EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0029(01)

2011/67/ES: 2010 m. gruodžio 13 d. Europos centrinio banko sprendimas dėl eurų banknotų emisijos (nauja redakcija) (ECB/2010/29)

OJ L 35, 9.2.2011, p. 26–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 015 P. 227 - 231

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/67(1)/oj

9.2.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 35/26


EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS

2010 m. gruodžio 13 d.

dėl eurų banknotų emisijos

(nauja redakcija)

(ECB/2010/29)

(2011/67/ES)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 128 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statutą (toliau – ECBS statutas), ypač į jo 16 straipsnį,

kadangi:

(1)

Sutarties 128 straipsnio 1 dalyje ir ECBS statuto 16 straipsnyje nustatyta, kad Europos centrinio banko (ECB) Valdančioji taryba turi išimtinę teisę duoti leidimą Sąjungoje išleisti eurų banknotus. Pagal šias nuostatas, ECB ir NCB gali išleisti eurų banknotus, kurie yra vieninteliai banknotai, turintys teisėtos mokėjimo priemonės statusą valstybėse narėse, kurių valiuta yra euro. Sąjungos teisėje numatyta daugelio banknotų emitentų sistema. Eurų banknotus leidžia ECB ir NCB.

(2)

Pagal 1998 m. gegužės 3 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 974/98 dėl euro įvedimo (1) 10 straipsnį nuo 2002 m. sausio 1 d. ECB ir NCB leidžia į apyvartą eurų banknotus. Eurų banknotai yra vienos bendros valiutos išraiška, jiems taikoma viena bendra teisinė tvarka.

(3)

Eurų banknotų emisijai nereikia taikyti jokių kiekybės ar kitų apribojimų, nes banknotų išleidimas į apyvartą priklauso nuo paklausos.

(4)

2003 m. kovo 20 d. Sprendimas ECB/2003/4 dėl euro banknotų nominalų, specifikacijų, atkūrimo, keitimo ir išėmimo iš apyvartos (2) nustato bendras taisykles dėl eurų banknotų. ECB nustatė bendras technines eurų banknotų specifikacijas ir kokybės kontrolės priemones, kuriomis turi būti užtikrinama, kad eurų banknotai atitiktų šias specifikacijas. Todėl visi eurų banknotai yra tokios pačios išvaizdos ir kokybės, ir tarp to paties nominalo banknotų nėra skirtumų.

(5)

Eurosistemos nariai visiems eurų banknotams turi taikyti vienodus banknotų priėmimo ir tvarkymo reikalavimus, nesvarbu, kuris iš jų išleido juos į apyvartą. Nacionalinės valiutos vienetais išreikštų banknotų repatrijavimo į juos išleidusį centrinį banką tvarka eurų banknotams netaikoma. Eurų banknotų emisijos tvarka pagrįsta eurų banknotų nerepatrijavimo principu.

(6)

Remiantis ECBS statuto 29 straipsnio 1 dalimi, kiekvienam centriniam bankui, kuris yra Europos centrinių bankų sistemos narys, yra skiriamas indeksas ECB kapitalo pasirašymo rakte, kaip nustatyta 2008 m. gruodžio 12 d. Sprendime ECB/2008/23 dėl nacionalinių centrinių bankų procentinių dalių Europos centrinio banko kapitalo pasirašymo rakte (3); šis indeksas nustatomas atsižvelgiant į kiekvienos valstybės narės gyventojų skaičių ir bendrąjį vidaus produktą ir yra taikomas nustatant įnašus į ECB kapitalą, NCB užsienio atsargų pervedimus ECB, NCB pinigų politikos pajamų paskirstymą ir ECB pelno paskirstymą bei nuostolių pasidalijimą.

(7)

Visose valstybėse narėse, kurių valiuta yra euro, eurų banknotai yra teisėta mokėjimo priemonė ir laisvai cirkuliuoja euro zonoje; Eurosistemos nariai juos pakartotinai leidžia, be to, jie gali būti laikomi ar naudojami už euro zonos ribų. Todėl įsipareigojimai dėl visos apyvartoje esančių eurų banknotų vertės emisijos Eurosistemos nariams turėtų būti paskirstyti vadovaujantis objektyviu kriterijumi. Tinkamas kriterijus yra kiekvieno NCB dalis apmokėtame ECB kapitale. Ši dalis gaunama NCB proporcingai pritaikius ECBS statuto 29 straipsnio 1 dalyje nustatytą kapitalo raktą. Kadangi šis kriterijus nėra taikomas ECB, ECB leidžiamų eurų banknotų procentinę dalį turi nustatyti Valdančioji taryba.

(8)

Remiantis ECBS statuto 9 straipsnio 2 dalimi ir 12 straipsnio 1 dalimi, kuriose nustatytas Eurosistemos operacijų decentralizavimo principas, NCB pavedama išleisti į apyvartą ir išimti iš apyvartos visus eurų banknotus, įskaitant ir tuos, kuriuos išleido ECB. Laikantis šio principo, NCB taip pat fiziškai tvarko eurų banknotus.

(9)

Dėl skirtumo tarp eurų banknotų, paskirstytų kiekvienam NCB pagal banknotų paskirstymo raktą, vertės ir to NCB į apyvartą išleistų eurų banknotų vertės turėtų atsirasti vidiniai Eurosistemos likučiai. Kadangi ECB eurų banknotų į apyvartą neleidžia, jis turėtų turėti vidines Eurosistemos pretenzijas nacionaliniams centriniams bankams, lygias jo leidžiamų euro banknotų dalies vertei. Šių vidinių Eurosistemos likučių kompensavimas turi įtakos NCB pajamų pozicijoms, todėl, vadovaujantis ECBS statuto 32 straipsniu, jam yra taikomas 2010 m. lapkričio 25 d. Sprendimas ECB/2010/23 dėl valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionalinių centrinių bankų pinigų politikos pajamų paskirstymo (4).

(10)

Vadovaujantis 2010 m. liepos 13 d. Tarybos sprendimo 2010/416/ES pagal Sutarties 140 straipsnio 2 dalį dėl euro įvedimo Estijoje 2011 m. sausio 1 d. (5) 1 straipsniu, Estija atitinka būtinas sąlygas eurui įvesti, ir pagal 2003 m. Stojimo akto (6) 4 straipsnį jai taikyta išimtis nuo 2011 m. sausio 1 d. bus panaikinta.

(11)

Kadangi 2011 m. sausio 1 d. Estija įsives eurą, kad būtų nustatytas nuo 2011 m. sausio 1 d. taikomas banknotų paskirstymo raktas, reikia iš dalies pakeisti 2001 m. gruodžio 6 d. Sprendimą ECB/2001/15 dėl euro banknotų emisijos (7). Kadangi Sprendimas ECB/2001/15 keletą kartų jau buvo iš dalies keistas, siekiant aiškumo jis turėtų būti išdėstytas nauja redakcija,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame sprendime:

a)   NCB– valstybės narės, kurios valiuta yra euro, nacionalinis centrinis bankas;

b)   eurų banknotai– tie banknotai, kurie atitinka Sprendimo ECB/2003/4 reikalavimus ir Valdančiosios tarybos nustatytas technines specifikacijas;

c)   pasirašyto kapitalo raktas– NCB dalys (išreikštos procentinėmis dalimis) ECB pasirašytame kapitale, gautos taikant nacionaliniams centriniams bankams ECBS statuto 29 straipsnio 1 dalyje nurodytus indeksus rakte ir taikomos atitinkamais finansiniais metais;

d)   banknotų paskirstymo raktas– procentinės dalys, gaunamos atsižvelgiant į ECB dalį visoje eurų banknotų emisijoje ir taikant pasirašyto kapitalo raktą (suapvalinant iki artimiausio 0,0005 procentinio punkto kartotinio) NCB daliai šioje visoje eurų banknotų emisijoje. Jei gautos procentinės dalys nesudaro 100 %, skirtumas išlyginamas i) jei visa suma yra mažesnė už 100 %, prie mažiausios dalies (-ių) didėjančia tvarka pridedant 0,0005 procentinio punkto, kol gaunama tiksliai 100 %, arba ii) jei visa suma yra didesnė už 100 %, iš didžiausios dalies (-ių) mažėjančia tvarka atimant 0,0005 procentinio punkto, kol gaunama tiksliai 100 %. Šio sprendimo I priede nurodytas banknotų paskirstymo raktas, taikomas nuo 2011 m. sausio 1 d.

2 straipsnis

Eurų banknotų emisija

Eurų banknotus leidžia ECB ir NCB.

3 straipsnis

Emitentų pareigos

1.   NCB išleidžia eurų banknotus į apyvartą ir išima juos iš apyvartos bei atlieka bet kokį fizinį visų eurų banknotų, įskaitant tuos, kuriuos išleido ECB, tvarkymą.

2.   Eurų banknotų turėtojų prašymu NCB keičia visus eurų banknotus į kitus tos pačios vertės eurų banknotus, arba, jei to prašo sąskaitos turėtojas, kredituoja juos į sąskaitas, laikomas priimančiame NCB.

3.   Visus priimtus eurų banknotus NCB laiko įsipareigojimais ir tvarko juos identiškai.

4.   NCB neperveda jų priimtų eurų banknotų kitiems NCB ir saugo tuos eurų banknotus kitai emisijai. Išimties tvarka, ir vadovaudamiesi bet kokiomis ECB valdančiosios tarybos nustatytomis taisyklėmis:

a)

priimantis NCB gali sunaikinti deformuotus, sugadintus, susidėvėjusius arba iš apyvartos išimtus eurų banknotus; ir

b)

NCB laikomi eurų banknotai dėl logistinių priežasčių gali būti urmu perskirstyti Eurosistemoje.

4 straipsnis

Eurų banknotų paskirstymas Eurosistemoje

1.   Bendra apyvartoje esančių eurų banknotų vertė paskirstoma Eurosistemos nariams taikant banknotų paskirstymo raktą.

2.   Dėl skirtumo tarp eurų banknotų, paskirstytų kiekvienam NCB pagal banknotų paskirstymo raktą, vertės ir to NCB į apyvartą išleistų eurų banknotų vertės atsiranda vidiniai Eurosistemos likučiai. ECB turi vidines Eurosistemos pretenzijas nacionaliniams centriniams bankams, proporcingas jų dalims pasirašyto kapitalo rakte, lygias jo leidžiamų euro banknotų dalies vertei.

5 straipsnis

Panaikinimas

Sprendimas ECB/2001/15 panaikinamas. Nuorodos į panaikintą sprendimą laikomos nuorodomis į šį sprendimą.

6 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja 2011 m. sausio 1 d.

Priimta Frankfurte prie Maino 2010 m. gruodžio 13 d.

ECB pirmininkas

Jean-Claude TRICHET


(1)  OL L 139, 1998 5 11, p. 1.

(2)  OL L 78, 2003 3 25, p. 16.

(3)  OL L 21, 2009 1 24, p. 66.

(4)  Dar nepaskelbtas Oficialiajame leidinyje.

(5)  OL L 196, 2010 7 28, p. 24.

(6)  Aktas dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimo sąlygų ir sutarčių, kuriomis yra grindžiama Europos Sąjunga, pritaikomųjų pataisų (OL L 236, 2003 9 23, p. 33).

(7)  OL L 337, 2001 12 20, p. 52.


I PRIEDAS

BANKNOTŲ PASKIRSTYMO RAKTAS NUO 2011 M. SAUSIO 1 D.

Europos centrinis bankas

8,0000 %

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

3,1895 %

Deutsche Bundesbank

24,8995 %

Eesti Pank

0,2355 %

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

1,4605 %

Bank of Greece

2,5835 %

Banco de España

10,9185 %

Banque de France

18,6985 %

Banca d’Italia

16,4310 %

Central Bank of Cyprus

0,1800 %

Banque centrale du Luxembourg

0,2295 %

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

0,0830 %

De Nederlandsche Bank

5,2440 %

Oesterreichische Nationalbank

2,5530 %

Banco de Portugal

2,3015 %

Banka Slovenije

0,4325 %

Národná banka Slovenska

0,9115 %

Suomen Pankki

1,6485 %

IŠ VISO

100,0000 %


II PRIEDAS

PANAIKINTAS SPRENDIMAS IR VĖLESNI JO PAKEITIMAI

Sprendimas ECB/2001/15

OL L 337, 2001 12 20, p. 52.

Sprendimas ECB/2003/23

OL L 9, 2004 1 15, p. 40.

Sprendimas ECB/2004/9

OL L 205, 2004 6 9, p. 17.

Sprendimas ECB/2006/25

OL L 24, 2007 1 31, p. 13.

Sprendimas ECB/2007/19

OL L 1, 2008 1 4, p. 7.

Sprendimas ECB/2008/26

OL L 21, 2009 1 24, p. 75.


Top