EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0219

2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 219/2009 dėl kai kurių teisės aktų, kuriems galioja Sutarties 251 straipsnyje nustatyta tvarka, nuostatų, susijusių su reguliavimo procedūra su tikrinimu, suderinimo su Tarybos sprendimu 1999/468/EB – Suderinimas su reguliavimo procedūra su tikrinimu. Antroji dalis

OJ L 87, 31.3.2009, p. 109–154 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 004 P. 212 - 257

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/07/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/219/oj

31.3.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 87/109


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 219/2009

2009 m. kovo 11 d.

dėl kai kurių teisės aktų, kuriems galioja Sutarties 251 straipsnyje nustatyta tvarka, nuostatų, susijusių su reguliavimo procedūra su tikrinimu, suderinimo su Tarybos sprendimu 1999/468/EB

Suderinimas su reguliavimo procedūra su tikrinimu. Antroji dalis

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 37 straipsnį, 44 straipsnio 1 dalį, 71 straipsnį, 80 straipsnio 2 dalį, 95 straipsnį, 152 straipsnio 4 dalies b punktą, 175 straipsnio 1 dalį, 179 ir 285 straipsnius,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

atsižvelgdami į Europos centrinio banko nuomonę (2),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (3),

kadangi:

(1)

1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (4), buvo iš dalies pakeistas Sprendimu 2006/512/EB (5), kuriuo buvo įvesta reguliavimo procedūra su tikrinimu patvirtinti bendro pobūdžio priemones, skirtas iš dalies pakeisti neesmines pagrindinio teisės akto, priimto laikantis Sutarties 251 straipsnyje numatytos tvarkos, nuostatas, inter alia, išbraukiant kai kurias tokias nuostatas arba papildant teisės aktą naujomis neesminėmis nuostatomis.

(2)

Pagal Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pareiškimą (6) dėl Sprendimo 2006/512/EB, kad reguliavimo procedūra su tikrinimu procedūra galėtų būti taikoma jau įsigaliojusiems teisės aktams, priimtiems laikantis Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos, šie dokumentai turi būti suderinti laikantis taikomų procedūrų.

(3)

Kadangi šiuo tikslu daromi teisės aktų pakeitimai yra techninio pobūdžio ir susiję tik su komiteto procedūromis, todėl direktyvų pataisų valstybės narės neturi perkelti į nacionalinę teisę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Teisės aktai, kurių sąrašas yra pateiktas priede, pagal minėtą priedą yra derinami su Sprendimu 1999/468/EB, iš dalies pakeistu Sprendimu 2006/512/EB.

2 straipsnis

Nuorodos į priede pateiktų teisės aktų nuostatas yra laikomos nuorodomis į šias nuostatas, suderintas šiuo reglamentu.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre 2009 m. kovo 11 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

H.-G. PÖTTERING

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. VONDRA


(1)  OL C 224, 2008 8 30, p. 35.

(2)  OL C 117, 2008 5 14, p. 1.

(3)  2008 m. rugsėjo 23 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2009 m. vasario 16 d. Tarybos sprendimas.

(4)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

(5)  OL L 200, 2006 7 22, p. 11.

(6)  OL C 255, 2006 10 21, p. 1.


PRIEDAS

1.   HUMANITARINĖ PAGALBA

1996 m. birželio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1257/96 dėl humanitarinės pagalbos  (1)

Dėl Reglamento (EB) Nr. 1257/96: Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus patvirtinti šį reglamentą įgyvendinančias priemones. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir yra skirtos iš dalies pakeisti Reglamento (EB) Nr. 1257/96 neesmines nuostatas, jį papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 1257/96 iš dalies keičiamas taip:

1.

13 straipsnio ketvirta pastraipa pakeičiama šiuo tekstu:

„Sprendimai tęsti ypatingos skubos tvarka patvirtintas operacijas priimami Komisijos, veikiančios pagal 17 straipsnio 2 dalyje numatytą valdymo procedūrą ir per laikotarpį, nustatytą 15 straipsnio 2 dalies antrojoje įtraukoje.“;

2.

15 straipsnis pakeičiamas taip:

„15 straipsnis

1.   Komisija patvirtina šį reglamentą įgyvendinančias priemones. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jį papildant, patvirtinamos pagal 17 straipsnio 4 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

2.   Laikydamasi 17 straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros, Komisija:

priima sprendimus dėl Bendrijos finansavimo skyrimo 2 straipsnio c punkte nurodytoms humanitarinės pagalbos apsaugos operacijoms,

priima sprendimus dėl tiesioginių Komisijos veiksmų ar valstybių narių specializuotų agentūrų finansavimo.

3.   Laikydamasi 17 straipsnio 2 dalyje nurodytos valdymo procedūros, Komisija:

tvirtina globalinius planus, skirtus veiksmams konkrečioje valstybėje ar regione, kur humanitarinės krizės mastas ir kompleksiškumas toks, jog tikėtinas jos tęstinumas, ir tokių planų biudžetus. Šiame kontekste Komisija ir valstybės narės tikrina, kokius reikėtų nustatyti prioritetus įgyvendinant šiuos globalinius planus,

priima sprendimus dėl projektų, viršijančių 2 milijonus ECU, nepažeidžiant 13 straipsnio nuostatų.“;

3.

17 straipsnis pakeičiamas taip:

„17 straipsnis

1.   Komisijai padeda komitetas.

2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 4 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 4 straipsnio 3 dalyje nustatytas laikotarpis – vienas mėnuo.

3.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas laikotarpis – vienas mėnuo.

4.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.“

2.   ĮMONĖS

2.1.   1975 m. gegužės 20 d. Tarybos direktyva 75/324/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su aerozolių balionėliais, suderinimo  (2)

Dėl Direktyvos 75/324/EEB: Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus priimti būtinas technines šios direktyvos adaptacijas ir pakeitimus, reikalingus priedui derinti su technikos pažanga. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos iš dalies pakeisti neesmines Direktyvos 75/324/EEB nuostatas, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Todėl Direktyva 75/324/EEB iš dalies keičiama taip:

1.

5 straipsnis pakeičiamas taip:

„5 straipsnis

Komisija patvirtina priemones, kurios reikalingos šios direktyvos priedui suderinti su technikos pažanga. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, patvirtinamos pagal 7 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

2.

7 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.“;

b)

3 dalis išbraukiama;

3.

10 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Komisija gali priimti būtinas šios direktyvos technines adaptacijas. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, patvirtinamos pagal 7 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Tokiu atveju valstybė narė, kuri ėmėsi apsaugos priemonių, gali jas taikyti iki pakeitimų įsigaliojimo.“

2.2.   1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyva 93/15/EEB dėl civiliniam naudojimui skirtų sprogmenų pateikimo į rinką ir jos priežiūros nuostatų suderinimo  (3)

Dėl Direktyvos 93/15/EEB: Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus adaptuoti šią direktyvą siekiant atsižvelgti į visus būsimus Jungtinių Tautų rekomendacijų pakeitimus bei nustatyti 14 straipsnio antros pastraipos taikymo sąlygas. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir yra skirtos iš dalies keisti neesmines Direktyvos 93/15/EEB nuostatas, ją papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Todėl Direktyva 93/15/EEB iš dalies keičiama taip:

1.

13 straipsnis pakeičiamas taip:

„13 straipsnis

1.   Komisijai padeda komitetas.

2.   Komitetas nagrinėja kiekvieną su šios direktyvos taikymu susijusį klausimą.

3.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 4 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

4.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

5.   Laikydamasi šio straipsnio 3 dalyje nurodytos valdymo procedūros, Komisija patvirtina įgyvendinimo priemones, visų pirma dėl to, kad būtų galima atsižvelgti į būsimus Jungtinių Tautų rekomendacijų pakeitimus.“;

2.

14 straipsnio antra pastraipa pakeičiama taip:

„Valstybės narės įsitikina, ar tokios įmonės turi sistemą, kuri leistų surasti sprogmenis ir bet kuriuo metu nustatyti, kas juos turi. Komisija gali patvirtinti priemones, nustatančias šios dalies taikymo sąlygas. Šios priemonės yra skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, ją papildant, patvirtinamos pagal 13 straipsnio 4 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“

2.3.   2000 m. gegužės 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/14/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamą triukšmą, suderinimo  (4)

Dėl Direktyvos 2000/14/EB: Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus patvirtinti III priedo suderinimo su technine pažanga įgyvendinimo priemonės. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos iš dalies pakeisti neesmines Direktyvos 2000/14/EB nuostatas, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Todėl Direktyva 2000/14/EB iš dalies keičiama taip:

1.

18 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.“;

b)

3 dalis išbraukiama;

2.

įterpiamas šis straipsnis:

„18a straipsnis

Komisija patvirtina III priedo suderinimo su technikos pažanga įgyvendinimo priemones, jeigu jos neturi jokio tiesioginio poveikio 12 straipsnyje nurodytos įrangos išmatuoto garso galios lygiui, visų pirma įtraukdama nuorodas į atitinkamus Europos standartus.

Šios priemonės, skirtos iš dalies keisti neesmines šios direktyvos nuostatas, patvirtinamos pagal 18 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

3.

19 straipsnio b punktas pakeičiamas taip:

„b)

padeda Komisijai derinti su technikos pažanga III priedą.“

2.4.   2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2003/2003 dėl trąšų  (5)

Dėl Reglamento (EB) Nr. 2003/2003: Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus jo priedus suderinti su technikos pažanga, suderinti matavimo, ėminių ėmimo ir analizės metodus, priimti taisykles dėl kontrolės priemonių bei įtraukti naujus EB trąšų tipus. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir yra skirtos iš dalies pakeisti neesmines Reglamento (EB) Nr. 2003/2003 nuostatas, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 2003/2003 iš dalies keičiamas taip:

1.

29 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Komisija taiso ir tobulina matavimo, ėminių ėmimo ir analizės metodus ir, jei įmanoma, taiko Europos standartus. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, patvirtinamos pagal 32 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu. Tos pačios procedūros laikomasi nustatant įgyvendinimo taisykles, kurios būtų reikalingos apibrėžiant kontrolės priemones, numatytas šiame straipsnyje ir šio reglamento 8, 26 ir 27 straipsniuose. Visų pirma tokios taisyklės nagrinėja bandymų kartojimo dažnio klausimą, be to, priemones, kurios būtų skirtos užtikrinti, kad į rinką pateiktos trąšos yra tapačios bandytoms trąšoms.“;

2.

31 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Komisija derina I priedą į jį įtraukdama naujo tipo trąšas.“;

b)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Komisija derina priedus atsižvelgdama į technikos pažangą.“;

c)

papildoma šia dalimi:

„4.   1 ir 3 dalyse nurodytos priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, patvirtinamos pagal 32 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

3.

32 straipsnis pakeičiamas taip:

„32 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda komitetas.

2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas laikotarpis – trys mėnesiai.

3.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.“

2.5.   2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/9/EB dėl geros laboratorinės praktikos (GLP) tikrinimo ir patikros (kodifikuota redakcija)  (6)

Dėl Direktyvos 2004/9/EB: Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus direktyvos I priedą suderinti su technikos pažanga ir pakeisti 2 straipsnio 2 dalyje nurodytą formuluotę. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir yra skirtos iš dalies pakeisti neesmines Direktyvos 2004/9/EB nuostatas, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Todėl Direktyva 2004/9/EB iš dalies keičiama taip:

1.

6 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Jei Komisija mano, kad norint išspręsti šio straipsnio 1 dalyje nurodytus klausimus, būtina priimti šios direktyvos pakeitimus, ji šiuos pakeitimus priima.

Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, patvirtinamos pagal 7 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

2.

7 straipsnis pakeičiamas taip:

„7 straipsnis

1.   Komisijai padeda Tarybos direktyvos 67/548/EEB (7) 29 straipsnio 1 dalimi įsteigtas komitetas (toliau – Komitetas).

2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas laikotarpis – trys mėnesiai.

3.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

3.

8 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Komisija patvirtina įgyvendinančias priemones dėl:

a)

2 straipsnio 2 dalyje nurodytos formulės adaptacijos;

b)

I priedo adaptacijos atsižvelgiant į technikos pažangą.

Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, patvirtinamos pagal 7 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“

2.6.   2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/10/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su geros laboratorinės praktikos principų taikymu ir jų taikymo cheminių medžiagų tyrimams patikra, suderinimo (kodifikuota redakcija)  (8)

Dėl Direktyvos 2004/10/EB: Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus jos I priedą suderinti su technikos pažanga. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir yra skirtos iš dalies pakeisti neesmines Direktyvos 2004/10/EB nuostatas, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Todėl Direktyva 2004/10/EB iš dalies keičiama taip:

1.

įterpiamas šis straipsnis:

„3a straipsnis

Komisija I priede nurodytus GLP principus gali suderinti su technikos pažanga.

Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, patvirtinamos pagal 4 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

2.

4 straipsnis pakeičiamas taip:

„4 straipsnis

1.   Komisijai padeda Tarybos direktyvos 67/548/EEB (9) 29 straipsnio 1 dalimi įsteigtas komitetas.

2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

3.

5 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa pakeičiama taip:

„Komisija gali patvirtinti įgyvendinimo priemones, nustatančias būtinus šios direktyvos techninius pakeitimus.

Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, patvirtinamos pagal 4 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Trečioje pastraipoje nurodytu atveju, valstybė narė, kuri priėmė apsisaugojimo priemones, gali ir toliau jas taikyti iki tų pakeitimų įsigaliojimo.“

2.7.   2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių)  (10)

Dėl Reglamento (EB) Nr. 273/2004: Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus patvirtinti priemones reglamentui įgyvendinti. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir yra skirtos iš dalies pakeisti neesmines Reglamento (EB) Nr. 273/2004 nuostatas, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje numatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 273/2004 iš dalies keičiamas taip:

1.

14 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

įžanginis sakinys pakeičiamas taip:

„Prireikus Komisija patvirtina šias įgyvendinimo priemones:“;

b)

papildoma šiomis pastraipomis:

„Šios priemonės, nurodytos pirmos pastraipos a–e punktuose ir skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, patvirtinamos pagal 15 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Pirmos pastraipos f punkte nurodytos priemonės patvirtinamos pagal 15 straipsnio 2 dalyje nurodytą valdymo procedūrą.“;

2.

15 straipsnis pakeičiamas taip:

„15 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda Tarybos reglamento (EB) Nr. 111/2005 (11) 30 straipsniu įsteigtas Komitetas.

2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 4 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 4 straipsnio 3 dalyje nustatytas laikotarpis – trys mėnesiai.

3.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

2.8.   2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 648/2004 dėl ploviklių  (12)

Dėl Reglamento (EB) Nr. 648/2004: Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus derinti reglamento priedus ir prireikus iš dalies keisti arba papildyti tuo reglamentu nustatytas taisykles, taikomas plovikliams su tirpikliais. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos iš dalies pakeisti neesmines Reglamento (EB) Nr. 648/2004 nuostatas, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 648/2004 iš dalies keičiamas taip:

1.

27 konstatuojamoji dalis išbraukiama;

2.

12 straipsnis pakeičiamas taip:

„12 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda komitetas.

2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas laikotarpis – trys mėnesiai.

3.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.“;

3.

13 straipsnis pakeičiamas taip:

„13 straipsnis

Priedų tikslinimas

1.   Komisija priima visus pakeitimus, reikalingus šiems priedams tikslinti, ir, kur įmanoma, juose naudojami Europos standartai.

2.   Komisija priima visus pakeitimus arba papildymus, būtinus, kad šio reglamento taisyklės būtų taikomos plovikliams su tirpikliais.

3.   Šio straipsnio 1 ir 2 dalyje nurodytos priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, patvirtinamos pagal 12 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

4.

VII priedo A punkto šešta pastraipa pakeičiama taip:

„Jeigu SCCNFP vėliau nustato atskiras pavojingas alergiją sukeliančių aromatų koncentracijos ribas, Komisija pasiūlo patvirtinti tokias ribas, pakeičiančias pirmiau nurodytą 0,01 % ribą. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, patvirtinamos pagal 12 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“

2.9.   2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 726/2004, nustatantis Bendrijos leidimų dėl žmonėms skirtų ir veterinarinių vaistų išdavimo ir priežiūros tvarką ir įsteigiantis Europos vaistų agentūrą  (13)

Dėl Reglamento (EB) Nr. 726/2004: Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus tikslinti tam tikras nuostatas ir priedus, priimti naujas nuostatas, taip pat nustatyti konkrečias taikymo sąlygas. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir yra skirtos iš dalies pakeisti neesmines Reglamento (EB) Nr. 726/2004 nuostatas, inter alia, jį papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 726/2004 iš dalies keičiamas taip:

1.

3 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Pasikonsultavusi su Agentūros kompetentingu komitetu, Komisija gali suderinti priedą, atsižvelgdama į technikos bei mokslo pažangą, ir gali priimti visus būtinus pakeitimus, nepraplėsdama centralizuotos tvarkos taikymo srities.

Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, patvirtinamos pagal 87 straipsnio 2a dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

2.

14 straipsnio 7 dalies trečia pastraipa pakeičiama taip:

„Komisija priima reglamentą, kuriuo nustatomos tokio leidimo išdavimo nuostatos. Ši priemonė, skirta iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jį papildant, patvirtinama pagal 87 straipsnio 2a dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

3.

16 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Komisija, pasikonsultavusi su Agentūra, priima atitinkamas nuostatas reglamento forma dėl leidimų prekiauti pataisų nagrinėjimo. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jį papildant, patvirtinamos pagal 87 straipsnio 2a dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

4.

24 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Leidimo prekiauti žmonėms skirtu vaistu turėtojas užtikrina, kad apie visas įtariamas pavojingas nepageidaujamas reakcijas ir bet kokį įtariamą infekcijos sukėlėjo pernešimą per vaistą, pasitaikantį trečiosios šalies teritorijoje, pranešama valstybėms narėms ir Agentūrai nedelsiant ir ne vėliau kaip 15 dienų nuo tos informacijos gavimo. Komisija patvirtina pranešimo apie įtariamas nenumatytas nepageidaujamas reakcijas, kurios nėra pavojingos ir pasitaiko Bendrijoje arba trečiojoje šalyje, nuostatas. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jį papildant, patvirtinamos pagal 87 straipsnio 2a dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

b)

4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Komisija gali priimti nuostatas dėl 3 dalies pakeitimo, atsižvelgdama į patirtį, įgytą jos taikymo metu. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, patvirtinamos pagal 87 straipsnio 2a dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

5.

29 straipsnis pakeičiamas taip:

„29 straipsnis

Komisija gali priimti bet kurį pakeitimą, kuris gali būti reikalingas šio skyriaus nuostatoms atnaujinti, kad būtų atsižvelgiama į mokslo ir technikos pažangą. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, patvirtinamos pagal 87 straipsnio 2a dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

6.

41 straipsnio 6 dalis pakeičiama taip:

„6.   Komisija, pasikonsultavusi su Agentūra, priima atitinkamas nuostatas reglamento forma dėl leidimų prekiauti pataisų nagrinėjimo. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, patvirtinamos pagal 87 straipsnio 2a dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

7.

49 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Leidimo prekiauti veterinariniu vaistu turėtojas užtikrina, kad apie visas įtariamas pavojingas nepageidaujamas reakcijas ir nepageidaujamas reakcijas žmonių tarpe ir bet kokį įtariamą infekcijos sukėlėjo pernešimą per vaistą, pasitaikantį trečiosios šalies teritorijoje, pranešama valstybėms narėms ir Agentūrai nedelsiant ir ne vėliau kaip 15 dienų nuo tos informacijos gavimo. Komisija patvirtina pranešimo apie įtariamas nenumatytas nepageidaujamas reakcijas, kurios nėra pavojingos ir pasitaiko Bendrijoje arba trečiojoje šalyje, nuostatas. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, patvirtinamos pagal 87 straipsnio 2a dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

b)

4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Komisija gali priimti nuostatas dėl 3 dalies pakeitimo, atsižvelgdama į patirtį, įgytą jos taikymo metu. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, patvirtinamos pagal 87 straipsnio 2a dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

8.

54 straipsnis pakeičiamas taip:

„54 straipsnis

Komisija gali priimti bet kurį pakeitimą, kuris gali būti reikalingas šio skyriaus nuostatoms atnaujinti, kad būtų atsižvelgiama į mokslo ir technikos pažangą. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, patvirtinamos pagal 87 straipsnio 2a dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

9.

70 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Tačiau Komisija priima nuostatas, nustatančias sąlygas, kuriomis mažos ir vidutinės įmonės gali mokėti sumažintus mokesčius, atidėti mokesčio mokėjimą arba gauti administracinę pagalbą. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, patvirtinamos pagal 87 straipsnio 2a dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

10.

84 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Agentūros reikalavimu Komisija gali skirti finansines nuobaudas leidimo prekiauti, suteikto pagal šį reglamentą, turėtojams, jei šie neįvykdė konkrečių įsipareigojimų, nustatytų dėl leidimų išdavimo. Komisija nustato didžiausią šių nuobaudų dydį, taip pat ir jų surinkimo sąlygas ir metodus. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, patvirtinamos pagal 87 straipsnio 2a dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

11.

87 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

įterpiama ši dalis:

„2a.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo Nr. 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.“;

b)

4 dalis išbraukiama.

3.   APLINKA

3.1.   1982 m. gruodžio 3 d. Tarybos direktyva 82/883/EEB dėl aplinkos, veikiamos titano dioksido pramonės atliekų, priežiūros ir stebėjimo tvarkos  (14)

Dėl Direktyvos 82/883/EEB: Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus su mokslo ir technikos pažanga suderinti priedų turinį dėl skiltyje, pavadintoje „pasirinktinai“, išvardytų parametrų ir pamatinių matavimo metodų. Kadangi yra šios priemonės bendro pobūdžio ir yra skirtos iš dalies pakeisti neesmines Direktyvos 82/883/EEB nuostatas, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Todėl Direktyva 82/883/EEB iš dalies keičiama taip:

1.

9 straipsnis pakeičiamas taip:

„9 straipsnis

Komisija priima pakeitimus, reikalingus su mokslo ir technikos pažanga suderinti priedų turinį dėl skiltyje, pavadintoje „pasirinktinai“, išvardytų parametrų ir pamatinių matavimo metodų.

Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, patvirtinamos pagal 11 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

2.

11 straipsnis pakeičiamas taip:

„11 straipsnis

1.   Komisijai padeda komitetas.

2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.“

3.2.   1986 m. birželio 12 d. Tarybos direktyva 86/278/EEB dėl aplinkos, ypač dirvožemio, apsaugos naudojant žemės ūkyje nuotėkų dumblą  (15)

Dėl Direktyvos 86/278/EEB: Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus priedų nuostatas suderinti su technikos ir mokslo pažanga. Kadangi yra šios priemonės bendro pobūdžio ir yra skirtos iš dalies pakeisti neesmines Direktyvos 86/278/EEB nuostatas, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Todėl Direktyva 86/278/EEB iš dalies keičiama taip:

1.

13 straipsnis pakeičiamas taip:

„13 straipsnis

Komisija su technikos ir mokslo pažanga suderina šios direktyvos priedus, išskyrus I A, I B ir I C prieduose išvardytus parametrus ir vertes, visus veiksnius, galinčius paveikti tų verčių nustatymą ir II A bei II B prieduose nurodytus analizės parametrus.

Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, patvirtinamos pagal 15 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

2.

15 straipsnis pakeičiamas taip:

„15 straipsnis

1.   Komisijai padeda komitetas.

2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.“

3.3.   1994 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų  (16)

Dėl Direktyvos 94/62/EB: Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus išnagrinėti ir prireikus peržiūrėti pavyzdžius, paaiškinančius pakuotės sąvokos apibrėžimą, ir nustatyti sąlygas, kuriomis kai kurioms medžiagoms ir pasikartojantiems gaminiams nebus taikomas pakuotėje esančių sunkiųjų metalų koncentracijos lygis, nustatyti, kuriems pakuotės tipams nebus taikomas reikalavimas dėl koncentracijos lygio bei patvirtinti technines priemones, būtinas spręsti sunkumams, iškylantiems taikant šios direktyvos nuostatas. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos yra iš dalies pakeisti neesmines Direktyvos 94/62/EB nuostatas, inter alia, ją papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Todėl Direktyva 94/62/EB iš dalies keičiama taip:

1.

3 straipsnio 1 dalies ketvirta pastraipa pakeičiama taip:

„Komisija atitinkamai išnagrinėja, o prireikus peržiūri pavyzdžius, paaiškinančius I priede nurodytą pakuotės sąvokos apibrėžimą. Pirmiausia nurodomi šie gaminiai: kompaktinių plokštelių ir vaizdo kasečių dėžutės, vazonai gėlėms, vamzdeliai ir ritiniai, apvynioti lanksčia medžiaga, lipnių etikečių popierius ir vyniojimo popierius. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, patvirtinamos pagal 21 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

2.

11 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Komisija nustato sąlygas, kada pirmoje straipsnio dalyje nurodyti koncentracijos lygiai netaikomi perdirbtoms medžiagoms ir pasikartojantiems uždarosios ir kontroliuojamos grandinės gaminiams, taip pat pakuotės rūšis, kurioms taikomos 1 dalies trečioje įtraukoje nurodytų reikalavimų išimtys.

Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas ją papildant, patvirtinamos pagal 21 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

3.

12 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Kad valstybių narių parengtų duomenų charakteristikos ir jų pateikimas būtų suderinti ir galimi palyginti, valstybės narės savo turimus duomenis Komisijai teikia tokia forma, kokia bus patvirtinta remiantis šios direktyvos III priedu ir laikantis 21 straipsnio 2 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros.“;

4.

19 straipsnis pakeičiamas taip:

„19 straipsnis

Derinimas su mokslo ir technikos pažanga

1.   Pakeitimai, būtini identifikavimo sistemai derinti su mokslo ir technikos pažanga (kaip nurodyta 8 straipsnio 2 dalyje ir 10 straipsnio antros pastraipos paskutinėje įtraukoje), ir duomenų bazių formoms derinti (kaip nurodyta 12 straipsnio 3 dalyje ir III priede), priimami pagal 21 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

2.   Komisija priima pakeitimus, būtinus su mokslo ir technikos pažanga suderinti pavyzdžius, paaiškinančius pakuotės sąvokos apibrėžimą (kaip nurodyta I priede). Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, patvirtinamos pagal 21 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu“;

5.

20 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Komisija nustato technines priemones, būtinas įveikti bet kuriuos sunkumus, iškylančius taikant šios direktyvos nuostatas, ypač inertinėms pakuočių medžiagoms, pateiktoms Bendrijoje į rinką labai mažais kiekiais (t. y. apie 0,1 % svorio), medicinos prietaisų ir farmacijos preparatų pirminėms pakuotėms, mažoms pakuotėms ir prabangioms pakuotėms. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, ją papildant, patvirtinamos pagal 21 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

6.

21 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.“

3.4.   1999 m. balandžio 26 d. Tarybos direktyva 1999/32/EB dėl sieros kiekio sumažinimo tam tikrose skystojo kuro rūšyse  (17)

Dėl Direktyvos 1999/32/EB: Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus nustatyti taršos mažinimo technologijų taikymo kriterijus su bet kokia vėliava plaukiojantiems laivams Bendrijos uždaruosiuose įvairaus tipo uostuose bei estuarijose ir priimti pakeitimus, būtinus kai kurių nuostatų techniniam patikslinimui atsižvelgiant į mokslo ir technikos pažangą. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos yra iš dalies pakeisti neesmines Direktyvos 1999/32/EB nuostatas, inter alia, ją papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Todėl Direktyva 1999/32/EB iš dalies keičiama taip:

1.

4c straipsnio 3 pastraipa pakeičiama taip:

„3.   Komisija nustato taršos mažinimo technologijų taikymo kriterijus su bet kokia vėliava plaukiojantiems laivams Bendrijos uždaruosiuose įvairaus tipo uostuose ir estuarijose. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, ją papildant, patvirtinamos pagal 9 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu. Apie šiuos kriterijus Komisija praneša IMO.“;

2.

7 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Visus pakeitimus, būtinus 2 straipsnio 1, 2, 3, 3a, 3b ir 4 punktų arba 6 straipsnio 2 dalies nuostatų techniniam pritaikymui atsižvelgiant į mokslo ir technikos pasiekimus, priima Komisija. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, patvirtinamos pagal 9 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu. Šios pritaikomosios pataisos tiesiogiai nekeičia šios direktyvos taikymo srities arba šioje direktyvoje nustatytų sieros kiekio kure ribų.“;

3.

9 straipsnis pakeičiamas taip:

„9 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda komitetas.

2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.“

3.5.   2001 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/81/EB dėl tam tikrų atmosferos teršalų išmetimo nacionalinių ribų  (18)

Dėl Direktyvos 2001/81/EB: Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus atnaujinti III priede nurodytas metodikas. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, inter alia, ją papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Todėl Direktyva 2001/81/EB iš dalies keičiama taip:

1.

7 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Bet kurį III priede nurodytos metodikos atnaujinimą atlieka Komisija. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, inter alia, ją papildant, patvirtinamos pagal 13 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

2.

13 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.“

3.6.   2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB, nustatanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje  (19)

Dėl Direktyvos 2003/87/EB: Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus priimti nuostatas, būtinas 11b straipsnio 5 daliai įgyvendinti, priimti emisijos stebėsenos ir pranešimo apie tai gaires, priimti reglamentą dėl standartizuotos ir apsaugotos registrų sistemos, įskaitant nuostatas dėl PTEMV ir TEMV naudojimo ir identifikavimo Bendrijos sistemoje ir dėl tokio naudojimo lygio stebėsenos, iš dalies pakeisti III priedą, kaip nustatyta 22 straipsnyje, patvirtinti I priedo papildymą jame nenumatytomis veiklomis ir šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis, parengti nuostatas, būtinas leidimų savitarpio pripažinimui pagal susitarimus su trečiosiomis šalimis, ir patvirtinti standartinius arba suderintus kitų šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos stebėsenos metodus. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos yra iš dalies pakeisti neesmines Direktyvos 2003/87/EB nuostatas, inter alia, ją papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Todėl Direktyva 2003/87/EB iš dalies keičiama taip:

1.

11b straipsnio 7 dalis pakeičiama taip:

„7.   Komisija 3 ir 4 dalių įgyvendinimo nuostatas dėl dvigubo skaičiavimo išvengimo priima laikydamasi 23 straipsnio 2 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros. Komisija priima nuostatas dėl šio straipsnio 5 dalies įgyvendinimo, kai priimančioji šalis atitinka visus bendro įgyvendinimo projektų veiklos tinkamumo reikalavimus. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, ją papildant, patvirtinamos pagal 23 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

2.

14 straipsnio 1 dalies pirmas sakinys keičiamas taip:

„Komisija priima vykdant I priede išvardytas veiklas išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, patikslintų pagal tas veiklas emisijų stebėjimo ir pranešimo rekomendacijas. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas ją papildant, patvirtinamos pagal 23 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

3.

19 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Siekiant, kad ši direktyva būtų įgyvendinama, Komisija priima reglamentą dėl standartizuotos ir apsaugotos registrų sistemos, t. y. standartizuotų elektroninių duomenų bazių, kuriose būtų laikomi bendri duomenų elementai, leidžiantys registruoti išduotus, turimus, perleistus ir panaikintus leidimus, numatytų prieigą visuomenei ir, tam tikrais atvejais, slaptumą bei užtikrintų, jog nebūtų atliekami jokie su iš Kioto protokolo kylančiais įsipareigojimais nesuderinami perleidimai. Į tą reglamentą taip pat įtraukiamos nuostatos dėl PTEMV ir TEMV naudojimo ir identifikavimo Bendrijos sistemoje ir dėl tokio naudojimo lygio stebėsenos. Ta priemonė, skirta iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, ją papildant, patvirtinamos pagal 23 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

4.

22 straipsnis pakeičiamas taip:

„22 straipsnis

III priedo pakeitimai

2008–2012 m. Komisija, atsižvelgdama į 21 straipsnyje numatytas ataskaitas ir šios direktyvos taikymo patirtį, gali keisti III priedą, išskyrus 1, 5 ir 7 kriterijus. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, patvirtinamos pagal 23 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

5.

23 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnį.“;

6.

24 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Atsižvelgdamos į visus atitinkamus kriterijus, ypač poveikį vidaus rinkai, galimą konkurencijos iškraipymą, sistemos vientisumą aplinkosaugos požiūriu ir numatytos stebėjimo ir ataskaitų teikimo sistemos patikimumą, valstybės narės nuo 2008 m. gali taikyti emisijos leidimų sistemą pagal šią direktyvą:

a)

I priede neišvardytiems įrenginiams, jeigu tokių įrenginių įtraukimą Komisija patvirtina laikydamasi 23 straipsnio 2 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros; ir

b)

I priede neišvardytoms veikloms ir šiltnamio efektą sukeliančioms dujoms, jeigu tokių veiklų ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų įtraukimą patvirtina Komisija. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, ją papildant, patvirtinamos pagal 23 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Nuo 2005 m. valstybės narės tokiomis pačiomis sąlygomis gali taikyti emisijos leidimų sistemą įrenginiams, kuriais atliekama I priede išvardyta veikla, jeigu neviršijami tame priede nurodyti pajėgumo apribojimai.“;

b)

3 dalis keičiama taip:

„3.   Komisija gali savo iniciatyva arba gavusi valstybės narės prašymą – turi priimti vykdant I priede neišvardytas veiklas, naudojant ten neišvardytus įrenginius ir neišvardytų šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų stebėjimo ir ataskaitų pateikimo rekomendacijas, jeigu tas šiltnamio efektą sukeliančias dujų emisijas galima stebėti pakankamai tiksliai ir pateikti ganėtinai patikimas ataskaitas.

Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, ją papildant, patvirtinamos pagal 23 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

7.

25 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Jeigu sudaromas šio straipsnio 1 dalyje nurodytas susitarimas, Komisija priima būtinas nuostatas, susijusias su abipusiu leidimų pripažinimu pagal tą susitarimą. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, ją papildant, patvirtinamos pagal 23 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

8.

IV priede pastraipa po antrašte „Kitų šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų stebėjimas“ pakeičiama taip:

„Naudojami standartiniai arba priimti metodai, kuriuos bendradarbiaudama su visais atitinkamais suinteresuotais asmenimis parengė Komisija. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, ją papildant, patvirtinamos pagal 23 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“

3.7.   2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų  (20)

Dėl Reglamento (EB) Nr. 850/2004: Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus nustatyti kai kuriuos koncentracijos apribojimus prieduose, iš dalies keisti priedus, kai nauja medžiaga įtraukiama į Konvenciją arba Protokolą, tikslinti esamus įrašus ir suderinti priedus su mokslo ir technikos pažanga. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir yra skirtos iš dalies pakeisti neesmines Reglamento (EB) Nr. 850/2004 nuostatas, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 850/2004 iš dalies keičiamas taip:

1.

7 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

4 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

atliekos, kuriose yra arba kurios yra užterštos bet kokia iš IV priede išvardytų medžiagų, gali būti kitaip šalinamos arba regeneruojamos pagal atitinkamus Bendrijos teisės aktus, jei išvardytų medžiagų kiekis atliekose yra mažesnis už ribinę koncentraciją, nustatytiną IV priede. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, patvirtinamos pagal 17 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu. Iki to laiko, kai koncentracijos ribos bus nustatytos minėta tvarka, valstybės narės kompetentinga institucija šiuo punktu reglamentuojamų atliekų šalinimui ar regeneravimui gali patvirtinti ar taikyti koncentracijos apribojimus ar specialius techninius reikalavimus.“;

b)

5 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Ribinę koncentraciją, nurodomą V priedo 2 dalyje, Komisija nustato šio straipsnio 4 dalies b punktui taikyti. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, patvirtinamos pagal 17 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

2.

14 straipsnis pakeičiamas taip:

„14 straipsnis

Priedų pakeitimai

1.   Jei medžiaga įtraukiama į Konvencijos arba Protokolo sąrašą, Komisija atitinkamai tam tikrais atvejais iš dalies pakeičia I-III priedus.

Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, patvirtinamos pagal 16 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

2.   Jei medžiaga įtraukiama į Konvencijos arba Protokolo sąrašą, Komisija atitinkamai tam tikrais atvejais iš dalies pakeičia IV priedą.

Šios priemonės, skirtos neesminėms šio reglamento nuostatoms iš dalies keisti, patvirtinamos pagal 17 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

3.   Komisija patvirtina esamų I, II ir III priedų įrašų pakeitimus, įskaitant jų derinimą su mokslo ir technikos pažanga.

Šios priemonės, skirtos neesminėms šio reglamento nuostatoms iš dalies keisti, patvirtinamos pagal 16 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

4.   Komisija patvirtina esamų IV priedo įrašų ir V priedo pakeitimus, įskaitant jų derinimą su mokslo ir technikos pažanga.

Šios priemonės, skirtos neesminėms šio reglamento nuostatoms iš dalies keisti, patvirtinamos pagal 17 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

3.

16 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.“;

4.

17 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.“

3.8.   2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/107/EB dėl arseno, kadmio, gyvsidabrio, nikelio ir policiklinių aromatinių angliavandenių aplinkos ore  (21)

Dėl Direktyvos 2004/107/EB: Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus tam tikras priedų nuostatas suderinti su mokslo ir technikos pažanga. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos neesminėms Direktyvos 2004/107/EB nuostatoms iš dalies keisti, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Todėl Direktyva 2004/107/EB iš dalies keičiama taip:

1.

4 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

9 dalis pakeičiama taip:

„9.   Nepriklausomai nuo koncentracijos lygių, viena foninė mėginių ėmimo vieta įsteigiama kas 100 000 km2 aplinkos ore esančių arseno, kadmio, nikelio, suminio dujinio gyvsidabrio, benzo(a)pireno ir kitų 8 dalyje minimų policiklinių aromatinių angliavandenilių bei arseno, kadmio, gyvsidabrio, nikelio, benzo(a)pireno ir kitų 8 dalyje minimų policiklinių aromatinių angliavandenilių suminių iškritų orientaciniam matavimui. Kiekviena valstybė narė įsteigia bent vieną matavimo stotį. Tačiau, norėdamos rasti reikiamą erdvinį sprendimą, valstybės narės gali susitarusios ir vadovaudamosi pagal 6 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą parengtomis gairėmis įsteigti vieną arba kelias bendras matavimo stotis, apimančias kaimynines zonas greta esančiose valstybėse narėse. Rekomenduojama taip pat matuoti gyvsidabrį kietosiose dalelėse ir dujinį dvivalentį gyvsidabrį. Kai tinkama, monitoringas koordinuojamas su Europos teršalų monitoringo ir vertinimo (EMEP) monitoringo strategija ir matavimo programa. Šiems teršalams skirtos mėginių ėmimo vietos parenkamos taip, kad būtų galima nustatyti geografinius skirtumus ir ilgalaikes kitimo tendencijas. Taikomi III priedo I, II ir III skirsniai.“;

b)

15 dalis pakeičiama taip:

„15.   Visus šio straipsnio, II priedo II skirsnio ir III–V priedų nuostatų pakeitimus, būtinus derinant šias nuostatas su mokslo ir technikos pažanga, priima Komisija. Šios priemonės, skirtos neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš dalies keisti, patvirtinamos pagal 6 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu. Jos negali tiesiogiai arba netiesiogiai nulemti siektinų verčių pakeitimų.“;

2.

5 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Laikydamasi 6 straipsnio 2 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros, Komisija nustato išsamią pagal šio straipsnio 1 dalį pateiktinos informacijos perdavimo tvarką.“;

3.

6 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.“;

4.

V priedo V punktas pakeičiamas taip:

„V.   Pamatiniai oro kokybės modeliavimo metodai

Šiuo metu negalima apibrėžti pamatinių oro kokybės modeliavimo metodų. Komisija gali daryti pakeitimus suderindama šį punktą su mokslo ir technikos pažanga. Šios priemonės, skirtos neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš dalies keisti, patvirtinamos pagal 6 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“

3.9.   2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo  (22)

Dėl Reglamento (EB) Nr. 1013/2006: Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus iš dalies pakeisti priedus, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 58 straipsnyje, bei patvirtinti tam tikras papildomas priemones, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 59 straipsnyje. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos neesminėms Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 nuostatoms iš dalies keisti, inter alia, papildant jį naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti patvirtintos laikantis Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 1013/2006 iš dalies keičiamas taip:

1.

11 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa pakeičiama taip:

„Jei nepriimamas valstybes nares tenkinantis sprendimas, bet kuri valstybė narė gali perduoti klausimą spręsti Komisijai. Komisija sprendžia klausimą laikydamasi 59a straipsnio 2 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros.“;

2.

58 straipsnis pakeičiamas taip:

„58 straipsnis

Priedų pakeitimai

1.   Komisija gali iš dalies keisti priedus siekdama atsižvelgti į mokslo ir technikos pažangą. Šios priemonės, skirtos neesminėms šio reglamento nuostatoms iš dalies keisti, patvirtinamos laikantis 59a straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros su tikrinimu. Be to:

a)

I, II, III, IIIA, IV ir V priedai keičiami ir papildomi, siekiant atsižvelgti į pagal Bazelio konvenciją ir EBPO sprendimą priimtus pakeitimus;

b)

neklasifikuojamos atliekos gali laikinai papildyti IIIB, IV ar V priedus, kol bus priimtas sprendimas dėl jų įtraukimo į atitinkamus Bazelio konvencijos ar EBPO sprendimo priedus;

c)

valstybei narei pateikus prašymą, 3 straipsnio 2 dalyje nurodytais atvejais gali būti svarstomas dviejų ar daugiau augalų mišrių atliekų, išvardytų III priede, laikinas įtraukimas į IIIA priedą, kol bus priimtas sprendimas dėl jų įtraukimo į atitinkamus Bazelio konvencijos ar EBPO sprendimo priedus. IIIA priedas gali turėti išlygą, kad vienas ar daugiau jo įrašų nebūtų taikomi eksportui į šalis, kuriose netaikomas EBPO sprendimas;

d)

3 straipsnio 3 dalyje nurodyti išimtiniai atvejai nustatomi ir, jei būtina, šios atliekos iš III priedo išbraukiamos ir papildomai įrašomos į IVA ir V priedus;

e)

V priedas keičiamas siekiant atspindėti sutartus pagal Direktyvos 91/689/EEB 1 straipsnio 4 dalį priimto pavojingų atliekų sąrašo pakeitimus;

f)

VIII priedas keičiamas siekiant atspindėti atitinkamus tarptautinių konvencijų ir susitarimų pakeitimus.

2.   Svarstant IX priedo pakeitimus, šiame procese visapusiškai dalyvauja pagal 1991 m. gruodžio 23 d. Tarybos direktyvą 91/692/EEB, standartizuojančią ir racionalizuojančią ataskaitas apie tam tikrų su aplinka susijusių direktyvų įgyvendinimą (23) įsteigtas komitetas.

3.

59 straipsnis pakeičiamas taip:

„59 straipsnis

Papildomos priemonės

1.   Laikydamasi 59a straipsnio 2 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros, šio reglamento įgyvendinimui Komisija gali patvirtinti toliau nurodytas papildomas priemones:

a)

gaires 12 straipsnio 1 dalies g punktui taikyti;

b)

gaires 15 straipsniui taikyti nustatant ir stebint atliekas, kurių savybės tarpinio naudojimo ar šalinimo operacijos metu smarkiai pasikeičia;

c)

gaires kompetentingų institucijų bendradarbiavimui dėl 24 straipsnyje apibrėžto neteisėto vežimo;

d)

techninius ir organizacinius reikalavimus, skirtus praktiškai įgyvendinti keitimąsi elektroniniais duomenimis pateikiant dokumentus ir informaciją pagal 26 straipsnio 4 dalį;

e)

tolesnius nurodymus dėl 27 straipsnyje nurodyto kalbų vartojimo;

f)

tolesnį II dalies procedūrinių reikalavimų aiškinimą dėl jų taikymo atliekų eksportui, importui ir tranzitui per, į arba iš Bendrijos;

g)

tolesnes rekomendacijas dėl nenustatytų teisinių terminų.

2.   Komisija gali patvirtinti įgyvendinimo priemones dėl:

a)

finansinės garantijos ar jai lygiaverčio draudimo apskaičiavimo metodo, kaip nustatyta 6 straipsnyje;

b)

papildomas sąlygas ir reikalavimus, taikomus išankstiniams leidimams naudojimo įrenginiams, kaip nurodyta 14 straipsnyje.

Šios priemonės, skirtos neesminėms šio reglamento nuostatoms iš dalies keisti jį papildant, patvirtinamos laikantis 59a straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.“;

4.

įterpiamas šis straipsnis:

„59a straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda Direktyvos 2006/12/EB 18 straipsnio 1 dalimi įsteigtas komitetas.

2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas laikotarpis – trys mėnesiai.

3.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.“;

5.

63 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalies trečia pastraipa pakeičiama taip:

„Išskyrus stiklo, popieriaus atliekas ir panaudotas pripučiamas padangas, šis laikotarpis gali būti pratęsiamas ne ilgiau kaip iki 2012 m. gruodžio 31 d. laikantis 59a straipsnio 2 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros.“;

b)

4 dalies trečia pastraipa pakeičiama taip:

„Šis laikotarpis gali būti pratęstas ne ilgiau kaip iki 2012 m. gruodžio 31 d. laikantis 59a straipsnio 2 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros.“;

c)

5 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

trečia pastraipa pakeičiama taip:

„Šis laikotarpis gali būti pratęstas ne ilgiau kaip iki 2015 m. gruodžio 31 d. laikantis 59a straipsnio 2 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros.“;

ii)

penkta pastraipa pakeičiama taip:

„Šis laikotarpis gali būti pratęstas ne ilgiau kaip iki 2015 m. gruodžio 31 d. laikantis 59a straipsnio 2 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros.“

4.   EUROSTATAS

4.1.   1991 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3924/91 dėl Bendrijos pramonės produkcijos tyrimo nustatymo  (24)

Dėl Reglamento (EEB) Nr. 3924/91: Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus atnaujinti produktų, kuriems taikomas šis reglamentas, sąrašą. Jai taip pat reikėtų suteikti įgaliojimus priimti išsamias taisykles dėl tam tikrų produktų reprezentatyvumo bei periodiškumo ir nustatyti priemones dėl tyrimo turinio ir įgyvendinimo priemones, įskaitant priemones, skirtas duomenų rinkimui ir rezultatų apdorojimui suderinti su technikos pažanga. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos neesminėms Reglamento (EEB) Nr. 3924/91 nuostatoms iš dalies keisti, inter alia, jį papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Todėl Reglamentas (EEB) Nr. 3924/91 iš dalies keičiamas taip:

1.

2 straipsnio 6 dalis pakeičiama taip:

„6.   Prodcom sąrašą ir kiekvienai antraštei faktiškai renkamą informaciją atnaujina Komisija. Šios priemonės, skirtos neesminėms šio reglamento nuostatoms iš dalies keisti, inter alia, jį papildant, patvirtinamos pagal 10 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

2.

3 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 straipsnio dalyje žodžiai „laikantis 10 straipsnyje nurodytos tvarkos“ pakeičiami žodžiais „pagal 10 straipsnio 2 dalyje nurodytą valdymo procedūrą“;

b)

5 dalis pakeičiama taip:

„5.   Komisija, prireikus, priima išsamias 3 dalies taikymo taisykles, įskaitant priemones, skirtas suderinimui su technikos pažanga. Šios priemonės, skirtos neesminėms šio reglamento nuostatoms iš dalies keisti, inter alia, jį papildant, patvirtinamos pagal 10 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

3.

4 straipsnis pakeičiamas taip:

„4 straipsnis

Tiriamieji laikotarpiai

Tyrimas apima vienerius kalendorinius metus.

Tačiau Komisija gali nuspręsti kai kurioms Prodcom sąrašo antraštėms atlikti mėnesio ar ketvirčio tyrimus. Šios priemonės, skirtos neesminėms šio reglamento nuostatoms iš dalies keisti, inter alia, jį papildant, patvirtinamos pagal 10 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

4.

5 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Reikiamą informaciją valstybės narės renka naudodamos klausimyną, kurio turinys atitinka Komisijos nustatytas priemones. Šios priemonės, skirtos neesminėms šio reglamento nuostatoms iš dalies keisti, inter alia, jį papildant, patvirtinamos pagal 10 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

5.

6 straipsnis keičiamas taip:

„6 straipsnis

Rezultatų apdorojimas

Valstybės narės apdoroja užpildytus 5 straipsnio 1 dalyje nurodytus klausimynus ar 5 straipsnio 3 dalyje minimą kitų šaltinių informaciją, remiantis išsamiomis taisyklėmis, kurias priima Komisija. Šios priemonės, skirtos neesminėms šio reglamento nuostatoms iš dalies keisti, jį papildant, patvirtinamos pagal 10 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

6.

7 straipsnio 2 dalyje žodžiai „pagal 10 straipsnyje nurodytą tvarką“ pakeičiami žodžiais „pagal 10 straipsnio 2 dalyje nurodytą valdymo procedūrą“;

7.

9 straipsnis išbraukiamas;

8.

10 straipsnis pakeičiamas taip:

„10 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda Tarybos sprendimu 89/382/EEB, Euratomas (25), įsteigtas Statistinių programų komitetas.

2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 4 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 4 straipsnio 3 dalyje nustatytas laikotarpis – trys mėnesiai.

3.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

4.2.   1996 m. kovo 19 d. Tarybos direktyva 96/16/EB dėl pieno ir pieno produktų statistinių tyrimų  (26)

Dėl Direktyvos 96/16/EB: Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus nustatyti ūkius, kurių pieno gamybos ir jo naudojimo ūkiuose tyrimus parengia valstybės narės, patvirtinti pieno produktų, kuriems taikomi tyrimai, sąrašą ir nustatyti standartinius apibrėžimus, vartojamus pranešant apie rezultatus Komisijai. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos iš dalies pakeisti neesmines Direktyvos 96/16/EB nuostatas, ją papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Todėl Direktyva 96/16/EB iš dalies keičiama taip:

1.

1 straipsnio 2 punktas pakeičiamas taip:

„2.   parengia pieno gamybos ir jo naudojimo Komisijos nustatytuose ūkiuose metinius tyrimus. Ūkių nustatymo priemonės, skirtos šios iš dalies pakeisti direktyvos neesmines nuostatas ją papildant, patvirtinamos pagal 7 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

2.

3 straipsnio 2 ir 3 dalys pakeičiamos taip:

„2.   Pieno produktų, kuriems taikomi tyrimai, sąrašą sudaro Komisija. Šios priemonės, skirtos neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš dalies pakeisti ją papildant, patvirtinamos pagal 7 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

3.   Standartinius apibrėžimus, kurie turi būti vartojami perduodant duomenis apie įvairius produktus, nustato Komisija. Šios priemonės, skirtos neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš dalies pakeisti ją papildant, patvirtinamos pagal 7 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

3.

5 straipsnio 2 dalyje ir 6 straipsnio 1 dalyje žodžiai „7 straipsnyje nustatyta tvarka“ pakeičiami žodžiais „pagal 7 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą“;

4.

7 straipsnis pakeičiamas taip:

„7 straipsnis

1.   Komisijai padeda Žemės ūkio statistikos nuolatinis komitetas, įsteigtas Sprendimu 72/279/EEB.

2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas laikotarpis – trys mėnesiai.

3.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.“

4.3.   2001 m. gruodžio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/109/EB dėl statistinių tyrimų, kuriuos turi atlikti valstybės narės tam tikrų rūšių vaismedžių sodinių galimam derlingumui nustatyti  (27)

Dėl Direktyvos 2001/109/EB: Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus iš dalies keisti vaismedžių rūšių sąrašą ir rūšių, kurios turi būti tiriamos įvairiose valstybėse narėse, lentelę, priimti išsamias kai kurių straipsnių taikymo taisykles ir apibrėžti auginimo plotų ribas, kurios turi būti numatytos valstybėms narėms. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos Direktyvos 2001/109/EB neesminėms nuostatoms iš dalies keisti, inter alia, ją papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Todėl Direktyva 2001/109/EB iš dalies keičiama taip:

1.

1 straipsnio 2 dalies trečioji pastraipa pakeičiama taip:

„Minėtų rūšių sąrašą ir minėtą lentelę gali iš dalies keisti Komisija. Šios priemonės, skirtos neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš dalies keisti, patvirtinamos pagal 8 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu“;

2.

2 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Išsamias tyrimų, kuriuose pateikiami atitinkami rezultatai, organizavimo taisykles priima Komisija. Šios priemonės, skirtos neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš dalies keisti ją papildant, patvirtinamos pagal 8 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

3.

3 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Išsamias pasirengimo atsitiktiniam mėginių ėmimui taisykles priima Komisija. Šios priemonės, skirtos neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš dalies keisti ją papildant, patvirtinamos pagal 8 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

4.

4 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti rezultatai pateikiami apie kiekvieną auginimo plotą. Auginimo plotų ribas, kurios numatomos valstybėms narėms, nustato Komisija. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, ją papildant, patvirtinamos pagal 8 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

5.

8 straipsnis pakeičiamas taip:

„8 straipsnis

1.   Komisijai padeda Žemės ūkio statistikos nuolatinis komitetas, įsteigtas Tarybos sprendimu 72/279/EEB (28).

2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys bei 5 dalies a punktas ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

4.4.   2002 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 91/2003 dėl geležinkelių transporto statistikos  (29)

Dėl Reglamento (EB) Nr. 91/2003: Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus derinti apibrėžimus ir priimti papildomas nuostatas, derinti priedų turinį ir nustatyti informaciją, kuri turi būti teikiama rengiant ataskaitas dėl rezultatų kokybės ir palyginamumo. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos Reglamento (EB) Nr. 91/2003 neesminėms nuostatoms iš dalies keisti, inter alia, jį papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 91/2003 iš dalies keičiamas taip:

1.

3 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Šio straipsnio 1 dalyje nurodytus apibrėžimus derinti ir priimti reikiamus papildomus apibrėžimus siekiant užtikrinti suderinamumą gali Komisija. Šios priemonės, skirtos neesminėms šio reglamento nuostatoms iš dalies keisti, inter alia, jį papildant, patvirtinamos pagal 11 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

2.

4 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   B ir D prieduose išdėstyti supaprastinti duomenų pateikimo reikalavimai, kuriuos valstybės narės gali panaudoti kaip A ir C prieduose išdėstytos įprastos atskaitomybės reikalavimų alternatyvas toms įmonėms, kurių bendra krovinių ar keleivių pervežimo apimtis yra atitinkamai mažesnė kaip 500 mln. tonų kilometrui arba 200 mln. keleivių kilometrui. Šias ribas gali suderinti Komisija. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, patvirtinamos pagal 11 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

b)

5 dalis pakeičiama taip:

„5.   Priedų turinį gali derinti Komisija. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, patvirtinamos pagal 11 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

3.

10 straipsnis pakeičiamas taip:

„10 straipsnis

Įgyvendinimo tvarka

1.   Duomenų perdavimo Eurostatui sąlygos nustatomos pagal 11 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą.

2.   Komisija imasi šių įgyvendinimo priemonių:

a)

derinti supaprastintų ataskaitų ribas (4 straipsnis);

b)

derinti apibrėžimus ir priimti papildomus apibrėžimus (3 straipsnio 2 dalis);

c)

derinti priedų turinį (4 straipsnis);

d)

nustatyti informaciją, kuri turi būti teikiama rengiant ataskaitas dėl rezultatų kokybės ir palyginamumo (8 straipsnio 2 dalis).

Šios priemonės, skirtos neesminėms šio reglamento nuostatoms iš dalies keisti, inter alia, jį papildant, patvirtinamos pagal 11 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

4.

11 straipsnis pakeičiamas taip:

„11 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda Statistikos programų komitetas, įsteigtas Sprendimu 89/382/EEB, Euratomas.

2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nurodytas laikotarpis lygus trims mėnesiams.

3.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys bei 5 dalies a punktas ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.“;

5.

H priedo 5 punkte žodžiai „pagal 11 straipsnio 2 dalį“ pakeičiami žodžiais „pagal 11 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“

4.5.   2003 m. vasario 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 437/2003 dėl statistinių ataskaitų apie keleivių, krovinių ir pašto vežimą oro transportu  (30)

Dėl Reglamento (EB) Nr. 437/2003: Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus nustatyti tikslumo standartus, duomenų bylas ir patvirtinti tam tikras įgyvendinimo priemones. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir yra skirtos iš dalies pakeisti neesmines Reglamento (EB) Nr. 437/2003 nuostatas, inter alia, jį papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 437/2003 iš dalies keičiamas taip:

1.

5 straipsnis pakeičiamas taip:

„5 straipsnis

Statistinių duomenų tikslumas

Duomenų rinkimas grindžiamas išsamiomis ataskaitomis, nebent Komisija nustato kitus tikslumo standartus. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jį papildant, patvirtinamos laikantis 11 straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.“;

2.

7 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Duomenims perduoti naudojamos I priede nustatytos formos duomenų bylos. Duomenų rinkmenas nustato Komisija. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, patvirtinamos pagal 11 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Komisija nustato duomenims perduoti naudotinas priemones pagal 11 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

3.

10 straipsnis pakeičiamas taip:

„10 straipsnis

Įgyvendinimo priemonės

1.   Pagal 11 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu patvirtinamos šios įgyvendinimo nuostatos:

Bendrijos oro uostų, kuriems taikoma 3 straipsnio 2 dalis, sąrašas,

duomenų kodų ir priemonių, naudotinų perduodant rezultatus Komisijai, apibūdinimas (7 straipsnis);

statistinių duomenų rinkimo rezultatų platinimas (8 straipsnis).

2.   Komisija patvirtinai šias įgyvendinimo priemones:

šio reglamento priedų specifikacijų suderinimas,

duomenų rinkimo charakteristikų suderinimas (3 straipsnis),

statistinių duomenų tikslumas (5 straipsnis),

duomenų bylų apibūdinimas (7 straipsnis).

Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas jį papildant, patvirtinamos pagal 11 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

4.

11 straipsnis pakeičiamas taip:

„11 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda Statistikos programų komitetas, įsteigtas Sprendimu 89/382/EEB, Euratomas.

2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nurodytas laikotarpis lygus trims mėnesiams.

3.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys bei 5 dalies a punktas ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.“

4.6.   2003 m. gruodžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 48/2004 dėl metinių Bendrijos plieno pramonės statistinių duomenų už 2003–2009 ataskaitinius metus pateikimo  (31)

Dėl Reglamento (EB) Nr. 48/2004: Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus atnaujinti charakteristikų, kurioms taikomas šis reglamentas, sąrašą. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos iš dalies pakeisti neesmines Reglamento (EB) Nr. 48/2004 nuostatas, inter alia, jį papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 48/2004 iš dalies keičiamas taip:

1.

7 straipsnis pakeičiamas taip:

„7 straipsnis

Įgyvendinimo priemonės

1.   Šio reglamento įgyvendinimo priemonės dėl perdavimo formatų ir pirmojo perdavimo laikotarpio patvirtinamos pagal 8 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą.

2.   Šio reglamento įgyvendinimo priemonės dėl charakteristikų sąrašo atnaujinimo, su sąlyga, kad valstybėms narėms nebus sudaryta rimtų papildomų sunkumų, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostata, inter alia, jį papildant, patvirtinamos pagal 8 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

2.

8 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.“

5.   VIDAUS RINKA

2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/25/EB dėl įmonių perėmimo pasiūlymų  (32)

Dėl Direktyvos 2004/25/EB: Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus priimti taisykles dėl 6 straipsnio, susijusios su pasiūlymo dokumento turiniu, 3 dalies taikymo. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos iš dalies pakeisti neesmines Direktyvos 2004/25/EB nuostatas, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Direktyvoje 2004/25/EB buvo numatytas terminas, iki kurio Komisija gali naudotis jais suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais. Pareiškime dėl Sprendimo 2006/512/EB, iš dalies keičiančio Sprendimą 1999/468/EB, Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija pareiškė, kad Sprendimu 2006/512/EB numatomas Europos Parlamento pageidavimą tikrinti, kaip įgyvendinami pagal bendro sprendimo procedūrą priimti dokumentai, tenkinantis horizontalus sprendimas ir kad įgyvendinimo įgaliojimai Komisijai turi būti suteikti atitinkamai nenustatant termino. Įvedus reguliavimo procedūrą su tikrinimu reikėtų išbraukti Direktyvos 2004/25/EB nuostatą, nustatančią terminą.

Todėl Direktyva 2004/25/EB iš dalies keičiama taip:

1.

6 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Komisija gali priimti 3 dalyje nurodyto sąrašo keitimo taisykles. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, patvirtinamos pagal 18 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

2.

18 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.“;

b)

3 dalis išbraukiama.

6.   SVEIKATA IR VARTOTOJŲ APSAUGA

6.1.   1979 m. balandžio 2 d. Tarybos direktyva 79/373/EEB dėl apyvartos kombinuotaisiais pašarais  (33)

Dėl Direktyvos 79/373/EEB: Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus nustatyti nurodymų, pateiktų ant pašarų pakuotės, vykdymo išimtis ir iš dalies keisti priedą. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos iš dalies pakeisti neesmines Direktyvos 79/373/EEB nuostatas, inter alia, ją papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Todėl Direktyva 79/373/EEB iš dalies keičiama taip:

1.

4 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Komisija nustato 1 dalyje nurodyto principo taikymo išimtis, kurias turi patvirtinti Bendrija. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, inter alia, ją papildant, patvirtinamos pagal 13 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu, jeigu užtikrinamas kombinuotųjų pašarų tapatumas ir kokybė.“;

2.

10 straipsnis pakeičiamas taip:

„10 straipsnis

Atsižvelgdama į mokslo ir technikos raidą, Komisija:

a)

nustato kategorijas, sugrupuojančias keletą pašarinių žaliavų;

b)

nustato kombinuotųjų pašarų energinės vertės apskaičiavimo metodus;

c)

priima priedo pakeitimus.

Visos pirmiau minėtos priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, inter alia, ją papildant, patvirtinamos pagal 13 straipsnio 3 dalyje nustatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

3.

13 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.“

6.2.   1982 m. birželio 30 d. Tarybos direktyva 82/471/EEB dėl tam tikrų produktų, naudojamų gyvūnams šerti  (34)

Dėl Direktyvos 82/471/EEB: Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus priimti pakeitimus ir apibrėžti kriterijus, reikalingus šioje direktyvoje nurodytiems produktams apibūdinti. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos iš dalies pakeisti neesmines Direktyvos 82/471/EEB nuostatas, inter alia, ją papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu. Priimant direktyvos pakeitimus, dėl skubos priežasčių būtina taikyti Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 6 dalyje nustatytą skubos procedūrą.

Todėl Direktyva 82/471/EEB iš dalies keičiama taip:

1.

6 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Priedo pakeitimus, kurias reikia padaryti dėl mokslo ir technikos raidos, priima Komisija. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, patvirtinamos pagal 13 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu. Kai keičiami priedo 1.1 ir 1.2 punktuose nurodyti produktai, Komisija tariasi su Gyvūnų mitybos moksliniu komitetu ir Maisto produktų moksliniu komitetu.

Tačiau dėl 4 straipsnio 1 dalyje nurodytų produktų, pagamintų iš Candida mieliagrybių ir gautų naudojant n-alkanų junginius, Komisija priima sprendimą per dvejus metus nuo pranešimo apie šią direktyvą, pasitarusi su Gyvūnų mitybos moksliniu komitetu ir Maisto produktų moksliniu komitetu.“;

b)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Kriterijus, leidžiančius apibūdinti šios direktyvos reglamentuojamus produktus – ypač jų sudėties, grynumo, fizinių, cheminių ir biologinių savybių, gali nustatyti Komisija, atsižvelgdama į mokslo ar technikos raidą. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, ją papildant, patvirtinamos pagal 13 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

2.

7 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje žodžiai „13 straipsnyje nustatyta tvarka“ pakeičiami žodžiais „pagal 13 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

3.

8 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Jeigu nusprendžia, kad siekiant išspręsti 1 dalyje minėtas problemas ir užtikrinti žmonių arba gyvūnų sveikatos apsaugą, šią direktyvą būtina iš dalies keisti, Komisija patvirtina tokias priemones. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, patvirtinamos pagal 13 straipsnio 4 dalyje nurodytą skubos procedūrą. Šiuo atveju apsaugos priemones priėmusi valstybė narė gali jas taikyti tol, kol įsigalios šie pakeitimai.“;

4.

13 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.“;

b)

įterpiama ši dalis:

„4.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1, 2, 4 bei 6 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.“;

5.

14 straipsnis išbraukiamas.

6.3.   1996 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyva 96/25/EB dėl pašarinių žaliavų apyvartos ir jų naudojimo  (35)

Dėl Direktyvos 96/25/EB: Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus sudaryti ir iš dalies keisti medžiagų, kurių apyvarta ar naudojimas gyvūnų mitybai yra uždraustas arba apribotas, sąrašą ir iš dalies keisti priedą atsižvelgiant į mokslo ir technikos žinių raidą. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos iš dalies pakeisti neesmines Direktyvos 96/25/EB nuostatas, inter alia, ją papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Jeigu dėl neišvengiamų skubos priežasčių negali būti laikomasi įprastų reguliavimo procedūros su tikrinimu terminų, Komisijai turėtų būti leidžiama taikyti Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 6 dalyje nustatytą skubos procedūrą, siekiant iš dalies keisti medžiagų, kurių apyvarta ar naudojimas gyvūnų mitybai yra apribotas arba uždraustas, sąrašą.

Siekiant veiksmingumo, priimant priedo pakeitimus, būtinus atsižvelgiant į mokslo ir technikos žinių raidą, reguliavimo procedūrai su tikrinimu įprastai taikomi terminai turi būti sutrumpinti.

Todėl Direktyva 96/25/EB iš dalies keičiama taip:

1.

5 straipsnio 1 dalies g punkto antra įtrauka pakeičiama taip:

„—

Bendrijos priemones, įtrauktas į sąrašą, kurį turi sudaryti Komisija. Ši priemonė, skirta iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, ją papildant, patvirtinama pagal 13 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu;“;

2.

11 straipsnis pakeičiamas taip:

„11 straipsnis

1.   Sąraše išvardytoms pašarinėms žaliavoms pagal 13 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą gali būti patvirtinta skaitmeninė kodavimo sistema, pagrįsta žodynais, kuriuose nurodoma jų kilmė, naudoto produkto ir (arba) šalutinio produkto dalis, apdorojimas, brandumas ir (arba) kokybė, leidžiančiais pašarą identifikuoti tarptautiniu lygiu, ypač iš pavadinimo ir aprašo.

2.   Medžiagų, kurių apyvarta ar naudojimas gyvūnų mitybai yra apribotas arba uždraustas, sąrašą sudaro Komisija, siekdama, kad jos atitiktų 3 straipsnį. Ši priemonė, skirta iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, ją papildant, patvirtinama pagal 13 straipsnio 3 dalyje nustatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

3.   2 dalyje nurodytą sąrašą iš dalies keičia Komisija, atsižvelgdama į mokslo ir technikos pažangą. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, patvirtinamos pagal 13 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu. Dėl neišvengiamos skubos priežasčių Komisija gali taikyti 13 straipsnio 5 dalyje nurodytą skubos procedūrą, siekdama patvirtinti šias priemones.

4.   Priedo pakeitimus atsižvelgdama į mokslo ir technikos žinių pažangą atlieka Komisija. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, patvirtinamos pagal 13 straipsnio 4 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

3.

13 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.“;

b)

papildoma šiomis dalimis:

„4.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys bei 5 dalies a punktas ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 3 dalies c punkte, 4 dalies b punkte ir 4 dalies e punkte nustatyti laikotarpiai – atitinkamai du mėnesiai, vienas mėnuo ir du mėnesiai.

5.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1, 2, 4 bei 6 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.“

6.4.   2002 m. gegužės 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/32/EB dėl nepageidaujamų medžiagų gyvūnų pašaruose  (36)

Dėl Direktyvos 2002/32/EB: Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus iš dalies keisti I ir II priedus, juos derinti, atsižvelgiant į mokslo ir technikos žinių raidą, ir apibrėžti papildomus detoksikacijos procesų kriterijus. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos iš dalies pakeisti neesmines Direktyvos 2002/32/EB nuostatas, inter alia, ją papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Jeigu dėl neišvengiamų skubos priežasčių negali būti laikomasi įprastų reguliavimo procedūros su tikrinimu terminų, Komisijai turi būti leidžiama taikyti Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 6 dalyje nustatytą skubos procedūrą, kad I ir II priedai būtų suderinti atsižvelgiant į mokslo ir technikos žinių raidą.

Todėl Direktyva 2002/32/EB iš dalies keičiama taip:

1.

7 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„2.   Nedelsiant priimamas sprendimas, ar I ir II priedai turi būti iš dalies keičiami. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, patvirtinamos pagal 11 straipsnio 4 dalyje nurodytą skubos procedūrą.“;

2.

8 straipsnio 1 ir 2 dalys pakeičiamos taip:

„1.   Komisija, atsižvelgdama į mokslo ir technikos žinių raidą, suderina I ir II priedus. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, patvirtinamos pagal 11 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu. Dėl neišvengiamos skubos priežasčių Komisija gali taikyti 11 straipsnio 4 dalyje nustatytą skubos procedūrą, siekdama priimti šiuos pakeitimus.

2.   Be to, Komisija:

periodiškai tvirtina konsoliduotas I ir II priedų redakcijas pagal 11 straipsnio 2 dalyje numatytą reguliavimo procedūrą įtraukdama į juos pakeitimus, padarytus vadovaujantis 1 dalimi,

gali nustatyti detoksikacijos procesų priimtinumo kriterijus, papildydama tuos, kurie nustatyti gyvūnų pašarams skirtiems produktams, apdorotiems tokiuose procesuose; šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, ją papildant, patvirtinamos pagal 11 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

3.

11 straipsnis pakeičiamas taip:

„11 straipsnis

1.   Komisijai padeda Tarybos sprendimo 70/372/EEB (37) 1 straipsniu įkurtas Pašarų nuolatinis komitetas.

2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nurodytas laikotarpis yra trys mėnesiai.

3.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

4.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1, 2, 4 bei 6 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

4.

12 straipsnis išbraukiamas.

6.5.   2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 998/2003 dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, taikomų ne komerciniam naminių gyvūnėlių judėjimui  (38)

Dėl Reglamento (EB) Nr. 998/2003: Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus iš dalies keisti I priedo C dalyje pateiktą gyvūnų rūšių sąrašą ir II priedo B bei C dalyse pateiktus šalių ir teritorijų sąrašus, nustatyti specialius reikalavimus dėl kitų ligų, nei pasiutligės, valstybių narių ir teritorijų, išvardytų II priedo B dalies 2 skirsnyje, atžvilgiu, nustatyti gyvūnų rūšių, išvardytų I priedo C dalyje, judėjimui iš trečiųjų šalių taikomas sąlygas ir patvirtinti techninius reikalavimus dėl gyvūnų rūšių, išvardytų I priedo A ir B dalyse, judėjimo. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, inter alia, jį papildant, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Siekiant efektyvumo, įprasti reguliavimo procedūros su tikrinimu terminai turėtų būti sutrumpinti tvirtinant tam tikrų trečiųjų šalių sąrašą.

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 998/2003 iš dalies keičiamas taip:

1.

7 straipsnis pakeičiamas taip:

„7 straipsnis

I priedo C dalyje išvardytų rūšių gyvūnų judėjimui tarp valstybių narių arba iš teritorijos, įtrauktos į II priedo B dalies 2 skirsnį, netaikomi jokie reikalavimai, susiję su pasiutlige. Prireikus, kitų ligų atveju Komisija nustato specialius reikalavimus, tarp jų galimą gyvūnų skaičiaus ribą. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas jį papildant, patvirtinamos pagal 24 straipsnio 4 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu. Pagal 24 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą gali būti sudarytas tokius gyvūnus lydinčio sertifikato pavyzdys.“;

2.

9 straipsnis pakeičiamas taip:

„9 straipsnis

Gyvūnų rūšių, išvardytų I priedo C dalyje, judėjimui iš trečiųjų šalių taikomus reikalavimus nustato Komisija. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas jį papildant, patvirtinamos pagal 24 straipsnio 4 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu. Gyvūnus lydinčio sertifikato pavyzdys nustatomas pagal 24 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą.“;

3.

10 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

įžanginė frazė pakeičiama taip:

„Komisija sudaro trečiųjų šalių sąrašą, numatytą II priedo C dalyje. Trečioji šalis, siekianti būti įtraukta į tokį sąrašą, turi pateikti duomenų apie pasiutligės padėtį ir įrodyti, kad:“;

b)

papildoma šia pastraipa:

„Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, patvirtinamos pagal 24 straipsnio 5 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

4.

17 straipsnio pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Gyvūnų rūšių, išvardytų I priedo A ir B dalyse, vežimui techninius reikalavimus, išskyrus tuos, kurie nustatyti šiuo reglamentu, gali nustatyti Komisija. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas jį papildant, patvirtinamos pagal 24 straipsnio 4 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

5.

19 straipsnis pakeičiamas taip:

„19 straipsnis

Komisija gali iš dalies keisti I priedo C dalį ir II priedo B bei C dalis siekdama atsižvelgti į pokyčius Bendrijoje arba trečiosiose šalyse, susijusius su ligų, visų pirma pasiutligės, turinčių poveikio gyvūnų rūšims, kurioms taikomas šis reglamentas, būkle, ir prireikus, taikant šį reglamentą, gali būti apribotas gyvūnų, kuriuos galima vežti, skaičius. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, patvirtinamos pagal 24 straipsnio 4 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

6.

21 straipsnis pakeičiamas taip:

„21 straipsnis

Komisija gali priimti bet kurią pereinamojo laikotarpio nuostatą, kuri leistų esamas priemones pakeisti šiuo reglamentu nustatytomis priemonėmis. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, patvirtinamos pagal 24 straipsnio 4 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

7.

24 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.“;

b)

papildoma šia dalimi:

„5.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 5 dalies b punktas bei 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnį.

Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 3 dalies c punkte, 4 dalies b punkte ir 4 dalies e punkte nustatyti laikotarpiai – atitinkamai du mėnesiai, vienas mėnuo ir du mėnesiai.“

6.6.   2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/99/EB dėl zoonozių ir zoonozių sukėlėjų monitoringo  (39)

Dėl Direktyvos 2003/99/EB: Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus parengti koordinuotas monitoringo programas dėl zoonozės ir zoonozių sukėlėjų. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos iš dalies pakeisti neesmines Direktyvos 2003/99/EB nuostatas, inter alia, ją papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Dėl skubos priežasčių priimant Direktyvos 2003/99/EB I priedo pakeitimus, kuriais į jame pateiktus sąrašus įtraukiamos arba iš jo išbraukiamos zoonozės ir zoonozių sukėlėjai, būtina taikyti Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytą skubos procedūrą.

Todėl Direktyva 2003/99/EB iš dalies keičiama taip:

1.

4 straipsnio 4 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

įžanginė frazė pakeičiama taip:

„Komisija gali iš dalies keisti I priedą įtraukdama į jame pateiktus sąrašus arba iš jų išbraukdama zoonozes arba zoonozių sukėlėjus, visų pirma atsižvelgdama į šiuos kriterijus:“;

b)

papildoma šia pastraipa:

„Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, patvirtinamos pagal 12 straipsnio 4 dalyje nurodytą skubos procedūrą.“;

2.

5 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Jei duomenų, surinktų įprastu monitoringu pagal 4 straipsnį, nepakanka, Komisija gali parengti koordinuotas monitoringo programas, susijusias su viena ar daugiau zoonozių ir (arba) zoonozių sukėlėjais, ypač nustačius ypatingus poreikius, siekiant įvertinti pavojų arba nustatyti bazines vertes, susijusias su zoonozėmis arba zoonozių sukėlėjais, valstybių narių lygiu arba Bendrijos lygiu. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, patvirtinamos pagal 12 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

3.

11 straipsnis pakeičiamas taip:

„11 straipsnis

Priedų pakeitimai ir pereinamojo laikotarpio arba įgyvendinimo priemonės

Komisija gali iš dalies keisti II, III ir IV priedus. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, patvirtinamos pagal 12 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Pereinamojo laikotarpio bendro pobūdžio priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, inter alia, ją papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, ypač tolesnis šioje direktyvoje numatytų reikalavimų detalizavimas, turi būti patvirtinamos pagal 12 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Kitos įgyvendinimo arba pereinamojo laikotarpio priemonės gali būti patvirtintos pagal 12 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą.“;

4.

12 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.“;

b)

papildoma šia dalimi:

„4.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1, 2, 4 ir 6 dalys bei 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.“

6.7.   2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos  (40)

Dėl Reglamento (EB) Nr. 852/2004: Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus priimti specialių higienos priemonių bei įmonių patvirtinimo nuostatas ir tam tikromis sąlygomis leisti nukrypti nuo I bei II priedų. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos iš dalies pakeisti Reglamento (EB) Nr. 852/2004 neesmines nuostatas, inter alia, jį papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 852/2004 iš dalies keičiamas taip:

1.

4 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4.   3 dalyje nurodytus kriterijus, reikalavimus bei tikslus ir susijusius mėginių ėmimo bei analizės metodus nustato Komisija. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti šio reglamento neesmines nuostatas, jį papildant, patvirtinamos pagal 14 straipsnio 3 dalyje nustatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

2.

6 straipsnio 3 dalies c punktas pakeičiamas taip:

„c)

Komisijos priimtu sprendimu. Ši priemonė, skirta iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, patvirtinama pagal 14 straipsnio 3 dalyje nustatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

3.

12 straipsnis keičiamas taip:

„12 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio bendro pobūdžio priemonės, skirtos iš dalies pakeisti šio reglamento neesmines nuostatas, inter alia, jį papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, ypač tolesnis šiame reglamente numatytų reikalavimų detalizavimas, turi būti patvirtinamos pagal 14 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Kitos įgyvendinimo arba pereinamojo laikotarpio priemonės gali būti patvirtintos pagal 14 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą.“;

4.

13 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

įvadinis sakinys pakeičiamas taip:

„I ir II priedus suderinti ar atnaujinti gali Komisija, atsižvelgdama į:“;

ii)

papildoma šia pastraipa:

„Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, inter alia, jį papildant, patvirtinamos pagal 14 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

b)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Atsižvelgdama į atitinkamus rizikos faktorius, Komisija gali leisti nukrypti nuo I ir II priedų, ypač tam, kad smulkiojo verslo įmonėms būtų lengviau įgyvendinti 5 straipsnį, jeigu tokios nukrypti leidžiančios nuostatos netrukdo siekti šiame reglamente numatytų tikslų. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jį papildant, patvirtinamos pagal 14 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

5.

14 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.“

6.8.   2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 853/2004, nustatantis konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus  (41)

Dėl Reglamento (EB) Nr. 853/2004: Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus priimti bendrų maisto tvarkymo subjektų įsipareigojimų ir specialių maisto tiekimo į Švedijos bei Suomijos rinkas garantijų nuostatas ir leisti tam tikromis sąlygomis nukrypti nuo priedų. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos iš dalies pakeisti neesmines Reglamento (EB) Nr. 853/2004 nuostatas, inter alia, jį papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 853/2004 iš dalies keičiamas taip:

1.

3 straipsnio 2 dalies pirmasis sakinys pakeičiamas taip:

„Maisto tvarkymo subjektai gyvūninės kilmės produktų paviršiaus taršai pašalinti neturi naudoti jokios kitos medžiagos, išskyrus geriamąjį vandenį – arba, jeigu nustatyta Reglamente (EB) Nr. 852/2004 ar šiame reglamente, švarų vandenį – jei medžiagos naudojimas nebuvo patvirtintas Komisijos. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jį papildant, patvirtinamos pagal 12 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

2.

8 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.

a)

1 ir 2 dalių reikalavimus gali atnaujinti Komisija, visų pirma atsižvelgdama į valstybių narių kontrolės programų pakeitimus arba mikrobiologinių kriterijų priėmimą pagal Reglamentą (EB) Nr. 852/2004. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, inter alia, jį papildant, patvirtinamos pagal 12 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

b)

Pagal 12 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą šio straipsnio 1 dalyje nurodytiems maisto produktams šio straipsnio 2 dalyje nustatytas taisykles visiškai arba iš dalies galima pradėti taikyti kiekvienai valstybei narei arba bet kuriam jos regionui, jeigu valstybė narė naudoja kontrolės programą, kuri atitinkamiems gyvūninės kilmės maisto produktams pripažinta lygiaverte patvirtintajai Švedijoje ir Suomijoje.“;

3.

9 straipsnis keičiamas taip:

„9 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio bendro pobūdžio priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, inter alia, jį papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, ypač tolesnis šio reglamento nuostatose numatytų reikalavimų detalizavimas, turi būti patvirtinamos pagal 12 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Kitos įgyvendinimo arba pereinamojo laikotarpio priemonės gali būti patvirtintos pagal 12 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą.“;

4.

10 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

įžanginė frazė pakeičiama taip:

„II ir III priedus derinti arba atnaujinti gali Komisija, atsižvelgdama į:“;

ii)

papildoma tokia pastraipa:

„Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, inter alia, jį papildant, patvirtinamos pagal 12 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

b)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Nesilaikyti II ir III priedų gali leisti Komisija, jeigu nesilaikant minėtų priedų netrukdoma siekti šio reglamento tikslų. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, patvirtinamos pagal 12 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

5.

11 straipsnio įvadiniai žodžiai pakeičiami taip:

„Nepažeidžiant 9 straipsnio ir 10 straipsnio 1 dalies bendro taikymo, pagal 12 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą galima patvirtinti įgyvendinimo priemones ir iš dalies keisti II ar III priedą, nes pagal 12 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu galima patvirtinti priemones, skirtas iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, kad:“;

6.

12 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.“

6.9.   2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 854/2004, nustatantis specialiąsias gyvūninės kilmės produktų, skirtų vartoti žmonėms, oficialios kontrolės taisykles  (42)

Dėl Reglamento (EB) Nr. 854/2004: Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus iš dalies keisti arba derinti šio teisės akto priedus ir patvirtinti pereinamojo laikotarpio priemones, ypač tolesnį šio reglamento nuostatose numatytų reikalavimų detalizavimą. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos iš dalies pakeisti neesmines Reglamento (EB) Nr. 854/2004 nuostatas, inter alia, jį papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 854/2004 iš dalies keičiamas taip:

1.

16 straipsnis keičiamas taip:

„16 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio bendro pobūdžio priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jį papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, ypač tolesnis šiame reglamente numatytų reikalavimų detalizavimas, turi būti patvirtinamos pagal 19 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Kitos įgyvendinimo arba pereinamojo laikotarpio priemonės gali būti patvirtintos pagal 19 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą.“;

2.

17 straipsnio 1 ir 2 dalys pakeičiamos taip:

„1.   I, II, III, IV, V ir VI priedus gali iš dalies keisti ar papildyti Komisija, siekdama atsižvelgti į mokslo ir technikos pažangą. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, inter alia, jį papildant, patvirtinamos pagal 19 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

2.   I, II, III, IV, V ir VI priedų taikymo išimtis gali suteikti Komisija, jeigu jos nedaro įtakos įgyvendinant šio reglamento tikslus. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jį papildant, patvirtinamos pagal 19 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

3.

18 straipsnio įžanginė frazė pakeičiama taip:

„Nepažeidžiant 16 straipsnio ir 17 straipsnio 1 dalies bendro taikymo, 19 straipsnio 2 dalyje nurodyta procedūra galima patvirtinti įgyvendinimo priemones ir iš dalies keisti I, II, III, IV, V ar VI priedus, nes pagal 19 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu galima patvirtinti priemones, skirtas iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, siekiant apibrėžti:“;

4.

19 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.“

6.10.   2005 m. sausio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 183/2005, nustatantis pašarų higienos reikalavimus  (43)

Dėl Reglamento (EB) Nr. 183/2005: Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus apibrėžti mikrobiologinius kriterijus ir konkrečius tikslus, kuriuos turi atitikti pašarų verslo operatoriai, patvirtinti ūkio subjektų patvirtinimo priemones, iš dalies keisti I, II bei III priedus ir leisti nuo jų nukrypti. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos iš dalies pakeisti neesmines Reglamento (EB) Nr. 183/2005 nuostatas, inter alia, jį papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 183/2005 iš dalies keičiamas taip:

1.

5 straipsnio 3 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Kriterijus ir tikslus, minėtus a ir b punktuose, apibrėžia Komisija. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jį papildant, patvirtinamos pagal 31 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

2.

10 straipsnio 3 punktas pakeičiamas taip:

„3.   patvirtinimas reikalingas remiantis Komisijos priimtu reglamentu. Ši priemonė, skirta iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jį papildant, patvirtinama pagal 31 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

3.

27 straipsnis pakeičiamas taip:

„27 straipsnis

I, II ir III priedų pakeitimai

I, II ir III priedai gali būti iš dalies keičiami, siekiant atsižvelgti į:

a)

geros praktikos standartų rengimą;

b)

pagal 6 straipsnį įgyvendinant HACCP principais grindžiamas sistemas sukauptą patirtį;

c)

technikos pažangą;

d)

mokslininkų nuomones, ypač dėl naujo rizikos veiksnių vertinimo;

e)

nustatytus pašarų saugos tikslus;

ir

f)

konkrečių veiklos sričių reikalavimų rengimą.

Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, patvirtinamos pagal 31 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

4.

28 straipsnis pakeičiamas taip:

„28 straipsnis

I, II ir III priedų išimtys

Dėl ypatingų priežasčių I, II ir III priedų išimtis gali suteikti Komisija, su sąlyga, kad jos nesutrukdys pasiekti šio reglamento tikslų. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jį papildant, patvirtinamos pagal 31 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

5.

31 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.“

7.   ENERGETIKA IR TRANSPORTAS

7.1.   1985 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų  (44)

Dėl Reglamento (EEB) Nr. 3821/85: Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus atlikti pakeitimus, būtinus siekiant suderinti priedus su technikos pažanga. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos iš dalies pakeisti neesmines Reglamento (EEB) Nr. 3821/85 nuostatas, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Todėl Reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 iš dalies keičiamas taip:

1.

5 straipsnio antra pastraipa pakeičiama taip:

„Sistemos saugumas turi atitikti IB priede išdėstytus techninius reikalavimus. Komisija užtikrina, kad IB priedu būtų nustatyta, jog tachografui EB sudedamosios dalies tipo patvirtinimo negalima suteikti tol, kol nepaaiškėja, jog visa sistema (pats tachografas, vairuotojo kortelė ir pavarų dėžės elektros schema) neleidžia klastoti arba keisti vairavimo laiko duomenų. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, patvirtinamos pagal 18 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu. Bandymus, kuriuos būtina atlikti siekiant nustatyti šį sistemos ypatumą, atlieka su naujausiais duomenų klastojimo būdais susipažinę ekspertai.“;

2.

17 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Pakeitimai, būtini priedams derinti su technikos pažanga, skirti iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, patvirtinami pagal 18 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

3.

18 straipsnis pakeičiamas taip:

„18 straipsnis

1.   Komisijai padeda komitetas.

2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.“

7.2.   1997 m. gruodžio 11 d. Tarybos direktyva 97/70/EB, nustatanti suderintus saugumo reikalavimus 24 metrų ilgio ir ilgesniems žvejybos laivams  (45)

Dėl Direktyvos 97/70/EB: Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus priimti vienodo tam tikrų Torremolinos protokolo priedo nuostatų aiškinimo ir direktyvos įgyvendinimo nuostatas. Komisijai taip pat reikėtų suteikti įgaliojimus iš dalies keisti tam tikras direktyvos nuostatas ir jos priedus, kad įgyvendinant direktyvą būtų taikomi Torremolinos protokolo pakeitimai, įsigalioję po direktyvos priėmimo. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos iš dalies pakeisti neesmines Direktyvos 97/70/EB nuostatas, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Todėl Direktyva 97/70/EB iš dalies keičiama taip:

1.

4 straipsnio 4 dalies b punkte žodžiai „9 straipsnyje nustatyta tvarka“ pakeičiami žodžiais „pagal 9 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą.“;

2.

8 straipsnio pirmoji pastraipa pakeičiama taip:

„Tokie keitimai, skirti iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, patvirtinami pagal 9 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu:

a)

galima priimti ir įtraukti nuostatas dėl:

vienodo Torremolinos protokolo priedo nuostatų, paliktų protokolą pasirašiusių šalių administracijų nuožiūrai, aiškinimo, jeigu tai būtina nuosekliam tų nuostatų įgyvendinimui Bendrijoje užtikrinti,

šios direktyvos įgyvendinimo, jeigu neišplečiama jos taikymo sritis;

b)

galima derinti šios direktyvos 2, 3, 4, 6 ir 7 straipsnius, o jos priedus iš dalies keisti, kad įgyvendinant šią direktyvą būtų galima taikyti vėlesnius Torremolinos protokolo pakeitimus, kurie įsigaliojo po šios direktyvos priėmimo.“;

3.

9 straipsnis pakeičiamas taip:

„9 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2099/2002 (46) 3 straipsnį įsteigtas Jūrų saugumo ir teršimo iš laivų prevencijos komitetas (COSS).

2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi 1999 m. liepos 28 d. Tarybos sprendimo 1999/468/EB nustatančio Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (47) 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas laikotarpis – du mėnesiai.

3.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

7.3.   1999 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyva 1999/35/EB dėl privalomų patikrinimų sistemos, užtikrinančios saugų ro-ro keltų ir greitaeigių keleivinių laivų, kuriais teikiamos reguliarios paslaugos, plaukiojimą  (48)

Dėl Direktyvos 1999/35/EB: Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus derinti priedus, apibrėžimus ir nuorodas į Bendrijos bei Tarptautinės jūrų organizacijos (TJO) teisės aktus su vėliau įsigaliojusiomis Bendrijos arba TJO priemonėmis. Komisijai taip pat reikėtų suteikti įgaliojimus iš dalies keisti priedus, siekiant gerinti direktyva nustatytą sistemą. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos iš dalies pakeisti neesmines Direktyvos 1999/35/EB nuostatas, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Todėl Direktyva 1999/35/EB iš dalies keičiama taip:

1.

4 straipsnio 1 dalies d punkto paskutiniame sakinyje, 11 straipsnio 6 bei 8 dalyse ir 13 straipsnio 3 dalies antrajame bei paskutiniame sakiniuose frazė „16 straipsnyje nustatyta tvarka“ arba frazė „16 straipsnyje išdėstyta tvarka“ atitinkamai pakeičiama fraze „pagal 16 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą.“;

2.

16 straipsnis pakeičiamas taip:

„16 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2099/2002 (49) 3 straipsnį įsteigtas Jūrų saugumo ir teršimo iš laivų prevencijos komitetas (COSS).

2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas laikotarpis – du mėnesiai.

3.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

3.

17 straipsnis pakeičiamas taip:

„17 straipsnis

Keitimo tvarka

Šios direktyvos priedai, sąvokų apibrėžimai, nuorodos į Bendrijos teisės aktus ir nuorodos į TJO teisės aktus gali būti derinami tiek, kad atitiktų įsigaliojusias Bendrijos arba TJO priemones, tačiau neišplečiant šios direktyvos taikymo srities.

Prireikus šios direktyvos priedai taip pat gali būti derinami siekiant gerinti šia direktyva nustatytą sistemą, tačiau neišplečiant jos taikymo srities.

Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, patvirtinamos pagal 16 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

2 straipsnyje nurodyti tarptautinių dokumentų pakeitimai gali būti pašalinti iš šios direktyvos taikymo srities, laikantis Reglamento (EB) Nr. 2099/2002 5 straipsnio.“

7.4.   2002 m. vasario 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 417/2002 dėl dvigubo korpuso arba lygiaverčių dizaino reikalavimų greitesnio įvedimo viengubo korpuso naftos tanklaiviams  (50)

Dėl Reglamento (EB) Nr. 417/2002: Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus iš dalies keisti kai kurias nuorodas į atitinkamas MARPOL 73/78 taisykles ir MEPC rezoliucijas 111(50) bei 94(46), siekiant jas suderinti su Tarptautinės jūrų organizacijos (TJO) priimtais šių taisyklių ir rezoliucijų pakeitimais, jei šie pakeitimai neišplečia to reglamento taikymo srities. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos iš dalies pakeisti neesmines Reglamento (EB) Nr. 417/2002 nuostatas, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 417/2002 iš dalies keičiamas taip:

1.

10 straipsnis pakeičiamas taip:

„10 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2099/2002 (51) 3 straipsnį įsteigtas Jūrų saugumo ir teršimo iš laivų prevencijos komitetas (COSS).

2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

2.

11 straipsnio pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Komisija gali iš dalies keisti šio reglamento nuorodas į MARPOL 73/78 I priedo taisykles, taip pat į MEPC rezoliuciją 111(50) bei rezoliuciją 94(46), iš dalies pakeistą MEPC rezoliucijomis 99(48) ir 112(50), siekdama jas suderinti su TJO priimtais šių taisyklių ir rezoliucijų pakeitimais, jei šie pakeitimai neišplečia šio reglamento taikymo srities. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, patvirtinamos pagal 10 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“

7.5.   2003 m. balandžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 782/2003 dėl draudimo naudoti laivuose organoalavo junginius  (52)

Dėl Reglamento (EB) Nr. 782/2003: Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus nustatyti vienodą kai kurių laivų tikrinimo ir sertifikavimo režimą, patvirtinti tam tikras priemones dėl laivų, plaukiojančių su trečiosios šalies vėliava, nustatyti valstybinės uosto kontrolės tvarką ir iš dalies keisti kai kurias nuorodas bei priedus, siekiant atsižvelgti į tarptautinę padėtį, visų pirma TJO, arba gerinti to reglamento veiksmingumą atsižvelgiant į patirtį. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos iš dalies pakeisti neesmines Reglamento (EB) Nr. 782/2003 nuostatas, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 782/2003 iš dalies keičiamas taip:

1.

6 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies b punkto antra pastraipa pakeičiama taip:

„Jei reikia, Komisija gali nustatyti vienodą tokių laivų tikrinimo ir sertifikavimo režimą. Ši priemonė, skirta iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, patvirtinama pagal 9 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

b)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Jei AFS konvencija neįsigalioja iki 2007 m. sausio 1 d., Komisija patvirtina priemones, leidžiančias su trečiosios šalies vėliava plaukiojantiems laivams įrodyti 5 straipsnio laikymąsi. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, patvirtinamos pagal 9 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

2.

7 straipsnio antra pastraipa pakeičiama taip:

„Jei AFS konvencija neįsigalioja iki 2007 m. sausio 1 d., Komisija nustato reikiamą tokių patikrinimų tvarką. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, patvirtinamos pagal 9 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

3.

8 straipsnis pakeičiamas taip:

„8 straipsnis

Siekdama atsižvelgti į tarptautinę padėtį, visų pirma TJO, arba gerinti šio reglamento veiksmingumą atsižvelgiant į patirtį, Komisija gali iš dalies keisti nuorodas į AFS konvenciją, AFS sertifikatą, AFS deklaraciją ir į AFS atitikties pareiškimą bei šio reglamento priedus, įskaitant atitinkamus TJO nurodymus, susijusius su AFS konvencijos 11 straipsniu. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, patvirtinamos pagal 9 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

4.

9 straipsnis pakeičiamas taip:

„9 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2099/2002 (53) 3 straipsniu įkurtas Jūrų saugumo ir teršimo iš laivų prevencijos komitetas (COSS).

2.   Darant nuorodą į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į minėto sprendimo 8 straipsnio nuostatas.

7.6.   2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/8/EB dėl termofikacijos skatinimo, remiantis naudingosios šilumos paklausa vidaus energetikos rinkoje  (54)

Dėl Direktyvos 2004/8/EB: Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus išanalizuoti atskirosios elektros energijos ir šilumos gamybos suderintąsias naudingumo atskaitines vertes, 13 straipsnyje nustatytas ribines vertes suderinti su technikos pažanga ir parengti bei su technikos pažanga suderinti išsamias tos direktyvos II priedo įgyvendinimo ir taikymo rekomendacijas, įskaitant dėl energijos ir šilumos santykio suderinimo. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos iš dalies pakeisti neesmines Direktyvos 2004/8/EB nuostatas, inter alia, ją papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Todėl Direktyva 2004/8/EB iš dalies keičiama taip:

1.

4 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Komisija 1 dalyje nurodytas atskirosios elektros energijos ir šilumos gamybos suderintąsias naudingumo atskaitos vertes pirmą kartą išanalizuoja 2011 m. vasario 21 d., o vėliau – kas ketveri metai, atsižvelgdama į technologijos naujoves bei energijos šaltinių pasiskirstymo pokyčius. Bet kokios remiantis šia analize numatytos priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, patvirtinamos pagal 14 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

2.

13 straipsnis pakeičiamas taip:

„13 straipsnis

Derinimas su technikos pažanga

1.   Komisija su technikos pažanga suderina II priedo a punkte nustatytas ribines vertes, naudojamas termofikacijos būdu pagamintos energijos kiekiui apskaičiuoti. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, patvirtinamos pagal 14 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

2.   Komisija su technikos pažanga suderina III priedo a punkte nustatytas ribines vertes, naudojamas termofikacijos gamybos apimčiai ir sutaupytam pirminės energijos kiekiui apskaičiuoti. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, patvirtinamos pagal 14 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

3.   Komisija su technikos pažanga suderina II priedo d punkte pateiktas elektros energijos ir šilumos santykio apskaičiavimo rekomendacijas. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, patvirtinamos pagal 14 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

3.

14 straipsnis pakeičiamas taip:

„14 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda komitetas.

2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnį.“;

4.

II priedo e punktas pakeičiamas taip:

„e)

Komisija parengia išsamias II priedo įgyvendinimo ir taikymo rekomendacijas, įskaitant dėl energijos ir šilumos santykio nustatymo. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, ją papildant, patvirtinamos pagal 14 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“

7.7.   2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/52/EB dėl elektroninių kelių rinkliavos sistemų sąveikumo Bendrijoje  (55)

Dėl Direktyvos 2004/52/EB: Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus derinti priedą ir priimti sprendimus dėl Europos elektroninės rinkliavos paslaugos apibrėžimo. Komisijai taip pat reikėtų suteikti įgaliojimus priimti techninius europinės elektroninės rinkliavos paslaugos teikimo sprendimus. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos iš dalies pakeisti neesmines Direktyvos 2004/52/EB nuostatas, inter alia, ją papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Todėl Direktyva 2004/52/EB iš dalies keičiama taip:

1.

4 straipsnis pakeičiamas taip:

a)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Jei reikia, šis priedas gali būti derinamas dėl techninių priežasčių. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, patvirtinamos pagal 5 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

b)

4, 5 ir 6 dalys pakeičiamos taip:

„4.   Sprendimus dėl Europos elektroninės rinkliavos paslaugos apibrėžimo priima Komisija. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, ją papildant, patvirtinamos pagal 5 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu. Šie sprendimai priimami tik tuomet, jei vykdomos visos sąlygos, vertinamos atsižvelgiant į reikiamus tyrimus ir reikalingos tam, kad būtų užtikrintas sąveikumas visais atžvilgiais, įskaitant technines, teisines ir komercines sąlygas.

5.   Komisija priima techninius europinės elektroninės rinkliavos paslaugos teikimo sprendimus. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, ją papildant, patvirtinamos pagal 5 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

2.

5 straipsnis pakeičiamas taip:

„5 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda Elektroninės rinkliavos komitetas.

2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.“

7.8.   2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 725/2004 dėl laivų ir uostų įrenginių apsaugos stiprinimo  (56)

Dėl Reglamento (EB) Nr. 725/2004: Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus nuspręsti, ar priedų, kuriuose numatytos tam tikros Tarptautinės konvencijos dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje ir Tarptautinio laivų ir uosto įrenginių (terminalų) apsaugos kodekso, taip pat taikomo laivams, specialiosios priemonės, padedančios stiprinti laivybos apsaugą, pakeitimai taikomi ir vidaus laivybos laivams bei juos aptarnaujantiems uosto įrenginiams (terminalams). Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos iš dalies pakeisti neesmines Reglamento (EB) Nr. 725/2004 nuostatas, inter alia, jį papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Reglamente (EB) Nr. 725/2004, kuris grindžiamas tarptautiniais dokumentais ir jų pakeitimais, nustatyti apsaugos reikalavimai ir priemonės. Jeigu dėl neišvengiamos skubos priežasčių neįmanoma laikytis įprastų reguliavimo procedūros su tikrinimu terminų, Komisija turėtų galėti taikyti Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 6 dalyje nustatytą skubos procedūrą.

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 725/2004 iš dalies keičiamas taip:

1.

10 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Komisija priima sprendimą dėl 2 straipsnyje minėtų tarptautinių dokumentų pakeitimų dėl vidaus laivybos laivų ir juos aptarnaujančių uosto įrenginių (terminalų), kuriems šis reglamentas yra taikomas, jeigu šie pakeitimai yra techninis SOLAS Konvencijos ir ISPS Kodekso nuostatų atnaujinimas, įtraukimo. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, patvirtinamos pagal 11 straipsnio 4 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu; dėl neišvengiamų skubos priežasčių Komisija gali pasinaudoti skubos procedūra, nurodyta 11 straipsnio 5 dalyje. Tokiais atvejais netaikoma atitikties tikrinimo procedūra, nurodyta šio straipsnio 5 dalyje.“;

2.

10 straipsnio 3 dalis keičiama taip:

„3.   Komisija gali, jeigu neišplečiama šio reglamento taikymo sritis, priimti nuostatas, kuriomis siekiama apibrėžti suderintas procedūras, pagal kurias taikomos privalomos su ISPS kodeksu susijusios nuostatos. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jį papildant, patvirtinamos pagal 11 straipsnio 4 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Dėl neišvengiamos skubos priežasčių Komisija gali taikyti 11 straipsnio 5 dalyje nurodytą skubos procedūrą.“;

3.

11 straipsnis pakeičiamas taip:

„11 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda komitetas.

2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas laikotarpis – vienas mėnuo.

3.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 6 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 6 straipsnio b ir c punktuose atitinkamai nustatyti laikotarpiai – vienas mėnuo.

4.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys bei 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

5.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1, 2, 4 bei 6 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.“

7.9.   2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 789/2004 dėl krovininių ir keleivinių laivų perkėlimo Bendrijoje iš vieno registro į kitą  (57)

Dėl Reglamento (EB) Nr. 789/2004: Komisijai pirmiausia reikėtų suteikti įgaliojimus iš dalies keisti kai kuriuos apibrėžimus, siekiant atsižvelgti į tarptautinę padėtį, visų pirma Tarptautinėje jūrų organizacijoje (TJO), ir gerinti reglamento veiksmingumą atsižvelgiant į patirtį bei techninę pažangą. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos iš dalies pakeisti neesmines Reglamento (EB) Nr. 789/2004 nuostatas, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 789/2004 iš dalies keičiamas taip:

1.

7 straipsnis pakeičiamas taip:

„7 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda Jūrų saugumo ir teršimo iš laivų prevencijos komitetas (COSS), įsteigtas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2099/2002 (58) 3 straipsnį.

2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nurodytas laikotarpis yra du mėnesiai.

3.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

2.

9 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Komisija gali iš dalies keisti 2 straipsnio apibrėžimus, siekdama atsižvelgti į tarptautinę padėtį, ypač Tarptautinėje jūrų organizacijoje (TJO), ir didinti šio reglamento veiksmingumą atsižvelgdama į patirtį ir techninę pažangą, jei tokie pakeitimai neišplečia šio reglamento taikymo srities. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, patvirtinamos pagal 7 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“

7.10.   2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/44/EB dėl suderintų upių informacijos paslaugų (UIP) Bendrijos vidaus vandens keliuose  (59)

Dėl Direktyvos 2005/44/EB: Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus derinti priedus su technikos pažanga. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir yra skirtos iš dalies pakeisti neesmines Direktyvos 2005/44/EB nuostatas, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Todėl Direktyva 2005/44/EB iš dalies keičiama taip:

1.

10 straipsnis pakeičiamas taip:

„10 straipsnis

Keitimo procedūra

I ir II priedai gali būti iš dalies keičiami, atsižvelgiant į šios direktyvos taikymo patirtį, ir derinami su technikos pažanga. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, patvirtinamos pagal 11 straipsnio 4 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

2.

11 straipsnis pakeičiamas taip:

„11 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda komitetas, įsteigtas pagal 1991 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyvos 91/672/EEB dėl vidaus vandenų keliais krovinius ir keleivius vežančių laivų kapitonams išduotų nacionalinių pažymėjimų abipusio pripažinimo (60) 7 straipsnį.

2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 3 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

3.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas laikotarpis yra trys mėnesiai.

4.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

5.   Komisija reguliariai konsultuojasi su sektoriaus atstovais.

7.11.   2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/65/EB dėl uostų apsaugos stiprinimo  (61)

Dėl Direktyvos 2005/65/EB: Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus keisti jos priedus. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir yra skirtos iš dalies pakeisti neesmines Direktyvos 2005/65/EB nuostatas, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Direktyvoje 2005/65/EB, kuri grindžiama tarptautiniais dokumentais ir jų pakeitimais, nustatyti apsaugos reikalavimai ir priemonės. Jeigu dėl neišvengiamos skubos priežasčių neįmanoma laikytis įprastų reguliavimo procedūros su tikrinimu terminų, Komisija turėtų galėti taikyti Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 6 dalyje nustatytą skubos procedūrą keičiant direktyvos priedus.

Todėl Direktyvos 2005/65/EB 14 ir 15 straipsniai pakeičiami taip:

„14 straipsnis

Pritaikymai

Komisija gali pritaikyti I–IV priedus neišplėsdama šios direktyvos taikymo srities. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, patvirtinamos pagal 15 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Dėl neišvengiamos skubos priežasčių Komisija gali taikyti 15 straipsnio 3 dalyje nurodytą skubos procedūrą.

15 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda Reglamentu (EB) Nr. 725/2004 įsteigtas komitetas.

2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

3.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1, 2, 4 bei 6 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.“


(1)  OL L 163, 1996 7 2, p. 1.

(2)  OL L 147, 1975 6 9, p. 40.

(3)  OL L 121, 1993 5 15, p. 20.

(4)  OL L 162, 2000 7 3, p. 1.

(5)  OL L 304, 2003 11 21, p. 1.

(6)  OL L 50, 2004 2 20, p. 28.

(7)  OL  196, 1967 8 16, p. 1.“;

(8)  OL L 50, 2004 2 20, p. 44.

(9)  OL  196, 1967 8 16, p. 1.“;

(10)  OL L 47, 2004 2 18, p. 1.

(11)  OL L 22, 2005 1 26, p. 1.“

(12)  OL L 104, 2004 4 8, p. 1.

(13)  OL L 136, 2004 4 30, p. 1.

(14)  OL L 378, 1982 12 31, p. 1.

(15)  OL L 181, 1986 7 4, p. 6.

(16)  OL L 365, 1994 12 31, p. 10.

(17)  OL L 121, 1999 5 11, p. 13.

(18)  OL L 309, 2001 11 27, p. 22.

(19)  OL L 275, 2003 10 25, p. 32.

(20)  OL L 229, 2004 6 29, p. 5.

(21)  OL L 23, 2005 1 26, p. 3.

(22)  OL L 190, 2006 7 12, p. 1.

(23)  OL L 377, 1991 12 31, p. 48.“;

(24)  OL L 374, 1991 12 31, p. 1.

(25)  OL L 181, 1989 6 28, p. 47.“

(26)  OL L 78, 1996 3 28, p. 27.

(27)  OL L 13, 2002 1 16, p. 21.

(28)  OL L 179, 1972 8 7, p. 1.“

(29)  OL L 14, 2003 1 21, p. 1.

(30)  OL L 66, 2003 3 11, p. 1.

(31)  OL L 7, 2004 1 13, p. 1.

(32)  OL L 142, 2004 4 30, p. 12.

(33)  OL L 86, 1979 4 6, p. 30.

(34)  OL L 213, 1982 7 21, p. 8.

(35)  OL L 125, 1996 5 23, p. 35.

(36)  OL L 140, 2002 5 30, p. 10.

(37)  OL L 170, 1970 8 3, p. 1.“;

(38)  OL L 146, 2003 6 13, p. 1.

(39)  OL L 325, 2003 12 12, p. 31.

(40)  OL L 139, 2004 4 30, p. 1.

(41)  OL L 139, 2004 4 30, p. 55.

(42)  OL L 139, 2004 4 30, p. 206.

(43)  OL L 35, 2005 2 8, p. 1.

(44)  OL L 370, 1985 12 31, p. 8.

(45)  OL L 34, 1998 2 9, p. 1.

(46)  OL L 324, 2002 11 29, p. 1.

(47)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23.“

(48)  OL L 138, 1999 6 1, p. 1.

(49)  OL L 324, 2002 11 29, p. 1.“;

(50)  OL L 64, 2002 3 7, p. 1.

(51)  OL L 324, 2002 11 29, p. 1.“;

(52)  OL L 115, 2003 5 9, p. 1.

(53)  OL L 324, 2002 11 29, p. 1.“

(54)  OL L 52, 2004 2 21, p. 50.

(55)  OL L 166, 2004 4 30, p. 124.

(56)  OL L 129, 2004 4 29, p. 6.

(57)  OL L 138, 2004 4 30, p. 19.

(58)  OL L 324, 2002 11 29, p. 1.“;

(59)  OL L 255, 2005 9 30, p. 152.

(60)  OL L 373, 1991 12 31, p. 29.“

(61)  OL L 310, 2005 11 25, p. 28.


Chronologinis sąrašas

1.

1975 m. gegužės 20 d. Tarybos direktyva 75/324/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su aerozolių balionėliais, suderinimo

2.

1979 m. balandžio 2 d. Tarybos direktyva 79/373/EEB dėl prekybos kombinuotaisiais pašarais

3.

1982 m. birželio 30 d. Tarybos direktyva 82/471/EEB dėl tam tikrų produktų, naudojamų gyvūnams šerti

4.

1982 m. gruodžio 3 d. Tarybos direktyva 82/883/EEB dėl aplinkos, veikiamos titano dioksido pramonės atliekų, priežiūros ir stebėjimo tvarkos

5.

1985 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų

6.

1986 m. birželio 12 d. Tarybos direktyva 86/278/EEB dėl aplinkos, ypač dirvožemio, apsaugos naudojant žemės ūkyje nuotėkų dumblą

7.

1991 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3924/91 dėl Bendrijos pramonės produkcijos tyrimo nustatymo

8.

1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyva 93/15/EEB dėl civiliniam naudojimui skirtų sprogmenų pateikimo į rinką ir jos priežiūros nuostatų suderinimo

9.

1994 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų

10.

1996 m. kovo 19 d. Tarybos direktyva 96/16/EB dėl pieno ir pieno produktų statistinių tyrimų

11.

1996 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyva 96/25/EB dėl pašarinių žaliavų apyvartos ir jų naudojimo

12.

1996 m. birželio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1257/96 dėl humanitarinės pagalbos

13.

1997 m. gruodžio 11 d. Tarybos direktyva 97/70/EB, nustatanti suderintus saugumo reikalavimus 24 metrų ilgio ir ilgesniems žvejybos laivams

14.

1999 m. balandžio 26 d. Tarybos direktyva 1999/32/EB dėl sieros kiekio sumažinimo tam tikrose skystojo kuro rūšyse

15.

1999 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyva 1999/35/EB dėl privalomų patikrinimų sistemos, užtikrinančios saugų ro-ro keltų ir greitaeigių keleivinių laivų, kuriais teikiamos reguliarios paslaugos, plaukiojimą

16.

2000 m. gegužės 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/14/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamą triukšmą, suderinimo

17.

2001 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/81/EB dėl tam tikrų atmosferos teršalų išmetimo nacionalinių ribų

18.

2001 m. gruodžio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/109/EB dėl statistinių tyrimų, kuriuos turi atlikti valstybės narės tam tikrų rūšių vaismedžių sodinių galimam derlingumui nustatyti

19.

2002 m. vasario 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 417/2002 dėl dvigubo korpuso arba lygiaverčių dizaino reikalavimų greitesnio įvedimo viengubo korpuso naftos tanklaiviams

20.

2002 m. gegužės 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/32/EB dėl nepageidaujamų medžiagų gyvūnų pašaruose

21.

2002 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 91/2003 dėl geležinkelių transporto statistikos

22.

2003 m. vasario 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 437/2003 dėl statistinių ataskaitų apie keleivių, krovinių ir pašto vežimą oro transportu

23.

2003 m. balandžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 782/2003 dėl draudimo naudoti laivuose organoalavo junginius

24.

2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 998/2003 dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, taikomų ne komerciniam naminių gyvūnėlių judėjimui

25.

2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2003/2003 dėl trąšų

26.

2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB, nustatanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje

27.

2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/99/EB dėl zoonozių ir zoonozių sukėlėjų monitoringo

28.

2003 m. gruodžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 48/2004 dėl metinių Bendrijos plieno pramonės statistinių duomenų už 2003–2009 ataskaitinius metus pateikimo

29.

2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių)

30.

2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/9/EB dėl geros laboratorinės praktikos (GLP) tikrinimo ir patikros (kodifikuota redakcija)

31.

2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/10/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su geros laboratorinės praktikos principų taikymu ir jų taikymo cheminių medžiagų tyrimams patikra, suderinimo (kodifikuota redakcija)

32.

2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/8/EB dėl termofikacijos skatinimo, remiantis naudingosios šilumos paklausa vidaus energetikos rinkoje

33.

2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 648/2004 dėl ploviklių

34.

2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 726/2004, nustatantis Bendrijos leidimų dėl žmonėms skirtų ir veterinarinių vaistų išdavimo ir priežiūros tvarką ir įsteigiantis Europos vaistų agentūrą

35.

2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 725/2004 dėl laivų ir uostų įrenginių apsaugos stiprinimo

36.

2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/25/EB dėl įmonių perėmimo pasiūlymų

37.

2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 789/2004 dėl krovininių ir keleivinių laivų perkėlimo Bendrijoje iš vieno registro į kitą

38.

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų

39.

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos

40.

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 853/2004, nustatantis konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus

41.

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 854/2004, nustatantis specialiąsias gyvūninės kilmės produktų, skirtų vartoti žmonėms, oficialios kontrolės taisykles

42.

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/52/EB dėl elektroninių kelių rinkliavos sistemų sąveikumo Bendrijoje

43.

2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/107/EB dėl arseno, kadmio, gyvsidabrio, nikelio ir policiklinių aromatinių angliavandenių aplinkos ore

44.

2005 m. sausio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 183/2005, nustatantis pašarų higienos reikalavimus

45.

2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/44/EB dėl suderintų upių informacijos paslaugų (UIP) Bendrijos vidaus vandens keliuose

46.

2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/65/EB dėl uostų apsaugos stiprinimo

47.

2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo


Top