EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013L0012

2013 m. gegužės 13 d. Tarybos direktyva 2013/12/ES, kuria dėl Kroatijos Respublikos stojimo adaptuojama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo

OJ L 141, 28.5.2013, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 005 P. 265 - 266

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/12/oj

28.5.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 141/28


TARYBOS DIREKTYVA 2013/12/ES

2013 m. gegužės 13 d.

kuria dėl Kroatijos Respublikos stojimo adaptuojama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Kroatijos stojimo, ypač į jos 3 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į Aktą dėl Kroatijos stojimo, ypač į jo 50 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

pagal Akto dėl Kroatijos stojimo 50 straipsnį, tais atvejais, kai dėl stojimo būtina daryti iki įstojimo dienos institucijų priimtų aktų adaptacijas ir kai būtinos adaptacijos nebuvo numatytos tame Akte dėl stojimo ar jo prieduose, Taryba, spręsdama kvalifikuota balsų dauguma dėl Komisijos pasiūlymo, šiuo tikslu turi priimti būtinus aktus, nebent pirminį aktą priėmė Komisija;

(2)

konferencijos, kurioje buvo parengta ir priimta Sutartis dėl Kroatijos stojimo, Baigiamajame akte nurodyta, kad Aukštosios Susitariančiosios Šalys pasiekė politinį susitarimą dėl institucijų priimtų aktų adaptacijų, kurias reikia padaryti atsižvelgiant į stojimą, ir prašo Tarybos ir Komisijos priimti tas adaptacijas iki įstojimo, prireikus jas papildžius ir atnaujinus atsižvelgiant į Sąjungos teisės raidą;

(3)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/27/ES (1) reikalaujama, kad valstybės narės nustatytų nacionalinius orientacinius energijos vartojimo efektyvumo tikslus, atsižvelgdamos į 2020 m. Sąjungos energijos suvartojimą;

(4)

dėl Kroatijos stojimo reikia techniškai adaptuoti prognozuotus 2020 m. Sąjungos energijos suvartojimo duomenis siekiant atsižvelgti į suvartojimą 28 valstybėse narėse. Remiantis 2007 m. prognozėmis, 2020 m. 27 valstybėse narėse turėtų būti suvartota 1 842 mln. tne pirminės energijos. Remiantis tomis pačiomis prognozėmis, 2020 m. 28 valstybėse narėse, įskaitant Kroatiją, turėtų būti suvartota 1 853 mln. tne pirminės energijos. Energijos suvartojimą sumažinus 20 %, 2020 m. būtų suvartojama 1 483 mln. tne, t. y. 370 mln. tne mažiau, nei prognozuota. Ši techninė adaptacija reikalinga, kad Direktyvą 2012/27/ES būtų galima taikyti Kroatijai;

(5)

todėl Direktyva 2012/27/ES turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyva 2012/27/ES iš dalies keičiama taip, kaip nurodyta šios direktyvos priede.

2 straipsnis

Šios direktyvos priede pateikti daliniai pakeitimai neturi poveikio Direktyvos 2012/27/ES 28 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje numatytam terminui.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja tik jei įsigalioja Sutartis dėl Kroatijos stojimo jos įsigaliojimo dieną.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2013 m. gegužės 13 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

S. COVENEY


(1)  OL L 315, 2012 11 14, p. 1.


PRIEDAS

Direktyvos 2012/27/ES 3 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies antros pastraipos a punktas pakeičiamas taip:

„a)

tai, kad 2020 m. Sąjungos energijos suvartojimas neturi viršyti 1 483 mln. tne pirminės energijos arba neturi viršyti 1 086 mln. tne galutinės energijos;“;

b)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Ne vėliau kaip 2014 m. birželio 30 d. Komisija įvertina padarytą pažangą ir tai, ar tikėtina, kad Sąjunga pasieks tai, kad 2020 m. energijos suvartojimas neviršytų 1 483 mln. tne pirminės energijos ir (arba) neviršytų 1 086 mln. tne galutinės energijos.“;

c)

3 dalies d punktas pakeičiamas taip:

„d)

palygina a–c punktų rezultatus su suvartojamu energijos kiekiu, kurio reikėtų tam, kad 2020 m. būtų pasiektas energijos suvartojimo kiekis, kuris neviršytų 1 483 mln. tne pirminės energijos ir (arba) neviršytų 1 086 mln. tne galutinės energijos.“


Top