EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0354

2012 m. balandžio 23 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 354/2012, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 765/2006 dėl ribojamųjų priemonių Baltarusijai

OL L 113, 2012 4 25, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/354/oj

25.4.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 113/1


TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 354/2012

2012 m. balandžio 23 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 765/2006 dėl ribojamųjų priemonių Baltarusijai

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 215 straipsnį,

atsižvelgdama į 2012 m. balandžio 23 d. Tarybos sprendimą 2012/212/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/639/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Baltarusijai (1),

atsižvelgdama į bendrą Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai bei Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 765/2006 (2) nustatyta, kad įšaldomos Baltarusijos Prezidento A. Lukašenkos ir tam tikrų pareigūnų lėšos, asmenų, atsakingų už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus arba pilietinės visuomenės ir demokratinės opozicijos represiją, lėšos, taip pat asmenų ir subjektų, kuriems A. Lukašenkos režimas palankus ar kurie jį remia, lėšos;

(2)

Sprendimu 2012/212/BUSP Taryba nusprendė, kad reikėtų numatyti galimybę taikyti lėšų įšaldymo išimtis, siekiant užtikrinti, kad būtų galima leisti naudotis tam tikromis lėšomis arba ekonominiais ištekliais diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų arba tarptautinių organizacijų, kurios pagal tarptautinę teisę naudojasi imunitetu, oficialiais tikslais;

(3)

ši priemonė patenka į Sutarties taikymo sritį ir todėl jai įgyvendinti būtina imtis reguliavimo veiksmų Sąjungos lygiu, visų pirma siekiant užtikrinti, kad ekonominės veiklos vykdytojai visose valstybėse narėse ją taikytų vienodai;

(4)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 765/2006 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamente (EB) Nr. 765/2006 įterpiamas šis straipsnis:

„4b straipsnis

Nukrypdamos nuo 2 straipsnio, II priede išvardytose interneto svetainėse nurodytos valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą arba leisti naudotis tam tikromis lėšomis arba ekonominiais ištekliais, jeigu jos nustatė, kad lėšos arba ekonominiai ištekliai reikalingi diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų arba tarptautinių organizacijų, kurios pagal tarptautinę teisę naudojasi imunitetu, oficialiais tikslais.“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge 2012 m. balandžio 23 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

C. ASHTON


(1)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 11.

(2)  OL L 134, 2006 5 20, p. 1.


Top