EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0792

2012 m. rugpjūčio 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 792/2012, kuriuo nustatomos Tarybos reglamente (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą numatytų leidimų, sertifikatų ir kitų dokumentų modelių taisyklės ir iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 865/2006

OJ L 242, 7.9.2012, p. 13–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 032 P. 173 - 205

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 05/02/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/792/oj

7.9.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 242/13


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 792/2012

2012 m. rugpjūčio 23 d.

kuriuo nustatomos Tarybos reglamente (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą numatytų leidimų, sertifikatų ir kitų dokumentų modelių taisyklės ir iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 865/2006

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą (1), ypač į jo 19 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

būtina priimti Reglamentui (EB) Nr. 338/97 įgyvendinti reikalingas nuostatas ir užtikrinti visišką Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos (CITES) (toliau – Konvencija) laikymąsi;

(2)

siekiant užtikrinti vienodą Reglamento (EB) Nr. 338/97 ir 2006 m. gegužės 4 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 865/2006, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą įgyvendinimo taisykles (2), įgyvendinimą, būtina nustatyti pavyzdžius, kuriuos privalo atitikti šiuose reglamentuose numatyti leidimai, sertifikatai ir kiti dokumentai;

(3)

2010 m. kovo 13–25 d. Dohoje (Katare) vykusioje Konvencijos šalių 15-oje sesijoje buvo pakeista daug rezoliucijų, taip pat ir susijusių su leidimų ir sertifikatų suderinimu ir šaltinių kodų pakeitimais. Todėl būtina atsižvelgti į šias rezoliucijas ir atitinkamai pakeisti pavyzdžius. Pakeitimų reikia ir tam, kad minėti dokumentai būtų aiškesni jų naudotojams ir nacionalinėms administracijoms;

(4)

todėl reikia nustatyti vienodas minėtų formų naudojimo sąlygas, tam pasitelkiant pavyzdžius, nurodymus ir paaiškinimus, kurie būtų naudojami kartu su Reglamentu (EB) Nr. 865/2006;

(5)

šios vienodos sąlygos turėtų būti nustatytos vadovaujantis 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (3), 5 straipsnyje numatyta nagrinėjimo procedūra. Todėl jas būtina įtraukti į atskirą nuo Reglamento (EB) Nr. 865/2006 įgyvendinimo reglamentą;

(6)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 865/2006 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(7)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Prekybos laukine fauna ir flora komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Bendrosios nuostatos

Šiame reglamente apibūdinami Reglamente (EB) Nr. 338/97 ir Reglamente (EB) Nr. 865/2006 numatytų leidimų, sertifikatų ir kitų dokumentų formų modeliai ir techninės specifikacijos. Nustatomi šių dokumentų modeliai ir techninės specifikacijos:

1)

importo leidimų;

2)

eksporto leidimų;

3)

reeksporto sertifikatų;

4)

asmeninės nuosavybės sertifikatų;

5)

pavyzdžių rinkinių sertifikatų;

6)

pranešimų apie importą;

7)

kilnojamosios parodos sertifikatų;

8)

asmeninės nuosavybės sertifikatų ir kilnojamosios parodos sertifikatų papildomų lapų;

9)

Reglamento (EB) Nr. 338/97 5 straipsnio 2 dalies b punkte, 3 ir 4 dalyse, taip pat 8 straipsnio 3 dalyje ir 9 straipsnio 2 dalies b punkte numatytų sertifikatų;

10)

Reglamento (EB) Nr. 338/97 7 straipsnio 4 dalyje nurodytų etikečių.

2 straipsnis

Formos

1.   Importo leidimų, eksporto leidimų, reeksporto sertifikatų, asmeninės nuosavybės sertifikatų ir pavyzdžių rinkinių sertifikatų, taip pat šių dokumentų paraiškų formos turi atitikti I priede pateiktą pavyzdį, išskyrus naudojimui šalies viduje skirtas tų formų dalis.

2.   Pranešimų apie importą formos turi atitikti II priede pateiktą pavyzdį, išskyrus naudojimui šalies viduje skirtas tų formų vietas. Jose gali būti nurodytas serijos numeris.

3.   Kilnojamosios parodos sertifikatų ir šių dokumentų paraiškų formos turi atitikti III priede pateiktą pavyzdį, išskyrus naudojimui šalies viduje skirtas tų formų vietas.

4.   Asmeninės nuosavybės sertifikatų papildomi lapai ir kilnojamosios parodos sertifikatų formos turi atitikti IV priede pateiktą pavyzdį.

5.   Reglamento (EB) Nr. 338/97 5 straipsnio 2 dalies b punkte, 3 ir 4 dalyse, taip pat 8 straipsnio 3 dalyje ir 9 straipsnio 2 dalies b punkte numatytų sertifikatų ir šių sertifikatų paraiškų formos turi atitikti šio reglamento V priede pateiktą pavyzdį, išskyrus naudojimui šalies viduje skirtas tų formų vietas.

Tačiau valstybės narės gali nustatyti, kad 18 ir 19 skiltyse vietoje iš anksto atspausdinto teksto turi būti tik atitinkamas patvirtinimas ir (arba) leidimas.

6.   Reglamento (EB) Nr. 338/97 7 straipsnio 4 dalyje nurodytų etikečių forma turi atitikti šio reglamento VI priede pateiktą pavyzdį.

3 straipsnis

Formų techninės specifikacijos

1.   2 straipsnyje nurodytų formų popierius turi būti be mechaninės plaušienos, paruoštas rašyti ir sverti ne mažiau kaip 55 g/m2.

2.   2 straipsnio 1–5 dalyse nurodytų formų matmenys turi būti 210 × 297 mm (A4), o didžiausia leistina ilgio paklaida – 18 mm mažiau ir 8 mm daugiau.

3.   2 straipsnio 1 dalyje nurodytoms formoms naudojamo popieriaus spalva turi būti:

a)

balta formai Nr. 1, originalui, su rėminiu ornamentu fone, priekinėje lapo dalyje atspausdintu pilkai, kad būtų galima atpažinti mechaniniu arba cheminiu būdu padarytą klastotę;

b)

geltona formai Nr. 2, turėtojui skirtam egzemplioriui;

c)

šviesiai žalia formai Nr. 3, importo leidimo, skirto eksportuojančiai ir reeksportuojančiai šaliai, egzemplioriui arba eksporto leidimo ar reeksporto sertifikato egzemplioriui, kurį muitinė grąžina juos išdavusiai valdymo institucijai;

d)

rausva formai Nr. 4, išdavusiai institucijai skirtam egzemplioriui;

e)

balta formai Nr. 5, paraiškai.

4.   2 straipsnio 2 dalyje nurodytoms formoms naudojamo popieriaus spalva turi būti:

a)

balta formai Nr. 1, originalui;

b)

geltona formai Nr. 2, importuotojui skirtam egzemplioriui.

5.   2 straipsnio 3 ir 5 dalyje nurodytoms formoms naudojamo popieriaus spalva turi būti:

a)

geltona formai Nr. 1, originalui, su rėminiu ornamentu fone, priekinėje lapo dalyje atspausdintu pilkai, kad būtų galima atpažinti mechaniniu arba cheminiu būdu padarytą klastotę;

b)

rausva formai Nr. 2, išdavusiai institucijai skirtam egzemplioriui;

c)

balta formai Nr. 3, paraiškai.

6.   2 straipsnio 4 dalyje nurodytiems papildomiems lapams ir 2 straipsnio 6 dalyje nurodytoms etiketėms naudojamo popieriaus spalva turi būti balta.

7.   2 straipsnyje nurodytos formos spausdinamos ir pildomos viena iš oficialių Sąjungos kalbų taip, kaip nurodo kiekvienos valstybės narės valdymo institucijos. Prireikus jų turinys išverčiamas į vieną iš Konvencijos oficialių darbo kalbų.

8.   Už 2 straipsnyje nurodytų formų spausdinimą yra atsakingos valstybės narės, o 2 straipsnio 1–5 dalyse nurodytoms formoms gali būti taikoma kompiuterinė leidimų (sertifikatų) išdavimo tvarka.

4 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 865/2006 iš dalies keičiamas taip:

1)

2 ir 3 straipsniai išbraukiami;

2)

I–VI priedai išbraukiami.

5 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2012 m. rugsėjo 27 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. rugpjūčio 23 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 61, 1997 3 3, p. 1.

(2)  OL L 166, 2006 6 19, p. 1.

(3)  OL L 55, 2011 2 28, p. 13.


I PRIEDAS

Image

Nurodymai ir paaiškinimai

1.

Faktinio (re)eksportuotojo, bet ne jo tarpininko, vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas. Išduodant asmeninės nuosavybės sertifikatą, teisėto savininko vardas, pavardė ir adresas.

2.

Eksporto leidimo arba reeksporto sertifikato galiojimo laikas neturi viršyti šešių mėnesių, o importo leidimo – 12 mėnesių. Asmeninės nuosavybės sertifikato galiojimo laikas neturi viršyti trejų metų. Pasibaigus galiojimo laikui, šis dokumentas netenka galios ir yra niekinis, o jo turėtojas, nepagrįstai nedelsdamas, originalą ir visas kopijas grąžina dokumentus išdavusiai valdymo institucijai. Importo leidimas negalioja, jeigu atitinkamas CITES dokumentas iš (re)eksportuojančios šalies (re)eksportuojant buvo panaudotas pasibaigus jo galiojimo laikui arba jeigu įvežama į Sąjungą praėjus daugiau nei šešiems mėnesiams nuo šio leidimo išdavimo dienos.

3.

Faktinio importuotojo, bet ne jo tarpininko, vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas. Išduodant asmeninės nuosavybės sertifikatą – palikti tuščią.

5.

Išduodant asmeninės nuosavybės sertifikatą – palikti tuščią.

6.

Išduodanti institucija gali nurodyti vietą, kurioje turi būti laikomi gyvi A priede nurodytų rūšių egzemplioriai, išskyrus nelaisvėje užaugintus arba dirbtinai padaugintus, šiame skiltyje įrašydama apie tai išsamią informaciją. Bet koks judėjimas, išskyrus skubaus veterinarinio gydymo tikslais ir su sąlyga, kad egzemplioriai bus grąžinti tiesiai į patvirtintą jų buvimo vietą, vykdomas gavus išankstinį kompetentingos valdymo institucijos leidimą.

8.

Aprašymas turi būti kuo tikslesnis, ir jame turi būti nurodytas Reglamento (EB) Nr. 865/2006, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą įgyvendinimo taisykles, VII priede pateiktas trijų raidžių kodas.

9/10.

Naudotini Reglamento (EB) Nr. 865/2006 VII priede nurodyti kiekio ir (arba) neto masės vienetai.

11.

Įrašykite CITES priedėlio (I, II arba III), į kurio sąrašą leidimo (sertifikato) išdavimo dieną yra įtraukta konkreti rūšis, numerį.

12.

Įrašykite Reglamento (EB) Nr. 338/97 priedo (A arba B), į kurio sąrašą leidimo (sertifikato) išdavimo dieną yra įtraukta konkreti rūšis, raidę.

13.

Šaltiniui nurodyti naudokite vieną iš šių kodų:

W

Egzemplioriai, paimti iš natūralios aplinkos

R

Kontroliuojamoje aplinkoje išaugintų gyvūnų, iš natūralios aplinkos paimtų kiaušinių arba jauniklių stadijoje tais atvejais, kai jų nepaėmus jų tikimybė išgyventi iki suaugusiojo amžiaus būtų buvusi labai menka, egzemplioriai

D

A priede nurodyti gyvūnai, komerciniais tikslais užauginti nelaisvėje, naudojant į CITES sekretoriato registrą įtrauktus veiksmus, remiantis rezoliucija Konf. 12.10 (Rev. CoP15), ir A priede nurodyti augalai, komerciniais tikslais dirbtinai padauginti pagal Reglamento (EB) Nr. 865/2006 XIII skyrių, taip pat jų dalys bei išvestiniai produktai

A

A priede nurodyti augalai, dirbtinai padauginti ne komerciniais tikslais, ir B bei C prieduose nurodyti augalai, dirbtinai padauginti pagal Reglamento (EB) Nr. 865/2006 XIII skyrių, taip pat jų dalys bei išvestiniai produktai

C

Nelaisvėje užauginti gyvūnai pagal Reglamento (EB) Nr. 865/2006 XIII skyrių, taip pat jų dalys bei išvestiniai produktai

F

Gyvūnai, gimę nelaisvėje, tačiau neatitinkantys Reglamento (EB) Nr. 865/2006 XIII skyriuje nustatytų kriterijų, taip pat jų dalys ir išvestiniai produktai

I

Konfiskuoti arba sulaikyti egzemplioriai (1)

O

Ikikonvenciniai (1)

U

Šaltinis nežinomas (reikia pagrįsti)

14.

Nurodant, kokiu tikslu egzemplioriai bus (re)eksportuojami arba importuojami, naudotini šie kodai:

B

Siekiant auginti nelaisvėje arba dirbtinai padauginti

E

Švietimo tikslais

G

Botanikos sodams

H

Medžioklės trofėjai

L

Vykdant įstatymą arba teismo sprendimą

M

Medicinos tikslais (įskaitant biomedicininius tyrimus)

N

Įvedimui arba pakartotiniam įvedimui į natūralią aplinką

P

Asmeniniais tikslais

Q

Cirkams ir kilnojamosioms parodoms

S

Mokslo reikmėms

T

Komerciniai

Z

Zoologijos sodams

15–17.

Kilmės šalis – tai šalis, kurioje egzemplioriai buvo paimti iš natūralios aplinkos, gimė ir augo nelaisvėje arba buvo dirbtinai padauginti. Jei ši šalis yra trečioji šalis, 16 ir 17 skiltyse turi būti nurodyta išsami informacija apie atitinkamą leidimą. Jei egzemplioriai, kurių kilmės šalis yra Sąjungos valstybė narė, yra eksportuojami iš kitos Sąjungos valstybės narės, 15 skiltyje turi būti nurodytas tik kilmės valstybės narės pavadinimas.

18–20.

Tuo atveju, kai išduodamas reeksporto sertifikatas, paskutiniojo reeksporto šalis yra ta reeksportuojanti trečioji šalis, iš kurios egzemplioriai buvo importuoti prieš reeksportuojant juos iš Sąjungos. Išduodant importo leidimą – tai reeksportuojanti trečioji šalis, iš kurios egzemplioriai turi būti importuojami. 19 ir 20 skiltyse turi būti nurodyta išsami informacija apie atitinkamą reeksporto sertifikatą.

21.

Mokslinis pavadinimas turi būti nurodomas pagal Reglamento (EB) Nr. 865/2006 VIII priede pateiktas standartines nomenklatūros nuorodas.

23–25.

Tarnybinės žymos.

26.

Importuotojas ((re)eksportuotojas) arba jo atstovas prireikus privalo nurodyti važtaraščio arba oro transporto važtaraščio numerį.

27.

Pildo įvežimo į Sąjungą muitinės įstaiga arba atitinkamais atvejais (re)eksporto muitinės įstaiga. Įvežant originalas (forma Nr. 1) turi būti grąžinamas atitinkamos valstybės narės valdymo institucijai, o turėtojui skirtas egzempliorius (forma Nr. 2) – importuotojui. (Re)eksportuojant egzemplioriai, kuriuos muitinės įstaiga grąžina juos išdavusiai institucijai (forma Nr. 3), turi būti grąžinami atitinkamos valstybės narės valdymo institucijai, o originalas (forma Nr. 1) ir turėtojui skirtas egzempliorius (forma Nr. 2) – (re)eksportuotojui.

Image

Nurodymai ir paaiškinimai

1.

Faktinio (re)eksportuotojo, bet ne jo tarpininko, vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas. Išduodant asmeninės nuosavybės sertifikatą, teisėto savininko vardas, pavardė ir adresas.

2.

Eksporto leidimo arba reeksporto sertifikato galiojimo laikas neturi viršyti šešių mėnesių, o importo leidimo – 12 mėnesių. Asmeninės nuosavybės sertifikato galiojimo laikas neturi viršyti trejų metų. Pasibaigus galiojimo laikui, šis dokumentas netenka galios ir yra niekinis, o jo turėtojas, nepagrįstai nedelsdamas, originalą ir visas kopijas grąžina dokumentus išdavusiai valdymo institucijai. Importo leidimas negalioja, jeigu atitinkamas CITES dokumentas iš (re)eksportuojančios šalies (re)eksportuojant buvo panaudotas pasibaigus jo galiojimo laikui arba jeigu įvežama į Sąjungą praėjus daugiau nei šešiems mėnesiams nuo šio leidimo išdavimo dienos.

3.

Faktinio importuotojo, bet ne jo tarpininko, vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas. Išduodant asmeninės nuosavybės sertifikatą – palikti tuščią.

5.

Išduodant asmeninės nuosavybės sertifikatą – palikti tuščią.

6.

Išduodanti institucija gali nurodyti vietą, kurioje turi būti laikomi gyvi A priede nurodytų rūšių egzemplioriai, išskyrus nelaisvėje užaugintus arba dirbtinai padaugintus, šiame skiltyje įrašydama apie tai išsamią informaciją. Bet koks judėjimas, išskyrus skubaus veterinarinio gydymo tikslais ir su sąlyga, kad egzemplioriai bus grąžinti tiesiai į patvirtintą jų buvimo vietą, vykdomas gavus išankstinį kompetentingos valdymo institucijos leidimą.

8.

Aprašymas turi būti kuo tikslesnis, ir jame turi būti nurodytas Reglamento (EB) Nr. 865/2006, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą įgyvendinimo taisykles, VII priede pateiktas trijų raidžių kodas.

9/10.

Naudotini Reglamento (EB) Nr. 865/2006 VII priede nurodyti kiekio ir (arba) neto masės vienetai.

11.

Įrašykite CITES priedėlio (I, II arba III), į kurio sąrašą leidimo (sertifikato) išdavimo dieną yra įtraukta konkreti rūšis, numerį.

12.

Įrašykite Reglamento (EB) Nr. 338/97 priedo (A arba B), į kurio sąrašą leidimo (sertifikato) išdavimo dieną yra įtraukta konkreti rūšis, raidę.

13.

Šaltiniui nurodyti naudokite vieną iš šių kodų:

W

Egzemplioriai, paimti iš natūralios aplinkos

R

Kontroliuojamoje aplinkoje išaugintų gyvūnų, iš natūralios aplinkos paimtų kiaušinių arba jauniklių stadijoje tais atvejais, kai jų nepaėmus jų tikimybė išgyventi iki suaugusiojo amžiaus būtų buvusi labai menka, egzemplioriai

D

A priede nurodyti gyvūnai, komerciniais tikslais užauginti nelaisvėje, naudojant į CITES sekretoriato registrą įtrauktus veiksmus, remiantis rezoliucija Konf. 12.10 (Rev. CoP15), ir A priede nurodyti augalai, komerciniais tikslais dirbtinai padauginti pagal Reglamento (EB) Nr. 865/2006 XIII skyrių, taip pat jų dalys bei išvestiniai produktai

A

A priede nurodyti augalai, dirbtinai padauginti ne komerciniais tikslais, ir B bei C prieduose nurodyti augalai, dirbtinai padauginti pagal Reglamento (EB) Nr. 865/2006 XIII skyrių, taip pat jų dalys bei išvestiniai produktai

C

Nelaisvėje užauginti gyvūnai pagal Reglamento (EB) Nr. 865/2006 XIII skyrių, taip pat jų dalys bei išvestiniai produktai

F

Gyvūnai, gimę nelaisvėje, tačiau neatitinkantys Reglamento (EB) Nr. 865/2006 XIII skyriuje nustatytų kriterijų, taip pat jų dalys ir išvestiniai produktai

I

Konfiskuoti arba sulaikyti egzemplioriai (2)

O

Ikikonvenciniai (2)

U

Šaltinis nežinomas (reikia pagrįsti)

14.

Nurodant, kokiu tikslu egzemplioriai bus (re)eksportuojami arba importuojami, naudotini šie kodai:

B

Siekiant auginti nelaisvėje arba dirbtinai padauginti

E

Švietimo tikslais

G

Botanikos sodams

H

Medžioklės trofėjai

L

Vykdant įstatymą arba teismo sprendimą

M

Medicinos tikslais (įskaitant biomedicininius tyrimus)

N

Įvedimui arba pakartotiniam įvedimui į natūralią aplinką

P

Asmeniniais tikslais

Q

Cirkams ir kilnojamosioms parodoms

S

Mokslo reikmėms

T

Komerciniai

Z

Zoologijos sodams

15–17.

Kilmės šalis – tai šalis, kurioje egzemplioriai buvo paimti iš natūralios aplinkos, gimė ir augo nelaisvėje arba buvo dirbtinai padauginti. Jei ši šalis yra trečioji šalis, 16 ir 17 skiltyse turi būti nurodyta išsami informacija apie atitinkamą leidimą. Jei egzemplioriai, kurių kilmės šalis yra Sąjungos valstybė narė, yra eksportuojami iš kitos Sąjungos valstybės narės, 15 skiltyje turi būti nurodytas tik kilmės valstybės narės pavadinimas.

18–20.

Tuo atveju, kai išduodamas reeksporto sertifikatas, paskutiniojo reeksporto šalis yra ta reeksportuojanti trečioji šalis, iš kurios egzemplioriai buvo importuoti prieš reeksportuojant juos iš Sąjungos. Išduodant importo leidimą – tai reeksportuojanti trečioji šalis, iš kurios egzemplioriai turi būti importuojami. 19 ir 20 skiltyse turi būti nurodyta išsami informacija apie atitinkamą reeksporto sertifikatą.

21.

Mokslinis pavadinimas turi būti nurodomas pagal Reglamento (EB) Nr. 865/2006 VIII priede pateiktas standartines nomenklatūros nuorodas.

23–25.

Tarnybinės žymos.

26.

Importuotojas ((re)eksportuotojas) arba jo atstovas prireikus privalo nurodyti važtaraščio arba oro transporto važtaraščio numerį.

27.

Pildo įvežimo į Sąjungą muitinės įstaiga arba atitinkamais atvejais (re)eksporto muitinės įstaiga. Įvežant originalas (forma Nr. 1) turi būti grąžinamas atitinkamos valstybės narės valdymo institucijai, o turėtojui skirtas egzempliorius (forma Nr. 2) – importuotojui. (Re)eksportuojant egzemplioriai, kuriuos muitinės įstaiga grąžina juos išdavusiai institucijai (forma Nr. 3), turi būti grąžinami atitinkamos valstybės narės valdymo institucijai, o originalas (forma Nr. 1) ir turėtojui skirtas egzempliorius (forma Nr. 2) – (re)eksportuotojui.

Image

Nurodymai ir paaiškinimai

1.

Faktinio (re)eksportuotojo, bet ne jo tarpininko, vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas. Išduodant asmeninės nuosavybės sertifikatą, teisėto savininko vardas, pavardė ir adresas.

2.

Eksporto leidimo arba reeksporto sertifikato galiojimo laikas neturi viršyti šešių mėnesių, o importo leidimo – 12 mėnesių. Asmeninės nuosavybės sertifikato galiojimo laikas neturi viršyti trejų metų. Pasibaigus galiojimo laikui, šis dokumentas netenka galios ir yra niekinis, o jo turėtojas, nepagrįstai nedelsdamas, originalą ir visas kopijas grąžina dokumentus išdavusiai valdymo institucijai. Importo leidimas negalioja, jeigu atitinkamas CITES dokumentas iš (re)eksportuojančios šalies (re)eksportuojant buvo panaudotas pasibaigus jo galiojimo laikui arba jeigu įvežama į Sąjungą praėjus daugiau nei šešiems mėnesiams nuo šio leidimo išdavimo dienos.

3.

Faktinio importuotojo, bet ne jo tarpininko, vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas. Išduodant asmeninės nuosavybės sertifikatą – palikti tuščią.

5.

Išduodant asmeninės nuosavybės sertifikatą – palikti tuščią.

6.

Išduodanti institucija gali nurodyti vietą, kurioje turi būti laikomi gyvi A priede nurodytų rūšių egzemplioriai, išskyrus nelaisvėje užaugintus arba dirbtinai padaugintus, šiame skiltyje įrašydama apie tai išsamią informaciją. Bet koks judėjimas, išskyrus skubaus veterinarinio gydymo tikslais ir su sąlyga, kad egzemplioriai bus grąžinti tiesiai į patvirtintą jų buvimo vietą, vykdomas gavus išankstinį kompetentingos valdymo institucijos leidimą.

8.

Aprašymas turi būti kuo tikslesnis, ir jame turi būti nurodytas Reglamento (EB) Nr. 865/2006, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą įgyvendinimo taisykles, VII priede pateiktas trijų raidžių kodas.

9/10.

Naudotini Reglamento (EB) Nr. 865/2006 VII priede nurodyti kiekio ir (arba) neto masės vienetai.

11.

Įrašykite CITES priedėlio (I, II arba III), į kurio sąrašą leidimo (sertifikato) išdavimo dieną yra įtraukta konkreti rūšis, numerį.

12.

Įrašykite Reglamento (EB) Nr. 338/97 priedo (A arba B), į kurio sąrašą leidimo (sertifikato) išdavimo dieną yra įtraukta konkreti rūšis, raidę.

13.

Šaltiniui nurodyti naudokite vieną iš šių kodų:

W

Egzemplioriai, paimti iš natūralios aplinkos

R

Kontroliuojamoje aplinkoje išaugintų gyvūnų, iš natūralios aplinkos paimtų kiaušinių arba jauniklių stadijoje tais atvejais, kai jų nepaėmus jų tikimybė išgyventi iki suaugusiojo amžiaus būtų buvusi labai menka, egzemplioriai

D

A priede nurodyti gyvūnai, komerciniais tikslais užauginti nelaisvėje, naudojant į CITES sekretoriato registrą įtrauktus veiksmus, remiantis rezoliucija Konf. 12.10 (Rev. CoP15), ir A priede nurodyti augalai, komerciniais tikslais dirbtinai padauginti pagal Reglamento (EB) Nr. 865/2006 XIII skyrių, taip pat jų dalys bei išvestiniai produktai

A

A priede nurodyti augalai, dirbtinai padauginti ne komerciniais tikslais, ir B bei C prieduose nurodyti augalai, dirbtinai padauginti pagal Reglamento (EB) Nr. 865/2006 XIII skyrių, taip pat jų dalys bei išvestiniai produktai

C

Nelaisvėje užauginti gyvūnai pagal Reglamento (EB) Nr. 865/2006 XIII skyrių, taip pat jų dalys bei išvestiniai produktai

F

Gyvūnai, gimę nelaisvėje, tačiau neatitinkantys Reglamento (EB) Nr. 865/2006 XIII skyriuje nustatytų kriterijų, taip pat jų dalys ir išvestiniai produktai

I

Konfiskuoti arba sulaikyti egzemplioriai (3)

O

Ikikonvenciniai (3)

U

Šaltinis nežinomas (reikia pagrįsti)

14.

Nurodant, kokiu tikslu egzemplioriai bus (re)eksportuojami arba importuojami, naudotini šie kodai:

B

Siekiant auginti nelaisvėje arba dirbtinai padauginti

E

Švietimo tikslais

G

Botanikos sodams

H

Medžioklės trofėjai

L

Vykdant įstatymą arba teismo sprendimą

M

Medicinos tikslais (įskaitant biomedicininius tyrimus)

N

Įvedimui arba pakartotiniam įvedimui į natūralią aplinką

P

Asmeniniais tikslais

Q

Cirkams ir kilnojamosioms parodoms

S

Mokslo reikmėms

T

Komerciniai

Z

Zoologijos sodams

15–17.

Kilmės šalis – tai šalis, kurioje egzemplioriai buvo paimti iš natūralios aplinkos, gimė ir augo nelaisvėje arba buvo dirbtinai padauginti. Jei ši šalis yra trečioji šalis, 16 ir 17 skiltyse turi būti nurodyta išsami informacija apie atitinkamą leidimą. Jei egzemplioriai, kurių kilmės šalis yra Sąjungos valstybė narė, yra eksportuojami iš kitos Sąjungos valstybės narės, 15 skiltyje turi būti nurodytas tik kilmės valstybės narės pavadinimas.

18–20.

Tuo atveju, kai išduodamas reeksporto sertifikatas, paskutiniojo reeksporto šalis yra ta reeksportuojanti trečioji šalis, iš kurios egzemplioriai buvo importuoti prieš reeksportuojant juos iš Sąjungos. Išduodant importo leidimą – tai reeksportuojanti trečioji šalis, iš kurios egzemplioriai turi būti importuojami. 19 ir 20 skiltyse turi būti nurodyta išsami informacija apie atitinkamą reeksporto sertifikatą.

21.

Mokslinis pavadinimas turi būti nurodomas pagal Reglamento (EB) Nr. 865/2006 VIII priede pateiktas standartines nomenklatūros nuorodas.

23–25.

Tarnybinės žymos.

26.

Importuotojas ((re)eksportuotojas) arba jo atstovas prireikus privalo nurodyti važtaraščio arba oro transporto važtaraščio numerį.

27.

Pildo įvežimo į Sąjungą muitinės įstaiga arba atitinkamais atvejais (re)eksporto muitinės įstaiga. Įvežant originalas (forma Nr. 1) turi būti grąžinamas atitinkamos valstybės narės valdymo institucijai, o turėtojui skirtas egzempliorius (forma Nr. 2) – importuotojui. (Re)eksportuojant egzemplioriai, kuriuos muitinės įstaiga grąžina juos išdavusiai institucijai (forma Nr. 3), turi būti grąžinami atitinkamos valstybės narės valdymo institucijai, o originalas (forma Nr. 1) ir turėtojui skirtas egzempliorius (forma Nr. 2) – (re)eksportuotojui.

Image

Image

Nurodymai ir paaiškinimai

1.

Faktinio (re)eksportuotojo, bet ne jo tarpininko, vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas. Išduodant asmeninės nuosavybės sertifikatą, teisėto savininko vardas, pavardė ir adresas.

2.

Netaikoma.

3.

Faktinio importuotojo, bet ne jo tarpininko, vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas. Išduodant asmeninės nuosavybės sertifikatą – palikti tuščią.

5.

Išduodant asmeninės nuosavybės sertifikatą – palikti tuščią.

6.

Paraiškos formoje pildoma tik tuo atveju, jeigu tai yra A priede nurodytų rūšių gyvi egzemplioriai, išskyrus nelaisvėje užaugintus arba dirbtinai padaugintus.

8.

Aprašymas turi būti kuo tikslesnis, ir jame turi būti nurodytas Reglamento (EB) Nr. 865/2006, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą įgyvendinimo taisykles, VII priede pateiktas trijų raidžių kodas.

9/10.

Naudotini Reglamento (EB) Nr. 865/2006 VII priede nurodyti kiekio ir (arba) neto masės vienetai.

11.

Įrašykite CITES priedėlio (I, II arba III), į kurio sąrašą paraiškos dėl leidimo (sertifikato) pateikimo dieną yra įtraukta konkreti rūšis, numerį.

12.

Įrašykite Reglamento (EB) Nr. 338/97 priedo (A, B arba C), į kurio sąrašą paraiškos pateikimo dieną yra įtraukta konkreti rūšis, raidę.

13.

Šaltiniui nurodyti naudokite vieną iš šių kodų:

W

Egzemplioriai, paimti iš natūralios aplinkos

R

Kontroliuojamoje aplinkoje išaugintų gyvūnų, iš natūralios aplinkos paimtų kiaušinių arba jauniklių stadijoje tais atvejais, kai jų nepaėmus jų tikimybė išgyventi iki suaugusiojo amžiaus būtų buvusi labai menka, egzemplioriai

D

A priede nurodyti gyvūnai, komerciniais tikslais užauginti nelaisvėje, naudojant į CITES sekretoriato registrą įtrauktus veiksmus, remiantis rezoliucija Konf. 12.10 (Rev. CoP15), ir A priede nurodyti augalai, komerciniais tikslais dirbtinai padauginti pagal Reglamento (EB) Nr. 865/2006 XIII skyrių, taip pat jų dalys bei išvestiniai produktai

A

A priede nurodyti augalai, dirbtinai padauginti ne komerciniais tikslais, ir B bei C prieduose nurodyti augalai, dirbtinai padauginti pagal Reglamento (EB) Nr. 865/2006 XIII skyrių, taip pat jų dalys bei išvestiniai produktai

C

Nelaisvėje užauginti gyvūnai pagal Reglamento (EB) Nr. 865/2006 XIII skyrių, taip pat jų dalys bei išvestiniai produktai

F

Gyvūnai, gimę nelaisvėje, tačiau neatitinkantys Reglamento (EB) Nr. 865/2006 XIII skyriuje nustatytų kriterijų, taip pat jų dalys ir išvestiniai produktai

I

Konfiskuoti arba sulaikyti egzemplioriai (4)

O

Ikikonvenciniai (4)

U

Šaltinis nežinomas (turi būti pateisinta)

14.

Nurodant, kokiu tikslu egzemplioriai bus (re)eksportuojami arba importuojami, naudotini šie kodai:

B

Siekiant auginti nelaisvėje arba dirbtinai padauginti

E

Švietimo tikslais

G

Botanikos sodams

H

Medžioklės trofėjai

L

Vykdant įstatymą arba teismo sprendimą

M

Medicinos tikslais (įskaitant biomedicininius tyrimus)

N

Įvedimui arba pakartotiniam įvedimui į natūralią aplinką

P

Asmeniniais tikslais

Q

Cirkams ir kilnojamosioms parodoms

S

Mokslo reikmėms

T

Komerciniai

Z

Zoologijos sodams

15–17.

Kilmės šalis – tai šalis, kurioje egzemplioriai buvo paimti iš natūralios aplinkos, gimė ir buvo išauginti nelaisvėje arba buvo dirbtinai padauginti. Jei ši šalis yra trečioji šalis, 16 ir 17 skiltyse turi būti nurodyta išsami informacija apie atitinkamą leidimą. Jei egzemplioriai, kurių kilmės šalis yra Sąjungos valstybė narė, yra eksportuojami iš kitos Sąjungos valstybės narės, 15 skiltyje turi būti nurodytas tik kilmės valstybės narės pavadinimas.

18–20.

Tuo atveju, kai išduodamas reeksporto sertifikatas, paskutiniojo reeksporto šalis yra ta reeksportuojanti trečioji šalis, iš kurios egzemplioriai buvo importuoti prieš reeksportuojant juos iš Sąjungos. Išduodant importo leidimą – tai reeksportuojanti trečioji šalis, iš kurios egzemplioriai turi būti importuojami. 19 ir 20 skiltyse turi būti nurodyta išsami informacija apie atitinkamą reeksporto sertifikatą.

21.

Mokslinis pavadinimas turi atitikti Reglamento (EB) Nr. 865/2006 VIII priede pateiktas standartines nomenklatūros nuorodas.

23.

Pateikite kuo daugiau informacijos ir pagrįskite, kodėl nepateikiate pirmiau reikalaujamos informacijos (jei nepateikėte).


(1)  Naudoti tik kartu su kito šaltinio kodu.

(2)  Naudoti tik kartu su kito šaltinio kodu.

(3)  Naudoti tik kartu su kito šaltinio kodu.

(4)  Naudoti tik kartu su kito šaltinio kodu.


II PRIEDAS

Image

Nurodymai ir paaiškinimai

1.

Importuotojo, bet ne jo įgaliotojo atstovo vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas.

4.

Kilmės šalis – tai šalis, kurioje egzemplioriai buvo paimti iš natūralios aplinkos, gimė ir augo nelaisvėje arba buvo dirbtinai padauginti.

5.

Pildoma tik tuomet, jei šalis, iš kurios importuojami egzemplioriai, nėra kilmės šalis.

6.

Aprašymas turi būti kuo tikslesnis.

9.

Turi būti nurodomi tik Reglamento (EB) Nr. 338/97 C arba D prieduose išvardyti moksliniai pavadinimai.

10.

CITES III priedėlyje išvardytoms rūšims nurodyti įrašykite III.

12.

Įrašykite Reglamento (EB) Nr. 338/97 priedo, į kurio sąrašą leidimo/sertifikato išdavimo dieną yra įtraukta konkreti rūšis, raidę (C arba D).

13.

Muitinės įstaigai, per kurią minimi egzemplioriai įvežami į Sąjungą, importuotojas turi pateikti pasirašytą originalą (forma Nr. 1) ir importuotojui skirtą egzempliorių (forma Nr. 2), prireikus kartu su CITES III priedėlio dokumentais, gautais iš (re)eksportuojančios šalies.

14.

Muitinės įstaiga importuotojo šalies valdymo institucijai išsiunčia antspaudu patvirtintą originalą (forma Nr. 1), o importuotojui arba jo įgaliotajam atstovui grąžina antspaudu patvirtintą importuotojui skirtą egzempliorių (forma Nr. 2).

Image

Nurodymai ir paaiškinimai

1.

Importuotojo, bet ne jo įgaliotojo atstovo vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas.

4.

Kilmės šalis – tai šalis, kurioje egzemplioriai buvo paimti iš natūralios aplinkos, gimė ir augo nelaisvėje arba buvo dirbtinai padauginti.

5.

Pildoma tik tuomet, jei šalis, iš kurios importuojami egzemplioriai, nėra kilmės šalis.

6.

Aprašymas turi būti kuo tikslesnis.

9.

Mokslinis pavadinimas turi būti toks, koks naudojamas Reglamento (EB) Nr. 338/97 C arba D priede.

10.

CITES III priedėlyje išvardytoms rūšims nurodyti įrašykite III.

12.

Įrašykite Reglamento (EB) Nr. 338/97 priedo, į kurio sąrašą leidimo arba sertifikato išdavimo dieną yra įtraukta konkreti rūšis, raidę (C arba D).

13.

Muitinės įstaigai, per kurią minimi egzemplioriai įvežami į Sąjungą, importuotojas turi pateikti pasirašytą originalą (forma Nr. 1) ir importuotojui skirtą egzempliorių (forma Nr. 2), prireikus kartu su CITES III priedėlio dokumentais, gautais iš (re)eksportuojančios šalies.

14.

Muitinės įstaiga importuotojo šalies valdymo institucijai išsiunčia antspaudu patvirtintą originalą (forma Nr. 1), o importuotojui arba jo įgaliotajam atstovui grąžina antspaudu patvirtintą importuotojui skirtą egzempliorių (forma Nr. 2).


III PRIEDAS

Image

Nurodymai ir paaiškinimai

1.

Išduodanti valdymo institucija kiekvienam sertifikatui turėtų suteikti atskirą numerį.

2.

Dokumento galiojimo laikas negali būti ilgesnis nei treji metai. Jei kilnojamosios parodos kilmės šalis yra trečioji šalis, galiojimo laikas turi būti ne ilgesnis nei nurodytas atitinkamame trečiosios šalies sertifikate.

3.

Įrašykite egzemplioriaus, dėl kurio išduodamas sertifikatas, savininko vardą ir pavardę, nuolatinį adresą ir šalį. Sertifikatas be savininko parašo negalioja.

4.

Ant formos turėtų būti iš anksto atspausdintas išduodančios valdymo institucijos pavadinimas, adresas ir šalis.

5.

Ši skiltis atspausdinama iš anksto ir yra skirta parodyti, kad sertifikatas galioja daugkartiniams egzemplioriaus pervežimams per sieną kartu su paroda ir tik demonstravimo tikslais, suteikia teisę egzempliorius viešai demonstruoti pagal Reglamento (EB) Nr. 338/97 8 straipsnio 3 dalį, ir tai reiškia, kad sertifikato negalima paimti – jis turi likti kartu su egzemplioriumi (pas savininką). Be to, ši skiltis gali būti naudojama pateisinimams dėl tam tikros informacijos nebuvimo pateikti.

6.

Ši skiltis atspausdinama iš anksto ir yra skirta parodyti, kad leidžiama pervežti per sieną į bet kurią šalį, jei šis sertifikatas yra priimtinas pagal tų šalių įstatymus.

7.

Šioje skiltyje iš anksto atspausdinamas Q simbolis, skirtas cirkams ir kilnojamosioms parodoms.

8.

Prireikus nurodykite 19 skiltyje uždėto apsauginio spaudo numerį.

9.

Mokslinis pavadinimas turi būti nurodomas pagal standartines nomenklatūros nuorodas, nurodytas Reglamento (EB) Nr. 865/2006, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą įgyvendinimo taisykles, VIII priede.

10.

Kaip galima tiksliau apibūdinkite egzempliorių, dėl kurio išduodamas sertifikatas, nurodydami atpažinimo žymes (žymenas, žiedus, išskirtines žymes ir pan.), pagal kurias šalies, į kurią atvyksta paroda, valdymo institucijos galėtų įsitikinti, kad sertifikatas išduotas būtent dėl to egzemplioriaus. Jei galima, išduodant sertifikatą įrašoma lytis ir amžius.

11.

Nurodykite bendrą egzempliorių kiekį. Sertifikatą išduodant gyviems gyvūnams, paprastai tai yra vienetas. Jei egzempliorių yra daugiau nei vienas, įrašykite „žr. pridėtą aprašą“.

12.

Įrašykite Konvencijos priedėlio (I, II arba III), į kurio sąrašą sertifikato išdavimo dieną yra įtraukta konkreti rūšis, numerį.

13.

Įrašykite Reglamento (EB) Nr. 338/97 priedo (A, B arba C), į kurio sąrašą sertifikato išdavimo dieną yra įtraukta konkreti rūšis, raidę.

14.

Šaltiniui nurodyti naudokite vieną iš toliau nurodytų kodų. Šis sertifikatas negali būti išduodamas dėl egzempliorių, kurių šaltinio kodai yra W, R, F arba U, nebent egzemplioriai buvo įsigyti Sąjungoje arba įvežti į ją prieš pradedant Konvencijos I, II arba III priedėlyje, Reglamento (EEB) Nr. 3626/82 C priede arba Reglamento (EB) Nr. 338/97 A, B ir C prieduose išvardytoms rūšims taikyti joms skirtas nuostatas.

W

Egzemplioriai, paimti iš natūralios aplinkos

R

Kontroliuojamoje aplinkoje išaugintų gyvūnų, iš natūralios aplinkos paimtų kiaušinių arba jauniklių stadijoje tais atvejais, kai jų nepaėmus jų tikimybė išgyventi iki suaugusiojo amžiaus būtų buvusi labai menka, egzemplioriai

A

A priede nurodyti augalai, dirbtinai padauginti ne komerciniais tikslais, ir B bei C prieduose nurodyti augalai, dirbtinai padauginti pagal Reglamento (EB) Nr. 865/2006 XIII skyrių, taip pat jų dalys bei išvestiniai produktai

C

Nelaisvėje užauginti gyvūnai pagal Reglamento (EB) Nr. 865/2006 XIII skyrių, taip pat jų dalys bei išvestiniai produktai

F

Gyvūnai, gimę nelaisvėje, tačiau neatitinkantys Reglamento (EB) Nr. 865/2006 XIII skyriuje nustatytų kriterijų, taip pat jų dalys ir išvestiniai produktai

U

Šaltinis nežinomas (turi būti pateisinta)

O

Ikikonvenciniai (gali būti naudojamas kartu su bet kuriuo kitu kodu).

15/16.

Kilmės šalis – tai šalis, kurioje egzemplioriai buvo paimti iš natūralios aplinkos, gimė ir augo nelaisvėje arba buvo dirbtinai padauginti. Jei ši šalis yra trečioji šalis, 16 skiltyje turi būti nurodyta išsami informacija apie atitinkamą leidimą. Jei egzemplioriai, kurių kilmės šalis yra Sąjungos valstybė narė, yra eksportuojami iš kitos Bendrijos valstybės narės, 15 skiltyje turi būti nurodytas tik kilmės valstybės narės pavadinimas.

17.

Šioje skiltyje turi būti nurodytas parodos registracijos numeris.

18.

Įrašykite tik tų egzempliorių įsigijimo datą, kurie buvo įsigyti Sąjungoje arba įvežti į ją prieš pradedant Konvencijos I, II arba III priedėlyje, Reglamento (EEB) Nr. 3626/82 C priede arba Reglamento (EB) Nr. 338/97 A, B ir C prieduose išvardytoms rūšims taikyti joms skirtas nuostatas.

19.

Pildo sertifikatą išduodantis pareigūnas. Sertifikatą gali išduoti tik tos šalies valdymo institucija, kurioje paroda yra suformuota, ir tik tuomet, kai parodos savininkas toje valdymo institucijoje įregistruoja visus egzemplioriaus duomenis. Kai paroda suformuojama trečiojoje šalyje, sertifikatą gali išduoti tik šalies, į kurią pirmiausia atkeliauja paroda, valdymo institucija. Dokumentą išduodantis pareigūnas privalo įrašyti savo vardą ir pavardę. Antspaudas, parašas ir prireikus apsauginio spaudo numeris turi būti lengvai įskaitomi.

20.

Šioje skiltyje gali būti pateikiamos nuorodos į šalies įstatymus arba kitos ypatingos papildomos sąlygos, kurias pervežimui per sieną nustato valdymo institucija.

21.

Šioje skiltyje iš anksto atspausdinama nuoroda į papildomą lapą, kuriame pažymimi visi pervežimai per sieną.

Pasibaigus 5 punkte nurodytam galiojimo laikui, šis dokumentas turi būti grąžintas išduodančiai valdymo institucijai.

Turėtojas arba jo įgaliotasis atstovas muitinės įstaigai, paskirtai remiantis Reglamento (EB) Nr. 338/97 12 straipsnio 1 dalimi, atiduoda patikrinti šio sertifikato originalą (forma Nr. 1), o prireikus ir trečiosios šalies išduotą kilnojamosios parodos sertifikatą, ir pateikia pridėtą papildomą lapą arba (jei sertifikatas išduotas remiantis atitinkamu trečiosios šalies sertifikatu) du papildomus lapus ir jų kopijas. Muitinės įstaiga, užpildžiusi papildomą lapą (lapus), sertifikato originalą (forma Nr. 1), trečiosios šalies išduoto sertifikato originalą (jei jis yra) ir papildomą lapą (lapus) grąžina savininkui arba jo įgaliotajam atstovui, o valstybės narės valdymo institucijos išduotą sertifikato papildomo lapo patvirtintą kopiją persiunčia atitinkamai valdymo institucijai pagal Reglamento (EB) Nr. 865/2006 45 straipsnio nuostatas.

Image

Image

Nurodymai ir paaiškinimai

3.

Įrašykite egzemplioriaus, dėl kurio išduodamas sertifikatas, savininko vardą ir pavardę, nuolatinį adresą ir šalį. Sertifikatas be savininko parašo negalioja.

8.

Prireikus nurodykite 19 skiltyje uždėto apsauginio spaudo numerį.

9.

Mokslinis pavadinimas turi būti nurodytas pagal standartines nomenklatūros nuorodas, nurodytas Reglamento (EB) Nr. 865/2006, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą įgyvendinimo taisykles, VIII priede.

10.

Kaip galima tiksliau apibūdinkite egzempliorių, dėl kurio išduodamas sertifikatas, nurodydami atpažinimo žymes (korteles, žiedus, išskirtines žymes ir pan.), pagal kurias šalies, į kurią atvyksta paroda, valdymo institucijos galėtų įsitikinti, kad sertifikatas išduotas būtent dėl to egzemplioriaus. Jei galima, išduodant sertifikatą įrašoma lytis ir amžius.

11.

Nurodykite bendrą egzempliorių kiekį. Sertifikatą išduodant dėl gyvų gyvūnų, paprastai tai yra vienetas. Jei egzempliorių yra daugiau nei vienas, įrašykite „žr. pridėtą aprašą“.

12.

Įrašykite Konvencijos priedėlio (I, II arba III), į kurio sąrašą paraiškos pateikimo dieną yra įtraukta konkreti rūšis, numerį.

13.

Įrašykite Reglamento (EB) Nr. 338/97 priedo (A, B arba C), į kurio sąrašą paraiškos išdavimo dieną yra įtraukta konkreti rūšis, raidę.

14.

Šaltiniui nurodyti naudokite vieną iš toliau nurodytų kodų. Šis sertifikatas negali būti išduodamas dėl egzempliorių, kurių šaltinio kodai yra W, R, F arba U, nebent egzemplioriai buvo įsigyti Sąjungoje arba įvežti į ją prieš pradedant Konvencijos I, II arba III priedėlyje, Reglamento (EEB) Nr. 3626/82 C priede arba Reglamento (EB) Nr. 338/97 A, B ir C prieduose išvardytoms rūšims taikyti joms skirtas nuostatas.

W

Egzemplioriai, paimti iš natūralios aplinkos

R

Kontroliuojamoje aplinkoje išaugintų gyvūnų, iš natūralios aplinkos paimtų kiaušinių arba jauniklių stadijoje tais atvejais, kai jų nepaėmus jų tikimybė išgyventi iki suaugusiojo amžiaus būtų buvusi labai menka, egzemplioriai

A

A priede nurodyti augalai, dirbtinai padauginti ne komerciniais tikslais, ir B bei C prieduose nurodyti augalai, dirbtinai padauginti pagal Reglamento (EB) Nr. 865/2006 XIII skyrių, taip pat jų dalys bei išvestiniai produktai

C

Nelaisvėje užauginti gyvūnai pagal Reglamento (EB) Nr. 865/2006 XIII skyrių, taip pat jų dalys bei išvestiniai produktai

F

Gyvūnai, gimę nelaisvėje, tačiau neatitinkantys Reglamento (EB) Nr. 865/2006 XIII skyriuje nustatytų kriterijų, taip pat jų dalys ir išvestiniai produktai

U

Šaltinis nežinomas (turi būti pateisinta)

O

Ikikonvenciniai (gali būti naudojamas kartu su bet kuriuo kitu kodu).

15/16.

Kilmės šalis – tai šalis, kurioje egzemplioriai buvo paimti iš natūralios aplinkos, gimė ir buvo išauginti nelaisvėje arba buvo dirbtinai padauginti. Jei ši šalis yra trečioji šalis (t. y. ne ES šalis), 16 skiltyje turi būti nurodyta išsami informacija apie atitinkamą leidimą. Jei egzemplioriai, kurių kilmės šalis yra Sąjungos valstybė narė, yra eksportuojami iš kitos Bendrijos valstybės narės, 15 skiltyje turi būti nurodytas tik kilmės valstybės narės pavadinimas.

17.

Šioje skiltyje turi būti nurodytas parodos registracijos numeris.

18.

Įrašykite tik tų egzempliorių įsigijimo datą, kurie buvo įsigyti Sąjungoje arba įvežti į ją prieš pradedant Konvencijos I, II arba III priedėlyje, Reglamento (EEB) Nr. 3626/82 C priede arba Reglamento (EB) Nr. 338/97 A, B ir C prieduose išvardytoms rūšims taikyti joms skirtas nuostatas.

19.

Pateikite kuo daugiau informacijos ir pagrįskite, kodėl nepateikiate pirmiau reikalaujamos informacijos (jei nepateikėte).


IV PRIEDAS

Image


V PRIEDAS

Image

Nurodymai ir paaiškinimai

1.

Sertifikato turėtojo, bet ne tarpininko, tikslus vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas.

2.

Pildomas tik tuo atveju, jei dėl konkrečių egzempliorių išduotame importo leidime yra nurodyta vieta, kurioje jie turi būti laikomi, arba jei egzemplioriai, paimti valstybėje narėje iš natūralios aplinkos, turi būti laikomi patvirtintu adresu.

Bet koks judėjimas, išskyrus skubaus veterinarinio gydymo tikslais ir su sąlyga, kad egzemplioriai bus grąžinti tiesiai į patvirtintą jų buvimo vietą, vykdomas gavus išankstinį kompetentingos valdymo institucijos leidimą (žr. 19 skiltį).

4.

Aprašymas turi būti kuo tikslesnis, ir jame turi būti nurodytas Reglamento (EB) Nr. 865/2006, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą įgyvendinimo taisykles, VII priede pateiktas trijų raidžių kodas.

5/6.

Naudotini Reglamento (EB) Nr. 865/2006 VII priede nurodyti kiekio ir (arba) neto masės vienetai.

7.

Įrašykite CITES priedėlio (I, II arba III), į kurio sąrašą sertifikato išdavimo dieną yra įtraukta konkreti rūšis, numerį.

8.

Įrašykite Reglamento (EB) Nr. 338/97 priedo (A arba B), į kurio sąrašą sertifikato išdavimo dieną yra įtraukta konkreti rūšis, raidę.

9.

Šaltiniui nurodyti naudokite vieną iš šių kodų:

W

Egzemplioriai, paimti iš natūralios aplinkos

R

Kontroliuojamoje aplinkoje išaugintų gyvūnų, iš natūralios aplinkos paimtų kiaušinių arba jauniklių stadijoje tais atvejais, kai jų nepaėmus jų tikimybė išgyventi iki suaugusiojo amžiaus būtų buvusi labai menka, egzemplioriai

D

A priede nurodyti gyvūnai, komerciniais tikslais užauginti nelaisvėje, naudojant į CITES sekretoriato registrą įtrauktus veiksmus, remiantis rezoliucija Konf. 12.10 (Rev. CoP15), ir A priede nurodyti augalai, komerciniais tikslais dirbtinai padauginti pagal Reglamento (EB) Nr. 865/2006 XIII skyrių, o taip pat jų dalys bei išvestiniai produktai

A

A priede nurodyti augalai, dirbtinai padauginti ne komerciniais tikslais, ir B bei C prieduose nurodyti augalai, dirbtinai padauginti pagal Reglamento (EB) Nr. 865/2006 XIII skyrių, taip pat jų dalys bei išvestiniai produktai

C

Nelaisvėje užauginti gyvūnai pagal Reglamento (EB) Nr. 865/2006 XIII skyrių, taip pat jų dalys bei išvestiniai produktai

F

Gyvūnai, gimę nelaisvėje, tačiau neatitinkantys Reglamento (EB) Nr. 865/2006 XIII skyriuje nustatytų kriterijų, taip pat jų dalys ir išvestiniai produktai

I

Konfiskuoti arba sulaikyti egzemplioriai (1)

O

Ikikonvenciniai (1)

U

Šaltinis nežinomas (reikia pagrįsti)

10–12.

Kilmės šalis – tai šalis, kurioje egzemplioriai buvo paimti iš natūralios aplinkos, gimė ir buvo išauginti nelaisvėje arba buvo dirbtinai padauginti.

13–15.

Importo valstybė narė atitinkamais atvejais yra ta valstybė narė, kuri išdavė konkretiems egzemplioriams importo leidimą.

16.

Mokslinis pavadinimas turi būti nurodomas pagal Reglamento (EB) Nr. 865/2006 VIII priede pateiktas standartines nomenklatūros nuorodas.

Image Image

Nurodymai ir paaiškinimai

1.

Sertifikato pareiškėjo, bet ne tarpininko, tikslus vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas.

2.

Paraiškos formoje pildoma tik tuo atveju, jeigu tai yra A priede nurodytų rūšių gyvi egzemplioriai, išskyrus nelaisvėje užaugintus arba dirbtinai padaugintus.

4.

Aprašymas turi būti kuo tikslesnis, ir jame turi būti nurodytas Reglamento (EB) Nr. 865/2006, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą įgyvendinimo taisykles, VII priede pateiktas trijų raidžių kodas.

5/6.

Naudotini Reglamento (EB) Nr. 865/2006 VII priede nurodyti kiekio ir (arba) neto masės vienetai.

7.

Įrašykite CITES priedėlio (I, II arba III), į kurio sąrašą leidimo (sertifikato) išdavimo dieną yra įtraukta konkreti rūšis, numerį.

8.

Įrašykite Reglamento (EB) Nr. 338/97 priedo (A arba B), į kurio sąrašą leidimo (sertifikato) išdavimo dieną yra įtraukta konkreti rūšis, raidę.

9.

Šaltiniui nurodyti naudokite vieną iš šių kodų:

W

Egzemplioriai, paimti iš natūralios aplinkos

R

Kontroliuojamoje aplinkoje išaugintų gyvūnų, iš natūralios aplinkos paimtų kiaušinių arba jauniklių stadijoje tais atvejais, kai jų nepaėmus jų tikimybė išgyventi iki suaugusiojo amžiaus būtų buvusi labai menka, egzemplioriai

D

A priede nurodyti gyvūnai, komerciniais tikslais užauginti nelaisvėje, naudojant į CITES sekretoriato registrą įtrauktus veiksmus, remiantis rezoliucija Konf. 12.10 (Rev. CoP15), ir A priede nurodyti augalai, komerciniais tikslais dirbtinai padauginti pagal Reglamento (EB) Nr. 865/2006 XIII skyrių, o taip pat jų dalys bei išvestiniai produktai

A

A priede nurodyti augalai, dirbtinai padauginti ne komerciniais tikslais, ir B bei C prieduose nurodyti augalai, dirbtinai padauginti pagal Reglamento (EB) Nr. 865/2006 XIII skyrių, taip pat jų dalys bei išvestiniai produktai

C

Nelaisvėje užauginti gyvūnai pagal Reglamento (EB) Nr. 865/2006 XIII skyrių, taip pat jų dalys bei išvestiniai produktai

F

Gyvūnai, gimę nelaisvėje, tačiau neatitinkantys Reglamento (EB) Nr. 865/2006 XIII skyriuje nustatytų kriterijų, taip pat jų dalys ir išvestiniai produktai

I

Konfiskuoti arba sulaikyti egzemplioriai (2)

O

Ikikonvenciniai (2)

U

Šaltinis nežinomas (turi būti pateisinta)

10–12.

Kilmės šalis – tai šalis, kurioje egzemplioriai buvo paimti iš natūralios aplinkos, gimė ir buvo išauginti nelaisvėje arba buvo dirbtinai padauginti.

13–15.

Importo valstybė narė atitinkamais atvejais yra ta valstybė narė, kuri išdavė konkretiems egzemplioriams importo leidimą.

16.

Mokslinis pavadinimas turi atitikti Reglamento (EB) Nr. 865/2006 VIII priede pateiktas standartines nomenklatūros nuorodas.

18.

Pateikite kuo daugiau informacijos ir pagrįskite, kodėl nepateikiate pirmiau reikalaujamos informacijos (jei nepateikėte).


(1)  Naudoti tik kartu su kito šaltinio kodu.

(2)  Naudoti tik kartu su kito šaltinio kodu.


VI PRIEDAS

Image


Top