EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0126

2013 m. vasario 13 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 126/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedas Tekstas svarbus EEE

OJ L 43, 14.2.2013, p. 24–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 025 P. 170 - 173

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/126/oj

14.2.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 43/24


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 126/2013

2013 m. vasario 13 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantį Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantį Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (1), ypač į jo 131 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedu buvo perimti apribojimai, anksčiau nustatyti 1976 m. liepos 27 d. Tarybos direktyvoje 76/769/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tam tikrų pavojingų medžiagų ir preparatų pardavimo ir naudojimo apribojimais (2), suderinimo. To reglamento XVII priedo 1 dalies 6 įraše sąvoka „gaminys“ (angl. „product“), kuri vartojama Direktyvoje 76/769/EEB pateiktame pradiniame asbestui taikomame apribojime, buvo pakeista sąvoka „gaminys“ (angl. „article“), kuri neaprėpia mišinių. Kad 1 dalies 6 įrašas aprėptų tas pačias prekes kaip ir ta direktyva, reikėtų įterpti sąvoką „mišiniai“;

(2)

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedo 16 ir 17 įrašuose pateiktos leidžiančios nukrypti nuostatos dėl švino karbonatų ir švino sulfatų naudojimo dažuose, skirtuose meno kūriniams ir istoriniams pastatams bei jų interjerui restauruoti ir prižiūrėti, turėtų būti taikomos ne tik naudojimui, bet ir pateikimui rinkai, kad šiuos dažus būtų galima naudoti ir restauravimo bei priežiūros darbams;

(3)

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedo 28, 29 ir 30 įrašų apribojime yra įvardyta konkreti ribinė koncentracija, nustatyta 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančiame ir panaikinančiame direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančiame Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, (3) ir yra įvardyta ribinė koncentracija, nustatyta 1999 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 1999/45/EB dėl pavojingų preparatų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą reglamentuojančių valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų derinimo (4), šios koncentracijos taikomos siekiant nustatyti, ar tas apribojimas taikomas medžiagai ar mišiniui. Reikėtų patikslinti, kad ribinė koncentracija, nustatyta Direktyvoje 1999/45/EB, taikoma tik tais atvejais, kai konkreti ribinė koncentracija nėra nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalyje;

(4)

2012 m. birželio 19 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 519/2012, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų I priedas (5), 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų ir iš dalies keičiančio Direktyvą 79/117/EEB (6) I priedas buvo papildytas trumposios grandinės chlorintais alkanais (toliau – SCCP). Todėl, išskyrus tam tikras konkrečias išimtis, draudžiama SCCP gaminti, teikti rinkai ir naudoti SCCP. SCCP, kurie remiantis Reglamentu (EB) Nr. 850/2004 šiuo metu yra uždrausti, dvi naudojimo paskirtis apribojantis Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedo 42 įrašas tapo perteklinis, todėl jis turėtų būti išbrauktas;

(5)

turėtų būti naudojamas Europos standartizacijos komiteto priimtas suderintas bandymų metodas, skirtas nustatyti vandenyje tirpaus chromo (VI) kiekį cemente pagal 2003 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/53/EB, dvidešimt šeštą kartą iš dalies keičiančią Tarybos direktyvos 76/769/EEB nuostatas dėl tam tikrų pavojingų medžiagų ir preparatų (nonilfenolio, nonilfenoletoksilato ir cemento) pardavimo ir naudojimo apribojimų (7). Kad būtų aiškiau, Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedo 47 įraše turėtų būti pateikta nuoroda į šį bandymų metodą;

(6)

medžiaga metilendifenildiizocianatas (MDI), nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedo 56 įraše, kurios CAS Nr. 26447-40-5, o EB Nr. 247-714-0, aprėpia visus izomerų mišinius ir visus specifinius izomerus. Tačiau kai kurie specifiniai izomerai turi atskirus CAS ar EB numerius. Siekiant patikslinti, kad aprėpiami visi izomerai, turėtų būti įterpti trys specialūs CAS ir EB numeriai;

(7)

2009 m. birželio 22 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 552/2009, iš dalies keičiančiu Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedą, (8) iš Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedo 1–6 priedėlių pratarmės ir iš 1, 2, 3, 5 ir 6 priedėlių išbraukiamos E, H ir S pastabos. Siekiant nuoseklumo, E, H ir S pastabos turėtų taip pat būti išbrauktos iš 4 priedėlio;

(8)

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedo 6 priedėlio įraše, skirtame diizopentilftalatui, nurodyti neteisingi EB ir CAS numeriai turėtų būti ištaisyti;

(9)

Europos standartizacijos komitetas patvirtino naujus azodažiklių bandymų metodus. Todėl siekiant atsižvelgti į šiuos standartus būtina atnaujinti Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedo 10 priedėlį;

(10)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(11)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 133 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. vasario 13 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 396, 2006 12 30, p. 1.

(2)  OL L 262, 1976 9 27, p. 201.

(3)  OL L 353, 2008 12 31, p. 1.

(4)  OL L 200, 1999 7 30, p. 1.

(5)  OL L 159, 2012 6 20, p. 1.

(6)  OL L 158, 2004 4 30, p. 7.

(7)  OL L 178, 2003 7 17, p. 24.

(8)  OL L 164, 2009 6 26, p. 7.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

6 įrašo 2 skiltyje 1 punkto pirma pastraipa pakeičiama taip:

„1.

Šiuos pluoštus, gaminius ir mišinius, į kuriuos jie specialiai dedami, draudžiama gaminti, tiekti rinkai ir naudoti.“;

2)

16 įrašo 2 skiltyje antras punktas pakeičiamas taip:

„Tačiau valstybės narės, laikydamosi Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) konvencijos Nr. 13 nuostatų, gali leisti savo teritorijoje naudoti medžiagą ar mišinį meno kūriniams, istoriniams pastatams bei jų interjerui restauruoti ir prižiūrėti, o taip pat tiekti rinkai ir naudoti pagal tokią paskirtį. Jeigu valstybė narė pasinaudoja šia nukrypti leidžiančia nuostata, ji apie tai praneša Komisijai.“;

3)

17 įrašo 2 skiltyje antras punktas pakeičiamas taip:

„Tačiau valstybės narės, laikydamosi Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) konvencijos Nr. 13 nuostatų, gali leisti savo teritorijoje naudoti medžiagą ar mišinį meno kūriniams, istoriniams pastatams bei jų interjerui restauruoti ir prižiūrėti, o taip pat tiekti rinkai ir naudoti pagal tokią paskirtį. Jeigu valstybė narė pasinaudoja šia nukrypti leidžiančia nuostata, ji apie tai praneša Komisijai.“;

4)

28, 29 ir 30 įrašų 2 skiltyje 1 punkto pirmos pastraipos penkta įtrauka pakeičiama taip:

“—

atitinkama koncentracija, nurodyta Direktyvos 1999/45/EB, jeigu Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalyje konkreti ribinė koncentracija nėra nustatyta“;

5)

40 įrašo 1 skiltyje žodžiai „į to reglamento“ pakeičiami žodžiais „į Reglamento (EB) Nr. 1272/2008“;

6)

42 įrašas išbraukiamas;

7)

47 įraše 2 skiltis papildoma šiuo 4 punktu:

„4.

Siekiant įrodyti atitiktį 1 punktui, Europos standartizacijos komiteto (CEN) patvirtintas vandenyje tirpaus chromo (VI) kiekio cemente ir mišinių, kurių sudėtyje yra cemento, nustatymo bandymas naudojamas kaip bandymų metodas.“;

8)

56 įrašo 1 skiltis pakeičiama taip:

„56.

Metilendifenildiizocianatas (MDI)

CAS Nr. 26447-40-5

EB Nr. 247-714-0

įskaitant šiuos specifinius izomerus:

a)

4,4 ’-metilendifenildiizocianatą:

CAS Nr. 101-68-8

EB Nr. 202-966-0

b)

2,4 ’-metilendifenildiizocianatą:

CAS Nr. 5873-54-1

EB Nr. 227-534-9

c)

2,2 ’-metilendifenildiizocianatą:

CAS Nr. 2536-05-2

EB Nr. 219-799-4“;

9)

4 priedėlio skiltyje „Pastabos“ nuorodos į E, H ir S pastabas išbraukiamos;

10)

6 priedėlio įrašo, skirto 1,2-benzendikarboksirūgščiai, dipentilesteriui, šakotam ir linijiniam n-pentil-izopentilftalatui, di-n-pentilftalatui, diizopentilftalatui, eilutė pakeičiama taip:

Medžiagos

Indekso Nr.

EB Nr.

CAS Nr.

Pastabos

„1,2-benzendikarboksirūgšties dipentilesteris, šakotas ir linijinis [1]

607-426-00-1

284-032-2 [1]

84777-06-0 [1]

 

n-pentil-izopentilftalatas [2]

 

[2]

[2]

 

di-n-pentilftalatas [3]

 

205-017-9 [3]

131-18-0 [3]

 

diizopentilftalatas [4]

 

210-088-4 [4]

605-50-5 [4]“

 

11)

10 priedėlis pakeičiamas taip:

„10 priedėlis

43 įrašas. Azodažikliai. Bandymų metodų sąrašas

Bandymų metodų sąrašas

Europos standartizavimo organizacija

Nuoroda į darnųjį standartą ir jo pavadinimas

Nuoroda į pakeistą standartą

CEN

EN ISO 17234-1:2010

Oda. Cheminiai tyrimai dažytose odose esantiems tam tikriems azodažikliams nustatyti. 1 dalis. Kai kurių aromatinių aminų, išsiskyrusių iš azodažiklių, nustatymas

CEN ISO/TS 17234:2003

CEN

EN ISO 17234-2:2011

Oda. Cheminiai tyrimai dažytose odose esantiems tam tikriems azodažikliams nustatyti. 2 dalis. 4-aminoazobenzeno nustatymas

CEN ISO/TS 17234:2003

CEN

EN 14362-1:2012

Tekstilė. Kai kurių aromatinių aminų, išsiskyrusių iš azodažiklių, nustatymo metodai. 1 dalis. Kai kurių azodažiklių, gaunamų ekstrahuojant pluoštus ir jų neekstrahuojant, naudojimo aptikimas

EN 14362-1:2003

EN 14362-2:2003

CEN

EN 14362-3:2012

Tekstilė. Kai kurių aromatinių aminų, išsiskyrusių iš azodažiklių, nustatymo metodai. 3 dalis. Kai kurių azodažiklių, galinčių išskirti 4-aminoazobenzeną, naudojimo aptikimas“

 


Top