EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0428R(05)

2009 m. gegužės 5 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 428/2009, nustatančio Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimą, klaidų ištaisymas (nauja redakcija) ( OL L 134, 2009 5 29 )

OJ L 224, 27.8.2009, p. 21–24 (LT)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/428/corrigendum/2009-08-27/3/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

27.8.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 224/21


2009 m. gegužės 5 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 428/2009, nustatančio Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimą, klaidų ištaisymas

(nauja redakcija)

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 134, 2009 m. gegužės 29 d. )

1)

1 puslapis, 5 konstatuojamoji dalis, pirmas sakinys:

yra:

„Atsakomybė priimant sprendimus dėl atskirųjų, visuotinių arba nacionalinių bendrųjų eksporto leidimų teikti tarpininkavimo paslaugas dėl ne Bendrijos dvejopo naudojimo prekių tranzito ar IV priede išvardytų dvejopo naudojimo prekių persiuntimo Bendrijoje leidimų tenka nacionalinėms valdžios institucijoms.“;

turi būti:

„Atsakomybė priimant sprendimus dėl atskirųjų, visuotinių arba nacionalinių bendrųjų eksporto leidimų, leidimų teikti tarpininkavimo paslaugas, leidimų dėl ne Bendrijos dvejopo naudojimo prekių tranzito ar IV priede išvardytų dvejopo naudojimo prekių persiuntimo Bendrijoje leidimų tenka nacionalinėms valdžios institucijoms.“

2)

2 puslapis, 15 konstatuojamoji dalis, antras sakinys:

yra:

„Susijusios medžiagos yra medžiagos, įranga ir technologijos, kurias reglamentuoja atitinkamos daugiašalės sutartys ir susitarimai, arba kurios yra įtrauktos į nacionalinius kontrolės sąrašus, kurie gali būti naudojami projektuojant, kuriant, gaminant ar naudojant atominius, cheminius ir biologinius ginklus ir jų pristatymo sistemas.“;

turi būti:

„Susijusios medžiagos yra medžiagos, įranga ir technologijos, kurias reglamentuoja atitinkamos daugiašalės sutartys ir susitarimai, arba kurios yra įtrauktos į nacionalinius kontrolės sąrašus, kurie gali būti naudojami projektuojant, kuriant, gaminant ar naudojant branduolinius, cheminius ir biologinius ginklus ir jų pristatymo sistemas.“

3)

3 puslapis, 2 straipsnis, 5 punktas, pirma pastraipa, antra įtrauka:

yra:

„—

dvejopo naudojimo prekių, esančių trečiosiose šalyse, pardavimas arba pirkimas siekiant jas persiųsti į kitas trečiąsias šalis.“;

turi būti:

„—

dvejopo naudojimo prekių, esančių trečiosiose šalyse, pardavimas arba pirkimas siekiant jas persiųsti į kitą trečiąją šalį.“

4)

3 puslapis, 2 straipsnis, 6 punktas:

yra:

„6)

tarpininkas – Bendrijos valstybėje narėje gyvenantis fizinis ar įsisteigęs juridinis asmuo ar bendrija, kurie teikia 2 straipsnio f punkte nurodytas paslaugas iš Bendrijos į trečiosios šalies teritoriją;“;

turi būti:

„6)

tarpininkas – Bendrijos valstybėje narėje gyvenantis fizinis ar įsisteigęs juridinis asmuo ar bendrija, kurie teikia 2 straipsnio 5 punkte nurodytas paslaugas iš Bendrijos į trečiosios šalies teritoriją;“.

5)

5 puslapis, 5 straipsnis, 2 dalis:

yra:

„2.   Valstybė narė gali 1 dalies taikymą – ją taikyti į sąrašą neįtrauktoms dvejopo naudojimo prekėms, skirtoms 4 straipsnio 1 dalyje išvardytiems naudojimo tikslams ir dvejopo naudojimo prekėms, skirtoms 4 straipsnio 2 dalyje nurodytam kariniam naudojimui ir paskirčiai.“;

turi būti:

„2.   Valstybė narė gali išplėsti 1 dalies taikymą – ją taikyti į sąrašą neįtrauktoms dvejopo naudojimo prekėms, skirtoms 4 straipsnio 1 dalyje išvardytiems naudojimo tikslams ir dvejopo naudojimo prekėms, skirtoms 4 straipsnio 2 dalyje nurodytam kariniam naudojimui ir paskirčiai.“

6)

5 puslapis, 6 straipsnis, 1 dalis, pirmas sakinys:

yra:

„I priede išvardytų ne Bendrijos dvejopo naudojimo prekių tranzitą gali uždrausti tranzito valstybės narės kompetentingos institucijos, jeigu prekės, visos ar iš dalies, yra arba gali būti skirtos 4 straipsnio 1 dalyje nurodytiems naudojimo tikslams.“;

turi būti:

„I priede išvardytų ne Bendrijos dvejopo naudojimo prekių tranzitą gali uždrausti tranzito valstybės narės kompetentingos institucijos, tais atvejais, kai visos ar dalis prekių yra arba gali būti skirtos 4 straipsnio 1 dalyje nurodytiems naudojimo tikslams.“

7)

5 puslapis, 6 straipsnis, 3 dalis:

yra:

„3.   Valstybė narė gali 1 dalies taikymą išplėsti – taikyti į sąrašą neįtrauktoms dvejopo naudojimo prekėms, skirtoms 7 straipsnio 1 dalyje nurodytiems naudojimo tikslams, ir taikyti dvejopo naudojimo prekėms, skirtoms 4 straipsnio 2 dalyje nurodytam kariniam naudojimui ir paskirčiai.“;

turi būti:

„3.   Valstybė narė gali 1 dalies taikymą išplėsti – taikyti į sąrašą neįtrauktoms dvejopo naudojimo prekėms, skirtoms 4 straipsnio 1 dalyje nurodytiems naudojimo tikslams, ir taikyti dvejopo naudojimo prekėms, skirtoms 4 straipsnio 2 dalyje nurodytam kariniam naudojimui ir paskirčiai.“

8)

6 puslapis, 9 straipsnis, 5 dalis:

yra:

„5.   Valstybės narės ir toliau išlaiko arba nustato savo atitinkamuose nacionaliniuose įstatymuose galimybę suteikti konkrečiam eksportuotojui visuotinį eksporto.“;

turi būti:

„5.   Valstybės narės ir toliau išlaiko arba nustato savo atitinkamuose nacionaliniuose įstatymuose galimybę suteikti konkrečiam eksportuotojui visuotinį eksporto leidimą.“

9)

7 puslapis, 13 straipsnis, 1 dalis, antras sakinys:

yra:

„Atsisakydamos suteikti eksporto leidimą jį panaikindamos, sustabdydamos, ženkliai apribodamos ar atšaukdamos, arba nustačiusios, kad eksportas neturi būti leidžiamas, jos apie tai praneša kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir Komisijai bei su jomis keičiasi informacija.“;

turi būti:

„Atsisakydamos suteikti eksporto leidimą, jį panaikindamos, sustabdydamos, ženkliai apribodamos ar atšaukdamos, arba nustačiusios, kad eksportas neturi būti leidžiamas, jos apie tai praneša kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir Komisijai bei su jomis keičiasi informacija.“

10)

7 puslapis, 13 straipsnis, 5 dalis, pirmas sakinys:

yra:

„Valstybės narės kompetentingos institucijos prieš pagal šį reglamentą suteikdamos eksporto leidimą arba leidimą teikti tarpininkavimo paslaugas, arba priimdamos sprendimą dėl tranzito išnagrinėja visus pagal šį reglamentą pateiktus atsisakymus suteikti leidimą arba priimtus sprendimus uždrausti I priede išvardytų dvejopo naudojimo prekių tranzitą, kad patikrintų, ar kitų valstybių narių kompetentingos institucijos, kurį iš esmės tapačiam sandoriui (t. y. tapačių parametrų ar techninių charakteristikų prekei, tam pačiam galutiniam naudotojui arba gavėjui atsisakė suteikti leidimą ar uždraudė atitinkamą tranzitą.“;

turi būti:

„Valstybės narės kompetentingos institucijos prieš pagal šį reglamentą suteikdamos eksporto leidimą arba leidimą teikti tarpininkavimo paslaugas, arba priimdamos sprendimą dėl tranzito išnagrinėja visus pagal šį reglamentą pateiktus atsisakymus suteikti leidimą arba priimtus sprendimus uždrausti I priede išvardytų dvejopo naudojimo prekių tranzitą, kad patikrintų, ar kitų valstybių narių kompetentingos institucijos, kurį iš esmės tapačiam sandoriui (t. y. tapačių parametrų ar techninių charakteristikų prekei, tam pačiam galutiniam naudotojui arba gavėjui) atsisakė suteikti leidimą ar uždraudė atitinkamą tranzitą.“

11)

7 puslapis, 14 straipsnis, 1 dalis:

yra:

„1.   Visi atskirieji ir visuotiniai eksporto leidimai bei leidimai teikti tarpininkavimo paslaugas yra išduodami raštu ar elektroninėmis priemonėmis naudojant formas, kuriose pateikiama bent IIIa ir IIIb prieduose pateiktame pavyzdyje išdėstyti visi elementai ir juos nurodyta seka.“;

turi būti:

„1.   Visi atskirieji ir visuotiniai eksporto leidimai bei leidimai teikti tarpininkavimo paslaugas yra išduodami raštu ar elektroninėmis priemonėmis, naudojant formas, kuriose turi būti pateikti bent visi IIIa ir IIIb prieduose esančių pavyzdinių formų elementai, tose pavyzdinėse formose nurodyta seka.“

12)

10 puslapis, 22 straipsnis, 4 dalis:

yra:

„4.   Tais atvejais, kai valstybė narė, iš kurios tos prekės turi būti persiųstos, po 7 straipsnyje nustatytų konsultavimosi procedūrų paskesniam dvejopo naudojimo prekių eksportui jau yra pritarusi, veiklos vykdytojui nedelsiant išduodamas persiuntimo leidimas, jeigu aplinkybės nėra iš esmės pasikeitusios.“;

turi būti:

„4.   Tais atvejais, kai valstybė narė, iš kurios tos prekės turi būti persiųstos, po 11 straipsnyje nustatytų konsultavimosi procedūrų paskesniam dvejopo naudojimo prekių eksportui jau yra pritarusi, veiklos vykdytojui nedelsiant išduodamas persiuntimo leidimas, jeigu aplinkybės nėra iš esmės pasikeitusios.“

13)

255 puslapis, IIIa priedas:

IIIa priedas pakeičiamas šiuo priedu:

„IIIa PRIEDAS

(pavyzdinė atskirojo arba visuotinio eksporto leidimo forma)

(nurodyta 14 straipsnio 1 dalyje)

Suteikdamos eksporto leidimą, valstybės narės stengsis užtikrinti, kad išduotoje formoje aiškiai matytųsi leidimo rūšis (atskirasis leidimas arba visuotinis)

Tai eksporto leidimas, kuris galioja visose Europos Sąjungos valstybėse narėse iki jo galiojimo pabaigos dienos.

Image

14)

268 puslapis, VI priedas, koreliacijos lentelė:

8 eilutė

„—

2 straipsnio 2 dalies iv punktas“

išbraukiama.


Top