EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1983

2003 m. lapkričio 7 d. Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 1983/2003 įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos statistikos apie pajamas ir gyvenimo sąlygas (ES-SPGS) tikslinių pirminių kintamųjų sąrašo atžvilgiutekstas svarbus EEE.

OJ L 298, 17.11.2003, p. 34–85 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 16 Volume 001 P. 252 - 303
Special edition in Estonian: Chapter 16 Volume 001 P. 252 - 303
Special edition in Latvian: Chapter 16 Volume 001 P. 252 - 303
Special edition in Lithuanian: Chapter 16 Volume 001 P. 252 - 303
Special edition in Hungarian Chapter 16 Volume 001 P. 252 - 303
Special edition in Maltese: Chapter 16 Volume 001 P. 252 - 303
Special edition in Polish: Chapter 16 Volume 001 P. 252 - 303
Special edition in Slovak: Chapter 16 Volume 001 P. 252 - 303
Special edition in Slovene: Chapter 16 Volume 001 P. 252 - 303
Special edition in Bulgarian: Chapter 16 Volume 001 P. 185 - 236
Special edition in Romanian: Chapter 16 Volume 001 P. 185 - 236
Special edition in Croatian: Chapter 16 Volume 001 P. 84 - 135

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 25/12/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1983/oj

32003R1983

2003 m. lapkričio 7 d. Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 1983/2003 įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos statistikos apie pajamas ir gyvenimo sąlygas (ES-SPGS) tikslinių pirminių kintamųjų sąrašo atžvilgiutekstas svarbus EEE.

Oficialusis leidinys L 298 , 17/11/2003 p. 0034 - 0085
CS.ES skyrius 16 tomas 01 p. 252 - 303
ET.ES skyrius 16 tomas 01 p. 252 - 303
HU.ES skyrius 16 tomas 01 p. 252 - 303
LT.ES skyrius 16 tomas 01 p. 252 - 303
LV.ES skyrius 16 tomas 01 p. 252 - 303
MT.ES skyrius 16 tomas 01 p. 252 - 303
PL.ES skyrius 16 tomas 01 p. 252 - 303
SK.ES skyrius 16 tomas 01 p. 252 - 303
SL.ES skyrius 16 tomas 01 p. 252 - 303


Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 1983/2003

2003 m. lapkričio 7 d.

įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos statistikos apie pajamas ir gyvenimo sąlygas (ES-SPGS) tikslinių pirminių kintamųjų sąrašo atžvilgiu

(tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. birželio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos statistikos apie pajamas ir gyvenimo sąlygas (ES-SPGS) [1], ypač į jo 15 straipsnio 2 dalies a punktą,

kadangi:

(1) Reglamentu (EB) Nr. 1177/2003 buvo sukurta bendra sistemingo Bendrijos statistikos apie pajamas ir gyvenimo sąlygas rengimo sistema, apimanti palyginamus ir savalaikius skerspjūvio bei išilginio pjūvio duomenis apie pajamas ir skurdo bei socialinės atskirties lygį bei sudėtį nacionaliniu ir Europos lygiu.

(2) Pagal Reglamento (EB) Nr. 1177/2003 15 straipsnio 2 dalies a punktą įgyvendinimo priemonės yra būtinos parengti tikslinių pirminių kintamųjų, įtrauktinų į išilginio pjūvio komponento kiekvieną sritį, sąrašą ir tikslinių kintamųjų įtrauktų į išilginio pjūvio komponentą, sąrašą, įskaitant kintamųjų kodų ir duomenų perdavimo techninio formato nustatymą.

(3) Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Statistikos programų komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Tikslinių pirminių kintamųjų, kintamųjų kodų sąrašas ir duomenų perdavimo techninis formatas pagrindiniam Bendrijos pajamų ir gyvenimo sąlygų (ES-SPGS) statistikos naudojimui yra nustatytas priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2003 m. lapkričio 7 d.

Komisijos vardu

Pedro Solbes Mira

Komisijos narys

[1] OL L 165, 2003 7 3, p. 1.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

Komponentas | Kintamojo pavadinimas | Kodas | Tikslinis kintamasis |

Namų ūkio registras

Pagrindiniai duomenys

PAGRINDINIAI NAMŲ ŪKIŲ DUOMENYS, ĮSKAITANT URBANIZACIJOS LAIPSNĮ

X,L | DB010 | | Tyrimo metai |

Metai | Metų keturi skaitmenys |

X,L | DB020 | | Šalis |

Šalies kodas | Žr. priedą |

X,L | DB030 | | Namų ūkio ID |

Identifikavimo numeris | Namų ūkio identifikavimo numeris (NŪID) |

X,L | DB040 | | Regionas |

NUTS 2 kodas [1] | NUTS |

DB040_F | -1 | Trūksta |

1 | Kintamasis įrašytas |

X,L | DB050 | | Pirminis sluoksnis, naudojamas imties atrankai [2] |

0001—9999 | Pirminis sluoksnis |

DB050_F | -2 | nėra duomenų |

1 | Kintamasis įrašytas |

X,L | DB060 | | PIV-1 (pirmasis etapas), naudojamas imties atrankai [2] |

0001—9999 | PIV |

DB060_F | -2 | nėra duomenų |

1 | Kintamasis įrašytas |

X,L | DB062 | | PIV-2 (antrasis etapas), naudojamas imties atrankai [2] |

0001—9999 | PIV |

DB062_F | -2 | nėra duomenų |

1 | Kintamasis įrašytas |

X,L | DB070 | | PIV atrankos tvarka, taikyta atrenkant imtį [2] |

0001—9999 | PIV atrankos tvarka |

DB070_F | -2 | nėra duomenų |

1 | Kintamasis įrašytas |

X,L | DB075 | | Sukimosi grupė |

1—8 | kuriai priklauso antrinė imtis |

DB075_F | -2 | nėra duomenų (netaikomas sukimosi modelis) |

1 | Kintamasis įrašytas |

X,L | DB080 | | Namų ūkio modelio svoris |

0+(2.5 formatas) | Svoris |

DB080_F | -2 (L) | tik išilginio pjūvio: nėra duomenų (namų ūkis, kuris nėra pirmą kartą tiriamas arba padalintasis namų ūkis) |

1 | Kintamasis įrašytas |

X,L | DB090 | | Namų ūkio skerspjūvio svoris |

0+(2.5 formatas) | Svoris |

DB090_F | 1 | Kintamasis įrašytas |

X,L | DB100 | | Urbanizacijos laipsnis |

1 | Tankiai apgyvendinta teritorija |

2 | Tarpinė teritorija |

3 | Menkai apgyvendinta teritorija |

DB100_F | 1 | Kintamasis įrašytas |

L | DB110 | | Namų ūkio statusas |

| Praėjusios bangos namų ūkis |

1 | Tuo pačiu adresu, kaip ir paskutinės apklausos metu |

2 | Visas namų ūkis persikėlė į privatų namų ūkį toje pačioje šalyje |

| Namų ūkis, nebepriklausantis aprėpčiai |

3 | Visas namų ūkis persikėlė į kolektyvinį namų ūkį arba instituciją toje pačioje šalyje |

4 | Namų ūkis išsikėlė už šalies ribų |

5 | Visas namų ūkis išmirė |

6 | Namų ūkyje nėra imties asmens |

| Neįmanoma susisiekti nurodytu adresu |

7 | Neįmanoma susisiekti nurodytu adresu (negalima susisiekti arba prarastas, t. y. nėra jokių duomenų apie tai, kas atsitiko namų ūkiui) |

| Šiai bangai priklausantis naujas namų ūkis |

8 | Padalintasis namų ūkis |

9 | Naujas adresas, įrašytas šios arba pirmosios bangos imčiai |

| Susijungimas |

10 | Susijungimas |

DB110_F | 1 | Kintamasis įrašytas |

X,L | DB120 | | Duomenys apie kontaktą adresu |

11 | Susisiekta nurodytu adresu |

| Neįmanoma susisiekti nurodytu adresu |

21 | Adreso negalima nustatyti |

22 | Neįmanoma susisiekti nurodytu adresu |

23 | Adreso nėra arba tai ne gyvenamosios vietos adresas arba šiuo adresu niekas negyvena arba tai nėra pagrindinė gyvenamoji vieta |

DB120_F | -2 (L) | Tik išilginio pjūvio: nėra duomenų (DV110 ne = 2, 8 arba 9) |

-1 | Trūksta |

1 | Kintamasis įrašytas |

X,L | DB130 | | Namų ūkio klausimyno rezultatas |

11 | Namų ūkio klausimynas užpildytas |

| Apklausa nebaigta |

21 | Atsisakymas bendradarbiauti |

22 | Visas namų ūkis laikinai išvykęs, kol vyksta lauko darbai |

23 | Namų ūkis negali atsakyti (dėl ligos, neveiksnumo, kt.) |

24 | Kitos priežastys |

DB130_F | -2 | nėra duomenų (DB120 ne = 11 ir DB110 ne = 1) |

-1 | Trūksta |

1 | Kintamasis įrašytas |

X,L | DB135 | | Namų ūkio apklausos priėmimas |

1 | Apklausa priimta į duomenų bazę |

2 | Atmesta (nes nebuvo baigta atlikti asmens apklausa) |

DB135_F | -2 | nėra duomenų (DB130 ne = 11) |

-1 | Trūksta |

1 | Kintamasis įrašytas |

Asmenų registras

Pagrindiniai duomenys

PAGRINDINIAI ASMENS DUOMENYS

X,L | RB010 | | Tyrimo metai |

Metai | Metų keturi skaitmenys |

X,L | RB020 | | Šalis |

Šalies kodas | Žr. priedą |

X,L | RB030 | | Asmens tapatybės numeris |

Tapatybės numeris | Asmens tapatybės numeris (ATN) |

L | RB040 | | Dabartinis namų ūkio ID |

Tapatybės numeris | Namų ūkio identifikavimo numeris (NID) |

X | RB050 | | Asmens duomenų skerspjūvio svoris |

0+(2.5 formatas | Svoris |

RB050_F | 1 | Kintamasis įrašytas |

L | RB060 | | Asmens duomenų bazės svoris |

0+(2.5 formatas) | Svoris |

RB060_F | 1 | Kintamasis įrašytas |

L | RB100 | | Imties asmuo arba kartu gyvenantis asmuo |

1 | Imties asmuo |

2 | Kartu gyvenantis asmuo |

RB100_F | -1 | Trūksta |

1 | Kintamasis įrašytas |

DEMOGRAFINIAI DUOMENYS

X,L | RB070 | | Gimimo mėnuo |

1—12 | Gimimo mėnuo |

RB070_F | -1 | Trūksta |

1 | Kintamasis įrašytas |

X,L | RB080 | | Gimimo metai |

1890-tyrimo metai | Gimimo metai |

RB080_F | -1 | Trūksta |

1 | Kintamasis įrašytas |

X,L | RB090 | | Lytis |

1 | Vyriška |

2 | Moteriška |

RB090_F | -1 | Trūksta |

1 | Kintamasis įrašytas |

L | RB110 | | Sudėtis |

| Dabartiniams namų ūkio nariams |

1 | Ar namų ūkio narys buvo šiame namų ūkyje ankstesnėse ar dabartinėse bangose |

2 | Nuo praėjusios bangos persikėlė į šį namų ūkį iš kitos imties namų ūkio |

3 | Nuo praėjusios bangos persikėlė į šį namų ūkį iš išorinės imties |

4 | Gimė šioje valdoje po paskutinės bangos |

| Ne dabartiniai namų ūkio nariai |

5 | Išsikėlė po ankstesnės bangos arba paskutinės apklausos, jeigu nebuvo susisiekta ankstesnės bangos metu |

6 | Mirė |

7 | Gyveno namų ūkyje ne mažiau kaip tris mėnesius pajamų tiriamuoju laikotarpiu, bet nebuvo užregistruotas šio namų ūkio registre |

RB110_F | -1 | Trūksta |

1 | Kintamasis įrašytas |

L | RB120 | | Kur išsikėlė asmuo |

1 | Į privatų namų ūkį toje pačioje šalyje |

2 | Į kolektyvinį namų ūkį ar instituciją toje pačioje šalyje |

3 | Į užsienį |

4 | Prarastas |

RB120_F | -2 | nėra duomenų (RB110 ne = 5) |

1 | Kintamasis įrašytas |

L | RB140 | | Mėnuo, kurį asmuo išsikėlė arba mirė |

1—12 | Mėnuo |

RB140_F | -2 | nėra duomenų (RB110 ne = 5 arba 6) |

-1 | Trūksta |

1 | Kintamasis įrašytas |

L | RB150 | | Metai, kuriais asmuo išsikėlė arba mirė |

Metai | Metų keturi skaitmenys |

RB150_F | -2 | nėra duomenų (RB110 ne = 5 arba 6) |

-1 | Trūksta |

1 | Kintamasis įrašytas |

L | RB160 | | Buvimo namų ūkyje mėnesių skaičius pajamų tiriamuoju laikotarpiu |

0—12 | Mėnesių skaičius |

RB160_F | -2 | nėra duomenų (RB110 ne = 5 arba 6, arba 7) |

-1 | Trūksta |

1 | Kintamasis įrašytas |

L | LRB170 | | Pagrindinė veikla pajamų tiriamuoju laikotarpiu |

1 | Dirba |

2 | Bedarbis |

3 | Pensininkas arba į ištarnauto laiko pensiją išėjęs asmuo |

4 | Kitas neveiklus asmuo |

RB170_F | -2 | nėra duomenų (RB110 ne = 5 arba 6, arba 7) |

-1 | Trūksta |

1 | Kintamasis įrašytas |

L | LRB180 | | Mėnuo, kurį asmuo išsikėlė |

1—12 | Mėnuo |

RB180_F | -2 | nėra duomenų (RB110 ne = 3) |

-1 | Trūksta |

1 | Kintamasis įrašytas |

L | RB190 | | Metai, kuriais asmuo išsikėlė |

Metai | Metų keturi skaitmenys |

RB190_F | -2 | nėra duomenų (RB110 ne = 3) |

-1 | Trūksta |

1 | Kintamasis įrašytas |

X,L | RB200 | | Padėtis dėl gyvenamosios vietos |

1 | Šiuo metu gyvena namų ūkyje |

2 | Laikinai išvykęs |

RB200_F | -2 (L) | Tik išilginio pjūvio: nėra duomenų (RB110 ne = 1 arba 2, arba 3, arba 4) |

-1 | Trūksta |

1 | Kintamasis įrašytas |

X,L | RB210 | | Pagrindinė veikla |

1 | Dirbantis |

2 | Bedarbis |

3 | Pensininkas arba į ištarnauto laiko pensiją išėjęs asmuo |

4 | Kitas neveiklus asmuo |

RB210_F | -2 (L) | Tik išilginio pjūvio: nėra duomenų (RB1 10 ne = 1 arba 2, arba 3, arba 4) |

-1 | Trūksta |

1 | Kintamasis įrašytas |

X,L | RB220 | | Tėvo TN |

Tapatybės numeris | Tėvo tapatybės numeris (TN) |

RB220_F | -2 | nėra duomenų (tėvas nėra namų ūkio narys) arba tik išilginio pjūvio: (RB110 ne = 1 arba 2, arba 3, arba 4) |

-1 | Trūksta |

1 | Kintamasis įrašytas |

X,L | RB230 | | Motinos TN |

Tapatybės numeris | Motinos tapatybės numeris (TN) |

RB230_F | -2 | nėra duomenų (motina nėra namų ūkio narė) arba tik išilginio pjūvio: (RB110 ne = 1 arba 2, arba 3, arba 4) |

-1 | Trūksta |

1 | Kintamasis įrašytas |

X,L | RB240 | | Sutuoktinio/partnerio TN |

Tapatybės numeris | Sutuoktinio/partnerio tapatybės numeris (TN) |

RB240_F | -2 | nėra duomenų (asmuo neturi sutuoktinio/partnerio arba sutuoktinis/partneris nėra namų ūkio narys) arba tik išilginio pjūvio: (RB110 ne = 1 arba 2, arba 3, arba 4) |

-1 | Trūksta |

1 | Kintamasis įrašytas |

PAGRINDINIAI ASMENS DUOMENYS

X,L | RB245 | | Respondento padėtis |

| Visi 16 metų ir vyresni namų ūkio nariai yra apklausti |

1 | Dabartiniai namų ūkio nariai, sulaukę 16 metų ir vyresni |

| Tik atrinkti namų ūkio nariai, sulaukę 16 metų ir vyresni |

2 | Atrinkti respondentai |

3 | Neatrinkti respondentai |

| Namų ūkio nariai, kurie pajamų tiriamuoju laikotarpiu yra jaunesni nei 16 metų |

4 | Reikalavimų neatitinkantis asmuo |

RB245_F | -2 (L) | Tik išilginiai: nėra duomenų (RB110 ne = 1 arba 2, arba 3, arba 4) |

1 | Kintamasis įrašytas |

X,L | RB250 | | Duomenų padėtis |

| Informacija arba atlikta apklausa |

11 | Informacija, užpildyta tik iš apklausos |

12 | Informacija, užpildyta tik iš registrų |

13 | Informacija, užpildyta ir iš apklausos, ir iš registrų |

| Apklausa neatlikta, nors ir buvo kontaktas |

21 | Asmuo negali atsakyti (dėl ligos, neveiksnumo, kt.) ir negalimas joks atstovavimas |

22 | Nesugrąžintas paties asmens tvarkomas klausimynas |

23 | Atsisakymas bendradarbiauti |

| Nesusisiekta su asmeniu, nes |

31 | Asmuo laikinai išvykęs ir atstovavimas jam negalimas |

32 | Nesusisiekta dėl kitų priežasčių |

| Informacija neužpildyta |

33 | Informacija neužpildyta, priežastis nežinoma |

RB250_F | -2 | nėra duomenų (RB245 ne = 1 arba 2, arba 3) |

1 | Kintamasis įrašytas |

X,L | RB260 | | Apklausos tipas |

1 | Užpildyta anketa (apklausa akis į akį-PAPI) |

2 | Užpildyta anketa (apklausa akis į akį-CAPI) |

3 | Užpildyta anketa (CATI) |

4 | Respondento tvarkoma |

5 | Atstovo apklausa |

RB260_F | -2 | nėra duomenų (RB250 ne = 11 arba 13) |

-1 | Trūksta |

1 | Kintamasis įrašytas |

X,L | RB270 | | Asmens, kuris užpildė atskirą klausimyną, TN |

Tapatybės numeris | Asmens, kuris užpildė atskirą klausimyną, tapatybės numeris (TN) |

RB270_F | -2 | nėra duomenų (RB260 ne = 5) |

-1 | Trūksta |

1 | Kintamasis įrašytas |

Asmens duomenų registras

Informacija apie darbą

VAIKO PRIEŽIŪRA

X | RL010 | | Ikimokyklinis ugdymas |

0—99 [3] | Valandų skaičius per įprastą savaitę |

RL010_F | -2 | nėra duomenų (asmuo nepriimtas į ikimokyklinio ugdymo įstaigą dėl savo amžiaus; yra privalomoje mokykloje arba yra vyresnis nei 12 metų arba yra buvęs namų ūkio narys) |

-1 | Trūksta |

1 | Kintamasis įrašytas |

X | RL020 | | Ugdymas privalomoje mokykloje |

0—99 [3] | Valandų skaičius per įprastą savaitę |

RL020_F | -2 | nėra duomenų (asmuo nepriimtas į privalomą mokyklą dėl savo amžiaus; yra vyresnis nei 12 metų arba yra buvęs namų ūkio narys) |

-1 | Trūksta |

1 | Kintamasis įrašytas |

X | RL030 | | Vaiko priežiūra priežiūros centruose po pamokų (prieš/iki) |

0—99 | Valandų skaičius per įprastą savaitę |

RL030_F | -2 | nėra duomenų (asmuo nelanko nei ikimokyklinio ugdymo įstaigos, nei mokyklos arba yra vyresnis nei 12 metų arba yra buvęs namų ūkio narys) |

-1 | Trūksta |

1 | Kintamasis įrašytas |

X | RL040 | | Vaiko priežiūra dienos priežiūros centre |

0—99 | Valandų skaičius per įprastą savaitę |

RL040_F | -2 | nėra duomenų (asmuo yra vyresnis nei 12 metų arba yra buvęs namų ūkio narys) |

-1 | Trūksta |

1 | Kintamasis įrašytas |

X | RL050 | | Vaiką prižiūri profesionali auklė vaiko arba auklės namuose |

0—99 | Valandų skaičius per įprastą savaitę |

RL050_F | -2 | nėra duomenų (asmuo yra vyresnis nei 12 metų arba yra buvęs namų ūkio narys) |

-1 | Trūksta |

1 | Kintamasis įrašytas |

X | RL060 | | Vaiką prižiūri seneliai, namų ūkio nariai, išskyrus tėvus, kitus giminaičius, draugus arba kaimynus |

0—99 | Valandų skaičius per įprastą savaitę |

RL060_F | -2 | nėra duomenų (asmuo yra vyresnis nei 12 metų arba yra buvęs namų ūkio narys) |

-1 | Trūksta |

1 | Kintamasis įrašytas |

Namų ūkio duomenys

Pagrindiniai duomenys

PAGRINDINIAI NAMŲ ŪKIO DUOMENYS

X,L | HB010 | | Tyrimo metai |

Metai | Metų keturi skaitmenys |

X,L | HB020 | | Šalis |

Šalies kodas | Žr. priedą |

X,L | HB030 | | Namų ūkio IN |

Identifikavimo numeris | Namų ūkio identifikavimo numeris (NID) |

X,L | HB040 | | Namų ūkio apklausos diena |

01—31 | Diena |

HB040_F | -1 | Trūksta |

1 | Kintamasis įrašytas |

X,L | HB050 | | Namų ūkio apklausos mėnuo |

1—12 | Mėnuo |

HB050_F | -1 | Trūksta |

1 | Kintamasis įrašytas |

X,L | HB060 | | Namų ūkio apklausos metai |

Metai | Metų keturi skaitmenys |

HB060_F | 1 | Kintamasis įrašytas |

X,L | HB070 | | Asmens, atsakančio į namų ūkio klausimyną, tapatybės numeris |

Tapatybės numeris | Asmens, atsakančio į namų ūkio klausimyną, tapatybės numeris (ATN) |

HB070_F | -1 | Trūksta |

1 | Kintamasis įrašytas |

X,L | HB080 | | 1 asmens, atsakingo už apgyvendinimą, tapatybės numeris (TN) |

Tapatybės numeris | 1 asmens, atsakingo už apgyvendinimą, tapatybės numeris (TN) |

HB080_F | -1 | Trūksta |

1 | Kintamasis įrašytas |

X,L | HB090 | | 2 asmens, atsakingo už apgyvendinimą, tapatybės numeris (TN) |

ID numeris | 2 asmens, atsakingo už apgyvendinimą, tapatybės numeris (ATN) |

HB090_F | -2 | nėra duomenų (nėra antrojo atsakingo asmens) |

-1 | Trūksta |

1 | Kintamasis įrašytas |

X,L | HB100 | | Minučių skaičius namų ūkio klausimynui užpildyti |

1—90 | Minučių skaičius namų ūkio klausimynui užpildyti |

HB100_F | -1 | Trūksta |

1 | Kintamasis įrašytas |

Namų ūkio duomenys

Pajamos

VISOS NAMŲ ŪKIO PAJAMOS [4]

X,L | HY010 | | Visos namų ūkio bruto pajamos (be infliacijos daugiklio) |

-999999.99—999999.99 | Visa suma |

HY010_F | -5 [5] | Neužpildyta: nekonvertuota į bruto |

-1 [6] | Trūksta |

Pajamų žymos [7] [8] | |

Pirmasis skaitmuo | Neto/bruto (duomenų rinkimo metu) |

0 | Nėra pajamų (nėra antrinių skaitmenų) |

1 | Neto |

2 | Bruto |

3 | Neto ir bruto (surinktų komponentų neto dalis, bruto dalis) |

4 | Nežinoma |

Šie skaitmenys [9] | Sąlyginis daugiklis |

000.00000—100.00000 | Surinkta vertė/užregistruota vertė |

X,L | HY020 | | Visos namų ūkio disponuojamosios pajamos (be infliacijos daugiklio) |

-999999.99—999999.99 | Visa suma |

HY020_F | -1 [6] | Trūksta |

Taikomos žymos | Žr. HY010_F |

X,L | HY022 | | Visos disponuojamosios namų ūkio pajamos iki socialinių pervedimų, išskyrus senatvės pensijas ir išmokas netekus maitintojo (be infliacijos daugiklio) |

-999999.99—999999.99 | Visa suma |

HY022_F | -1 [6] | Trūksta |

Taikomos žymos | Žr. HY010_F |

X,L | HY023 | | Visos disponuojamosios namų ūkio pajamos iki socialinių pervedimų, įskaitant senatvės pensijas ir išmokas netekus maitintojo (be infliacijos daugiklio) |

-999999.99—999999.99 | Visa suma |

HY023_F | -1 [6] | Trūksta |

Taikomos žymos | Žr. HY010_F |

X,L | HY025 | | Namų ūkyje neatsakymo infliacijos daugiklis [10] |

1.00000—5.00000 | Daugiklis |

HY025_F | -1 | Trūksta |

1 | Vertė įrašyta |

PAJAMŲ KOMPONENTŲ NETO SERIJOS NAMŲ ŪKIŲ LYGIU [4]

X,L | HY030N | | Sąlyginai priskaičiuotas nuomos mokestis [11] |

1—999999.99 | Suma |

0 | Nėra pajamų |

HY030N_F | -5 | Neužpildyta: įrašomas bruto serijos kintamasis |

-1 [4] | Trūksta |

0 | Nėra pajamų |

1 | Pajamos (įrašomas kintamasis) |

X,L | HY040N | | Neto pajamos iš nuosavybės ar žemės nuomos |

1—999999.99 | Suma |

0 | Nėra pajamų |

HY040N_F | -5 | Neužpildyta: įrašomas bruto serijos kintamasis |

-1 [6] | Trūksta |

Pajamų žymos [12] | |

Pirmasis skaitmuo | Neto/bruto (duomenų rinkimo metu) |

0 | Nėra pajamų (nėra šių skaitmenų) |

1 | Atėmus pajamų mokestį išmokant ir socialines įmokas |

2 | Atėmus pajamų mokestį išmokant |

3 | Atėmus socialines įmokas |

4 | Bruto [13] |

5 | Nežinoma |

Antrasis skaitmuo | Neto (užregistruotas) |

1 | Atėmus pajamų mokestį išmokant ir socialines įmokas |

2 | Atėmus pajamų mokestį išmokant |

3 | Atėmus socialines įmokas |

5 | Nežinoma (įmanoma tik su pirmuoju skaitmeniu = 5) |

Šie skaitmenys | Sąlyginis daugiklis |

000.00000—100.00000 | Surinkta vertė/užregistruota vertė |

X,L | HY050N | | Su šeima/vaikais susijusios pašalpos |

1—999999.99 | Suma |

0 | Nėra pajamų |

HY050N_F | -5 | Neužpildyta: įrašomas bruto serijos kintamasis |

-1 [6] | Trūkstami |

Taikomos žymos | Žr. HY040N_F |

X,L | HY060N | | Socialinė atskirtis, nepriskirta kitur |

1—999999.99 | Suma |

0 | Nėra pajamų |

HY060N_F | -5 | Neužpildyta: įrašomas bruto serijos kintamasis |

-1 [6] | Trūksta |

Taikomos žymos | žr. HY040N_F |

X,L | HY070N | | Pašalpos būstui |

1—999999.99 | Suma |

0 | Nėra pajamų |

HY070N_F | -5 | Neužpildyta: įrašomas bruto serijos kintamasis |

-1 [6] | Trūksta |

Taikomos žymos | Žr. HY040N_F |

X,L | HY080N | | Reguliariai namų ūkyje gaunami pinigų pervedimai |

1—999999.99 | Suma |

0 | Nėra pajamų |

HY080N_F | -5 | Neužpildyta: įrašomas bruto serijos kintamasis |

-1 [6] | Trūkstami |

Taikomos žymos | Žr. HY040N_F |

X,L | HY090N | | Neto palūkanos, dividendai, pelnas iš kapitalo investicijų į neakcines bendroves |

1—999999.99 | Suma |

0 | Nėra pajamų |

HY090N_F | -5 | Neužpildyta: įrašomas bruto serijos kintamasis |

-1 [6] | Trūkstami |

Taikomos žymos | Žr. HY040N_F |

X,L | HY100N | | Hipotekinių paskolų palūkanos [11] |

1—999999.99 | Suma |

0 | Nėra pajamų |

HY100N_F | -5 | Neužpildyta: įrašomas bruto serijos kintamasis |

-1 [6] | Trūksta |

Pajamų žymos | |

Pirmasis skaitmuo | |

0 | Nėra pajamų (nėra šių skaitmenų) |

1 | Pajamos (įrašomas kintamasis) |

Šie skaitmenys | Sąlyginis daugiklis |

000.00000—100.00000 | Surinkta vertė/užregistruota vertė |

X,L | HY110N | | Neto pajamos, kurias gauna asmenys iki 16 metų |

1—999999.99 | Suma |

0 | Nėra pajamų |

HY110N_F | -5 | Neužpildyta: įrašomas bruto serijos kintamasis |

-1 [6] | Trūksta |

Taikomos žymos | Žr. HY040N_F |

X,L | HY120N | | Reguliarūs turto mokesčiai |

1—999999.99 | Suma |

0 | Nėra pajamų |

HY120N_F | -5 | Neužpildyta: įrašomas bruto serijos kintamasis |

-4 | Suma, įtraukta į kitą pajamų komponentą |

-1 [6] | Trūksta |

Pajamų žymos | |

Pirmasis skaitmuo | |

0 | Nėra pajamų (nėra šių skaitmenų) |

1 | Pajamos (įrašomas kintamasis) |

Šie skaitmenys | Sąlyginis daugiklis |

000.00000—100.00000 | Surinkta vertė/užregistruota vertė |

X,L | HY130N | | Reguliariai kitiems namų ūkiams sumokėti pinigų pervedimai |

1—999999.99 | Suma |

0 | Nėra pajamų |

HY130N_F | -5 | Neužpildyta: įrašomas bruto serijų kintamasis |

-1 [6] | Trūksta |

Taikomos žymos | Žr. HY040N_F |

X,L | HY140N | | Pajamų mokestis ir socialinio draudimo įmokos |

-999999.99—999999.99 | Suma |

0 | Nėra pajamų |

HY140N_F | -5 | Neužpildyta: įrašomas bruto serijos kintamasis |

-1 [6] | Trūksta |

Pajamų žymos | |

Pirmasis skaitmuo | |

0 | Nėra pajamų (nėra šių skaitmenų) |

1 | Pajamos (įrašomas kintamasis) |

Šie skaitmenys | Sąlyginis daugiklis |

000.00000—100.00000 | Surinkta vertė/užregistruota vertė |

X,L | HY145N | | Grąžinimai/pajamos, gautos iš mokesčių pakoregavimų |

-999999.99— -1 | Pajamos |

1—999999.99 | Grąžinimai |

0 | Nėra pajamų |

HY145N_F | -5 | Neužpildyta: įrašomas bruto serijos kintamasis |

-1 [6] | Trūksta |

Pajamų žymos | |

Pirmasis skaitmuo | |

0 | Nėra pajamų (nėra šių skaitmenų) |

1 | Pajamos (įrašomas kintamasis) |

Šie skaitmenys | Sąlyginis daugiklis |

000.00000—100.00000 | Surinkta vertė/užregistruota vertė |

PAJAMŲ KOMPONENTŲ BRUTO SERIJA NAMŲ ŪKIŲ LYGIU [4] [14] [15]

X,L | HY030G | | Sąlyginai priskaičiuotas nuomos mokestis [11] |

1—999999.99 | Suma |

0 | Nėra pajamų |

HY030G_F | -5 | Neužpildyta: įrašomas neto serijos kintamasis |

-1 [6] | Trūksta |

0 | Nėra pajamų |

1 | Pajamos (įrašomas kintamasis) |

X,L | HY040G | | Bruto pajamos iš nuosavybės ar žemės nuomos |

1—999999.99 | Suma |

0 | Nėra pajamų |

HY040G_F | -5 | Neužpildyta: įrašomas neto serijos kintamasis |

-1 [6] | Trūksta |

Pajamų žymos [12] | |

Pirmasis skaitmuo | Neto/bruto (duomenų rinkimo metu) |

0 | Nėra pajamų (nėra šių skaitmenų) |

1 | Atėmus pajamų mokestį išmokant ir socialines įmokas |

2 | Atėmus pajamų mokestį išmokant |

3 | Atėmus socialines įmokas |

4 | Bruto [3] |

5 | Nežinoma |

Šie skaitmenys | Sąlyginis daugiklis |

000.00000—100.00000 | Surinkta vertė/užregistruota vertė |

X,L | HY050G | | Su šeima/vaikais susijusios pašalpos |

1—999999.99 | Suma |

0 | Nėra pajamų |

HY050G_F | -5 | Neužpildyta: įrašomas neto serijos kintamasis |

-1 [6] | Trūksta |

Taikomos žymos | Žr. HY040G_F |

X,L | HY060G | | Socialinė atskirtis, nepriskirta kitur |

1—999999.99 | Suma |

0 | Nėra pajamų |

HY060G_F | -5 | Neužpildyta: įrašomas neto serijos kintamasis |

-1 [6] | Trūksta |

Taikomos žymos | Žr. HY040G_F |

X,L | HY070G | | Pašalpos būstui |

1—999999.99 | Suma |

0 | Nėra pajamų |

HY070G_F | -5 | Neužpildyta: įrašomas neto serijos kintamasis |

-1 [6] | Trūksta |

Taikomos žymos | Žr. HY040G_F |

X,L | HY080G | | Reguliariai iš kitų namų ūkių gaunami pinigų pervedimai |

1—999999.99 | Suma |

0 | Nėra pajamų |

HY080G_F | -5 | Neužpildyta: įrašomas neto serijos kintamasis |

-1 [6] | Trūksta |

Taikomos žymos | Žr. HY040G_F |

X,L | HY090G | | Bruto palūkanos, dividendai, pelnas iš kapitalo investicijų į neakcines bendroves |

1—999999.99 | Suma |

0 | Nėra pajamų |

HY090G_F | -5 | Neužpildyta: įrašomas neto serijos kintamasis |

-1 [6] | Trūksta |

Taikomos žymos | Žr. HY040G_F |

X,L | HY100G | | Hipotekinių paskolų palūkanos [11] |

1—999999.99 | Suma |

0 | Nėra pajamų |

HY100G_F | -5 | Neužpildyta: įrašomas neto serijos kintamasis |

-1 [6] | Trūksta |

Pajamų žymos | |

Pirmasis skaitmuo | |

0 | Nėra pajamų (nėra šių skaitmenų) |

1 | Pajamos (įrašomas kintamasis) |

Šie skaitmenys | Sąlyginis daugiklis |

000.00000—100.00000 | Surinkta vertė/užregistruota vertė |

X,L | HY110G | | Bruto pajamos, kurias gauna asmenys iki 16 metų |

1—999999.99 | Suma |

0 | Nėra pajamų |

HY110G_F | -5 | Neužpildyta: įrašomas neto serijos kintamasis |

-1 [6] | Trūksta |

Taikomos žymos | Žr. HY040G_F |

X,L | HY120G | | Reguliarūs turto mokesčiai |

1—999999.99 | Suma |

0 | Nėra pajamų |

HY120G_F | -5 | Neužpildyta: įrašomas neto serijos kintamasis |

-1 [6] | Trūksta |

Pajamų žymos | |

Pirmasis skaitmuo | |

0 | Nėra pajamų (nėra šių skaitmenų) |

1 | Pajamos (įrašomas kintamasis) |

Šie skaitmenys | Sąlyginis daugiklis |

000.00000—100.00000 | Surinkta vertė/užregistruota vertė |

X,L | HY130G | | Reguliariai kitiems namų ūkiams sumokėti pinigų pervedimai |

1—999999.99 | Suma |

0 | Nėra pajamų |

HY130G_F | -5 | Neužpildyta: įrašomas neto serijos kintamasis |

-1 [6] | Trūksta |

Taikomos žymos | Žr. HY040G_F |

X,L | HY140G | | Pajamų mokestis ir socialinio draudimo įmokos |

-999999.99—999999.99 | Suma |

0 | Nėra pajamų |

HY140G_F | -5 | Neužpildyta: įrašomas neto serijos kintamasis |

-1 [6] | Trūksta |

Pajamų žymos | |

Pirmasis skaitmuo | |

0 | Nėra pajamų (nėra šių skaitmenų) |

1 | Pajamos (įrašomas kintamasis) |

Šie skaitmenys | Sąlyginis daugiklis |

000.00000—100.00000 | Surinkta vertė/užregistruota vertė |

Namų ūkio duomenys

Socialinė atskirtis

NEIŠMOKOS, SUSIJUSIOS SU BŪSTU IR NE BŪSTU

X,L | HS010 | | Ar per pastaruosius 12 mėnesių namų ūkis neišmokėjo už hipotekines paskolas ar nuomos mokesčius |

1 | Taip |

2 | Ne |

HS010_F | -2 | nėra duomenų (neribotas savininkas arba atleistas nuo nuomos mokesčio pastaruosius 12 mėnesių) |

-1 | Trūksta |

1 | Kintamasis įrašytas |

X,L | HS020 | | Ar per pastaruosius 12 mėnesių namų ūkis buvo nesumokėjęs sąskaitų už komunalines paslaugas (elektros energiją, vandenį, dujas) |

1 | Taip |

2 | Ne |

HS020_F | -2 | nėra duomenų (nėra sąskaitų už komunalines paslaugas) |

-1 | Trūksta |

1 | Kintamasis įrašytas |

X,L | HS030 | | Ar per pastaruosius 12 mėnesių namų ūkis buvo nesumokėjęs pirkimo išsimokėtinai dalių ar kitų mokėjimų už paskolas (skolos, nesusijusios su būstu) |

1 | Taip |

2 | Ne |

HS030_F | -2 | nėra duomenų (nėra pirkimo išsimokėtinai dalių ir kitų paskolų mokėjimų) |

-1 | Trūksta |

1 | Kintamasis įrašytas |

NAMŲ ŪKIŲ NEPINIGINIO NEPRITEKLIAUS RODIKLIAI, TARP JŲ IŠGYVENIMO SUNKUMAI, PRIVERSTINIS PIRMO BŪTINUMO DAIKTŲ TRŪKUMAS

X,L | HS040 | | Įstengti sumokėti už vienos savaitės metines atostogas išvykstant iš namų |

1 | Taip |

2 | Ne |

HS040_F | -1 | Trūksta |

1 | Kintamasis įrašytas |

X,L | HS050 | | Įstengti nusipirkti mėsos, vištienos, žuvies (ar lygiavertį vegetarišką ) patiekalą kas antrą dieną |

1 | Taip |

2 | Ne |

HS050_F | -1 | Trūksta |

1 | Kintamasis įrašytas |

X,L | HS060 | | Įstengti padengti nenumatytas finansines išlaidas |

1 | Taip |

2 | Ne |

HS060_F | -1 | Trūksta |

1 | Kintamasis įrašytas |

X,L | HS070 | | Ar turite telefoną (įskaitant mobilų)? |

1 | Taip |

2 | Ne — negaliu sau leisti |

3 | Ne — kita priežastis |

HS070_F | -1 | Trūksta |

1 | Kintamasis įrašytas |

X,L | HS080 | | Ar turite spalvotą televizorių? |

1 | Taip |

2 | Ne — negaliu sau leisti |

3 | Ne — kita priežastis |

HS080_F | -1 | Trūksta |

1 | Kintamasis įrašytas |

X,L | HS090 | | Ar turite kompiuterį? |

1 | Taip |

2 | Ne — negaliu sau leisti |

3 | Ne — kita priežastis |

HS090_F | -1 | Trūksta |

1 | Kintamasis įrašytas |

X,L | HS100 | | Ar turite skalbimo mašiną? |

1 | Taip |

2 | Ne — negaliu sau leisti |

3 | Ne — kita priežastis |

HS100_F | -1 | Trūksta |

1 | Kintamasis įrašytas |

X,L | HS110 | | Ar turite automobilį? |

1 | Taip |

2 | Ne — negaliu sau leisti |

3 | Ne — kita priežastis |

HS110_F | -1 | Trūksta |

1 | Kintamasis įrašytas |

X,L | HS120 | | Gebėjimas sudurti galą su galu |

1 | Labai sunkiai |

2 | Sunkiai |

3 | Šiek tiek sunku |

4 | Gana lengvai |

5 | Lengvai |

6 | Labai lengvai |

HS120_F | -1 | Trūksta |

1 | Kintamasis įrašytas |

X,L | HS130 | | Mažiausios mėnesinės pajamos, kad būtų galima sudurti galą su galu [16] |

1—- 999999.99 | Suma |

HS130_F | -1 | Trūksta |

1 | Kintamasis įrašytas |

X,L | HS140 | | Visos būsto išlaidos yra finansinė našta namų ūkiui |

1 | Sunki našta |

2 | Šiokia tokia našta |

3 | Visiškai ne našta |

HS140_F | -1 | Trūksta |

1 | Kintamasis įrašytas |

X,L | HS150 | | Pirkimo išsimokėtinai skolų ar paskolų, išskyrus hipotekinę paskolą ar paskolą, susijusią su namu, grąžinimas yra finansinė našta namų ūkiui |

1 | Grąžinimas yra sunki našta |

2 | Grąžinimas yra šiokia tokia našta |

3 | Grąžinimas — jokia našta |

HS150_F | -2 | nėra duomenų (nėra skolų grąžinimo) |

-1 | Trūksta |

1 | Kintamasis įrašytas |

FIZINĖ IR SOCIALINĖ APLINKA

X | HS160 | | Problemos, susijusios su būstu: pernelyg tamsus, nepakankamai šviesus |

1 | Taip |

2 | Ne |

HS160_F | -1 | Trūksta |

1 | Kintamasis įrašytas |

X | HS170 | | Triukšmas, sklindantis iš kaimynų ar gatvės (eismo, įmonių, gamyklų, kt.) |

1 | Taip |

2 | Ne |

HS170_F | -1 | Trūksta |

1 | Kintamasis įrašytas |

X | HS180 | | Tarša, nešvarumai ar kitos aplinkos problemos, kurias teritorijoje kelia eismas ar pramonė |

1 | Taip |

2 | Ne |

HS180_F | -1 | Trūksta |

1 | Kintamasis įrašytas |

X | HS190 | | Nusikalstamumas, smurtas ar vandalizmas teritorijoje |

1 | Taip |

2 | Ne |

HS190_F | -1 | Trūksta |

1 | Kintamasis įrašytas |

Namų ūkio duomenys

Būstas

BŪSTO TIPAS, NUOSAVYBĖ IR BŪSTO BŪKLĖ

X,L | HH010 | | Būsto tipas |

1 | Atskiras namas |

2 | Pusiau atskiras arba sujungtas namas |

3 | Apartamentai arba butas pastate, kuriame yra mažiau negu 10 butų |

4 | Apartamentai arba butas pastate, kuriame yra 10 ar daugiau butų |

5 | Kitokios rūšies apgyvendinimo patalpos |

HH010_F | -1 | Trūksta |

1 | Kintamasis įrašytas |

X,L | HH020 | | Nuosavybė |

1 | Savininkas |

2 | Nuomininkas arba subnuomininkas, mokantis nuomos mokestį pagal vyraujančią ar rinkos normą |

3 | Apgyvendinimo patalpos, nuomojamos už sumažintą normą (kaina mažesnė už rinkos kainą) |

4 | Apgyvendinimo patalpos suteiktos veltui |

HH020_F | -1 | Trūksta |

1 | Kintamasis įrašytas |

X,L | HH030 | | Kambarių, kuriais gali naudotis namų ūkis, skaičius |

1—9 | Kambarių skaičius |

10 | 10 ar daugiau kambarių |

HH030_F | -1 | Trūksta |

1 | Kintamasis įrašytas |

X,L | HH031 [17] | | Sutarties arba pirkimo ar įsikūrimo metai |

Metai (4 skaitmenys) | Sutarties arba pirkimo ar įsikūrimo metai |

HH031_F | -1 | Trūksta |

-2 | Nėra duomenų (valstybė narė, taikanti nacionalinius metodus sąlyginai priskaičiuotam nuomos mokesčiui apskaičiuoti) |

1 | Kintamasis įrašytas |

X,L | HH040 | | Prakiuręs stogas, drėkstančios sienos/grindys/pamatai arba puviniai langų rėmuose ar grindyse |

1 | Taip |

2 | Ne |

HH040_F | -1 | Trūksta |

1 | Kintamasis įrašytas |

X,L | HH050 | | Gebėjimas išlaikyti namus pakankamai šiltus |

1 | Taip |

2 | Ne |

HH050_F | -1 | Trūksta |

1 | Kintamasis įrašytas |

BŪSTO IŠLAIDOS [4]

X,L | HH060 | | Dabartinis nuomos mokestis, susijęs su būstu, kuriame dabar gyvenama, jeigu toks yra |

1—999999.99 | Suma |

HH060_F | -2 | nėra duomenų (HH020 ne = 2 arba 3) |

-1 | Trūksta |

1 | Kintamasis įrašytas |

X, L | HH061 [18] | | Subjektyvusis nuomos mokestis, susijęs su ne nuomininkų mokamu nuomos mokesčiu rinkos kaina |

1—999999.99 | Suma |

HH061_F | -2 | nėra duomenų (HH020 ne = 1 ar 3, ar 4) arba valstybė narė netaiko subjektyviojo metodo sąlyginai priskaičiuotam nuomos mokesčiui apskaičiuoti |

-1 | Trūksta |

1 | Kintamasis įrašytas |

X | HH070 | | Visos išlaidos būstui (įskaitant elektros energiją, vandenį, dujas ir šildymą) |

0—999999.99 | Suma |

HH070_F | -1 | Trūksta |

1 | Kintamasis įrašytas |

PATOGUMAI BŪSTE

X,L [17] | HH080 | | Vonia ar dušas būste |

1 | Taip |

2 | Ne |

HH080_F | -2 (L) | Nėra duomenų (valstybė narė, taikanti nacionalinius metodus sąlyginai priskaičiuotam nuomos mokesčiui apskaičiuoti) |

-1 | Trūksta |

1 | Kintamasis įrašytas |

X,L,H [17] | HH090 | | Vidaus tualetas su nuleidžiamu vandeniu, skirtas tik namų ūkiui naudoti |

1 | Taip |

2 | Ne |

HH090_F | -2 (L) | Nėra duomenų (valstybė narė, taikanti nacionalinius metodus sąlyginai priskaičiuotam nuomos mokesčiui apskaičiuoti) |

-1 | Trūksta |

1 | Kintamasis įrašytas |

Asmens duomenys

Pagrindiniai duomenys

PAGRINDINIAI ASMENS DUOMENYS (16+)

X,L | PB010 | | Tyrimo metai |

Metai | Metų keturi skaitmenys |

X,L | PB020 | | Šalis |

Šalies kodas | Žr. priedą |

X,L | PB030 | | Asmens tapatybės numeris |

Tapatybės numeris | Asmens tapatybės numeris (ATN) |

L | PB080 | | Atrinktų respondentų asmens duomenų bazės svoris |

0+(2.5 formatas) | Svoris |

PB080_F | -3 | Neatrinktas respondentas |

1 | Kintamasis įrašytas |

L | PB050 | | Asmens duomenų bazės svoris (visi namų ūkio nariai, kuriems 16 metų ir vyresni) |

0+(2.5 formatas) | Svoris |

PB050_F | 1 | Kintamasis įrašytas |

X,L | PB070 | | Atrinkto respondento asmens duomenų modelio svoris |

0+(2.5 formatas) | Svoris |

PB070_F | -3 | Neatrinktas respondentas |

1 | Kintamasis įrašytas |

X | PB040 | | Asmens duomenų išilginio pjūvio svoris (visi namų ūkio nariai, kuriems 16 metų ir vyresni) |

0+(2.5 formatas) | Svoris |

PB040_F | 1 | Kintamasis įrašytas |

X | PB060 | | Atrinkto respondento asmens duomenų išilginio pjūvio svoris |

0+(2.5 formatas) | Svoris |

PB060_F | -3 | Neatrinktas respondentas |

1 | Kintamasis įrašytas |

X,L | PB090 | | Asmeninės apklausos diena |

1—31 | Diena |

PB090_F | -1 | Trūksta |

1 | Kintamasis įrašytas |

X,L | PB100 | | Asmeninės apklausos mėnuo |

1—12 | Mėnuo |

PB100_F | -1 | Trūkstami |

1 | Kintamasis įrašytas |

X,L | PB110 | | Asmeninės apklausos metai |

Metai | Metų keturi skaitmenys |

PB110_F | -1 | Trūkstami |

1 | Kintamasis įrašytas |

X,L | PB120 | | Minučių skaičius asmeniniam klausimynui užpildyti |

1—90 | Minutės |

PB120_F | -2 | nėra duomenys (informacija, paimta tik iš registrų) |

-1 | Trūksta |

1 | Kintamasis įrašytas |

DEMOGRAFINIAI DUOMENYS (16+)

X,L | PB130 | 1—12 | Gimimo mėnuo |

PB130_F | -1 | Trūksta |

1 | Kintamasis įrašytas |

X,L | PB140 | | Gimimo metai |

Metai | Metų keturi skaitmenys |

PB140_F | -1 | Trūksta |

1 | Kintamasis įrašytas |

X,L | PB150 | | Lytis |

1 | Vyriška |

2 | Moteriška |

PB150_F | -1 | Trūksta |

1 | Kintamasis įrašytas |

X,L | PB160 | | Tėvo TN |

Tapatybės numeris | Tėvo tapatybės numeris (ATN) |

PB160_F | -2 | nėra duomenų (tėvas nėra namų ūkio narys) |

-1 | Trūksta |

1 | Kintamasis įrašytas |

X,L | PB170 | | Motinos TN |

Tapatybės numeris | Motinos tapatybės numeris (ATN) |

PB170_F | -2 | nėra duomenų (motina nėra namų ūkio narė) |

-1 | Trūksta |

1 | Kintamasis įrašytas |

X,L | PB180 | | Sutuoktinio/partnerio TN |

Tapatybės numeris | Sutuoktinio/partnerio tapatybės numeris (ATN) |

PB180_F | -2 | nėra duomenų (asmuo neturi sutuoktinio/partnerio arba sutuoktinis/partneris nėra namų ūkio narys) |

-1 | Trūksta |

1 | Kintamasis įrašytas |

X,L | PB190 | | Šeimyninė padėtis |

1 | Niekada nebuvo vedęs |

2 | Vedęs |

3 | Gyvena skyrium |

4 | Našlys (našlė) |

5 | Išsiskyręs |

PB190_F | -1 | Trūksta |

1 | Kintamasis įrašytas |

X,L | PB200 | | Sąjunga asmenų susitarimu |

1 | Taip, teisiniu pagrindu |

2 | Taip, be teisinio pagrindo |

3 | Ne |

PB200_F | -1 | Trūksta |

1 | Kintamasis įrašytas |

X | PB210 | | Gimimo šalis |

Šalies kodas | Žr. priedą |

PB210_F | -1 | Trūksta |

1 | Kintamasis įrašytas |

X | PB220A | | 1 pilietybė |

Šalies kodas | Žr., priedą |

PB220A_F | -1 | Trūksta |

1 | Kintamasis įrašytas |

X | PB220B | | 2 pilietybė |

Šalies kodas | Žr. priedą |

PB220B_F | -2 | nėra duomenų (nėra antros pilietybės) |

-1 | Trūksta |

1 | Kintamasis įrašytas |

Asmens duomenys

Švietimas

ŠVIETIMAS, ĮSKAITANT AUKŠČIAUSIĄ PASIEKTĄ TARPTAUTINĖS STANDARTIZUOTOS ŠVIETIMO KLASIFIKACIJOS (ISCED) LYGĮ

X | PE010 | | Dabartinė švietimo veikla |

1 | Mokosi |

2 | Nesimoko |

PE010_F | -1 | Trūksta |

1 | Kintamasis įrašytas |

X | PE020 | | Dabar pasiektas ISCED lygis |

ISCED kodas [19] | ISCED |

PE020_F | -2 | nėra duomenų (PE010 ne = 1) |

-1 | Trūksta |

1 | Kintamasis įrašytas |

X | PE030 | | Metais, kuriais buvo pasiektas aukščiausias išsilavinimo lygis |

Metai | Metų keturi skaitmenys |

PE030_F | -2 | nėra duomenų (asmuo niekada nesimokė) |

-1 | Trūksta |

1 | Kintamasis įrašytas |

X,L | PE040 | | Aukščiausias pasiektas ISCED lygis |

ISCED kodas [19] | ISCED |

PE040_F | -2 | nėra duomenų (asmuo niekada nesimokė) |

-1 | Trūksta |

1 | Kintamasis įrašytas |

Asmens duomenys

Informacija apie darbą

PAGRINDINĖ INFORMACIJA APIE DARBĄ, SUSUJUSI SU DABARTINE VEIKLA IR DABARTINIU PAGRINDINIU DARBU, ĮSKAITANT INFORMACIJĄ APIE PASKUTINĮ BEDARBIO PAGRINDINĮ DARBĄ

X,L | PL030 | | Paties asmens apibūdinta dabartinės veiklos padėtis |

1 | Dirbantis visą darbo dieną |

2 | Dirbantis ne visą darbo dieną |

3 | Bedarbis |

4 | Mokinys, studentas, tolesnis mokymas, nemokamo darbo patirtis |

5 | Išėjęs į pensiją arba išėjęs į ištarnauto laiko pensiją arba nutraukė veiklą |

6 | Nuolat nedarbingas ir (arba) negali dirbti |

7 | Atlieka privalomą karinę prievolę arba viešuosius darbus |

8 | Atlieka namų ruošos darbus ir priežiūrą |

9 | Kitas neveiklus asmuo |

PL030_F | -1 | Trūksta |

1 | Kintamasis įrašytas |

X | PL035 [20] | | Praėjusią savaitę dirbo bent vieną valandą |

1 | Taip |

2 | Ne |

PL035_F | -3 | Nepasirinktas respondentas |

-2 | nėra duomenų (asmuo nėra darbuotojas arba valstybė narė turi kitą šaltinį apskaičiuoti skirtingoms lytims mokamo darbo užmokesčio skirtumą) |

-1 | Trūksta |

1 | Kintamasis įrašytas |

X | PL015 | | Ar esate kada nors dirbęs? |

1 | Taip |

2 | Ne |

PL015_F | -3 | Nepasirinktas respondentas |

-2 | nėra duomenų (PL030 = 1 arba 2) |

-1 | Trūksta |

1 | Kintamasis įrašytas |

X,L | PL020 | | Pastarąsias keturias savaites intensyviai ieškojo darbo |

1 | Taip |

2 | Ne |

PL020_F | -2 | nėra duomenų (PL030 = 1 arba 2) |

-1 | Trūksta |

1 | Kintamasis įrašytas |

X,L | PL025 | | Ar galite pradėti dirbti per kitas dvi savaites |

1 | Taip |

2 | Ne |

PL025_F | -2 | nėra duomenų (PL020 = 2) |

-1 | Trūksta |

1 | Kintamasis įrašytas |

X,L | PL040 | | Užimtumo statusas |

1 | Savarankiškai dirbantis asmuo, turintis darbuotojų |

2 | Savarankiškai dirbantis asmuo, neturintis darbuotojų |

3 | Pagal darbo sutartį dirbantis asmuo |

4 | Šeimos darbuotojas |

PL040_F | -2 | nėra duomenų (PL030 ne = 1 ir ne = 2 ir PL015 ir PL035 ne = 1) |

-1 | Trūksta |

1 | Kintamasis įrašytas |

X,L | PL050 | | Profesija (ISCO-88 (COM) (du skaitmenys)) |

ISCO kodas O [21] | ISCO |

PL050_F | -2 | nėra duomenų (PL030 ne = 1 ir ne = 2, ir PL035 ne = 1, ir PL015 ne = 1) |

-1 | Trūksta |

1 | Kintamasis įrašytas |

X,L | PL060 | | Valandų, paprastai dirbtų per savaitę pagrindiniame darbe, skaičius |

1—99 | Valandų skaičius |

PL060_F | -6 | Kintamas valandų skaičius (net ir vidurkio negalima nustatyti per keturias savaites) |

-2 | nėra duomenų (PL030 ne = 1 ir ne = 2, ir PL035 ne = 1) |

-1 | Trūksta |

1 | Kintamasis įrašytas |

PAGRINDINĖ INFORMACIJA APIE VEIKLĄ PAJAMŲ TIRIAMUOJU LAIKOTARPIU

X | PL070 | | Mėnesių, praleistų visos darbo dienos darbe pajamų tiriamuoju laikotarpiu, skaičius |

1—12 | Mėnesiai |

PL070_F | -1 | Trūksta |

1 | Kintamasis įrašytas |

X | PL072 | | Mėnesių, praleistų ne visos darbo dienos darbe pajamų tiriamuoju laikotarpiu, skaičius |

1—12 | Mėnesiai |

PL072_F | -1 | Trūksta |

1 | Kintamasis įrašytas |

X | PL080 | | Buvimo bedarbiu mėnesių skaičius pajamų tiriamuoju laikotarpiu |

1—12 | Mėnesiai |

PL080_F | -1 | Trūksta |

1 | Kintamasis įrašytas |

X | PL085 | | Buvimo pensininku mėnesių skaičius pajamų tiriamuoju laikotarpiu |

1—12 | Mėnesiai |

PL085_F | -1 | Trūksta |

1 | Kintamasis įrašytas |

X | PL087 | | Mėnesių, praleistų studijuojant pajamų tiriamuoju laikotarpiu, skaičius |

1—12 | Mėnesiai |

PL087_F | -1 | Trūksta |

1 | Kintamasis įrašytas |

X | PL090 | | Nedarbo mėnesių skaičius pajamų tiriamuoju laikotarpiu |

1—12 | Mėnesiai |

PL090_F | -1 | Trūksta |

1 | Kintamasis įrašytas |

BENDRAS VALANDŲ, DIRBTŲ DABARTINIAME ANTRAME, TREČIAME, KT. DARBUOSE, SKAIČIUS

X | PL100 | | Bendras valandų, paprastai dirbtų antrame, trečiame, kt. darbuose, skaičius |

1—99 | Valandų skaičius |

PL100_F | -2 | nėra duomenų (asmuo neturi antro darbo arba PL030 ne = 1 arba 2) |

-1 | Trūksta |

1 | Kintamasis įrašytas |

IŠSAMI INFORMACIJA APIE DARBĄ

X | PL110 | | NACE (2 skaitmenys) |

NACE kodas [22] | NACE |

PL110_F | -3 | Nepasirinktas respondentas |

-2 | nėra duomenų (PL030 ne = 1 ir ne = 2, ir PL035 ne = 1) |

-1 | Trūksta |

1 | Kintamasis įrašytas |

X | PL120 | | Priežastis, dėl kurios buvo dirbta mažiau negu 30 valandų (pagrindiniame ir kituose darbuose) |

1 | Šiuo metu studijuoja ar mokosi |

2 | Asmeninė liga ar negalia |

3 | Nori dirbti daugiau valandų, bet negali rasti darbo(-ų) arba ilgiau trunkančio(-ių) darbo(-ų) |

4 | Nenori dirbti daugiau valandų |

5 | Valandų, praleistų visuose darbuose (darbe), skaičius laikomas visos darbo dienos darbu |

6 | Namų ruošos darbai, vaikų ar kitų asmenų priežiūra |

7 | Kitos priežastys |

PL120_F | -3 | Nepasirinktas respondentas |

-2 | nėra duomenų (PL030 ne = 1 ir ne = 2 arba PL060 + PL100 ne < 30) |

-1 | Trūksta |

1 | Kintamasis įrašytas |

X | PL130 [23] | | Dirbančių vietiniame vienete asmenų skaičius |

1—10 | Tikslus skaičius, jeigu yra nuo 1 iki 10 |

11 | jeigu nuo 11 iki 19 asmenų |

12 | jeigu nuo 20 iki 49 asmenų |

13 | jeigu 50 ar daugiau asmenų |

14 | nežinau, bet mažiau negu 11 asmenų |

15 | nežinau, bet daugiau negu 10 asmenų |

PL130_F | -3 | Nepasirinktas respondentas |

-2 | nėra duomenų (PL030 ne = 1 ir ne = 2, ir PL035 ne = 1) |

-1 | Trūksta |

1 | Kintamasis įrašytas |

X,L | PL140 | | Sutarties tipas |

1 | Nuolatinis darbas/neterminuota darbo sutartis |

2 | Laikinas darbas/terminuota darbo sutartis |

PL140_F | -3 | Nepasirinktas respondentas |

-2 | nėra duomenų (PL040 ne = 3) |

-1 | Trūksta |

1 | Kintamasis įrašytas |

X | PL150 | | Vadovaujančios pareigos |

1 | Priežiūros |

2 | Ne priežiūros |

PL150_F | -3 | Nepasirinktas respondentas |

-2 | nėra duomenų (PL040 ne = 3) |

-1 | Trūksta |

1 | Kintamasis įrašytas |

L | PL160 | | Darbo pakeitimas nuo praėjusių metų |

1 | Taip |

2 | Ne |

PL160_F | -3 | Nepasirinktas respondentas |

-2 | nėra duomenų (PL030 ne = 1 arba ne = 2) |

-1 | Trūksta |

1 | Kintamasis įrašytas |

L | PL170 | | Pakeitimo priežastis |

1 | Imtis geresnio darbo arba jo ieškoti |

2 | Laikinos sutarties pabaiga |

3 | Darbdavys privertė nutraukti (įmonės uždarymas, etatų mažinimas, išėjimas į ištarnauto laiko pensiją, atleidimas iš darbo, kt.) |

4 | Savo/šeimos verslo pardavimas arba uždarymas |

5 | Vaiko priežiūra ir kitų išlaikytinių priežiūra |

6 | Vedybos arba partnerio darbas, dėl kurio reikia persikelti į kitą teritoriją |

7 | Kitos priežastys |

PL170_F | -3 | Nepasirinktas respondentas |

-2 | nėra duomenų (PL160 ne = 1) |

-1 | Trūksta |

1 | Kintamasis įrašytas |

L | PL180 | | Paskutinis asmens veiklos pakeitimas |

1 | Dirbantis-bedarbis |

2 | Dirbantis-pensininkas |

3 | Dirbantis-kitoks neveiklumas |

4 | Bedarbis-dirbantis |

5 | Bedarbis-pensininkas |

6 | Bedarbis-kitoks neveiklumas |

7 | Pensininkas-dirbantis |

8 | Pensininkas-bedarbis |

9 | Pensininkas-kitoks neveiklumas |

10 | Kitoks neveiklumas-dirbantis |

11 | Kitoks neveiklumas-bedarbis |

12 | Kitoks neveiklumas-pensininkas |

PL180_F | -3 | Nepasirinktas respondentas |

-2 | nėra duomenų (jokio pasikeitimo nuo praėjusių metų) |

-1 | Trūksta |

1 | Kintamasis įrašytas |

DARBO ISTORIJA

L | PL190 | | Kada pradėjote pirmą kartą reguliariai dirbti |

8—65 | Amžius |

PL190_F | -3 | Nepasirinktas respondentas |

-2 | nėra duomenų (asmuo niekada nedirbo) |

-1 | Trūksta |

1 | Kintamasis įrašytas |

L | PL200 | | Metų, praleistų dirbant mokamą darbą (kaip asmuo, dirbantis pagal darbo sutartį, arba kaip savarankiškai dirbantis asmuo) skaičius |

0—65 | Metai |

PL200_F | -3 | Nepasirinktas respondentas |

-2 | nėra duomenų (asmuo niekada nedirbo) |

-1 | Trūksta |

1 | Kintamasis įrašytas |

DARBO KALENDORIUS

L | PL210A | | Pagrindinė veikla sausio mėnesį |

1 | Asmuo, dirbantis pagal darbo sutartį (visą darbo dieną) |

2 | Asmuo, dirbantis pagal darbo sutartį (ne visą darbo dieną) |

3 | Savarankiškai dirbantis asmuo (visą darbo dieną) |

4 | Savarankiškai dirbantis asmuo (ne visą darbo dieną) |

5 | Bedarbis |

6 | Pensininkas |

7 | Studentas |

8 | Kitoks neveiklus asmuo |

9 | Karinė prievolė |

PL210A_F | -3 | Neatrinktas respondentas |

-1 | Trūksta |

1 | Kintamasis įrašytas |

L | PL210B | | Pagrindinė veikla vasario mėnesį |

| Žr. PL210A |

PL210B_F | | Žr. PL210A_F |

L | PL210C | | Pagrindinė veikla kovo mėnesį |

| Žr. PL210A |

PL210C_F | | Žr. PL210A_F |

L | PL210D | | Pagrindinė veikla balandžio mėnesį |

| Žr. PL210A |

PL210D_F | | Žr. PL210A_F |

L | PL210E | | Pagrindinė veikla gegužės mėnesį |

| Žr. PL210A |

PL210E_F | | Žr. PL210A_F |

L | PL210F | | Pagrindinė veikla birželio mėnesį |

| Žr. PL210A |

PL210F_F | | Žr. PL210A_F |

L | PL210G | | Pagrindinė veikla liepos mėnesį |

| Žr. PL210A |

PL210G_F | | Žr. PL210A_F |

L | PL210H | | Pagrindinė veikla rugpjūčio mėnesį |

| Žr. PL210A |

PL210H_F | | Žr. PL210A_F |

L | PL210I | | Pagrindinė veikla rugsėjo mėnesį |

| Žr. PL210A |

PL210I_F | | Žr. PL210A_F |

L | PL210J | | Pagrindinė veikla spalio mėnesį |

| Žr. PL210A |

PL210J_F | | Žr. PL210A_F |

L | PL210K | | Pagrindinė veikla lapkričio mėnesį |

| Žr. PL210A |

PL210K_F | | Žr. PL210A_F |

L | PL210L | | Pagrindinė veikla gruodžio mėnesį |

| Žr. PL210A |

PL210L_F | | Žr. PL210A_F |

Asmens duomenys

Sveikata

SVEIKATA, ĮSKAITANT SVEIKATOS BŪKLĘ IR LĖTINES LIGAS ARBA BŪKLĘ

X,L | PH010 | | Bendra sveikatos būklė |

1 | Labai gera |

2 | Gera |

3 | Vidutiniška |

4 | Bloga |

5 | Labai bloga |

PH010_F | -3 | Neatrinktas respondentas |

-1 | Trūksta |

1 | Kintamasis įrašytas |

X, L | PH020 | | Serga kokia nors lėtine (ilgalaike) liga arba yra tokios būklės |

1 | Taip |

2 | Ne |

PH020_F | -3 | Nepasirinktas respondentas |

-1 | Trūksta |

1 | Kintamasis įrašytas |

X, L | PH030 | | Veiklos, kuria žmonės paprastai užsiima, apribojimas dėl sveikatos problemų bent pastaruosius šešis mėnesius |

1 | Taip, labai apribota |

2 | Taip, apribota |

3 | Ne, neapribota |

PH030_F | -3 | Nepasirinktas respondentas |

-1 | Trūksta |

1 | Kintamasis įrašytas |

GALIMYBĖ PASINAUDOTI SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOMIS

X | PH040 | | Nepatenkintas sveikatos patikrinimo arba gydymo poreikis pastaruosius 12 mėnesių |

1 | Taip, bent vieną kartą pasitaikė toks atvejis, kada asmeniui iš tikrųjų reikėjo, kad būtų atliktas patikrinimas arba gydymas, bet jis jo nesulaukė |

2 | Ne, nė karto nepasitaikė tokio atvejo, kada asmeniui iš tikrųjų reikėjo, kad būtų atliktas patikrinimas arba gydymas, bet jis jo nesulaukė |

PH040_F | -3 | Nepasirinktas respondentas |

-1 | Trūksta |

1 | Kintamasis įrašytas |

X | PH050 | | Pagrindinė priežastis dėl nepatenkinto sveikatos patikrinimo ar gydymo poreikio |

1 | Negalėjo sau leisti (pernelyg brangu) |

2 | Eilė |

3 | Negalėjo rasti laiko dėl darbo, vaikų ar kitų asmenų priežiūros |

4 | Pernelyg toli keliauti/nėra kaip nukeliauti |

5 | Gydytojo/ligoninės/patikrinimo/gydymo baimė |

6 | Norėjo palaukti ir pasižiūrėti, gal problemos pačios dings |

7 | Nepažinojo jokio gero gydytojo ar specialisto |

8 | Kitos priežastys |

PH050_F | -3 | Nepasirinktas respondentas |

-2 | nėra duomenų (PH040 ne = 1) |

-1 | Trūksta |

1 | Kintamasis įrašytas |

X | PH060 | | Nepatenkintas stomatologinio patikrinimo arba gydymo poreikis pastaruosius 12 mėnesių |

1 | Taip, bent vieną kartą pasitaikė toks atvejis, kada asmeniui iš tikrųjų reikėjo, kad būtų atliktas stomatologinis patikrinimas arba gydymas, bet jis jo nesulaukė |

2 | Ne, nė karto nepasitaikė tokio atvejo, kada asmeniui iš tikrųjų reikėjo, kad būtų atliktas stomatologinis patikrinimas arba gydymas, bet jis jo nesulaukė |

PH060_F | -3 | Nepasirinktas respondentas |

-1 | Trūksta |

1 | Kintamasis įrašytas |

X | PH070 | | Priežastis dėl nepatenkinto stomatologinio patikrinimo ar gydymo poreikio |

1 | Negalėjo sau leisti (pernelyg brangu) |

2 | Eilė |

3 | Negalėjo rasti laiko dėl darbo, vaikų ar kitų asmenų priežiūros |

4 | Pernelyg toli keliauti/nėra kaip nukeliauti |

5 | Gydytojo/ligoninės/patikrinimo/gydymo baimė |

6 | Norėjo palaukti ir pasižiūrėti, gal problemos pačios dings |

7 | Nepažinojo jokio gero stomatologo |

8 | Kitos priežastys |

PH070_F | -3 | Nepasirinktas respondentas |

-2 | nėra duomenų (PH060 ne = 1) |

-1 | Trūksta |

1 | Kintamasis įrašytas |

Asmens duomenys

Pajamos

ASMENINIŲ PAJAMŲ NETO SERIJOS KOMPONENTŲ LYGIU [4]

X, L | PY010N | | Pagal darbo sutartį dirbančio asmens pajamos neto grynaisiais arba beveik grynaisiais |

1—999999.99 | Suma |

0 | Nėra pajamų |

PY010N_F | -5 | Neužpildyta: įrašomas bruto serijos kintamasis |

-1 [6] | Trūksta |

Pajamų žymos [12] | |

Pirmasis skaitmuo | Neto/bruto (duomenų rinkimo metu) |

0 | Nėra pajamų (nėra šių skaitmenų) |

1 | Atėmus pajamų mokestį išmokant ir socialines įmokas |

2 | Atėmus pajamų mokestį išmokant |

3 | Atėmus socialines įmokas |

4 | Bruto [13] |

5 | Nežinoma |

Antrasis skaitmuo | Neto (užregistruotas) |

1 | Atėmus pajamų mokestį išmokant ir socialines įmokas |

2 | Atėmus pajamų mokestį išmokant |

3 | Atėmus socialines įmokas |

5 | Nežinoma (įmanoma tik su pirmuoju skaitmeniu = 5) |

Šie skaitmenys | Sąlyginis daugiklis |

000.00000—100.00000 | Surinkta vertė/užregistruota vertė |

X,L | PY020N | | Pagal darbo sutartį dirbančio asmens neto pajamos negrynaisiais [24] |

1—999999.99 | Suma |

0 | Nėra pajamų |

PY020N_F | -5 | Neužpildyta: įrašomas bruto serijos kintamasis |

-4 | Suma, įtraukta į kitą pajamų komponentą |

-1 [6] | Trūksta |

Taikomos žymos | Žr. PY010N_F |

X,L | PY035N [25] | | Įmokos į asmens privatų pensijų planą |

1—999999.99 | Suma |

0 | Nėra pajamų |

PY035N_F | -5 | Neužpildyta: įrašomas bruto serijos kintamasis |

-1 [6] | Trūksta |

Pajamų žymos | |

Pirmasis skaitmuo | |

0 | Nėra pajamų (nėra šių skaitmenų) |

1 | Pajamos (įrašomas kintamasis) |

Šie skaitmenys | Sąlyginis daugiklis |

000.00000—100.00000 | Surinkta vertė/užregistruota vertė |

X,L | PY050N | | Neto pelnas arba nuostoliai grynaisiais iš savarankiškos veiklos (įskaitant honorarus) |

1—999999.99 | Pelnas |

-999999.99—-1 | Nuostolis |

0 | Nėra pajamų |

PY050N_F | -5 | Neužpildyta: įrašomas bruto serijos kintamasis |

-1 [6] | Trūksta |

Taikomos žymos | Žr. PY010N_F |

X,L | PY070N | | Prekių, pagamintų savo suvartojimui, vertė [11] |

1—999999.99 | Suma |

0 | Nėra pajamų |

PY070N_F | -5 | Neužpildyta: įrašomas bruto serijos kintamasis |

-1 [6] | Trūksta |

Taikomos žymos | Žr. PY010N_F |

X,L | PY080N [26] | | Neto pensija iš atskirų privačių planų (išskyrus tuos, kurie numatyti pagal ESSPROS) |

1—999999.99 | Suma |

0 | Nėra pajamų |

PY080N_F | -5 | Neužpildyta: įrašomas bruto serijos kintamasis |

-1 [6] | Trūksta |

Taikomos žymos | Žr. PY010N_F |

X,L | PY090N | | Neto bedarbio išmokos |

1 —999999.99 | Suma |

0 | Nėra pajamų |

PY090N_F | -5 | Neužpildyta: bruto serijos komponentas įrašytas |

-1 [6] | Trūksta |

Taikomos žymos | Žr. PY010N_F |

X,L | PY100N | | Neto senatvės pensijos |

1—999999.99 | Suma |

0 | Nėra pajamų |

PY100N_F | -5 | Neužpildyta: bruto serijos kintamasis įrašytas |

-4 | Suma, įrašyta į kitą pajamų komponentą |

-1 [6] | Trūksta |

Taikomos žymos | Žr. PY010N_F |

X,L | PY110N | | Neto maitintojo netekimo išmokos |

1—999999.99 | Suma |

0 | Nėra pajamų |

PY110N_F | -5 | Neužpildyta: bruto serijos kintamasis įrašytas |

-4 | Suma, įrašyta į kitą pajamų komponentą |

-1 [6] | Trūksta |

Taikomos žymos | Žr. PY010N_F |

X,L | PY120N | | Neto išmokos ligos atveju |

1—999999.99 | Suma |

0 | Nėra pajamų |

PY120N_F | -5 | Neužpildyta: bruto serijos kintamasis įrašytas |

-4 | Suma, įrašyta į kitą pajamų komponentą s |

-1 [6] | Trūksta |

Taikomos žymo | Žr. PY010N_F |

X,L | PY130N | | Neto invalidumo išmokos |

1—999999.99 | Suma |

0 | Nėra pajamų |

PY130N_F | -5 | Neužpildyta: įrašomas bruto serijos kintamasis |

-4 | Suma, įtraukta į kitą pajamų komponentą |

-1 [6] | Trūksta |

Taikomos žymos | Žr. PY010N_F |

X,L | PY140N | | Su mokymusi susijusios pašalpos |

1—999999.99 | Suma |

0 | Nėra pajamų |

PY140N_F | -5 | Neužpildyta: įrašomas bruto serijos kintamasis |

-1 [6] | Trūksta |

Taikomos žymos | Žr. PY010N_F |

ASMENINIŲ PAJAMŲ BRUTO SERIJOS KOMPONENTŲ LYGIU [4] [14] [15]

X,L | PY010G | | Pagal darbo sutartį dirbančio asmens pajamos bruto grynaisiais arba beveik grynaisiais |

1—999999.99 | Suma |

0 | Nėra pajamų |

PY010G_F | -5 | Neužpildyta: įrašomas neto serijos kintamasis |

-1 [6] | Trūksta |

Pajamų žymos [12] | |

Pirmasis skaitmuo | Neto/bruto (duomenų rinkimo metu) |

0 | Nėra pajamų |

1 | Atėmus pajamų mokestį išmokant ir socialines įmokas |

2 | Atėmus pajamų mokestį išmokant |

3 | Atėmus socialines įmokas |

4 | Bruto [13] |

5 | Nežinoma |

Šie skaitmenys | Sąlyginis daugiklis |

000.00000—100.00000 | Surinkta vertė/užregistruota vertė |

X,L | PY020G | | Pagal darbo sutartį dirbančio asmens bruto pajamos negrynaisiais [24] |

1—999999.99 | Suma |

0 | Nėra pajamų |

PY020G_F | -5 | Neužpildyta: įrašomas neto serijos kintamasis |

-4 | Suma, įtraukta į kitą pajamų komponentą |

-1 [6] | Trūkstami |

Taikomos žymos | Žr. PY010G_F |

X,L | PY030G | | Darbdavio socialinio draudimo įmokos [27] |

1—999999.99 | Suma |

0 | Nėra pajamų |

PY030G_F | -5 | Neužpildyta: įrašomas neto serijos kintamasis |

-1 [6] | Trūksta |

0 | Nėra pajamų |

1 | Pajamos (įrašomas kintamasis) |

X,L | PY035G [25] | | Įmokos į asmens privatų pensijų planą |

1—999999.99 | Suma |

0 | Nėra pajamų |

PY035G_F | -5 | Neužpildyta: įrašomas neto serijos kintamasis |

-1 [6] | Trūksta |

Pajamų žymos | |

Pirmasis skaitmuo | |

0 | Nėra pajamų (nėra šių skaitmenų) |

1 | Pajamos (įrašomas kintamasis) |

Šie skaitmenys | Sąlyginis daugiklis |

000.00000—100.00000 | Surinkta vertė/užregistruota vertė |

X,L | PY050G | | Bruto pelnas arba nuostoliai grynaisiais iš savarankiškos veiklos (įskaitant honorarus) |

1—999999.99 | Pelnas |

-999999.99— -1 | Nuostolis |

0 | Nėra pajamų |

PY050G_F | -5 | Neužpildyta: įrašomas neto serijos kintamasis |

-1 [6] | Trūksta |

Taikomos žymos | Žr. PY010N_G |

X,L | PY070G | | Prekių, pagamintų savo suvartojimui, vertė [11] |

1— 999999.99 | Suma |

0 | Nėra pajamų |

PY070G_F | -5 | Neužpildyta: įrašomas neto serijos kintamasis |

-1 [6] | Trūksta |

Taikomos žymos | Žr. PY010G_F |

X,L | PY080G [28] | | Bruto pensija iš atskirų privačių planų (išskyrus tuos, kurie numatyti pagal ESSPROS) |

1— 999999.99 | Suma |

0 | Nėra pajamų |

PY080G_F | -5 | Neužpildyta: įrašomas neto serijos kintamasis |

-1 [6] | Trūksta |

Taikomos žymos | Žr. PY010G_F |

X,L | PY090G | | Bruto bedarbio išmokos |

1— 999999.99 | Suma |

0 | Nėra pajamų |

PY090G_F | -5 | Neužpildyta: įrašomas neto serijos kintamasis |

-1 [6] | Trūksta |

Taikomos žymos | Žr. PY010G_F |

X,L | PY100G | | Bruto senatvės pensijos |

1— 999999.99 | Suma |

0 | Nėra pajamų |

PY100G_F | -5 | Neužpildyta: įrašomas neto serijos kintamasis |

-4 | Suma, įtraukta į kitą pajamų komponentą |

-1 [6] | Trūksta |

Taikomos žymos | Žr. PY010G_F |

X,L | PY110G | | Bruto maitintojo netekimo išmokos |

1— 999999.99 | Suma |

0 | Nėra pajamų |

PY110G_F | -5 | Neužpildyta: neto serijos kintamasis įrašytas |

-4 | Suma, įrašyta į kitą pajamų komponentą |

-1 [6] | Trūksta |

Taikomos žymos | Žr. PY010G_F |

X,L | PY120G | | Bruto išmokos ligos atveju |

1—999999.99 | Suma |

0 | Nėra pajamų |

PY120G_F | -5 | Neužpildyta: neto serijos kintamasis įrašytas |

-4 | Suma, įrašyta į kitą pajamų komponentą |

-1 [6] | Trūksta |

Taikomos žymos | Žr. PY010N_F |

X,L | PY130G | | Bruto invalidumo išmokos |

1—999999.99 | Suma |

0 | Nėra pajamų |

PY130G_F | -5 | Neužpildyta: neto serijos kintamasis įrašytas |

-4 | Suma, įrašyta į kitą pajamų komponentą |

-1 [6] | Trūksta |

Taikomos žymos | Žr. PY010G_F |

X,L | PY140G | | Su mokymusi susijusios pašalpos |

1—999999.99 | Suma |

0 | Nėra pajamų |

PY140G_F | -5 | Neužpildyta: neto serijos komponentas įrašytas |

-1 [6] | Trūksta |

Taikomos žymos | Žr. PY010G_F |

PAGAL DARBO SUTARTĮ DIRBANČIŲ ASMENŲ BRUTO MĖNESINIS UŽDARBIS [4] [20]

X | PY200G | | Pagal darbo sutartį dirbančių asmenų bruto mėnesinis darbo užmokestis |

1—999999.99 | Suma |

0 | Nėra pajamų |

| PY200G_F | -2 | nėra duomenų (PL035 ne = 1) |

| -1 [6] | Trūksta |

| Taikomos žymos | Žr. PY010G_F |

ŠALIŲ KLASIFIKACIJA

BE Belgija

DK Danija

DE Vokietija

GR Graikija

ES Ispanija

FR Prancūzija

IE Airija

IT Italija

LU Liuksemburgas

NL Nyderlandai

AT Austrija

PT Portugalija

FI Suomija

SE Švedija

UK Jungtinė Karalystė

BG Bulgarija

CY Kipras

CZ Čekijos Respublika

EE Estija

HU Vengrija

LV Latvija

LT Lietuva

MT Malta

PL Lenkija

RO Rumunija

SK Slovakijos Respublika

SI Slovėnija

TR Turkija

IS Islandija

NO Norvegija

CH Šveicarija

OEU Kitos Europos šalys

NAF

Šiaurės Afrika

(Alžyras, Egiptas, Libijos Didžioji Liaudies Socialistinė Arabų Respublika, Marokas, Sudanas, Tunisas, Šiaurės Sahara)

WAF

Vakarų Afrika

(Beninas, Burkina Fasas, Žaliojo Kyšulio Salos, Dramblio Kaulo Krantas, Gambija, Gana, Gvinėja, Bisau Gvinėja, Liberija, Malis, Mauritanija, Nigeris, Nigerija, Sent Helena, Senegalas, Siera Leonė, Togas)

OAF Kitos Afrikos šalys

USA Jungtinės Amerikos Valstijos

CAN Kanada

CSA Centrinė ir Pietų Amerika

NME

Artimieji ir Vidurio Rytai

(Armėnija, Azerbaidžanas, Bahreinas, Gruzija, Irakas, Izraelis, Jordanija, Kuveitas, Libanas, Okupuota palestiniečių teritorija, Omanas, Kataras, Saudo Arabija, Sirijos Arabų Respublika, Jungtiniai Arabų Emyratai, Jemenas)

OAS Kitos Azijos šalys

OCE Australija ir Okeanija

OTH Kitos šalys

EUROSTATUI SIŲSTINOS RINKMENOS

Tiksliniai kintamieji Eurostatui bus siunčiami keturiomis skirtingomis rinkmenomis:

1. namų ūkio registras (D)

2. asmens duomenų registras (R)

3. namų ūkio duomenys (H)

4. asmens duomenys (P)

Namų ūkio registro rinkmenoje (D) turi būti nurodytas kiekvienas namų ūkis (atrinktas + pakeistas + padalintasis) (tik išilginiai)), taip pat ir tie, kurių adresu nebuvo galima susisiekti arba kurių nebuvo galima apklausti.

Kitose rinkmenose įrašai, susiję su namų ūkiu, bus tik tuo atveju, jeigu su namų ūkiu buvo susisiekta (DB120 = 11 (arba DB110 = 1)) IR buvo užpildyta namų ūkio apklausa namų ūkio registro rinkmenoje (H) (DB130 = 11) BEI bent vienas narys turi išsamius duomenis asmens duomenų rinkmenoje (P) (RB250 = 11, 12 arba 13 =>DB135 = 1). Šis narys turi būti pasirinktasis respondentas (RB245 = 2), jeigu taikomas toks atrankos būdas.

Asmens duomenų registro rinkmenoje (R) turi būti įrašas apie kiekvieną asmenį, šiuo metu gyvenantį namų ūkyje arba laikinai išvykusį. Išilginiame komponente šioje rinkmenoje turi būti įrašas apie kiekvieną asmenį, kuris nuo praėjusios bangos išsikėlė arba mirė, ir kiekvieną asmenį, kuris namų ūkyje gyveno bent trejus mėnesius pajamų tiriamuoju laikotarpiu ir šio namų ūkio registre nebuvo užregistruotas kitur.

Asmens duomenų registre (P) turi būti įrašas apie kiekvieną reikalavimus atitinkantį asmenį (RB245 = 1, 2 arba 3), kurio atžvilgiu informacija galėtų būti užpildyta pagal apklausą ir (arba) registrus (RB250 = 11, 12 arba 13).

Techninė rinkmenų perdavimo Eurostatui forma bus kableliu atskirtų verčių forma (KAV). Viršutinėje eilėje (pirmajame įraše) turi būti kintamojo pavadinimas.

[1] NUTS 1999: Teritorinių statistinių vienetų nomenklatūra.

[2] Turi būti užpildyta tik tada, kai namų ūkis užregistruojamas pirmą kartą (jeigu taikytina).

[3] > 0 valandų vaikų, lankančių ikimokyklinio ugdymo įstaigą ir privalomą mokyklą, priežiūra yra nesuderinama.

[4] Sumos nacionaline valiuta. Visos sumos turi būti nurodytos tuo pačiu vienetu.

[5] Leidžiama tik tol, kol bruto pajamų komponentai nėra privalomi.

[6] Kadangi trukstamos vertes yra salyginai aspkaiciuojamos, šis kodas yra priimtinas tik tuo atveju, jeigu salyginis apskaiciavimas neimanomas.

[7] sąlyginis daugiklis = surinkta vertė, padalyta iš užregistruotos vertės.

[8] Į visus kintamuosius, kurie sudaro tikslinį kintamąjį, turi būti atsižvelgta nustatant žymos vertę.

[9] Šie skaitmenys bus susiję su pirmuoju skaitmeniu be jokio skiriamojo ženklo, kad gautoji suma būtų dešimtainis skaičius.

[10] Daugiklis, iš kurio reikia padauginti visas bruto pajamas, visas disponuojamąsias pajamas arba visas disponuojamąsias pajamas prieš socialinius pervedimus, kad būtų kompensuoti trūkstami atskiri klausimynai.

[11] Privaloma tik nuo 2007 m.

[12] Į visus kintamuosius, kurie sudaro tikslinį kintamąjį, turi būti atsižvelgta nustatant žymos vertę.

[13] Bruto reiškia, kad nei mokesčiai, nei socialinės įmokos neturi būti išskaičiuojamos išmokant.

[14] Jeigu bruto vertė gaunama konvertuojant neto, atitinkamas neto kintamasis irgi turėtų būti įrašytas. Jeigu ir neto, ir bruto vertės yra surenkamos, abi ir turėtų būti užregistruotos.

[15] Kodas "-5" žymos kintamajame leidžiamas tik tada, kai bruto pajamų komponentai nėra privalomi.

[16] Nacionaline valiuta.

[17] Privaloma tik valstybėms narėms, kurios taiko Eurostato rekomenduojamą regresijos metodą arba subjektyvųjį metodą sąlyginai priskaičiuotam nuomos mokesčiui apskaičiuoti.

[18] Renkama tik tuo atveju, jeigu sąlyginai priskaičiuotas nuomos mokestis apskaičiuojamas nacionaliniu lygiu taikant subjektyvųjį metodą.

[19] ISCED 1997: 1997 m. Tarptautinė standartizuota švietimo klasifikacija.

[20] Privaloma tik toms valstybėms narėms, kurios neturi jokio kito šaltinio, išskyrus ES-SPGS, skirto lyčių gaunamo darbo užmokesčio skirtumui apskaičiuoti.

[21] ISCO - 88 (COM): Tarptautinė standartinė profesijų klasifikacija (Europos tikslais), 1988 m. redakcija.

[22] NACE 1.1 red.: 1.1 red. Europos bendrijos statistinė ekonominės veiklos rūšių klasifikacija

[23] Pats asmuo turėtų būti įtrauktas į skaičių, kaip ir darbdavys.

[24] Šis kintamasis, išskyrus bendrovės automobilį, bus renkamas tik nuo 2007 m.

[25] PY035N priklauso "kitiems punktams, kurie nėra laikomi pajamų dalimi"

[26] PY080N priklauso "kitiems punktams, kurie nėra laikomi pajamų dalimi"

[27] Bus registruojama tik tuo atveju, jeigu galimybių tyrimo metu paaiškės, kad tai galima.

[28] PY035G ir PY080G priklauso "kitiems punktams, kurie nėra laikomi pajamų dalimi."

--------------------------------------------------

Top