EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1232

2011 m. lapkričio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1232/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 428/2009, nustatantis Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimą

OJ L 326, 8.12.2011, p. 26–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 011 P. 125 - 143

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 07/01/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1232/oj

8.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 326/26


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1232/2011

2011 m. lapkričio 16 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 428/2009, nustatantis Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimą

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 207 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (1),

kadangi:

(1)

2009 m. gegužės 5 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 428/2009, nustatančiame Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimą (nauja redakcija) (2) reikalaujama taikyti veiksmingą kontrolę iš Sąjungos eksportuojamoms arba vežamoms per ją tranzitu, arba Sąjungoje reziduojančiam ar joje įsisteigusiam tarpininkui teikiant tarpininkavimo paslaugas į trečiąją šalį pristatomoms dvejopo naudojimo prekėms (įskaitant programinę įrangą ir technologijas;

(2)

pageidautina pasiekti, kad visoje Sąjungoje būtų taikoma vienoda ir nuosekli kontrolė, siekiant išvengti nesąžiningos Sąjungos eksportuotojų tarpusavio konkurencijos, suderinti Sąjungos bendrųjų eksporto leidimų apimtį ir jų naudojimo sąlygas bei užtikrinti saugumo kontrolės veiksmingumą ir efektyvumą Sąjungoje;

(3)

siekdama didinti pramonės konkurencingumą ir sudaryti vienodas sąlygas visiems Sąjungos eksportuotojams, kai jie eksportuoja tam tikras specifines dvejopo naudojimo prekes į tam tikras specifines paskirties vietas, ir tuo pačiu metu užtikrinti aukšto lygio saugumą ir visapusišką tarptautinių įsipareigojimų laikymąsi, 2006 m. gruodžio 18 d. komunikate Komisija pasiūlė nustatyti naujus Sąjungos bendruosius eksporto leidimus;

(4)

2000 m. birželio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1334/2000, nustatantis Bendrijos dvejopo naudojimo prekių ir technologijų eksporto kontrolės režimą (3), buvo panaikintas Reglamentu (EB) Nr. 428/2009 nuo 2009 m. rugpjūčio 27 d. Tačiau iki minėtos datos pateiktoms eksporto leidimo paraiškoms ir toliau taikomos atitinkamos Reglamento (EB) Nr. 1334/2000 nuostatos;

(5)

norint sukurti naujus Sąjungos bendruosius eksporto leidimus tam tikroms specifinėms dvejopo naudojimo prekėms eksportuoti į tam tikras specifines paskirties vietas, reikia iš dalies pakeisti atitinkamas Reglamento (EB) Nr. 428/2009 nuostatas, į jį įtraukiant naujus priedus;

(6)

valstybės narės, kurioje yra įsisteigęs eksportuotojas, kompetentingoms institucijoms turėtų būti suteikta galimybė uždrausti naudoti Sąjungos bendruosius eksporto leidimus Reglamente (EB) Nr. 428/2009, kuris buvo iš dalies pakeistas šiuo reglamentu, nustatytomis sąlygomis;

(7)

įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, ginklų embargas patvirtinamas Tarybos sprendimais pagal Sąjungos bendrą užsienio ir saugumo politiką. Pagal Protokolo (Nr. 36) dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų 9 straipsnį, kol įsigalios Lisabonos sutartis, Tarybos pagal Europos Sąjungos sutarties V antraštinę dalį priimtų bendrųjų pozicijų teisinė galia išlieka tol, kol įgyvendinant Sutartis jos nepanaikinamos, neanuliuojamos arba iš dalies nepakeičiamos;

(8)

todėl Reglamentą (EB) Nr. 428/2009 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 428/2009 iš dalies keičiamas taip:

1)

2 straipsnio 9 punktas pakeičiamas taip:

„9.   Sąjungos bendrasis eksporto leidimas– leidimas eksportuoti į tam tikras paskirties šalis, kurį gali gauti visi eksportuotojai, kurie laikosi IIa-IIf prieduose išdėstytų naudojimosi juo sąlygų ir reikalavimų.“;

2)

4 straipsnio 2 dalyje žodžiai „nustatytas bendrąja pozicija ar bendraisiais veiksmais“ pakeičiami žodžiais „nustatytas sprendimu ar bendrąja pozicija“;

3)

9 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Šiuo reglamentu tam tikroms IIa–IIf prieduose nurodytoms eksportuojamoms prekėms nustatomas Sąjungos bendrasis eksporto leidimas.

Valstybės narės, kurioje įsisteigęs eksportuotojas, kompetentingos institucijos gali uždrausti eksportuotojui naudotis tais leidimais, jei yra pagrįstas įtarimas, kad eksportuotojas nesugebės laikytis tokio leidimo sąlygų ar eksporto kontrolės teisės aktų nuostatų.

Valstybių narių kompetentingos institucijos keičiasi informacija apie eksportuotojus, kuriems atimta teisė naudotis Sąjungos bendruoju eksporto leidimu, nebent jos nustato, kad eksportuotojas nemėgins eksportuoti dvejopo naudojimo prekių pasinaudodamas kita valstybe nare. Šiuo tikslu naudojama 19 straipsnio 4 dalyje nurodyta sistema.“;

b)

4 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

netaikomi IIg priede išvardytoms prekėms“;

c)

4 dalies c punkte žodžiai „nustatytas bendrąja pozicija ar bendraisiais veiksmais“ pakeičiami žodžiais „nustatytas sprendimu ar bendrąja pozicija“;

4)

11 straipsnio 1 dalies pirmame sakinyje nuoroda „II priede“ pakeičiama nuoroda „IIa priede“;

5)

12 straipsnio 1 dalies b punkte žodžiai „bendrąją poziciją ar bendruosius veiksmu“ pakeičiami žodžiais „sprendimą ar bendrąją poziciją“;

6)

13 straipsnio 6 dalis pakeičiama taip:

„6.   Visi pagal šį straipsnį pateiktini pranešimai perduodami naudojant saugias elektronines priemones, įskaitant 19 straipsnio 4 dalyje nurodytą sistemą.“;

7)

19 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalies a punkte žodžiai „Bendrijos bendrieji eksporto leidimai“ pakeičiami žodžiais „Sąjungos bendrieji eksporto leidimai“;

b)

4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Konsultuodamasi su pagal 23 straipsnį įsteigta Dvejopo naudojimo koordinavimo grupe, Komisija sukuria saugią, šifruotą informacijos mainų tarp valstybių narių ir, prireikus, Komisijos sistemą. Europos Parlamentas informuojamas apie sistemos biudžetą, kūrimą, preliminarų ir galutinį įdiegimą bei veikimą, taip pat apie tinklo sąnaudas.“;

8)

23 straipsnis papildomas šia dalimi:

„3.   Komisija teikia Europos Parlamentui kasmetinę ataskaitą apie Dvejopo naudojimo koordinavimo grupės veiklą, tyrimus ir konsultacijas; šiai ataskaitai taikomas 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (4) 4 straipsnis.

9)

25 straipsnis pakeičiamas taip:

„25 straipsnis

1.   Kiekviena valstybė narė informuoja Komisiją apie įstatymus ir kitus teisės aktus, priimtus įgyvendinant šį reglamentą, įskaitant 24 straipsnyje nurodytas priemones. Komisija persiunčia šią informaciją kitoms valstybėms narėms.

2.   Kas trejus metus Komisija vertina, kaip įgyvendinamas šis reglamentas, ir teikia Europos Parlamentui ir Tarybai išsamią įgyvendinimo ir poveikio vertinimo ataskaitą, į kurią gali būti įtraukta pasiūlymų dėl jo dalinių pakeitimų. Valstybės narės teikia Komisijai visą informaciją, kuri būtina šiai ataskaitai parengti.

3.   Atskiruose ataskaitos skirsniuose pateikiama informacija apie:

a)

Dvejopo naudojimo koordinavimo grupę ir jos veiklą. Komisijos pateikiama informacija apie Dvejopo naudojimo koordinavimo grupės tyrimus ir konsultacijas laikoma konfidencialia pagal Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 4 straipsnį. Informacija bet kuriuo atveju laikoma konfidencialia, jei tikėtina, kad jos atskleidimas gali turėti didelių neigiamų pasekmių tokios informacijos teikėjui ar šaltiniui;

b)

19 straipsnio 4 dalies įgyvendinimą; taip pat pranešama apie saugios šifruotos informacijos mainų tarp valstybių narių ir Komisijos sistemos kūrimo pasiektą etapą;

c)

15 straipsnio 1 dalies įgyvendinimą;

d)

15 straipsnio 2 dalies įgyvendinimą;

e)

išsami informacija apie priemones, kurių valstybės narės ėmėsi pagal 24 straipsnį ir apie kurias pranešta Komisijai pagal šio straipsnio 1 dalį.

4.   Ne vėliau kaip 2013 m. gruodžio 31 d. Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, kurioje įvertinamas šio reglamento įgyvendinimas ir skiriamas specialus dėmesys IIb priedo įgyvendinimui, Sąjungos bendrajam eksporto leidimui Nr. EU002, ir, prireikus, prideda prie jos, teisėkūros pasiūlymą dėl šio reglamento dalinio pakeitimo, visų pirma mažos vertės krovinių klausimu.“;

10)

įterpiamas šis straipsnis:

„25a straipsnis

Nedarant poveikio Sąjungos ir trečiųjų šalių muitinių savitarpio administracinės pagalbos susitarimų ar protokolų nuostatoms, Taryba gali suteikti leidimą Komisijai derėtis su trečiosiomis šalimis dėl susitarimų, kuriais nustatomas dvejopo naudojimo prekių, kurioms taikomas šis reglamentas, eksporto kontrolės tarpusavio pripažinimas, visų pirma siekiant panaikinti leidimo reikalavimą, kai prekės reeksportuojamos Sąjungos teritorijoje. Tos derybos vykdomos laikantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 207 straipsnio 3 dalyje ir, atitinkamais atvejais, Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartyje nustatytos tvarkos.“;

11)

II priedas pernumeruojamas į IIa priedą ir iš dalies keičiamas taip:

a)

pavadinimas pakeičiamas taip:

SĄJUNGOS BENDRASIS EKSPORTO LEIDIMAS NR. EU001

(nurodytas šio reglamento 9 straipsnio 1 dalyje)

Eksportas į Australiją, Kanadą, Japoniją, Naująją Zelandiją, Norvegiją, Šveicariją, įskaitant Lichtenšteiną, ir Jungtines Amerikos Valstijas. Leidimą išduodanti institucija: Europos Sąjunga“;

b)

1 dalis pakeičiama taip:

1

dalis

Šis bendrasis eksporto leidimas taikomas visoms dvejopo naudojimo prekėms, nurodytoms bet kuriame šio reglamento I priedo įraše, išskyrus išvardytas IIg priede.“;

c)

2 dalis išbraukiama;

d)

3 dalis pernumeruojama į 2 dalį ir iš dalies keičiama taip:

i)

pirmoje pastraipoje žodis „Bendrija“ pakeičiamas žodžiu „Sąjunga“;

ii)

žodis „Šveicarija“ pakeičiamas žodžiais „Šveicarija, įskaitant Lichtenšteiną“;

iii)

žodžiai „Bendrijos bendrasis eksporto leidimas“ ir „šis Bendrijos bendrasis eksporto leidimas“ pakeičiami žodžiais „šis leidimas“;

iv)

žodžiai „nustatytas bendrąja pozicija ar bendraisiais veiksmais“ pakeičiami žodžiais „nustatytas sprendimu ar bendrąja pozicija“;

12)

įterpiami šio reglamento priede pateikti IIb–IIg priedai.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trisdešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre 2011 m. lapkričio 16 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

J. BUZEK

Tarybos vardu

Pirmininkas

W. SZCZUKA


(1)  2011 m. rugsėjo 27 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2011 m. spalio 27 d. Tarybos sprendimas.

(2)  OL L 134, 2009 5 29, p. 1.

(3)  OL L 159, 2000 6 30, p. 1.

(4)  OL L 145, 2001 5 31, p. 43.“;


PRIEDAS

IIb PRIEDAS

SĄJUNGOS BENDRASIS EKSPORTO LEIDIMAS Nr. EU002

(nurodytas šio reglamento 9 straipsnio 1 dalyje)

Tam tikrų dvejopo naudojimo prekių eksportas į tam tikras paskirties vietas

Leidimą išduodanti institucija: Europos Sąjunga

1 dalis.   Prekės

Šis bendrasis eksporto leidimas taikomas šioms šio reglamento I priede išvardytoms dvejopo naudojimo prekėms:

1A001

1A003

1A004

1C003b–c

1C004

1C005

1C006

1C008

1C009

2B008

3A001a3

3A001a6–12

3A002c–f

3C001

3C002

3C003

3C004

3C005

3C006

2 dalis.   Paskirties vietos

Šis leidimas galioja visoje Sąjungoje eksportui į šias paskirties vietas:

Argentiną

Kroatiją

Islandiją

Pietų Afriką

Pietų Korėją

Turkiją

3 dalis.   Naudojimosi sąlygos ir reikalavimai

1.

Pagal šį leidimą neleidžiama eksportuoti prekių, kai:

1)

valstybės narės, kurioje eksportuotojas yra įsisteigęs, kompetentingos institucijos, kaip apibrėžta šio reglamento 9 straipsnio 6 dalyje, jam pranešė, kad atitinkamos prekės, visos ar iš dalies, yra arba gali būti:

a)

naudojamos cheminių, biologinių ar branduolinių ginklų ar kitų branduolinių sprogstamųjų užtaisų kūrimui, gamybai, tvarkymui, eksploatavimui, priežiūrai, laikymui, aptikimui, atpažinimui ar platinimui, arba raketų, galinčių nešti į taikinį tokius ginklus, kūrimui, gamybai, eksploatavimui ar laikymui;

b)

skirtos galutiniam kariniam naudojimui, kaip apibrėžta šio reglamento 4 straipsnio 2 dalyje, šalyje, kuriai taikomas ginklų embargas, nustatytas Tarybos priimtu sprendimu ar bendrąja pozicija arba Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo Organizacijos sprendimu, arba ginklų embargas, nustatytas Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos privaloma rezoliucija, arba

c)

skirtos naudoti kaip nacionaliniame kariniame sąraše išvardytų karinių prekių dalys ar komponentai, kurie buvo eksportuoti iš atitinkamos valstybės narės teritorijos be leidimo arba pažeidžiant tos valstybės narės nacionalinės teisės aktais nustatytą leidimų tvarką;

2)

eksportuotojas, kuris privalo atlikti deramus patikrinimus, žino, kad atitinkamos prekės, visos ar iš dalies, skirtos bet kuriam 1 papunktyje nurodytam panaudojimui;

3)

atitinkamos prekės eksportuojamos į muitų laisvąją zoną arba laisvąjį sandėlį, esantį paskirties vietoje, kuriai taikomas šis leidimas.

2.

Bendrojo administracinio dokumento 44 langelyje eksportuotojai privalo nurodyti ES referencinį numerį X002 ir tai, kad prekės eksportuojamos pagal Sąjungos bendrąjį eksporto leidimą Nr. EU002.

3.

Kiekvienas eksportuotojas, kuris naudojasi šiuo leidimu, valstybės narės, kurioje jis yra įsisteigęs, kompetentingoms institucijoms privalo pranešti, kad pasinaudojo šiuo leidimu pirmą kartą, ne vėliau kaip per 30 dienų po pirmojo eksporto datos, arba pareikalavus valstybės narės, kurioje eksportuotojas yra įsisteigęs, kompetentingai institucijai - pranešti prieš pirmą kartą pasinaudodamas šiuo leidimu. Valstybės narės praneša Komisijai apie šiam leidimui taikomą pasirinktą pranešimo mechanizmą. Komisija jai pateiktą informaciją paskelbia Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje.

Pranešimo reikalavimus, susijusius su šio leidimo naudojimo tvarka, taip pat papildomą informaciją, kurios gali reikalauti valstybė narė, iš kurios su tokiu leidimu eksportuojamos prekės, nustato valstybės narės.

Valstybė narė gali reikalauti, kad toje valstybėje narėje įsisteigę eksportuotojai, prieš pirmą kartą pasinaudodami šiuo leidimu, užsiregistruotų. Registracija yra automatinė ir kompetentingos institucijos ją patvirtina iš karto arba bet kuriuo atveju per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo, taikant šio reglamento 9 straipsnio 1 dalį.

Jei taikoma, antroje ir trečioje pastraipose nustatyti reikalavimai grindžiami nustatytais nacionalinių bendrųjų eksporto leidimų, kuriuos išduoda atitinkamos valstybės narės, kurios numato tokius leidimus, naudojimo reikalavimais.

IIc PRIEDAS

SĄJUNGOS BENDRASIS EKSPORTO LEIDIMAS Nr. EU003

(nurodytas šio reglamento 9 straipsnio 1 dalyje)

Eksportas po taisymo ir (arba) pakeitimo

Leidimą išduodanti institucija: Europos Sąjunga

1 dalis.   Prekės

1.

Šis bendrasis eksporto leidimas taikomas visoms dvejopo naudojimo prekėms, nurodytoms bet kuriame šio reglamento I priedo įraše, išskyrus išvardytas 2 punkte, kai:

a)

prekės į Europos Sąjungos muitų teritoriją buvo reimportuotos priežiūros, taisymo ar pakeitimo tikslu ir yra eksportuojamos ar reeksportuojamos į kilmės šalį, nepadarius jokių jų originalių charakteristikų pakeitimų, per penkerių metų laikotarpį nuo datos, kai buvo išduotas pirminio eksporto leidimas, arba

b)

prekės yra eksportuojamos į kilmės šalį mainais į tos pačios kokybės prekes ir mainais į tą patį prekių kiekį, kuris buvo reimportuotas į Europos Sąjungos muitų teritoriją priežiūrai, taisymui arba pakeitimui, per penkerių metų laikotarpį nuo datos, kai buvo išduotas pirminio eksporto leidimas.

2.

Prekės, kurioms leidimas netaikomas:

a)

visos prekės, išvardytos IIg priede;

b)

visos šio reglamento I priedo D ir E skirsniuose išvardytos prekės;

c)

šios prekės, išvardytos šio reglamento I priede:

1A002a

1C012a

1C227

1C228

1C229

1C230

1C231

1C236

1C237

1C240

1C350

1C450

5A001b5

5A002a2–5A002a9

5B002. Ši įranga:

a)

įranga, specialiai suprojektuota įrangai, nurodytai 5A002a2–5A002a9 punktuose, „kurti“ arba „gaminti“;

b)

matavimo įranga, specialiai suprojektuota įvertinti ir patvirtinti „informacijos slaptumo“ funkcijas, nurodytas 5A002a2–5A002a9 punktuose

6A001a2a1

6A001a2a5

6A002a1c

6A008l3

8A001b

8A001d

9A011

2 dalis.   Paskirties vietos

Šis leidimas galioja visoje Sąjungoje eksportui į šias paskirties vietas:

 

Albaniją

 

Argentiną

 

Bosniją ir Hercegoviną

 

Braziliją

 

Čilę

 

Kiniją (įskaitant Honkongą ir Makao)

 

Kroatiją

 

Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją

 

Prancūzijos užjūrio teritorijas

 

Islandiją

 

Indiją

 

Kazachstaną

 

Meksiką

 

Juodkalniją

 

Maroką

 

Rusiją

 

Serbiją

 

Singapūrą

 

Pietų Afriką

 

Pietų Korėją

 

Tunisą

 

Turkiją

 

Ukrainą

 

Jungtinius Arabų Emyratus

3 dalis.   Naudojimosi sąlygos ir reikalavimai

1.

Šiuo leidimu gali būti naudojamasi tik tada, kai pirminis eksportas vykdomas pagal Sąjungos bendrąjį eksporto leidimą arba valstybės narės, kurioje buvo įsisteigęs pirminis eksportuotojas, kompetentingos institucijos išduotą pirminio eksporto leidimą prekių, kurios vėliau buvo reimportuotos į Europos Sąjungos muitų teritoriją priežiūros, taisymo arba pakeitimo tikslais, eksportui. Šis leidimas galioja tik eksportuojant pirminiam galutiniam vartotojui.

2.

Pagal šį leidimą neleidžiama eksportuoti prekių, kai:

1)

valstybės narės, kurioje eksportuotojas yra įsisteigęs, kompetentingos institucijos, kaip apibrėžta šio reglamento 9 straipsnio 6 dalyje, jam pranešė, kad atitinkamos prekės, visos ar iš dalies, yra arba gali būti:

a)

naudojamos cheminių, biologinių ar branduolinių ginklų ar kitų branduolinių sprogstamųjų užtaisų kūrimui, gamybai, tvarkymui, eksploatavimui, priežiūrai, laikymui, aptikimui, atpažinimui ar platinimui, arba raketų, galinčių nešti į taikinį tokius ginklus, kūrimui, gamybai, eksploatavimui ar laikymui;

b)

skirtos galutiniam kariniam naudojimui, kaip apibrėžta šio reglamento 4 straipsnio 2 dalyje, kai perkančiajai šaliai arba paskirties vietos šaliai taikomas ginklų embargas, nustatytas Tarybos priimtu sprendimu ar bendrąja pozicija arba Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo Organizacijos sprendimu, arba ginklų embargas, nustatytas Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos privaloma rezoliucija, arba

c)

skirtos naudoti kaip nacionaliniame kariniame sąraše išvardytų karinių prekių dalys ar komponentai, kurie buvo eksportuoti iš atitinkamos valstybės narės teritorijos be leidimo arba pažeidžiant tos valstybės narės nacionalinės teisės aktais nustatytą leidimų tvarką;

2)

eksportuotojas žino, kad atitinkamos prekės, visos ar iš dalies, skirtos bet kuriam 1 papunktyje nurodytam panaudojimui;

3)

atitinkamos prekės eksportuojamos į muitų laisvąją zoną arba laisvąjį sandėlį, esantį paskirties vietoje, kuriai taikomas šis leidimas;

4)

pirminis leidimas panaikintas, sustabdytas, pakeistas ar atšauktas;

5)

eksportuotojas, kuris privalo atlikti deramus patikrinimus, žino, kad galutinis atitinkamų prekių naudojimas skiriasi nuo nurodyto pirminio eksporto leidime.

3.

Eksportuodami prekes pagal šį leidimą eksportuotojai privalo:

1)

nurodyti pirminio eksporto leidimo numerį eksporto deklaracijoje muitinei ir leidimą išdavusios valstybės narės pavadinimą, taip pat bendrojo administracinio dokumento 44 langelyje ES referencinį numerį X002 ir tai, kad prekės eksportuojamos pagal Sąjungos bendrąjį eksporto leidimą Nr. EU003;

2)

pateikti muitinės pareigūnams, jei prašoma, dokumentus, įrodančius prekių importo į Sąjungą datą, Sąjungoje atliktą prekių priežiūrą, taisymą ar pakeitimą ir tai, kad prekės buvo grąžintos galutiniam naudotojui ir į tą šalį, iš kurios jie buvo importuoti į Sąjungą.

4.

Kiekvienas eksportuotojas, kuris naudojasi šiuo leidimu, valstybės narės, kurioje jis yra įsisteigęs, kompetentingoms institucijoms turi pranešti, kad pasinaudojo šiuo leidimu pirmą kartą, ne vėliau kaip per 30 dienų po pirmojo eksporto datos, arba pareikalavus valstybės narės, kurioje eksportuotojas yra įsisteigęs, kompetentingai institucijai - pranešti prieš pirmą kartą pasinaudodamas šiuo leidimu. Valstybės narės praneša Komisijai apie šiam leidimui taikomą pasirinktą pranešimo mechanizmą. Komisija jai pateiktą informaciją paskelbia Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje.

Pranešimo reikalavimus, susijusius su šio leidimo naudojimo tvarka, taip pat papildomą informaciją, kurios gali reikalauti valstybė narė, iš kurios su šiuo leidimu eksportuojamos prekės, nustato valstybės narės.

Valstybė narė gali reikalauti, kad toje valstybėje narėje įsisteigę eksportuotojai, prieš pirmą kartą pasinaudodami šiuo leidimu, užsiregistruotų. Registracija yra automatinė ir kompetentingos institucijos ją patvirtina iš karto arba bet kuriuo atveju per 10 darbo dienų nuo registracijos prašymo gavimo, taikant šio reglamento 9 straipsnio 1 dalį.

Jei taikoma, antroje ir trečioje pastraipose nustatyti reikalavimai grindžiami nustatytais nacionalinių bendrųjų eksporto leidimų, kuriuos suteikia atitinkamos valstybės narės, kurios numato tokius leidimus, naudojimo reikalavimais.

5.

Šis leidimas taikomas prekėms, kai atliekamas jų „taisymas“, „pakeitimas“ arba „priežiūra“. Tai gali būti dėl sutapimo atsiradęs originalių prekių patobulinimas, pavyzdžiui, pakeitimui panaudojus modernias atsargines dalis arba dėl vėliau nustatytų standartų patikimumo ir saugumo tikslais, su sąlyga, kad dėl tokio patobulinimo neatsiras jokio prekės funkcinio pajėgumo padidėjimo ar prekėms nebus suteikta naujų ar papildomų funkcijų.

IId PRIEDAS

SĄJUNGOS BENDRASIS EKSPORTO LEIDIMAS Nr. EU004

(nurodytas šio reglamento 9 straipsnio 1 dalyje)

Laikinasis eksportas į parodą ar mugę

Leidimą išduodanti institucija: Europos Sąjunga

1 dalis.   Prekės

Šis bendrasis eksporto leidimas taikomas visoms šio reglamento I priede išvardytoms dvejopo naudojimo prekėms, išskyrus:

a)

visas prekes, išvardytas IIg priede;

b)

visas šio reglamento I priedo D skirsnyje išvardytas prekes (neįeina programinė įranga, būtina, kad įranga tinkamai veiktų demonstravimo tikslais);

c)

visas šio reglamento I priedo E skirsnyje išvardytas prekes;

d)

šias prekes, nurodytas šio reglamento I priede:

1A002a

1C002.b.4

1C010

1C012.a

1C227

1C228

1C229

1C230

1C231

1C236

1C237

1C240

1C350

1C450

5A001b5

5A002a2–5A002a9

5B002. Ši įranga:

a)

įranga, specialiai suprojektuota įrangai, nurodytai 5A002a2–5A002a9 punktuose, „kurti“ arba „gaminti“;

b)

matavimo įranga, specialiai suprojektuota įvertinti ir patvirtinti „informacijos slaptumo“ funkcijas, nurodytas 5A002a2–5A002a9 punktuose

6A001

6A002a

6A008l3

8A001b

8A001d

9A011

2 dalis.   Paskirties vietos

Šis leidimas galioja visoje Sąjungoje eksportui į šias paskirties vietas:

Albaniją, Argentiną, Kroatiją, Bosniją ir Hercegoviną, Braziliją, Čilę, Kiniją (įskaitant Honkongą ir Makao), Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją, Prancūzijos užjūrio teritorijas, Islandiją, Indiją, Kazachstaną, Meksiką, Juodkalniją, Maroką, Rusiją, Serbiją, Singapūrą, Pietų Afriką, Pietų Korėją, Tunisą, Turkiją, Ukrainą, Jungtinius Arabų Emyratus.

3 dalis.   Naudojimosi sąlygos ir reikalavimai

1.

Pagal šį leidimą leidžiama eksportuoti 1 dalyje išvardytas prekes su sąlyga, kad jos išvežamos laikinai į parodą ar mugę, kaip apibrėžta 6 punkte, ir kad jos visos ir nepakeistos per 120 dienų nuo pirminio eksporto bus reimportuotos į Europos Sąjungos muitų teritoriją.

2.

Valstybės narės, kurioje eksportuotojas yra įsisteigęs, kompetentinga institucija, kaip apibrėžta šio reglamento 9 straipsnio 6 dalyje, gali, eksportuotojo prašymu, netaikyti reikalavimo, kad prekės būtų reimportuotos, kaip nustatyta -1 punkte. Sprendimui dėl reikalavimo netaikymo atitinkamai taikoma individualių leidimų procedūra, nustatyta šio reglamento 9 straipsnio 2 dalyje ir 14 straipsnio 1 dalyje.

3.

Pagal šį leidimą neleidžiama eksportuoti prekių, kai:

1)

valstybės narės, kurioje eksportuotojas yra įsisteigęs, kompetentingos institucijos jam pranešė, kad atitinkamos prekės, visos ar iš dalies, yra arba gali būti:

a)

naudojamos cheminių, biologinių ar branduolinių ginklų ar kitų branduolinių sprogstamųjų užtaisų kūrimui, gamybai, tvarkymui, eksploatavimui, priežiūrai, laikymui, aptikimui, atpažinimui ar platinimui, arba raketų, galinčių nešti į taikinį tokius ginklus, kūrimui, gamybai, eksploatavimui ar laikymui;

b)

skirtos galutiniam kariniam naudojimui, kaip apibrėžta šio reglamento 4 straipsnio 2 dalyje, kai perkančiajai šaliai arba paskirties vietos šaliai taikomas ginklų embargas, nustatytas Tarybos priimtu sprendimu ar bendrąja pozicija arba Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo Organizacijos sprendimu, arba ginklų embargas, nustatytas Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos privaloma rezoliucija, arba

c)

skirtos naudoti kaip nacionaliniame kariniame sąraše išvardytų karinių prekių dalys ar komponentai, kurie buvo eksportuoti iš atitinkamos valstybės narės teritorijos be leidimo arba pažeidžiant tos valstybės narės nacionalinės teisės aktais nustatytą leidimų tvarką;

2)

eksportuotojas žino, kad atitinkamos prekės, visos arba iš dalies, skirtos bet kuriam 1 papunktyje nurodytam panaudojimui;

3)

atitinkamos prekės eksportuojamos į muitų laisvąją zoną arba laisvąjį sandėlį, esantį paskirties vietoje, kuriai taikomas šis leidimas;

4)

valstybės narės, kurioje eksportuotojas yra įsisteigęs, kompetentingos institucijos jam pranešė arba jam žinoma iš kitų šaltinių (pavyzdžiui, iš informacijos, gautos iš gamintojo), kad atitinkamoms prekėms kompetentinga institucija priskyrė nacionalinę saugumo klasifikacijos slaptumo žymą, lygiavertę žymai CONFIDENTIEL UE/ES CONFIDENTIAL arba aukštesnio laipsnio slaptumo žymai;

5)

eksportuotojas negali užtikrinti, kad prekės bus grąžintos pirminės būklės, nepašalinus, nenukopijavus ar neišplatinus kurios nors sudedamosios dalies ar programinės įrangos, arba kai technologijų perdavimas susijęs su jų pristatymu;

6)

atitinkamos prekės turi būti eksportuojamos privataus pristatymo arba demonstravimo, pvz., įmonių demonstravimo salėse, tikslais;

7)

atitinkamos prekės turi būti panaudotos gamybos proceso metu;

8)

atitinkamos prekės turi būti panaudotos pagal numatytą jų paskirtį, išskyrus tuos atvejus, kai tai daroma pačia mažiausia apimtimi, kokia yra būtina siekiant jas veiksmingai pademonstruoti, nepateikiant konkrečių testavimo rezultatų trečiosioms šalims;

9)

eksportas turi įvykti kaip komercinių sandorių pasekmė, visų pirma tai susiję su atitinkamų prekių pardavimu, nuoma ar išperkamąja nuoma;

10)

atitinkamos prekės turi būti saugomos parodoje ar mugėje, jų nepristatant ar nedemonstruojant, o tik siekiant jas parduoti ar išnuomoti;

11)

eksportuotojas sudaro bet kokius susitarimus, pagal kuriuos jis visą laikino eksporto laikotarpį nevaldytų atitinkamų prekių.

4.

Bendrojo administracinio dokumento 44 langelyje eksportuotojai privalo nurodyti ES referencinį numerį X002 ir tai, kad prekės eksportuojamos pagal Sąjungos bendrąjį eksporto leidimą Nr. EU004.

5.

Kiekvienas eksportuotojas, kuris naudojasi šiuo leidimu, valstybės narės, kurioje jis yra įsisteigęs, kompetentingoms institucijoms turi pranešti, kad pasinaudojo šiuo leidimu pirmą kartą, ne vėliau kaip per 30 dienų po pirmojo eksporto datos, arba pareikalavus valstybės narės, kurioje eksportuotojas yra įsisteigęs, kompetentingai institucijai - pranešti prieš pirmą kartą pasinaudodamas šiuo leidimu. Valstybės narės praneša Komisijai apie šiam leidimui taikomą pasirinktą pranešimo mechanizmą. Komisija jai pateiktą informaciją paskelbia Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje.

Pranešimo reikalavimus, susijusius su šio leidimo naudojimo tvarka, taip pat papildomą informaciją, kurios gali reikalauti valstybė narė, iš kurios su šiuo leidimu eksportuojamos prekės, nustato valstybės narės.

Valstybė narė gali reikalauti, kad toje valstybėje narėje įsisteigę eksportuotojai, prieš pirmą kartą pasinaudodami šiuo leidimu, užsiregistruotų. Registracija yra automatinė ir kompetentingos institucijos ją patvirtina iš karto arba bet kuriuo atveju per 10 darbo dienų nuo registracijos prašymo gavimo, atsižvelgiant į šio reglamento 9 straipsnio 1 dalį.

Jei taikoma, antroje ir trečioje pastraipose nustatyti reikalavimai grindžiami nustatytais nacionalinių bendrųjų eksporto leidimų, kuriuos suteikia atitinkamos valstybės narės, kurios numato tokius leidimus, naudojimo reikalavimais.

6.

Šio leidimo tikslais „paroda arba mugė“ reiškia tam tikros trukmės komercinius renginius, per kuriuos įvairūs parodos dalyviai rodo savo produktus lankytojams verslininkams arba plačiajai visuomenei.

IIe PRIEDAS

SĄJUNGOS BENDRASIS EKSPORTO LEIDIMAS Nr. EU005

(nurodytas šio reglamento 9 straipsnio 1 dalyje)

Telekomunikacijos

Leidimą išduodanti institucija: Europos Sąjunga

1 dalis.   Prekės

Šis bendrasis eksporto leidimas taikomas šioms šio reglamento I priede išvardytoms dvejopo naudojimo prekėms:

a)

5 kategorijos 1 dalies prekėms:

i)

prekėms, įskaitant specialiai tam suprojektuotus ar sukurtus komponentus ir pagalbinius reikmenis, nurodytoms 5A001b Nr. 2 ir 5A001c ir 5A001d;

ii)

prekėms, nurodytoms 5B001 ir 5D001, kai siejama su bandymo, tikrinimo ir gamybos įranga, o prekių programinė įranga nurodyta i papunktyje;

b)

pagal 5E001a kontroliuojamai technologijai, kai jos reikia a punkte nurodytų prekių įrengimui, eksploatavimui, priežiūrai ar taisymui ir kai ji numatyta tam pačiam galutiniam vartotojui.

2 dalis.   Paskirties vietos

Šis leidimas galioja visoje Sąjungoje eksportui į šias paskirties vietas:

Argentiną, Kiniją (įskaitant Honkongą ir Makao), Kroatiją, Indiją, Rusiją, Pietų Afriką, Pietų Korėją, Turkiją, Ukrainą.

3 dalis.   Naudojimosi sąlygos ir reikalavimai

1.

Pagal šį leidimą neleidžiama eksportuoti prekių, kai:

1)

valstybės narės, kurioje eksportuotojas yra įsisteigęs, kompetentingos institucijos, kaip apibrėžta šio reglamento 9 straipsnio 6 dalyje, jam pranešė, kad atitinkamos prekės, visos ar iš dalies, yra arba gali būti:

a)

naudojamos cheminių, biologinių ar branduolinių ginklų ar kitų branduolinių sprogstamųjų užtaisų kūrimui, gamybai, tvarkymui, eksploatavimui, priežiūrai, laikymui, aptikimui, atpažinimui ar platinimui, arba raketų, galinčių nešti į taikinį tokius ginklus, kūrimui, gamybai, eksploatavimui ar laikymui;

b)

skirtos galutiniam kariniam naudojimui, kaip apibrėžta šio reglamento 4 straipsnio 2 dalyje, kai perkančiajai šaliai arba paskirties vietos šaliai taikomas ginklų embargas, nustatytas Tarybos priimtu sprendimu ar bendrąja pozicija arba Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo Organizacijos sprendimu, arba ginklų embargas, nustatytas Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos privaloma rezoliucija;

c)

skirtos naudoti kaip nacionaliniame kariniame sąraše išvardytų karinių prekių dalys ar komponentai, kurie buvo eksportuoti iš atitinkamos valstybės narės teritorijos be leidimo arba pažeidžiant tos valstybės narės nacionalinės teisės aktais nustatytą leidimų tvarką, arba

d)

naudojamos, kai pažeidžiamos Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje apibrėžtos žmogaus teisės, demokratiniai principai ar žodžio laisvė naudojant slapto pokalbių klausymosi technologijas ir skaitmeninę duomenų perdavimo įrangą, skirtą pokalbiams mobiliaisiais telefonais klausytis, teksto žinutėms stebėti ir tikslingai interneto naudojimo kontrolei (pvz., naudojant stebėjimo centrus ir teisėto klausymosi tinklų sietuvus);

2)

eksportuotojas, kuris privalo atlikti deramus patikrinimus, žino, kad atitinkamos prekės, visos ar iš dalies, skirtos bet kuriam 1 papunktyje nurodytam panaudojimui;

3)

eksportuotojas, kuris privalo atlikti deramus patikrinimus, žino, kad atitinkamos prekės bus reeksportuotos į kitas paskirties vietas nei išvardytos šio priedo 2 dalyje ar IIa priedo 2 dalyje, arba valstybes nares;

4)

atitinkamos prekės eksportuojamos į muitų laisvąją zoną arba laisvąjį sandėlį, kuris yra paskirties vietoje, kuriai taikomas šis leidimas.

2.

Bendrojo administracinio dokumento 44 langelyje eksportuotojai privalo nurodyti ES referencinį numerį X002 ir tai, kad prekės eksportuojamos pagal Sąjungos bendrąjį eksporto leidimą Nr. EU005.

3.

Kiekvienas eksportuotojas, kuris naudojasi šiuo leidimu, valstybės narės, kurioje jis yra įsisteigęs, kompetentingoms institucijoms turi pranešti, kad pasinaudojo šiuo leidimu pirmą kartą, ne vėliau kaip per 30 dienų po pirmojo eksporto datos, arba pareikalavus valstybės narės, kurioje eksportuotojas yra įsisteigęs, kompetentingai institucijai – pranešti prieš pirmą kartą pasinaudodamas šiuo leidimu. Valstybės narės praneša Komisijai apie šiam leidimui taikomą pasirinktą pranešimo mechanizmą. Komisija jai pateiktą informaciją paskelbia Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje.

Pranešimo reikalavimus, susijusius su šio leidimo naudojimo tvarka, taip pat papildomą informaciją, kurios gali reikalauti valstybė narė, iš kurios su šiuo leidimu eksportuojamos prekės, nustato valstybės narės.

Valstybė narė gali reikalauti, kad toje valstybėje narėje įsisteigę eksportuotojai, prieš pirmą kartą pasinaudodami šiuo leidimu, užsiregistruotų. Registracija yra automatinė ir kompetentingos institucijos ją patvirtina iš karto arba bet kuriuo atveju per 10 darbo dienų nuo registracijos prašymo gavimo, taikant šio reglamento 9 straipsnio 1 dalį.

Jei taikoma, antroje ir trečioje pastraipose nustatyti reikalavimai grindžiami nustatytais nacionalinių bendrųjų eksporto leidimų, kuriuos suteikia atitinkamos valstybės narės, kurios numato tokius leidimus, naudojimo reikalavimais.

IIf PRIEDAS

SĄJUNGOS BENDRASIS EKSPORTO LEIDIMAS Nr. EU006

(nurodytas šio reglamento 9 straipsnio 1 dalyje)

Cheminiai produktai

1 dalis.   Prekės

Šis bendrasis eksporto leidimas taikomas šioms šio reglamento I priede išvardytoms dvejopo naudojimo prekėms:

 

1C350:

1.

Tiodiglikolis (111–48–8)

2.

Fosforo oksichloridas (10025–87–3)

3.

Dimetil–metilfosfonatas (756–79–6)

5.

Metilfosfonilo dichloridas (676–97–1)

6.

Dimetilfosfitas (DMP) (868–85–9)

7.

Fosforo trichloridas (7719–12–2)

8.

Trimetilfosfitas (TMP) (121–45–9)

9.

Tionilchloridas (7719–09–7)

10.

3–hidroksi1–metilpiperidinas (3554–74–3)

11.

N,N–diizopropil–(beta)–aminoetilo chloridas (96–79–7)

12.

N,N–diizopropil–(beta)–aminoetilo chloridas (5842–07–7)

13.

Chinuklidin-3-olis (1619–34–7)

14.

Kalio fluoridas (7789–23–3)

15.

2-Chloretanolis (107–07–3)

16.

Dimetilaminas (124–40–3)

17.

Dietiletilfosfonatas (78–38–6)

18.

Dietil–N,N–dimetilfosforo amidatas (2404–03–7)

19.

Dietilfosfitas (762–04–9)

20.

Dimetilamino hidrochloridas (506–59–2)

21.

Etilfosfinilo dichloridas (1498–40–4)

22.

Etilfosfinilo dichloridas (1066–50–8)

24.

Vandenilio fluoridas (7664–39–3)

25.

Metilbenzilatas (76–89–1)

26.

Metilfosfinilo dichloridas (676–83–5)

27.

N,N–diizopropil–(beta)–aminoetanolis (96–80–0)

28.

Pinakolilo alkoholis (464–07–3)

30.

Trietilfosfitas (122–52–1)

31.

Arseno trichloridas (7784–34–1)

32.

Benzilo rūgštis (76–93–7)

33.

Dietilmetilfosfonitas (15715–41–0)

34.

Dimetil–metilfosfonatas (6163–75–3)

35.

Etilfosfinilo difluoridas (430–78–4)

36.

Metilfosfinilo difluoridas (753–59–3)

37.

3-chinuklidonas (3731–38–2)

38.

Fosforo pentachloridas (10026–13–8)

39.

Pinakolonas (75–97–8)

40.

Kalio cianidas (151–50–8)

41.

Kalio bifluoridas (7789–29–9)

42.

Amonio vandenilio fluoridas arba amonio vandenilio difluoridas (1341–49–7)

43.

Natrio fluoridas (7681–49–4)

44.

Natrio bifluoridas (1333–83–1)

45.

Natrio cianidas (143–33–9)

46.

Trietanolaminas (102–71–6)

47.

Fosforo pentasulfidas (1314–80–3)

48.

Diizopropilaminas (108–18–9)

49.

Dietilaminoetanolis (100–37–8)

50.

Natrio sulfidas (1313–82–2)

51.

Sieros monochloridas (10025–67–9)

52.

Sieros dichloridas (10545–99–0)

53.

Trietanolamino hidrochloridas (637–39–8)

54.

N,N–diizopropil–(Beta)–aminoetil chlorido hidrochloridas(4261–68–1)

55.

Metilfosfono rūgštis (993–13–5)

56.

Dietilmetilfosfonatas (683–08–9)

57.

N,N-diametilaminofosforildichloridas (677–43–0)

58.

Triizopropilfosfitas (116–17–6)

59.

Etildietanolaminas (139–87–7)

60.

O, O-dietilfosforotioatas (2465–65–8)

61.

O, O-dietilfosforoditioatas (298–06–6)

62.

Natrio heksafluorosilikatas (16893–85–9)

63.

Metilfosfonotiodichloridas (676–98–2)

 

1C450 a:

4.

Fosgenas: karbonildichloridas (75–44–5)

5.

Chlorcianas (506–77–4)

6.

Cianido rūgštis (74–90–8)

7.

Chloropikrinas: trichloronitrometanas (76–06–2)

 

1C450 b:

1.

Kiti nei karinių prekių kontrolėje arba 1C350 nurodyti cheminiai produktai, turintys fosforo atomų, prie kurių prijungta viena (paprastoji arba izo) metilo, etilo arba propilo grupė, bet ne papildomi anglies atomai.

2.

N,N-dialkil (-metil, -etil arba -propil (paprastojo arba izo)) fosforamido digalidai, išskyrus N,N-diametilaminofosforildichloridą, kuris nurodytas 1C350.57.

3.

Dialkil (-metil, -etil arba -propil (paprastojo arba izo)) N,N-dialkil (-metil, -etil arba -propil (paprastojo arba izo) fosforamidatai, kurie nėra 1C350 nurodyti dietil-N,N-dimetilfosforamidatai.

4.

N,N-dialkil (-metil, -etil arba -propil (paprastojo arba izo)) aminoetil2-chloridai ir atitinkamai protonuotos druskos, kurios nėra N,N-diizopropil-(beta)-aminoetil chloridas arba N,N-diizopropil -(beta)-aminoetil chlorido hidrochloridas, nurodyti 1C350.

5.

N,N-dialkil (-metil, -etil arba -propil (paprastojo arba izo)) aminoetanoliai-2 ir atitinkamai protonuotos druskos, išskyrus N,N-diizopropil-(beta)-aminoetanolį (96–80–0) ir N,N-dietilaminoetanolį (100–37–8), kurie nurodyti 1C350.

6.

N,N-dialkyl (-metil, -etil arba -propil (paprastojo arba izo)) aminoetantioliai-2 ir atitinkamai protonuotos druskos, kurios nėra 1C350 nurodytas N,N-diizopropil-(beta)-aminoetantiolis.

8.

Metildietanolaminas (105–59–9).

2 dalis.   Paskirties vietos

Šis leidimas galioja visoje Sąjungoje eksportui į šias paskirties vietas:

Argentiną, Kroatiją, Islandiją, Pietų Korėją, Turkiją, Ukrainą.

3 dalis.   Naudojimosi sąlygos ir reikalavimai

1.

Pagal šį leidimą neleidžiama eksportuoti prekių, kai:

1)

valstybės narės, kurioje eksportuotojas yra įsisteigęs, kompetentingos institucijos, kaip apibrėžta šio reglamento 9 straipsnio 6 dalyje, jam pranešė, kad atitinkamos prekės, visos ar iš dalies, yra arba gali būti:

a)

naudojamos cheminių, biologinių ar branduolinių ginklų ar kitų branduolinių sprogstamųjų užtaisų kūrimui, gamybai, tvarkymui, eksploatavimui, priežiūrai, laikymui, aptikimui, atpažinimui ar platinimui, arba raketų, galinčių nešti į taikinį tokius ginklus, kūrimui, gamybai, eksploatavimui ar laikymui;

b)

skirtos galutiniam kariniam naudojimui, kaip apibrėžta šio reglamento 4 straipsnio 2 dalyje, kai perkančiajai šaliai arba paskirties vietos šaliai taikomas ginklų embargas, nustatytas Tarybos priimtu sprendimu ar bendrąja pozicija arba Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo Organizacijos sprendimu, arba ginklų embargas, nustatytas Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos privaloma rezoliucija, arba

c)

skirtos naudoti kaip nacionaliniame kariniame sąraše išvardytų karinių prekių dalys ar komponentai, kurie buvo eksportuoti iš atitinkamos valstybės narės teritorijos be leidimo arba pažeidžiant tos valstybės narės nacionalinės teisės aktais nustatytą leidimų tvarką;

2)

eksportuotojas, kuris privalo atlikti deramus patikrinimus, žino, kad atitinkamos prekės, visos ar iš dalies, skirtos bet kuriam 1 papunktyje nurodytam panaudojimui;

3)

eksportuotojas, kuris privalo atlikti deramus patikrinimus, žino, kad atitinkamos prekės bus reeksportuotos į kitas paskirties vietas, nei išvardytos šio priedo 2 dalyje ar IIa priedo 2 dalyje, arba valstybes nares, arba

4)

atitinkamos prekės yra eksportuojamos į muitų laisvąją zoną arba laisvąjį sandėlį, kuris yra paskirties vietoje, kuriai taikomas šis leidimas.

2.

Bendrojo administracinio dokumento 44 langelyje eksportuotojai privalo nurodyti ES referencinį numerį X002 ir tai, kad prekės eksportuojamos pagal Sąjungos bendrąjį eksporto leidimą Nr. EU006.

3.

Kiekvienas eksportuotojas, kuris naudojasi šiuo leidimu, valstybės narės, kurioje jis yra įsisteigęs, kompetentingoms institucijoms turi pranešti, kad pasinaudojo šiuo leidimu pirmą kartą, ne vėliau kaip per 30 dienų po pirmojo eksporto datos, arba pareikalavus valstybės narės, kurioje eksportuotojas yra įsisteigęs, kompetentingai institucijai - pranešti prieš pirmą kartą pasinaudodamas šiuo leidimu. Valstybės narės praneša Komisijai apie šiam leidimui taikomą pasirinktą pranešimo mechanizmą. Komisija jai pateiktą informaciją paskelbia Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje.

Pranešimo reikalavimus, susijusius su šio leidimo naudojimo tvarka, taip pat papildomą informaciją, kurios gali reikalauti valstybė narė, iš kurios su šiuo leidimu eksportuojamos prekės, nustato valstybės narės.

Valstybė narė gali reikalauti, kad toje valstybėje narėje įsisteigę eksportuotojai, prieš pirmą kartą pasinaudodami šiuo leidimu, užsiregistruotų. Registracija yra automatinė ir kompetentingos institucijos ją patvirtina iš karto arba bet kuriuo atveju per 10 darbo dienų nuo registracijos prašymo gavimo, taikant šio reglamento 9 straipsnio 1 dalį.

Jei taikoma, antroje ir trečioje pastraipose nustatyti reikalavimai grindžiami nustatytais nacionalinių bendrųjų eksporto leidimų, kuriuos suteikia atitinkamos valstybės narės, kurios numato tokius leidimus, naudojimo reikalavimais.

IIg PRIEDAS

(Šio reglamento 9 straipsnio 4 dalies a punkte ir šio reglamento IIa, IIc bei IId prieduose nurodytas sąrašas)

Įrašuose ne visuomet pateikiamas I priede pateiktas išsamus prekių aprašymas ir su jais susijusios pastabos. Išsamus aprašymas yra pateiktas tik I priede.

Prekės paminėjimas šiame priede neturi poveikio I priede esančios bendrosios programinės įrangos pastabos nuostatų taikymui.

Visos prekės, nurodytos IV priede.

0C001 „Gamtinis uranas“ arba „nusodrintasis uranas“ ar toris, metalų, lydinių, cheminių junginių ar koncentratų pavidalu, ir bet kurios kitos medžiagos, kurių sudėtyje yra viena ar kelios pirmiau minėtos medžiagos.

0C002 „Specialiosios daliosios medžiagos“, kurios skiriasi nuo nurodytųjų IV priede.

0D001 „Programinė įranga“, specialiai sukurta ar pritaikyta prekėms, nurodytoms 0 kategorijoje, „kurti“, „gaminti“ arba „naudoti“ tiek, kiek ji siejasi su 0C001 arba su tomis 0C002 prekėmis, kurios yra išbrauktos iš IV priedo.

0E001 Pagal Branduolinės technologijos pastabą „technologija“, skirta „kurti“, „gaminti“ ar „naudoti“ prekėms, nurodytoms 0 kategorijoje tiek, kiek ji siejasi su 0C001 arba su tomis 0C002 prekėmis, kurios yra išbrauktos iš IV priedo.

1A102 Pakartotinai įmirkyti pirolizuoti anglis–anglis komponentai, sukurti 9A004 nurodytoms nešančiosioms raketoms, arba 9A104 nurodytoms zondavimo (meteorologinėms) raketoms.

1C351 Žmogaus patogenai, zoonozai ir „toksinai“.

1C352 Gyvūnų patogenai.

1C353 Genetiniai elementai ir genetiškai modifikuoti organizmai.

1C354 Augalų patogenai.

1C450a.1. Amitonas: O,O–dietil S–[2–(dietilamino) etilo] fosfontiolatai (78–53–5) ir atitinkamos alkilintos ar protonuotos druskos.

1C450a.2. PFIB: 1,1,3,3,3–Pentafluoro-2–(trifluormetil)-1–propenas (382–21–8).

7E104 „Technologija“, skirta skrydžio kontrolės, vedimo ir jėgainių duomenims integruoti į skrydžio valdymo sistemą, siekiant optimizuoti raketinės sistemos trajektoriją.

9A009.a. Hibridiniai raketiniai varantieji įrenginiai, kurių visuminis jėgos impulsas didesnis kaip 1,1 MNs.

9A117 Pakopų mechanizmai, atskyrimo mechanizmai ir tarpupakopiai, tinkami naudoti „raketose“.


KOMISIJOS PAREIŠKIMAS

Komisija ketina šį reglamentą, o konkrečiai – galimo bendrojo mažos vertės siuntų eksporto leidimo nustatymo įvertinimo sąlygas, peržiūrėti iki 2013 m. gruodžio 31 d.


EUROPOS PARLAMENTO, TARYBOS IR KOMISIJOS PAREIŠKIMAS DĖL MAŽOS VERTĖS SIUNTŲ

Šiuo reglamentu nedaromas poveikis bendriesiems nacionaliniams mažos vertės siuntų eksporto leidimams, kuriuos valstybės narės išduoda pagal Reglamento (EB) Nr. 428/2009 9 straipsnio 4 dalį.


Top