EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R2414

2001 m. gruodžio 7 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2414/2001 iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 539/2001, nustatantį trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami valstybių narių išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus

OJ L 327, 12.12.2001, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 004 P. 172 - 173
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 004 P. 172 - 173
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 004 P. 172 - 173
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 004 P. 172 - 173
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 004 P. 172 - 173
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 004 P. 172 - 173
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 004 P. 172 - 173
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 004 P. 172 - 173
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 004 P. 172 - 173
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 003 P. 189 - 190
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 003 P. 189 - 190
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 007 P. 9 - 10

No longer in force, Date of end of validity: 17/12/2018; panaikino 32018R1806

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2414/oj

32001R2414Oficialusis leidinys L 327 , 12/12/2001 p. 0001 - 0002


Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2414/2001

2001 m. gruodžio 7 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 539/2001, nustatantį trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami valstybių narių išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 62 straipsnio 2 punkto b papunkčio i papunktį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [1],

kadangi:

(1) Reglamente (EEB) Nr. 539/2001 [2] Rumunija yra priskirta prie trečiųjų šalių, kurios piliečiams vizos reikalavimas netaikomas, bet Rumunijos piliečių atleidimas nuo vizos reikalavimo priklauso nuo sprendimo, kurį vėliau turi priimti Taryba. Tas sprendimas turi būti priimtas remiantis ataskaita, kurią Komisija turėjo pateikti Tarybai ne vėliau kaip iki 2001 m. birželio 30 d. ir prie kurios turėjo būti pridėtos atitinkamos rekomendacijos.

(2) 2001 m. birželio 29 d. ataskaitoje Komisija pažymi, kad Rumunija padarė neginčijamą pažangą nelegalios imigracijos iš savo šalies, savo vizų politikos ir sienų kontrolės srityje. Komisija taip pat nurodo Rumunijos prisiimtus įsipareigojimus šioje srityje. Ataskaitos pabaigoje Komisija rekomenduoja Tarybai nuo 2002 m. sausio 1 d. netaikyti Rumunijos piliečiams vizos reikalavimo.

(3) Kad būtų galima Rumunijos piliečius atleisti nuo vizos reikalavimo, Reglamento (EB) Nr. 539/2001 nuostatos, laikinai išlaikančios vizos reikalavimą, turėtų būti panaikintos.

(4) Pagal Protokolo dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos, pridedamo prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, 1 straipsnį, Jungtinė Karalystė ir Airija nedalyvauja priimant šį reglamentą. Dėl to, nepažeidžiant to protokolo 4 straipsnio, šio reglamento nuostatos Airijai ar Jungtinei Karalystei netaikomos.

(5) Islandijos Respublikos ir Norvegijos Karalystės atžvilgiu, šis sprendimas plėtoja Šengeno acquis nuostatas, kurios priklauso sričiai, nurodytai 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos sprendimo 1999/437/EB dėl tam tikrų priemonių taikant Europos Sąjungos Tarybos, Islandijos Respublikos ir Norvegijos Karalystės sudarytą susitarimą dėl šių dviejų valstybių asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis [3] 1 straipsnio B dalyje,

(12) Šis reglamentas pateikia visiškai suderintą nuostatą dėl trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami valstybių narių išorės sienas, privalo turėti vizas, ir tų šalių, kurių piliečiams šis reikalavimas netaikomas.

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 539/2001 iš dalies keičiamas taip:

1) dvyliktoji konstatuojamoji dalis išdėstoma taip:

"(12) Šis reglamentas pateikia visiškai suderintą nuostatą dėl trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami valstybių narių išorės sienas, privalo turėti vizas, ir tų šalių, kurių piliečiams šis reikalavimas netaikomas.";

2) 1 straipsnio 2 dalis išdėstoma taip:

"II priedo sąraše nurodytų trečiųjų šalių piliečiams netaikomas šio straipsnio 1 dalyje nustatytas reikalavimas ne ilgesniam kaip trijų mėnesių bendros trukmės buvimui.";

3) 8 straipsnis išdėstomas taip:

"8 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.";

4) II priede panaikinama:

- žvaigždutė prie pavadinimo "Rumunija",

- išnaša, nurodanti 8 straipsnio 2 dalį.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas valstybėse narėse pagal Europos bendrijos steigimo sutartį.

Priimta Briuselyje, 2001 m. gruodžio 7 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. Verwilghen

[1] Nuomonė pateikta 2001 m. lapkričio 29 d. (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

[2] OL L 81, 2001 3 21, p. 1.

[3] OL L 176, 1999 7 10, p. 31.

--------------------------------------------------

Top