EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0122

2013 m. vasario 12 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 122/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1950/2006, nustatantis arklinių šeimos gyvūnams gydyti būtinų medžiagų sąrašą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/82/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio veterinarinius vaistus Tekstas svarbus EEE

OJ L 42, 13.2.2013, p. 1–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 062 P. 291 - 307

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/122/oj

13.2.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 42/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 122/2013

2013 m. vasario 12 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1950/2006, nustatantis arklinių šeimos gyvūnams gydyti būtinų medžiagų sąrašą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/82/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio veterinarinius vaistus

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/82/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio veterinarinius vaistus (1), ypač į jos 10 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1950/2006 (2) buvo sudarytas sąrašas arklinių šeimos gyvūnams gydyti būtinų medžiagų, kurios, nukrypstant nuo Direktyvos 2001/82/EB 11 straipsnio, gali būti duodamos arklinių šeimos gyvūnams, skirtiems skersti žmonių maistui, jeigu joms taikomas ne trumpesnis kaip šešių mėnesių išlaukos laikotarpis;

(2)

2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 470/2009, nustatančiu Bendrijos farmakologiškai aktyvių medžiagų leistinų liekanų kiekių nustatymo gyvūninės kilmės maisto produktuose tvarką (3) buvo iš dalies pakeista Direktyvos 2001/82/EB 10 straipsnio 3 dalis siekiant, kad be būtinų medžiagų į tame straipsnyje nurodytų medžiagų sąrašą būtų įtrauktos papildomos klinikinės naudos teikiančios medžiagos, palyginti su kitais esamais arklinių šeimos gyvūnų gydymo būdais (toliau – papildomos klinikinės naudos teikiančios medžiagos);

(3)

medžiagą galima įtraukti į sąrašą kaip „papildomos klinikinės naudos teikiančią medžiagą“, jeigu ji klinikiniu požiūriu yra pranašesnė dėl didesnio veiksmingumo ar saugos arba ji yra labai svarbi gydymui. Tai gali būti, be kita ko, skirtingų veikimo būdų, skirtingų farmakokinetinių ar farmakodinaminių ypatybių, skirtingos gydymo trukmės ar skirtingų vartojimo būdų pasekmė;

(4)

2009 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 37/2010 dėl farmakologiškai aktyvių medžiagų, jų klasifikacijos ir didžiausios leidžiamosios koncentracijos gyvūniniuose maisto produktuose (4) priede išvardytos medžiagos neturėtų būti įtrauktos į būtinų medžiagų ir papildomos klinikinės naudos teikiančių medžiagų sąrašą. Todėl būtina iš dalies pakeisti Reglamento (EB) Nr. 1950/2006 priedo sąrašą iš to sąrašo išbraukiant medžiagas, nurodytas Reglamente (ES) Nr. 37/2010;

(5)

taip pat tikslinga išbraukti iš Reglamento (EB) Nr. 1950/2006 priedo sąrašo keletą medžiagų, kurios įvardijamos kaip išvardytųjų medžiagų pakaitalai, kurių negalima naudoti arkliams gydyti, nes jos nėra nurodytos kaip „būtinos medžiagos“ arba „papildomos klinikinės naudos teikiančios medžiagos“ pagal Reglamentą (EB) Nr. 1950/2006 arba nėra nurodytos Reglamento (ES) Nr. 37/2010 priede;

(6)

dėl Sąjungos teisės aktų pakeitimų po Reglamento (EB) Nr. 1950/2006 priėmimo turėtų būti atnaujintos tame reglamente pateiktos nuorodos į susijusius teisės aktus, reglamentuojančius arklinių šeimos gyvūnams skirtas kontrolės priemones ir didžiausias leidžiamąsias likučių koncentracijas;

(7)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 726/2004 (5) įsteigtos Europos vaistų agentūros Veterinarinių vaistų komitetas atliko šio reglamento priede pateikto pakeisto sąrašo mokslinį vertinimą;

(8)

Reglamentas (EB) Nr. 1950/2006 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(9)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Veterinarinių vaistų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1950/2006 iš dalies keičiamas taip:

1)

Reglamento (EB) Nr. 1950/2006 pavadinimas pakeičiamas taip:

„2006 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1950/2006, nustatantis arklinių šeimos gyvūnams gydyti būtinų medžiagų ir papildomos klinikinės naudos teikiančių medžiagų sąrašą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/82/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio veterinarinius vaistus“.

2)

1 straipsnis pakeičiamas taip:

„1 straipsnis

Šio reglamento priede pateikiamas arklinių šeimos gyvūnams gydyti būtinų medžiagų (toliau – būtinos medžiagos) ir papildomos klinikinės naudos teikiančių medžiagų, palyginti su kitais esamais arklinių šeimos gyvūnų gydymo būdais (toliau – papildomos klinikinės naudos teikiančios medžiagos), sąrašas, taikomas nukrypstant nuo Direktyvos 2001/82/EB 11 straipsnio.“

3)

2 straipsnio antra pastraipa pakeičiama taip:

„Papildomos klinikinės naudos teikiančias medžiagas galima naudoti esant specifiniams susirgimams, gydymo arba zootechniniais tikslais, kurie nurodyti priede, jeigu jos klinikiniu požiūriu yra pranašesnės dėl didesnio veiksmingumo ar saugos arba yra labai svarbios gydymui, palyginti su vaistais, kuriuos leidžiama naudoti arklinių šeimos gyvūnams arba kurie nurodyti Direktyvos 2001/82/EB 11 straipsnyje.

Taikant pirmą ir antrą pastraipas atsižvelgiama į priede nurodytus pakaitalus.“

4)

3 ir 4 straipsniai pakeičiami taip:

„3 straipsnis

1.   Būtinas medžiagas ir papildomos klinikinės naudos teikiančias medžiagas galima naudoti tik remiantis Direktyvos 2001/82/EB 10 straipsnio 1 dalimi.

2.   Informacija apie gydymą būtinomis medžiagomis registruojama laikantis Komisijos reglamente (EB) Nr. 504/2008 (*1) pateikto arklinių šeimos gyvūnų identifikavimo dokumento IX skyriuje nustatytų nurodymų.

4 straipsnis

Bet kokia medžiaga, kuri yra įtraukta į vieną iš Komisijos reglamento (ES) Nr. 37/2010 (*2) priedo sąrašų arba kurią draudžiama naudoti arklinių šeimos gyvūnams pagal Sąjungos teisės aktus, nebeturi būti naudojama šio reglamento tikslais.

(*1)  OL L 149, 2008 6 7, p. 3."

(*2)  OL L 15, 2010 1 20, p. 1.“"

5)

5 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Jeigu valstybės narės arba profesinės veterinarijos asociacijos paprašo Komisijos iš dalies pakeisti priede pateiktą sąrašą, jos turi tinkamai pagrįsti savo prašymą ir pateikti turimus susijusius mokslinius duomenis.“

6)

Reglamento (EB) Nr. 1950/2006 priedas pakeičiamas šio reglamento priedu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. vasario 12 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 311, 2001 11 28, p. 1.

(2)  OL L 367, 2006 12 22, p. 33.

(3)  OL L 152, 2009 6 16, p. 11.

(4)  OL L 15, 2010 1 20, p. 1.

(5)  OL L 136, 2004 4 30, p. 1.


PRIEDAS

„PRIEDAS

Arklinių šeimos gyvūnams gydyti būtinų medžiagų ir papildomos klinikinės naudos teikiančių medžiagų, palyginti su kitais esamais arklinių šeimos gyvūnų gydymo būdais, sąrašas

Nustatoma 6 mėnesių išlauka visoms toliau pateikiamo sąrašo medžiagoms.

Indikacija

Veiklioji medžiaga

Paskirties pagrindimas ir aiškinimas

Anestetinės, analgetinės arba taikant anesteziją naudojamos medžiagos

Sedacija ir premedikacija

(bei antagonistinis poveikis)

Acepromazinas

Paskirtis: premedikacija prieš bendrąją anesteziją, lengva sedacija.

Pakaitalai: detomidinas, romifidinas, ksilazinas, diazepamas, midazolamas.

Konkrečių pranašumų aprašymas. Acepromazinas pasižymi stabilia savybe mažinti mirties anestezijos metu riziką. Veikimo būdas (susijęs su limbine sistema) ir išskirtinis sedacijos laipsnis nėra būdingas sedatyviniams alfa-2 agonistams (detomidinui, romifidinui ir ksilazinui) arba benzodiazepinams (diazepamui, midazolamui).

Atipamezolas

Paskirtis: α-2 adrenoceptorių antagonistas, naudojamas α-2 agonistų poveikiui panaikinti.

Pakaitalai: nenustatyta.

Konkrečių pranašumų aprašymas: tik pernelyg jautriems individams gydyti ir perdozavus. Skubiosios pagalbos vaistas. Ypač naudotinas kvėpavimo nepakankamumo atvejais.

Diazepamas

Paskirtis: premedikacija ir anestezijos indukcija. Lengvas (benzodiazepininis) trankvilizacinis poveikis, pasireiškia nedidelis šalutinis poveikis kardiovaskulinei ir kvėpavimo sistemoms. Antikonvulsantas, labai svarbus priepuoliams gydyti.

Pakaitalai: acepromazinas, detomidinas, romifidinas, ksilazinas, midazolamas, pirimidonas, fenitoinas.

Konkrečių pranašumų aprašymas: pagal šiuolaikinius medicinos standartus yra esminis anestezijos indukcijos protokolo komponentas, plačiai naudojamas arklinių šeimos gyvūnams. Su ketaminu naudojamas anestezijai sukelti, sukelia būtiną relaksaciją, užtikrinančią sklandžią anestezijos indukciją ir intubavimą. Veikimo būdas (kai veikiami GASR receptoriai) ir išskirtinis trankvilizacinis poveikis, nesukeliantis kardiorespiracinio nepakankamumo, nėra būdingas sedatyviniams alfa-2 agonistams (detomidinui, romifidinui ir ksilazinui) arba acepromazinui.

Flumazenilas

Paskirtis: benzodiazepinų poveikį panaikinantis intraveninis vaistas. Benzodiazepinų poveikio panaikinimas atsigaunant po naudotų bendrosios intraveninės anestezijos metodų.

Pakaitalai: sarmazenilas.

Konkrečių pranašumų aprašymas: sarmazenilas pasižymi kitokiu veikimo būdu – tai papildomas benzodiazepinų poveikio panaikinimo būdas baigus taikyti bendrosios intraveninės anestezijos metodus. Sarmazenilas yra benzodiazepinų receptorių dalinis inversinis agonistas, o flumazenilas yra antagonistas, konkurenciniu būdu inhibuojantis benzodiazepino prisirišimo prie GABA receptorių vietą.

Midazolamas

Paskirtis: premedikacija ir anestezijos indukcija. Lengvas (benzodiazepininis) trankvilizuojantis poveikis, pasireiškia nedidelis šalutinis poveikis kardiovaskulinei ir kvėpavimo sistemoms. Antikonvulsantas priepuoliams gydyti, ypač suaugusiems arkliams, sergantiems stablige.

Pakaitalai: acepromazinas, detomidinas, romifidinas, ksilazinas, diazepamas, pirimidonas, fenitoinas.

Konkrečių pranašumų aprašymas: panašus į diazepamą, bet tirpsta vandenyje, todėl tinka intraveninėms injekcijoms ir yra labai svarbus intraveninei infuzijai kartu su anestetikais. Veikia trumpiau negu diazepamas. Kumeliukams tinka labiau negu diazepamas.

Antikonvulsantas priepuoliams gydyti, ypač suaugusiems arkliams, sergantiems stablige – dėl tirpumo vandenyje labiau nei diazepamas tinka gydyti ilgiau kaip kelias dienas.

Su ketaminu naudojamas anestezijai sukelti, sukelia būtiną relaksaciją, užtikrinančią sklandžią anestezijos indukciją ir intubavimą.

Veikimo būdas (kai veikiami GABA receptoriai) ir išskirtinis trankvilizuojantis poveikis, nesukeliantis kardiorespiracinio nepakankamumo, nėra būdingas sedatyviniams alfa-2 agonistams (detomidinui, romifidinui ir ksilazinui) arba acepromazinui.

Naloksonas

Paskirtis: opioidas-priešnuodis, skubiosios pagalbos vaistas.

Pakaitalai: nenustatyta.

Konkrečių pranašumų aprašymas: pakaitalų nėra.

Propofolis

Paskirtis: intraveninis anestetikas. Kumeliukų anestezijos indukcija.

Pakaitalai: sevofluranas arba izofluranas.

Konkrečių pranašumų aprašymas: greitai iš organizmo pašalinamas injekcinis anestetikas. Naujausi duomenys rodo, kad labai padidėja kardiovaskulinis stabilumas ir atsigavimo po inhaliacinės anestezijos kokybė.

Sarmazenilis

Paskirtis: benzodiazepinų antagonistas.

Pakaitalai: flumazenilis.

Konkrečių pranašumų aprašymas: visiškas benzodiazepininio sedatyvinio poveikio, kurio reikia po infuzijos bendrosios intraveninės anestezijos metu, panaikinimas. Klinikinė sarmazenilio patirtis yra didžiausia, palyginti su kitomis galimomis būtinomis medžiagomis.

Tiletaminas

Paskirtis: į ketaminą panašus disociatyvus anestetikas, ypač naudojamas anestezijai lauko sąlygomis. Naudojamas kartu su zolazepamu.

Pakaitalai: ketaminas.

Konkrečių pranašumų aprašymas: būtina naudoti kartu su zolazepamu tais atvejais, kai negalima taikyti inhaliacinės anestezijos, pvz., lauko sąlygomis. Šis derinys būtinas ir tada, kai anestezija kartu su ketaminu yra per trumpa. Tipiški taikymo atvejai: kastracija, laringotomija, antkaulio valymas, cistų arba gumbų išpjovimas, snukio lūžių atstatymas, gipso dėjimas ir bambos išvaržos atstatymas.

Zolazepamas

Paskirtis: benzodiazepinų grupės trankviliantas, ypač naudojamas anestezijai lauko sąlygomis kartu su tiletaminu.

Pakaitalai: diazepamas arba midazolamas.

Konkrečių pranašumų aprašymas: benzodiazepinų grupės trankviliantas, kurio poveikis ilgesnis negu diazepamo armidazolamo. Būtina naudoti kartu su tiletaminu tais atvejais, kai negalima taikyti inhaliacinės anestezijos, pvz., lauko sąlygomis. Šis derinys būtinas ir tada, kai anestezija kartu su ketaminu yra per trumpa. Tipiški taikymo atvejai: kastracija, laringotomija, antkaulio valymas, cistų arba gumbų išpjovimas, snukio lūžių atstatymas, gipso dėjimas ir bambos išvaržos atstatymas.

Hipotenzija arba kvėpavimo stimuliavimas anestezijos metu

Dobutaminas

Paskirtis: hipotenzijai gydyti anestezijos metu.

Pakaitalai: dopaminas.

Konkrečių pranašumų aprašymas: teigiamam inotropiniam poveikiui sukelti, galbūt naudojamas dažniau negu dopaminas, bet tai pasirinkimo reikalas. Anestezijos metu arkliams paprastai išsivysto hipotenzija. Nustatyta, kad palaikant normalų kraujospūdį sumažėja sunkios pooperacinės rabdomiolizės rizika. Dobutaminas yra nepamainomas arkliams inhaliacinės anestezijos metu.

Dopaminas

Paskirtis: hipotenzijai gydyti anestezijos metu.

Pakaitalai: dobutaminas.

Konkrečių pranašumų aprašymas: dopaminą reikia skirti arkliams, kurių neveikia dobutaminas. Kumeliukams dažniau skiriamas dopaminas nei dobutaminas. Papildomai reikalingas per operaciją pasireiškus atropinui atspariai bradiaritmijai.

Efedrinas

Paskirtis: hipotenzijai gydyti anestezijos metu.

Pakaitalai: dopaminas, dobutaminas.

Konkrečių pranašumų aprašymas: reikalingas tais atvejais, kai neveikia dopaminas ir dobutaminas. Išskirtinė simpatikomimetinė medžiaga, struktūriškai panaši į adrenaliną. Neįmanoma panaudoti katecholaminų specifiniams organizmo receptoriams veikti, kad būtų galima padėti sergantiems arkliams neskiriant įvairių katecholaminų, kurių kiekvienas veikia skirtingą receptorių profilį. Todėl efedrinas, kuris atpalaiduoja noradrenaliną nervų galūnėse ir taip padidina širdies susitraukiamumą ir švelnina hipotenziją, yra naudojamas, kai neveikia dobutaminas ir dopaminas. Efedrinas veikia nuo kelių minučių iki kelių valandų, yra efektyvus po vienos intraveninės injekcijos, o dobutaminas ir dopaminas veikia tik kelias sekundes arba minutes, ir juos reikia leisti infuzijos būdu.

Glikopirolatas

Paskirtis: bradikardijos prevencija. Anticholinerginė medžiaga. Anticholinerginės medžiagos yra pagrindiniai vaistai siekiant išvengti parasimpatinių efektų, pvz., bradikardijos, ir yra paprastai skiriami akių ir kvėpavimo takų chirurgijos metu.

Pakaitalai: atropinas.

Konkrečių pranašumų aprašymas: glikopirolatas yra riboto centrinio poveikio ir labiau tinka sąmonės nepraradusiems arkliams (prieš anesteziją ir po jos) negu atropinas.

Noradrenalinas (norepinefrinas)

Paskirtis: kardiovaskulinis nepakankamumas. Infuzija kumeliukų kardiovaskuliniam nepakankamumui gydyti.

Pakaitalai: nenustatyta.

Konkrečių pranašumų aprašymas: gyvūnų katecholaminų receptorių profilis tiksliai reaguoja į vaistus, veikiančius skirtingose vietose. Todėl norint užtikrinti tikslų poveikį naudojami įvairūs katecholaminai, kurie daugiau ar mažiau išimtinai veikia įvairių tipų adrenerginius receptorius.Noradrenalino vazokonstrikcinis poveikis arteriolėms pasireiškia pirmiausia veikiant alfa-1 receptorius, tokiu būdu padidėja kraujospūdis ir palaikoma centrinė cirkuliacija. Noradrenalinas dažniausiai yra vienintelis katecholaminas, veiksmingai gydantis kumeliukų hipotenziją.

Analgezija

Buprenorfinas

Paskirtis: analgezija, taikoma su sedatyviniais vaistais tramdymo tikslais.

Pakaitalai: butorfanolis, fentanilis, morfinas ir petidinas.

Konkrečių pranašumų aprašymas: dalinis μ-agonistas opioidas analgetikas. Veikiant μ-receptoriais analgezija yra geresnė nei κ-agonistais opioidais, pvz., butorfanoliu. Ilgai veikiantis analgetikas. Dėl dalinio agonistinio veikimo pobūdžio pripratimas yra ribotas ir nedaug slopina kvėpavimą. Ilgo ir trumpo veikimo opioidai pasižymi skirtingomis indikacijomis, todėl būtina rinktis daugiau negu vieną pakaitalą.

Fentanilis

Paskirtis: analgezija.

Pakaitalai: butorfanolis, buprenorfinas, morfinas ir petidinas.

Konkrečių pranašumų aprašymas: μ-agonistas opioidas, veikiant μ-receptorius sukeliama geresnė analgezija nei κ-agonistais opioidais. Veikia labai trumpai dėl greito metabolizmo ir ekskrecijos. Fentanilis yra vienintelis arkliams skiriamas opioidas, tinkantis infuzijomis ir kaip odos pleistras. Labai veiksmingas valdant skausmą.

Morfinas

Paskirtis: analgezija.

Pakaitalai: butorfanolis, buprenorfinas, petidinas ir fentanilis.

Konkrečių pranašumų aprašymas: visiškas μ-agonistas opioidas analgetikas. Veikiant μ-receptorius sukeliama geriausia analgezija. Naudojamas su sedatyviniais vaistais tramdymo tikslais, naudojamas epidurinei anestezijai. Vidutinės veikimo trukmės analgetikas. Morfinas yra μ-opioidas agonistas, naudojant epiduriniu būdu tirpumo savybės yra geriausios. Naudojant tokiu būdu sukelia ilgalaikę analgeziją ir neturi didelio sisteminio poveikio. Šis metodas plačiai taikomas šiuolaikinėje veterinarinėje medicinoje perioperaciniam ir lėtiniam dideliam skausmui malšinti.

Petidinas

Paskirtis: analgezija.

Pakaitalai: butorfanolas, buprenorfinas, morfinas ir fentanilas.

Konkrečių pranašumų aprašymas: μ-agonistas opioidas analgetikas, veikiantis apie 10 kartų silpniau negu morfinas. Nustatyta, kad trumpai veikiantis opioidas veiksmingas nuo arklių spazminių pilvo dieglių. Vienintelis spazmolitinių savybių turintis opioidas. Arkliams turi didesnį sedatyvinį poveikį ir mažiau įjaudrina nei kiti opioidai.

Raumenų relaksantai ir susijusios medžiagos

Atrakuris

Paskirtis: raumenų relaksacija anestezijos metu.

Pakaitalai: guaifenezinas.

Konkrečių pranašumų aprašymas: nedepoliarizuojantis neuromuskulinis blokatorius. Neuromuskuliniai blokatoriai naudojami pirmiausia akių ir gilios invazijos pilvo chirurginių operacijų metu. Poveikiui panaikinti reikia naudoti edrofonį. Atrakurio ir edrofonio naudojimas grindžiamas gausiais klinikiniais duomenimis.

Edrofonis

Paskirtis: atrakurio sukeltam raumenų relaksacijos poveikiui panaikinti.

Pakaitalai: nenustatyta.

Konkrečių pranašumų aprašymas: cholinesterazės inhibitorius, būtinas neuromuskulinei blokadai panaikinti. Iš cholinesterazės inhibitorių edrofonio šalutinis poveikis arkliams yra mažiausias.

Guaifenezinas

Paskirtis: raumenų relaksacija anestezijos metu.

Pakaitalai: atrakuris.

Konkrečių pranašumų aprašymas: esminis arklių gydymo α-2/ketaminu pakaitalas, jeigu α-2 medžiagos ir ketaminas yra kontraindikuotini, pvz., kai arkliai nejautrūs šioms medžiagoms arba anksčiau gydant pasireiškė nepageidaujamas poveikis. Nepamainomas skiriant kartu su ketaminu ir α-2 medžiagomis, užtikrinant pakankamai saugią anesteziją lauko sąlygomis, kuriai pakeisti nėra veiksmingo alternatyvaus intraveninio metodo.

Inhaliaciniai anestetikai

Sevofluranas

Paskirtis: inhaliacinė arklių anestezija galūnių lūžių ir kitų ortopedinių sužeidimų atvejais ir kumeliukų anestezijos su kauke indukcija.

Pakaitalai: izofluranas.

Konkrečių pranašumų aprašymas: sevofluranas yra lakus anestetikas, mažai metabolizuojamas, būdinga greita ekskrecija. Nors Europos Sąjungoje yra nustatyta didžiausia leidžiamoji izoflurano koncentracija, izofluranas nėra tinkamas visais arklių anestezijos atvejais dėl atsigavimo ypatumų, kai dėl susijaudinimo arklys gali susilaužyti koją. Sevofluranas yra būtinas tam tikrais arklių chirurginio gydymo atvejais, kai yra gyvybiškai svarbus lengvas atsigavimas. Nustatyta, kad naudojant sevofluraną arkliai atsigauna lengviau ir šis procesas yra geriau valdomas. Todėl jis pasirenkamas vietoj izoflurano, kai arkliams yra lūžusios galūnės ir esama kitų ortopedinių sužeidimų. Be to, sevofluranas yra būtinas kumeliukų anestezijos su kauke indukcijai, nes jis visiškai nedirgina, kitaip nei izofluranas, kuris turi dirginamąjį poveikį ir todėl sukelia kosulį bei kvėpavimo sulaikymą.

Vietiniai anestetikai

Bupivakainas

Paskirtis: vietinė anestezija.

Pakaitalai: lidokainas.

Konkrečių pranašumų aprašymas: ilgos veikimo trukmės vietinis anestetikas. Ilga veikimo trukmė reikalinga perioperacinei analgezijai ir nuo didelio lėtinio skausmo, pvz., laminito atveju. Bupivakainas yra ilgiau veikiantis vietinis anestetikas negu plačiai naudojamas lidokainas. Naudojant tik lidokainą vietinė anestezija trunka apytiksliai vieną valandą. Papildomai naudojant adrenaliną poveikis gali būti pratęstas iki dviejų valandų, bet dėl to gali atsirasti vietinės kraujotakos sutrikimo rizika, todėl toks derinys daugeliu atvejų nėra tinkamas. Bupivakainas sukelia 4–6 val. vietinę anesteziją, todėl daug geriau tinka pooperacinei anestezijai ir laminito atveju, nes dažnai pakanka vienos injekcijos; tai yra geriau dėl gyvūno gerovės nei pakartotinės lidokaino injekcijos kas valandą. Todėl trumpos veikimo trukmės anestetikai pirmiau minėtais atvejais nėra tinkami, nes jie turėtų būti dažnai pakartotinai švirkščiami, o tai didina šalutinio poveikio riziką ir nėra priimtina gyvūnų gerovės požiūriu.

Oksibuprokainas

Paskirtis: vietinė akių anestezija.

Pakaitalai: nenustatyta.

Konkrečių pranašumų aprašymas: klinikinė oksibuprokaino naudojimo patirtis yra didžiausia, palyginti su kitomis galimomis būtinomis medžiagomis.

Prilokainas

Paskirtis: vietinė anestezija prieš intraveninę kateterizaciją.

Pakaitalai: nenustatyta.

Konkrečių pranašumų aprašymas: specialiai paruoštuose preparatuose (vietinių anestetikų eutektinis mišinys), naudojant ant odos, kai vaistas absorbuojamas per odą per 40 min. Naudojamas intraveninei kateterizacijai palengvinti, visų pirma kumeliukams.

Priešuždegiminės medžiagos

Kortikosterodai

Triamcinolono acetonidas

Paskirtis: intraartikuliarinis naudojimas esant degeneratyvinėms sąnarių ligoms ir osteoartritui.

Pakaitalai: metilprednizolonas.

Konkrečių pranašumų aprašymas: poveikis ląstelėms ir biosintetinis poveikis kitoks nei intraartikuliariniam naudojimui skirto pakaitinio kortikosteroido metilprednizolono; triamcinolonas yra chondroprotektorius ir skatina kremzlės atsistatymą. Veiksmingesnis už sisteminį gydymą (nesteroidiniais priešuždegiminiais vaistais ir chondroitino sulfatu) ir intraartikuliarinio pobūdžio gydymą (nenaudojant kortikosteroidų) sąnarių uždegimui kontroliuoti, esant skausmui ir šlubumui sergant ūminėmis ir lėtinėmis sąnarių ligomis, ypač degeneratyvinėmis sąnarių ligomis ir osteoartritu. Veiksmingas tik nechirurginiu būdu gydant subchondrinio kaulo cistas.

Flumetazonas

Paskirtis: trumpalaikis sisteminis kortikosteroidinis gydymas, įskaitant šoko gydymą, priešuždegiminio ir priešalerginio pobūdžio gydymą.

Pakaitalai: deksametazonas, prednizolonas.

Konkrečių pranašumų aprašymas: klinikinis poveikis kitoks nei pakaitalų – veikimas pasireiškia greičiau, trunka ilgiau ir yra veiksmingesnis. Veikimo būdas kitoks nei pakaitalų (neturi ženklaus mineralokortikoidinio poveikio).

Antiendotoksinio poveikio medžiagos

Pentoksifilinas

Paskirtis: sisteminis ir oralinis endotoksemijos gydymas. Laminitas.

Pakaitalai: fluniksinas, acepromazinas.

Konkrečių pranašumų aprašymas:

endotoksemija: veikimo būdas (metilintas ksantino darinys fosfodiesterazės inhibitorius) ir klinikinis poveikis yra kitoks nei pakaitalo (fluniksino). Sumažina uždegimą skatinančių citokinų ir leukotrienų išskyrimą, kurį iššaukia endoksinai, iš makrofagų ir neutrofilų, mažina sisteminį atsaką į endotoksinus.

Laminitas: veikimo būdas, susijęs su pirštų kraujotakos gerinimu, kitoks nei pakaitalų (acepromazino); mažina kraujo klampą ir gerina pirštų kraujotaką.

Polimiksinas B

Paskirtis: sisteminis endotoksemijos gydymas esant aštriems pilvo diegliams ir kitoms gastrointestinalinėms ligomis.

Pakaitalai: fluniksinas, bismuto subsalicilatas.

Konkrečių pranašumų aprašymas: veikimo būdas (endotoksinus surišanti medžiaga) kitoks nei sisteminio pakaitalo (fluniksino), veikia ankstesniu endotoksinų sukeltos kaskados etapu. Prisirišimo mechanizmas, naudojimo būdas ir veikimo vieta skiriasi nuo oralinio pakaitalo bismuto. Padeda prasidedančios uždegiminės kaskados prevencijai surišdamas endotoksinus ir neleisdamas prisirišti prie Toll tipo receptorių.

Kardiovaskulinę sistemą veikiantys vaistai

 

Amiodaronas

Paskirtis: antiaritminis vaistas. Sisteminis ir oralinis prieširdžių fibriliacijos, supraventrikulinės ar ventrikulinės tachikardijos gydymas.

Pakaitalai: chinidino sulfatas, prokainamidas, propranololis.

Konkrečių pranašumų aprašymas: veikimo būdas kitos nei pakaitalų (III klasės antiaritminis vaistas). Turima naujų įrodymų, kad amiodaronas veiksmingai ir saugiai gydo prieširdžių fibriliaciją ir yra geresnis už pakaitalą chinidino sulfatą; veiksmingai gydo įvairių rūšių aritmiją, įskaitant ventrikulinę aritmiją.

Alopurinolis

Paskirtis: neonataliniam išeminiam-reperfuziniam pažeidimui gydyti.

Pakaitalai: vitaminas E.

Konkrečių pranašumų aprašymas: reperfuzinio pažeidimo atveju veikimo būdas kitoks nei pakaitalų; alopurinolis yra ksantino oksidazės inhibitorius, inhibuojantis laisvųjų radikalų susidarymą reperfuzijos metu po išemijos.

Vazopresinas

Paskirtis: kumeliukų ir suaugusių gyvūnų kraujotakos kolapsui gydytis.

Pakaitalai: dopaminas/dobutaminas Epinefrinas.

Konkrečių pranašumų aprašymas: specifinis agonistas, veikiantis per V1 receptorius. Veikimo būdas kitoks nei kitų patvirtintų kraujospūdį reguliuojančių medžiagų: epinefrino (adrenerginių receptorių agonistas) ir dopamino/dobutamino (D1–5 receptoriai, reguliuojantys širdies minutinį tūrį ir kraujagyslių tonusą). Naudojamas tais atvejais, kai dopaminas/dobutaminas ir epinefrinas nebuvo veiksmingi ir reikia pakaitinio farmakologinio metodo.

Digoksinas

Paskirtis: širdies nepakankamumui gydyti.

Pakaitalai: nenustatyta.

Konkrečių pranašumų aprašymas: be to, tik digoksinas naudojamas chinidino sukeltam šalutiniam poveikiui panaikinti.

Chinidino sulfatas ir chinidino gliukonatas

Paskirtis: širdies aritmijoms gydyti.

Pakaitalai: prokainamidas, propanololis.

Konkrečių pranašumų aprašymas: antiaritminis vaistas. Naudojamas retai, bet yra svarbi gydymo alternatyva, skirtingas veikimo būdas, reikalingas skirtingų tipų aritmijų atvejais. Pirmo pasirinkimo vaistas nuo prieširdžių fibriliacijos.

Prokainamidas

Paskirtis: širdies aritmijoms gydyti.

Pakaitalai: chinidino sulfatas ir chinidino gliukonatas, propranololis.

Konkrečių pranašumų aprašymas: antiaritminis vaistas. Naudojamas retai, bet yra svarbi gydymo alternatyva, skirtingas veikimo būdas, reikalingas skirtingų tipų aritmijų atvejais.

Propranololis

Paskirtis: širdies aritmijoms gydyti.

Pakaitalai: Chinidino sulfatas ir chinidino gliukonatas, prokainamidas.

Konkrečių pranašumų aprašymas: antihipertenzinis vaistas, naudojamas, nes pasižymi ir tam tikru antiaritminiupoveikiu. Naudojamas retai, bet yra svarbi gydymo alternatyva. Dėl skirtingos aritmijų patofiziologijos būtina turėti įvairių skirtingai veikiančių vaistų, norint pritaikyti gydymą specifinei būklei. Šie vaistai paprastai naudojami vienkartiniam ritmo normalizavimui, kuris gali būti kartojamas tik retais atvejais.

Konvulsijos

 

Fenitoinas

Paskirtis: kumeliukams skirta antikonvulsinio poveikio medžiaga. Rabdomiolizei gydyti. Špatui gydyti.

Pakaitalai: diazepamas, primidonas, dantroleno natrio druska (nuo rabdomiolizės).

Konkrečių pranašumų aprašymas: svarbus kumeliukams skirtas antikonvulsantas. Fenitoinas paprastai papildomai skiriamas siekiant kontroliuoti priepuolius, jei primidonas/fenobarbitalis jų kontroliuoti nepadeda. Fenitoinas yra kalcio kanalų blokatorius ir naudingas gydant nuo recidyvuojančių formų rabdomiolizės.

Primidonas

Paskirtis: kumeliukams skirta antikonvulsinio poveikio medžiaga.

Pakaitalai: diazepamas, fenitoinas.

Konkrečių pranašumų aprašymas: primidonas yra skiriamas tolesniam gydymui po gydymo diazepamu arba kaip pakaitinis vaistas.

Virškinimo traktą veikiantys vaistai

 

Betanecholis

Paskirtis: ileusui gydyti, kumeliukų gastroduodeninės srities striktūrai gydyti, suaugusių gyvūnų recidyvuojančios formos nusileidžiančiosios gaubtinės žarnos nepraeinamumui gydyti.

Pakaitalai: metoklopramidas, eritromicinas.

Konkrečių pranašumų aprašymas: betanecholis yra muskarininis cholinerginis agonistas, kuris stimuliuoja virškinimo trakto lygiųjų raumenų acetilcholino receptorius, sukeldamas raumenų susitraukimus. Nustatyta, kad jis skatina greitesnį skrandžio ir aklosios žarnos išsituštinimą. Yra nustatyta, kad betanecholis ir metoklopramidas yra veiksmingi vaistai gydant ileusą pooperaciniu etapu.

Kodeinas

Paskirtis: diarėjai gydyti.

Pakaitalai: bismuto subsalicilatas.

Konkrečių pranašumų aprašymas: veikimo būdas kitoks nei bismuto subsalicilato. Su opioidais susijusio judrumo moduliatorius, veikiantis virškinimo trakto μ-receptorius, veiksmingam simptominiam neinfekcinės diarėjos gydymui, ypač kumeliukų. Dažnai naudojamas kartu su loperamidu. Dėl jo ir loperamido panašaus veikimo būdo pasiekiamas sinerginis poveikis.

Loperamidas

Paskirtis: kumeliukų diarėjai gydyti.

Pakaitalai: bismuto subsalicilatas.

Konkrečių pranašumų aprašymas: veikimo būdas kitoks nei bismuto subsalicilato. Su opioidais susijusio judrumo moduliatorius, veikiantis virškinimo trakto μ-receptorius, veiksmingesniam, palyginti su kitomis medžiagomis, simptominiam kumeliukų neinfekcinės diarėjos gydymui. Dažnai naudojamas kartu su kodeinu. Dėl jo ir kodeino panašaus veikimo būdo pasiekiamas sinerginis poveikis.

Metoklopramidas

Paskirtis: ileusui gydyti pooperaciniu etapu.

Pakaitalai: betanecholis, eritromicinas.

Konkrečių pranašumų aprašymas: metoklopramidas yra pakeistas benzamidas, kurio veikimo mechanizmai yra keli: 1) jis yra dopamino receptorių antagonistas; 2) skatina acetilcholino išsiskyrimą iš tarpinių cholinerginių neuronų ir 3) pasižymi adrenerginiu blokuojančiu veikimu. Jis yra veiksmingas atstatant virškinimo trakto koordinaciją po operacijos ir sumažina bendrą skrandžio refliukso mastą, laipsnį ir trukmę. Metoklopramidas yra prokinetinis vaistas, kuris daugiau veikia proksimalinėje virškinimo trakto dalyje. Nustatyta, kad betanecholis ir metoklopramidas yra veiksmingi vaistai gydant ileusą pooperaciniu etapu.

Fenoksi-benzaminas

Paskirtis: diarėjai, kolitui gydyti.

Pakaitalai: bismuto subsalicilatas, fluniksinas.

Konkrečių pranašumų aprašymas: veikimo būdas (alfa-1 antagonistas ir turi antisekrecinį poveikį) kitoks, palyginti su kitomis gydymo priemonėmis ir kodeinu. Tinkamas veiksmingam simptominiam diarėjos ir kolito gydymui.

Propantelino bromidas

Paskirtis: antiperistaltinis vaistas.

Pakaitalai: atropinas, lidokainas, skiriamas skiestas per tiesiąją žarną klizmos forma.

Konkrečių pranašumų aprašymas: propantelino bromidas yra sintetinis ketvirtinio amonio anticholinergikas, kuris slopina virškinimo trakto judrumą bei spazmus ir mažina skrandžio rūgšties sekreciją. Jis taip pat slopina acetilcholino veikimą parasimpatinės nervų sistemos poganglinių nervų galūnėse. Jo poveikis yra panašus į atropino, nors trunka ilgiau (6 val.). Propantelino bromidas yra svarbus pirmo pasirinkimo vaistas peristaltikai mažinti, siekiant išvengti tiesiosios žarnos įplėšų jos palpavimo metu arba siekiant nustatyti ir gydyti potencialias tiesiosios žarnos įplėšas, tais atvejais, kai gali būti sunku atlikti veiksmingą lidokaino klizmos procedūrą.

Ranitidinas

Paskirtis: naujagimių skrandžio opaligės profilaktika.

Pakaitalai: omeprazolas.

Konkrečių pranašumų aprašymas: veikimo būdas kitoks nei omeprazolo. Naudojimo būdas (intraveninis) pranašesnis už kitus vaistus nuo opaligės, nes jie vartojami oraliniu būdu. Intraveninis ranitidino preparatas būtinas kumeliukams, kurių skrandžio motorika neveikia, šios grupės atstovams kyla didžiausia rizika susirgti opalige.

Sukralfatas

Paskirtis: naujagimių skrandžio opaligės profilaktika.

Pakaitalai: omeprazolas.

Konkrečių pranašumų aprašymas: veikimo būdas kitoks nei omeprazolo ir vertinga pagalbinė priemonė skrandžio opaligės profilaktikai. Išskirtinis veikimo būdas (prisitvirtina prie gleivinės) leidžia stabilizuoti fizinius pažeidimus.

Rabdomiolizė

 

Dantroleno natrio druska

Paskirtis: rabdomiolizei gydyti. Piktybinei hipertermijai gydyti anestezijos metu.

Pakaitalai: fenitoinas.

Konkrečių pranašumų aprašymas: dantrolenas pasižymi raumenis atpalaiduojančiu poveikiu tiesiogiai veikdamas raumenį, kadangi jis slopina kalcio išsiskyrimą iš sarkoplazminio tinklo ir tokiu būdu sukelia veiksmų poros „sužadinimas-susitraukimas“ disociaciją. Nustatyta, kad fenitoinas ir dantroleno natrio druska yra naudingi gydant nuo recidyvuojančių formų rabdomiolizės.

Antimikrobinės medžiagos

Klebsiella spp. infekcija

Tikarcilinas

Paskirtis: Klebsiella spp. sukeltoms infekcinėms ligoms gydyti.

Pakaitalai: nenustatyta.

Konkrečių pranašumų aprašymas: specifinis antibiotikas nuo Klebsiella spp. sukeltų infekcinių ligų.

Rhodococcus equi infekcijos

Azitromicinas

Paskirtis: Rhodococcus equi sukeltoms infekcinėms ligoms gydyti.

Pakaitalai: eritromicinas.

Konkrečių pranašumų aprašymas: kumeliukai standartinį gydymą kartu su rifampicinu toleruoja geriau negu eritromiciną.

Rifampicinas

Paskirtis: Rhodococcus equi sukeltoms infekcinėms ligoms gydyti.

Pakaitalai: nenustatyta.

Konkrečių pranašumų aprašymas: nuo Rhodococcus equi kartu su eritromicinu arba azitromicinu. Pirmo pasirinkimo vaistas.

Sepsinis artritas

Amikacinas

Paskirtis: sepsiniam artritui gydyti.

Pakaitalai: gentamicinas arba kiti aminoglikozidai.

Konkrečių pranašumų aprašymas: kumeliukai toleruoja geriau nei gentamiciną ar kitus aminoglikozidus.

Kvėpavimo sistemą veikiantys vaistai

 

Ambroksolis

Paskirtis: surfaktanto stimuliacija neišnešiotuose kumeliukuose.

Pakaitalai: nenustatyta.

Konkrečių pranašumų aprašymas: pakaitalų nėra.

Budezonidas

Paskirtis: inhaliacinis kortikosteroidas alerginėms plaučių ligoms kontroliuoti.

Pakaitalai: beklometazonas.

Konkrečių pranašumų aprašymas: gydant inhaliaciniu kortikosteroidu pasireiškia mažesnė adrenokortikoidinė supresija, o baigus gydymą funkcijos greičiau normalizuojasi, ir mažesnis sisteminis šalutinis poveikis nei taikant sisteminį kortikosteroidinį gydymą dėl mažos sisteminės absorbcijos. Inhaliaciniu būdu reikia mažesnių dozių, tokiu būdu pasiekiama didelė veikliosios medžiagos vietinė koncentracija ir didesnis veiksmingumas. Ypač tinka lengvos ar vidutinio sunkumo eigos ligoms kontroliuoti ir taikant ilgalaikį palaikomąjį gydymą. Siekiant titravimo būdu nustatyti klinikiniu atsaku grindžiamą dozę ir optimaliai kontroliuoti ligą be beklometazono reikalingos papildomos stipresnio poveikio ir įvairios veikimo trukmės medžiagos. Budezonidas pagal poveikio stiprumą yra tarpinis vaistas tarp beklometazono ir flutikazono.

Flutikazonas

Paskirtis: inhaliacinis kortikosteroidas alerginėms plaučių ligoms kontroliuoti.

Pakaitalai: beklometazonas.

Konkrečių pranašumų aprašymas: gydant inhaliaciniu kortikosteroidu pasireiškia mažesnė adrenokortikoidinė supresija su staigiu rikošeto efektu, o baigus gydymą funkcijos greičiau normalizuojasi, ir sisteminis šalutinis poveikis mažesnis nei taikant sisteminį kortikosteroidinį gydymą dėl mažos sisteminės absorbcijos. Inhaliaciniu būdu pasiekiama didelė veikliosios medžiagos vietinė koncentracija ir didesnis veiksmingumas. Ypač tinka lengvos ar vidutiniosunkumo eigos ligoms kontroliuoti ir taikant ilgalaikį palaikomąjį gydymą. Siekiant titravimo būdu nustatyti klinikiniu atsaku grindžiamą dozę ir optimaliai kontroliuoti ligą be beklometazono reikalingos papildomos stipresnio poveikio ir įvairios veikimo trukmės medžiagos. Flutikazono poveikio stiprumas yra 50 % didesnis nei beklometazono, o jo pusperiodis yra ilgesnis (6 val. palyginti su 2,8 val.), jis tinkamesnis gydant rimtesnius atvejus ar kai gydymas nėra veiksmingas.

Ipratropiumo bromidas

Paskirtis: bronchodiliacija.

Pakaitalai: nenustatyta.

Konkrečių pranašumų aprašymas: anticholinerginis poveikis. Būtinas kaip gydymo alternatyva, nes kai kuriais atvejais yra veiksmingesnis negu β-agonistai.

Oksimetazolinas

Paskirtis: nosies edemai gydyti.

Pakaitalai: fenilefrinas.

Konkrečių pranašumų aprašymas: α-adrenoreceptorių agonistas, pasižymintis stipriu vazokonstrikciniu poveikiu, jam teikiama pirmenybė vietoj fenilefrino dėl ilgesnės veikimo trukmės.

Vaistai nuo pirmuonių

 

Izometamidis

Paskirtis: pirmuonių sukeltam arklinių šeimos gyvūnų mieloencefalitui gydyti.

Pakaitalai: pirimetaminas.

Konkrečių pranašumų aprašymas: sukėlėjai kartais yra atsparūs gydymui pirimetaminu, todėl reikalingas pakaitinis vaistas.

Ponazurilas

Paskirtis: pirmuonių (Sarcocystis neurona) sukeltam arklinių šeimos gyvūnų mielitui gydyti.

Pakaitalai: izometamidis, pirimetaminas.

Konkrečių pranašumų aprašymas: veikimo būdas kitoks nei kitų patvirtintų medžiagų, tinkamas naudoti, kai liga nepasiduoda kitų rūšių gydymui. Mažesnė šalutinio poveikio (diarėjos) rizika, palyginti su gydymu pirimetaminu/sulfonamidu; klinikinis poveikis didesnis nei izometamidio ir pirimetamino.

Pirimetaminas

Paskirtis: pirmuonių sukeltam arklinių šeimos gyvūnų mieloencefalitui gydyti.

Pakaitalai: izometamidis.

Konkrečių pranašumų aprašymas: mažiausiai 75 % atvejų gydymas būna sėkmingas, jeigu naudojamas kartu su sulfonamidu sulfadiazinu.

Oftalmologiniai vaistai

Akių opaligė

Acikloviras

Paskirtis: akių opaligei gydyti (priešvirusinis vaistas). Vietiniam naudojimui.

Pakaitalai: idoksuridinas.

Konkrečių pranašumų aprašymas: nustatyta, kad acikloviras ir idoksuridinas yra vienodai veiksmingi gydant opinį herpinį keratitą.

Idoksuridinas

Paskirtis: akių opaligei gydyti (priešvirusinis vaistas). Vietiniam naudojimui.

Pakaitalai: acikloviras.

Konkrečių pranašumų aprašymas: nustatyta, kad acikloviras ir idoksuridinas yra vienodai veiksmingi gydant opinį herpinį keratitą.

Glaukoma

Fenilefrinas

Paskirtis: glaukomai, epiforai, nosies edemai ir blužnies sekvestracijai gydyti.

Pakaitalai: tropikamidas (glaukomai gydyti), kitiems atvejams nenustatyta.

Konkrečių pranašumų aprašymas: nustatyta, kad fenilefrinas ir tropikamidas yra vienodai veiksmingi gydant glaukomą.

Tropikamidas

Paskirtis: glaukomai gydyti. Vietiniam naudojimui.

Pakaitalai: fenilefrinas.

Konkrečių pranašumų aprašymas: nustatyta, kad fenilefrinas ir tropikamidas yra vienodai veiksmingi gydant glaukomą.

Dorzolamidas

Paskirtis: glaukomai gydyti. Vietiniam naudojimui.

Pakaitalai: latanoprostas, timololio maleatas.

Konkrečių pranašumų aprašymas: specifinis vaisto kaip karboanhidrazės inhibitoriaus veikimo būdas. Svarbi gydymo alternatyva.

Latanoprostas

Paskirtis: glaukomai gydyti. Vietiniam naudojimui.

Pakaitalai: dorzolamidas, timololio maleatas.

Konkrečių pranašumų aprašymas: specifinis vaisto kaip prostaglandino F2α-analogo veikimo būdas. Svarbi gydymo alternatyva.

Timololio maleatas

Paskirtis: glaukomai gydyti. Vietiniam naudojimui.

Pakaitalai: dorzolamidas, latanoprostas.

Konkrečių pranašumų aprašymas: dėl specifinio vaisto kaip neselektyvaus beta-adrenerginių receptorių blokatoriaus veikimo būdo sukeliama vazokonstrikcija, dėl to sumažėja vandeninio skysčio kiekis. Svarbi gydymo alternatyva.

Ciklosporinas A

Paskirtis: imunosupresantas, naudojamas autoimuninėms akių ligoms gydyti.

Pakaitalai: nenustatyta.

Konkrečių pranašumų aprašymas: pakaitalų nėra.

Ketorolakas

Paskirtis: akių skausmui ir uždegimui malšinti, nesteroidinis vaistas nuo uždegimo, akių lašai, vietiniam naudojimui.

Pakaitalai: nenustatyta.

Konkrečių pranašumų aprašymas: klinikinė ketorolako naudojimo patirtis yra didžiausia, palyginti su kitomis galimomis būtinomis medžiagomis.

Ofloksacinas

Paskirtis: akių infekcijos, atsparios įprastiniams akių ligoms gydyti skirtiems antibiotikams.

Pakaitalai: nenustatyta.

Konkrečių pranašumų aprašymas: klinikinė ofloksacino naudojimo patirtis yra didžiausia, palyginti su kitomis galimomis būtinomis medžiagomis. Palyginti su įprastiniais akių ligoms gydyti skirtais antibiotikais, ofloksacinas turėtų būti naudojamas tik kaip rezervinis antibiotikas atskirais atvejais.

Fluoresceinas

Paskirtis: diagnostinė priemonė ragenos išopėjimui nustatyti, vietiniam naudojimui.

Pakaitalai: „Rose Bengal“.

Konkrečių pranašumų aprašymas: „Rose Bengal“ pasižymi tam tikru antivirusiniu poveikiu, o fluoresceinas neturi žymaus poveikio virusų replikacijai. Todėl „Rose Bengal“ naudojimas diagnostikos tikslais prieš išskiriant virusinę kultūrą gali trukdyti gauti teigiamą rezultatą. Dėl to fluoresceinas yra pirmo naudojimo diagnostinė priemonė, kai planuojama išskirti virusinę kultūrą.

„Rose Bengal“

Paskirtis: diagnostinė priemonė ankstyvam ragenos išopėjimui nustatyti, vietiniam naudojimui.

Pakaitalai: fluoresceinas.

Konkrečių pranašumų aprašymas: „Rose Bengal“ yra pirmo naudojimo diagnostinė priemonė siekiant nustatyti labai ankstyvą ragenos pažeidimą.

Hiperlipemija

 

Insulinas

Paskirtis: hiperlipemijai gydyti, derinamas su gydymu gliukoze, metabolinių sutrikimų diagnozavimas.

Pakaitalai: nenustatyta.

Konkrečių pranašumų aprašymas: pakaitalų nėra.

Grybelinės infekcijos

 

Grizeofulvinas

Paskirtis: sisteminis priešgrybelinis naudojimas. dermatofitozei gydyti.

Pakaitalai: nenustatyta.

Konkrečių pranašumų aprašymas: oraliniu būdu naudojamas grizeofulvinas gerai veikia Trichophyton, Microsporum ir Epidermophyton.

Ketokonazolis

Paskirtis: sisteminis priešgrybelinis naudojimas. grybelinės kilmės plaučių uždegimo ir oro maišų mikozei gydyti.

Pakaitalai: nenustatyta.

Konkrečių pranašumų aprašymas: klinikinė ketokonazolio naudojimo patirtis yra didžiausia, palyginti su kitomis galimomis būtinomis medžiagomis.

Mikonazolis

Paskirtis: grybelinėms akių infekcijoms gydyti.

Pakaitalai: nenustatyta.

Konkrečių pranašumų aprašymas: vietiniam naudojimui pažeistos akies paviršiuje, pasižymi platesnio spektro priešgrybeliniu poveikiu ir (arba) mažesniu dirginančiu poveikiu nei kitos priešgrybelinės medžiagos.

Nistatinas

Paskirtis: mieliagrybių sukeltoms akių ir lytinių takų infekcijoms gydyti.

Pakaitalai: nenustatyta.

Konkrečių pranašumų aprašymas: specifiškai veikia infekciją sukėlusius mieliagrybius.

Diagnostinis vizualizavimas

 

Radiofarmacinis preparatas Tc99m

Paskirtis: scintigrafija.

Pakaitalai: nenustatyta.

Konkrečių pranašumų aprašymas: jautriausias diagnostinio vizualizavimo metodas, leidžiantis diagnozuoti ankstyvą kaulų patologiją ir lūžius, jautresnis už radioterapiją. Leidžia atlikti kiekybinę analizę ir vizualizuoti radioterapijos metodu nepastebimas sritis. Labai svarbus vizualizavimo metodas, užtikrinantis sportinių arklių gerovę, nes leidžia anksti aptikti sužeidimus ir išvengti labai sunkių lūžių. Dėl trumpo Tc99m pusperiodžio (6,01 val.) radioaktyvumo aptikimo lygio arkliuose išnykimo laikotarpis yra spartus (< 72 val.).

Kita

 

Karbamazepinas

Paskirtis: galvos kratymo sindromas (angl. „headshaking syndrome“).

Pakaitalai: nenustatyta.

Konkrečių pranašumų aprašymas: karbamazepinas pasižymi antikonvulsiniu poveikiu, yra natrio kanalų blokatorius. Daugiausia naudojamas trigeminei neuralgijai (galvos kratymo sindromui) gydyti ir diagnozei patvirtinti.

Ciproheptadinas

Paskirtis: galvos kratymo sindromas (angl. „headshaking syndrome“).

Pakaitalai: nenustatyta.

Konkrečių pranašumų aprašymas: antihistamininiu vaistu ciproheptadinu veiksmingai gydomi arkliai, kuriems dėl reakcijos į šviesą pasireiškia galvos kratymo sindromo požymių. Be antihistamininio poveikio ciproheptadinas pasižymi ir anticholinerginiu poveikiu, yra 5-hidroksitriptamino (serotonino) antagonistas. Pradėjus gydymą ciproheptadinu paprastai simptomai praeina per 24 val., o baigus gydymą dažnai per 24 val. vėl atsinaujina. Kiti antihistamininiai vaistai nėra veiksmingi gydant galvos kratymo sindromą.

Domperidonas

Paskirtis: kumelių agalaktijai gydyti.

Pakaitalai: nenustatyta.

Konkrečių pranašumų aprašymas: dopamino antagonistas skatina prolaktino gamybą.

Oksitocinas nėra tinkamas pakaitalas, nes jis skatina pieno nutekėjimą, bet neskatina pieno gamybos, kurios skatinimas ir yra gydymo domperidonu tikslas. Be to, naudojant oksitociną didelėmis dozėmis jis gali sukelti pilvo skausmus.

Gabapentinas

Paskirtis: neuropatinis skausmas.

Pakaitalai: buprenorfinas, fentanilis, morfinas ir petidinas.

Konkrečių pranašumų aprašymas: veikimo būdas ir veikimo vieta kitokia nei patvirtintų pakaitinių medžiagų. GABA tipo medžiaga, blokuojanti kalcio kanalus ir neleidžianti susidaryti naujoms sinapsėms. Nauja neuropatinio skausmo gydymo priemonė; turima duomenų, kad suteikia papildomos klinikinės naudos malšinant neuropatinį skausmą, pvz., pėdų skausmą, laminito sukeltą skausmą ir pilvo skausmą.

Hidroksietilkrakmolas

Paskirtis: volemijos korekcija naudojant koloidą.

Pakaitalai: nenustatyta.

Konkrečių pranašumų aprašymas: praktiškas ir lengvai prieinamas kraujo ar plazmos pakaitalas.

Imipraminas

Paskirtis: farmakologiškas eržilų, kurių ejakuliacija sutrikusi, ejakuliacijos sukėlimas.

Pakaitalai: nenustatyta.

Konkrečių pranašumų aprašymas: pakaitalų nėra.

Tirotropiną atpalaiduojantis hormonas

Paskirtis: diagnostinė priemonė, naudojama skydliaukės ir hipofizės sutrikimams patvirtinti.

Pakaitalai: nenustatyta.

Konkrečių pranašumų aprašymas: pakaitalų nėra.

Bario sulfatas

Paskirtis: radiografinė kontrastinė medžiaga, naudojama stemplės ir virškinimo trakto kontrastiniams tyrimams.

Pakaitalai: nenustatyta.

Konkrečių pranašumų aprašymas: pakaitalų nėra.

Joheksolis

Paskirtis: radiografinė kontrastinė medžiaga, naudojama apatinių šlapimtakių tyrimams, artrografijai, mielografijai, sino- ar fistulografijai ir dakriocistografijai.

Pakaitalai: jopamidolis.

Konkrečių pranašumų aprašymas: nejoninė mažo osmoliškumo kontrastinė medžiaga. Joheksolis ir jopamidolis yra vienodai tinkami.

Jopamidolis

Paskirtis: radiografinė kontrastinė medžiaga, naudojama apatinių šlapimtakių tyrimams, artrografijai, mielografijai, sino- ar fistulografijai ir dakriocistografijai.

Pakaitalai: Pakaitalai.

Konkrečių pranašumų aprašymas: nejoninė mažo osmoliškumo kontrastinė medžiaga. Joheksolis ir jopamidolis yra vienodai tinkami.“


Top