EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0396

2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 396/2009 iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1081/2006 dėl Europos socialinio fondo, į jį įtraukiant naujus iš ESF tinkamų finansuoti išlaidų tipus

OJ L 126, 21.5.2009, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 003 P. 127 - 128

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; panaikino 32013R1304

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/396/oj

21.5.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 126/1


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 396/2009

2009 m. gegužės 6 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1081/2006 dėl Europos socialinio fondo, į jį įtraukiant naujus iš ESF tinkamų finansuoti išlaidų tipus

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 148 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),

kadangi:

(1)

2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo (3), 56 straipsnyje nurodyta, kad išlaidų tinkamumo finansuoti taisyklės nustatomos nacionaliniu lygiu, išskyrus tam tikras Europos regioninės plėtros fondui ir Europos socialiniam fondui (ESF) taikomas išimtis.

(2)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1081/2006 (4) 11 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kokios išlaidos tinkamos finansuoti iš ESF, kaip apibrėžta to reglamento 11 straipsnio 1 dalyje.

(3)

Finansinė krizė pateisina poreikį dar labiau supaprastinti ESF bendrai finansuojamų dotacijų skyrimą.

(4)

Europos Audito Rūmai 2007 m. metinėje ataskaitoje rekomendavo teisės aktų leidėjams ir Komisijai pasirengti persvarstyti būsimų išlaidų programų planus, nuodugniai apsvarstant galimybę supaprastinti tinkamų finansuoti išlaidų apskaičiavimo pagrindą ir dažniau mokėti bendrąsias sumas arba vienodo dydžio normas užuot atlyginus „tikrąsias išlaidas“.

(5)

Siekiant supaprastinti ESF dotacijų valdymą, administravimą ir kontrolę, ypač kai ji vykdoma pagal rezultatais grindžiamo atlygio sistemą, tinkamas finansuoti išlaidas reikėtų papildyti dviem tipais, t. y. bendrąja suma ir vienodo dydžio norma, taikant nustatytus vieneto įkainius.

(6)

Siekiant teisinio tikrumo dėl tinkamų finansuoti išlaidų, šis supaprastinimas bus taikomas visoms ESF dotacijoms. Todėl reglamentą būtina taikyti atgaline data nuo 2006 m. rugpjūčio 1 d., kai įsigaliojo Reglamentas (EB) Nr. 1081/2006.

(7)

Todėl Reglamentą (EB) Nr. 1081/2006 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1081/2006 11 straipsnio 3 dalis iš dalies keičiama taip:

1.

b punktas pakeičiamas taip:

„b)

dotacijų atveju:

i)

netiesioginės išlaidos, deklaruotos kaip vienodo dydžio norma ir sudarančios iki 20 % tiesioginių veiksmo išlaidų;

ii)

vienodo dydžio normos išlaidos, apskaičiuotos taikant standartinius valstybės narės nustatytus vieneto įkainius;

iii)

bendrosios sumos, skirtos padengti visas arba dalį veiksmo išlaidų;“;

2.

pridedamos šios pastraipos:

„b punkto i, ii ir iii papunkčiuose nurodytos galimybės tarpusavyje gali būti derinamos tik tuomet, kai kiekviena jų taikoma skirtingai tinkamų finansuoti išlaidų kategorijai arba kai jomis naudojamasi skirtingiems to paties veiksmo projektams.

b punkto i, ii ir iii papunkčiuose nurodytos išlaidos nustatomos iš anksto, laikantis teisingo, sąžiningo ir patikrinamo apskaičiavimo metodo.

b punkto iii papunktyje nurodytos bendrosios sumos neturi viršyti 50 000 EUR.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2006 m. rugpjūčio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre 2009 m. gegužės 6 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

H.-G. PÖTTERING

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. KOHOUT


(1)  2009 m. vasario 25 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  2009 m. balandžio 2 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2009 m. gegužės 5 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 210, 2006 7 31, p. 25.

(4)  OL L 210, 2006 7 31, p. 12.


Top