(2,6,6-trimetil-1-cikloheksen-1-il)-2-buten-1-onas (cis-beta-damaskonas)

cis-Rose ketone-2

23726–92–3

245–843–7

a)

Burnos higienos priemonės

 

 

 

b)

Kiti gaminiai

b)

0,02 %

163

trans-Rose ketone-1 (6); (E)-1-(2,6,6-trimetil-2-cikloheksen-1-il)-2-buten-1-onas (trans-alfa-damaskonas)

trans-Rose ketone-1

24720–09–0

246–430–4

a)

Burnos higienos priemonės

 

 

 

b)

Kiti gaminiai

b)

0,02 %

164

Rose ketone-5 (6); 1-(2,4,4-trimetil-2-cikloheksen-1-il)-2-buten-l-onas

Rose ketone-5

33673–71–1

251–632–0

 

0,02 %

 

 

165

trans-Rose ketone-3 (6); 1-(2,6,6-trimetil-3-cikloheksen-1-il)-2-buten-l-onas (trans-delta-damaskonas)

trans-Rose ketone-3

71048–82–3

275–156–8

a)

Burnos higienos priemonės

 

 

 

b)

Kiti gaminiai

b)

0,02 %

166

trans-2-hexenal

trans-2-hexenal

6728–26–3

229–778–1

a)

Burnos higienos priemonės

 

 

 

b)

Kiti gaminiai

b)

0,002 %

167

l-Limonene; (S)-p-menta-1,8-dienas

Limonene

5989–54–8

227–815–6

 

 

Peroksidų skaičius mažesnis negu 20 mmol/l (5)

 

168

dl-Limonene (raceminis); 1,8(9)-p-mentadienas; p-menta-1,8-dienas (dipentenas)

Limonene

138–86–3

205–341–0

 

 

Peroksidų skaičius mažesnis negu 20 mmol/l (5)

 

169

p-menta-1,8-dien-7-alis

Perillaldehyde

2111–75–3

218–302–8

a)

Burnos higienos priemonės

 

 

 

b)

Kiti gaminiai

b)

0,1 %

170

Isobergamate; mentadien-7-metilformiatas

Isobergamate

68683–20–5

272–066–0

 

0,1 %

 

 

171

Metoksidiciklopentadienkarboksaldehidas; oktahidro-5-metoksi-4,7-metan-1H-inden-2-karboksaldehidas

Scentenal

86803–90–9

 

0,5 %

 

 

172

3-Methylnon-2-enenitrile

3-Methylnon-2-enenitrile

53153–66–5

258–398–9

 

0,2 %

 

 

173

Methyl octine carbonate; metilnon-2-inoatas

Methyl octine carbonate

111–80–8

203–909–2

a)

Burnos higienos priemonės

 

 

 

b)

Kiti gaminiai

b)

0,002 %, kai naudojama viena.

Kai jos yra derinyje su metilheptinkarbonatu, bendra koncentracija gatavame gaminyje neturi būti didesnė kaip 0,01 % (metiloktinkarbonato koncentracijos dalis neturi būti didesnė kaip 0,002 %)

174

Amylvinylcarbinyl acetate; 1-okten-3-ilacetatas

Amylvinylcarbinyl acetate

2442–10–6

219–474–7

a)

Burnos higienos priemonės

 

 

 

b)

Kiti gaminiai

b)

0,3 %

175

Propylidenephthalide; 3-propilidenftalidas

Propylidenephthalide

17369–59–4

241–402–8

a)

Burnos higienos priemonės

 

 

 

b)

Kiti gaminiai

b)

0,01 %

176

Isocyclogeraniol; 2,4,6-trimetil-3-cikloheksen-1-metanolis

Isocyclogeraniol

68527–77–5

271–282–2

 

0,5 %

 

 

177

2-Hexylidene cyclopentanone

2-Hexylidene cyclopentanone

17373–89–6

241–411–7

a)

Burnos higienos priemonės

 

 

 

b)

Kiti gaminiai

b)

0,06 %

178

Methyl heptadienone; 6-metil-3,5-heptadien-2-onas

Methyl heptadienone

1604–28–0

216–507–7

a)

Burnos higienos priemonės

 

 

 

b)

Kiti gaminiai

b)

0,002 %

179

p-methylhydrocinnamic aldehyde; krezilpropionaldehidas; p-metildihidrocinamono aldehidas

p-methylhydrocinnamic aldehyde

5406–12–2

226–460–4

 

0,2 %

 

 

180

Liquidambar orientalis oil ir extract (stiraksas)

Liquidambar Orientalis Resin Extract;

Liquidambar Orientalis Balsam Extract;

Liquidambar Orientalis Balsam Oil

94891–27–7

305–627–6

 

0,6 %

 

 

181

Liquidambar styraciflua oil ir extract (stiraksas)

Liquidambar Styraciflua Oil;

Liquidambar Styraciflua Balsam Extract;

Liquidambar Styraciflua Balsam Oil

8046–19–3

94891–28–8

232–458–4

305–628–1

 

0,6 %

 

 

182

1-(5,6,7,8-tetrahidro-3,5,5,6,8,8,-heksametil2-naftil)etan-1-onas (AHTN)

Acetyl hexamethyl tetralin

21145–77–7/1506–02–1

244–240–6/216–133–4

Visi kosmetikos gaminiai, išskyrus burnos higienos priemones

a)

Nenuplaunami gaminiai: 0,1 %

išskyrus:

 

hidroalkoholinius gaminius: 1 %

 

aukštos kokybės kvepalus: 2,5 %

 

kvapnius kremus: 0,5 %

b)

Nuplaunami gaminiai: 0,2 %

 

 

183

Commiphora erythrea Engler var. glabrescens Engler gum extract ir oil

Opoponax oil

93686–00–1

297–649–7

 

0,6 %

 

 

184

Opopanax chironium resin

 

93384–32–8

 

 

0,6 %

 

 

185

Benzenas, metil-

Toluene

108–88–3

203–625–9

Nagų priežiūros gaminiai

25 %

 

Saugoti nuo vaikų

Skirta suaugusiesiems

186

2,2′-oxydiethanol

Diethylene glycol (DEG)

Diethylene glycol

111–46–6

203–872–2

Kaip likučiai sudedamosiose dalyse

0,1 %

 

 

187

Dietilenglikolio monobutileteris (DEGBE)

Butoxydiglycol

112–34–5

203–961–6

Plaukų dažų tirpiklis

9 %

Nenaudoti aerozoliniuose gaminiuose

 

188

Etilenglikolio monobutileteris (EGBE)

Butoxyethanol

111–76–2

203–905–0

a)

Oksidacinių plaukų dažų tirpiklis

a)

4,0 %

a ir b punktams:

Nenaudoti aerozoliniuose gaminiuose

 

b)

Neoksidacinių plaukų dažų tirpiklis

b)

2,0 %

189

Trinatrio 5-hidroksi-1-(4-sulfofenil)-4-(4-sulfofenilazo)pirazol-3-karboksilatas ir aliuminio lakas (7);

(CI 19140)

Acid Yellow 23;

Acid Yellow 23 Aluminum lake

1934–21–0/12225–21–7

217–699–5/235–428–9

Neoksidacinė dažomoji plaukų dažų medžiaga

0,5 %

 

 

190

Benzenmetanaminis, N-etil-N-[4-[[4-[etil[(3-sulfofenil)metil]amino]-fenil](2-sulfofenil)metilen]-2,5-cikloheksadien-1-iliden]-3-sulfo, cviterjonai, dinatrio druska ir jos amonio bei aliuminio druskos (7); (CI 42090)

Acid Blue 9;

Acid Blue 9 Ammonium Salt;

Acid Blue 9 Aluminum Lake

3844–45–9/2650–18–2/68921–42–6

223–339–8/220–168–0/272–939–6

Neoksidacinė dažomoji plaukų dažų medžiaga

0,5 %

 

 

191

Dinatrio 6-hidroksi-5-[(2-metoksi-4-sulfonato-m-tolil)azo]naftalen-2-sulfonatas (7); (CI 16035)

Curry Red

25956–17–6

247–368–0

Neoksidacinė dažomoji plaukų dažų medžiaga

0,4 %

 

 

192

Trinatrio 1-(1-naftilazo)-2-hidroksinaftalen-4′,6,8-trisulfonatas ir aliuminio lakas (7); (CI 16255)

Acid Red 18;

Acid Red 18 Aluminum Lake

2611–82–7/12227–64–4

220–036–2/235–438–3

Neoksidacinė dažomoji plaukų dažų medžiaga

0,5 %

 

 

193

Vandenilio 3,6-bis(dietilamino)-9-(2,4-disulfonatofenil) ksantilinis, natrio druska (7); (CI 45100)

Acid Red 52

-{}-3520–42–1

222–529–8

a)

Oksidacinė dažomoji plaukų dažų medžiaga

 

a)

Sumaišius oksidacijos sąlygomis didžiausia plaukams naudojama koncentracija negali būti didesnė nei 1,5 %.

a)

Etiketėje nurodyti:

Maišymo santykį.

Image Plaukų dažikliai gali sukelti stiprią alerginę reakciją.

Prašome perskaityti instrukcijas ir jų laikytis.

Šis gaminys nėra skirtas asmenims iki 16 metų.

Laikinosios „juodosios chnos“ tatuiruotės gali padidinti alergijos riziką.

Nedažykite plaukų, jei:

veidas yra išbertas arba galvos oda yra jautri, sudirginta ar pažeista,

dažydami plaukus patyrėte kokią nors reakciją,

kada nors patyrėte reakciją dėl laikinosios „juodosios chnos“ tatuiruotės.“

b)

Neoksidacinė dažomoji plaukų dažų medžiaga

b)

0,6 %

194

Glyoxal

Glyoxal

107–22–2

203–474–9

 

100 mg/kg

 

 

195

Natrio 1-amino-4-(cikloheksilamino)-9,10-dihidro-9,10-dioksoantracen-2-sulfonatas (7); (CI 62045)

Acid Blue 62

4368–56–3

224–460–9;

Neoksidacinė dažomoji plaukų dažų medžiaga

0,5 %

Nenaudoti su nitrozinimo medžiagomis

Didžiausias nitrozamino kiekis: 50 μg/kg

Laikyti nitritų neturinčiose talpyklose

 

196

Verbenų absoliutas (Lippia citriodora Kunth.)

 

8024–12–2

 

0,2 %

 

 

197

Etil-Ν-alfa -dodekanoil-L-arginato hidrochloridas (8)

Ethyl Lauroyl Arginate HCl

60372–77–2

434–630–6

a)

muilas

b)

šampūnai nuo pleiskanų

c)

nepurškiamieji dezodorantai

0,8 %

Kitais tikslais nei sustabdyti mikroorganizmų dauginimąsi tokiuose gaminiuose. Šis tikslas turi būti akivaizdžiai matomas iš gaminių pateikimo.

 

201

Phenol, 2-Chloro-6-(ethylamino)-4-nitro-

2-Chloro-6-ethylamino-4-nitrophenol

131657–78–8

411–440–1

a)

oksidacinė dažomoji plaukų dažų medžiaga

 

a)

sumaišius oksidacijos sąlygomis didžiausia plaukams naudojama koncentracija negali būti didesnė nei 1,5 %

a)

Etiketėje nurodyti:

Maišymo santykį.

Image Plaukų dažikliai gali sukelti stiprią alerginę reakciją.

Prašome perskaityti instrukcijas ir jų laikytis.

Šis gaminys nėra skirtas asmenims iki 16 metų.

Laikinosios „juodosios chnos“ tatuiruotės gali padidinti alergijos riziką.

Nedažykite plaukų, jei:

veidas yra išbertas arba galvos oda yra jautri, sudirginta ar pažeista,

dažydami plaukus patyrėte kokią nors reakciją,

kada nors patyrėte reakciją dėl laikinosios „juodosios chnos“ tatuiruotės.“

b)

neoksidacinė dažomoji plaukų dažų medžiaga

b)

3,0 %

a ir b punktams:

nenaudoti su nitrozinimo medžiagomis

didžiausias nitrozamino kiekis: 50 μg/kg

laikyti nitritų neturinčiose talpyklose

202

Žr. 226

 

 

 

 

 

 

 

203

6-metoksi-N2-metil-2,3-piridindiamino hidrochloridas ir dihidrochlorido druska (7)

6-Methoxy-2-methyl amino-3-aminopyridine HCl

90817–34–8/83732–72–3

-/280–622–9

a)

Oksidacinė dažomoji plaukų dažų medžiaga

 

a)

Sumaišius oksidacijos sąlygomis didžiausia plaukams naudojama koncentracija negali būti didesnė nei 0,68 % perskaičiavus į gryną medžiagą (1,0 % kaip dihidrochloridas).

a ir b punktams:

Nenaudoti su nitrozinimo medžiagomis

Didžiausias nitrozamino kiekis: 50 μg/kg

Laikyti nitritų neturinčiose talpyklose

a)

Etiketėje nurodyti:

Maišymo santykį.

Image Plaukų dažikliai gali sukelti stiprią alerginę reakciją.

Prašome perskaityti instrukcijas ir jų laikytis.

Šis gaminys nėra skirtas asmenims iki 16 metų.

Laikinosios „juodosios chnos“ tatuiruotės gali padidinti alergijos riziką.

Nedažykite plaukų, jei:

veidas yra išbertas arba galvos oda yra jautri, sudirginta ar pažeista,

dažydami plaukus patyrėte kokią nors reakciją,

kada nors patyrėte reakciją dėl laikinosios „juodosios chnos“ tatuiruotės.“

b)

Neoksidacinė dažomoji plaukų dažų medžiaga

b)

0,68 % kaip gryna medžiaga (1,0 % kaip dihidrochloridas)

b)

Gali sukelti alergiją

204

2,3-dihidro-1H-indol-5,6-diolis ir jo hidrobromido druska (7)

Dihydroxy indoline

Dihydroxy indoline HBr

29539–03–5/138937–28–7

-/421–170–6

Neoksidacinė dažomoji plaukų dažų medžiaga

2,0 %

 

Gali sukelti alergiją

205

Žr. 219

 

 

 

 

 

 

 

n)

Įrašai, kurių nuorodos numeriai yra 215–256, pakeičiami taip:

„215

4-amino-3-nitrofenolis

4-Amino-3-nitrophenol

610–81–1

210–236–8

a)

Oksidacinė dažomoji plaukų dažų medžiaga

 

a)

sumaišius oksidacijos sąlygomis didžiausia plaukams naudojama koncentracija negali būti didesnė nei 1,5 %

a)

Etiketėje nurodyti:

Maišymo santykį.

Image Plaukų dažikliai gali sukelti stiprią alerginę reakciją.

Prašome perskaityti instrukcijas ir jų laikytis.

Šis gaminys nėra skirtas asmenims iki 16 metų.

Laikinosios „juodosios chnos“ tatuiruotės gali padidinti alergijos riziką.

Nedažykite plaukų, jei:

veidas yra išbertas arba galvos oda yra jautri, sudirginta ar pažeista,

dažydami plaukus patyrėte kokią nors reakciją,

kada nors patyrėte reakciją dėl laikinosios „juodosios chnos“ tatuiruotės.“

b)

Neoksidacinė dažomoji plaukų dažų medžiaga

b)

1,0 %

b)

Image

Plaukų dažikliai gali sukelti stiprią alerginę reakciją.

Prašome perskaityti instrukcijas ir jų laikytis.

Šis gaminys nėra skirtas asmenims iki 16 metų.

Laikinosios „juodosios chnos“ tatuiruotės gali padidinti alergijos riziką.

Nedažykite plaukų, jei:

veidas yra išbertas arba galvos oda yra jautri, sudirginta ar pažeista,

dažydami plaukus patyrėte kokią nors reakciją,

kada nors patyrėte reakciją dėl laikinosios „juodosios chnos“ tatuiruotės.

216

Naftalen-2,7-diolis

2,7-Naphthalenediol

582–17–2

209–478–7

a)

Oksidacinė dažomoji plaukų dažų medžiaga

 

a)

sumaišius oksidacijos sąlygomis didžiausia plaukams naudojama koncentracija negali būti didesnė nei 1,0 %

a)

Etiketėje nurodyti:

Maišymo santykį.

Image Plaukų dažikliai gali sukelti stiprią alerginę reakciją.

Prašome perskaityti instrukcijas ir jų laikytis.

Šis gaminys nėra skirtas asmenims iki 16 metų.

Laikinosios „juodosios chnos“ tatuiruotės gali padidinti alergijos riziką.

Nedažykite plaukų, jei:

veidas yra išbertas arba galvos oda yra jautri, sudirginta ar pažeista,

dažydami plaukus patyrėte kokią nors reakciją,

kada nors patyrėte reakciją dėl laikinosios „juodosios chnos“ tatuiruotės.“

b)

Neoksidacinė dažomoji plaukų dažų medžiaga

b)

1,0 %

217

m-aminofenolis ir jo druskos

m-Aminophenol

m-Aminophenol HCl

m-Aminophenol sulfate

591–27–5/51–81–0/68239–81–6/38171–54–9

209–711–2/200–125–2/269–475–1

Oksidacinė dažomoji plaukų dažų medžiaga

 

Sumaišius oksidacijos sąlygomis didžiausia plaukams naudojama koncentracija negali būti didesnė nei 1,2 %

Etiketėje nurodyti:

Maišymo santykį.

Image Plaukų dažikliai gali sukelti stiprią alerginę reakciją.

Prašome perskaityti instrukcijas ir jų laikytis.

Šis gaminys nėra skirtas asmenims iki 16 metų.

Laikinosios „juodosios chnos“ tatuiruotės gali padidinti alergijos riziką.

Nedažykite plaukų, jei:

veidas yra išbertas arba galvos oda yra jautri, sudirginta ar pažeista,

dažydami plaukus patyrėte kokią nors reakciją,

kada nors patyrėte reakciją dėl laikinosios „juodosios chnos“ tatuiruotės.“

218

6-hidroksi-3,4-dimetil-2-piridonas

2,6-Dihydroxy-3,4-dimethylpyridine

84540–47–6

283–141–2

Oksidacinė dažomoji plaukų dažų medžiaga

 

Sumaišius oksidacijos sąlygomis didžiausia plaukams naudojama koncentracija negali būti didesnė nei 1,0 %

Etiketėje nurodyti:

Maišymo santykį.

Image Plaukų dažikliai gali sukelti stiprią alerginę reakciją.

Prašome perskaityti instrukcijas ir jų laikytis.

Šis gaminys nėra skirtas asmenims iki 16 metų.

Laikinosios „juodosios chnos“ tatuiruotės gali padidinti alergijos riziką.

Nedažykite plaukų, jei:

veidas yra išbertas arba galvos oda yra jautri, sudirginta ar pažeista,

dažydami plaukus patyrėte kokią nors reakciją,

kada nors patyrėte reakciją dėl laikinosios „juodosios chnos“ tatuiruotės.“

219

1-hidroksi-3-nitro-4-(3-hidroksipropilamino)benzenas (9)

4-Hydroxypropylamino-3-nitrophenol

92952–81–3

406–305–9

a)

Oksidacinė dažomoji plaukų dažų medžiaga

 

a)

sumaišius oksidacijos sąlygomis didžiausia plaukams naudojama koncentracija negali būti didesnė nei 2,6 % perskaičiavus į gryną medžiagą.

a ir b punktams:

Nenaudoti su nitrozinimo medžiagomis

Didžiausias nitrozamino kiekis: 50 μg/kg

Laikyti nitritų neturinčiose talpyklose

a)

Etiketėje nurodyti:

Maišymo santykį.

Image Plaukų dažikliai gali sukelti stiprią alerginę reakciją.

Prašome perskaityti instrukcijas ir jų laikytis.

Šis gaminys nėra skirtas asmenims iki 16 metų.

Laikinosios „juodosios chnos“ tatuiruotės gali padidinti alergijos riziką.

Nedažykite plaukų, jei:

veidas yra išbertas arba galvos oda yra jautri, sudirginta ar pažeista,

dažydami plaukus patyrėte kokią nors reakciją,

kada nors patyrėte reakciją dėl laikinosios „juodosios chnos“ tatuiruotės.“

b)

Neoksidacinė dažomoji plaukų dažų medžiaga

b)

2,6 %

220

1-[(2′-metoksietil)amino]-2-nitro-4-[di-(2′-hidroksietil)amino]benzenas (9)

HC Blue No 11

23920–15–2

459–980–7

Neoksidacinė dažomoji plaukų dažų medžiaga

2,0 %

Nenaudoti su nitrozinimo medžiagomis

Didžiausias nitrozamino kiekis: 50 μg/kg

Laikyti nitritų neturinčiose talpyklose

 

221

1-metil-3-nitro-4-(β-hidroksietil)aminobenzenas ir jo druskos

Hydroxyethyl-2-nitro-p-toluidine

100418–33–5

408–090–7

a)

Oksidacinė dažomoji plaukų dažų medžiaga

 

a)

sumaišius oksidacijos sąlygomis didžiausia plaukams naudojama koncentracija negali būti didesnė nei 1,0 %

a)

Etiketėje nurodyti:

Maišymo santykį.

Image Plaukų dažikliai gali sukelti stiprią alerginę reakciją.

Prašome perskaityti instrukcijas ir jų laikytis.

Šis gaminys nėra skirtas asmenims iki 16 metų.

Laikinosios „juodosios chnos“ tatuiruotės gali padidinti alergijos riziką.

Nedažykite plaukų, jei:

veidas yra išbertas arba galvos oda yra jautri, sudirginta ar pažeista,

dažydami plaukus patyrėte kokią nors reakciją,

kada nors patyrėte reakciją dėl laikinosios „juodosios chnos“ tatuiruotės.“

b)

Neoksidacinė dažomoji plaukų dažų medžiaga

b)

1,0 %

222

1-hidroksi-2-β-hidroksietilamino-4,6-dinitrobenzenas

2-Hydroxyethylpicramic acid

99610–72–7

412–520–9

a)

Oksidacinė dažomoji plaukų dažų medžiaga

 

a)

sumaišius oksidacijos sąlygomis didžiausia plaukams naudojama koncentracija negali būti didesnė nei 1,5 %

a ir b punktams:

Nenaudoti su nitrozinimo medžiagomis

Didžiausias nitrozamino kiekis: 50 μg m/kg

Laikyti nitritų neturinčiose talpyklose

a)

Etiketėje nurodyti:

Maišymo santykį.

Image Plaukų dažikliai gali sukelti stiprią alerginę reakciją.

Prašome perskaityti instrukcijas ir jų laikytis.

Šis gaminys nėra skirtas asmenims iki 16 metų.

Laikinosios „juodosios chnos“ tatuiruotės gali padidinti alergijos riziką.

Nedažykite plaukų, jei:

veidas yra išbertas arba galvos oda yra jautri, sudirginta ar pažeista,

dažydami plaukus patyrėte kokią nors reakciją,

kada nors patyrėte reakciją dėl laikinosios „juodosios chnos“ tatuiruotės.“

b)

Neoksidacinė dažomoji plaukų dažų medžiaga

b)

2,0 %

223

p- metilaminofenolis ir jo sulfatas

p-Methylaminophenol

p-Methylaminophenol sulfate

150–75–4/55–55–0/1936–57–8

205–768–2/200–237–1/217–706–1

Oksidacinė dažomoji plaukų dažų medžiaga

 

Sumaišius oksidacijos sąlygomis didžiausia plaukams naudojama koncentracija negali būti didesnė nei 0,68 % (sulfato pavidalu)

Nenaudoti su nitrozinimo medžiagomis

Didžiausias nitrozamino kiekis: 50 μg/kg

Laikyti nitritų neturinčiose talpyklose

Etiketėje nurodyti:

Maišymo santykį.

Image Plaukų dažikliai gali sukelti stiprią alerginę reakciją.

Prašome perskaityti instrukcijas ir jų laikytis.

Šis gaminys nėra skirtas asmenims iki 16 metų.

Laikinosios „juodosios chnos“ tatuiruotės gali padidinti alergijos riziką.

Nedažykite plaukų, jei:

veidas yra išbertas arba galvos oda yra jautri, sudirginta ar pažeista,

dažydami plaukus patyrėte kokią nors reakciją,

kada nors patyrėte reakciją dėl laikinosios „juodosios chnos“ tatuiruotės.“

224

1-propanolis, 3-[[4-[bis(2-hidroksietil)amino]-2- nitrofenil]amino] (9)

HC Violet No 2

104226–19–9

410–910–3

Neoksidacinė dažomoji plaukų dažų medžiaga

2,0 %

Nenaudoti su nitrozinimo medžiagomis

Didžiausias nitrozamino kiekis: 50 μg/kg

Laikyti nitritų neturinčiose talpyklose

Gali sukelti alergiją

225

1-(β-hidroksietil)amino-2-nitro-4-N-etil-N-(β-hidroksietil)aminobenzenas ir jo hidrochloridas

HC Blue No 12

104516–93–0/132885–85–9 (HCl)

-/407–020–2

a)

Oksidacinė dažomoji plaukų dažų medžiaga

 

a)

sumaišius oksidacijos sąlygomis didžiausia plaukams naudojama koncentracija negali būti didesnė nei 0,75 % (hidrochlorido pavidalu)

a ir b punktams:

Nenaudoti su nitrozinimo medžiagomis

Didžiausias nitrozamino kiekis: 50 μg/kg

Laikyti nitritų neturinčiose talpyklose

a)

Etiketėje nurodyti:

Maišymo santykį.

Image Plaukų dažikliai gali sukelti stiprią alerginę reakciją.

Prašome perskaityti instrukcijas ir jų laikytis.

Šis gaminys nėra skirtas asmenims iki 16 metų.

Laikinosios „juodosios chnos“ tatuiruotės gali padidinti alergijos riziką.

Nedažykite plaukų, jei:

veidas yra išbertas arba galvos oda yra jautri, sudirginta ar pažeista,

dažydami plaukus patyrėte kokią nors reakciją,

kada nors patyrėte reakciją dėl laikinosios „juodosios chnos“ tatuiruotės.“

b)

Neoksidacinė dažomoji plaukų dažų medžiaga

b)

1,5 % (hidrochlorido pavidalu)

226

4,4′-[1,3-propandiilbis(oksi)]bisbenzen-1,3-diaminas ir jo tetrahidrochlorido druska (9)

1,3-bis-(2,4-Diaminophenoxy)propane

1,3-bis-(2,4-Diaminophenoxy)propane HCl

81892–72–0/74918–21–1

279–845–4/278–022–7

a)

Oksidacinė dažomoji plaukų dažų medžiaga

 

a)

sumaišius oksidacijos sąlygomis didžiausia plaukams naudojama koncentracija negali būti didesnė nei 1,2 % perskaičiavus į gryną medžiagą (1,8 % kaip tetrahidrochlorido druska).

a)

Etiketėje nurodyti:

Maišymo santykį.

Image Plaukų dažikliai gali sukelti stiprią alerginę reakciją.

Prašome perskaityti instrukcijas ir jų laikytis.

Šis gaminys nėra skirtas asmenims iki 16 metų.

Laikinosios „juodosios chnos“ tatuiruotės gali padidinti alergijos riziką.

Nedažykite plaukų, jei:

veidas yra išbertas arba galvos oda yra jautri, sudirginta ar pažeista,

dažydami plaukus patyrėte kokią nors reakciją,

kada nors patyrėte reakciją dėl laikinosios „juodosios chnos“ tatuiruotės.“

b)

Neoksidacinė dažomoji plaukų dažų medžiaga

b)

1,2 % kaip gryna medžiaga (1,8 % kaip tetrahidrochlorido druska)

b)

Gali sukelti alergiją

227

3-amino-2,4-dichlorfenolis ir jo hidrochloridas

3-Amino-2,4-dichlorophenol

3-Amino-2,4-dichlorophenol HCl

61693–42–3/61693–43–4

262–909–0/-

a)

Oksidacinė dažomoji plaukų dažų medžiaga

 

a)

sumaišius oksidacijos sąlygomis didžiausia plaukams naudojama koncentracija negali būti didesnė nei 1,5 % (hidrochlorido pavidalu)

a)

Etiketėje nurodyti:

Maišymo santykį.

Image Plaukų dažikliai gali sukelti stiprią alerginę reakciją.

Prašome perskaityti instrukcijas ir jų laikytis.

Šis gaminys nėra skirtas asmenims iki 16 metų.

Laikinosios „juodosios chnos“ tatuiruotės gali padidinti alergijos riziką.

Nedažykite plaukų, jei:

veidas yra išbertas arba galvos oda yra jautri, sudirginta ar pažeista,

dažydami plaukus patyrėte kokią nors reakciją,

kada nors patyrėte reakciją dėl laikinosios „juodosios chnos“ tatuiruotės.“

b)

Neoksidacinė dažomoji plaukų dažų medžiaga

b)

1,5 % (hidrochlorido pavidalu)

228

3-metil-1-fenil-5-pirazolonas

Phenyl methyl pyrazolone

89–25–8

201–891–0

Oksidacinė dažomoji plaukų dažų medžiaga

 

Sumaišius oksidacijos sąlygomis didžiausia plaukams naudojama koncentracija negali būti didesnė nei 0,25 %

Etiketėje nurodyti:

Maišymo santykį.

Image Plaukų dažikliai gali sukelti stiprią alerginę reakciją.

Prašome perskaityti instrukcijas ir jų laikytis.

Šis gaminys nėra skirtas asmenims iki 16 metų.

Laikinosios „juodosios chnos“ tatuiruotės gali padidinti alergijos riziką.

Nedažykite plaukų, jei:

veidas yra išbertas arba galvos oda yra jautri, sudirginta ar pažeista,

dažydami plaukus patyrėte kokią nors reakciją,

kada nors patyrėte reakciją dėl laikinosios „juodosios chnos“ tatuiruotės.“

229

5-[(2-hidroksietil)amino]-o-krezolis

2-Methyl-5-hydroxyethyl aminophenol

55302–96–0

259–583–7

Oksidacinė dažomoji plaukų dažų medžiaga

 

Sumaišius oksidacijos sąlygomis didžiausia plaukams naudojama koncentracija negali būti didesnė nei 1,5 %

Nenaudoti su nitrozinimo medžiagomis

Didžiausias nitrozamino kiekis: 50 μg/kg

Laikyti nitritų neturinčiose talpyklose

Etiketėje nurodyti:

Maišymo santykį.

Image Plaukų dažikliai gali sukelti stiprią alerginę reakciją.

Prašome perskaityti instrukcijas ir jų laikytis.

Šis gaminys nėra skirtas asmenims iki 16 metų.

Laikinosios „juodosios chnos“ tatuiruotės gali padidinti alergijos riziką.

Nedažykite plaukų, jei:

veidas yra išbertas arba galvos oda yra jautri, sudirginta ar pažeista,

dažydami plaukus patyrėte kokią nors reakciją,

kada nors patyrėte reakciją dėl laikinosios „juodosios chnos“ tatuiruotės.“

230

3,4-dihidro-2H-1,4-benzoksazin-6-olis

Hydroxybenzomorpholine

26021–57–8

247–415–5

Oksidacinė dažomoji plaukų dažų medžiaga

 

Sumaišius oksidacijos sąlygomis didžiausia plaukams naudojama koncentracija negali būti didesnė nei 1,0 %

Nenaudoti su nitrozinimo medžiagomis

Didžiausias nitrozamino kiekis: 50 μg/kg

Laikyti nitritų neturinčiose talpyklose

Etiketėje nurodyti:

Maišymo santykį.

Image Plaukų dažikliai gali sukelti stiprią alerginę reakciją.

Prašome perskaityti instrukcijas ir jų laikytis.

Šis gaminys nėra skirtas asmenims iki 16 metų.

Laikinosios „juodosios chnos“ tatuiruotės gali padidinti alergijos riziką.

Nedažykite plaukų, jei:

veidas yra išbertas arba galvos oda yra jautri, sudirginta ar pažeista,

dažydami plaukus patyrėte kokią nors reakciją,

kada nors patyrėte reakciją dėl laikinosios „juodosios chnos“ tatuiruotės.“

231

1,5-di-(β-hidroksietilamino)-2-nitro-4-chlorbenzenas (9)

HC Yellow No 10

109023–83–8

416–940–3

Neoksidacinė dažomoji plaukų dažų medžiaga

0,1 %

Nenaudoti su nitrozinimo medžiagomis

Didžiausias nitrozamino kiekis: 50 μg/kg

Laikyti nitritų neturinčiose talpyklose

 

232

2,6-dimetoksi-3,5-piridindiaminas ir jo hidrochloridas

2,6-Dimethoxy-3,5-pyridinediamine

2,6-Dimethoxy-3,5-pyridinediamine HCl

56216–28–5/85679–78–3

260–062–1/-

Oksidacinė dažomoji plaukų dažų medžiaga

 

Sumaišius oksidacijos sąlygomis didžiausia plaukams naudojama koncentracija negali būti didesnė nei 0,25 % (hidrochlorido pavidalu)

Etiketėje nurodyti:

Maišymo santykį.

Image Plaukų dažikliai gali sukelti stiprią alerginę reakciją.

Prašome perskaityti instrukcijas ir jų laikytis.

Šis gaminys nėra skirtas asmenims iki 16 metų.

Laikinosios „juodosios chnos“ tatuiruotės gali padidinti alergijos riziką.

Nedažykite plaukų, jei:

veidas yra išbertas arba galvos oda yra jautri, sudirginta ar pažeista,

dažydami plaukus patyrėte kokią nors reakciją,

kada nors patyrėte reakciją dėl laikinosios „juodosios chnos“ tatuiruotės.“

233

1-(beta-aminoetil)amino-4-(beta-hidroksietil)oksi-2-nitrobenzenas ir jo druskos

HC Orange No 2

-{}-85765–48–6

416–410–1

Neoksidacinė dažomoji plaukų dažų medžiaga

1,0 %

Nenaudoti su nitrozinimo medžiagomis

Didžiausias nitrozamino kiekis: 50 μg/kg

Laikyti nitritų neturinčiose talpyklose

Etiketėje nurodyti:

Maišymo santykį.

Image Plaukų dažikliai gali sukelti stiprią alerginę reakciją.

Prašome perskaityti instrukcijas ir jų laikytis.

Šis gaminys nėra skirtas asmenims iki 16 metų.

Laikinosios „juodosios chnos“ tatuiruotės gali padidinti alergijos riziką.

Nedažykite plaukų, jei:

veidas yra išbertas arba galvos oda yra jautri, sudirginta ar pažeista,

dažydami plaukus patyrėte kokią nors reakciją,

kada nors patyrėte reakciją dėl laikinosios „juodosios chnos“ tatuiruotės.“

234

Etanolis, 2-[(4-amino-2-metil-5-nitrofenil)amino]-ir jo druskos

HC Violet No 1

82576–75–8

417–600–7

a)

Oksidacinė dažomoji plaukų dažų medžiaga

 

a)

sumaišius oksidacijos sąlygomis didžiausia plaukams naudojama koncentracija negali būti didesnė nei 0,25 %

a ir b punktams:

Nenaudoti su nitrozinimo medžiagomis

Didžiausias nitrozamino kiekis: 50 μg/kg

Laikyti nitritų neturinčiose talpyklose

a)

Etiketėje nurodyti:

Maišymo santykį.

Image Plaukų dažikliai gali sukelti stiprią alerginę reakciją.

Prašome perskaityti instrukcijas ir jų laikytis.

Šis gaminys nėra skirtas asmenims iki 16 metų.

Laikinosios „juodosios chnos“ tatuiruotės gali padidinti alergijos riziką.

Nedažykite plaukų, jei:

veidas yra išbertas arba galvos oda yra jautri, sudirginta ar pažeista,

dažydami plaukus patyrėte kokią nors reakciją,

kada nors patyrėte reakciją dėl laikinosios „juodosios chnos“ tatuiruotės.“

b)

Neoksidacinė dažomoji plaukų dažų medžiaga

b)

0,28 %

b)

Image Plaukų dažikliai gali sukelti stiprią alerginę reakciją.

Prašome perskaityti instrukcijas ir jų laikytis.

Šis gaminys nėra skirtas asmenims iki 16 metų.

Laikinosios „juodosios chnos“ tatuiruotės gali padidinti alergijos riziką.

Nedažykite plaukų, jei:

veidas yra išbertas arba galvos oda yra jautri, sudirginta ar pažeista,

dažydami plaukus patyrėte kokią nors reakciją,

kada nors patyrėte reakciją dėl laikinosios „juodosios chnos“ tatuiruotės.“

235

2-[3-(metilamino)-4-nitrofenoksi]etanolis (9)

3-Methylamino-4-nitrophenoxy ethanol

59820–63–2

261–940–7

Neoksidacinė dažomoji plaukų dažų medžiaga

0,15 %

Nenaudoti su nitrozinimo medžiagomis

Didžiausias nitrozamino kiekis: 50 μg/kg

Laikyti nitritų neturinčiose talpyklose

 

236

2-[(2-metoksi-4-nitrofenil)amino]etanolis ir jo druskos

2-Hydroxyethylamino-5-nitroanisole

66095–81–6

266–138–0

Neoksidacinė dažomoji plaukų dažų medžiaga

0,2 %

Nenaudoti su nitrozinimo medžiagomis

Didžiausias nitrozamino kiekis: 50 μg/kg

Laikyti nitritų neturinčiose talpyklose

 

237

2,2′-[(4-amino-3-nitrofenil)imino]bisetanolis ir jo hidrochloridas

HC Red No 13

29705–39–3/94158–13–1

-/303–083–4

a)

Oksidacinė dažomoji plaukų dažų medžiaga

 

a)

sumaišius oksidacijos sąlygomis didžiausia plaukams naudojama koncentracija negali būti didesnė nei 1,25 % (hidrochlorido pavidalu)

a)

Etiketėje nurodyti:

Maišymo santykį.

Image Plaukų dažikliai gali sukelti stiprią alerginę reakciją.

Prašome perskaityti instrukcijas ir jų laikytis.

Šis gaminys nėra skirtas asmenims iki 16 metų.

Laikinosios „juodosios chnos“ tatuiruotės gali padidinti alergijos riziką.

Nedažykite plaukų, jei:

veidas yra išbertas arba galvos oda yra jautri, sudirginta ar pažeista,

dažydami plaukus patyrėte kokią nors reakciją,

kada nors patyrėte reakciją dėl laikinosios „juodosios chnos“ tatuiruotės.“

b)

Neoksidacinė dažomoji plaukų dažų medžiaga

b)

2,5 % (hidrochlorido pavidalu)

238

Naftalen-1,5-diolis

1,5-Naphthalenediol

83–56–7

201–487–4

a)

Oksidacinė dažomoji plaukų dažų medžiaga

 

a)

sumaišius oksidacijos sąlygomis didžiausia plaukams naudojama koncentracija negali būti didesnė nei 1,0 %

a)

Etiketėje nurodyti:

Maišymo santykį.

Image Plaukų dažikliai gali sukelti stiprią alerginę reakciją.

Prašome perskaityti instrukcijas ir jų laikytis.

Šis gaminys nėra skirtas asmenims iki 16 metų.

Laikinosios „juodosios chnos“ tatuiruotės gali padidinti alergijos riziką.

Nedažykite plaukų, jei:

veidas yra išbertas arba galvos oda yra jautri, sudirginta ar pažeista,

dažydami plaukus patyrėte kokią nors reakciją,

kada nors patyrėte reakciją dėl laikinosios „juodosios chnos“ tatuiruotės.“

b)

Neoksidacinė dažomoji plaukų dažų medžiaga

b)

1,0 %