EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0025

2006 m. gruodžio 22 d. Komisijos sprendimas dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su labai patogenišku paukščių gripu ir su kambarinių paukščių, vykstančių kartu su šeimininkais, vežimu į Bendriją (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 6958) (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 8, 13.1.2007, p. 29–34 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 219M , 24.8.2007, p. 53–58 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 081 P. 291 - 296
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 081 P. 291 - 296
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 033 P. 230 - 235

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; panaikino 32021R1938

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/25(1)/oj

13.1.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 8/29


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. gruodžio 22 d.

dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su labai patogenišku paukščių gripu ir su kambarinių paukščių, vykstančių kartu su šeimininkais, vežimu į Bendriją

(pranešta dokumentu Nr. C(2006) 6958)

(Tekstas svarbus EEE)

(2007/25/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 998/2003 dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, taikomų ne komerciniam naminių gyvūnėlių judėjimui, ir iš dalies keičiantį Tarybos direktyvą 92/65/EEB (1), ypač į jo 18 straipsnį,

kadangi:

(1)

Po paukščių gripo epidemijos protrūkio, kurį 2004 m. pietryčių Azijoje sukėlė labai patogeninio viruso štamas, Komisija priėmė kai kurias su šia liga susijusias apsaugos priemones. Tos priemonės – tai visų pirma 2005 m. spalio 27 d. Komisijos sprendimas 2005/759/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su labai patogeniniu paukščių gripu kai kuriose trečiosiose šalyse ir su paukščių, vykstančių kartu su šeimininkais (2). Sprendimas 2005/759/EB taikomas iki 2006 m. gruodžio 31 d.

(2)

Paukščių gripo epidemijos protrūkiai, sukelti labai patogeninio viruso štamas H5N1, vis dar reguliariai užregistruojami tam tikrose šalyse, kurios yra Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacijos (PGSO) narės, įskaitant ir šalis, kuriose anksčiau tokių atvejų nebuvo. Todėl šios ligos plitimas dar nesustabdytas. Be to, įvairiose pasaulio šalyse vis dar pasitaiko atvejų, kuomet žmonės po artimo kontakto su užkrėstais paukščiais užsikrečia patys arba net miršta.

(3)

Komisijai paprašius, Europos maisto saugos tarnybos (EMST) gyvūnų sveikatos ir gerovės grupė (AHAW) 2006 m. spalio 26–27 d. posėdyje priėmė mokslinę nuomonę dėl pavojaus gyvūnų sveikatai ir gerovei, kylančio dėl laukinių paukščių, išskyrus naminius, importo į Bendriją. Nuomonėje pabrėžiamas virusinių ligų, kaip antai paukščių gripas ir Niukaslio liga, plitimas importuojant paukščius, išskyrus naminius, ir nurodomos galimos priemonės bei galimybės mažinti bet kokį žinomą, su tų paukščių importu susijusį pavojų gyvūnų sveikatai. Nuomonėje taip pat pabrėžiama, kad retai galima tikrai skirti „sugautus laukinius paukščius“ ir „nelaisvėje išaugintus“ paukščius, nes ženklinimo būdai gali būti taikomi įvairioms paukščių rūšims ir niekuo nesiskiria.

(4)

Tas pačias išvadas galima taikyti kambarinių paukščių vežimui iš trečiųjų šalių. Siekiant užtikrinti aiškų skirtumą tarp sugautų laukinių, nelaisvėje laikomų paukščių, įvežamų prekybos tikslais, ir kambarinių paukščių, gyvų kambarinių paukščių vežimui toliau turėtų būti taikomos griežtos sąlygos, nepriklausomai nuo kilmės šalies, kad būtų užtikrintas kambarinių paukščių statusas ir užkirstas kelias tų virusinių ligų plitimui. Todėl reikia pratęsti Sprendimu 2005/759/EB nustatytos priemonės galiojimą iki 2007 m. gruodžio 31 d.

(5)

Nuo Sprendimo 2005/759/EB įsigaliojimo jis buvo kelis kartus iš dalies pakeistas. Siekiant Bendrijos teisės aktų aiškumo reikėtų panaikinti Sprendimą 2005/759/EB ir pakeisti jį šiuo sprendimu.

(6)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Vežimas iš trečiųjų šalių

1.   Valstybės narės leidžia įvežti gyvus kambarinius paukščius iš trečiųjų šalių tik jei siuntą sudaro ne daugiau kaip penki paukščiai ir:

a)

jei šie paukščiai yra iš šalies, kuri yra PGSO narė, ir priklauso atitinkamai I priedo A dalyje nurodytos regioninės komisijos kompetencijai; arba

b)

šie paukščiai yra iš šalies, kuri yra PGSO narė, ir priklauso atitinkamai I priedo B dalyje nurodytos regioninės komisijos kompetencijai su sąlyga, kad šie paukščiai:

i)

prieš eksportuojant buvo 30 dienų izoliuoti išvykimo vietoje Komisjos sprendime 79/542/EEB (3) išvardytoje trečiojoje šalyje, arba

ii)

importavus yra 30 dienų laikomi karantine paskirties valstybėje narėje, patalpose, patvirtintose pagal Komisijos sprendimo 2000/666/EB (4) 3 straipsnio 4 dalį, arba

iii)

buvo paskiepyti ir bent kartą pakartotinai paskiepyti nuo paukščių gripo per paskutinius 6 mėnesius ne vėliau nei 60 dienų prieš išsiuntimą iš trečiosios šalies naudojant H5 vakciną, patvirtintą atitinkamoms rūšims, pagal gamintojo pateiktas instrukcijas, arba

iv)

prieš eksportuojant buvo izoliuoti mažiausiai 10 dienų ir, ne anksčiau kaip trečią izoliavimo dieną paėmus mėginį, buvo atlikti tyrimai dėl H5N1 antigeno arba genomo, kaip nurodyta Sausumos gyvūnų diagnostinių testų ir vakcinų vadovo (Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals) 2.1.14 skyriuje.

2.   1 dalyje nurodytų sąlygų laikymąsi patvirtina oficialiai paskirtas veterinarijos gydytojas; 1 dalies b punkto ii papunktyje nurodytų sąlygų laikymasis patvirtinamas remiantis savininko trečiojoje šalyje, iš kurios siunčiama, deklaracija pagal II priede pateiktą sertifikato pavyzdį.

3.   Prie veterinarijos sertifikato pridedama savininko arba savininko atstovo deklaracija pagal III priede pateiktą pavyzdį.

2 straipsnis

Veterinariniai patikrinimai

1.   Valstybės narės imasi būtinų priemonių siekdamos užtikrinti, kad į Bendrijos teritoriją iš trečios šalies įvežant kambarinius paukščius įvažiavimo į Bendrijos teritoriją vietoje kompetentingos institucijos atliktų asmens dokumentų ir tapatumo patikrinimus.

2.   Valstybės narės paskiria 1 dalyje nurodytas institucijas, atsakingas už tokius patikrinimus, ir apie tai nedelsdamos praneša Komisijai.

3.   Kiekviena valstybė narė sudaro įvažiavimo vietų, nurodytų 1 dalyje, sąrašą ir siunčia jį kitoms valstybėms narėms ir Komisijai.

4.   Jei per šiuos patikrinimus paaiškėja, kad gyvūnai neatitinka šiame sprendime nustatytų reikalavimų, taikomos Reglamento (EB) Nr. 998/2003 14 straipsnio trečios pastraipos nuostatos.

3 straipsnis

Šis sprendimas netaikomas paukščiams, vykstantiems kartu su šeimininkais į Bendrijos teritoriją iš Andoros, Kroatijos, Farerų salų, Grenlandijos, Islandijos, Lichtenšteino, Monako, Norvegijos, San Marino, Šveicarijos ir Vatikano Miesto Valstybės.

4 straipsnis

Valstybės narės nedelsdamos imasi šiam sprendimui įgyvendinti reikalingų priemonių ir jas paskelbia. Apie tai valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai.

5 straipsnis

Sprendimas 2005/759/EB yra panaikinamas.

6 straipsnis

Šis sprendimas taikomas iki 2007 m. gruodžio 31 d.

7 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gruodžio 22 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 146, 2003 6 13, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1467/2006 (OL L 274, 2006 10 5, p. 3).

(2)  OL L 285, 2005 10 28, p. 52. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/522/EB (OL L 205, 2006 7 27, p. 28).

(3)  OL L 146, 1979 6 14, p. 15. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 2006/463/EB (OL L 183, 2006 7 5, p. 20).

(4)  OL L 278, 2006 10 31, p. 26. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2002/279/EB (OL L 99, 2002 4 16, p. 17).


I PRIEDAS

A   DALIS

PGSO valstybės narės, priklausančios PGSO regioninių komisijų, nurodytų 1 straipsnio 1 dalies a punkte, kompetencijai:

B   DALIS

PGSO valstybės narės, priklausančios PGSO regioninių komisijų, nurodytų 1 straipsnio 1 dalies b punkte, kompetencijai:

Afrikos,

Šiaurės ir Pietų Amerikos,

Azijos, Tolimųjų Rytų ir Okeanijos,

Europos ir

Vidurinių Rytų.


II PRIEDAS

Image

Image


III PRIEDAS

Kambarinių paukščių savininko arba savininko atstovo deklaracija

Aš, toliau pasirašęs savininkas (1)/savininko atstovas (1) tvirtinu, kad:

1.

Vežant paukščius su jais vyks už gyvūnus atsakingas asmuo.

2.

Gyvūnai nėra skirti komerciniams tikslams.

3.

Nuo veterinarinio patikrinimo, atlikto prieš išvežant paukščius, iki faktiško išvežimo paukščiai bus izoliuoti nuo bet kokio kontakto su kitais paukščiais.

4.

Gyvūnai prieš išvežant buvo izoliuoti 30 dienų, neturėdami jokio kontakto su jokiais kitais šiame sertifikate nenurodytais paukščiais (1).

5.

Buvo imtasi priemonių, kad paukščiai po įvežimo 30 dienų būtų karantine karantino patalpose … , kaip nurodyta sertifikato I.12 punkte (1).

… …

Data ir vieta Parašas


(1)  Nereikalingą žodį išbraukti.


Top