EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0076

2003 m. vasario 1 d. Tarybos sprendimas, numatantis būtinas prie Europos bendrijos steigimo sutarties pridėto Protokolo dėl EAPB sutarties galiojimo pabaigos finansinių padarinių ir dėl Anglių ir plieno mokslinių tyrimų fondo įgyvendinimo priemones

OJ L 29, 5.2.2003, p. 22–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 004 P. 243 - 246
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 004 P. 243 - 246
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 004 P. 243 - 246
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 004 P. 243 - 246
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 004 P. 243 - 246
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 004 P. 243 - 246
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 004 P. 243 - 246
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 004 P. 243 - 246
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 004 P. 243 - 246
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 004 P. 93 - 96
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 004 P. 93 - 96
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 001 P. 103 - 105

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/08/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/76(1)/oj

32003D0076Oficialusis leidinys L 029 , 05/02/2003 p. 0022 - 0024


Tarybos Sprendimas

2003 m. vasario 1 d.

numatantis būtinas prie Europos bendrijos steigimo sutarties pridėto Protokolo dėl EAPB sutarties galiojimo pabaigos finansinių padarinių ir dėl Anglių ir plieno mokslinių tyrimų fondo įgyvendinimo priemones

(2003/76/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į prie Europos bendrijos steigimo sutarties pridėtą Protokolą dėl EAPB sutarties galiojimo pabaigos finansinių padarinių ir dėl Anglių ir plieno mokslinių tyrimų fondo, ypač į jo 2 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [2],

kadangi:

(1) Pagal Europos anglių ir plieno bendrijos (EAPB) steigimo sutarties 97 straipsnį ši sutartis nustojo galioti 2002 m. liepos 23 d.

(2) Prie Europos bendrijos steigimo sutarties pridėtas Protokolas (toliau – Protokolas) perduoda EAPB turtą ir įsipareigojimus Europos bendrijai ir paskirsto grynąją šio turto vertę pagal 2002 m. liepos 23 d. EAPB balansą su anglių ir plieno pramone susijusiems moksliniams tyrimams. Toks turto panaudojimas atitinka plėtros ir užimtumo rezoliuciją, kurią Europos Vadovų Taryba priėmė 1997 m. birželio 16 ir 17 d. susitikime Amsterdame [3], ir Tarybos bei valstybių narių Vyriausybių atstovų, posėdžiavusių Taryboje, 1998 m. liepos 20 d. [4] ir 1999 m. birželio 21 d. [5] rezoliucijas.

(3) Būtina nustatyti, kaip asignavimai moksliniams tyrimams paskirstomi tarp abiejų susijusių sektorių.

(4) Būtina numatyti Protokolo įgyvendinimo taisykles, ypač sprendimų priėmimo tvarką, pagal kurią priimamos Anglių ir plieno mokslinių tyrimų fondo turto valdymo daugiametės finansinės gaires ir Anglių ir plieno mokslinių tyrimų fondo mokslinių tyrimų programos (toliau – programos) daugiametės techninės gairės, atsižvelgiant į tai, kad kai šiame sprendime nenumatyta kitaip, Komisija yra atsakinga už tai, kad turtas būtų valdomas laikantis atitinkamų Europos bendrijos sutarties ir jos pagrindu priimtų antrinės teisės aktų nuostatų.

(5) Pasibaigus EAPB galiojimo laikui, tam tikros ir pajamų, ir išlaidų finansinės operacijos vis dar bus neatliktos dėl EAPB einamosios veiklos biudžeto įgyvendinimo už prieš tai buvusius metus ir dėl EAPB skolinimosi ir skolinimo veiksmų.

(6) Būtina paskirti instituciją, kuri būtų atsakinga už šių operacijų likvidavimą ir tam reikalingos tvarkos nustatymą. Būtų tikslinga patikėti operacijų likvidavimą Komisijai ir nustatyti, kad reikia laikytis 2002 m. liepos 23 d. galiojančios tvarkos pagal EAPB sutartį ir antrinės teisės aktus.

(7) 1996 m. rugsėjo 11 d. susitikime Komisija nusprendė, kad turėtų būti išlaikyti rezervai, kurie po 2002 m. padengtų 100 % negrąžintų paskolų, kurios nepadengtos valstybės narės garantija. EAPB administruotos lėšos 2002 m. liepos 23 d. apytiksliai sudarė 1,6 mlrd. eurų. Ši suma keisis priklausomai nuo finansinės veiklos, kurią vis dar reikės atlikti prieš pasibaigiant EAPB sutarties galiojimui ir po jo.

(8) Jei skolininkai nevykdo įsipareigojimų likvidavimo laikotarpiu po 2002 m. liepos 23 d. ir siekiant užtikrinti anglių ir plieno mokslinių tyrimų instrumento metinį stabilumą, bet koks EAPB skolininko neįvykdytas įsipareigojimas pirmiausia turėtų būti padengiamas iš kapitalo ir tik tada iš pajamų, skirtų moksliniams tyrimams finansuoti,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1. Komisijai pavedama likviduoti Europos anglių ir plieno bendrijos finansines operacijas, kurios vis dar vykdomos pasibaigus EAPB sutarties galiojimui. Jei EAPB skolininkas nevykdo įsipareigojimų likvidavimo laikotarpiu, dėl to susidaręs nuostolis pirmiausia padengiamas iš turimo kapitalo ir tik tada iš einamųjų metų pajamų. Prieš panaikindama bet kokią pretenziją įsipareigojimų nevykdančiam EAPB skolininkui, Komisija išnaudos visas teisės gynimo priemones, įskaitant garantijų (hipotekos, užstatų, banko garantijų ir kitų) pareikalavimą. Komisija išsaugo teisę į visus įmanomus veiksmus tuo atveju, jei skolininkas vėl taptų mokus.

2. Likvidavimas vykdomas laikantis šioms operacijoms taikomų taisyklių ir tvarkos, Bendrijos institucijoms naudojantis EAPB sutartyje ir 2002 m. liepos 23 d. galiojusiuose antrinės teisės aktuose numatytais įgaliojimais ir prerogatyvomis.

2 straipsnis

1. Komisija turtą valdo taip, kad užtikrintų ilgalaikį pelną. Likvidus turtas turėtų būti investuojamas siekiant didžiausio įmanomo pelno užstato ribose.

2. Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu ir pasikonsultavusi su Europos Parlamentu, kvalifikuota balsų dauguma priima turto valdymo daugiametes finansines gaires.

3 straipsnis

1. Kiekvienais metais parengiamos pelno (nuotolio), balanso ir finansinė ataskaitos siekiant atskirai nuo likusių Bendrijų kitų finansinių operacijų parodyti 1 straipsnyje numatytas likvidavimo operacijas ir kapitalo investicijų sandorius pagal 2 straipsnį.

Šios finansinės ataskaitos pridedamos prie Komisijos kasmet pagal EB sutarties 275 straipsnį ir Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomą finansinį reglamentą rengiamų finansinių ataskaitų.

2. Straipsnio 1 dalyje nurodytoms operacijoms taikomi Europos Parlamento, Tarybos ir Audito Rūmų įgaliojimai, susiję su kontrole ir išmokomis, kaip nustatyta Europos bendrijos steigimo sutartyje ir Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomame finansiniame reglamente.

4 straipsnis

1. Grynosios pajamos iš 2 straipsnyje numatytų investicijų sudaro Europos Sąjungos bendrojo biudžeto pajamas. Šios pajamos skiriamos konkrečiam tikslui, būtent mokslinių tyrimų projektams, susijusiems su anglių ir plieno pramone, kuriems netaikoma mokslinių tyrimų pamatinė programa, finansuoti. Šios pajamos sudaro Anglių ir plieno mokslinių tyrimo fondą, kurį tvarko Komisija.

2. Straipsnio 1 dalyje nurodytos pajamos paskirstomos taip: 27,2 % skiriant su anglimi susijusiems moksliniams tyrimams ir 78,8 % su plienu susijusiems moksliniams tyrimams. Prireikus Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, vieningai pakeičia lėšų paskirstymą su anglimi susijusiems moksliniams tyrimams ir su plienu susijusiems moksliniams tyrimams.

3. Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu ir pasikonsultavusi su Europos Parlamentu, kvalifikuota balsų dauguma priima programos daugiametes technines gaires.

4. Bet kurių metų gruodžio 31 d. nepanaudotos pajamos ir vis dar turimi iš šių pajamų susidarę asignavimai automatiškai perkeliami į kitus metus. Šie asignavimai negali būti perkelti į kitus biudžeto straipsnius.

5. Biudžeto asignavimai, susiję su įsipareigojimų panaikinimu, automatiškai netenka galios kiekvienų finansinių metų pabaigoje. Atidėjimai įsipareigojimams, tapę laisvi dėl įsipareigojimų panaikinimo, įrašomi į 3 straipsnio 1 dalyje nurodytas balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitas, ir iš pradžių grąžinami į likviduojamos EAPB turtą, o vėliau, užbaigus likvidavimą, į Anglių ir plieno mokslinių tyrimų fondo turtą. Sugrąžintos sumos tokiu pačiu būdu įtraukiamos į balanso ataskaitą ir pelno (nuostolio) ataskaitą.

5 straipsnis

1. Grynosios pajamos, iš kurių gali būti finansuojami mokslinių tyrimų projektai n + 2 metais, įtraukiamos į likviduojamos EAPB n metų balansą, o užbaigus likvidavimą, į Anglių ir plieno mokslinių tyrimų fondo turto balansą.

2. Siekiant sumažinti mokslinių tyrimų finansavimo svyravimus, atsirandančius dėl pasikeitimų finansų rinkose, taikomas išlyginimo efektas ir daroma nuostata dėl nenumatytų atvejų. Išlyginimo efekto apskaičiavimų ir nuostatos dėl nenumatytų atvejų nustatymo išsami informacija pateikiama priede.

6 straipsnis

Administracines išlaidas, susidarančias dėl šiame sprendime nurodytų likvidavimo, investicijų ir valdymo operacijų, atitinkančias 1965 m. balandžio 8 d. Europos Bendrijų bendros Tarybos ir bendros Komisijos steigimo sutarties 20 straipsnyje nustatytas išlaidas, kurios buvo patikslintos 1977 m. lapkričio 21 d. Tarybos sprendimu, padengia Komisija iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto.

7 straipsnis

EAPB turto ir įsipareigojimų dydį Komisija nustato balanse, kurio ataskaitinis laikotarpis baigiasi 2002 m. liepos 23 d.

8 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2002 m. liepos 24 d.

9 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2003 m. vasario 1 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. Papandreou

[1] OL C 180, 2001 6 26, p. 4.

[2] OL C 177, 2002 7 25, p. 28.

[3] OL C 236, 1997 8 2, p. 3.

[4] OL C 247, 1998 8 7, p. 5.

[5] OL C 190, 1999 7 7, p. 1.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

Tvarka, kurios laikomasi nustatant grynųjų pajamų, skiriamų Anglių ir plieno mokslinių tyrimų fondui, dydį

1. ĮŽANGA

Grynosios pajamos, kurios gali būti naudojamos mokslinių tyrimų projektams finansuoti, atitinka likviduojamos EAPB grynąjį metinį rezultatą, o vėliau, užbaigus likvidavimo procedūrą, Anglių ir plieno mokslinių tyrimų fondo turto grynąjį metinį rezultatą. Naudojamas metodas – tai finansavimo anglių ir plieno moksliniams tyrimams nustatymas n + 2 metams sudarant n metų balansą, atsižvelgiant į grynojo rezultato padidėjimo arba sumažėjimo, palyginti su anglių ir plieno moksliniams tyrimams patvirtintu paskutiniu finansavimo lygiu, dydžio pusę.

2. SĄVOKOS

n : ataskaitiniai metai

Rn : n metų grynasis rezultatas

Pn : n metų nuostata dėl nenumatytų atvejų

Dn + 1 : skirtos lėšos moksliniams tyrimams n + 1 metams (nustatyta rengiant balansą n – 1 metams)

Dn + 2 : skirtos lėšos moksliniams tyrimams n + 2 metams

3. NAUDOTI ALGORITMAI

Nustatant nuostatos dėl nenumatytų atvejų dydį ir moksliniams tyrimams skiriamą finansavimą n + 2 metams, kuris parodomas n metų balanse, naudojami tokie algoritmai:

3.1. atidėjimo nenumatytiems atvejams dydis:

P

= P

+ 0,5*

Rn – Dn+1

3.2. D

= D

+ 0,5*

Rn – Dn+1

Tam tikrais atvejais, suapvalinimui didinant reikalinga suma (arba suma, likusi dėl suapvalinimo mažinant) paimama iš atidėjimo nenumatytiems atvejams (arba grąžinama į jį).

--------------------------------------------------

Top