EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0806

2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 806/2004 dėl lyčių lygybės skatinimo plėtrą remiančiame bendradarbiavime

OJ L 143, 30.4.2004, p. 40–45 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 005 P. 23 - 28
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 005 P. 23 - 28
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 005 P. 23 - 28
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 005 P. 23 - 28
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 005 P. 23 - 28
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 005 P. 23 - 28
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 005 P. 23 - 28
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 005 P. 23 - 28
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 005 P. 23 - 28

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/806/oj

32004R0806Oficialusis leidinys L 143 , 30/04/2004 p. 0040 - 0045


Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 806/2004

2004 m. balandžio 21 d.

dėl lyčių lygybės skatinimo plėtrą remiančiame bendradarbiavime

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 179 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

laikydamasi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos [1],

kadangi:

(1) Jungtinių Tautų tūkstantmečio plėtros uždaviniuose skatinama lyčių lygybė ir įgaliojimų suteikimas moterims, aiškių užduočių švietimo srityje, kurios turi būti įgyvendintos ne vėliau kaip iki 2015 metų, nustatymas.

(2) Du trečdaliai vaikų už mokyklos ribų yra mergaitės. Mergaičių registravimo rodikliai yra vis dar žemesni, negu berniukų, o mergaičių pašalinimo iš mokyklų rodikliai yra didesni.

(3) Sutarties 3 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad visose su šia tema susijusiose veiklos rūšyse, įskaitant politiką plėtrą remiančio bendradarbiavimo srityje, Bendrija turi stengtis pašalinti nelygybę ir skatinti lygybę tarp vyrų ir moterų.

(4) Neproporcinga dauguma pasaulio neturtingųjų yra moterys. Todėl lyčių lygybės skatinimas yra svarbus esminiam skurdo sumažinimo iki 2015 metų tikslui.

(5) Įvairaus amžiaus moterų ir vyrų lyčių lygybė yra pripažįstama svarbia veiksmingam ir efektyviam darbui kovoje prieš skurdą. Siekiant lyčių lygybės tikslo panaudojus lyčių aspekto integravimo strategiją iškyla poreikis derinti tai su specifinėmis priemonėmis įvairaus amžiaus moterims.

(6) Prisidėdamos prie plėtros, moterys susiduria su įvairiomis problemomis, kurios riboja jų darbo rezultatus ir mažina naudą joms pačioms ir visai visuomenei. Dėl ekonominio, socialinio ir aplinkosauginio moterų vaidmens gyvenime svarbos besivystančiose šalyse tarptautiniu mastu vis dažniau pripažįstama, kad visuotinis jų dalyvavimas be diskriminacijos būtinas tvariai ir veiksmingai plėtrai.

(7) Bendrija ir valstybės narės 1995 m. pasirašė Ketvirtosios pasaulio moterų konferencijos deklaraciją ir Veiksmų platformą Pekine, kurioje pabrėžiama, kad reikia imtis priemonių lyčių lygybės kliūtims visame pasaulyje pašalinti, taip pat nustatoma lyčių aspekto integravimo strategija skatinti lyčių lygybę.

(8) Jungtinių Tautų konvencija dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims laiko moterų diskriminaciją plėtros kliūtimi, o konvencijos šalys sutaria panaikinti šią diskriminaciją visomis tinkamomis priemonėmis.

(9) 1998 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2836/98 dėl lyčių klausimų integravimo į plėtrą remiantį bendradarbiavimą [2] siekiama remti lyčių aspekto integravimo analizę visose plėtrą remiančio bendradarbiavimo politikos srityse, taip pat padėti įtraukti veiksmus, skirtus pagrindiniams lyčių skirtumams spręsti. Jis užtikrina, kad lyčių lygybė būtų skatinama nacionaliniuose planuose, skirtuose pagrindinėms sudedamosioms Pekino Veiksmų platformos dalims įgyvendinti. To reglamento galiojimas baigėsi 2003 m. gruodžio 31 d.

(10) 2000 m. lapkričio 10 d. priimtoje Tarybos ir Komisijos deklaracijoje dėl Europos Bendrijos plėtros politikos teigiama, kad lyčių lygybė yra esminis klausimas.

(11) 2001 m. birželio 21 d. Komisijos komunikate Tarybai ir Europos Parlamentui dėl veiksmų programos dėl lyčių aspekto integravimo į Bendrijos plėtrą remiantį bendradarbiavimą nustatoma to integravimo įgyvendinimo struktūra. Tą veiksmų programą patvirtino Taryba savo 2001 m. lapkričio 8 d. išvadose.

(12) Europos Parlamentas savo 2002 m. balandžio 25 d. rezoliucijoje [3] dėl tos veiksmų programos pabrėžė savo įsipareigojimą laikytis lyčių aspekto integravimo, kaip būdo toliau siekti lyčių lygybės tikslo ir gerinti moterų besivystančiose šalyse padėtį.

(13) Reglamentas visam programos trukmės laikui nustato finansinę struktūrą, kuri yra pagrindinė nuoroda, kaip apibrėžta 1996 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos Tarpinstituciniame susitarime dėl biudžeto vykdymo tvarkos ir biudžeto sudarymo procedūros tobulinimo [4], biudžeto valdymo institucijai metinės biudžetinės procedūros metu. Apskritai, EB su plėtra susijusio finansavimo indėlis taip pat turėtų būti panaudotas ir siekiant lyčių lygybės, kaip esminio klausimo, sprendimo.

(14) Šiam reglamentui įgyvendinti būtinos priemonės turėtų būti priimtos vadovaujantis 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimu 1999/468/EB, nustatančiu Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką [5].

(15) Kadangi siūlomų veiksmų tikslų, ypač tikslo skatinti lyčių lygybę plėtrą remiančiame bendradarbiavime, valstybės narės negali deramai pasiekti ir todėl atsižvelgiant į tų veiksmų mastą bei pasekmes tai geriau pasiekiama Bendrijos lygiu, Bendrija gali priimti priemones, vadovaudamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatytu subsidiarumo principu. Pagal tame straipsnyje išdėstytą proporcingumo principą šiuo reglamentu nesiimama jokių veiksmų, kurie nėra būtini šiems tikslams pasiekti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

TAIKYMO SRITIS

1 straipsnis

1. Šio reglamento tikslas yra įgyvendinti priemones skatinant lyčių lygybę Bendrijos plėtrą remiančio bendradarbiavimo politikoje, strategijose ir intervencijose.

Tam tikslui Bendrija teikia finansinę pagalbą ir tinkamas technines žinias lyčių lygybei skatinti visose savo plėtrą remiančios bendradarbiavimo politikos besivystančiose šalyse kryptyse ir intervencijose.

2. Bendrijos parama skirta papildyti ir sustiprinti besivystančių šalių politikos kryptis ir pajėgumus, taip pat pagal kitas plėtrą remiančio bendradarbiavimo priemones teikiamą pagalbą.

2 straipsnis

Šiame reglamente:

a) "lyčių aspekto integravimas" yra politikos procesų planavimas, (re)organizavimas, tobulinimas ir įvertinimas, o visa tai paprastai atliekantys dalyviai veikia tokiu būdu, kad lyčių lygybės perspektyva būtų įtraukta į visas plėtros politikos kryptis, strategijas ir intervencijas, visais lygiais ir visuose etapuose;

b) specifinės priemonės, kuriomis siekiama užkirsti kelią arba kompensuoti su lytimi susijusias kliūtis gali būti palaikomos arba diegiamos stengiantis praktikoje užtikrinti vyrų ir moterų lygybę; pirmiausia tokiomis priemonėmis turėtų būti siekiama pagerinti moterų situaciją srityje, kuriai taikomas šis reglamentas.

3 straipsnis

Pagal šį reglamentą vykdytinos veiklos tikslai vadovaujantis lyčių lygybės ir įgaliojimų suteikimo moterims skatinimo uždaviniu, kaip apibrėžta Jungtinių Tautų tūkstantmečio plėtros uždaviniuose, Jungtinių Tautų konvencijoje dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims, Ketvirtojoje pasaulio moterų konferencijoje patvirtintoje Pekino deklaracijoje ir Veiksmų platformoje ir Generalinės asamblėjos "Moterys 2000: lyčių lygybė, plėtra ir taika XXI amžiuje" išdavoje, yra tokie:

a) remti lyčių aspekto integravimą į visas plėtrą remiančio bendradarbiavimo sritis, derinant tai su specifinėmis priemonėmis įvairaus amžiaus moterims ir skatinti lyčių lygybę kaip svarbų indėlį į skurdo mažinimą;

b) remti vidaus viešuosius ir privačius gebėjimus besivystančiose šalyse, kurios gali prisiimti atsakomybę ir inicijuoti lyčių lygybės skatinimą.

4 straipsnis

1. Finansavimo reikalavimus atitinkančios veiklos kryptys lyčių lygybės skatinimo srityje, visų pirma, yra:

a) parama specifinėms priemonėms, susijusioms su moterims prieinamų išteklių ir paslaugų naudojimosi galimybėmis ir stebėjimu, visų pirma, švietimo ir mokymo, sveikatos, ekonominės ir socialinės veiklos, užimtumo, infrastruktūros bei dalyvavimo politiniuose sprendimų priėmimo procesuose srityse;

b) pagal lytį ir amžių išskirstytos statistikos kaupimo, sklaidos, analizės ir tobulinimo, metodologijų, gairių, ex ante ir ex post lyčių poveikio įvertinimų, teminių tyrimo darbų, kokybinių bei kiekybinių rodiklių ir kitų veiklos priemonių tobulinimo ir sklaidos skatinimas;

c) parama sąmoningumo didinimui, propagavimo darbui ir tarpininkų tinklų lyčių lygybės srityje kūrimui;

d) parama veiklai, skirtai pagrindinių tarpininkų šalyse partnerėse institucinių ir vykdomųjų gebėjimų plėtros procese stiprinimui, pavyzdžiui, lyčių klausimų specialistų, mokymo ir techninės pagalbos teikimui.

2. Straipsnio 1 dalyje minėtos veiklos eigoje finansuojamos priemonės gali būti:

a) metodologiniai ir organizaciniai su visomis amžiaus grupėmis susiję lyčių aspekto integravimo tyrimai;

b) techninė pagalba, įskaitant lyčių poveikio įvertinimą, švietimą, mokymą, informacinę visuomenę ar kitas paslaugas;

c) tiekimas, auditas, įvertinimas ir stebėjimo misijos.

3. Bendrija gali finansuoti:

a) investicinius projektus, išskyrus nekilnojamo turto pirkimą,

b) naudos gavėjo institucijos veiklos sąnaudas, įskaitant periodines administracines ir priežiūros išlaidas, kurios neturėtų viršyti administracinėms sąnaudoms numatytų išlaidų.

Apyvartinės dotacijos skiriamos palaipsniui mažėjančia tvarka.

5 straipsnis

Atrenkant ir įgyvendinant 4 straipsnio 1 dalyje minėtą veiklą, ypatingas dėmesys kreipiamas į:

a) intervencijų ir programų potencialą veikti katalizatoriumi ir daugikliu siekiant paremti plataus masto lyčių aspekto integravimo strategiją Bendrijos intervencijose;

b) strateginių partnerysčių stiprinimą ir transnacionalinio bendradarbiavimo, ypač stiprinančio regioninį bendradarbiavimą lyčių lygybės srityje, inicijavimą;

c) intervencijų kūrimo ir planavimo ekonominį efektyvumą ir tvarumą;

d) aiškų tikslų ir rodiklių formulavimą ir kontrolę;

e) pastangas skatinti sinergiją su politikos kryptimis ir programomis, skirtomis spręsti klausimus, susijusius su reprodukcine bei lytine sveikata ir teisėmis, taip pat skurdo ligomis, visų pirma, ŽIV programomis, kovos su smurtu priemonėmis, mergaičių-vaikų klausimais, įvairaus amžiaus moterų švietimu ir mokymu, senstančiais žmonėmis, aplinka, žmogaus teisėmis, konfliktų prevencija, demokratizacija ir moterų dalyvavimu politinių, ekonominių ir socialinių sprendimų priėmimo procese;

f) lyčių aspekto integravimą šešiose EB plėtros politikos prioritetinėse srityse;

g) specialaus dėmesio kreipimo mergaičių švietimui ir faktui, kad nelygių mergaičių galimybių situaciją galima pradėti taisyti įdarbinant ir apmokant vietos moteris mokytojas, svarbą.

II SKYRIUS

PARAMOS ĮGYVENDINIMAS

6 straipsnis

1. Finansinė parama pagal šį reglamentą teikiama dotacijų arba sutarčių forma.

2. Dotacija galima finansuoti visas veiksmų išlaidas tik tada, kai pademonstruojama, jog jos yra būtinos veiksmui atlikti, išskyrus veiksmus, kylančius įgyvendinant finansinius susitarimus su trečiosiomis šalimis arba veiksmus, kuriuos vykdo tarptautinės organizacijos. Kitais atvejais reikia ieškoti finansinės paramos iš 7 straipsnyje apibūdintų naudos gavėjų. Nurodant prašomos paramos dydį reikia atsižvelgti į susijusių partnerių pajėgumus ir konkrečios veiklos pobūdį.

3. Laikantis 4 straipsnio 3 dalies b punkto iš sutarčių su naudos gavėjais galima finansuoti jų veiklos sąnaudas.

4. Finansinės paramos teikimas pagal šį reglamentą gali būti finansuojamas bendrai su kitais donorais, ypač valstybėmis narėmis, Jungtinėmis Tautomis ir tarptautiniais ar regioniniais plėtros bankais ar finansinėmis institucijomis.

7 straipsnis

1. Pagal šį reglamentą turintys teisę gauti finansinę pagalbą partneriai yra:

a) administracinės valdžios institucijos ir agentūros valstybinės, regioninės ir vietinės Vyriausybės lygiais;

b) vietinės bendruomenės, NVO, ypač dirbančios lyčių lygybės srityje, moterų organizacijos, bendruomenėmis paremtos organizacijos, profesinės sąjungos ir kiti ne pelno siekiantys fiziniai ir juridiniai asmenys;

c) vietinis privatus sektorius;

d) regioninės organizacijos;

e) tarptautinės organizacijos, tokios kaip Jungtinės Tautos ir jų agentūros, fondai bei programos, o taip pat plėtros bankai, finansinės institucijos, visuotinės iniciatyvos, tarptautinės valstybinės/privačios partnerystės;

f) mokslinių tyrimų ir plėtros tyrimų institutai ir universitetai.

2. Nepažeidžiant straipsnio 1 dalies e punkto Bendrijos finansinę paramą dotacijomis gauna partneriai, kurių pagrindinė buveinė yra valstybėje narėje arba trečiojoje šalyje, kuri yra Bendrijos pagalbos naudos gavėja arba potenciali naudos gavėja pagal šį reglamentą, su sąlyga, kad ši buveinė yra faktinis centras, kuris vadovauja verslo operacijoms. Išskirtiniais atvejais ši buveinė gali būti kitoje trečiojoje šalyje. Pirmenybė bus suteikiama vidinėms struktūroms, kurios gali suvaidinti vaidmenį plečiant vietinius gebėjimus lyčių klausimais.

8 straipsnis

1. Jeigu veikla yra finansavimo susitarimų, pasirašytų tarp Bendrijos ir šalies gavėjos, dalykas, tokie susitarimai numato, kad Bendrija nepadengia mokesčių, muitų ar kitokių rinkliavų.

2. Visi finansavimo susitarimai, dotacijų susitarimai ar sutartys, sudaryti laikantis šio reglamento reikalavimų, numato galimybę Komisijai ir Audito Rūmams atlikti patikras vietoje vadovaujantis Komisijos nustatyta bendra tvarka pagal galiojančias taisykles, visų pirma pagal finansinio reglamento nuostatas, taikomas Europos Bendrijų bendrajam biudžetui [6].

3. Siekiant pabrėžti pagal šį reglamentą teikiamos paramos Bendrijos pobūdį, imamasi būtinų priemonių.

9 straipsnis

1. Visų valstybių narių, asimiliuotų šalių fiziniai bei juridiniai asmenys ir visos besivystančios šalys gali vienodomis sąlygomis dalyvauti konkursuose bei sudaryti viešųjų pirkimų sutartis. Šią teisę galima suteikti ir kitoms trečiosioms šalims su abipusiškumo sąlyga. Ją išskirtinomis ir išsamiai pagrįstomis aplinkybėmis galima suteikti kitoms trečiosioms šalims.

2. Prekės turi būti pagamintos valstybėse narėse, valstybėje naudos gavėjoje ar kitose besivystančiose šalyse. Straipsnio 1 dalyje minėtais atvejais prekės gali būti pagamintos kitose trečiosiose šalyse.

10 straipsnis

1. Komisija gali imtis visų būtinų koordinavimo priemonių Sutartyje minėtiems nuoseklumo ir papildomumo tikslams įgyvendinti bei maksimaliam visų šios veiklos sričių veiksmingumui užtikrinti, visų pirma:

a) sukurti sistemą, skirtą sistemingai keistis informacija apie Bendrijos ir valstybių narių finansuojamą ar siūlomą finansuoti veiklą ir ją analizuoti;

b) vietoje koordinuoti šios veiklos įgyvendinimą, rengiant reguliarius susitikimus ir keičiantis informacija tarp Komisijos ir valstybių narių atstovų pagalbą gaunančioje šalyje, vietos valdžios institucijų ir kitų decentralizuotų institucijų.

2. Komisija turėtų iškelti lyčių klausimą, kaip nuolatinį darbotvarkės punktą Komisijos, valstybių narių ir valstybių partnerių atstovų susitikimuose, kad būtų geriau suprantami lyčių klausimai, su kuriais susiduriama naujose plėtrą remiančiose bendradarbiavimo srityse.

3. Komisija naudojasi valstybių narių, kitų donorų ir partnerių šalių patirtimi lyčių aspekto integravimo ir įgaliojimų moterims suteikimo srityje.

4. Komisija kartu su valstybėmis narėmis gali imtis bet kokios iniciatyvos būtinos tinkamam koordinavimui su kitais susijusiais donorais užtikrinti, ypač tais, kurie priklauso Jungtinių Tautų sistemai.

III SKYRIUS

FINANSINĖS NUOSTATOS IR ATITINKAMOS SPRENDIMŲ PRIĖMIMO PROCEDŪROS

11 straipsnis

1. Šio reglamento įgyvendinimui 2004–2006 metams nustatoma 9 milijonų eurų finansinė struktūra.

2. Metinius asignavimus skiria biudžeto valdymo institucija nustatytose finansinių perspektyvų ribose.

12 straipsnis

1. Komisija atsakinga už strateginių programavimo gairių, apibrėžiančių Bendrijos bendradarbiavimą išmatuojamų tikslų, prioritetų, specifinių veiklos sričių terminų, prielaidų ir planuojamų rezultatų klausimais, parengimą. Programavimas yra daugiametis ir orientacinis.

2. Nuomonėmis keičiamasi kartą per metus. Jas pranešime apie bendras vykdytinos veiklos rekomendacijas pristato Komisijos atstovas komitetų, nurodytų 14 straipsnio 1 dalyje, bendrame susirinkime.

13 straipsnis

1. Komisija įsipareigoja įvertinti, priimti sprendimus ir administruoti veiklą, kuriai taikomas šis reglamentas pagal galiojančias biudžetines ir kitas procedūras, visų pirma nustatytas finansiniame reglamente.

2. Darbo programa priimama 14 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

14 straipsnis

1. Komisijai padeda pagal geografinius kriterijus paskirtas komitetas, kompetentingas plėtros klausimais.

2. Kai nuoroda daroma į šią straipsnio dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 4 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 4 straipsnio 3 dalyje nustatytas laikotarpis yra 45 dienos.

3. Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles.

IV SKYRIUS

ATASKAITOS

15 straipsnis

1. Pasibaigus biudžetiniams metams, Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai metinę ataskaitą dėl EB plėtros politikos, informaciją apie veiklos rūšis, finansuojamas tais metais ir Komisijos išvadas apie šio reglamento įgyvendinimą per praėjusius biudžetinius metus.

Santraukoje visų pirma pateikiama informacija apie veiklos privalumus, trūkumus ir rezultatus, pasirašytas sutartis, taip pat bet kokių nepriklausomų specifinių veiklos rūšių įvertinimų rezultatus.

2. Likus metams iki šio reglamento galiojimo pabaigos, Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia nepriklausomą įvertinimo ataskaitą apie jo įgyvendinimą siekiant nustatyti, ar jo tikslai buvo pasiekti ir pateikti rekomendacijas, kaip pagerinti būsimų veiklos krypčių veiksmingumą. Remdamasi šia įvertinimo ataskaita Komisija gali teikti pasiūlymus, susijusius su šio reglamento taikymu ateityje arba, jei būtina, pasiūlymus dėl jo pakeitimo.

16 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas iki 2006 m. gruodžio 31 d.

Priimta Strasbūre,

2004 m. balandžio 21 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

P. Cox

Tarybos vardu

Pirmininkas

D. Roche

[1] 2003 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje), 2004 m. vasario 19 d. Tarybos bendroji pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2004 m. kovo 30 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

[2] OL L 354, 1998 12 30, p. 5. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

[3] OL C 131 E, 2003 6 5, p. 153.

[4] OL C 172, 1999 6 18, p. 1. Susitarimas su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu 2003/429/EB (OL L 147, 2003 6 14, p. 25).

[5] OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

[6] Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 248, 2002 9 16, p. 1).

--------------------------------------------------

Top