EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0507

2003 m. birželio 13 d. Tarybos Sprendimas dėl Europos bendrijos prisijungimo prie 1979 m. Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų Konvencijos Protokolo dėl rūgštėjimo, eutrofikacijos ir pažemio ozono mažinimo

OJ L 179, 17.7.2003, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 047 P. 172 - 173
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 047 P. 172 - 173
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 047 P. 172 - 173
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 047 P. 172 - 173
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 047 P. 172 - 173
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 047 P. 172 - 173
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 047 P. 172 - 173
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 047 P. 172 - 173
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 047 P. 172 - 173
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 032 P. 62 - 63
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 032 P. 62 - 63
Special edition in Croatian: Information about publishing OJ Special Edition not found, P. 235 - 236

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/507/oj

32003D0507Oficialusis leidinys L 179 , 17/07/2003 p. 0001 - 0002


Tarybos Sprendimas

2003 m. birželio 13 d.

dėl Europos bendrijos prisijungimo prie 1979 m. Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų Konvencijos Protokolo dėl rūgštėjimo, eutrofikacijos ir pažemio ozono mažinimo

(2003/507/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 175 straipsnio 1 dalies, kartu ir 300 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos pirmą sakinį ir 3 dalies pirmą pastraipą,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [2],

kadangi:

(1) Rūgštėjimas, eutrofikacija ir pažemio ozonas daro nepriimtiną žalą aplinkai ir žmonių sveikatai Bendrijoje.

(2) 1999 m. lapkričio 30 d. Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos Vykdomasis organas patvirtino Protokolą dėl rūgštėjimo, eutrofikacijos ir pažemio ozono mažinimo (Geteborgo protokolas); Geteborgo protokolas kiekvienai nacionalinei šaliai nustato keturių pagrindinių į orą išmetamų teršalų prekursorių - sieros dioksido, azoto oksidų, lakiųjų organinių junginių ir amoniako - didžiausias leistinas ribas; tas didžiausias leistinas ribas reikia įgyvendinti iki 2010 m.

(3) Geteborgo protokolo įgyvendinimas padės Bendrijai pasiekti aplinkos ir žmonių sveikatos apsaugos srityje nustatytus tikslus.

(4) 2001 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/81/EB dėl tam tikrų atmosferos teršalų išmetimo nacionalinių ribų [3] nustato privalomas aukščiausias nacionalines išmetamų į orą teršalų ribas, būtinas įvykdyti ne vėliau kaip iki 2010 m., kurios yra tokios pat arba dar griežtesnės nei ribos, kurių kiekviena valstybė narė privalo laikytis pagal Geteborgo protokolą.

(5) 2001 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/80/EB dėl tam tikrų teršalų, išmetamų į orą iš didelių kurą deginančių įrenginių, apribojimo [4] nustato naujas iš šio sektoriaus išmetamų teršalų ribines vertes, kurios atitinka vertes, nustatytas Geteborgo protokole.

(6) Dėl to Bendrija turėtų prisijungti prie Geteborgo protokolo,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Šiuo sprendimu Bendrijos vardu patvirtinamas Bendrijos prisijungimas prie 1979 m. Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos Protokolo dėl rūgštėjimo, eutrofikacijos ir pažemio ozono mažinimo.

Protokolo tekstas yra pateiktas šio sprendimo priede.

2 straipsnis

Šiuo sprendimu Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį ar asmenis, įgaliotus prisijungimo dokumentą deponuoti Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui pagal Protokolo 16 straipsnį.

3 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Liuksemburge, 2003 m. birželio 13 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. Papandreou

[1] OL C 151 E, 2002 6 25, p. 74.

[2] Nuomonė pareikšta 2002 m. liepos 4 d. (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

[3] OL L 309, 2001 11 27, p. 22.

[4] OL L 309, 2001 11 27, p. 1.

--------------------------------------------------

Top