EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0593

2006/593/EB: 2006 m. rugpjūčio 4 d. Komisijos sprendimas, nustatantis orientacinį įsipareigojimų asignavimų, skirtų regionų konkurencingumo ir užimtumo tikslui 2007–2013 m. laikotarpiu, paskirstymą pagal valstybes nares (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 3472)

OJ L 243, 6.9.2006, p. 32–36 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 5.6.2007, p. 13–17 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 14 Volume 002 P. 121 - 125
Special edition in Romanian: Chapter 14 Volume 002 P. 121 - 125
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 003 P. 13 - 17

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013: This act has been changed. Current consolidated version: 22/03/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/593/oj

6.9.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 243/32


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. rugpjūčio 4 d.

nustatantis orientacinį įsipareigojimų asignavimų, skirtų regionų konkurencingumo ir užimtumo tikslui 2007–2013 m. laikotarpiu, paskirstymą pagal valstybes nares

(pranešta dokumentu Nr. C(2006) 3472)

(2006/593/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1083/2006, nustatantį bendrąsias Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo nuostatas bei panaikinantis Reglamentą (EB) N. 1260/1999 (1), ypač į jo 18 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 3 straipsnio 2 dalies b punktą regionų konkurencingumo ir užimtumo tikslu siekiama sustiprinti regionų konkurencingumą ir patrauklumą.

(2)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 4 straipsnio 1 dalies b punktą Europos regioninės plėtros fondas ir Europos socialinis fondas prisideda prie to reglamento 3 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytų tikslų įgyvendinimo. Pagal 4 straipsnio 2 dalį Sanglaudos fondas taip pat teikia paramą tiems regionams, kurie neatitinka reikalavimų paramai gauti pagal konvergencijos tikslą, tačiau kurie yra valstybėse narėse, atitinkančiose reikalavimus to Fondo paramai gauti.

(3)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 20 straipsnį 15,95 % Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo (toliau – Fondai) lėšų, skirtų 2007–2013 m. laikotarpio įsipareigojimams, skiriama regionų konkurencingumo ir užimtumo tikslui, įskaitant 21,14 % laikinajai išimtinei paramai, nurodytai to reglamento 8 straipsnio 2 dalyje.

(4)

Regionų konkurencingumo ir užimtumo tikslui skirtas lėšas būtina preliminariai paskirstyti pagal valstybes nares. Pagal Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 18 straipsnį 2 dalį tai turėtų būti padaryta remiantis Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 II priede nustatytais kriterijais ir metodais.

(5)

Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 II priedo ketvirtoje dalyje nustatytas metodas, kaip paskirstyti turimas lėšas valstybėms narėms ir regionams, atitinkantiems reikalavimus paramai gauti pagal to reglamento 6 straipsnį.

(6)

Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 II priedo 6 dalies b punkte nustatytas metodas, kaip apskaičiuoti asignavimus pereinamojo laikotarpio paramai, nurodytai to reglamento 8 straipsnio 2 dalyje.

(7)

Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 II priedo 7 dalyje nustatyta didžiausia kiekvienai valstybei narei iš Fondų pervedama suma.

(8)

Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 II priedo 12–31 dalyse nustatytos sumos, susijusios su tam tikrais konkrečiais atvejais 2007–2013 m. laikotarpiu.

(9)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 24 straipsnį 0,25 % Fondų lėšų, skirtų 2007–2013 m. laikotarpio įsipareigojimams, skiriami techninei pagalbai Komisijos iniciatyva finansuoti; todėl techninei pagalbai skirtos sumos neturėtų būti įtrauktos į orientacinį paskirstymą pagal valstybes nares,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Orientacinės įsipareigojimų asignavimų pagal valstybę narę sumos, skirtos regionams, atitinkantiems reikalavimus struktūrinių fondų paramai gauti pagal regionų konkurencingumo ir užimtumo tikslą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 6 straipsnyje, įskaitant papildomas sumas, nustatytas to reglamento II priede, yra tokios kaip nustatyta I priedo 1 lentelėje.

Metinis įsipareigojimų asignavimų paskirstymas pagal valstybę narę, nurodytas pirmesnėje dalyje, yra toks kaip nustatyta I priedo 2 lentelėje.

2 straipsnis

Orientacinės įsipareigojimų asignavimų pagal valstybes nares sumos, skirtos laikinajai išimtinei struktūrinių fondų paramai gauti pagal regionų konkurencingumo ir užimtumo tikslą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 8 straipsnio 2 dalyje, įskaitant papildomas sumas, nustatytas to reglamento II priede, yra tokios, kaip nustatyta II priedo 1 lentelėje.

Metinis įsipareigojimų asignavimų paskirstymas pagal valstybes nares, nurodytas pirmesnėje dalyje, yra toks, kaip nustatyta II priedo 2 lentelėje.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2006 m. rugpjūčio 4 d.

Komisijos vardu

Danuta HÜBNER

Komisijos narė


(1)  OL L 210, 2006 7 31, p. 25.


I PRIEDAS

Orientacinis įsipareigojimų asignavimų, skirtų regionams, atitinkantiems reikalavimus struktūrinių fondų paramai gauti pagal regionų konkurencingumo ir užimtumo tikslą nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d., paskirstymas pagal valstybes nares

(EUR)

Valstybė narė

1 LENTELĖ –

Asignavimų suma (2004 m. kainomis)

Regionai, atitinkantys reikalavimus pagal regionų konkurencingumo ir užimtumo tikslą

Papildomas finansavimas, nurodytas Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006 šioje II priedo dalyje:

16

20

23

25

26

28

29

België/Belgique

1 264 522 294

 

 

 

 

 

 

 

Česká republika

172 351 284

199 500 000

 

 

 

 

 

 

Danmark

452 135 320

 

 

 

 

 

 

 

Deutschland

8 273 934 718

 

 

 

74 812 500

 

 

 

España

2 925 887 307

 

 

 

 

199 500 000

 

 

France

9 000 763 163

 

 

 

 

 

 

99 750 000

Ireland

260 155 399

 

 

 

 

 

 

 

Italia

4 539 667 937

 

 

 

 

 

209 475 000

 

Luxembourg

44 796 164

 

 

 

 

 

 

 

Nederland

1 472 879 499

 

 

 

 

 

 

 

Österreich

761 883 269

 

 

 

149 625 000

 

 

 

Portugal

435 196 895

 

 

 

 

 

 

 

Slovensko

398 057 758

 

 

 

 

 

 

 

Suomi-Finland

778 631 938

 

153 552 511

 

 

 

 

 

Sverige

1 077 567 589

 

215 598 656

149 624 993

 

 

 

 

United Kingdom

5 335 717 800

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

37 194 148 334

199 500 000

369 151 167

149 624 993

224 437 500

199 500 000

209 475 000

99 750 000


(EUR)

Valstybė narė

2 LENTELĖ –

Metinis asignavimų paskirstymas (2004 m. kainomis)

2007 m.

2008 m.

2009 m.

2010 m.

2011 m.

2012 m.

2013 m.

België/Belgique

180 646 042

180 646 042

180 646 042

180 646 042

180 646 042

180 646 042

180 646 042

Česká republika

53 121 612

53 121 612

53 121 612

53 121 612

53 121 612

53 121 612

53 121 612

Danmark

64 590 760

64 590 760

64 590 760

64 590 760

64 590 760

64 590 760

64 590 760

Deutschland

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

España

446 483 901

446 483 901

446 483 901

446 483 901

446 483 901

446 483 901

446 483 901

France

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

Ireland

37 165 057

37 165 057

37 165 057

37 165 057

37 165 057

37 165 057

37 165 057

Italia

678 448 991

678 448 991

678 448 991

678 448 991

678 448 991

678 448 991

678 448 991

Luxembourg

6 399 452

6 399 452

6 399 452

6 399 452

6 399 452

6 399 452

6 399 452

Nederland

210 411 357

210 411 357

210 411 357

210 411 357

210 411 357

210 411 357

210 411 357

Österreich

130 215 467

130 215 467

130 215 467

130 215 467

130 215 467

130 215 467

130 215 467

Portugal

62 170 985

62 170 985

62 170 985

62 170 985

62 170 985

62 170 985

62 170 985

Slovensko

59 287 258

57 274 995

54 915 823

51 153 834

53 136 512

56 208 234

66 081 102

Suomi-Finland

133 169 207

133 169 207

133 169 207

133 169 207

133 169 207

133 169 207

133 169 207

Sverige

206 113 034

206 113 034

206 113 034

206 113 034

206 113 034

206 113 034

206 113 034

United Kingdom

762 245 400

762 245 400

762 245 400

762 245 400

762 245 400

762 245 400

762 245 400

Iš viso

5 523 220 006

5 521 207 743

5 518 848 571

5 515 086 582

5 517 069 260

5 520 140 982

5 530 013 850


II PRIEDAS

Orientacinis įsipareigojimų asignavimų, skirtų regionams, atitinkantiems reikalavimus išimtinei laikinajai paramai iš struktūrinių fondų gauti pagal regionų konkurencingumo ir užimtumo tikslą nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d., paskirstymas pagal valstybes nares

(EUR)

Valstybė narė

1 LENTELĖ –

Asignavimų suma (2004 m. kainomis)

Regionai, atitinkantys reikalavimus pagal regionų konkurencingumo ir užimtumo tikslo pereinamojo laikotarpio režimą

Papildomas finansavimas, nurodytas Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006 šioje II priedo dalyje:

15

19

20

26

27

Ellada

582 395 315

 

 

 

 

 

España

3 649 807 023

 

99 749 993

434 492 233

299 250 000

 

Ireland

418 744 086

 

 

 

 

 

Italia

626 325 208

 

 

 

 

250 372 500

Kypros

361 895 758

 

 

 

 

 

Magyarorszag

1 720 653 088

139 732 594

 

 

 

 

Portugal

347 157 850

 

 

58 848 251

 

 

Suomi-Finland

324 544 537

 

 

164 835 524

 

 

United Kingdom

880 529 981

 

 

 

 

 

Iš viso

8 912 052 846

139 732 594

99 749 993

658 176 008

299 250 000

250 372 500


(EUR)

Valstybė narė

2 LENTELĖ –

Metinis asignavimų paskirstymas (2004 m. kainomis)

2007 m.

2008 m.

2009 m.

2010 m.

2011 m.

2012 m.

2013 m.

Ellada

205 317 626

157 827 178

110 336 730

62 846 282

15 355 833

15 355 833

15 355 833

España

1 206 899 743

986 622 023

766 344 304

546 066 584

325 788 865

325 788 865

325 788 865

Ireland

143 368 343

110 877 547

78 386 752

45 895 958

13 405 162

13 405 162

13 405 162

Italia

216 111 659

180 773 664

145 435 670

110 097 675

74 759 680

74 759 680

74 759 680

Kypros

101 752 415

82 287 352

62 822 288

43 357 223

23 892 160

23 892 160

23 892 160

Magyarorszag

646 048 749

498 162 329

350 275 909

202 389 488

54 503 069

54 503 069

54 503 069

Portugal

102 050 610

87 367 364

72 684 118

58 000 871

43 317 626

28 634 379

13 951 133

Suomi-Finland

99 696 384

89 768 069

79 839 753

69 911 437

59 983 122

50 054 806

40 126 490

United Kingdom

285 202 703

223 208 873

161 215 043

99 221 213

37 227 383

37 227 383

37 227 383

Iš viso

3 006 448 232

2 416 894 399

1 827 340 567

1 237 786 731

648 232 900

623 621 337

599 009 775


Top