EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0734

2010/734/ES: 2010 m. lapkričio 30 d. Komisijos sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamos sprendimų 2005/692/EB, 2005/734/EB, 2006/415/EB, 2007/25/EB ir 2009/494/EB nuostatos dėl paukščių gripo (pranešta dokumentu Nr. C(2010) 8282) Tekstas svarbus EEE

OJ L 316, 2.12.2010, p. 10–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 064 P. 219 - 225

No longer in force, Date of end of validity: 13/07/2021; panaikino 32020R0687

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/734/oj

2.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 316/10


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2010 m. lapkričio 30 d.

kuriuo iš dalies keičiamos sprendimų 2005/692/EB, 2005/734/EB, 2006/415/EB, 2007/25/EB ir 2009/494/EB nuostatos dėl paukščių gripo

(pranešta dokumentu Nr. C(2010) 8282)

(Tekstas svarbus EEE)

(2010/734/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1989 m. gruodžio 11 d. Tarybos direktyvą 89/662/EEB dėl veterinarinių patikrinimų, taikomų Bendrijos vidaus prekyboje, siekiant sukurti vidaus rinką (1), ypač į jos 9 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvą 90/425/EEB dėl Bendrijos vidaus prekyboje tam tikrais gyvūnais ir produktais taikomų veterinarinių ir zootechninių patikrinimų, siekiant užbaigti vidaus rinkos kūrimą (2), ypač į jos 10 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvą 91/496/EEB, nustatančią gyvūnų, įvežamų į Bendriją iš trečiųjų šalių, veterinarinio patikrinimo organizavimo principus ir iš dalies pakeičiančią direktyvas 89/662/EEB, 90/425/EEB ir 90/675/EEB (3), ypač į jos 18 straipsnio 7 dalį,

atsižvelgdama į 1997 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyvą 97/78/EB, nustatančią principus, reglamentuojančius iš trečiųjų šalių į Bendriją įvežamų produktų, veterinarinių patikrinimų organizavimą (4), ypač į jos 22 straipsnio 6 dalį,

atsižvelgdama į 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 998/2003 dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, taikomų nekomerciniam naminių gyvūnėlių judėjimui, ir iš dalies keičiantį Tarybos direktyvą 92/65/EEB (5), ypač į jo 18 straipsnį,

atsižvelgdama į 2005 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyvą 2005/94/EB dėl paukščių gripo kontrolės Bendrijoje priemonių ir panaikinančią Direktyvą 92/40/EEB (6), ypač į jos 63 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Po paukščių gripo epidemijos protrūkių, kuriuos 2003 m. gruodžio mėn. pietryčių Azijoje sukėlė labai patogeniškas paukščių gripo H5N1 potipio virusas, Komisija priėmė kai kurias su šia liga susijusias apsaugos priemones.

(2)

Šios priemonės visų pirma yra nustatytos 2005 m. spalio 6 d. Komisijos sprendime 2005/692/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su paukščių gripu keliose trečiosiose šalyse (7), 2005 m. spalio 19 d. Komisijos sprendime 2005/734/EB, nustatančiame biologinio saugumo priemones naminių ir kitų nelaisvėje laikomų paukščių užsikrėtimo labai patogenišku paukščių gripu, kurį sukelia A gripo viruso H5N1 subtipas, nuo laukinių paukščių pavojui sumažinti ir nustatančiame ankstyvo ligos aptikimo sistemą ypač pažeidžiamose teritorijose (8), ir 2009 m. birželio 25 d. Komisijos sprendime 2009/494/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su labai patogeniško paukščių gripo H5N1 potipio virusu Kroatijoje ir Šveicarijoje (9).

(3)

Minėtuose sprendimuose nustatytos priemonės taikomos iki 2010 m. gruodžio 31 d. Tačiau laukinių ir naminių paukščių labai patogeniško H5N1 potipio paukščių gripo protrūkių, keliančių pavojų gyvūnų ir žmonių sveikatai, vis dar pasitaiko valstybėse narėse ir trečiosiose šalyse.

(4)

Atsižvelgiant į šią epidemiologinę padėtį, susijusią su paukščių gripu, reikėtų toliau riboti pavojų, kylantį dėl naminių paukščių, naminių paukščių produktų, kambarinių paukščių ir kitų siuntų, kurioms taikomi minėti sprendimai, importo, ir toliau taikyti biologinio saugumo priemones, naudotis ankstyvo ligos nustatymo sistemomis ir taikyti tam tikras su labai patogeniško H5N1 potipio paukščių gripu susijusias priemones.

(5)

Todėl sprendimų 2005/692/EB, 2005/734/EB ir 2009/494/EB taikymo laikotarpis turėtų būti pratęstas iki 2012 m. birželio 30 d.

(6)

Be to, Sprendimu 2005/734/EB draudžiama naudoti masalui skirtus paukščius paukščių medžioklės metu tose teritorijose, kuriose, kaip nustatyta, yra ypač didelis pavojus užsikrėsti paukščių gripu. Tačiau tam tikromis sąlygomis kompetentinga institucija gali suteikti leidžiančią nukrypti nuostatą dėl jų naudojimo paukščių medžioklės metu ir pagal valstybių narių paukščių gripo priežiūros programas, kurios buvo nustatytos 2005 m. spalio 17 d. Komisijos sprendimu 2005/732/EB, patvirtinančiu naminių ir laukinių paukščių gripo tyrimų programų įgyvendinimą valstybėse narėse 2005 m., bei nustatančiu ataskaitų pateikimo ir reikalavimų atitikimo taisykles Bendrijos finansinei paramai, skirtai padengti šių programų įgyvendinimo išlaidas, gauti (10).

(7)

Patirtis parodė, kad masalui skirti paukščiai naudojami ne tik paukščių medžioklės metu, bet ir mokslinių tyrimų projektams, ornitologiniams tyrimams ir kitai veiklai, dėl kurios gali kilti panašus paukščių gripo paplitimo pavojus. Todėl Sprendime 2005/734/EB numatytos priemonės turėtų būti taikomos ir kitiems masalui skirtų paukščių naudojimo būdams, su sąlyga, kad kompetentinga institucija leido vykdyti tokią veiklą pagal 2b straipsnio 1 dalies d punktą.

(8)

Sprendime 2005/734/EB taip pat numatytos nuostatos dėl masalui skirtų paukščių naudojimo imant mėginius, siekiant įgyvendinti valstybių narių naminių ir laukinių paukščių gripo tyrimų programas, kaip nustatyta Sprendime 2005/732/EB. Sprendime 2005/732/EB nurodyti tyrimai buvo baigti per tame sprendime nustatytą laikotarpį. Todėl Sprendimas 2005/734/EB turėtų būti iš dalies pakeistas, nurodant paukščių gripo priežiūros programos, kurias valstybės narės turi įvykdyti pagal Direktyvą 2005/94/EB.

(9)

2006 m. birželio 14 d. Komisijos sprendime 2006/415/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su labai patogenišku paukščių gripu, kurį Bendrijos naminiams paukščiams sukelia gripo viruso H5N1 potipis, ir panaikinančiame Sprendimą 2006/135/EB (11), nustatytos tam tikros apsaugos priemonės, kurios turi būti taikomos šios ligos protrūkio atveju. Kadangi tos priemonės gali būti peržiūrėtos, to sprendimo taikymo laikotarpis turėtų būti pratęstas tik iki 2011 m. gruodžio 31 d.

(10)

2006 m. gruodžio 22 d. Komisijos sprendime 2007/25/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su labai patogenišku paukščių gripu ir su kambarinių paukščių, vykstančių kartu su šeimininkais, vežimu į Bendriją (12), nustatytos tam tikros gyvų kambarinių paukščių įvežimo iš trečiųjų šalių taisyklės ir pateikta nuoroda į 1976 m. gruodžio 21 d. Tarybos sprendime 79/542/EEB, sudarančiame trečiųjų šalių arba jų dalių sąrašą ir nustatančiame gyvūnų ir visuomenės sveikatos bei veterinarinio sertifikavimo reikalavimus, taikytinus importuojant į Bendriją tam tikrus gyvus gyvūnus ir jų šviežią mėsą (13), pateiktą trečiųjų šalių sąrašą.

(11)

2010 m. kovo 12 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 206/2010, kuriuo nustatomi trečiųjų šalių, teritorijų arba jų dalių, iš kurių į Europos Sąjungą leidžiama įvežti tam tikrus gyvūnus ir šviežią mėsą, sąrašai ir veterinarijos sertifikatų reikalavimai (14), Sprendimas 79/542/EEB pakeistas ir panaikintas. Todėl Sprendimą 2007/25/EB reikėtų atnaujinti pateikiant jame nuorodą į Reglamentą (ES) Nr. 206/2010.

(12)

Be to, Sprendimo 2007/25/EB 1 straipsnis ir to sprendimo II priede pateiktas veterinarijos sertifikato pavyzdys, kuriuose pateikta nuoroda į Sausumos gyvūnų diagnostinių tyrimų ir vakcinų vadovo 2.1.14 skyrių, yra pasenę, nes 2009 m. gegužės mėn. buvo priimtas pataisytas skyrius dėl paukščių gripo, todėl juos reikėtų atnaujinti ir pateikti nuorodą į to vadovo 2.3.4 skyrių. Atsižvelgiant į patirtį taip pat reikėtų atlikti tam tikrus to sprendimo III priede pateiktos savininko deklaracijos pakeitimus. Todėl Sprendimą 2007/25/EB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(13)

Atsižvelgiant į gyvūnų sveikatos padėtį, taip pat tikslinga pratęsti Sprendimo 2007/25/EB taikymo laikotarpį iki 2012 m. birželio 30 d.

(14)

Todėl sprendimai 2005/692/EB, 2005/734/EB, 2006/415/EB, 2007/25/EB ir 2009/494/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti.

(15)

Reikėtų nustatyti pereinamąjį laikotarpį, kuriuo kambarinių paukščių siuntos, kurių reikiami veterinarijos sertifikatai ir savininko deklaracijos buvo išduoti pagal Sprendimą 2007/25/EB prieš įsigaliojant šiuo sprendimu numatytiems pakeitimams, gali būti toliau įvežamos į Sąjungą, kad valstybės narės ir pramonės atstovai galėtų prisitaikyti prie naujų taisyklių.

(16)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2005/692/EB 7 straipsnyje data „2010 m. gruodžio 31 d.“ pakeičiama data „2012 m. birželio 30 d.“

2 straipsnis

Sprendimas 2005/734/EB iš dalies keičiamas taip:

1.

1 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Valstybės narės reguliariai persvarsto priemones, kurių jos ėmėsi vadovaudamosi 1 dalies nuostatomis, ir atsižvelgdamos į priežiūros programas, kurias jos įvykdė vadovaudamosi Tarybos direktyvos 2005/94/EB (15) 4 straipsnio nuostatomis, kad, atsižvelgdamos į epidemiologinę ir ornitologinę padėtį, nustatytų, kuriose jų teritorijų dalyse yra ypač didelis pavojus užsikrėsti paukščių gripu.

2.

2a straipsnio 1 dalies d punktas pakeičiamas taip:

„d)

naudoti Anseriformes ir Charadriiformes būrių paukščius kaip masalui skirtus paukščius („masalui skirti paukščiai“).“

3.

2b straipsnio 1 dalies d punktas iš dalies keičiamas taip:

a)

Įžanginis sakinys ir i papunktis pakeičiami taip:

„d)

naudoti masalui skirtus paukščius:

i)

įregistravus kompetentingai institucijai masalui skirtų paukščių savininkus, griežtai prižiūrint kompetentingai institucijai privilioti tiems laukiniams paukščiams, iš kurių numatoma imti mėginius siekiant įgyvendinti valstybių narių paukščių gripo tyrimų programas, vykdyti mokslinių tyrimų projektus, atlikti ornitologinius tyrimus arba kitokią kompetentingos institucijos patvirtintą veiklą; arba“;

b)

ii papunkčio trečia įtrauka pakeičiama taip:

„—

duomenų apie masalui skirtų paukščių sveikatos būklę ir laboratorinius tyrimus dėl paukščių gripo tokių paukščių mirties atveju ir naudojimo teritorijose, kuriose paukščių gripo paplitimo pavojus ypač didelis, laikotarpio pabaigoje, registravimą ir ataskaitas,“

4.

4 straipsnyje data „2010 m. gruodžio 31 d.“ pakeičiama data „2012 m. birželio 30 d.“

3 straipsnis

Sprendimo 2006/415/EB 12 straipsnyje data „2010 m. gruodžio 31 d.“ pakeičiama data „2011 m. gruodžio 30 d.“

4 straipsnis

Sprendimas 2007/25/EB iš dalies keičiamas taip:

1.

1 straipsnio 1 dalies b punktas iš dalies keičiamas taip:

a)

i papunktis pakeičiamas taip:

„i)

prieš eksportuojant buvo 30 dienų izoliuoti išvykimo vietoje Komisijos reglamento (ES) Nr. 206/2010 (16) I priedo 1 dalyje arba II priedo 1 dalyje išvardytoje trečiojoje šalyje, arba

b)

iv papunktis pakeičiamas taip:

„iv)

prieš eksportuojant buvo izoliuoti mažiausiai 10 dienų ir, ne anksčiau kaip trečią izoliavimo dieną paėmus mėginį, buvo atlikti tyrimai dėl H5N1 antigeno arba genomo, kaip nustatyta Sausumos gyvūnų diagnostinių tyrimų ir vakcinų vadovo (Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals), kurį reguliariai atnaujina OIE, paukščių gripui skirtame skyriuje.“

2.

6 straipsnyje data „2010 m. gruodžio 31 d.“ pakeičiama data „2012 m. birželio 30 d.“

3.

II ir III priedai pakeičiami šio sprendimo priedo tekstu.

5 straipsnis

Sprendimo 2009/494/EB 3 straipsnyje data „2010 m. gruodžio 31 d.“ pakeičiama data „2012 m. birželio 30 d.“

6 straipsnis

Valstybės narės nedelsdamos imasi šiam sprendimui įvykdyti reikalingų priemonių ir jas paskelbia. Apie tai valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai.

7 straipsnis

Pereinamuoju laikotarpiu iki 2011 m. kovo 31 d. kambariniai paukščiai, kurių veterinarijos sertifikatai ir savininko deklaracijos buvo išduoti pagal Sprendimą 2007/25/EB prieš įsigaliojant šiuo sprendimu padarytiems pakeitimams, gali būti toliau įvežami į Sąjungą.

8 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2010 m. lapkričio 30 d.

Komisijos vardu

John DALLI

Komisijos narys


(1)  OL L 395, 1989 12 30, p. 13.

(2)  OL L 224, 1990 8 18, p. 29.

(3)  OL L 268, 1991 9 24, p. 56.

(4)  OL L 24, 1998 1 30, p. 9.

(5)  OL L 146, 2003 6 13, p. 1.

(6)  OL L 10, 2006 1 14, p. 16.

(7)  OL L 263, 2005 10 8, p. 20.

(8)  OL L 274, 2005 10 20, p. 105.

(9)  OL L 166, 2009 6 27, p. 74.

(10)  OL L 274, 2005 10 20, p. 95.

(11)  OL L 164, 2006 6 16, p. 51.

(12)  OL L 8, 2007 1 13, p. 29.

(13)  OL L 146, 1979 6 14, p. 15.

(14)  OL L 73, 2010 3 20, p. 1.

(15)  OL L 10, 2006 1 14, p. 16.“

(16)  OL L 73, 2010 3 20, p. 1.“;


PRIEDAS

Sprendimo 2007/25/EB II ir III priedai pakeičiami taip:

II PRIEDAS

Image

Image

Image

III PRIEDAS

DEKLARACIJA

Aš, toliau pasirašęs savininkas (1)/už paukščius atsakingas asmuo savininko vardu (1) tvirtinu, kad:

1.

Vežant paukštį (-ius) su juo (jais) vyksta pasirašęs asmuo ir jis (jie) nėra skirtas (-i) parduoti ar perduoti kitam savininkui.

2.

Kol paukštis (-iai) bus vežamas (-i) nekomerciniais tikslais, už juos bus atsakingas pasirašęs asmuo.

3.

Nuo veterinarinio patikrinimo, atlikto prieš išvežant paukštį (-ius), iki faktiško išvežimo paukštis (-iai) bus izoliuotas (-i) nuo bet kokio kontakto su bet kokiais kitais paukščiais; ir

4.

 (1) arba

[Paukštis (-iai) prieš pat išsiunčiant ne trumpiau kaip 30 dienų oficialiai prižiūrint buvo izoliuotas (-i) patalpose ir neturėjo jokio kontakto su jokiais kitais paukščiais.]

 (1) arba

[Paukštis (-iai) prieš išvežant buvo izoliuotas (-i) 10 dienų.]

 (1) arba

[Ėmiausi priemonių, kad paukštis (-iai) po įvežimo 30 dienų liktų karantino patalpose …, kaip nurodyta atitinkamame sertifikate.]

(Data ir vieta)

(Parašas)


(1)  Palikti tinkamą variantą.


Top