EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0791

2012 m. rugpjūčio 23 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 791/2012, kuriuo dėl tam tikrų su prekyba laukinės faunos ir floros rūšių egzemplioriais susijusių nuostatų iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 865/2006, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 įgyvendinimo taisykles

OJ L 242, 7.9.2012, p. 1–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 020 P. 264 - 275

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/791/oj

7.9.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 242/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 791/2012

2012 m. rugpjūčio 23 d.

kuriuo dėl tam tikrų su prekyba laukinės faunos ir floros rūšių egzemplioriais susijusių nuostatų iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 865/2006, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 įgyvendinimo taisykles

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą (1), ypač į jo 19 straipsnio 2, 3 ir 4 dalis,

kadangi:

(1)

siekiant įgyvendinti tam tikras Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos (CITES) (toliau – Konvencija) šalių konferencijos penkioliktame susitikime priimtas rezoliucijas, reikėtų tam tikras 2006 m. gegužės 4 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 865/2006, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą įgyvendinimo taisykles (2), nuostatas iš dalies pakeisti ir jį papildyti tam tikromis naujomis nuostatomis;

(2)

įgyvendinant Reglamentą (EB) Nr. 865/2006 sukaupta patirtis parodė, kad tam tikras jo nuostatas reikėtų iš dalies pakeisti siekiant užtikrinti, kad tas reglamentas visoje Sąjungoje būtų įgyvendinamas darniai ir veiksmingai;

(3)

reikėtų pakeisti nuostatas, susijusias su egzempliorių identifikavimo ir ženklinimo sąlygomis, tam tikrų dokumentų išdavimu atgaline data, asmeninės nuosavybės sertifikatų išdavimo sąlygomis, Sąjungoje esantiems asmeniniams arba namų ūkio daiktams ir jų reeksportui taikoma tvarka, leidimo Sąjungoje komerciniais tikslais naudoti į A priedą įtrauktus egzempliorius suteikimo sąlygomis ir išankstiniams sertifikatams taikomomis sąlygomis;

(4)

iš Reglamento (EB) Nr. 865/2006 reikėtų išbraukti 2 ir 3 straipsnius ir I–VI priedus, nes jie taps neatsiejama dalimi naujo Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 792/2012 (3), kuris, įsigaliojus 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (4), priimtas pagal Reglamento (EB) Nr. 338/97 19 straipsnio 1 dalį;

(5)

penkioliktame Konvencijos šalių konferencijos susitikime atnaujintos standartinės nomenklatūros nuorodos, naudotinos leidimuose ir sertifikatuose nurodant mokslinius rūšių pavadinimus; todėl į šiuos pokyčius turėtų būti atsižvelgta Reglamento (EB) Nr. 865/2006 VIII priede;

(6)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 865/2006 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(7)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Prekybos laukine fauna ir flora komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 865/2006 iš dalies keičiamas taip:

1)

Preambulėje sakinys, susijęs su Reglamento (EB) Nr. 865/2006 teisiniu pagrindu, pakeičiamas taip:

„atsižvelgdama į 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą (5), ypač į jo 19 straipsnio 2, 3 ir 4 dalis,

2)

1 straipsnyje įterpiamos šios 4a ir 4b dalys:

„4a)   kultūriniai motininiai augalai– augalų, auginamų kontroliuojamomis sąlygomis ir naudojamų dauginimui, visuma; atitinkamos valstybės narės kompetentingai valdymo institucijai, kuri konsultuojasi su kompetentinga mokslo institucija, turi būti tinkamai įrodyta, kad šie augalai:

i)išvesti laikantis CITES ir atitinkamų nacionalinių įstatymų nuostatų ir tokiu būdu, kuris nedarytų žalos rūšies išlikimui natūralioje aplinkoje, irii)laikomi pakankamais kiekiais dauginimui, kad juos reikėtų kuo mažiau papildyti laukinės gamtos egzemplioriais arba jų iš viso papildyti nereikėtų; toks papildymas turėtų būti atliekamas tik išimtiniais atvejais ir iš laukinės gamtos būtų paimama tik tiek egzempliorių, kiek reikia kultūrinių motininių augalų išteklių gajumui ir derlingumui palaikyti;

4b)   medžioklės trofėjus– visas gyvūnas arba lengvai atpažįstama jo dalis arba jo išvestinis produktas, nurodytas kartu su juo turimame CITES leidime arba sertifikate ir atitinkantis šias sąlygas:

i)jis neapdorotas, apdorotas arba pagamintas;ii)įgytas medžiotojui teisėtai medžiojant savo asmeninėms reikmėms;iii)importuojamas, eksportuojamas arba reeksportuojamas medžiotojo arba jo vardu, kad iš kilmės šalies galiausiai atsidurtų šalyje, kurioje yra medžiotojo nuolatinė gyvenamoji vieta;;

3)

4 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies pirmas sakinys pakeičiamas taip:

„1.   Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 792/2012 (6) 2 straipsnyje nurodytos formos pildomos spausdinimo būdu.

b)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 792/2012 I priedo 1–4 formose, Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 792/2012 II priedo 1 ir 2 formose, Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 792/2012 III priedo 1 ir 2 formose, Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 792/2012 V priedo 1 ir 2 formose ir Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 792/2012 2 straipsnio 4 dalyje nurodytuose papildomuose lapuose bei Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 792/2012 2 straipsnio 6 dalyje nurodytose etiketėse negali būti jokių trynimų arba taisymų, nebent tų trynimų ar taisymų autentiškumą savo antspaudu ir parašu patvirtina dokumentus išdavusi valdymo institucija. Trynimų ar taisymų Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 792/2012 2 straipsnio 2 dalyje nurodytuose pranešimuose apie importą ir Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 792/2012 2 straipsnio 4 dalyje nurodytuose papildomuose lapuose autentiškumas taip pat gali būti patvirtintas įvežimo muitinės įstaigos antspaudu ir parašu.“;

4)

5a straipsnio pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Kai tvarkomi formalumai, susiję su augalų egzemplioriais, kuriems pagal Reglamento (EB) Nr. 338/97 priede pateiktas A, B, C ir D priedų aiškinimo pastabas nebegalioja Konvencijos ar to reglamento nuostatose numatyta išimtis, kurią taikant tokie egzemplioriai buvo teisėtai importuojami ir eksportuojami, Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 792/2012 I ir III priedų formų 15 skiltyje, Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 792/2012 II priedo formų 4 skiltyje ir Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 792/2012 V priedo formų 10 skiltyje nurodytina šalis gali būti šalis, kurioje tiems egzemplioriams išimtis nebetaikoma.“;

5)

6 straipsnis pakeičiamas taip:

„6 straipsnis

Formų priedai

1.   Jei prie kurios nors Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 792/2012 2 straipsnyje nurodytos formos pridedamas priedas sudaro neatskiriamą jos dalį, šis faktas ir priedo puslapių skaičius aiškiai nurodomi atitinkamame leidime arba sertifikate, o kiekviename priedo puslapyje nurodoma:

a)

leidimo arba sertifikato numeris bei išdavimo data;

b)

leidimą ar sertifikatą išdavusios valdymo institucijos spaudas arba antspaudas ir parašas.

2.   Jei Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 792/2012 2 straipsnio 1 dalyje nurodytos formos naudojamos daugiau kaip vienai siuntoje esančiai rūšiai, pridedamas priedas, kuriame ne tik pateikiama šio straipsnio 1 dalyje reikalaujama informacija, bet ir dėl kiekvienos siuntoje esančios rūšies papildomai užpildomos atitinkamos formos 8–22 skiltys ir tuščios vietos 27 skiltyje, kur nurodoma „faktiškai importuotas arba (re)eksportuotas kiekis ir (arba) neto masė“ ir atitinkamais atvejais – „negyvų gyvūnų skaičius atvykus“.

3.   Jei Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 792/2012 2 straipsnio 3 dalyje nurodytos formos naudojamos daugiau kaip vienai rūšiai, pridedamas priedas, kuriame ne tik pateikiama šio straipsnio 1 dalyje reikalaujama informacija, bet ir dėl kiekvienos rūšies papildomai užpildomos atitinkamos formos 8–18 skiltys.

4.   Jei Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 792/2012 2 straipsnio 5 dalyje nurodytos formos naudojamos daugiau kaip vienai rūšiai, pridedamas priedas, kuriame ne tik pateikiama šio straipsnio 1 dalyje reikalaujama informacija, bet ir dėl kiekvienos rūšies papildomai užpildomos atitinkamos formos 4–18 skiltys.“;

6)

7 straipsnis papildomas šia 5 dalimi:

„5.   Eksporto leidimuose ir reeksporto sertifikatuose yra nurodomas kiekis ir jie patvirtinami eksporto arba reeksporto šalies pareigūno parašu ir antspaudu eksporto patvirtinimui skirtoje dokumento vietoje. Jei eksporto metu eksporto dokumentas nebuvo patvirtintas, importuojančios šalies valdymo institucija turėtų susisiekti su eksportuojančios šalies valdymo institucija, kad, atsižvelgdama į švelninančias aplinkybes arba dokumentus, nuspręstų, ar dokumentas yra priimtinas.“;

7)

8 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„1.   Dokumentai išduodami ir naudojami vadovaujantis šio reglamento ir Reglamento (EB) Nr. 338/97, ypač jo 11 straipsnio 1–4 dalių, nuostatomis bei laikantis juose nustatytų sąlygų. Išduodami leidimai ir sertifikatai gali būti popieriniai arba elektroniniai.“;

8)

11 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„3.   Pagal 48 ir 63 straipsnį išduoti sertifikatai yra operacijoms skirti sertifikatai, nebent egzemplioriai, dėl kurių išduotas sertifikatas, turi individualią ilgalaikę žymę arba, neįmanomų pažymėti negyvų egzempliorių atveju, jie yra identifikuojami kitomis priemonėmis.“;

9)

15 straipsnio 3a dalis pakeičiama taip:

„3a.   Su asmeninėje nuosavybėje esančiais gyvais gyvūnais, kurie yra įgyti teisėtai, laikomi tik asmeniniams nekomerciniams tikslams ir kuriems pagal 2 dalies antrąją pastraipą išduotas importo leidimas, susijusi komercinė veikla, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 338/97 8 straipsnio 1 dalyje, yra draudžiama dvejus metus nuo leidimo išdavimo datos ir tuo laikotarpiu išimtys A priede išvardytų rūšių egzemplioriams, kaip nustatyta to reglamento 8 straipsnio 3 dalyje, nedaromos.

Importo leidimų, kurie pagal 2 dalies antrąją pastraipą išduodami dėl tų asmeninėje nuosavybėje esančių gyvų gyvūnų ir Reglamento (EB) Nr. 338/97 A priede išvardytų bei jo 4 straipsnio 5 dalies b punkte nurodytų rūšių egzempliorių, 23 skiltyje įrašoma tokia sąlyga: „nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 338/97 8 straipsnio 3 dalies arba 5 dalies, komercinė veikla, kaip numatyta to reglamento 8 straipsnio 1 dalyje, draudžiama bent 2 metus nuo šio leidimo išdavimo datos“.“;

10)

30 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Jei kilnojamosios parodos egzemplioriai yra ne gyvi gyvūnai, valdymo institucija prie kilnojamosios parodos sertifikato prideda lapą su aprašu, kuriame, remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 792/2012 III priede pateikto pavyzdžio 8–18 skiltimis, pateikiama visa reikalinga informacija apie kiekvieną egzempliorių.“;

11)

37 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Valstybės narės teisėtai įsigytų gyvų gyvūnų, laikomų asmeniniais nekomerciniais tikslais, teisėtam savininkui gali išduoti asmeninės nuosavybės sertifikatą.“;

12)

45 straipsnio 1 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Gavusios šiuos dokumentus, valdymo institucijos atitinkamoms valdymo institucijoms nedelsdamos išsiunčia kitų valstybių narių išduotus dokumentus ir visus patvirtinamuosius dokumentus, išduotus remiantis Konvencija. Jei importuojanti šalis yra kita negu egzemplioriaus įvežimo į Sąjungą šalis, importuojančios šalies valdymo institucijoms ataskaitų teikimo tikslu nusiunčiami importo pranešimo originalai.“;

13)

52 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 792/2012 2 straipsnio 6 dalyje nurodytos etiketės naudojamos tik iš vienų tinkamai įregistruotų mokslininkų arba mokslo įstaigų pervežant kitiems nekomercinės paskirties skolinamus daiktus, dovanas ir mainams skirtus herbariumų egzempliorius, užkonservuotus, džiovintus arba įmontuotus muziejų egzempliorius ir moksliniam tyrimui skirtą gyvą augalinę medžiagą.“;

14)

56 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

kultūriniai motininiai augalai išvesti ir prižiūrimi kaip nurodyta 1 straipsnio 4a dalies apibrėžtyje.“;

b)

c punktas išbraukiamas;

c)

d punktas pakeičiamas taip:

„d)

paskiepytų augalų šakniastiebiai ir skiepai buvo dirbtinai padauginti laikantis a ir b punktų.“

d)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Vienos rūšies kultūriniame medelyne užaugintų medžių mediena ir kitos medžių dalys arba gaminiai iš jų laikomi dirbtinai padaugintais pagal 1 dalį.“;

15)

58 straipsnyje įterpiama nauja 3a dalis:

„3a.   Jei asmuo, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta nėra Sąjungoje, reeksportuoja asmeninius arba namų ūkio daiktus, įsigytus ne toje šalyje, kurioje yra nuolatinė jo gyvenamoji vieta, įskaitant medžioklės trofėjus, kurie yra Reglamento (EB) Nr. 338/97 A priede išvardytų rūšių egzemplioriai, jis privalo muitinei pateikti reeksporto sertifikatą.“;

16)

Įterpiamas šis 58a straipsnis:

„58a straipsnis

Asmeninių ir namų ūkio daiktų komercinis naudojimas Sąjungoje

1.   Vykdyti su B priede nurodytų rūšių egzemplioriais, kurie į Sąjungą įvežami pagal 57 straipsnį, susijusią komercinę veiklą valstybės narės valdymo institucija gali leisti tik tokiomis sąlygomis:

a)

pareiškėjas turi įrodyti, kad egzempliorius įvežtas į Sąjungą bent prieš dvejus metus iki jo naudojimo komerciniais tikslais pradžios, ir

b)

atitinkamos valstybės narės valdymo įstaiga patikrinusi nustatė, kad tuo metu, kai aptariamas egzempliorius įvežtas į Sąjungą, jis galėjo būti importuotas komerciniais tikslais pagal Reglamento (EB) Nr. 338/97 4 straipsnio 2 dalį.

Kai šios sąlygos tenkinamos, valdymo institucija išduoda rašytinį patvirtinimą, kad egzempliorius gali būti naudojamas komerciniais tikslais.

2.   Komercinė veikla, susijusi su A priede nurodytų rūšių egzemplioriais, kurie įvežami į Sąjungą pagal 57 straipsnį, draudžiama.“;

17)

59 straipsnyje įterpiama ši 1a dalis:

„1a.   Reglamento (EB) Nr. 338/97 8 straipsnio 3 dalyje nurodytiems egzemplioriams išimtis daroma tik tuomet, jei pareiškėjas kompetentingai valdymo institucijai įrodo, kad tie egzemplioriai buvo paimti laikantis galiojančių laukinės faunos ir floros apsaugos teisės aktų.“;

18)

62 straipsnis papildomas šiais 4 ir 5 punktais:

„4)

negyviems į A priedą įtrauktų Crocodylia rūšių egzemplioriams, kurių šaltinio kodas yra D, jei jie pažymėti arba identifikuoti kitais šiame reglamente numatytais būdais;

5)

Acipenser brevirostrum rūšies ir jos hibridų ikrams, kurių šaltinio kodas yra D, jei jie laikomi pagal šį reglamentą pažymėtoje talpykloje.“;

19)

63 straipsnis papildomas šia 3 dalimi:

„3.   Išankstiniai sertifikatai galioja tik kai jie yra užpildyti ir pareiškėjas sertifikato kopiją perduoda išdavusiai valdymo institucijai.“;

20)

65 straipsnio 4 dalis papildoma šiuo sakiniu:

„Tai netaikoma į šio reglamento X priedą įtrauktų rūšių egzemplioriams, nebent X priede yra pastaba, kad jie turi būti paženklinti.“;

21)

66 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa pakeičiama taip:

„Egzemplioriams skirti sertifikatai, kilnojamosios parodos sertifikatai ir asmeninės nuosavybės sertifikatai neišduodami dėl gyvų egzempliorių, kuriems taikoma ši dalis.“;

22)

72 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Vienus metus nuo Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 792/2012 įsigaliojimo valstybės narės gali išduoti Reglamento (EB) Nr. 865/2006 I, III ir IV prieduose nustatytų formų importo ir eksporto leidimus, reeksporto sertifikatus, kilnojamosios parodos sertifikatus ir asmeninės nuosavybės sertifikatus, II priede nustatytos formos pranešimus apie importą ir V priede nustatytos formos ES sertifikatus.“;

23)

VIII priedas pakeičiamas šio reglamento priedo tekstu;

24)

IX priedo 2 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

R kodą atitinkanti eilutė pakeičiama taip:

„R Kontroliuojamoje aplinkoje užaugintų gyvūnų, kurie iš natūralios gamtos paimti kaip kiaušiniai arba jaunikliai, nes tikimybė, kad joje jie išgyventų iki suaugusio amžiaus, yra labai maža, egzemplioriai“;

b)

D kodą atitinkanti eilutė pakeičiama taip:

„D Į A priedą įtraukti gyvūnai, komerciniais tikslais išveisti nelaisvėje atliekant į CITES sekretoriato registrą įtrauktas operacijas, kaip numatyta Konf. 12.10 rezoliucijoje (Red. CoP15), ir į A priedą įtraukti augalai, komerciniais tikslais dirbtinai padauginti remiantis Reglamento (EB) Nr. 865/2006 XIII skyriumi, taip pat ir jų dalys bei išvestiniai produktai“;

c)

C kodą atitinkanti eilutė pakeičiama taip:

„C Nelaisvėje pagal Reglamento (EB) Nr. 865/2006 XIII skyrių išveisti gyvūnai ir jų dalys bei išvestiniai produktai“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2012 m. rugsėjo 27 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. rugpjūčio 23 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 61, 1997 3 3, p. 1.

(2)  OL L 166, 2006 6 19, p. 1.

(3)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 13.

(4)  OL L 55, 2011 2 28, p. 13.

(5)  OL L 61, 1997 3 3, p. 1.“;

(6)  OL L 242, 2012 9 7, p. 13.“;


PRIEDAS

„VIII PRIEDAS

Standartinės nomenklatūros nuorodos, naudotinos pagal 5 straipsnio 4 dalį leidimuose ir sertifikatuose nurodant mokslinius rūšių pavadinimus

FAUNA

a)   Mammalia

Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (ed.) 2005. Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Third edition, Vol. 1–2, xxxv + 2142 pp. John Hopkins University Press, Baltimore. (dėl visų žinduolių, išskyrus dėl šių pavadinimų priskyrimo laukinėms rūšims (labiau negu naminių rūšių pavadinimų): Bos gaurus, Bos mutus, Bubalus arnee, Equus africanus, Equus przewalskii, Ovis orientalis ophion ir išskyrus toliau nurodytas rūšis)

Wilson, D. E. & Reeder, D. M. 1993. Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference. Second edition. xviii + 1207 pp., Smithsonian Institution Press, Washington. (dėl Loxodonta africana ir Ovis vignei)

Beasley, I., Robertson, K. M. & Arnold, P. W. (2005): Description of a new dolphin, the Australian Snubfin Dolphin, Orcaella heinsohni sp. n. (Cetacea, Delphinidae). – Marine Mammal Science, 21(3): 365–400. [dėl Orcaella heinsohni]

Caballero, S., Trujillo, F., Vianna, J. A., Barrios-Garrido, H., Montiel, M. G., Beltrán-Pedreros, S., Marmontel, M., Santos, M. C., Rossi-Santos, M. R., Santos, F. R. & Baker, C. S. (2007). Taxonomic status of the genus Sotalia: species level ranking for „tucuxi“ (Sotalia fluviatilis) and „costero“ (Sotalia guianensis) dolphins. Marine Mammal Science 23: 358–386 [dėl Sotalia fluviatilis ir Sotalia guianensis]

Merker, S. & Groves, C. P. (2006): Tarsius lariang: A new primate species from Western Central Sulawesi. – International Journal of Primatology, 27(2): 465–485. [dėl Tarsius lariang]

Rice, D. W., 1998: Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution, Society of Marine Mammalogy Special Publication Number 4, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas [dėl Physeter macrocephalus ir Platanista gangetica]

Wada, S., Oishi, M. & YAMADA, T. K. (2003): A newly discovered species of living baleen whales. – Nature, 426: 278–281. [dėl Balaenoptera omurai]

b)   Aves

Morony, J. J., Bock, W. J. and Farrand, J., Jr. 1975. A Reference List of the Birds of the World. American Museum of Natural History. (dėl paukščių šeimų ir būrių pavadinimų)

Dickinson, E.C. (ed.) 2003. The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. Revised and enlarged 3rd Edition. 1039 pp. Christopher Helm, London.

Dickinson, E.C. 2005. Corrigenda 4 (02.06.2005) to Howard & Moore Edition 3 (2003) http://www.naturalis.nl/sites/naturalis.en/contents/i000764/corrigenda%204_final.pdf (CITES svetainė) (dėl visų paukščių rūšių, išskyrus toliau minimus taksonus)

Arndt, T. (2008): Anmerkungen zu einigen Pyrrhura-Formen mit der Beschreibung einer neuen Art und zweier neuer Unterarten. – Papageien, 8: 278–286. [dėl Pyrrhura parvifrons]

Collar, N. J. 1997. Family Psittacidae (Parrots). in del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. 4. Sandgrouse to Cuckoos: 280–477: Lynx Edicions, Barcelona. (dėl Psittacus intermedia ir dėl Trichoglossus haematodus)

Collar, N. J. (2006): A partial revision of the Asian babblers (Timaliidae). – Forktail, 22: 85–112. [dėl Garrulax taewanus]

Cortés-Diago, A., Ortega, L. A., Mazariegos-Hurtado, L. & Weller, A.-A. (2007): A new species of Eriocnemis (Trochilidae) from southwest Colombia. – Ornitologia Neotropical, 18: 161–170. [dėl Eriocnemis isabellae]

Da Silva, J. M. C., Coelho, G. & Gonzaga, P. (2002): Discovered on the brink of extinction: A new species of pygmy owl (Strigidae: Glaucidium) from Atlantic forest of northeastern Brazil. – Ararajuba, 10(2): 123–130. [dėl Glaucidium mooreorum]

Gaban-Lima, R., Raposo, M. A. & Hofling, E. (2002):Description of a new species of Pionopsitta (Aves: Psittacidae) endemic to Brazil. – Auk, 119: 815–819. [dėl Pionopsitta aurantiocephala]

Indrawan, M. & Somadikarta, S. (2004): A new hawk-owl from the Togian Islands, Gulf of Tomini, central Sulawesi, Indonesia. – Bulletin of the British Ornithologists’ Club, 124: 160–171. [dėl Ninox burhani]

Nemesio, A. & Rasmussen, C. (2009): The rediscovery of Buffon’s „Guarouba“ or „Perriche jaune“: two senior synonyms of Aratinga pintoi SILVEIRA, LIMA & HÖFLING, 2005 (Aves: Psittaciformes). – Zootaxa, 2013: 1–16. [dėl Aratinga maculata]

Parry, S. J., Clark, W. S. & Prakash, V. (2002) On the taxonomic status of the Indian Spotted Eagle Aquila hastata. – Ibis, 144: 665–675. [dėl Aquila hastata]

Roselaar, C. S. & Michels, J. P. (2004): Nomenclatural chaos untangled, resulting in the naming of the formally undescribed Cacatua species from the Tanimbar Islands, Indonesia (Psittaciformes: Cacatuidae). – Zoologische Verhandelingen, 350: 183–196. [dėl Cacatua goffiniana]

Warakagoda, D. H. & Rasmussen, P. C. (2004): A new species of scops-owl from Sri Lanka. – Bulletin of the British Ornithologists’ Club, 124(2): 85–105. [dėl Otus thilohoffmanni]

Whittaker, A. (2002): A new species of forest-falcon (Falconidae: Micrastur) from southeastern Amazonia and the Atlantic rainforests of Brazil. – Wilson Bulletin, 114: 421–445. [dėl Micrastur mintoni]

c)   Reptilia

Andreone, F., Mattioli, F., Jesu, R. and Randrianirina, J. E. 2001. Two new chameleons of the genus Calumma from north-east Madagascar, with observations on hemipenial morphology in the Calumma Furcifer group (Reptilia, Squamata, Chamaeleonidae). Herpetological Journal 11: 53–68. (dėl Calumma vatosoa ir dėl Calumma vencesi).

Aplin, K. P., Fitch, A. J. & King, D. J. (2006): A new species of Varanus Merrem (Squamata: Varanidae) from the Pilbara region of Western Australia, with observations on sexual dimorphism in closely related species. – Zootaxa, 1313: 1–38. [dėl Varanus bushi]

Avila Pires, T. C. S. 1995. Lizards of Brazilian Amazonia. Zool. Verh. 299: 706 pp. (dėl Tupinambis)

Böhme, W. 1997. Eine neue Chamäleon art aus der Calumma gastrotaenia — Verwandtschaft Ost-Madagaskars. Herpetofauna (Weinstadt) 19 (107): 5–10. (dėl Calumma glawi)

Böhme, W. 2003. Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae). Zoologische Verhandelingen. Leiden 341: 1–43. (dėl Varanidae)

Böhme, W. & Ziegler, T. (2005): A new monitor lizard from Halmahera, Moluccas, Indonesia (Reptilia: Squamata: Varanidae). – Salamandra, 41(1/2): 51–59. [dėl Varanus zugorum]

Branch, W. R. (2007): A new species of tortoise of the genus Homopus (Chelonia: Testudinidae) from southern Namibia. – African Journal of Herpetology, 56(1): 1–21. [dėl Homopus solus]

Branch, W. R., Tolley, K. A. & Tilbury, C. R. (2006): A new Dwarf Chameleon (Sauria: Bradypodion Fitzinger, 1843) from the Cape Fold Mountains, South Africa. – African Journal Herpetology, 55(2): 123–141. [dėl Bradypodion atromontanum]

Broadley, D. G. (1999): The southern African python, Python natalensis A. Smith 1840, is a valid species. –African Herp News 29: 31–32. [dėl Python natalensis]

Broadley, D. G. 2006. CITES Standard reference for the species of Cordylus (Cordylidae, Reptilia), parengtas CITES nomenklatūros komiteto prašymu (CITES svetainė, Dokumentas NC2006 Doc. 8). (dėl Cordylus)

Burton, F.J. 2004. Revision to Species Cyclura nubila lewisi, the Grand Cayman Blue Iguana. Caribbean Journal of Science, 40(2): 198–203. (dėl Cyclura lewisi)

Cei, J. M. 1993. Reptiles del noroeste, nordeste y este de la Argentina — herpetofauna de las selvas subtropicales, puna y pampa. Monografie XIV, Museo Regionale di Scienze Naturali. (dėl Tupinambis)

Colli, G. R., Péres, A. K. and da Cunha, H. J. 1998. A new species of Tupinambis (Squamata: Teiidae) from central Brazil, with an analysis of morphological and genetic variation in the genus. Herpetologica 54: 477–492 (dėl Tupinambis cerradensis)

Dirksen, L. 2002. Anakondas. NTV Wissenschaft. (dėl Eunectes beniensis)

Domínguez, M., Moreno, L. V. & Hedges, S. B. (2006): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from the Guanahacabibes Peninsula of Western Cuba. – Amphibia-Reptilia, 27 (3): 427–432. [dėl Tropidophis xanthogaster]

Eidenmüller, B. & Wicker, R. (2004): Eine weitere neue Waranart aus dem Varanus prasinus-Komplex von der Insel Misol, Indonesien. – Sauria, 27(1): 3–8. [dėl Varanus reisingeri]

Fitzgerald, L. A., Cook, J. A. & Luz Aquino, A. (1999): Molecular Phylogenetics and Conservation of Tupinambis (Sauria: Teiidae). – Copeia, 4: 894–905. [dėl Tupinambis duseni]

Fritz, U. & Havaš, P. (2007): Checklist of Chelonians of the World. – Vertebrate Zoology, 57(2): 149–368. Dresden. ISSN 1864–5755 [be priedo; dėl Testudines, išskyrus tai, kad išsaugomi šie pavadinimai: Mauremys iversoni, Mauremys pritchardi, Ocadia glyphistoma, Ocadia philippeni, Sacalia pseudocellata]

Glaw, F., Kosuch, J., Henkel, W. F., Sound, P. and Böhme, W. (2006): Genetic and morphological variation of the leaf-tailed gecko Uroplatus fimbriatus from Madagascar, with description of a new giant species. – Salamandra, 42: 129–144. [dėl Uroplatus giganteus]

Glaw, F. & M. Vences (2007): A field guide to the amphibians and reptiles of Madagascar, third edition. Vences & Glaw Verlag, 496 pp. [dėl Calumma ambreense]

Hallmann, G., Krüger, J. & Trautmann, G. (2008). Faszinierende Taggeckos. Die Gattung Phelsuma. 2. überarbeitete und erweiterte Auflage, 253 pp., Münster (Natur und Tier – Verlag). ISBN 978–3-86659–059–5. [dėl Phelsuma spp., tačiau išsaugomas Phelsuma ocellata]

Harvey, M. B., Barker, D. B., Ammerman, L. K. and Chippindale, P. T. 2000. Systematics of pythons of the Morelia amethistina complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species. Herpetological Monographs 14: 139–185. (dėl Morelia clastolepis, Morelia nauta ir dėl Morelia tracyae, taip pat Morelia kinghorni suteikiamas rūšies statusas)

Hedges, B. S., Estrada, A. R. and Diaz, L. M. 1999. New snake (Tropidophis) from western Cuba. Copeia 1999(2): 376–381. (dėl Tropidophis celiae)

Hedges, B. S. and Garrido, O. 1999. A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from central Cuba. Journal of Herpetology 33: 436–441. (dėl Tropidophis spiritus)

Hedges, B. S., Garrido, O. and Diaz, L. M. 2001. A new banded snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from north-central Cuba. Journal of Herpetology 35: 615–617. (dėl Tropidophis morenoi)

Hedges, B. S. and Garrido, O. 2002. Journal of Herpetology 36: 157–161. (dėl Tropidophis hendersoni)

Hollingsworth, B.D. 2004. The Evolution of Iguanas: An Overview of Relationships and a Checklist of Species. pp. 19–44. In: Alberts, A.C, Carter, R.L., Hayes, W.K. & Martins, E.P. (Eds), Iguanas: Biology and Conservation. Berkeley (University of California Press). (dėl Iguanidae, išskyrus dėl Brachylophus bulabula, Phrynosoma blainvillii, P. cerroense ir P. wigginsi pripažinimo esamomis rūšimis]

Jacobs, H. J. 2003. A further new emerald tree monitor lisard of the Varanus prasinus species group from Waigeo, West Irian (Squamata: Sauria: Varanidae). Salamandra 39(2): 65–74. (dėl Varanus boehmei)

Jesu, R., Mattioli, F. and Schimenti, G. 1999. On the discovery of a new large chameleon inhabiting the limestone outcrops of western Madagascar: Furcifer nicosiai sp. nov. (Reptilia, Chamaeleonidae). Doriana 7(311): 1–14. (dėl Furcifer nicosiai)

Keogh, J.S., Barker, D.G. & Shine, R. 2001. Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of commercially harvested pythons (Python curtus group) in Southeast Asia. Biological Journal of the Linnean Society, 73: 113–129. (dėl Python breitensteini ir dėl Python brongersmai)

Keogh, J. S., Edwards, D. L., Fisher, R. N. & Harlow, P. S. (2008): Molecular and morphological analysis of the critically endangered Fijian iguanas reveals cryptic diversity and a complex biogeographic history. – Phil. Trans. R. Soc. B, 363(1508): 3413–3426. [dėl Brachylophus bulabula]

Klaver, C. J. J. and Böhme, W. 1997. Chamaeleonidae. Das Tierreich 112: 85 pp. (dėl Bradypodion, Brookesia, Calumma, Chamaeleo ir Furcifer, išskyrus dėl Calumma andringitaensis, C. guillaumeti, C. hilleniusi ir C. marojezensis pripažinimo esamomis rūšimis)

Koch, A., Auliya, M., Schmitz, A., Kuch, U. & Böhme, W. (2007): Morphological Studies on the Systematics of South East Asian Water Monitors (Varanus salvator Complex): Nominotypic Populations and Taxonomic Overview. – Mertensiella, 16: 109. [dėl Varanus cumingi, Varanus marmoratus, Varanus nuchalis, Varanus togianus]

Lutzmann, N. & Lutzmann, H. (2004): Das grammatikalische Geschlecht der Gattung Calumma (Chamaeleonidae) und die nötigen Anpassungen einiger Art- und Unterartbezeichnungen. – Reptilia (Münster) 9(4): 4–5 (Addendum in issue 5: 13). [dėl Calumma cucullatum, Calumma nasutum]

Manzani, P. R. and Abe, A. S. 1997. A new species of Tupinambis Daudin, 1802 (Squamata, Teiidae) from central Brazil. Boletim do Museu Nacional Nov. Ser. Zool. 382: 1–10. (dėl Tupinambis quadrilineatus)

Manzani, P. R. and Abe, A. S. 2002. Arquivos do Museu Nacional, Rio de Janeiro 60(4): 295–302. (dėl Tupinambis palustris)

Mariaux, J., Lutzmann, N. & Stipala, J. (2008): The two-horned chamaeleons of East Africa. – Zoological Journal Linnean Society, 152: 367–391. [dėl Kinyongia vosseleri, Kinyongia boehmei]

Massary, J.-C. de & Hoogmoed, M. (2001): The valid name for Crocodilurus lacertinus auctorum (nec Daudin, 1802) (Squamata: Teiidae) – Journal of Herpetology, 35: 353–357. [dėl Crocodilurus amazonicus]

McDiarmid, R. W., Campbell, J. A. and Touré, T. A. 1999. Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Volume 1. The Herpetologists’ League, Washington, DC. (dėl Loxocemidae, Pythonidae, Boidae, Bolyeriidae, Tropidophiidae ir Viperidae, išskyrus dėl genčių Acrantophis, Sanzinia, Calabaria ir Lichanura išsaugojimo ir dėl Epicrates maurus pripažinimo esama rūšimi)

Montanucci, R.R. (2004): Geographic variation in Phrynosoma coronatum (Lacertilia, Phrynosomatidae): further evidence for a peninsular archipelago. – Herpetologica, 60: 117. [dėl Phrynosoma blainvillii, Phrynosoma cerroense, Phrynosoma wigginsi]

Necas, P., Modry, D. & Slapeta, J. R. (2003): Chamaeleo (Triceros) narraioca n. sp. (Reptilia Chamaeleonidae), a new chamaeleon species from a relict montane forest of Mount Kulal, northern Kenya. – Tropical Zool., 16:1–12. [dėl Chamaeleo narraioca]

Necas, P., Modry, D. & Slapeta, J. R. (2005): Chamaeleo (Triceros) ntunte n. sp. a new chamaeleon species from Mt. Nyiru, northern Kenya (Squamata: Sauria: Chamaeleonidae). – Herpetozoa, 18/3/4): 125–132. [dėl Chamaeleo ntunte]

Pough, F. H., Andrews, R. M., Cadle, J. E., Crump, M. L., Savitzky, A. H. and Wells, K. D. 1998. Herpetology. (dėl Sauria šeimų atribojimo)

Praschag, P., Hundsdörfer, A. K. & Fritz, U. (2007): Phylogeny and taxonomy of endangered South and South-east Asian freshwater turtles elucidated by mtDNA sequence variation (Testudines: Geoemydidae: Batagur, Callagur, Hardella, Kachuga, Pangshura). – Zoologica Scripta, 36: 429–442. [dėl Batagur borneoensis, Batagur dhongoka, Batagur kachuga, Batagur trivittata]

Praschag, P., Sommer, R. S., McCarthy, C., Gemel, R. & Fritz, U. (2008): Naming one of the world’s rarest chelonians, the southern Batagur. – Zootaxa, 1758: 61–68. [dėl Batagur affinis]

Raw, L. & Brothers, D. J. (2008): Redescription of the South African dwarf chameleon, Bradypodion nemorale Raw 1978 (Sauria: Chamaeleonidae), and description of two new species. – ZooNova 1 (1): 1–7. [dėl Bradypodion caeruleogula, Bradypodion nkandlae]

Raxworthy, C.J. & Nussbaum, R.A. (2006): Six new species of Occipital-Lobed Calumma Chameleons (Squamata: Chamaeleonidae) from Montane Regions of Madagascar, with a New Description and Revision of Calumma brevicorne. – Copeia, 4: 711–734. [dėl Calumma amber, Calumma brevicorne, Calumma crypticum, Calumma hafahafa, Calumma jejy, Calumma peltierorum, Calumma tsycorne]

Slowinski, J. B. and Wüster, W. 2000. A new cobra (Elapidae: Naja) from Myanmar (Burma). Herpetologica 56: 257–270. (dėl Naja mandalayensis)

Tilbury, C. 1998. Two new chameleons (Sauria: Chamaeleonidae) from isolated Afromontane forests in Sudan and Ethiopia. Bonner Zoologische Beiträge 47: 293–299. (dėl Chamaeleo balebicornutus ir Chamaeleo conirostratus)

Tilbury, C. R., Tolley, K. A. & Branch, W. R. (2006): A review of the systematics of the genus Bradypodion (Sauria: Chamaeleonidae), with the description of two new genera. – Zootaxa, 1363: 23–38. [dėl Kinyongia adolfifriderici, Kinyongia carpenteri, Kinyongia excubitor, Kinyongia fischeri, Kinyongia matschiei, Kinyongia multituberculata, Kinyongia oxyrhina, Kinyongia tavetana, Kinyongia tenuis, Kinyongia ulugurensis, Kinyongia uthmoelleri, Kinyongia xenorhina, Nadzikambia mlanjense]

Tolley, K. A., Tilbury, C. R., Branch, W. R. & Mathee, C. A. (2004): Phylogenetics of the southern African dwarf chameleons, Bradypodion (Squamata: Chamaeleonidae). – Molecular Phylogen. Evol., 30: 354–365. [dėl Bradypodion caffrum, Bradypodion damaranum, Bradypodion gutturale, Bradypodion transvaalense, Bradypodion ventrale]

Ullenbruch, K., Krause, P. & Böhme, W. (2007): A new species of the Chamaeleo dilepis group (Sauria Chamaeleonidae) from West Africa. – Tropical Zool., 20: 1–17. [dėl Chamaeleo necasi]

Walbröl, U. & Walbröl, H. D. (2004): Bemerkungen zur Nomenklatur der Gattung Calumma (Gray, 1865) (Reptilia: Squamata: Chamaeleonidae). – Sauria, 26 (3): 41–44. [dėl Calumma andringitraense, Calumma marojezense, Calumma tsaratanaense]

Wermuth, H. and Mertens, R. 1996 (reprint). Schildkröten, Krokodile, Brückenechsen. xvii + 506 pp. Jena (Gustav Fischer Verlag). (dėl Crocodylia ir Rhynchocephalia)

Wilms, T. 2001. Dornschwanzagamen: Lebensweise, Pflege, Zucht: 1–142 — Herpeton Verlag, ISBN 3–9806214–7-2. (dėl Uromastyx genties)

Wüster, W. 1996. Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras Naja naja species complex. Toxicon 34: 339–406. (dėl Naja atra, Naja kaouthia, Naja oxiana, Naja philippinensis, Naja sagittifera, Naja samarensis, Naja siamensis, Naja sputatrix ir Naja sumatrana)

Ziegler, T., Böhme, W. & Schmitz, A. (2007): A new species of the Varanus indicus group (Squamata, Varanidae) from Halmahera Island, Moluccas: morphological and molecular evidence. – Mitteilungen Museum Naturkunde Berlin, Zoologische Reihe, 83 (supplement): 109–119. [dėl Varanus rainerguentheri]

Ziegler, T., Schmitz, A., Koch, A. & Böhme, W. (2007): A review of the subgenus Euprepiosaurus of Varanus (Squamata: Varanidae): morphological and molecular phylogeny, distribution and zoogeography, with an identification key for the members of the V. indicus and the V. prasinus species groups. – Zootaxa, 1472: 1–28. [dėl Varanus beccarii]

d)   Amphibia

Brown, J.L., Schulte, R. & Summers, K. 2006. A new species of Dendrobates (Anura: Dendrobatidae) from the Amazonian lowlands of Peru. Zootaxa, 1152: 45–58. (dėl Dendrobates uakarii)

Glaw, F. & Vences, M. (2006): Phylogeny and genus-level classification of mantellid frogs (Amphibia, Anura). – Organisms, Diversity & Evolution, 6: 236–253. [dėl Mantella ebenaui]

Jungfer, K.-H. & Böhme, W. (2004) A new poison-dart frog (Dendrobates) from northern central Guyana (Amphibia: Anura: Dendrobatidae). – Salamandra, 40(2): 99–104. [dėl Dendrobates nubeculosus]

Lötters, S., Schmitz, A. & Reichle, S. (2006) A new cryptic species of poison frog from the Bolivian Yungas. – Herpetozoa, 18: 115–124. [dėl Epipedobates yungicola]

Mueses-Cisneros, J. J., Cepeda-Quilindo, B. & Moreno-Quintero, V. (2008): Una nueva especies de Epipedobates (Anura: Dendrobatidae) del suroccidente de Colombia. – Pap. Avulsos Zool. Mus. Zool. San Paulo, 48:1–10. [dėl Epipedobates narinensis]

Rueda-Almonacid, J. V., Rada, M., Sánchez-Pacheco, S. J., Velásquez-Álvarez, A. A. & Quevedo, A. (2006) Two new and exceptional poison dart frogs of the genus Dendrobates (Anura: Dendrobatidae) from the northeastern flank of the cordillera Central of Colombia. – Zootaxa, 1259: 39–54. [dėl Dendrobates daleswansoni, Dendrobates dorisswansonae]

Taxonomic Checklist of CITES listed Amphibians, information extracted from Frost, D.R. (ed.) 2004. Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference, internetinė nuoroda (http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html), 3.0 versija, 2006 m. balandžio 7 d. (CITES svetainė) (dėl Amphibia)

e)   Elasmobranchii, Actinopterygii & Sarcopterygii

Eschmeier, W. N. 1998. Catalog of Fishes. 3 vols. California Academy of Sciences. (dėl visų žuvų)

Gomon, M. F. & Kuiter, R. H. (2009): Two new pygmy seahorses (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus) from the Indo-West Pacific. – Aqua, Int. J. of Ichthyology, 15(1): 37–44. [dėl Hippocampus debelius, Hippocampus waleanus]

Horne, M. L., 2001. A new seahorse species (Syngnathidae: Hippocampus) from the Great Barrier Reef — Records of the Australian Museum 53: 243–246. (dėl Hippocampus)

Kuiter, R. H., 2001. Revision of the Australian seahorses of the genus Hippocampus (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species — Records of the Australian Museum 53: 293–340. (dėl Hippocampus)

Kuiter, R. H., 2003. A new pygmy seahorse (Pisces: Syngnathidae: Hippocampus) from Lord Howe Island — Records of he Australian Museum 55: 113–116. (dėl Hippocampus)

Lourie, S. A., and J. E. Randall, 2003. A new pygmy seahorse, Hippocampus denise (Teleostei: Syngnathidae), from the Indo-Pacific — Zoological Studies 42: 284–291. (dėl Hippocampus)

Lourie, S. A., A. C. J. Vincent and H. J. Hall, 1999. Seahorses. An identification guide to the world’s species and their conservation. Project Seahorse, ISBN 0 9534693 0 1 (Second edition available on CD-ROM). (dėl Hippocampus)

Piacentino, G. L. M. and Luzzatto, D. C. (2004): Hippocampus patagonicus sp. nov., new seahorse from Argentina (Pisces, Syngnathiformes). – Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales, 6(2): 339–349. [dėl Hippocampus patagonicus]

f)   Arachnida

Lourenço, W. R. and Cloudsley-Thompson, J. C. 1996. Recognition and distribution of the scorpions of the genus Pandinus Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention. Biogeographica 72(3): 133–143. (dėl Pandinus genties skorpionų)

Rudloff, J.-P. (2008): Eine neue Brachypelma-Art aus Mexiko (Araneae: Mygalomorphae: Theraphosidae: Theraphosinae). – Arthropoda, 16(2): 26–30. [dėl Brachypelma kahlenbergi]

Taxonomic Checklist of CITES listed Spider Species, information extracted from Platnick, N. (2006), The World Spider Catalog, internetinė nuoroda (http://research.amnh.org/entomology/spiders/catalog/Theraphosidae.html), 2006 m. balandžio 7 d. 6.5 versija (CITES svetainė) (dėl Theraphosidae)

g)   Insecta

Bartolozzi, L. (2005): Description of two new stag beetle species from South Africa (Coleoptera: Lucanidae). – African Entomology, 13(2): 347–352. [dėl Colophon endroedyi]

Matsuka, H. 2001. Natural History of Birdwing Butterflies: 1–367. Matsuka Shuppan, Tokyo. ISBN 4–9900697–0-6. (dėl Ornithoptera, Trogonoptera ir Troides genčių paukščiasparnių drugių)

h)   Hirudinoidea

Nesemann, H. & Neubert, E. (1999): Annelida: Clitellata: Branchiobdellida, Acanthobdellea, Hirudinea. – Süßwasserfauna von Mitteleuropa, vol. 6/2, 178 pp., Berlin (Spektrum Akad. Verlag). ISBN 3–8274–0927–6. [dėl Hirudo medicinalis ir Hirudo verbana]

FLORA

The Plant-Book, second edition, (D. J. Mabberley, 1997, Cambridge University Press (reprinted with corrections 1998) (dėl visų augalų, išvardytų Reglamento (EB) Nr. 338/97 prieduose, genčių pavadinimų, nebent jie būtų pakeisti Konvencijos šalių konferencijos priimtuose etaloniniuose kataloguose).

A Dictionary of Flowering Plants and Ferns, 8th edition, (J. C. Willis, revised by H. K. Airy Shaw, 1973, Cambridge University Press) (dėl bendrinių sinonimų, nenurodytų The Plant-Book, nebent jie būtų pakeisti Konvencijos šalių konferencijos priimtuose etaloniniuose kataloguose, kaip nurodyta tolesnėse pastraipose).

A World List of Cycads (D. W. Stevenson, R. Osborne and K. D. Hill, 1995; In: P. Vorster (Ed.), Proceedings of the Third International Conference on Cycad Biology, pp. 55–64, Cycad Society of South Africa, Stellenbosch) ir Nomenklatūros komiteto priimti jo pakeitimai, kaip rekomendacija darant nuorodą į Cycadaceae, Stangeriaceae ir Zamiaceae rūšių pavadinimus.

CITES Bulb Checklist (A. P. Davis et al., 1999, compiled by the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) ir Nomenklatūros komiteto priimti jo pakeitimai, kaip rekomendacija darant nuorodą į Cyclamen (Primulaceae) ir Galanthus ir Sternbergia (Liliaceae) rūšių pavadinimus.

CITES Cactaceae Checklist, second edition, (1999, compiled by D. Hunt, Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) ir Nomenklatūros komiteto priimti jo pakeitimai, kaip rekomendacija darant nuorodą į Cactaceae rūšių pavadinimus.

CITES Carnivorous Plant Checklist, second edition, (B. von Arx et al., 2001, Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) ir Nomenklatūros komiteto priimti jo pakeitimai, kaip rekomendacija darant nuorodą į Dionaea, Nephentes and Sarracenia rūšių pavadinimus.

CITES Aloe and Pachypodium Checklist (U. Eggli et al., 2001, compiled by Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zurich, Switzerland, in collaboration with Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) ir jo pakeitimai Lüthy, J.M. 2007. CITES Aloe & Pachypodium Checklist pakeitimas ir priedas. CITES Management Authority of Switzerland, Bern, Switzerland. (CITES svetainė), Nomenklatūros komiteto priimta kaip rekomendacija darant nuorodą į Aloe ir Pachypodium gentis sudarančių rūšių pavadinimus.

World Checklist and Bibliography of Conifers (A. Farjon, 2001) ir Nomenklatūros komiteto priimti jo pakeitimai, kaip rekomendacija darant nuorodą į Taxus rūšių pavadinimus.

CITES Orchid Checklist, (compiled by the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) ir Nomenklatūros komiteto priimti jo pakeitimai, kaip rekomendacija darant nuorodą į Cattleya, Cypripedium, Laelia, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmipedium, Pleione ir Sophronitis (Volume 1, 1995); Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula & Encyclia (Volume 2, 1997); & Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides & Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda & Vandopsis (Volume 3, 2001); & Aerides, Coelogyne, Comparettia & Masdevallia (Volume 4, 2006).

The CITES Checklist of Succulent Euphorbia Taxa (Euphorbiaceae), Second edition (S. Carter and U. Eggli, 2003, published by the Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Germany) ir Nomenklatūros komiteto priimti jo pakeitimai, kaip rekomendacija darant nuorodą į succulent euphorbias rūšių pavadinimus.

Dicksonia species of the Americas (2003, compiled by Bonn Botanic Garden and the Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Germany) ir Nomenklatūros komiteto priimti jo pakeitimai, kaip rekomendacija darant nuorodą į Dicksonia gentį sudarančių rūšių pavadinimus.

Plants of Southern Africa: an annotated checklist. Germishuizen, G. & Meyer N.L. (eds.) (2003). Strelitzia 14: 561. National Botanical Institute, Pretoria, South Africa ir Nomenklatūros komiteto priimti jo pakeitimai, kaip rekomendacija darant nuorodą į Hoodia gentį sudarančių rūšių pavadinimus.

Lista de especies, nomenclatura y distribución en el genero Guaiacum. Davila Aranda & Schippmann, U. (2006): - Medicinal Plant Conservation 12: #-#.′ (CITES svetainė) ir Nomenklatūros komiteto priimti jo pakeitimai, kaip rekomendacija darant nuorodą į Guaiacum gentį sudarančių rūšių pavadinimus.

CITES checklist for Bulbophyllum and allied taxa (Orchidaceae). Sieder, A., Rainer, H., Kiehn, M. (2007): Address of the authors: Department of Biogeography and Botanical Garden of the University of Vienna; Rennweg 14, A-1030 Vienna (Austria). (CITES svetainė) ir Nomenklatūros komiteto priimti jo pakeitimai, kaip rekomendacija darant nuorodą į Bulbophyllum genties rūšių pavadinimus.

The Checklist of CITES species (2005, 2007 ir jo naujos versijos) išleistas UNEP -WCMC ir gali būti naudojamas kaip neoficialus šalių konferencijoje patvirtintų ir Reglamento (EB) Nr. 338/97 prieduose išvardytų mokslinių gyvūnų rūšių pavadinimų šaltinis ir kaip neoficiali CITES nomenklatūroje kartu su standartinėmis nuorodomis pateiktos informacijos santrauka.“


Top