EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1361

2008 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1361/2008, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 219/2007 dėl bendros įmonės naujos kartos Europos oro eismo vadybos sistemai (SESAR) sukurti įsteigimo

OJ L 352, 31.12.2008, p. 12–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 012 P. 139 - 144

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1361/oj

31.12.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 352/12


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1361/2008

2008 m. gruodžio 16 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 219/2007 dėl bendros įmonės naujos kartos Europos oro eismo vadybos sistemai (SESAR) sukurti įsteigimo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 171 ir 172 straipsnius,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

atsižvelgdama į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą (2),

kadangi:

(1)

Įsteigus bendrą įmonę SESAR (toliau – bendra įmonė), 2007 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 71/2008 (3) buvo įsteigta bendroji įmonė „Švarus dangus“, 2007 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 72/2008 (4) – bendroji įmonė ENIAC, 2007 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 73/2008 (5) – bendroji įmonė, siekiant įgyvendinti jungtinę technologijų iniciatyvą „Naujoviški vaistai“ ir 2007 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 74/2008 (6) – bendroji įmonė ARTEMIS, siekiant įgyvendinti įterptųjų kompiuterinių sistemų jungtinę technologijų iniciatyvą. Tos bendrosios įmonės – tai Bendrijų įsteigtos įstaigos, kaip apibrėžta 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (7) 185 straipsnio 1 dalyje, kurių personalui taikomas 1968 m. vasario 29 d. Tarybos reglamentas (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 259/68, nustatantis Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygas (8), o pačioms įstaigoms ir jų personalui – Protokolas dėl Europos Bendrijų privilegijų ir imunitetų.

(2)

Bendra įmonė yra Bendrijų įsteigta įstaiga, todėl jai reikėtų suteikti tokį teisinį statusą, kaip naujoms bendroms įmonėms, kad bendra įmonė būtų traktuojama kaip kitos naujos bendros įmonės.

(3)

2006 m. gruodžio 19 d. Tarybos sprendime 2006/971/EB dėl specialiosios programos „Bendradarbiavimas“, įgyvendinančios Europos bendrijos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos septintąją bendrąją programą (2007–2013 m.) (9), nurodyta, kad moksliniai tyrimai bus plečiami ir jais pagal SESAR iniciatyvą bus įgyvendinama naujoviška oro eismo valdymo sistema, o tai kartu užtikrins veiksmingiausią oro eismo valdymo sistemų plėtros koordinavimą Europoje.

(4)

Remiantis metinėmis 2007 ir 2008 m. darbo programomis dėl specialiosios programos „Bendradarbiavimas“ skyriaus „Transportas (įskaitant aeronautiką)“, įgyvendindama Europos bendrijos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos septintąją bendrąją programą (2007–2013 m.), Komisija iš septintosios bendrosios programos mokės metinius įnašus į bendrą įmonę SESAR, o numatoma bendra įnašų suma yra 350 mln. EUR per visą programos laikotarpį.

(5)

Daugiametėje 2007–2013 m. subsidijų transeuropiniams transporto tinklams darbo programoje SESAR projektas oro eismo vadybai Europoje modernizuoti nurodomas kaip vienas iš pagrindinių horizontaliųjų prioritetų, kuriam tuo laikotarpiu numatoma skirti 350 mln. EUR asignavimą.

(6)

Komisija numato, kad Bendrijos įnašas į bendrą įmonę sudarys 700 mln. EUR, ir lygiomis dalimis bus padengiamas iš Septintosios bendrosios mokslinių tyrimų ir plėtros programos bei iš Transeuropinių transporto tinklų programos.

(7)

Bendra įmonė yra Bendrijų įsteigtas organas, todėl jos sprendimų priėmimo procedūra turėtų užtikrinti Bendrijos sprendimų priėmimo autonomiją, visų pirma tais klausimais, kurie turi poveikio strateginei bendros įmonės krypčiai, Bendrijos įnašui ir bendros įmonės personalo nepriklausomumui bei vienodam požiūriui į juos.

(8)

Bendra įmonė SESAR ir Belgija turėtų sudaryti administracinį susitarimą dėl privilegijų ir imunitetų bei kitos paramos, kurią bendrai įmonei teiks Belgija.

(9)

Siekiant užtikrinti bendrai įmonei suteiktų ir jos mokslinių tyrimų veiklai skirtų išteklių veiksmingą valdymą ir užtikrinti, kad kiek įmanoma Bendrai įmonei būtų sudaromos tokios pačios sąlygos, kaip ir kitoms panašioms įmonėms, būtina užtikrinti, kad Protokole dėl privilegijų ir imunitetų numatyti mokestiniai klausimai būtų taikomi atgal nuo tinkamos datos.

(10)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 219/2007,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 219/2007 pakeitimai

Reglamentas (EB) Nr. 219/2007 iš dalies keičiamas taip:

1.

1 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Bendra įmonė baigia savo veiklą 2016 m. gruodžio 31 d. arba praėjus 8 metams po to, kai Taryba patvirtins pagrindinį oro eismo vadybos Europoje planą (toliau – ATM pagrindinis planas), parengtą SESAR projekto apibrėžimo etapo metu, – ankstesniąją iš šių dviejų datų. Sprendimą dėl tokio patvirtinimo Taryba priima remdamasi Komisijos pasiūlymu.“;

2.

2 straipsnis pakeičiamas taip:

„2 straipsnis

Teisinis statusas

Bendra įmonė yra Bendrijos įstaiga ir turi teisinį subjektiškumą. Kiekvienoje valstybėje narėje ji naudojasi plačiausiu pagal tos valstybės teisę juridiniams asmenims suteikiamu teisnumu. Ji turi teisę, pavyzdžiui, įsigyti kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą ar juo disponuoti, ir gali būti teismo proceso šalimi.“;

3.

Įterpiami šie straipsniai:

„2a straipsnis

Personalas

1.   Bendros įmonės personalui ir jos vykdomajam direktoriui taikomi Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai, kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos ir Europos Bendrijų institucijų bendrai priimtos šių tarnybos nuostatų ir įdarbinimo sąlygų taikymo taisyklės.

2.   Nedarant poveikio bendros įmonės įstatų 7 straipsnio 2 dalies taikymui, bendra įmonė savo personalo atžvilgiu vykdo funkcijas, kurios pagal Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus suteiktos paskyrimo tarnybai, o pagal kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygas – tarnybai, turinčiai teisę sudaryti darbo sutartis.

3.   Administracinė valdyba, pritarus Komisijai, tvirtina atitinkamas įgyvendinimo taisykles, nurodytas Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatų ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 110 straipsnio 1 dalyje.

4.   Darbuotojų skaičius nustatomas bendros įmonės personalo etatų plane, kuris įtraukiamas į jos metinį biudžetą.

5.   Bendros įmonės personalą sudaro laikinieji darbuotojai ir sutartiniai darbuotojai, įdarbinti terminuotam laikotarpiui, kurį galima pratęsti tik vieną kartą, ir tik terminuotam laikotarpiui. Visas darbo laikotarpis negali viršyti aštuonerių metų ir jokiu būdu negali viršyti bendros įmonės veiklos laikotarpio.

6.   Visas su personalu susijusias išlaidas dengia bendra įmonė.

2b straipsnis

Privilegijos ir imunitetai

1.   Protokolas dėl Europos Bendrijų privilegijų ir imunitetų taikomas bendrai įmonei ir jos personalui bei vykdomajam direktoriui, kiek šiems asmenims taikomos šio reglamento 2a straipsnio 1 dalyje nurodytos taisyklės. Mokesčių ir muitų mokesčių srityje Protokolas bendrai įmonei taikomas nuo 2008 m. spalio 15 d.

2.   Bendra įmonė ir Belgija turi sudaryti administracinį susitarimą dėl privilegijų ir imunitetų bei kitos paramos, kurią bendrai įmonei teiks Belgija.

2c straipsnis

Atsakomybė

1.   Bendros įmonės sutartinę atsakomybę reglamentuoja atitinkamos sutartinės nuostatos ir konkrečiam susitarimui arba sutarčiai taikytina teisė.

2.   Nesutartinės atsakomybės atveju, bendra įmonė, vadovaudamasi bendraisiais valstybių narių teisei būdingais principais, turi atlyginti bet kokią žalą, kurią jos personalo nariai padaro vykdydami savo pareigas.

3.   Visi bendros įmonės mokėjimai, kilę dėl šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytos atsakomybės, bei su ja susijusios sąnaudos ir išlaidos laikomos bendros įmonės išlaidomis ir padengiamos iš jos lėšų.

4.   Už savo pareigų vykdymą atsakinga tik pati bendra įmonė.

2d straipsnis

Teisingumo Teismo jurisdikcija ir taikytina teisė

1.   Teisingumo Teismo jurisdikcija:

a)

visi narių ginčai, susiję su šio reglamento dalyku ir (arba) 3 straipsnyje nurodytais įstatais;

b)

pagal visas arbitražines nuostatas, įtrauktas į bendros įmonės sudarytus susitarimus arba sutartis;

c)

ieškiniai, pareikšti bendrai įmonei, įskaitant jos organų sprendimus, – Sutarties 230 ir 232 straipsniuose numatytomis sąlygomis;

d)

ginčai, susiję su žalos, kurią padarė bendros įmonės darbuotojai vykdydami savo pareigas, atlyginimu.

2.   Atvejais, kurių neapima šis reglamentas ar kiti Bendrijos teisės aktai, taikoma tos valstybės, kurioje yra bendros įmonės buveinė, teisė.“;

4.

4 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Didžiausias Bendrijos įnašas yra 700 mln. EUR, iš jų 350 mln. EUR mokami iš biudžeto asignavimų, skirtų Mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos septintosios bendrosios programos Specialiosios programos „Bendradarbiavimas“ skyriui „Transportas (įskaitant aeronautiką)“, o likusieji 350 mln. EUR – iš 2007–2013 m. Transeuropinių tinklų bendrosios programos biudžeto. Bendrijos įnašas mokamas pagal 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (10) (toliau – Finansinis reglamentas) 54 straipsnio 2 dalies b punktą.

Bendrijos įnašo tvarka nustatoma bendru susitarimu ir metiniais biudžeto įvykdymo susitarimais, kuriuos sudaro Komisija – Bendrijos vardu, ir bendra įmonė.

Bendrame susitarime nustatoma Komisijos teisė nesutikti su Bendrijos įnašo panaudojimu, jei ji mano, kad toks panaudojimas prieštarauja pirmoje pastraipoje nurodytų Bendrijos programų principams arba Finansiniam reglamentui, arba yra žalingas Bendrijos interesams. Jei Komisija išreiškia tokį nesutikimą, bendra įmonė negali panaudoti Bendrijos įnašo tais tikslais.

5.

Įterpiami šie straipsniai:

„4a straipsnis

Finansinės taisyklės

1.   Bendra įmonė patvirtina specialias finansines taisykles pagal Finansinio reglamento 185 straipsnio 1 dalį. Jos gali skirtis nuo taisyklių, nustatytų 2002 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamente (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Finansinio reglamento 185 straipsnyje (11), kai to reikia atsižvelgiant į specifinius bendros įmonės veiklos poreikius, ir iš anksto gavus Komisijos sutikimą.

2.   Bendra įmonė turi turėti savo vidaus audito pajėgumus.

4b straipsnis

Biudžeto įvykdymo patvirtinimas

Sprendimą dėl bendros įmonės n metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo priima Europos Parlamentas iki n + 2 metų gegužės 15 d., Tarybai rekomendavus. Administracinė valdyba bendros įmonės finansinėse taisyklėse nustato tvarką, kuria būtina vadovautis tvirtinant biudžeto įvykdymą, atsižvelgdama į konkrečias ypatybes, kilusias dėl bendros įmonės, kaip viešojo ir privačiojo sektoriaus partnerystės, pobūdžio, ir, visų pirma, privačiojo sektoriaus įnašo į biudžetą.

6.

5 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Bendrijos pozicija administracinėje valdyboje dėl sprendimų, susijusių su naujų narių prisijungimu ir svarbiais ATM pagrindinio plano pakeitimais, priimama 6 straipsnio 3 dalyje nurodyta tvarka.“;

7.

Priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos, taikomos bendros įmonės personalui

1.   Nepaisant 1 straipsnio 3 punkto nuostatų, visos bendros įmonės sudarytos darbo sutartys, galiojančios iki 2009 m. sausio 1 d. (toliau – „pirminės sutartys“), bus vykdomos iki jų galiojimo pabaigos be galimybės jas pratęsti.

2.   Visiems pagal pirmines sutartis dirbantiems personalo nariams turi būti pasiūlyta galimybė prašyti sudaryti laikinųjų darbuotojų sutartis remiantis Reglamente (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 259/68 nustatytų kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 2 straipsnio a punktu, įvairiais etatų plane numatytais lygiais.

Siekiant patikrinti galimų kandidatų gebėjimus, darbo našumą ir sąžiningumą, visiems personalo nariams, turintiems pirmines sutartis, išskyrus vykdomąjį direktorių, taikoma vidaus atrankos procedūra. Vidaus atrankos procedūrą anksčiau nei 2009 m. liepos 1 d. atlieka sutartis sudaryti įgaliota tarnyba.

Atsižvelgiant į atliekamų funkcijų rūšį ir lygį, atrinktiems kandidatams turi būti pasiūlyta sudaryti laikinųjų darbuotojų sutartis, kurių trukmė atitiktų bent tą laikotarpį, kuris liko pagal pirminę sutartį.

3.   Jei pirminė sutartis sudaryta visam bendros įmonės veiklos laikotarpiui, ir personalo narys priima naują laikinojo darbuotojo sutartį 2 dalyje nustatytomis sąlygomis, tai nauja sutartis sudaroma neterminuotam laikotarpiui, laikantis kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 8 straipsnio 1 dalies.

4.   Belgijos teisė, taikoma darbo sutartims, ir kiti atitinkami teisės aktai ir toliau taikomi personalo nariams, kurie turi pirmines sutartis ir neprašo sudaryti laikinojo darbuotojo sutarties arba kuriems tokios sutarties nepasiūloma sudaryti pagal 2 dalį.

3 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos, susijusios su vykdomojo direktoriaus įgaliojimais

Vykdomojo direktoriaus įgaliojimai, kuriuos jis turi 2009 m. sausio 1 d., nutrūksta tą dieną, kai bendra įmonė baigia savo veiklą, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 219/2007 1 straipsnio 2 dalyje. Jei bendros įmonės veiklos terminas pratęsiamas, pradedama taikyti nauja vykdomojo direktoriaus paskyrimo procedūra pagal Reglamento (EB) Nr. 219/2007 priedo 7 straipsnio 2 dalį. Jei vykdomasis direktorius turi būti pakeistas nepasibaigus jo kadencijai, naujas vykdomasis direktorius skiriamas pagal Reglamento (EB) Nr. 219/2007 priedo 7 straipsnio 2 dalį.

4 straipsnis

Pirminės sutartys ir susitarimai

Nedarant poveikio 2 straipsnio taikymui, šis reglamentas neturi poveikio teisėms ir pareigoms, kylančioms iš kitų bendros įmonės sutarčių ir kitų susitarimų, sudarytų anksčiau nei 2009 m. sausio 1 d.

5 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. gruodžio 16 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

R. BACHELOT-NARQUIN


(1)  2008 m. lapkričio 18 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  2008 m. gruodžio 3 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(3)  OL L 30, 2008 2 4, p. 1.

(4)  OL L 30, 2008 2 4, p. 21.

(5)  OL L 30, 2008 2 4, p. 38.

(6)  OL L 30, 2008 2 4, p. 52.

(7)  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(8)  OL L 56, 1968 3 4, p. 1.

(9)  OL L 400, 2006 12 30, p. 86. Ištaisyta OL L 54, 2007 2 22, p. 30.

(10)  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.“;

(11)  OL L 357, 2002 12 31, p. 72.“;


PRIEDAS

Bendros įmonės įstatai iš dalies pakeičiami taip:

1.

5 straipsnio 1 dalies f punkto pabaigoje įrašomi tokie žodžiai:

„ir stebi vykdančiojo direktoriaus darbo rezultatus“;

2.

5 straipsnio 1 dalies h punkte žodžiai „finansinius nuostatus“ pakeičiami žodžiais „finansines taisykles“;

3.

7 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis papildoma tokiu sakiniu:

„Vykdomasis direktorius visų personalo narių atžvilgiu naudojasi Reglamento (EB) Nr. 219/2007 2a straipsnio 2 dalyje nustatytais įgaliojimais.“;

b)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Vykdomąjį direktorių skiria administracinė valdyba, remdamasi Komisijos pasiūlytu bent trijų kandidatų sąrašu, sudarytu Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir kituose periodiniuose leidiniuose ar tinklavietėse paskelbus kvietimą pareikšti susidomėjimą. Vykdomasis direktorius skiriamas trejiems metams. Įvertinusi vykdomojo direktoriaus šio laikotarpio darbo rezultatus, administracinė valdyba gali pratęsti jo kadenciją vieną kartą ne ilgiau kaip ketveriems metams. Kadencija bet kokiu atveju negali būti ilgesnė nei Reglamento (EB) Nr. 219/2007 1 straipsnio 2 dalyje nurodytas bendros įmonės veiklos laikotarpis.“;

c)

5 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

a punktas pakeičiamas taip:

„a)

įdarbina bendros įmonės personalo narius, įskaitant 8 straipsnyje nurodytus personalo narius, jiems vadovauja ir juos prižiūri;“;

ii)

e punkto žodžiai „finansiniais nuostatais“ pakeičiami žodžiais „finansinėmis taisyklėmis“;

4.

Įterpiamas šis straipsnis:

„7a straipsnis

Vidaus audito funkcija

Pagal Finansinio reglamento 185 straipsnio 3 dalį Komisijos vidaus auditoriui patikėtos funkcijos vykdomos administracinės valdybos atsakomybe; administracinė valdyba priima atitinkamas nuostatas, atsižvelgdama į bendros įmonės dydį ir veiklos sritį.“;

5.

8 straipsnis pakeičiamas taip:

„8 straipsnis

Darbuotojų delegavimas į bendrą įmonę

Bendros įmonės nariai gali pasiūlyti vykdomajam direktoriui deleguoti nario personalo narius į bendrą įmonę laikantis šių įstatų 1 straipsnio 3 dalyje nurodyto atitinkamo susitarimo sąlygų. Į bendrą įmonę deleguoti darbuotojai turi dirbti visiškai nepriklausomai, prižiūrint vykdomajam direktoriui.“;

6.

14 straipsnis išbraukiamas;

7.

15 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Vykdomasis direktorius kasmet nariams pateikia administracinės valdybos patvirtintą SESAR projekto išlaidų sąmatą. Administracinė valdyba bendros įmonės finansinėse taisyklėse nustato tvarką, kuria turi būti vadovaujamasi pateikiant išlaidų sąmatas.“;

b)

4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Remdamasis patvirtintomis projekto išlaidų sąmatomis ir atsižvelgdamas į gautas narių pastabas, vykdomasis direktorius parengia kitų metų biudžeto projektą ir pateikia jį administracinei valdybai tvirtinti. Administracinė valdyba bendros įmonės finansinėse taisyklėse nustato tvarką, kuria turi būti vadovaujamasi pateikiant biudžeto projektą.“;

8.

17 straipsnis papildomas tokia 3 dalimi:

„3.   Visuose bendros įmonės priimtuose sprendimuose ir sudarytose sutartyse turi būti aiškiai nurodyta, kad OLAF ir Audito Rūmai gali atlikti visų sutartininkų ir subsutartininkų, gavusių Bendrijos lėšų, dokumentų patikrinimus vietoje, įskaitant galutinių naudos gavėjų patalpas.“;

9.

19 straipsnis pakeičiamas taip:

„19 straipsnis

Skaidrumas

1.   Bendros įmonės dokumentams taikomas 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (1).

2.   Ne vėliau kaip 2009 m. liepos 1 d. bendra įmonė SESAR patvirtina praktines Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 įgyvendinimo priemones.

3.   Pagal Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 8 straipsnį priimti bendros įmonės sprendimai gali būti apskundžiami ombudsmenui arba dėl jų gali būti pateikiami ieškiniai Teisingumo Teismui atitinkamai Sutarties 195 ir 230 straipsniuose nustatyta tvarka.

10.

21 straipsnis pakeičiamas taip:

„21 straipsnis

Draudimas

Vykdomasis direktorius turi pasiūlyti administracinei valdybai turėti būtiną draudimą, o bendra įmonė turi sudaryti tokią draudimo sutartį, kokios prašo administracinė valdyba.“;

11.

24 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Jei administracinė valdyba pritaria 1 dalyje nurodytiems pasiūlymams 75 % balsų dauguma ir pagal šių įstatų 4 straipsnio 5 dalį, tai šie pasiūlymai teikiami Komisijai kaip pakeitimų projektai ir reikiamais atvejais juos priima Reglamento (EB) Nr. 219/2007 6 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka.“;

12.

24 straipsnis papildomas tokia 3 dalimi:

„3.   Tačiau pakeitimai, kuriais daromas poveikis esminėms šių įstatų nuostatoms, pirmiausia 1, 3, 4, 5, 7, 12, 17, 18, 19, 20, 22, 24 ir 25 straipsniams, turi būti priimami laikantis Sutarties 172 straipsnio.“


(1)  OL L 145, 2001 5 31, p. 43.“


Top