EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0685

2010/685/ES: 2010 m. lapkričio 10 d. Komisijos sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 715/2009 dėl teisės naudotis gamtinių dujų perdavimo tinklais sąlygų I priedo 3 skyrius Tekstas svarbus EEE

OJ L 293, 11.11.2010, p. 67–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 005 P. 97 - 101

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/685/oj

11.11.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 293/67


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2010 m. lapkričio 10 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 715/2009 dėl teisės naudotis gamtinių dujų perdavimo tinklais sąlygų I priedo 3 skyrius

(Tekstas svarbus EEE)

(2010/685/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 715/2009 dėl teisės naudotis gamtinių dujų perdavimo tinklais sąlygų (1), ypač į jo 23 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 715/2009 nustatytos techninės informacijos, būtinos tinklo naudotojams, kad jie galėtų įgyti veiksmingą teisę naudotis sistema, apibrėžimo gairės.

(2)

Gairėse turėtų būti nustatyti skaidrumo reikalavimai, kad būtų galima užtikrinti veiksmingą teisę naudotis gamtinių dujų perdavimo sistemomis ir numatyti minimalias vienodų patekimo į rinką praktinių sąlygų garantijas.

(3)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Reglamento (EB) Nr. 715/2009 28 straipsnyje nurodyto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 715/2009 I priedo 3 skyriaus tekstas pakeičiamas šio sprendimo priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2011 m. kovo 3 d.

Priimta Briuselyje 2010 m. lapkričio 10 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 211, 2009 8 14, p. 36.


PRIEDAS

„3.   Techninės informacijos, būtinos tinklo naudotojams siekiant įgyti veiksmingą teisę naudotis sistema, ir visų su skaidrumo reikalavimais susijusių taškų apibrėžimas, visuose atitinkamuose taškuose skelbtina informacija ir šios informacijos skelbimo tvarkaraštis

3.1.   Techninės informacijos, būtinos tinklo naudotojams siekiant įgyti veiksmingą teisę naudotis sistema, apibrėžimas

3.1.1.   Paskelbimo forma

(1)

Perdavimo sistemos operatoriai visą 3 skyriaus 1 dalies 2 skirsnyje ir 3 skyriaus 3 dalies 1–5 punktuose nurodytą informaciją pateikia:

a)

viešoje nemokamai prieinamoje interneto svetainėje, kurioje nereikalaujama registruotis ar kitaip nurodyti savo tapatybę perdavimo sistemos operatoriui;

b)

reguliariai ir (arba) nuolat atnaujindami duomenis; atnaujinimo dažnis turi atitikti vykstančius pasikeitimus ir paslaugos teikimo trukmę;

c)

patogia naudoti forma;

d)

aiškiai, nediskriminuojamai ir taip, kad ji būtų kiekybiškai įvertinama ir lengvai prieinama;

e)

tinkama atsisiųsti forma, suteikiančia galimybę atlikti kiekybinę analizę;

f)

nuosekliais matavimo vienetais, t. y. energijos vertės nurodomos kWh (esant normaliajai degimo temperatūrai 298,15 K), o tūrio vertės – m3 (esant 273,15 K temperatūrai ir 1,01325 baro slėgiui). Turi būti nurodomas pastovus konvertavimo į energijos vertes koeficientas. Be nurodytos formos, duomenys gali būti papildomai skelbiami ir kitais vienetais;

g)

valstybės narės valstybine (-ėmis) kalba (-omis) ir anglų kalba.

(2)

Perdavimo sistemų operatoriai laiku ir kuo greičiau pateikia gautus duomenis apie faktinius visos 3 skyriaus 1 dalies 2 skirsnyje ir 3 skyriaus 3 dalies 1–5 punktuose nurodytos informacijos pasikeitimus.

3.1.2.   Skelbiamos informacijos turinys

Perdavimo sistemų operatoriai skelbia bent šią informaciją apie savo sistemas ir paslaugas:

a)

smulkų ir išsamų įvairių siūlomų paslaugų ir mokesčių už jas aprašymą;

b)

įvairias šioms paslaugoms teikti sudaromų transportavimo sutarčių rūšis;

c)

tinklo kodeksą ir (arba) standartines sąlygas, kuriose nurodytos visų tinklo naudotojų teisės ir pareigos, įskaitant:

1.

suderintas transportavimo sutartis ir kitus susijusius dokumentus;

2.

jei reikia siekiant užtikrinti teisę naudotis sistema – visų šio priedo 3 skyriaus 2 dalyje apibrėžtų atitinkamų taškų dujų kokybės atitinkamų parametrų vertes, įskaitant bent bendrąją šilumingumo vertę ir Wobbe indeksą, taip pat atsakomybę arba konversijos sąnaudas tinklo naudotojams, jei dujų parametrai neatitinka nurodytų verčių;

3.

jei reikia siekiant užtikrinti teisę naudotis sistema – informaciją apie slėgio reikalavimus, susijusius su visais atitinkamais taškais;

4.

pertraukiamojo pajėgumo nutraukimo tvarką, įskaitant, jei taikytina, atskirų nutraukimų laiką, mastą ir eiliškumą (pvz., nutraukiama proporcingai arba pirmiausiai paskirtas pajėgumas nutraukiamas vėliausiai);

d)

suderintą perdavimo sistemos naudojimo tvarką, įskaitant pagrindinių sąvokų apibrėžtis;

e)

nuostatas dėl pajėgumų paskirstymo, perkrovos valdymo, draudimo kaupti atsargas ir pakartotinio naudojimo tvarką;

f)

prekybos pajėgumais antrinėje rinkoje taisykles perdavimo sistemos operatoriaus atžvilgiu;

g)

balansavimo taisykles ir mokesčių už disbalansą apskaičiavimo metodiką;

h)

jei taikoma, lankstumą ir paklaidas, įskaitomas į transportavimo ir kitas paslaugas jų atskirai neapmokestinant, taip pat papildomą lankstumą ir susijusius mokesčius;

i)

išsamų perdavimo sistemos operatoriaus dujų sistemos aprašymą ir šio priedo 3 skyriaus 2 dalyje apibrėžtus atitinkamus tos sistemos sujungimo taškus, taip pat sujungtų sistemų ar įrenginių operatorių pavadinimus;

j)

prisijungimo prie perdavimo sistemos operatoriaus eksploatuojamos sistemos taisykles;

k)

informaciją apie avarinius mechanizmus, kiek tai yra perdavimo sistemos operatoriaus atsakomybė, pvz., priemones, kurias vykdant gali būti atjungtos vartotojų grupės, taip pat kitas perdavimo sistemos operatoriui taikomas bendrosios atsakomybės taisykles;

l)

perdavimo sistemų operatorių suderintas sujungimo taškuose taikomas su tinklo naudotojų prieiga prie nagrinėjamų perdavimo sistemų ir tinklo sąveika susijusias procedūras, sutartas paskyrimo ir suderinimo procedūras, taip pat kitas sutartas procedūras, kuriomis nustatomos dujų srautų paskirstymo ir balansavimo sąlygos, įskaitant naudojamus metodus;

m)

perdavimo sistemų operatoriai skelbia išsamų metodų ir procesų aprašymą, įskaitant informaciją apie naudojamus parametrus ir svarbiausias prielaidas, daromas skaičiuojant techninį pajėgumą.

3.2.   Visų su skaidrumo reikalavimais susijusių taškų apibrėžimas

(1)

Su skaidrumo reikalavimais susiję bent šie taškai:

a)

visi dujų įleidimo į perdavimo sistemos operatoriaus naudojamą perdavimo tinklą taškai ir visi išleidimo iš jo taškai, išskyrus išleidimo taškus, prijungtus prie pavienio galutinio vartotojo, ir įleidimo taškus, tiesiogiai sujungtus su ES esančia vieno gamintojo gamybos įmone;

b)

visi perdavimo sistemos operatorių balansavimo zonas jungiantys dujų įleidimo ir išleidimo taškai;

c)

visi taškai, kuriuose perdavimo sistemos operatoriaus tinklas sujungtas su SGD terminalu, fiziniais dujų skirstytuvais, saugyklomis ir gamybos įrenginiais, išskyrus, kai šiems gamybos įrenginiams tai netaikoma pagal a punktą;

d)

visi taškai, kuriuose konkretaus perdavimo sistemos operatoriaus tinklas sujungtas su infrastruktūra, reikalinga Direktyvos 2009/73/EB 2 straipsnio 14 dalyje apibrėžtoms papildomoms paslaugoms teikti.

(2)

Pavieniams galutiniams vartotojams ir gamybos įmonėms, kuriems netaikoma 3 skyriaus 2 dalies 1 skirsnio a punkte pateikta atitinkamų taškų apibrėžtis, bendra forma skelbiama bent kiekvienos balansavimo zonos informacija. Taikant šio priedo nuostatas pavienių galutinių vartotojų ir gamybos įmonių, kuriems netaikoma 3 skyriaus 2 dalies 1 skirsnio a punkte pateikta atitinkamų taškų apibrėžtis, grupė laikoma vienu atitinkamu tašku.

(3)

Kai taškus tarp dviejų arba daugiau perdavimo operatorių valdo tik atitinkami perdavimo operatoriai, o sistemos naudotojai nesusiję nei pagal sutartis, nei veiklos požiūriu, arba kai perdavimo sistema taškuose sujungta su skirstymo sistema ir tuose taškuose nėra sutartinės perkrovos, perdavimo sistemos operatoriams netaikomas įpareigojimas skelbti su tais taškais susijusius reikalavimus pagal šio priedo 3 skyriaus 3 dalį. Nacionalinė reguliavimo institucija gali reikalauti, kad perdavimo sistemų operatoriai skelbtų reikalavimus pagal šio priedo 3 skyriaus 3 dalį, susijusius su taškų, kuriems taikoma išimtis, grupėmis arba visais tais taškais. Tokiu atveju bendra forma ir reikšmingu lygmeniu skelbiama bent kiekvienos balansavimo zonos informacija, jei ta informacija prieinama PSO. Taikant šio priedo nuostatas tokių taškų grupė laikoma vienu atitinkamu tašku.

3.3.   Visuose atitinkamuose taškuose skelbtina informacija ir jos skelbimo tvarkaraštis

(1)

Visuose atitinkamuose taškuose perdavimo sistemų operatoriai skelbia a–g punktuose nurodytą informaciją apie visas teikiamas pagrindines ir papildomas paslaugas (ypač maišymo, inertinių dujų įmaišymo ir konversijos informaciją). Ši skaitinė informacija skelbiama kasdien arba kas valandą: jos skelbimo periodas atitinka trumpiausią pajėgumų užsakymo ir (pakartotinio) paskyrimo atskaitos laikotarpį arba trumpiausią atsiskaitymo laikotarpį, už kurį skaičiuojami mokesčiai už disbalansą. Jei trumpiausias atskaitos laikotarpis yra ne viena diena, punktuose a–g nurodyta informacija pateikiama ir kasdien. Ši informacija skelbiama ir atnaujinama iškart, kai sistemos operatorius ją gauna (beveik realiuoju laiku):

a)

techninius srautų pajėgumus abiem kryptimis;

b)

bendrą sutartyse numatytą nuolatinį ir pertraukiamąjį pajėgumą abiem kryptimis;

c)

paskyrimus ir pakartotinus paskyrimus abiem kryptimis;

d)

turimą nuolatinį ir pertraukiamąjį pajėgumą abiem kryptimis;

e)

faktinius fizinius srautus;

f)

informaciją apie pertraukiamojo pajėgumo planinį ir faktinį nutraukimą;

g)

informaciją apie planinius ir neplaninius nuolatinių paslaugų teikimo nutraukimus ir tų paslaugų atkūrimą (sistemos techninę priežiūrą ir su ja susijusio nutraukimo tikėtiną trukmę ir kt.). Apie planinį nutraukimą paskelbiama bent prieš 42 dienas.

(2)

Visuose atitinkamuose taškuose 3 skyriaus 3 dalies 1 skirsnio a, b ir d punktuose nurodyta informacija skelbiama ne trumpesniam kaip ateinančių 18 mėnesių laikotarpiui.

(3)

Visuose atitinkamuose taškuose perdavimo sistemų operatoriai skelbia nuolat atnaujinamą pastarųjų penkerių metų informaciją, nurodytą 3 skyriaus 3 dalies 1 skirsnio a–g punktuose.

(4)

Perdavimo sistemų operatoriai kasdien skelbia išmatuotas bendrojo šilumingumo arba Wobbe indekso vertes visuose atitinkamuose taškuose. Preliminarūs duomenys paskelbiami ne vėliau kaip per tris dienas nuo atitinkamos dujų tiekimo dienos. Galutiniai duomenys paskelbiami per tris mėnesius nuo atitinkamo mėnesio pabaigos.

(5)

Perdavimo sistemų operatoriai kasmet skelbia visų atitinkamų taškų turimus, užsakytus ir techninius pajėgumus per visus pajėgumo teikimo pagal sutartį metus ir dar vienerius metus, ir ne trumpiau kaip ateinantiems 10 metų. Ši informacija atnaujinama ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį; atnaujinama dažniau, jei gaunama naujos informacijos. Skelbiama informacija turi atspindėti laikotarpį, kuriam pajėgumas siūlomas rinkoje.

3.4.   Su perdavimo sistema susijusi skelbtina informacija ir jos skelbimo tvarkaraštis

(1)

Perdavimo sistemų operatoriai užtikrina, kad kasdien būtų skelbiama ir atnaujinama bendrojo antrinėje rinkoje (t. y. kai vienas tinklo naudotojas parduoda kitam tinklo naudotojui) siūlomo ir pagal sutartis teikiamo pajėgumo informacija, jei ta informacija prieinama PSO. Turi būti pateikiami šie duomenys:

a)

sujungimo taškas, kuriame parduodamas pajėgumas;

b)

pajėgumo tipas, t. y. įleidimo, išleidimo, nuolatinis, pertraukiamasis;

c)

kiek pajėgumo naudojimo teisių suteikta ir šių teisių galiojimo trukmė;

d)

pardavimo tipas, pvz., perdavimas arba paskyrimas;

e)

bendras pardavimo ir (arba) perdavimo sandorių skaičius;

f)

kitos perdavimo sistemos operatoriui žinomos sąlygos, kaip nurodyta 3 skyriaus 3 dalyje.

Tiek, kiek tokią informaciją teikia trečioji šalis, perdavimo sistemų operatoriams ši nuostata netaikoma.

(2)

Perdavimo sistemų operatoriai skelbia suderintas sąlygas, pagal kurias jie patvirtina pajėgumų sandorius (pvz., perdavimo ir paskyrimo). Šiose sąlygose turi būti nurodyti bent šie reikalavimai:

a)

standartizuotų produktų, kuriuos galima parduoti antrinėje rinkoje, apibūdinimas;

b)

pasirengimo laikas antrinės rinkos prekybos sandoriams įgyvendinti, patvirtinti ir (arba) registruoti. Jei vėluojama atlikti šiuos veiksmus, turi būti paskelbtos vėlavimo priežastys;

c)

pranešimas, kurį pardavėjas arba 3 skyriaus 4 dalies 1 punkte nurodyta trečioji šalis pateikia perdavimo sistemos operatoriui ir kuriame nurodomi pardavėjas, pirkėjas ir pajėgumo duomenys, nurodyti 3 skyriaus 4 dalies 1 punkte.

Tiek, kiek tokią informaciją teikia trečioji šalis, perdavimo sistemų operatoriams ši nuostata netaikoma.

(3)

Kiekvienas perdavimo sistemos operatorius už kiekvieną balansavimo laikotarpį kiekvienam tinklo naudotojui pateikia konkrečius preliminarius disbalanso dydžius ir individualaus tinklo naudotojo sąnaudų duomenis ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo balansavimo laikotarpio pabaigos. Galutiniai vartotojų duomenys taikant standartizuotus apkrovos profilius turi būti pateikiami per 14 mėnesių. Tiek, kiek tokią informaciją teikia trečioji šalis, perdavimo sistemų operatoriams ši nuostata netaikoma. Ši informacija pateikiama išsaugant komerciniu požiūriu neskelbtinos informacijos konfidencialumą.

(4)

Jei lankstaus dujų tiekimo paslaugos, išskyrus leistinąsias nuokrypas, teikiamos trečiosioms šalims, perdavimo sistemų operatoriai kasdien skelbia kitą dujų tiekimo dieną numatytą didžiausią lankstumą, užsakytą lankstumą ir rinkoje teikiamą lankstumą. Kiekvienos dujų tiekimo dienos pabaigoje perdavimo sistemos operatorius taip pat skelbia bendro kiekvienos lankstaus tiekimo paslaugos naudojimo ex-post informaciją. Jei nacionalinė reguliavimo institucija yra įsitikinusi, kad tokia informacija tinklo naudotojams galėtų suteikti galimybę piktnaudžiauti, ji gali nuspręsti netaikyti perdavimo sistemos operatoriui šio įpareigojimo.

(5)

Perdavimo sistemų operatoriai skelbia kiekvienos balansavimo zonos kiekvienos dujų tiekimo dienos pradžioje perdavimo sistemoje esantį dujų kiekį ir numatomą kiekvienos dujų tiekimo dienos pabaigoje perdavimo sistemoje būsiantį dujų kiekį. Duomenys apie numatytą dujų tiekimo dienos pabaigoje būsiantį dujų kiekį atnaujinami kas valandą visą dujų tiekimo dieną. Jei mokesčiai už disbalansą skaičiuojami už valandą, perdavimo sistemos operatorius perdavimo sistemoje esantį dujų kiekį skelbia kas valandą. Kaip alternatyvą perdavimo sistemų operatoriai skelbia kiekvienos balansavimo zonos kiekvieno balansavimo laikotarpio pradžioje esantį bendrą visų vartotojų disbalansą ir kiekvienos dujų tiekimo dienos pabaigoje numatomą bendrą visų vartotojų disbalansą. Jei nacionalinė reguliavimo institucija yra įsitikinusi, kad tokia informacija tinklo naudotojams galėtų suteikti galimybę piktnaudžiauti, ji gali nuspręsti netaikyti perdavimo sistemos operatoriui šio įpareigojimo.

(6)

Perdavimo sistemų operatoriai pateikia patogias naudoti tarifų apskaičiavimo priemones.

(7)

Perdavimo sistemų operatoriai bent penkerius metus saugo tikruosius visų pajėgumų sutarčių dokumentus ir kitą informaciją, susijusią su turimų pajėgumų apskaičiavimu ir teisės naudotis suteikimu, ypač konkrečiais paskyrimais ir nutraukimais, ir užtikrina, kad atitinkamos nacionalinės institucijos galėtų susipažinti su šiais dokumentais ir informacija. Perdavimo sistemų operatoriai privalo bent penkerius metus saugoti su 3 skyriaus 3 dalies 4 ir 5 punktuose nurodyta informacija susijusius dokumentus ir, reguliavimo institucijai pareikalavus, užtikrinti jai galimybę su jais susipažinti. Abi šalys laikosi komercinio konfidencialumo principo.“


Top