EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0999

2011 m. spalio 10 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 999/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 765/2006 dėl ribojamųjų priemonių Baltarusijai

OL L 265, 2011 10 11, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/999/oj

11.10.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 265/6


TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 999/2011

2011 m. spalio 10 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 765/2006 dėl ribojamųjų priemonių Baltarusijai

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 215 straipsnį,

atsižvelgdama 2011 m. spalio 10 d. Tarybos sprendimą 2011/666/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/639/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Baltarusijai (1),

atsižvelgdama į bendrą Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai bei Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2006 m. gegužės 18 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 765/2006 (2) nustatyta, kad įšaldomos Baltarusijos Prezidento A. Lukašenkos ir tam tikrų pareigūnų lėšos;

(2)

2011 m. birželio 20 d. Reglamentu (ES) Nr. 588/2011 (3) Taryba papildė asmenų, kurių lėšos įšaldomos, sąrašą. Į sąrašą įtraukta ir subjektų;

(3)

Sprendimu 2011/666/BUSP Taryba nusprendė, kad siekiant užtikrinti ES bendrovėms galimybę atgauti lėšas, kurias joms skolingi į sąrašą įtraukti subjektai pagal sutartis, sudarytas iki jų įtraukimo į šį sąrašą, reikia numatyti galimybę taikyti lėšų įšaldymo išimtis;

(4)

ši priemonė patenka į Sutarties taikymo sritį, todėl jai įgyvendinti būtina imtis reguliavimo veiksmų Sąjungos lygmeniu siekiant, visų pirma, užtikrinti, kad ekonominės veiklos vykdytojai visose valstybėse narėse ją taikytų vienodai;

(5)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 765/2006 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamente (EB) Nr. 765/2006 įterpiamas šis straipsnis:

„4a straipsnis

Nukrypstant nuo 2 straipsnio 1 dalies ir su sąlyga, kad I arba IA prieduose nurodytas fizinis arba juridinis asmuo, subjektas ar organizacija turi atlikti mokėjimą pagal sutartį arba susitarimą, kurį atitinkamas asmuo, subjektas ar organizacija sudarė, arba pareigą, kuri tam fiziniam arba juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai atsirado iki atitinkamo asmens, subjekto ar organizacijos įtraukimo į sąrašą dienos, II priede išvardytose interneto svetainėse nurodytos valstybių narių kompetentingos institucijos tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą, jeigu:

i)

atitinkama kompetentinga institucija nusprendė, kad toks mokėjimas nėra tiesiogiai ar netiesiogiai skirtas ar naudingas I arba IA prieduose nurodytam asmeniui, subjektui ar organizacijai; ir

ii)

atitinkama valstybė narė bent prieš dvi savaites iki leidimo suteikimo pranešė kitoms valstybėms narėms ir Komisijai apie tokį sprendimą ir ketinimą suteikti leidimą.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge 2011 m. spalio 10 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

C. ASHTON


(1)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 17.

(2)  OL L 134, 2006 5 20, p. 1.

(3)  OL L 161, 2011 6 21, p. 1.


Top