EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0219

2007 m vasario 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 219/2007 dėl bendros įmonės naujos kartos Europos oro eismo vadybos sistemai (SESAR) sukurti įsteigimo

OJ L 64, 2.3.2007, p. 1–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 4M , 8.1.2008, p. 162–172 (MT)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 010 P. 54 - 64

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/219/oj

2.3.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 64/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 219/2007

2007 m vasario 27 d.

dėl bendros įmonės naujos kartos Europos oro eismo vadybos sistemai (SESAR) sukurti įsteigimo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 171 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę,

atsižvelgdama į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę,

kadangi:

(1)

Siekdami sukurti bendrą Europos dangų, Europos Parlamentas ir Taryba 2004 m. kovo 10 d. priėmė Reglamentą (EB) Nr. 549/2004, nustatantį bendro Europos dangaus sukūrimo pagrindą (pagrindų reglamentas) (1), Reglamentą (EB) Nr. 550/2004 dėl oro navigacijos paslaugų teikimo bendrame Europos danguje (paslaugų teikimo reglamentas) (2), Reglamentą (EB) Nr. 551/2004 dėl bendro Europos dangaus oro erdvės organizavimo ir naudojimo (oro erdvės reglamentas) (3) ir Reglamentą (EB) Nr. 552/2004 dėl Europos oro eismo valdymo tinklo sąveikos (sąveikos reglamentas) (4).

(2)

Oro eismo vadybos modernizavimo Europoje projektas (toliau – SESAR projektas) yra bendro Europos dangaus technologinė dalis. Jo tikslas – iki 2020 m. sukurti veiksmingą skrydžių valdymo infrastruktūrą Bendrijoje, suteikiančią galimybę plėtoti saugų ir aplinką tausojantį oro transportą, visapusiškai pasinaudojant technologijos pažanga, pasiekta vykdant tokias programas kaip GALILLEO.

(3)

Bendrijai įstojus į Europos saugios oro navigacijos organizaciją (Eurokontrolė), Komisija ir Eurokontrolė pasirašė pagrindų susitarimą dėl bendradarbiavimo kuriant bendrą Europos dangų ir vykdant mokslinių tyrimų ir plėtros veiklą skrydžių valdymo srityje.

(4)

Remiantis 2005 m. birželio 7 d. Konkurencingumo tarybos patvirtintomis gairėmis pasiruošti būsimai Europos kosmoso programai, Europos Sąjungos pareiga bus užtikrinti galimybę pasinaudoti operacinėmis paslaugomis, remiančiomis jos politiką, ir užtikrinti tokių paslaugų tęstinumą; ji prisidės prie Europos kosminės erdvės infrastruktūros plėtros, įdiegimo ir veikimo, sutelkdama dėmesį į su kosmine erdve susijusias priemones, siekdama prisidėti prie savo politikos įgyvendinimo.

(5)

SESAR projektu siekiama integruoti ir koordinuoti mokslinių tyrimų ir plėtros veiklą, kuri Bendrijoje iki šiol buvo vykdoma nesutelktai ir nesuderintai, įskaitant jos atokiausius ir nuošaliausius regionus, nurodytus Sutarties 299 straipsnio 2 dalyje.

(6)

Siekiant išvengti mokslinių tyrimų ir plėtros veiklos dubliavimo, įgyvendinant SESAR projektą nepadidės bendra mokslinių tyrimų ir plėtros veiklai skirtų oro erdvės naudotojų įnašų suma.

(7)

SESAR projektą sudaro trys etapai: apibrėžimo etapas, rengimo etapas ir parengimo darbui etapas.

(8)

SESAR projekto apibrėžimo etapo tikslas – nustatyti įvairius technologinius etapus, kurių reikės imtis, modernizavimo programų prioritetus bei techninio įgyvendinimo planus. Šį etapą bendrai finansuoja Bendrija ir Europos saugios oro navigacijos organizacija (Eurokontrolė).

(9)

Apibrėžimo etapas prasidėjo 2005 m. spalio mėn.; už jo įgyvendinimą, kurį vykdo po viešo kvietimo dalyvauti konkurse atrinktas įmonių konsorciumas, yra atsakinga Eurokontrolė. Jis bus užbaigtas 2008 m., o jo metu bus parengtas pagrindinis oro eismo vadybos Europoje planas. Šiame plane bus apibrėžta darbo programa įgyvendinant siekiamus uždavinius, įskaitant įvairias parengimo darbui strategijas.

(10)

Po apibrėžimo etapo vyks rengimo etapas (2008–2013 m.), kurio metu bus parengti nauji įrenginiai, sistemos ar standartai, kurie užtikrins konvergenciją siekiant sukurti visapusiškai sąveikią oro eismo vadybos sistemą Europoje.

(11)

Rengimo etapą pakeis parengimo darbui etapas (2014–2020 m.), kurio metu bus plačiu mastu kuriama ir įdiegiama nauja oro eismo vadybos infrastruktūra. Infrastruktūrą turėtų sudaryti visapusiškai suderinti ir sąveikūs komponentai, garantuojantys veiksmingą oro transporto veiklą Europoje.

(12)

Atsižvelgiant į dalyvių, kurie turės dalyvauti šiame procese, skaičių ir į reikiamus finansinius išteklius bei techninę kompetenciją, siekiant racionalizuoti veiklą būtina įsteigti juridinį asmenį, sugebėsiantį užtikrinti SESAR projektui jo rengimo etapo metu skirtų lėšų valdymą.

(13)

Todėl, remiantis Sutarties 171 straipsniu, būtina įsteigti bendrą įmonę, kad būtų galima padaryti esminę pažangą plėtojant su skrydžių valdymo sistemomis susijusias technologijas rengimo etapo metu bei paruošti parengimo darbui etapą.

(14)

Pagrindinis šios bendros įmonės uždavinys – valdyti SESAR projekto mokslinių tyrimų, plėtros ir patvirtinimo veiklą, derinant viešojo ir privačiojo sektorių finansavimą, kurį teikia jo nariai, bei pasinaudojant išorės techniniais ištekliais, visų pirma pasinaudojant Eurokontrolės patirtimi ir profesine kompetencija.

(15)

Bendros įmonės veikla, kurios imamasi pagal SESAR programą, yra daugiausia mokslinių tyrimų ir plėtros veikla. Todėl Bendrijos finansavimas turėtų būti visų pirma suteikiamas iš jos bendrųjų mokslinių tyrimų ir plėtros programų. Papildomą finansavimą galima suteikti iš transeuropinio tinklo programos pagal 1996 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 1692/96/EB, pateikiančio Bendrijos gaires dėl transeuropinio transporto tinklo plėtros (5), 4 straipsnio g punktą, kuriame numatoma galimybė finansuoti veiklą, susijusią su mokslinių tyrimų ir plėtros veikla.

(16)

Šiame projekto etape bendrai įmonei skirtas Bendrijos finansavimas turėtų būti teikiamas tik rengimo etapo metu per laikotarpį, kurį apima dabartinė 2007–2013 m. finansinė struktūra. Tačiau tai neužkerta kelio galimybei Tarybai, remiantis rengimo etapo metu padaryta pažanga, peržiūrėti bendros įmonės veiklos apimtį, valdymą, finansavimą ir trukmę.

(17)

Aktyvus pramonės sektoriaus dalyvavimas yra esminė SESAR projekto sudėtinė dalis. Todėl yra ypač svarbu, kad valstybinis biudžetas, skirtas SESAR projekto rengimo etapui, būtų papildomas pramonės sektoriaus įnašais.

(18)

Bendrą įmonę reikėtų įsteigti iki apibrėžimo etapo pabaigos, kad ji galėtų prižiūrėti apibrėžimo etapo darbus ir paruošti rengimo etapą, siekiant užtikrinti greitą pagrindinio oro eismo vadybos Europoje plano įgyvendinimą.

(19)

Siekiant modernizuoti oro eismo vadybą Europoje Taryba turėtų nuspręsti dėl pagrindinio oro eismo vadybos Europoje plano, įskaitant jo perdavimą bendrai įmonei, patvirtinimo ir todėl turėtų taip pat peržiūrėti SESAR projekto finansavimą, visų pirma įsipareigojimus dėl pramonės sektoriaus įnašų į bendrą įmonę.

(20)

Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas ryšių palaikymui su steigėjais, bendros įmonės būstinė turėtų būti Briuselyje.

(21)

Bendra įmonė yra pelno nesiekianti organizacija, kuri visus savo išteklius skiria Europos interesams svarbios valstybinių mokslinių tyrimų programos valdymui. Du jos steigėjai – tarptautinės organizacijos, veikiančios atitinkamų valstybių narių vardu. Todėl ši organizacija, kiek tai yra įmanoma, turėtų būti atleidžiama nuo priimančiosios valstybės mokesčių.

(22)

Komisijai turėtų padėti pagal Reglamento (EB) Nr. 549/2004 5 straipsnį įsteigtas Bendro dangaus komitetas. Šiam reglamentui įgyvendinti būtinos priemonės turėtų būti priimamos pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (6).

(23)

Komisija turėtų reguliariai informuoti Europos Parlamentą ir Tarybą apie bendros įmonės daromą pažangą. Ši informacija turėtų būti suteikiama Komisijai reguliariai atliekant įvertinimus ir remiantis bendros įmonės metinėmis veiklos ataskaitomis.

(24)

Bendros įmonės organizavimo ir veiklos taisyklės turėtų būti nustatytos rengiant bendros įmonės įstatus, kaip išdėstyta priede.

(25)

Kadangi visus maršruto mokesčius moka oro erdvės naudotojai, jie finansiškai prisideda prie mokslinių tyrimų ir plėtros pastangų oro eismo vadybos sektoriuje. Todėl bendroje įmonėje jiems turėtų būti deramai atstovaujama.

(26)

SESAR projekto apibrėžimo ir rengimo etapų viešasis finansavimas yra labai svarbus, ir investuoti į naujos kartos oro eismo vadybą daugiausia turėtų valstybės narės, įskaitant valstybių narių paskirtus organus. Todėl (Europos Sąjungos ir (arba) Eurokontrolės) valstybėms narėms turėtų būti suteiktos teisės nekomerciniais tikslais nemokamai naudotis žiniomis, gautomis įgyvendinant projektą, ir turėtų būti leidžiama pasinaudoti šiomis žiniomis savo tikslais, įskaitant dalyvavimą konkursuose,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Bendros įmonės įsteigimas

1.   Siekiant valdyti oro eismo vadybos modernizavimo Europoje projekto (toliau – SESAR projektas) rengimo etapo veiklą ir sustiprinti saugumą, įsteigiama bendra įmonė, kitaip vadinama SESAR bendra įmone (toliau – bendra įmonė).

2.   Bendra įmonė baigia savo veiklą praėjus 8 metams po to, kai Taryba patvirtins pagrindinį oro eismo vadybos Europoje planą (toliau – ATM pagrindinis planas), parengtą SESAR projekto apibrėžimo etapo metu. Taryba sprendimą dėl tokio patvirtinimo priima remdamasi Komisijos pasiūlymu.

3.   ATM pagrindinis planas pateikiamas Europos Parlamentui.

4.   Bendros įmonės veiklos apimtį, valdymą, finansavimą ir trukmę atitinkamais atvejais Taryba peržiūri remdamasi Komisijos pasiūlymu, atsižvelgdama į projekto ir ATM pagrindinio plano rengimą bei į 7 straipsnyje nurodytą įvertinimą.

5.   Bendros įmonės paskirtis – užtikrinti Europos oro eismo vadybos sistemos modernizavimą, koordinuojant ir sutelkiant visas atitinkamas Bendrijos mokslinių tyrimų ir plėtros pastangas. Įmonė atsakinga už ATM pagrindinio plano įgyvendinimą ir visų pirma už tokių užduočių vykdymą:

organizuoti ir koordinuoti SESAR projekto rengimo etapo veiklą remiantis ATM pagrindiniu planu, parengtu Eurokontrolės valdomo projekto apibrėžimo etapo metu, ją derinant ir valdant remiantis bendros struktūros finansavimu iš viešojo ir privačiojo sektorių,

remiantis ATM pagrindiniu planu užtikrinti būtiną SESAR projekto rengimo etapo veiklos finansavimą,

užtikrinti, kad dalyvautų oro eismo vadybos sektoriaus Europoje suinteresuoti subjektai, visų pirma: oro navigacijos paslaugų teikėjai, oro erdvės naudotojai, profesinės personalo asociacijos, oro uostai, gamybos pramonė ir atitinkamos mokslinės įstaigos ar atitinkama mokslinė bendruomenė,

organizuoti techninius mokslinių tyrimų ir plėtros veiklos darbus, tikrinimą bei tyrimus, kurie turi būti vykdomi jai prižiūrint, tuo pat metu siekiant išvengti tokios veiklos susiskirstymo,

užtikrinti ATM pagrindiniame plane tinkamai nurodytų bendrų produktų rengimo veiklos priežiūrą ir prireikus organizuoti konkrečius kvietimus dalyvauti konkurse.

6.   Bendra įmonė pradeda veikti vėliausiai tada, kai ATM pagrindinis planas bus perduotas bendrai įmonei.

7.   Bendros įmonės būstinė yra Briuselyje.

2 straipsnis

Teisinis statusas

1.   Bendra įmonė yra juridinis asmuo. Visose valstybėse narėse bendrai įmonei suteikiamas plačiausias teisnumas ir veiksnumas, kuris suteikiamas juridiniams asmenims pagal tos valstybės teisę. Visų pirma ji gali įsigyti kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą bei juo disponuoti ir būti šalimi teismo procese.

2.   Valstybės narės imasi visų galimų priemonių, kad bendra įmonė būtų kiek įmanoma daugiau atleidžiama nuo mokesčių – PVM ir kitų mokesčių bei akcizo.

3 straipsnis

Bendros įmonės įstatai

Bendros įmonės įstatai, išdėstyti šio dokumento priede, yra šio reglamento sudėtinė dalis ir juo patvirtinami.

4 straipsnis

Finansavimo šaltiniai

1.   Bendra įmonė pagal įstatų 1 ir 12 straipsnius finansuojama iš jos narių, įskaitant privačias įmones, įnašų.

2.   Bendrijos įnašas mokamas iš bendrosios mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros programos biudžeto. Be to, jis gali būti mokamas iš transeuropinių tinklų bendrosios programos biudžeto.

3.   Visi Bendrijos finansiniai įnašai į bendrą įmonę sustabdomi pasibaigus 2007–2013 m. finansinių perspektyvų galiojimui, jeigu Taryba remdamasi Komisijos pasiūlymu nenusprendžia kitaip.

5 straipsnis

Komitetas

1.   Pagal Reglamento (EB) Nr. 549/2004 5 straipsnį įsteigtas Bendro dangaus komitetas (toliau – Komitetas) reguliariai informuojamas apie bendros įmonės veiklą. Šiuo tikslu Komisija įrašo SESAR projektą vienu iš Komiteto posėdžių darbotvarkės punktų.

2.   Komisija Bendrijos poziciją priima administracinėje valdyboje.

3.   Tačiau Bendrijos pozicija administracinėje valdyboje dėl sprendimų, susijusių su vykdomojo direktoriaus skyrimu, svarbiais finansiniais klausimais arba dėl sprendimų, priimamų pagal įstatų 23 straipsnį, priimama pagal šio reglamento 6 straipsnio 2 dalyje nurodytą procedūrą.

4.   Bendrijos pozicija administracinėje valdyboje dėl sprendimų, susijusių su naujų narių prisijungimu, įstatų keitimu ir reikšmingu ATM pagrindinio plano keitimu, priimama pagal 6 straipsnio 3 dalyje nurodytą procedūrą.

6 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda 5 straipsnyje nurodytas Komitetas.

2.   Darant nuorodą į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 4 ir 7 straipsniai.

Sprendimo 1999/468/EB 4 straipsnio 3 dalyje nurodytas laikotarpis yra vienas mėnuo.

3.   Darant nuorodą į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nurodytas laikotarpis yra vienas mėnuo.

4.   Komisija gali konsultuotis su Komitetu visais kitais su šio reglamento taikymu susijusiais klausimais.

5.   Komitetas patvirtina savo darbo tvarkos taisykles.

7 straipsnis

Įvertinimas

Kas trejus metus nuo bendros įmonės veiklos pradžios ir likus ne mažiau kaip vieneriems metams iki bendros įmonės veiklos termino pabaigos, Komisija atlieka šio reglamento įgyvendinimo, bendros įmonės pasiektų rezultatų ir darbo metodų bei bendros įmonės bendros finansinės padėties įvertinimus. Komisija pateikia šių įvertinimų rezultatus Europos Parlamentui ir Tarybai.

8 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. vasario 27 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

P. STEINBRÜCK


(1)  OL L 96, 2004 3 31, p. 1.

(2)  OL L 96, 2004 3 31, p. 10.

(3)  OL L 96, 2004 3 31, p. 20.

(4)  OL L 96, 2004 3 31, p. 26.

(5)  OL L 228, 1996 9 9, p. 1. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1791/2006 (OL L 363, 2006 12 20, p. 1).

(6)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/512/EB (OL L 200, 2006 7 22, p. 11).


PRIEDAS

BENDROS ĮMONĖS ĮSTATAI

1 straipsnis

Nariai

1.   Bendros įmonės steigėjai:

Europos bendrija, atstovaujama Europos Komisijos (toliau – Komisija),

Europos saugios oro navigacijos organizacija, atstovaujama savo Agentūros (toliau – Eurokontrolė).

2.   Bendros įmonės nariais gali tapti:

Europos investicijų bankas,

visos valstybinės ar privačios įmonės ar įstaigos, įskaitant įmones ar įstaigas iš trečiųjų šalių, kurios su Europos bendrija yra sudariusios bent vieną susitarimą oro transporto srityje.

3.   Prašymas dėl narystės adresuojamas vykdomajam direktoriui, kuris perduoda jį administracinei valdybai. Administracinė valdyba sprendžia, ar leisti pradėti derybas. Jei leidimas suteikiamas, vykdomasis direktorius veda derybas dėl stojimo sąlygų ir pateikia jas administracinei valdybai. Į sąlygas visų pirma įtraukiamos nuostatos dėl finansinių įnašų ir atstovavimo administracinėje valdyboje. Pagal 5 straipsnio 1 dalies d punktą susitarimo projektas pateikiamas administracinei valdybai patvirtinti.

4.   Spręsdama, ar leisti pradėti derybas dėl stojimo su valstybine ar privačia įmone ar įstaiga, administracinė valdyba visų pirma atsižvelgia į šiuos kriterijus:

dokumentuotas žinias ir patirtį oro eismo vadybos srityje ir (arba) įrangos gamybos ir (arba) paslaugų teikimo oro eismo vadybos srityje,

įnašą, kuriuo įmonė ar įstaiga, kaip tikimasi, gali prisidėti prie ATM pagrindinio plano vykdymo,

įmonės ar įstaigos finansinį patikimumą,

galimus interesų konfliktus.

5.   Bendros įmonės narystė negali būti perleista trečiajai šaliai be išankstinio ir vieningo administracinės valdybos sutikimo.

2 straipsnis

Bendros įmonės organai

Bendros įmonės organai yra administracinė valdyba ir vykdomasis direktorius.

3 straipsnis

Administracinės valdybos sudėtis ir pirmininkavimas jai

1.   Administracinę valdybą sudaro:

a)

kiekvieno bendros įmonės nario atstovas;

b)

kariuomenės atstovas;

c)

oro erdvės civilinių naudotojų atstovas, paskirtas juos atstovaujančios organizacijos Europos lygiu;

d)

oro navigacijos paslaugų teikėjų atstovas, paskirtas juos atstovaujančios organizacijos Europos lygiu;

e)

įrangos gamintojų atstovas, paskirtas juos atstovaujančios organizacijos Europos lygiu;

f)

oro uostų atstovas, paskirtas juos atstovaujančios organizacijos Europos lygiu;

g)

oro eismo vadybos sektoriaus darbuotojams atstovaujančių organizacijų atstovas, paskirtas juos atstovaujančios organizacijos Europos lygiu;

h)

atitinkamų mokslinių įstaigų arba atitinkamos mokslinės bendruomenės atstovas, paskirtas jas atstovaujančios organizacijos Europos lygiu.

2.   Administracinei valdybai pirmininkauja Bendrijos atstovas.

4 straipsnis

Balsavimas administracinėje valdyboje

1.   3 straipsnio 1 dalies a ir c punktuose nurodyti atstovai turi balsavimo teisę.

2.   Bendros įmonės narių turimų balsų skaičius yra proporcingas jų įnašams į bendros įmonės finansavimą. Tačiau, nepaisant šios dalies pirmo sakinio, Bendrija ir Eurokontrolė turi ne mažiau kaip po 25 % visų balsų, o 3 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytas oro erdvės naudotojų atstovas turi ne mažiau kaip 10 % visų balsų.

3.   Išskyrus atvejus, kai šiuose įstatuose numatyta kitaip, administracinės valdybos sprendimai priimami paprasta balsų dauguma.

4.   Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamą balsą turi Bendrija.

5.   Sprendimams dėl naujų narių priėmimo (pagal 1 straipsnio 2 dalį), vykdomojo direktoriaus skyrimo, siūlomų šių įstatų pakeitimų, pasiūlymų Komisijai dėl bendros įmonės veiklos trukmės, bendros įmonės likvidavimo arba dėl pagal 23 straipsnį priimtų sprendimų turi pritarti administracinėje valdyboje dalyvaujantis Bendrijos atstovas.

6.   Sprendimams dėl ATM pagrindinio plano priėmimo ir jo pakeitimų turi pritarti steigėjai. Nepaisant 1 dalies, tokie sprendimai nepriimami, kai 3 straipsnio 1 dalies c, d, f ir g punktuose nurodyti atstovai vieningai prieštarauja.

5 straipsnis

Administracinės valdybos pareigos

1.   Administracinė valdyba visų pirma yra įpareigota:

a)

priimti Tarybos patvirtintą ATM pagrindinį planą, kaip nurodyta šio reglamento 1 straipsnio 2 dalyje, ir patvirtinti siūlymą jį keisti;

b)

nustatyti gaires ir priimti sprendimus, reikalingus SESAR projekto rengimo etapo įgyvendinimui, bei bendrai kontroliuoti projekto įgyvendinimą;

c)

patvirtinti bendros įmonės darbo programą ir metines darbo programas, nurodytas 16 straipsnio 1 dalyje, bei metinį biudžetą, įskaitant personalo etatų planą;

d)

leisti pradėti derybas ir priimti sprendimus dėl naujų narių stojimo ir susijusių susitarimų, kaip nurodyta 1 straipsnio 3 dalyje;

e)

prižiūrėti, kaip vykdomi narių ir bendros įmonės susitarimai;

f)

skirti ir atleisti iš pareigų vykdomąjį direktorių bei patvirtinti organizacinę schemą;

g)

priimti sprendimus dėl narių finansinių įnašų sumų ir mokėjimo tvarkos bei įnašų natūra įvertinimo tvarkos;

h)

patvirtinti bendros įmonės finansinius nuostatus;

i)

tvirtinti metinę finansinę atskaitomybę ir balansą;

j)

priimti metinę SESAR projekto rengimo etapo pažangos ir jo finansinės padėties ataskaitą, nurodytą 16 straipsnio 2 dalyje;

k)

priimti sprendimus dėl pasiūlymų Komisijai dėl bendros įmonės veiklos pratęsimo ir likvidavimo;

l)

nustatyti teisės naudotis materialiuoju ir nematerialiuoju turtu, kuris yra bendros įmonės nuosavybė, tvarką ir tokio turto perleidimą;

m)

nustatyti ATM pagrindiniam planui įgyvendinti reikalingų sutarčių sudarymo taisykles ir tvarką, įskaitant su interesų konfliktais susijusias konkrečias procedūras;

n)

priimti sprendimus dėl pasiūlymų Komisijai iš dalies keisti įstatus pagal 24 straipsnį;

o)

naudotis tokiais kitais įgaliojimais bei atlikti kitas tokias funkcijas, įskaitant priklausomųjų organų steigimą, kurių gali prireikti SESAR projekto rengimo etapo tikslams;

p)

priimti 8 straipsnio įgyvendinimo priemones.

2.   Administracinė valdyba priima savo darbo tvarkos taisykles, kuriose užtikrinama, kad jos darbas vyktų sklandžiai ir veiksmingai, visų pirma labai padidėjus jos narių skaičiui. Į šias taisykles taip pat įtraukiamos tokios nuostatos:

a)

administracinė valdyba renkasi bent keturis kartus per metus. Neeiliniai posėdžiai šaukiami trečdalio administracinės valdybos narių, atstovaujančių ne mažiau kaip 30 % visų balsų, prašymu, Bendrijos prašymu arba vykdomojo direktoriaus prašymu;

b)

paprastai posėdžiai vyksta bendros įmonės būstinėje;

c)

vykdomasis direktorius dalyvauja posėdžiuose, išskyrus ypatingus atvejus, kai nusprendžiama kitaip;

d)

konkrečios procedūros interesų konfliktų nustatymui ir išvengimui.

6 straipsnis

Interesų konfliktų išvengimas

1.   Bendros įmonės arba administracinės valdybos ir bendros įmonės nariams draudžiama dalyvauti konkursų paskelbimo rengimo, vertinimo ar sutarčių sudarymo procedūrose, jeigu jiems priklauso įstaigos, kurios yra galimos kandidatės dalyvauti konkurse, arba jeigu jie turi partnerystės susitarimus su tokiomis įstaigomis, arba jie tokioms įstaigoms atstovauja.

2.   Bendros įmonės nariai ir administracinės valdybos dalyviai turi atskleisti visus tiesioginius ar netiesioginius asmeninius arba įmonės interesus dėl administracinės valdybos svarstymų rezultatų, susijusių su bet kuriuo darbotvarkės klausimu. Šis reikalavimas taip pat taikomas darbuotojams, jiems vykdant paskirtas užduotis.

3.   Remdamasi 2 dalyje nurodytu atskleidimu, administracinė valdyba gali nuspręsti neleisti nariams, dalyviams arba darbuotojams dalyvauti priimant sprendimus arba atliekant užduotis, jeigu gali kilti interesų konfliktas. Jie neturės prieigos prie informacijos, susijusios su sritimis, kuriose gali kilti interesų konfliktai.

7 straipsnis

Vykdomasis direktorius

1.   Vykdomasis direktorius yra atsakingas už kasdieninį bendros įmonės valdymą, ir jis yra jos teisinis atstovas.

2.   Vykdomąjį direktorių skiria administracinė valdyba, remdamasi Europos Komisijos pasiūlymu, į kurį įtraukti ne mažiau kaip trys kandidatai.

3.   Vykdomasis direktorius vykdo savo pareigas visiškai nepriklausomai, neperžengdamas jam suteiktų įgaliojimų.

4.   Vykdomasis direktorius vadovauja SESAR projekto vykdymui, laikydamasis administracinės valdybos, kuriai jis yra atskaitingas, nustatytų gairių. Administracinei valdybai jis teikia visą jos funkcijoms vykdyti reikalingą informaciją.

5.   Vykdomasis direktorius visų pirma:

a)

įdarbina, vadovauja ir prižiūri bendros įmonės personalą, įskaitant 8 straipsnio 4 dalyje nurodytą personalą;

b)

organizuoja, vadovauja ir prižiūri bendros įmonės veiklą;

c)

administracinei valdybai teikia pasiūlymus dėl organizacinės schemos;

d)

sudaro ir reguliariai atnaujina bendrą bei metinę bendros įmonės darbo programą, įskaitant numatomas programos išlaidas, ir juos pateikia administracinei valdybai;

e)

remdamasis finansiniais nuostatais, parengia metinio biudžeto projektą, įskaitant personalo etatų planą, ir pateikia juos administracinei valdybai;

f)

užtikrina, kad būtų vykdomi bendros įmonės įsipareigojimai pagal jos sudarytas sutartis ir susitarimus;

g)

užtikrina, kad bendros įmonės veikla būtų vykdoma visiškai nepriklausomai bei išvengiant interesų konfliktų;

h)

sudaro metinę SESAR projekto pažangos ir jo finansinės padėties ataskaitą bei kitas ataskaitas, kurių gali pareikalauti administracinė valdyba, ir pateikia jas administracinei valdybai;

i)

administracinei valdybai pateikia metinę finansinę atskaitomybę ir balansą;

j)

administracinei valdybai pateikia pasiūlymus, dėl kurių SESAR projekto struktūra galėtų pakisti.

8 straipsnis

Bendros įmonės personalas

1.   Personalo etatai yra numatyti etatų plane, pateikiamame metiniame biudžete.

2.   Bendros įmonės personalo nariai dirba pagal terminuotas darbo sutartis, grindžiamas kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygomis.

3.   Visas personalo išlaidas dengia bendra įmonė.

4.   Bet kuris bendros įmonės narys gali vykdomajam direktoriui pasiūlyti komandiruoti jo personalo narius į bendrą įmonę, laikantis atitinkamame susitarime nustatytų sąlygų.

Personalas, komandiruotas į bendrą įmonę, įtraukiamas į personalo etatų planą ir privalo veikti visiškai nepriklausomai, prižiūrint vykdomajam direktoriui.

9 straipsnis

Susitarimai

1.   Siekdama įvykdyti šio reglamento 1 straipsnio 5 dalyje nurodytas užduotis, bendra įmonė gali sudaryti konkrečius susitarimus su savo nariais.

2.   Eurokontrolės vaidmuo ir įnašas apibrėžiami susitarime su bendra įmone. Šiame susitarime:

a)

nustatoma išsami apibrėžimo etapo rezultatų perkėlimo į bendrą įmonę ir naudojimosi jais tvarka;

b)

aprašomos Eurokontrolės užduotys ir pareigos įgyvendinant ATM pagrindinį planą vadovaujant bendrai įmonei, pavyzdžiui:

i)

laikantis bendros įmonės darbo programos organizuoti mokslinių tyrimų, plėtros ir patvirtinimo veiklą;

ii)

koordinuoti būsimos sistemos bendrus rengimo darbus, už kuriuos atsakinga Eurokontrolė;

iii)

pasikonsultavus su šio reglamento 1 straipsnio 5 dalyje nurodytais suinteresuotais subjektais, siūlyti galimus ATM pagrindinio plano pakeitimus;

iv)

atnaujinti konvergencijos rodiklius (Europos konvergencijos ir įgyvendinimo planas, vietos konvergencijos ir įgyvendinimo planas);

v)

palaikyti ryšius su Tarptautine civilinės aviacijos organizacija (ICAO).

3.   Į visus susitarimus su nariais įtraukiamos atitinkamos nuostatos, užkertančios kelią galimiems narių, vykdančių užduotis pagal minėtus susitarimus, interesų konfliktams.

4.   Bendros įmonės narių atstovai nedalyvauja bendros įmonės svarstymuose, susijusiuose su derybomis dėl 1 dalyje nurodytų susitarimų sudarymo su jais, ir jiems neleidžiama susipažinti su šių svarstymų dokumentais.

10 straipsnis

Išorės sutartys

1.   Nepaisant 9 straipsnio, bendra įmonė gali sudaryti paslaugų ir tiekimo sutartis su įmonėmis arba įmonių konsorciumu, visų pirma šio reglamento 1 straipsnio 5 dalyje numatytoms užduotims įgyvendinti.

2.   Bendra įmonė užtikrina, kad 1 dalyje nurodytose sutartyse būtų numatyta Komisijos teisė bendros įmonės vardu vykdyti kontrolę, siekiant užtikrinti, kad būtų apsaugoti Bendrijos finansiniai interesai.

3.   Į 1 dalyje nurodytas sutartis įtraukiamos visos atitinkamos nuostatos dėl 18 straipsnyje nurodytų intelektinės nuosavybės teisių ir atitinkamos nuostatos dėl sankcijų. Siekiant išvengti interesų konflikto, nariai, įskaitant jų pagal 8 straipsnio 4 dalį komandiruotą personalą, dalyvaujantys nustatant darbus, dėl kurių skelbiamas kvietimas dalyvauti konkurse, negali dalyvauti vykdant tuos darbus.

11 straipsnis

Darbo grupės

1.   Bendra įmonė gali sukurti ribotą darbo grupių skaičių šio reglamento 1 straipsnio 5 dalyje numatytoms užduotims, kurios dar nėra vykdomos kitur, vykdyti. Šios grupės remiasi specialistų patirtimi ir dirba skaidriai.

2.   Darbo grupėse dalyvaujantys ekspertai nėra bendros įmonės personalas.

3.   Darbo grupėms pirmininkauja bendros įmonės atstovas.

12 straipsnis

Finansinės nuostatos

1.   Bendros įmonės pajamos gaunamos iš šio reglamento 4 straipsnyje nustatytų šaltinių.

2.   Kad būtų pradėta bendros įmonės veikla, steigėjai per vienerius metus nuo bendros įmonės įsteigimo sumoka ne mažesnį kaip 10 mln. EUR pradinį įnašą.

3.   1 straipsnio 2 dalies antroje įtraukoje nurodyti nariai įsipareigoja sumokėti ne mažesnį kaip 10 mln. EUR pradinį įnašą per vienerius metus nuo jų narystės bendroje įmonėje patvirtinimo. Nariams, į bendrą įmonę įstojantiems per 12 mėnesių nuo jos įsteigimo, šis įnašas sumažinamas iki 5 mln. EUR.

Individualiai arba kolektyviai į įmonę stojančioms įmonėms, kurios gali būti laikomos mažosiomis arba vidutinėmis įmonėmis pagal 2003 m. gegužės 6 d. Komisijos rekomendaciją dėl mažųjų ir vidutinių įmonių apibrėžimo (1), ši suma yra sumažinama iki 250 000 EUR, nepriklausomai nuo jų narystės pradžios datos. Naujiems nariams gali būti sudaryta galimybė pradinį įnašą mokėti keliomis dalimis per laikotarpį, dėl kurio reikia sutarti ir kuris bus nustatytas jų susitarimuose, kaip nurodyta 1 straipsnio 3 dalyje.

4.   Administracinė valdyba nusprendžia, kokią sumą turi paskirti kiekvienas narys, proporcingai įnašams, kuriuos jis sutiko sumokėti, ir nustato terminą, per kurį nariai turi sumokėti savo įnašus.

5.   Įnašai natūra yra galimi, išskyrus 2 dalyje nurodytus įnašus. Įvertinama tokių įnašų vertė ir jų naudingumas vykdant bendros įmonės užduotis; jie nurodomi 1 straipsnio 3 dalyje nurodytame susitarime.

6.   Bet kuris savo įsipareigojimų, susijusių su įnašais natūra, nevykdantis bendros įmonės narys, arba iki nustatyto termino mokėtinos sumos nepaskyręs narys, šešiems mėnesiams nuo šio termino pabaigos netenka balsavimo teisės administracinėje valdyboje, kol neįvykdo savo įsipareigojimų. Pasibaigus šiam šešių mėnesių laikotarpiui ir per jį neįvykdžius įsipareigojimų, jo narystė yra panaikinama.

13 straipsnis

Pajamos

1.   Visos bendros įmonės pajamos yra naudojamos šio reglamento 1 straipsnio 5 dalyje apibrėžtoms užduotims vykdyti. Atsižvelgiant į 25 straipsnį, bendros įmonės nariams nemokama jokių išmokų iš pajamų perviršio išlaidų atžvilgiu.

2.   Nepaisant Bendrijos įnašui taikomų teisės aktų nuostatų, iš narių įnašų gautos palūkanos yra laikomos bendros įmonės pajamomis.

14 straipsnis

Finansiniai nuostatai

1.   Bendros įmonės finansinius nuostatus priima administracinė valdyba.

2.   Finansinių nuostatų tikslas – užtikrinti ekonomišką ir patikimą bendros įmonės finansų valdymą.

3.   Finansiniai nuostatai turėtų iš esmės atitikti 2002 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamente (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje (2), nustatytus principus; juose visų pirma išdėstomos pagrindinės taisyklės dėl:

a)

SESAR projekto išlaidų sąmatos ir metinio biudžeto pateikimo ir struktūros;

b)

metinio biudžeto vykdymo ir vidaus finansų kontrolės;

c)

bendros įmonės narių įnašų mokėjimo būdo;

d)

sąskaitų ir inventorizacijos dokumentų tvarkymo ir jų pateikimo bei metinio balanso rengimo ir pateikimo;

e)

konkursų organizavimo tvarkos, pagrįstos bendros įmonės narių nediskriminavimu dėl šalių ir tuo, kad tas projektas yra Bendrijos projektas, sutarčių ir užsakymų bendros įmonės vardu sudarymo bei sąlygų.

4.   Išsamios įgyvendinimo taisyklės, Komisijai suteikiančios galimybę užtikrinti jos pareigų pagal Europos bendrijos steigimo sutarties 274 straipsnį laikymąsi, išdėstytos bendros įmonės ir Komisijos susitarime.

15 straipsnis

Biudžeto vykdymas ir kontrolė

1.   Finansiniai metai atitinka kalendorinius metus.

2.   Kasmet iki kovo 31 d. vykdomasis direktorius nariams pateikia administracinės valdybos patvirtintą SESAR projekto išlaidų sąmatą.

Projekto išlaidų sąmatas sudaro dvejų ateinančių metų metinių išlaidų prognozė. Toje prognozėje pirmųjų iš tų dvejų finansinių metų pajamų ir išlaidų sąmatos (pirminis biudžeto projektas) sudaromos pakankamai smulkiai, kad tai atitiktų kiekvieno nario vidaus biudžeto procedūros poreikius, atsižvelgiant į jo finansinį įnašą į bendrą įmonę. Vykdomasis direktorius pateikia nariams šiam tikslui būtiną visą papildomą informaciją.

3.   Nariai nedelsdami pateikia vykdomajam direktoriui savo pastabas dėl projekto išlaidų sąmatos, ypač dėl ateinančių metų pajamų ir išlaidų sąmatų.

4.   Remdamasis patvirtinta projekto išlaidų sąmata ir atsižvelgdamas į gautas narių pastabas, vykdomasis direktorius parengia kitų metų biudžeto projektą ir pateikia jį administracinei valdybai tvirtinti iki rugsėjo 30 d.

5.   Per du mėnesius nuo kiekvienų finansinių metų pabaigos vykdomasis direktorius Europos Bendrijų Audito Rūmams pateikia praėjusių metų metinę finansinę atskaitomybę ir balansus. Audito Rūmai auditą atlieka tikrindami dokumentus vietoje.

6.   Vykdomasis direktorius pristato administracinei valdybai tvirtinti (75 % balsų dauguma) metinę finansinę atskaitomybę ir balansą kartu su Audito Rūmų ataskaita. Vykdomasis direktorius turi teisę, o administracinei valdybai paprašius yra įpareigotas, pateikti paaiškinimus dėl ataskaitos.

7.   Audito Rūmai nusiunčia savo ataskaitą bendros įmonės nariams.

16 straipsnis

Darbo programa ir ataskaitos

1.   Remdamasi geros vadybos ir atskaitomybės principais bendra įmonė parengia savo darbo programą, kurioje nurodomi aiškūs įsipareigojimai ir pagrindiniai etapai. Ją sudaro:

a)

bendra darbo programa, suskirstyta į trisdešimt šešių mėnesių laikotarpius;

b)

kiekvieniems metams nustatytos metinės darbo programos, kuriose apibrėžiama bendros įmonės tų metų veikla, tvarkaraštis ir išlaidos.

2.   Metinėje ataskaitoje aprašoma SESAR projekto pažanga, įskaitant to projekto tvarkaraštį, išlaidas ir pasiektus rezultatus.

17 straipsnis

Bendrijos finansinių interesų apsauga

1.   Komisija turi teisę užtikrinti, kad Bendrijos finansiniai interesai būtų apsaugoti, atlikdama veiksmingus patikrinimus. Tuo atveju, jei Komisija nustato pažeidimų, ji pasilieka sau teisę sumažinti ar sustabdyti tolesnį bendros įmonės finansavimą.

2.   Pagal 1 dalį sumažinto ar sustabdyto finansavimo dydis atitinka Komisijos faktiškai nustatytų pažeidimų dydį.

18 straipsnis

Nuosavybės teisės

Bendra įmonė valdo visą materialų ir nematerialų turtą, kurį sukūrė bendra įmonė ar kuris jai buvo perleistas SESAR projekto rengimo etapui pagal bendros įmonės sudarytus susitarimus, nurodytus 1 straipsnio 3 dalyje ir 9 straipsnyje. Bendra įmonė gali suteikti teises savo pačių ir nekomerciniais tikslais naudotis žiniomis, gautomis įgyvendinant projektą, visų pirma savo nariams bei Europos Sąjungos ir (arba) Eurokontrolės valstybėms narėms.

19 straipsnis

Skaidrumas ir dokumentų tvarkymas

Administracinė valdyba priima dokumentų tvarkymo taisykles, kurios leistų suderinti saugumo, komercinės paslapties ir galimybės visuomenei susipažinti su dokumentais reikalavimus. Prireikus tose taisyklėse atsižvelgiama į Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1049/2001 (3) nustatytus principus ir apribojimus.

20 straipsnis

Kovos su sukčiavimu priemonės

1.   Kovojant su sukčiavimu, korupcija ir kitais neteisėtais veiksmais taikomas 1999 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų (4).

2.   Bendra įmonė prisijungia prie 1999 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Bendrijų Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų vidaus tyrimų (5) ir nedelsdama priima atitinkamas nuostatas, taikomas visiems bendros įmonės darbuotojams.

3.   Prireikus Audito Rūmai ir OLAF gali atlikti bendros įmonės lėšų gavėjų ir už šių lėšų paskirstymą atsakingų asmenų patikrinimą vietoje.

21 straipsnis

Atsakomybė

1.   Už savo įsipareigojimų vykdymą atsakinga tik bendra įmonė.

2.   Sutartinę bendros įmonės atsakomybę reglamentuoja atitinkamos sutartinės nuostatos ir konkrečiai sutarčiai taikoma teisė.

3.   Visi bendros įmonės mokėjimai, susiję su 2 dalyje minėta atsakomybe, bei su ja susijusios sąnaudos ir išlaidos yra laikomos bendros įmonės išlaidomis.

4.   Vykdomasis direktorius teikia pasiūlymą administracinei valdybai dėl reikalingo draudimo, o bendra įmonė sudaro tokią draudimo sutartį, kokią sudaryti gali paprašyti administracinė valdyba.

22 straipsnis

Konfidencialumas

Bendra įmonė užtikrina konfidencialios informacijos, kurios neleistinas atskleidimas galėtų pakenkti susitariančiųjų šalių interesams, apsaugą. Ji taiko 2001 m. kovo 19 d. Tarybos sprendime 2001/264/EB dėl Tarybos saugumo nuostatų patvirtinimo (6) nustatytus ir pagal jį taikomus saugumo principus ir būtiniausius standartus.

23 straipsnis

Bendros įmonės materialaus ir nematerialaus turto perleidimas

Pasibaigus šio reglamento 1 straipsnyje nurodytam laikotarpiui, administracinė valdyba susitaria dėl viso bendros įmonės valdomo materialaus ir nematerialus turto arba jo dalies perleidimo kitai įstaigai.

24 straipsnis

Įstatų keitimas

1.   Visi bendros įmonės nariai gali teikti administracinei valdybai pasiūlymus dėl šių įstatų keitimo.

2.   Jei administracinė valdyba pritaria tokiems pasiūlymams 75 % balsų dauguma ir pagal šių įstatų 4 straipsnio 5 dalį, Komisija teikia pasiūlymą pagal šio reglamento 5 straipsnio 4 dalį.

25 straipsnis

Bendros įmonės likvidavimas

Bendros įmonės likvidavimo procedūrai atlikti administracinė valdyba paskiria vieną ar daugiau likvidatorių, kurie vadovaujasi administracinės valdybos sprendimais.

26 straipsnis

Taikytina teisė

Šiuose įstatuose nenumatytiems klausimams taikoma tos valstybės, kurioje yra bendros įmonės būstinė, teisė.


(1)  OL L 124, 2003 5 20, p. 36.

(2)  OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(3)  OL L 145, 2001 5 31, p. 43.

(4)  OL L 136, 1999 5 31, p. 1.

(5)  OL L 136, 1999 5 31, p. 15.

(6)  OL L 101, 2001 4 11, p. 1. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2005/952/EB (OL L 346, 2005 12 29, p. 18).


Top