EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1982

2003 m. spalio 21 d. Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 1982/2003 įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos statistikos apie pajamas ir gyvenimo sąlygas (ES-SPGS) sąsajoje su imčių atrankos aspektais ir paieškos taisyklėmistekstas svarbus EEE.

OJ L 298, 17.11.2003, p. 29–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 16 Volume 001 P. 247 - 251
Special edition in Estonian: Chapter 16 Volume 001 P. 247 - 251
Special edition in Latvian: Chapter 16 Volume 001 P. 247 - 251
Special edition in Lithuanian: Chapter 16 Volume 001 P. 247 - 251
Special edition in Hungarian Chapter 16 Volume 001 P. 247 - 251
Special edition in Maltese: Chapter 16 Volume 001 P. 247 - 251
Special edition in Polish: Chapter 16 Volume 001 P. 247 - 251
Special edition in Slovak: Chapter 16 Volume 001 P. 247 - 251
Special edition in Slovene: Chapter 16 Volume 001 P. 247 - 251
Special edition in Bulgarian: Chapter 16 Volume 001 P. 180 - 184
Special edition in Romanian: Chapter 16 Volume 001 P. 180 - 184
Special edition in Croatian: Chapter 16 Volume 001 P. 79 - 83

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1982/oj

32003R1982Oficialusis leidinys L 298 , 17/11/2003 p. 0029 - 0033


Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 1982/2003

2003 m. spalio 21 d.

įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos statistikos apie pajamas ir gyvenimo sąlygas (ES-SPGS) sąsajoje su imčių atrankos aspektais ir paieškos taisyklėmis

(tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. birželio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos statistikos apie pajamas ir gyvenimo sąlygas (ES-SPGS) [1], ypač į 15 straipsnio 2 dalies d punktą,

kadangi:

(1) Reglamentu (EB) Nr. 1177/2003 sukuriama bendra sistema, skirta Bendrijos statistikai apie pajamas ir gyvenimo sąlygas sistemingai apdoroti, apimanti palyginamus ir savalaikius skerspjūvio ir išilginio pjūvio duomenis apie pajamas ir apie skurdo bei socialinės atskirties lygį ir sudėtį nacionaliniu ir Europos Sąjungos lygiais.

(2) Pagal Reglamento (EB) Nr. 1177/2003 15 straipsnio 2 dalies d punktą yra būtinos įgyvendinimo priemonės, turinčios suvienodinti metodus ir apibrėžimus, susijusius su imčių atrankos aspektais ir paieškos taisyklėmis.

(3) Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Statistikos programų komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Taisyklės ir gairės, reglamentuojančios imčių atranką ir paiešką bei apibrėžimus, taikytinus Bendrijos statistikai apie pajamas ir gyvenimo sąlygas (ES-SPGS), yra tokios, kokios nustatomos priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2003 m. spalio 20 d.

Komisijos vardu

Pedro Solbes Mira

Komisijos narys

[1] OL L 165, 2003 7 3, p. 1.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

1. APIBRĖŽIMAI

Šiame reglamente ES-SPGS išilginio pjūvio komponentams taikomi tokie apibrėžimai:

a) Pirminė imtis: tai namų ūkių ar asmenų imtis, kai ji atrenkama įtraukimui į ES-SPGS.

b) Imties asmenys: tai visi namų ūkio nariai arba jų poaibis pirminėje imtyje, kurie yra vyresnio nei tam tikras amžius.

c) Amžiaus riba, naudojama imties asmenims apibrėžti:

Ketverių metų grupėje ši amžiaus riba yra ne didesnė nei 14 metų. Valstybėse, kuriose ketverių metų grupėje naudojama adresų ar namų ūkių imtis, visi 14 metų ir vyresni namų ūkio nariai pirminėje imtyje yra imties asmenys. Valstybėse, kuriose ketverių metų grupėje naudojama asmenų imtis, tai reiškia mažiausiai vieno tokio asmens atrinkimą iš namų ūkio.

Pirmiau minėta minimali amžiaus riba yra žemesnė, jei grupės trukmė ilgesnė. Jei grupės trukmė viršija aštuonerius metus, bet kokio amžiaus nariai pirminėje imtyje yra imties asmenys; kaip imties asmenys įtraukiami ir vaikai, gimę imties moterims per laikotarpį, kurį motina yra grupėje.

d) Grupės trukmė: tai metų skaičius, kurį imties asmenys, po jų atrinkimo į imtį, priklauso grupei išilginiam pjūviui gauti ar rengti.

e) Imties namų ūkis: tai namų ūkis, kurį sudaro mažiausiai vienas imties asmuo. Imties namų ūkis įtraukiamas į ES-SPGS išsamiai informacijai rinkti ar rengti, jei jame yra mažiausiai vienas 16 metų ar vyresnis imties asmuo.

f) Išsami informacija: tai asmeninė informacija (sveikata, sveikatos priežiūros prieinamumas, išsami informacija apie darbą, veiklos istorija ir veiklos kalendorius), reikalaujama mažiausiai vienam 16 metų ar vyresniam imties asmeniui kiekviename namų ūkyje.

g) Korezidentai (ne imties asmenys): visi esami imties namų ūkio rezidentai, išskyrus tuos, kurie pirmiau apibrėžti kaip imties asmenys.

h) Rotacinis modelis: tai imties atranką remiantis tam tikru skaičiumi imties dalių ar replikacijų, kurių kiekviena yra panašaus dydžio ir modelio ir atstovauja visą populiaciją. Einant metams, kai kurios replikacijos išlaikomos, o kitos išmetamos ir pakeičiamos naujomis.

Jei tai rotacinis modelis, grindžiamas keturioms replikacijomis su vienos replikacijos rotacija per metus, viena iš replikacijų išmetama tuoj po pirmųjų metų, antra išlaikoma dvejus metus, trečia – trejus metus, o ketvirta išlaikoma ketverius metus. Nuo antrųjų metų kasmet įvedama viena nauja replikacija, kuri išlaikoma ketverius metus.

ES-SPGS skerspjūvio ir išilginio pjūvio komponentams taikomi tokie apibrėžimai:

i) Amžius: tai amžius tiriamo pajamų laikotarpio pabaigoje.

j) Namų ūkio nariai: tai sąlygos, kurių reikia norint klasifikuoti asmenį kaip namų ūkio narį, kaip nustatyta Komisijos reglamento (EB) Nr. 1980/2003 [1] dėl apibrėžimų ir jų atnaujinimo I priede.

k) Kolektyvinis namų ūkis: tai neinstitucinis kolektyvinis būstas, pvz., pensionas, švietimo įstaigos bendrabutis ar kita gyvenamoji vieta, kuria dalijasi daugiau nei penki asmenys, nesidalijantys namų ūkio išlaidų. Taip pat įtraukiami asmenys, kurie gyvena kaip nuomininkai namų ūkyje, turinčiame daugiau negu penkis nuomininkus.

l) Institucija: tai senelių namai, sveikatos priežiūros institucijos, religinės institucijos (vyrų, moterų vienuolynai), pataisos ar bausmės atlikimo vietos. Iš esmės institucijos skiriamos nuo kolektyvinių namų ūkių tuo, kad pirmosiose gyvenantys asmenys nėra individualiai atsakingi už savo namų ūkio tvarkymą. Kartais, remiantis šia taisykle, senelių namai gali būti laikomi kolektyviniu namų ūkiu.

2. ES-SPGS TIKSLINĖ POPULIACIJA

Tikslinė ES-SPGS populiacija yra visi privatūs namų ūkiai ir jų esami nariai, gyvenantys valstybės narės teritorijoje duomenų rinkimo metu. Asmenys, gyvenantys kolektyviniuose namų ūkiuose ir institucijose, paprastai nelaikomi tiksline populiacija.

Mažos nacionalinės teritorijos dalys, sudarančios ne daugiau kaip 2 % nacionalinės populiacijos, ir toliau išvardytos teritorijos gali būti išskirtos iš ES-SPGS, dėl to susitarus suinteresuotai valstybei narei ir Komisijai (Eurostatui).

1 LENTELĖ

Nacionalinės teritorijos, kurias galima išskirti iš ES-SPGS

Valstybė | Teritorijos |

Prancūzija | Prancūzijos Užjūrio departamentai ir teritorijos |

Nyderlandai | Vakarų Fryzų salos, išskyrus Texel |

Airija | Visos jūrinės salos, išskyrus Achill, Bull, Cruit, Gorumna, Inishnee, Lettermore, Lettermulan ir Valentia |

Jungtinė Karalystė | Škotija į šiaurę nuo Kaledonijos kanalo, Scilly salos |

3. IMTIES ATRANKA

1. Visiems ES-SPGS komponentams (grindžiamiems tyrimu arba registru), skerspjūvio ir išilginio pjūvio (pirminės imties) duomenys grindžiami nacionaliniu lygiu atstovaujančia tikimybine imtimi populiacijos, gyvenančios tos valstybės privačiuose namų ūkiuose nepriklausomai nuo kalbos, tautybės ir teisinio gyvenimo statuso. Šiam reikalui tinka visi privatūs namų ūkiai ir visi 16 metų ir vyresni asmenys namų ūkiuose.

2. Reprezentatyvios tikimybinės imtys turi būti gautos ir pagrindinius imčių atrankos, duomenų rinkimo ir duomenų analizės vienetus sudarantiems namų ūkiams, ir individualiems asmenims tikslinėje populiacijoje.

3. Imčių sistema ir imčių pasirinkimo metodai užtikrina, kad kiekvienam individui ir namų ūkiui tikslinėje populiacijoje priskiriama žinoma ir ne nulinė atrankos tikimybė.

4. Išimties būdu, pastraipos nuo 1 iki 3 Vokietijoje taikomos tik imties daliai, grindžiamai tikimybinių imčių atranka pagal Reglamento (EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos statistikos apie pajamas ir gyvenimo sąlygas 8 straipsnį.

4. IMTIES REPREZENTATYVUMAS

Dėl tikslumo reikalavimų patiems svarbiausiems kintamiesiems ir rezultatų gavimo tikslams tiek individualios valstybės lygiu, tiek ES kaip visumos lygiu, Reglamente (EB) Nr. 1177/2003 (9 straipsnis ir II priedas) nurodomas mažiausias siektinas efektyvus imties dydis.

Individualios valstybės gali norėti turėti didesnes imtis, kurios atitinka nacionalinius reikalavimus. Siekiant įvertinti projekto poveikį siektinam imties dydžiui nustatyti, skerspjūvio struktūrinis skurdo lygio rodiklis nacionaliniu lygiu, kaip jį apibrėžė Taryba, laikomas ataskaitiniais statistiniais duomenimis. Išilginio pjūvio komponentui šis skerspjūvio rodiklis gali būti nustatytas nuo pirmųjų kiekvienos išilginio pjūvio duomenų eilės metų. Veiksnys, kuriuo reikiamą imties dydį reikia didinti atsižvelgiant į neatsakymą ir modelio poveikius, kiekvienos valstybės vertinamas remiantis praeities patirtimi ir pasiūlytu tyrimo modeliu, susitarus su Komisija (Eurostatu).

5. TIKSLUMO REIKALAVIMAI DUOMENŲ SKELBIMUI

Tikslumo reikalavimai, susiję su skelbimu duomenų, surinktų ES-SPGS, išreiškiami atsižvelgiant į imties stebėjimų, kuriais grindžiami statistiniai duomenys, skaičių ir neatsakymą atskiriems straipsniams (pridėjus prie visų neatsakymų vienetų lygmenyje). Komisija neskelbia įvertinimo, jei jis grindžiamas mažiau kaip 20 imčių stebėjimu, arba jei neatsakymas atitinkamam straipsniui yra didesnis kaip 50 %. Komisija skelbia duomenis su vėliavėle, jei vertinimas grindžiamas nuo 20 iki 49 imčių stebėjimais arba jei neatsakymas atitinkamam straipsniui yra didesnis kaip 20 % ir mažesnis kaip 50 % arba lygus 50 %. Komisija skelbia duomenis įprastiniu būdu, jei jie grindžiami 50 ar daugiau imčių stėbėjimų, o neatsakymas atskiram straipsniui neviršija 20 %.

Į visus duomenų skelbimus įtraukiama techninė informacija apie kiekvienos valstybės narės efektyvų imties dydį ir bendras nurodymas standartinės bent jau pagrindinių vertinimų paklaidos.

6. TOLESNIS TYRIMAS IMTIES ASMENŲ, IMTIES NAMŲ ŪKIŲ IR KOREZIDENTŲ ES-SPGS IŠILGINIO PJŪVIO KOMPONENTE

1. Tiriant laiko bėgyje įvykusius pakitimus individualiu lygiu ir apskaičiuojant socialinės sanglaudos rodiklį patvariam pajamų skurdui, visi imties asmenys, liekantys arba judantys privačiuose namų ūkiuose tyrimo aprėpiamoje nacionalinėje teritorijoje, lieka ES-SPGS imtyje mažiausiai ketverių metų laikotarpiui (grupės trukmei).

2. Išimties iš 1 pastraipos tvarka, valstybėse narėse, kuriose naudojamas rotacinis modelis, grupės trukmė gali svyruoti nuo vienerių iki mažiausiai ketverių metų replikoms, įvestoms pirmaisiais metais.

3. Imties asmenų, imties namų ūkių ir korezidentų tolesnio tyrimo taisyklės nurodytos toliau.

2 LENTELĖ

Imties asmenų, imties namų ūkių ir korezidentų tolesnio tyrimo taisyklės

Imties asmenys

Lieka

Išsikeliantys į privatų namų ūkį tyrimo aprėpiamoje nacionalinėje teritorijoje | Stebimi naujoje namų ūkio vietoje |

Kiti laikinai išvykę asmenys, kurie dar vis laikomi namų ūkio nariais | Aprėpiami namų ūkyje, kuriam jie priklauso |

Asmenys, kurie nebėra privataus namų ūkio nariai arba kurie išvyko už tyrimo aprėpiamos nacionalinės teritorijos ribų | Iškrinta iš apklausos |

Imties namų ūkiai

Lieka

Neįskaičiuojami vienerius metus, nes neįmanoma nustatyti adreso, kadangi jame negyvenama, jis neužimtas arba pamestas (nėra informacijos apie tai, kas nutiko namų ūkiui), arba namų ūkis atsisako bendradarbiauti | Iškrinta |

Nesusisiekta pirmais grupės metais arba nesusisiekta du metus iš eilės, nes neįmanoma kreiptis į adresą, kadangi visas namų ūkis laikinai išvykęs arba negali atsakyti dėl nesugebėjimo ar ligos | Iškrinta |

Korezidentai

Lieka

Gyvena namų ūkyje, kuriame yra mažiausiai vienas imties asmuo | Stebimi |

Gyvena namų ūkyje, kuriame nėra imties asmenų | Iškrinta |

7. PRISKYRIMAS IR SVĖRIMAS

1. Jei dėl neatsakymo į pajamų kintamuosius komponentų lygiu trūksta duomenų, taikomi derami statistinio priskyrimo metodai.

2. Jei tiesiogiai nesurenkama jokių bendrų pajamų kintamųjų komponentų lygyje, siekiant gauti reikiamus tikslinius kintamuosius taikomi derami statistinio priskyrimo ir (arba) modeliavimo metodai.

3. Jei imties namų ūkyje neatsakoma į individualią anketą, siekiant įvertinti visas namų ūkio pajamas, taikomos deramos statistinės svėrimo ir (arba) priskyrimo procedūros.

4. Svėrimo veiksniai apskaičiuojami kaip reikalaujama siekiant atsižvelgti į vienetų atrankos tikimybę, neatsakymą ir, kaip dera, derinti imtį prie išorinių duomenų, susijusių su namų ūkių ir asmenų pasiskirstymu tikslinėje populiacijoje, pvz., lyties, amžiaus (penkių metų amžiaus grupės), namų ūkio dydžio ir sudėties bei regiono (NUTS II lygis), arba susijusių su pajamų duomenimis iš kitų nacionalinių šaltinių, kai suinteresuotos valstybės narės mano, kad tokie išoriniai duomenys yra pakankamai patikimi.

5. Valstybės narės pateikia Komisijai (Eurostatui) visą reikalaujamą informaciją apie apklausos organizavimą ir metodologiją, jos taip pat nurodo kriterijus, taikytus renkantis imties modelį ir dydį.

[1] OL L 298, 2003 11 17, p. 1.

--------------------------------------------------

Top