EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0073

2008 m. liepos 15 d. Tarybos direktyva 2008/73/EB, supaprastinanti veterinarijos ir zootechnikos sričių informacijos atnaujinimo ir skelbimo taisykles ir iš dalies keičianti direktyvas 64/432/EEB, 77/504/EEB, 88/407/EEB, 88/661/EEB, 89/361/EEB, 89/556/EEB, 90/426/EEB, 90/427/EEB, 90/428/EEB, 90/429/EEB, 90/539/EEB, 91/68/EEB, 91/496/EEB, 92/35/EEB, 92/65/EEB, 92/66/EEB, 92/119/EEB, 94/28/EB, 2000/75/EB, Sprendimą 2000/258/EB ir direktyvas 2001/89/EB, 2002/60/EB ir 2005/94/EB (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 219, 14.8.2008, p. 40–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 058 P. 286 - 300

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 03/09/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/73/oj

14.8.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 219/40


TARYBOS DIREKTYVA 2008/73/EB

2008 m. liepos 15 d.

supaprastinanti veterinarijos ir zootechnikos sričių informacijos atnaujinimo ir skelbimo taisykles ir iš dalies keičianti direktyvas 64/432/EEB, 77/504/EEB, 88/407/EEB, 88/661/EEB, 89/361/EEB, 89/556/EEB, 90/426/EEB, 90/427/EEB, 90/428/EEB, 90/429/EEB, 90/539/EEB, 91/68/EEB, 91/496/EEB, 92/35/EEB, 92/65/EEB, 92/66/EEB, 92/119/EEB, 94/28/EB, 2000/75/EB, Sprendimą 2000/258/EB ir direktyvas 2001/89/EB, 2002/60/EB ir 2005/94/EB

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 37 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę,

atsižvelgdama į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę,

kadangi:

(1)

Veterinarijos srities Bendrijos teisės aktuose nustatyta, kad galvijų, kiaulių, ožkų ir avių surinkimo centrai, arklinių šeimos gyvūnų paskirstymo centrai, prekiautojai šiais gyvūnais, paukštynai, spermos surinkimo arba saugojimo centrai ir embrionų surinkimo arba gamybos grupės bei tam tikros įstaigos, institutai ir centrai („gyvūnų sveikatos įstaigos“) privalo laikytis tam tikrų sąlygų ir gauti oficialų valstybių narių patvirtinimą dėl prekybos Bendrijos viduje tam tikrais gyvais gyvūnais ir gyvūninės kilmės produktais, ypač gyvūnų genetine medžiaga, pvz., sperma, kiaušialąstėmis ir embrionais.

(2)

Bendrijos teisės aktuose numatytos skirtingos minėtų gyvūnų sveikatos įstaigų registravimo, sąrašų sudarymo ir atnaujinimo, perdavimo bei skelbimo taisyklės. Tačiau dėl skirtingų procedūrų sudėtinga sudaryti sąrašus ir juos atnaujinti, todėl kompetentingoms kontrolės tarnyboms ir atitinkamiems ūkio subjektams labai sunku praktiškai naudotis šiais sąrašais.

(3)

Todėl šias procedūras reikėtų suderinti bei nustatyti sistemingesnes, nuoseklias ir vienodas taisykles, reglamentuojančias penkis svarbiausius tokių procedūrų aspektus, t. y. registravimą, sąrašų sudarymą ir atnaujinimą, perdavimą bei skelbimą.

(4)

Be to, atsižvelgiant į tai, kad valstybės narės kontroliuoja sąlygas, kurias turi įvykdyti įvairios gyvūnų sveikatos įstaigos, kad būtų įtrauktos į sąrašą, valstybės narės, o ne Komisija, turėtų būti atsakingos už sąrašų sudarymą.

(5)

Todėl valstybės narės turėtų sudaryti ir nuolat atnaujinti atitinkamų gyvūnų sveikatos įstaigų sąrašus ir sudaryti kitoms valstybėms narėms bei visuomenei sąlygas su jais susipažinti. Siekiant suderinti šių sąrašų pavyzdines formas ir sudaryti palankesnes sąlygas, kad Bendrijoje būtų galima lengviau susipažinti su atnaujintais sąrašais, pagal komitologijos procedūrą reikia nustatyti bendrus kriterijus.

(6)

Siekiant Bendrijos taisyklių aiškumo ir nuoseklumo, ši nauja tvarka taip pat turėtų galioti zootechnikos srityje, ypač veislininkystės asociacijoms, kurioms leista tvarkyti ar rengti bandų kilmės knygas valstybėse narėse, ir informacijai, kurią turi pateikti valstybės narės apie arklinių šeimos gyvūnų lenktynes, kaip nustatyta 1990 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvoje 90/428/EEB dėl prekybos varžyboms skirtais arklinių šeimos gyvūnais ir nustatančioje dalyvavimo varžybose sąlygas (1).

(7)

Panašiai kaip ir prekybai Bendrijos viduje taikomų taisyklių atveju, siekiant sumažinti pavojų gyvūnų sveikatai, spermos, kiaušialąsčių ir embrionų importas reglamentuojamas tokiu būdu, kad gyvūnų kilmės įstaigos trečiosiose šalyse privalėtų atitikti tam tikras sąlygas. Todėl įvežti į Bendriją minėtą genetinę medžiagą turėtų būti leidžiama tik iš spermos surinkimo ar saugojimo centrų ir embrionų surinkimo ar gamybos grupių, kuriuos pagal Bendrijos reikalavimus ir, prireikus, atlikus Bendrijos veterinarinius patikrinimus, patvirtino kompetentingos atitinkamos trečiosios šalies institucijos ir kuriems leista eksportuoti į Bendriją.

(8)

Šiuo metu galiojančios gyvūnų sveikatos įstaigų sąrašų sudarymo ir susijusių sąrašų atnaujinimo procedūros skiriasi pagal genetinę medžiagą ir atitinkamas rūšis – pradedant sprendimais, priimtais taikant komitologijos procedūrą pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (2), baigiant paprastomis konsultacijomis su valstybėmis narėmis.

(9)

Skirtingų procedūrų koegzistavimas gali sukelti painiavą ir netikrumą trečiųjų šalių pareigūnams, žemės ūkio pramonės ir prekybos subjektams. Kadangi trečiosios šalys turi kontroliuoti sąlygas, kurias turi įvykdyti įvairios gyvūnų sveikatos įstaigos, kad būtų įtrauktos į patvirtintų įstaigų, kurioms leidžiama eksportuoti į Bendriją, sąrašą pagal Bendrijos reikalavimus, dabartinė leidimų suteikimo šioms įstaigoms teisinė sistema turėtų būti suderinta ir supaprastinta, kad už atitinkamų sąrašų sudarymą ir atnaujinimą būtų atsakingos trečiosios šalys, o ne Komisija. Svarbu užtikrinti, kad nebūtų paveiktas atitinkamos trečiosios šalies teikiamų gyvūnų sveikatos garantijų lygis. Supaprastinimo priemonės neturi teisinės įtakos Komisijos teisei, jei būtina, imtis apsaugos priemonių.

(10)

Todėl galiojančios skirtingos procedūros turėtų būti pakeistos viena procedūra, pagal kurią importuoti į Bendriją būtų leidžiama tik iš tų trečiųjų šalių, kuriose kompetentingos institucijos sudaro ir nuolat atnaujina sąrašus bei teikia juos Komisijai. Komisija turėtų pranešti valstybėms narėms apie šiuos sąrašus ir sudaryti sąlygas visuomenei susipažinti su jais. Kilus susirūpinimui dėl trečiųjų šalių pateiktų sąrašų, turi būti nustatomos apsaugos priemonės pagal 1997 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyvą 97/78/EB, nustatančią principus, reglamentuojančius iš trečiųjų šalių į Bendriją įvežamų produktų veterinarinių patikrinimų organizavimą (3).

(11)

Siekiant Bendrijos teisės aktų aiškumo ir nuoseklumo, tokia procedūra taip pat turėtų būti taikoma ir trečiųjų šalių institucijoms, patvirtintoms tam, kad joms būtų leista tvarkyti bandų, pulkų ar kaimenių kilmės knygas, kaip nustatyta Bendrijos zootechnikos teisės aktuose.

(12)

1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvoje 91/496/EEB, nustatančioje gyvūnų, įvežamų į Bendriją iš trečiųjų šalių, veterinarinio patikrinimo organizavimo principus (4), nustatyta, kad tuo atveju, kai iš trečiųjų šalių įvežami gyvūnai patalpinami į Bendrijos teritorijoje esantį karantino centrą, šis centras turi būti patvirtintas, o karantino centrų sąrašas paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Siekiant Bendrijos taisyklių aiškumo ir nuoseklumo, supaprastintą procedūrą taip pat reikėtų taikyti atnaujinant valstybėse narėse esančių karantino centrų sąrašą.

(13)

Veterinarijos srityje Komisija yra atsakinga už patvirtintų nacionalinių etaloninių laboratorijų ir kitų patvirtintų laboratorijų sąrašų sudarymą ir atnaujinimą remiantis valstybių narių pateikta informacija.

(14)

Pagal Bendrijos teisės aktus šie sąrašai iš dalies keičiami valstybei narei pateikus prašymą ir priimant sprendimą pagal komitologijos procedūrą, kaip nustatyta Sprendime 1999/468/EB, arba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, juos keičia Taryba.

(15)

Tačiau šių sąrašų pakeitimai dažnai yra tik formalūs patikslinimai, pvz., nacionalinių etaloninių laboratorijų ar kitų susijusių laboratorijų kontaktinių duomenų pasikeitimas.

(16)

Minėtų laboratorijų sąrašai iki šiol buvo tik periodiškai atnaujinami siekiant sumažinti Komisijos priimamų sprendimų skaičių. Tačiau tokia praktika neužtikrina greito šių sąrašų atnaujinimo. Tai galėtų pakenkti nacionalinių etaloninių laboratorijų ir kitų patvirtintų laboratorijų juridiniam statusui.

(17)

Kadangi valstybės narės skiria nacionalines etalonines laboratorijas ir teikia visus reikalingus duomenis ir atnaujintą informaciją, už tokių laboratorijų sąrašų sudarymą turėtų būti atsakingos valstybės narės, o ne Komisija. Taip pat valstybės narės turėtų būti atsakingos už kitų patvirtintų laboratorijų sąrašų sudarymą.

(18)

Todėl valstybės narės turėtų sudaryti ir nuolat atnaujinti nacionalinių etaloninių laboratorijų ir kitų atitinkamų patvirtintų laboratorijų sąrašus, ir sudaryti kitoms valstybėms narėms bei visuomenei sąlygas su jais susipažinti. Siekiant suderinti šių sąrašų pavyzdines formas ir surasti paprastą būdą, kaip Bendrija galėtų susipažinti su atnaujintais sąrašais, pagal komitologijos procedūrą reikėtų nustatyti bendrus kriterijus.

(19)

Tačiau jei tai yra trečiosiose šalyse įsikūrusių patvirtintų laboratorijų sąrašai, Komisija ir toliau turėtų būti atsakinga už šių laboratorijų sąrašų rengimą ir skelbimą.

(20)

Siekiant išvengti bet kokių sutrikdymų, susijusių su valstybių narių pateiktomis paraiškomis dėl laboratorijų patvirtinimo pagal 2000 m. kovo 20 d. Tarybos sprendimą 2000/258/EB dėl specialios institucijos, atsakingos už kriterijų, būtinų standartizuojant pasiutligės vakcinų veiksmingumo kontrolės serologinius tyrimus, nustatymą, skyrimo (5), šioje direktyvoje turėtų būti numatytos pereinamojo laikotarpio priemonės.

(21)

1964 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvos 64/432/EEB dėl gyvūnų sveikatos problemų, turinčių įtakos Bendrijos vidaus prekybai galvijais ir kiaulėmis (6) 6 straipsnio 2 dalies a punkte nustatyta, kad veisimui arba produkcijai skirti galvijai, kuriais būtų prekiaujama Bendrijoje, turi būti iš bandos, kurioje oficialiais duomenimis neaptikta tuberkuliozės ir, jei jie yra daugiau kaip šešių savaičių amžiaus, per 30 dienų iki jų atskyrimo nuo kilmės bandos jiems atlikto intrakutaninio tuberkulino testo rezultatai turi būti buvę neigiami. Dėl tradicinės ūkininkavimo ir prekybos praktikos kai kurios valstybės narės patyrė sunkumų atlikdamos šį tyrimą iki galvijų atskyrimo nuo bandos. Todėl būtina numatyti galimybę intrakutaninį tuberkulino testą atlikti kitoje vietoje, o ne kilmės ūkyje, kuri turi būti nustatyta pagal komitologijos procedūrą.

(22)

Be to, tam tikri Direktyvos 64/432/EEB priedai, kurie yra visiškai techninio pobūdžio, pavyzdžiui, dėl gyvūnų sveikatos tikrinimo, dėl ligų, apie kurias privaloma pranešti, sąrašo ar dėl gyvūnų sveikatos sertifikatų, turėtų būti pakeisti taikant komitologijos procedūrą, kad būtų įmanoma greitai atsižvelgti į naujausius mokslinius pasiekimus. Tačiau priedų, kuriuose nustatytos išsamios sąlygos, susijusios su ligos neapimtos teritorijos statusu, pakeitimas, kuris gali daryti poveikį Bendrijos vidaus prekybai, turėtų būti paliktas Tarybai.

(23)

Nuo dešimto dešimtmečio daroma technologinė ir mokslo pažanga genetinės medžiagos surinkimo ir gamybos srityje. 1992 m. liepos 13 d. Tarybos direktyva 92/65/EEB, nustatanti gyvūnų sveikatos reikalavimus, reglamentuojančius prekybą Bendrijoje gyvūnais, sperma, kiaušialąstėmis bei embrionais, kuriems netaikomi gyvūnų sveikatos reikalavimai, nustatyti specialiose Bendrijos taisyklėse, nurodytose Direktyvos 90/425/EEB (7) A priedo I dalyje, bei jų importą į Bendriją, nebuvo atnaujinta, tad joje neatsižvelgiama į šią pažangą ir į naujus Tarptautinės epizootijų tarnybos standartus. Todėl tikslinga iš dalies pakeisti minėtą direktyvą ir į jos taikymo sritį įtraukti nuostatas dėl prekybos gyvūnų, išskyrus avių, ožkų, arklių ir kiaulių rūšis, genetine medžiaga ir dėl jos importo. Be to, kol šioje srityje nenustatytos išsamios suderintos taisyklės, valstybėms narėms turėtų būti leidžiama taikyti nacionalines taisykles. Taip pat kol nenustatytos išsamios suderintos taisyklės dėl gyvūnų importo, kuriam taikoma ši direktyva, valstybėms narėms turėtų būti leidžiama taikyti nacionalines taisykles.

(24)

Taryba, laikydamasi Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnio reglamentavimo (8) 34 punkto, turėtų paraginti valstybes nares parengti, sau pačioms ir dėl Bendrijos interesų, savo lenteles, kuriose būtų kiek įmanoma parodyta šios direktyvos ir perkėlimo į nacionalinę teisę priemonių koreliacija, bei jas paviešinti.

(25)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Tarybos direktyvas 64/432/EEB, 77/504/EEB (9), 88/407/EEB (10), 88/661/EEB (11), 89/361/EEB (12), 89/556/EEB (13), 90/426/EEB (14), 90/427/EEB (15), 90/428/EEB, 90/429/EEB (16), 90/539/EEB (17), 91/68/EEB (18), 91/496/EEB, 92/35/EEB (19), 92/65/EEB, 92/66/EEB (20), 92/119/EEB (21) ir 94/28/EB (22), 2000/75/EB (23), Sprendimą 2000/258/EB, Tarybos direktyvas 2001/89/EB (24), 2002/60/EB (25) ir 2005/94/EB (26),

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 64/432/EEB pakeitimai

Direktyva 64/432/EEB iš dalies keičiama taip:

1)

6 straipsnio 2 dalies a punkto pirma pastraipa pakeičiama taip:

„turi būti iš galvijų bandos, kurioje oficialiais duomenimis neaptikta tuberkuliozės ir, jei jie yra daugiau kaip šešių savaičių amžiaus, pagal B priedo 2.2 punkto nuostatas arba per 30 dienų iki jų atskyrimo nuo kilmės bandos arba vietoje ir tokiomis sąlygomis, kokios turi būti nustatytos 17 straipsnyje nurodyta tvarka, jiems atlikto intrakutaninio tuberkulino testo rezultatai turi būti buvę neigiami.“;

2)

įterpiamas šis straipsnis:

„6a straipsnis

Valstybės narės paskiria valstybinius institutus, nacionalines etalonines laboratorijas ar oficialius institutus, kurie būtų atsakingi už diagnostikos standartų ir metodų, nurodytų A–D prieduose, koordinavimą. Jos nuolat atnaujina šių įstaigų sąrašus ir sudaro galimybę su jais susipažinti kitoms valstybėms narėms ir visuomenei.

Šių valstybinių institutų, nacionalinių etaloninių laboratorijų ir oficialių institutų pareigos ir atsakomybė išdėstyti B ir C prieduose bei D priedo II skyriuje.

Išsamios šio straipsnio vienodo taikymo taisyklės gali būti nustatomos 17 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.“;

3)

11 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Kompetentinga institucija kiekvienam patvirtintam surinkimo centrui suteikia patvirtinimo numerį. Surinkimo centrų patvirtinimai gali būti skirti tik tam tikroms rūšims ar gyvūnams, skirtiems veisimui ir produkcijai arba skerdimui.

Kompetentinga institucija rengia ir nuolat atnaujina patvirtintų surinkimo centrų ir jų patvirtinimo numerių sąrašą, ir sudaro kitoms valstybėms narėms bei visuomenei sąlygas su juo susipažinti.“;

4)

13 straipsnis papildomas 5 ir 6 dalimis:

„5.   Valstybės narės rengia ir nuolat atnaujina patvirtintų prekiautojų ir registruotų patalpų, kuriomis prekiautojai naudojasi verslo reikmėms, bei jų patvirtinimo numerių sąrašą, ir sudaro kitoms valstybėms narėms bei visuomenei sąlygas su juo susipažinti.

6.   Išsamios vienodo 5 dalies taikymo taisyklės gali būti nustatomos 17 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.“;

5)

16 straipsnis pakeičiamas taip:

„16 straipsnis

Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, kvalifikuota balsų dauguma iš dalies keičia A ir D priedus (I skyrių), ypač jei šie pakeitimai yra susiję su technologine ir mokslo pažanga.

Dalinius B, C, D (II skyrius), E ir F priedų pakeitimus atlieka Komisija 17 straipsnyje nurodyta tvarka.“;

6)

B priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

4.1 punktas pakeičiamas taip:

„4.1.   Užduotys ir pareigos

Pagal 6a straipsnį paskirti valstybiniai institutai, nacionalinės etaloninės laboratorijos ar oficialūs institutai yra atsakingi už atitinkamai 2 ir 3 dalyse nurodytų tuberkulinų ar reagentų oficialų testavimą atitinkamoje valstybėje narėje, siekiant užtikrinti, kad kiekvienas tuberkulinas ar reagentas atitiktų 2.1 punkte ir 3 dalyje nurodytus standartus.“;

b)

4.2 punktas išbraukiamas;

7)

C priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

4.1 punkte įvadinis sakinys pakeičiamas taip:

„Pagal 6a straipsnį paskirtos nacionalinės etaloninės laboratorijos yra atsakingos už:“;

b)

4.2 punktas išbraukiamas;

8)

D priedo II.A skyriaus 2 ir 3 punktai pakeičiami taip:

„2.

Valstybiniai institutai, nacionalinės etaloninės laboratorijos ar oficialūs institutai, pagal 6a straipsnį paskirti koordinuoti enzootinės galvijų leukozės tyrimų standartus ir diagnostikos metodus, yra atsakingi už laboratorijos standartinių darbinių antigenų kalibravimą pagal oficialų EB standartinį serumą (EI serumą), kurį tiekia Danijos Techninio universiteto Nacionalinis veterinarijos institutas.

3.

Laboratorijoje naudojami standartiniai antigenai mažiausiai vieną kartą per metus turi būti pateikti valstybiniams institutams, nacionalinėms etaloninėms laboratorijoms ar oficialiems institutams, pagal 6a straipsnį paskirtiems atlikti tyrimus pagal oficialų EB standartinį serumą. Be šios standartizacijos, naudojamas antigenas gali būti kalibruojamas pagal B dalyje nurodytą metodą.“

2 straipsnis

Direktyvos 77/504/EEB pakeitimai

Direktyvoje 77/504/EEB įterpiamas šis straipsnis:

„4a straipsnis

1.   Valstybės narės rengia ir nuolat atnaujina 1 straipsnio b punkto pirmoje įtraukoje nurodytų įstaigų, kurios yra oficialiai pripažintos galinčiomis tvarkyti ar rengti bandų kilmės knygas, sąrašą, ir sudaro kitoms valstybėms narėms bei visuomenei sąlygas su juo susipažinti.

2.   Išsamios šio straipsnio vienodo taikymo taisyklės gali būti nustatomos 8 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.“

3 straipsnis

Direktyvos 88/407/EEB pakeitimai

Direktyva 88/407/EEB iš dalies keičiama taip:

1)

5 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Visi spermos surinkimo ar saugojimo centrai įregistruojami ir kiekvienam iš jų suteikiamas veterinarijos registracijos numeris. Kiekviena valstybė narė rengia ir nuolat atnaujina spermos surinkimo ar saugojimo centrų ir jų veterinarijos registracijos numerių sąrašą, ir sudaro kitoms valstybėms narėms bei visuomenei sąlygas su juo susipažinti.

3.   Išsamios šio straipsnio vienodo taikymo taisyklės gali būti nustatomos 18 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.“;

2)

9 straipsnis pakeičiamas taip:

„9 straipsnis

1.   Valstybės narės leidžia importuoti spermą, išsiųstą tik iš spermos surinkimo ar saugojimo centro, įsikūrusio vienoje iš trečiųjų šalių, įtrauktų į 8 straipsnyje nurodytą sąrašą, dėl kurio kompetentinga atitinkamos trečiosios šalies institucija gali garantuoti, kad įvykdytos šios sąlygos:

a)

centras:

i)

atitinka A priedo I skyriuje nustatytas spermos surinkimo ar saugojimo centrų patvirtinimo sąlygas;

ii)

atitinka II skyriuje nustatytas su tokių centrų kontrole susijusias sąlygas;

b)

kompetentinga trečiosios šalies institucija yra oficialiai patvirtinusi centrą kaip galintį eksportuoti į Bendriją;

c)

yra kontroliuojamas centro veterinarijos gydytojo;

d)

trečiosios šalies oficialiai paskirtas veterinarijos gydytojas centrą tikrina ne mažiau kaip du kartus per metus.

2.   Spermos surinkimo ar saugojimo centrų, kuriuos kompetentinga trečiosios šalies, įtrauktos į 8 straipsnyje nurodytą sąrašą, institucija patvirtino pagal šio straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas ir iš kurių sperma gali būti siunčiama į Bendriją, sąrašas perduodamas Komisijai.

Kompetentinga institucija turi nedelsiant atšaukti arba sustabdyti spermos surinkimo ar saugojimo centro patvirtinimą, jei šis centras nebeatitinka 1 dalyje nustatytų sąlygų; apie tai būtina nedelsiant informuoti Komisiją.

Komisija perduoda valstybėms narėms visus naujus ir atnaujintus sąrašus, kuriuos jai pateikia kompetentinga trečiosios šalies institucija pagal šios dalies nuostatas, ir sudaro sąlygas visuomenei su jais susipažinti.

3.   Išsamios šio straipsnio vienodo taikymo taisyklės gali būti nustatomos 18 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.“;

3)

12 straipsnis pakeičiamas taip:

„12 straipsnis

Direktyvoje 97/78/EB nustatytos taisyklės pirmiausia taikomos patikrinimų, kuriuos turi vykdyti valstybės narės, organizavimui bei su jais susijusiems tolesniems veiksmams ir apsaugos priemonėms, taikytinoms tos direktyvos 22 straipsnyje nurodyta tvarka.“

4 straipsnis

Direktyvos 88/661/EEB pakeitimai

Direktyva 88/661/EEB iš dalies keičiama taip:

1)

Įterpiamas šis straipsnis:

„4a straipsnis

Valstybės narės rengia ir nuolat atnaujina 1 straipsnio c punkto pirmoje įtraukoje nurodytų įstaigų sąrašą, ir sudaro kitoms valstybėms narėms bei visuomenei sąlygas su juo susipažinti.

Išsamios šio straipsnio vienodo taikymo taisyklės gali būti nustatomos 11 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.“;

2)

įterpiamas šis straipsnis:

„7a straipsnis

Valstybės narės rengia ir nuolat atnaujina 1 straipsnio c punkte nurodytų įstaigų sąrašą, ir sudaro kitoms valstybėms narėms bei visuomenei sąlygas su juo susipažinti.

Išsamios šio straipsnio vienodo taikymo taisyklės gali būti nustatomos 11 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.“

5 straipsnis

Direktyvos 89/361/EEB pakeitimai

Direktyvos 89/361/EEB 5 straipsnis pakeičiamas taip:

„5 straipsnis

Valstybės narės rengia ir nuolat atnaujina 2 straipsnio b punkto pirmoje įtraukoje nurodytų įstaigų, kurios yra oficialiai patvirtintos tvarkyti ar rengti pulkų kilmės knygas ir kurios atitinka pagal 4 straipsnio pirmą įtrauką nustatytus kriterijus, sąrašą, ir sudaro kitoms valstybėms narėms bei visuomenei sąlygas su juo susipažinti.

Išsamios šio straipsnio vienodo taikymo taisyklės gali būti nustatomos 8 straipsnyje nurodyta tvarka.“

6 straipsnis

Direktyvos 89/556/EEB pakeitimai

Direktyva 89/556/EEB iš dalies keičiama taip:

1)

5 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„2.   Kiekvienos atitinkamos valstybės narės kompetentinga institucija registruoja embrionų surinkimo grupes ir kiekvienai jų suteikia veterinarijos registracijos numerį.

Kiekviena valstybė narė rengia ir nuolat atnaujina embrionų surinkimo grupių ir jų veterinarinių registracijos numerių sąrašą, ir sudaro kitoms valstybėms narėms bei visuomenei sąlygas su juo susipažinti.“;

2)

8 straipsnis pakeičiamas taip:

„8 straipsnis

1.   Valstybės narės leidžia importuoti embrionus, išsiųstus tik iš embrionų surinkimo ar gamybos grupės, įsikūrusios vienoje iš trečiųjų šalių, įtrauktų į 7 straipsnyje nurodytą sąrašą, ir dėl kurios kompetentinga atitinkamos trečiosios šalies institucija gali garantuoti, kad įvykdytos šios sąlygos:

a)

grupė:

i)

atitinka A priedo I skyriuje išdėstytas embrionų surinkimo ir embrionų gamybos grupių patvirtinimo sąlygas;

ii)

atitinka to paties priedo II skyriuje išdėstytas šių grupių atliekamo embrionų surinkimo, paruošimo, saugojimo ir transportavimo sąlygas;

b)

kompetentinga trečiosios šalies institucija yra oficialiai patvirtinusi grupę kaip galinčią eksportuoti į Bendriją;

c)

trečiosios šalies oficialiai paskirtas veterinarijos gydytojas grupę tikrina ne mažiau kaip du kartus per metus.

2.   Embrionų surinkimo ar gamybos grupių, kurias kompetentinga trečiosios šalies, įtrauktos į 7 straipsnyje nurodytą sąrašą, institucija patvirtino pagal šio straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas ir iš kurių embrionai gali būti siunčiami į Bendriją, sąrašas perduodamas Komisijai.

Kompetentinga trečiosios šalies institucija turi nedelsiant atšaukti arba sustabdyti embrionų surinkimo ar gamybos grupės patvirtinimą, jei grupė nebeatitinka 1 dalyje nustatytų sąlygų; apie tai būtina nedelsiant informuoti Komisiją.

Komisija pateikia valstybėms narėms visus naujus ar atnaujintus sąrašus, kuriuos ji gauna iš kompetentingos atitinkamos trečiosios šalies institucijos pagal šios dalies nuostatas, ir sudaro sąlygas visuomenei su jais susipažinti.

3.   Išsamios šio straipsnio vienodo taikymo taisyklės gali būti nustatomos 18 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.“;

3)

11 straipsnis pakeičiamas taip:

„11 straipsnis

Direktyvoje 97/78/EB nustatytos taisyklės pirmiausia taikomos patikrinimų, kuriuos turi vykdyti valstybės narės, organizavimui bei su jais susijusiems tolesniems veiksmams ir apsaugos priemonėms, taikytinoms tos direktyvos 22 straipsnyje nurodyta tvarka.“.

7 straipsnis

Direktyvos 90/426/EEB pakeitimai

Direktyvos 90/426/EEB 7 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Arklinių šeimos gyvūnai iš kilmės ūkio į paskirties vietą turi būti vežami kuo skubiau tiesiogiai arba per patvirtintą turgų ar paskirstymo centrą, kaip apibrėžta Direktyvos 64/432/EEB 2 straipsnio 2 dalies o punkte – „gyvūnų surinkimo centras“ – transporto priemonėmis ar konteineriais, kurie reguliariai, siunčiančiosios valstybės narės nustatytais laikotarpiais, yra valomi ir dezinfekuojami dezinfekavimo medžiagomis. Transporto priemonės turi būti suprojektuotos taip, kad arklinių šeimos gyvūnų mėšlas, kraikas ar pašaras vežant neiškristų iš transporto priemonės. Vežama turi būti taip, kad gyvūnų sveikata ir gerovė būtų veiksmingai apsaugota.“

8 straipsnis

Direktyvos 90/427/EEB pakeitimai

Direktyvos 90/427/EEB 5 straipsnis pakeičiamas taip:

„5 straipsnis

Valstybės narės rengia ir nuolat atnaujina 2 straipsnio c dalies pirmoje įtraukoje nurodytas kilmės knygas tvarkančių ar rengiančių, įstaigų, kurios yra oficialiai patvirtintos ar pripažintos remiantis 4 straipsnio 2 dalies a punkte nustatytais kriterijais, sąrašą ir sudaro kitoms valstybėms narėms bei visuomenei sąlygas su juo susipažinti.

Išsamios šio straipsnio vienodo taikymo taisyklės gali būti nustatomos 10 straipsnyje nurodyta tvarka.“

9 straipsnis

Direktyvos 90/428/EEB pakeitimai

Direktyvos 90/428/EEB 4 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Tačiau

3 straipsnyje minimi įpareigojimai netrukdo organizuoti:

a)

varžybas, skirtas arklinių šeimos gyvūnams, įrašytiems į specialią kilmės knygą, siekiant pagerinti jų veislę;

b)

regionines varžybas, rengiamas arklinių šeimos gyvūnų selekcijos tikslais;

c)

istorinio ar tradicinio pobūdžio renginius.

Šiomis galimybėmis ketinančios pasinaudoti valstybės narės iš anksto praneša apie šiuos ketinimus ir juos pagrindžiančias priežastis kitoms valstybėms narėms bei visuomenei;

nuo kiekvienų varžybų ar varžybų rūšies, tarpininkaujant oficialiai šiam tikslui patvirtintoms ar pripažintoms įstaigoms, valstybėms narėms leidžiama pasilikti tam tikrą piniginių prizų ar pelno sumos procentinę dalį veislininkystei apsaugoti, plėtoti ir gerinti pagal šio straipsnio 1 dalies c punktą.

Ši procentinė dalis nuo 1993 m. negali viršyti 20 %.

Šių lėšų paskirstymo atitinkamoje valstybėje narėje kriterijai pranešami kitoms valstybėms narėms bei visuomenei.“

10 straipsnis

Direktyvos 90/429/EEB pakeitimai

Direktyva 90/429/EEB iš dalies keičiama taip:

1)

5 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Visi spermos surinkimo centrai registruojami ir kiekvienam iš jų suteikiamas veterinarijos registracijos numeris.

Kiekviena valstybė narė rengia ir nuolat atnaujina spermos surinkimo centrų ir jų veterinarijos registracijos numerių sąrašą ir sudaro sąlygas su juo susipažinti kitoms valstybėms narėms bei visuomenei.“;

2)

8 straipsnis pakeičiamas taip:

„8 straipsnis

1.   Valstybės narės leidžia importuoti spermą, išsiųstą tik iš spermos surinkimo centro, įsikūrusio vienoje iš trečiųjų šalių, įtrauktų į 7 straipsnyje nurodytą sąrašą, ir kurio atžvilgiu kompetentinga atitinkamos trečiosios šalies institucija gali užtikrinti, kad įvykdytos šios sąlygos:

a)

centras atitinka:

i)

A priedo I skyriuje nustatytas spermos surinkimo centrų patvirtinimo sąlygas;

ii)

II skyriuje nustatytas tokių centrų priežiūros sąlygas;

b)

kompetentinga trečiosios šalies institucija yra oficialiai patvirtinusi grupę kaip galinčią eksportuoti į Bendriją;

c)

centras yra kontroliuojamas centro veterinarijos gydytojo;

d)

atitinkamos trečiosios šalies oficialiai paskirtas veterinarijos gydytojas jį patikrina mažiausiai du kartus per metus.

2.   Spermos surinkimo centrų, kuriuos kompetentinga trečiosios šalies, įtrauktos į 7 straipsnyje nurodytą sąrašą, institucija patvirtino pagal šio straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas ir iš kurių sperma gali būti siunčiama į Bendriją, sąrašas perduodamas Komisijai.

Kompetentinga trečiosios šalies institucija privalo skubiai atšaukti arba sustabdyti spermos surinkimo centro patvirtinimą, jei jis nebeatitinka 1 dalyje nustatytų sąlygų, ir apie tai būtina nedelsiant informuoti Komisiją.

Komisija pateikia valstybėms narėms visus naujus ar atnaujintus sąrašus, kuriuos ji gauna iš atitinkamos trečiosios kompetentingos šalies institucijos pagal šios dalies nuostatas, ir sudaro sąlygas visuomenei su jais susipažinti.

3.   Išsamios šio straipsnio vienodo taikymo taisyklės gali būti nustatomos 18 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.“;

3)

15 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Direktyvoje 97/78/EB nustatytos taisyklės pirmiausia taikomos patikrinimų, kuriuos turi vykdyti valstybės narės, organizavimui bei su jais susijusiems tolesniems veiksmams ir apsaugos priemonėms, taikytinoms tos direktyvos 22 straipsnyje nurodyta tvarka.“

11 straipsnis

Direktyvos 90/539/EEB pakeitimai

Direktyva 90/539/EEB iš dalies keičiama taip:

1)

4 straipsnis pakeičiamas taip:

„4 straipsnis

Kiekviena valstybė narė paskiria nacionalinę etaloninę laboratoriją, kuri būtų atsakinga už šioje direktyvoje numatytų diagnostinių metodų koordinavimą ir jų panaudojimą jos teritorijoje esančiose patvirtintose laboratorijose.

Kiekviena valstybė narė kitoms valstybėms narėms bei visuomenei pateikia išsamią informaciją apie savo nacionalinę etaloninę laboratoriją ir apie visus tolesnius pasikeitimus.

Išsamios šio straipsnio vienodo taikymo taisyklės gali būti nustatomos 32 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.“;

2)

įrašomas šis straipsnis:

„6a straipsnis

Kiekviena valstybė narė rengia ir nuolat atnaujina pagal 6 straipsnio 1 dalies a punktą patvirtintų įstaigų ir jų skiriamųjų numerių sąrašą, ir sudaro kitoms valstybėms narėms bei visuomenei sąlygas su juo susipažinti.

Išsamios šio straipsnio vienodo taikymo taisyklės gali būti nustatomos 32 straipsnyje nurodyta tvarka.“;

3)

I priedas iš dalies keičiamas taip:

i)

1 punktas išbraukiamas;

ii)

2 punktas pakeičiamas taip:

„2.

Pagal 4 straipsnį paskirtos nacionalinės etaloninės laboratorijos, tiriančios paukščių ligas, kiekvienoje valstybėje narėje yra atsakingos už šioje direktyvoje numatytų diagnostikos metodų koordinavimą. Šiuo tikslu:

a)

jos gali aprūpinti patvirtintas laboratorijas reagentais, kurie būtini diagnostiniams tyrimams;

b)

jos kontroliuoja šioje direktyvoje numatytiems diagnostiniams tyrimams vykdyti patvirtintose laboratorijose naudojamų reagentų kokybę;

c)

jos periodiškai organizuoja lyginamuosius tyrimus.“

12 straipsnis

Direktyvos 91/68/EEB pakeitimai

Direktyva 91/68/EEB iš dalies keičiama taip:

1)

8a straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Kompetentinga institucija kiekvienam patvirtintam surinkimo centrui suteikia patvirtinimo numerį. Patvirtinimai gali būti išduodami vienai ar kelioms rūšims, kurioms taikoma ši direktyva, arba veisimui, penėjimui ar skerdimui skirtiems gyvūnams.

Kompetentinga institucija rengia ir nuolat atnaujina patvirtintų surinkimo centrų ir jiems suteiktų patvirtinimo numerių sąrašą, ir sudaro sąlygas su juo susipažinti kitoms valstybėms narėms bei visuomenei.“;

2)

8b straipsnis papildomas šia dalimi:

„5.   Valstybės narės rengia ir nuolat atnaujina patvirtintų prekiautojų ir registruotų patalpų, kuriomis prekiautojai naudojasi verslo reikmėms, bei jų patvirtinimo numerių sąrašą, ir sudaro kitoms valstybėms narėms bei visuomenei sąlygas su juo susipažinti.

Išsamios šios dalies vienodo taikymo taisyklės gali būti nustatomos 15 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.“

13 straipsnis

Direktyvos 91/496/EEB pakeitimai

Direktyvos 91/496/EEB 10 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4.

a)

1 dalies pirmoje įtraukoje nurodytų karantino centrų sąrašas turi būti tvirtinamas ir vėliau atnaujinamas 22 straipsnyje nustatyta tvarka. Šių karantino centrų sąrašą ir visus jo papildymus Komisija skelbia Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

b)

1 dalies antroje įtraukoje ir 2 dalies pirmoje įtraukoje nurodytus karantino centrus, atitinkančius B priede nustatytas sąlygas, tvirtina valstybės narės, kiekvienam centrui suteikdamos patvirtinimo numerį. Kiekviena valstybė narė rengia ir nuolat atnaujina patvirtintų karantino centrų ir jų patvirtinimo numerių sąrašą, ir sudaro sąlygas su juo susipažinti kitoms valstybėms narėms bei visuomenei. Karantino centrai yra tikrinami, kaip numatyta 19 straipsnyje.

Išsamios šios pastraipos vienodo taikymo taisyklės gali būti nustatomos 22 straipsnyje nurodyta tvarka.“

14 straipsnis

Direktyvos 92/35/EEB pakeitimai

Direktyva 92/35/EEB iš dalies keičiama taip:

1)

14 straipsnis pakeičiamas taip:

„14 straipsnis

1.   Valstybės narės skiria nacionalinę laboratoriją šioje direktyvoje numatytiems laboratoriniams tyrimams atlikti ir sudaro sąlygas kitoms valstybėms narėms bei visuomenei susipažinti su išsamia informacija apie minėtą laboratoriją ir apie visus tolesnius pasikeitimus.

Išsamios šios dalies vienodo taikymo taisyklės gali būti nustatomos 19 straipsnyje nurodyta tvarka.

2.   Pagal 1 dalį paskirtų nacionalinių laboratorijų funkcijos ir pareigos išdėstytos I priede.

3.   Pagal 1 dalį paskirtos nacionalinės laboratorijos palaiko ryšius su 15 straipsnyje nurodyta Bendrijos etalonine laboratorija.“;

2)

I priedo A dalis išbraukiama.

15 straipsnis

Direktyvos 92/65/EEB pakeitimai

Direktyva 92/65/EEB iš dalies keičiama taip:

1)

11 straipsnis pakeičiamas taip:

„11 straipsnis

1.   Valstybės narės užtikrina, kad, nepažeidžiant sprendimų, kurie turi būti priimti įgyvendinant 21 ir 23 straipsnius, prekyba vyktų tik ta sperma, kiaušialąstėmis ir embrionais, kurie atitinka šio straipsnio 2, 3, 4 ir 5 dalyse nurodytus reikalavimus.

2.   Avinų, ožių ir arklinių šeimos gyvūnų sperma, nepažeidžiant jokių kriterijų, kurių turi būti laikomasi įrašant arklinių šeimos gyvūnus į kilmės knygas, skirtas tam tikroms specifinėms veislėms:

atsižvelgiant į tai, kad yra skirta dirbtiniam sėklinimui, turi būti surinkta, paruošta ir saugoma centre, kuris, atsižvelgiant į sveikatos reikalavimus, yra tvirtinamas pagal D priedo I skyrių, arba avinų ir ožių sperma, nukrypstant nuo pirmiau pateikto teiginio, turi būti surinkta ūkyje, atitinkančiame Direktyvos 91/68/EEB reikalavimus,

turi būti surinkta iš gyvūnų, atitinkančių D priedo II skyriaus reikalavimus,

turi būti surinkta, paruošta, konservuota, saugoma ir transportuojama pagal D priedo III skyrių,

vežant į kitą valstybę narę, turi būti lydima sveikatos sertifikato, atitinkančio pavyzdį, nustatytą laikantis 26 straipsnyje nurodytos tvarkos.

3.   Avių, ožkų, arklių ir kiaulių rūšių kiaušialąstės ir embrionai turi būti:

paimti iš moteriškosios lyties donorų, atitinkančių D priedo IV skyriuje nustatytus reikalavimus, surinkimo grupės ar sukurti gamybos grupės, kurias yra patvirtinusi valstybės narės kompetentinga institucija ir kurios atitinka D priedo I skyriuje nustatytas sąlygas laikantis 26 straipsnyje nurodytos tvarkos,

surinkti, paruošti ir konservuoti tinkamoje laboratorijoje, saugomi ir transportuojami pagal D priedo III skyrių,

vežant į kitą valstybę narę, lydimi sveikatos sertifikato, atitinkančio pavyzdį, nustatytą laikantis 26 straipsnyje nurodytos tvarkos.

Avinų, ožių ir arklinių šeimos gyvūnų sperma, naudojama moteriškosios lyties donorams apvaisinti, turi atitikti šio straipsnio 2 dalies nuostatas, o kuilių sperma – Direktyvos 90/429/EEB nuostatas.

Bet kokios papildomos garantijos gali būti nustatomos laikantis 26 straipsnyje nurodytos tvarkos.

4.   Kompetentinga atitinkamos valstybės narės institucija registruoja 2 dalies pirmoje įtraukoje nurodytus patvirtintus centrus ir 3 dalies pirmoje įtraukoje nurodytas patvirtintas grupes bei kiekvienam centrui ir grupei suteikia veterinarijos registracijos numerį.

Kiekviena valstybė narė rengia ir nuolat atnaujina tų patvirtintų centrų ir grupių bei jų veterinarijos registracijos numerių sąrašą, ir sudaro kitoms valstybėms narėms bei visuomenei sąlygas su juo susipažinti.

Išsamios šios dalies vienodo taikymo taisyklės gali būti nustatomos 26 straipsnyje nurodyta tvarka.

5.   Gyvūnų sveikatos reikalavimai ir sveikatos sertifikatų pavyzdžiai, taikytini 2 ir 3 dalyse nepaminėtų gyvūnų rūšių spermai, kiaušialąstėms ir embrionams, nustatomi 26 straipsnyje nurodyta tvarka.

Kol nėra nustatyti gyvūnų sveikatos reikalavimai ir sveikatos sertifikatų pavyzdžiai, taikomi prekybai tokia sperma, kiaušialąstėmis ir embrionais, toliau taikomos nacionalinės taisyklės.“;

2)

13 straipsnio 2 dalies d punktas pakeičiamas taip:

„d)

kompetentinga institucija registruoja visas patvirtintas įstaigas, institutus ir centrus bei suteikia jiems patvirtinimo numerius.

Kiekviena valstybė narė rengia ir nuolat atnaujina patvirtintų įstaigų, institutų ir centrų bei jų patvirtinimo numerių sąrašą ir sudaro kitoms valstybėms narėms bei visuomenei sąlygas su juo susipažinti.

Išsamios šio punkto vienodo taikymo taisyklės gali būti nustatomos 26 straipsnyje nurodyta tvarka.“;

3)

17 straipsnio 2 ir 3 dalys pakeičiamos taip:

„2.   Į Bendriją gali būti importuojami tik tie 1 straipsnyje nurodyti gyvūnai, sperma, kiaušialąstės ir embrionai, kurie atitinka šiuos reikalavimus:

a)

jie turi būti kilę iš trečiosios šalies, kuri įtraukta į sąrašą, sudarytą pagal 3 dalies a punktą;

b)

jie turi būti lydimi sveikatos sertifikato, atitinkančio pavyzdį, kuris turi būti parengtas laikantis 26 straipsnyje nurodytos tvarkos, pasirašytas eksportuojančios šalies kompetentingos institucijos ir liudijantis, kad

i)

gyvūnai:

atitinka papildomas sąlygas arba dėl jų gali būti pateiktos lygiavertės garantijos, nurodytos 4 dalyje, ir

yra kilę iš patvirtintų centrų, įstaigų, institutų, galinčių pateikti garantijas, kurios yra lygiavertės bent jau nustatytosioms C priede;

ii)

sperma, kiaušialąstės ir embrionai, kilę iš patvirtintų surinkimo centrų ir saugojimo centrų arba surinkimo ir gamybos grupių, kurios gali pateikti garantijas, lygiavertes bent jau toms, kurios turi būti nustatytos D priedo I skyriuje, laikantis 26 straipsnyje nurodytos tvarkos.

Kol nėra sudaryti trečiųjų šalių sąrašai, nepaskirtos b punkte išvardytos patvirtintos įstaigos, nenustatyti gyvūnų sveikatos reikalavimai ir neparengti sveikatos sertifikatų pavyzdžiai, kaip nurodyta a ir b dalyse, toliau taikomos nacionalinės taisyklės, su sąlyga, kad jos nėra palankesnės už nustatytąsias II skyriuje.

3.   Nustatoma:

a)

26 straipsnyje nurodyta tvarka parengiamas trečiųjų šalių arba trečiųjų šalių dalių, kurios galėtų valstybėms narėms ir Komisijai suteikti garantijas dėl gyvūnų, spermos, kiaušialąsčių ir embrionų, lygiavertes nurodytosioms II skyriuje, sąrašas;

b)

vadovaujantis šiuo punktu parengiamas patvirtintų centrų ar grupių, kaip nurodyta 11 straipsnio 2 dalies pirmoje įtraukoje ir to paties straipsnio 3 dalies pirmoje įtraukoje, įsikūrusių vienoje iš trečiųjų šalių, kurios įtrauktos į šios dalies a punkte nurodytą sąrašą, ir kurių atžvilgiu kompetentinga institucija gali suteikti 11 straipsnio 2 ir 3 dalyse numatytas garantijas, sąrašas.

Pirmoje pastraipoje nurodytų patvirtintų centrų ir grupių bei jų veterinarijos registracijos numerių sąrašas perduodamas Komisijai.

Kompetentinga trečiosios šalies institucija turi nedelsdama atšaukti arba sustabdyti centro ar grupės patvirtinimą, jei jis nebeatitinka 11 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytų sąlygų; apie tai būtina nedelsiant informuoti Komisiją.

Komisija pateikia valstybėms narėms visus naujus ir atnaujintus sąrašus, kuriuos ji gauna iš trečiosios šalies kompetentingos institucijos pagal antrą ir trečią pastraipas, ir sudaro sąlygas visuomenei su jais susipažinti.

Išsamios šio punkto vienodo taikymo taisyklės gali būti nustatomos 26 straipsnyje nurodyta tvarka.

c)

26 straipsnyje nurodyta tvarka nustatomi specialūs gyvūnų sveikatos reikalavimai, pirmiausia dėl Bendrijos apsaugos nuo tam tikrų egzotinių ligų, arba garantijos, lygiavertės numatytosioms šioje direktyvoje.

Trečiosioms šalims nustatyti specialūs reikalavimai ir lygiavertės garantijos negali būti palankesni už numatytuosius II skyriuje.“;

4)

20 straipsnio pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Direktyvoje 97/78/EB nustatytos taisyklės pirmiausia taikomos patikrinimų, kuriuos turi vykdyti valstybės narės, organizavimui bei su jais susijusiems tolesniems veiksmams ir apsaugos priemonėms, taikytinoms tos direktyvos 22 straipsnyje nurodyta tvarka.“

16 straipsnis

Direktyvos 92/66/EEB pakeitimai

Direktyva 92/66/EEB iš dalies keičiama taip:

1)

14 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   1 dalyje nurodytos nacionalinės laboratorijos yra atsakingos už standartų ir diagnostikos metodų, reagentų naudojimo ir vakcinų testavimo koordinavimą.“;

b)

3 dalies įvadinis sakinys pakeičiama taip:

„3.   1 dalyje nurodytos nacionalinės laboratorijos yra atsakingos už visose valstybėje narėje esančių Niukaslio ligos diagnostikos laboratorijose nustatytų standartų ir diagnostikos metodų koordinavimą. Šiuo tikslu:“;

c)

4 dalis pakeičiama taip:

„4.   1 dalyje nurodytos nacionalinės laboratorijos palaiko ryšius su 15 straipsnyje nurodyta Bendrijos etalonine laboratorija.

5.   Valstybės narės tvarko ir atnaujina 1 dalyje nurodytų nacionalinių laboratorijų ar institutų sąrašus ir sudaro sąlygas kitoms valstybėms narėms bei visuomenei su jais susipažinti.

Išsamios šios dalies vienodo taikymo taisyklės gali būti nustatomos 25 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.“;

2)

IV priedas išbraukiamas.

17 straipsnis

Direktyvos 92/119/EEB pakeitimai

Direktyva 92/119/EEB iš dalies keičiama taip:

1)

17 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:

„5.   Valstybės narės nuolat atnaujina 1 dalyje nurodytų nacionalinių laboratorijų sąrašus ir sudaro sąlygas kitoms valstybėms narėms bei visuomenei su jais susipažinti.“;

2)

II priedo 5 dalis išbraukiama.

18 straipsnis

Direktyvos 94/28/EEB pakeitimai

Direktyva 94/28/EB iš dalies keičiama taip:

1)

3 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Už atitinkamas rūšis ir (arba) veisles atsakingų įstaigų sąrašas, kurį šios direktyvos tikslu yra patvirtinusi trečiosios šalies kompetentinga institucija, perduodamas Komisijai.

Kompetentinga trečiosios šalies institucija turi nedelsdama atšaukti arba sustabdyti įstaigos patvirtinimą, jei pastaroji nebeatitinka 3 straipsnio 2 dalies b punkte nustatytų reikalavimų; apie tai būtina nedelsiant informuoti Komisiją.

Komisija pateikia valstybėms narėms visus naujus ir atnaujintus sąrašus, kuriuos ji gauna iš atitinkamos trečiosios šalies kompetentingos institucijos pagal antrą pastraipą, ir sudaro sąlygas visuomenei su jais susipažinti.“;

b)

2 dalyje išbraukiamas a punktas;

c)

išbraukiama 3 dalis;

2)

10 straipsnis papildomas šia dalimi:

„Jei būtina dėl rimto 3 straipsnio 2 dalies b punkto nuostatų pažeidimo, ypač atsižvelgiant į išvadas, susijusias su šio straipsnio pirmoje dalyje nurodytais patikrinimais vietoje, gali būti priimamos priemonės, skirtos sustabdyti 1 straipsnio 1 dalyje nurodytų gyvūnų, spermos, kiaušialąsčių ir embrionų importą 12 straipsnyje nurodyta tvarka.“

19 straipsnis

Direktyvos 2000/75/EEB pakeitimai

Direktyva 2000/75/EB iš dalies keičiama taip:

1)

15 straipsnis pakeičiamas taip:

„15 straipsnis

1.   Valstybės narės skiria nacionalinę laboratoriją atsakinga atlikti šioje direktyvoje numatytus laboratorinius tyrimus ir pateikia kitoms valstybėms narėms bei visuomenei išsamią informaciją apie minėtą laboratoriją ir apie visus tolesnius pasikeitimus.

Išsamios šios dalies vienodo taikymo taisyklės gali būti nustatomos 20 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

2.   Pagal 1 dalį paskirtų nacionalinių laboratorijų pareigos išdėstytos I priede.

3.   Pagal 1 dalį paskirtos nacionalinės laboratorijos palaiko ryšius su 16 straipsnyje nurodyta Bendrijos etalonine laboratorija.“;

2)

I priedo A dalis išbraukiama.

20 straipsnis

Direktyvos 2000/258/EEB pakeitimai

Sprendimas 2000/258/EB iš dalies keičiamas taip:

1)

3 straipsnis pakeičiamas taip:

„3 straipsnis

1.   Remdamasi prašymą pateikusios laboratorijos, esančios valstybėje narėje, teigiamais vertinimo rezultatais, dokumentuotais AFSSA (Nancy), kompetentinga valstybės narės institucija gali leisti prašymą pateikusiai laboratorijai vykdyti pasiutligės vakcinų veiksmingumo kontrolės serologinius tyrimus.

Valstybės narės rengia ir nuolat atnaujina laboratorijų, kurioms jos išdavė leidimus, sąrašą, ir sudaro valstybėms narėms bei visuomenei sąlygas su juo susipažinti.

2.   Remiantis prašymą pateikusios laboratorijos, esančios trečiojoje šalyje, teigiamais vertinimo rezultatais, dokumentuotais AFSSA (Nancy), ir trečiosios šalies, kuri yra prašymą pateikusios laboratorijos kilmės šalis, kompetentingai institucijai pateikus prašymą dėl patvirtinimo, prašymą pateikusiai laboratorijai gali būti leista vykdyti pasiutligės vakcinų veiksmingumo kontrolės serologinius tyrimus 5 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

3.   Išsamios šio straipsnio vienodo taikymo taisyklės gali būti nustatomos 5 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.“;

2)

Įterpiamas šis straipsnis:

„5a straipsnis

Valstybių narių iki 2010 m. sausio 1 d. pateiktiems prašymams dėl laboratorijų patvirtinimo, pagal 3 straipsnį ir II priedą, taikoma šio sprendimo redakcija, kokia ji buvo prieš 2008 m. rugsėjo 3 d.“;

3)

I ir II priedai pakeičiami šios direktyvos priedo tekstu.

21 straipsnis

Direktyvos 2001/89/EEB pakeitimai

Direktyva 2001/89/EB iš dalies keičiama taip:

1)

17 straipsnio 1 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

kiekvienoje valstybėje narėje už standartų ir diagnostikos metodų koordinavimą yra atsakinga nacionalinė laboratorija pagal III priedo nuostatas.

Valstybės narės kitoms valstybėms narėms bei visuomenei pateikia išsamią informaciją apie savo nacionalinę laboratoriją ir apie visus tolesnius pasikeitimus tokiu būdu, koks gali būti nustatytas 26 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.“;

2)

III priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

pavadinimas pakeičiamas taip:

„Nacionalinių klasikinio kiaulių maro laboratorijų pareigos“;

b)

1 punktas išbraukiamas.

22 straipsnis

Direktyvos 2002/60/EEB pakeitimai

Direktyva 2002/60/EB iš dalies keičiama taip:

1)

18 straipsnio 1 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

remiantis IV priedo nuostatomis, kiekvienos valstybės narės nacionalinė laboratorija yra atsakinga už standartų ir diagnostikos metodų koordinavimą.

Valstybės narės kitoms valstybėms narėms bei visuomenei pateikia išsamią informaciją apie savo nacionalinę laboratoriją ir apie visus tolesnius pasikeitimus tokiu būdu, koks gali būti nustatytas 23 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.“;

2)

IV priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

pavadinimas pakeičiamas taip:

„Nacionalinių afrikinio kiaulių maro laboratorijų pareigos“;

b)

1 punktas išbraukiamas.

23 straipsnis

Direktyvos 2005/94/EEB pakeitimai

Direktyvos 2005/94/EB 51 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Valstybė narė paskiria nacionalinę kontrolinę laboratoriją ir kitoms valstybėms narėms bei visuomenei pateikia išsamią informaciją apie ją ir apie visus tolesnius pasikeitimus tokiu būdu, koks gali būti nustatytas 64 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.“

24 straipsnis

Perkėlimas į nacionalinę teisę

1.   Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini siekiant laikytis šios direktyvos, ne vėliau kaip iki 2010 m. sausio 1 d. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų tekstus.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai publikuojant. Tokios nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų pagrindinių nacionalinės teisės nuostatų tekstus.

25 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

26 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva yra skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2008 m. liepos 15 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. BARNIER


(1)  OL L 224, 1990 8 18, p. 60.

(2)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/512/EB (OL L 200, 2006 7 22, p. 11).

(3)  OL L 24, 1998 1 30, p. 9. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2006/104/EB (OL L 363, 2006 12 20, p. 352).

(4)  OL L 268, 1991 9 24, p. 56. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2006/104/EB.

(5)  OL L 79, 2000 3 30, p. 40. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 2003/60/EB (OL L 23, 2003 1 28, p. 30).

(6)  OL 121, 1964 7 29, p. 1977/64. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 2007/729/EB (OL L 294, 2007 11 13, p. 26).

(7)  OL L 268, 1992 9 14, p. 54. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 2007/265/EB (OL L 114, 2007 5 1, p. 17).

(8)  OL C 321, 2003 12 31, p. 1, su pakeitimais, padarytais OL C 4, 2004 1 8, p. 7.

(9)  OL L 206, 1977 8 12, p. 8. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 807/2003 (OL L 122, 2003 5 16, p. 36).

(10)  OL L 194, 1988 7 22, p. 10. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 2008/120/EB (OL L 42, 2008 2 16, p. 63).

(11)  OL L 382, 1988 12 31, p. 36. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 806/2003 (OL L 122, 2003 5 16, p. 1).

(12)  OL L 153, 1989 6 6, p. 30.

(13)  OL L 302, 1989 10 19, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 2006/60/EB (OL L 31, 2006 2 3, p. 24).

(14)  OL L 224, 1990 8 18, p. 42. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2006/104/EB.

(15)  OL L 224, 1990 8 18, p. 55.

(16)  OL L 224, 1990 8 18, p. 62. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 806/2003.

(17)  OL L 303, 1990 10 31, p. 6. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 2007/729/EB.

(18)  OL L 46, 1991 2 19, p. 19. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2006/104/EB.

(19)  OL L 157, 1992 6 10, p. 19. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 2007/729/EB.

(20)  OL L 260, 1992 9 5, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2006/104/EB.

(21)  OL L 62, 1993 3 15, p. 69. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2007/10/EB (OL L 63, 2007 3 1, p. 24).

(22)  OL L 178, 1994 7 12, p. 66.

(23)  OL L 327, 2000 12 22, p. 74. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 2007/729/EB.

(24)  OL L 316, 2001 12 1, p. 5. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 2007/729/EB.

(25)  OL L 192, 2002 7 20, p. 27. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 2007/729/EB.

(26)  OL L 10, 2006 1 14, p. 16.


PRIEDAS

I PRIEDAS

AFSSA, Nancy

Laboratoire d’études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages

Technopôle Agricole et Vétérinaire

BP 40 009

54220 Malzéville Cedex

France

II PRIEDAS

Specialus institutas, atsakingas už kriterijų, būtinų standartizuojant pasiutligės vakcinų veiksmingumo kontrolės serologinius tyrimus, nustatymą:

koordinuoja mėsėdžių gyvūnų, skiepytų nuo pasiutligės, serologinio titravimo metodų nustatymą, tobulinimą ir standartizavimą,

atlieka valstybių narių laboratorijų, kurios yra pateikusios prašymus leisti atlikti pirmoje įtraukoje nurodytus serologinio titravimo tyrimus, vertinimą; jei patvirtinimui reikalingi šio vertinimo rezultatai yra teigiami, jie turi būti siunčiami prašymus pateikusioms laboratorijoms ir kompetentingoms valstybės narės institucijoms,

atlieka trečiųjų šalių laboratorijų, kurios yra pateikusios prašymus leisti atlikti pirmoje įtraukoje nurodytus serologinio titravimo tyrimus, vertinimą; jei patvirtinimui reikalingi vertinimo rezultatai yra teigiami, jie turi būti siunčiami prašymus pateikusioms laboratorijoms ir Komisijai,

šioms laboratorijoms teikia visą naudingą informaciją apie analizės metodus ir lyginamuosius bandymus bei rengia mokymo sesijas ir tolesnius mokymo kursus laboratorijų darbuotojams,

organizuoja interlaboratorinius tinkamumo testus (kvalifikacijos patikrinimus),

Komisijai ir atitinkamoms kompetentingoms institucijoms teikia mokslinę ir techninę pagalbą, susijusią su šiame priede nurodytais klausimais, ypač tais atvejais, jei kyla nesutarimų dėl serologinio titravimo rezultatų.


Top