EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0800

1999 m. spalio 22 d. Tarybos sprendimas dėl Protokolo dėl specialiai saugomų teritorijų ir biologinės įvairovės Viduržemio jūroje sudarymo ir to protokolo priedų priėmimo (Barselonos konvencija)

OJ L 322, 14.12.1999, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 032 P. 191 - 192
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 032 P. 191 - 192
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 032 P. 191 - 192
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 032 P. 191 - 192
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 032 P. 191 - 192
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 032 P. 191 - 192
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 032 P. 191 - 192
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 032 P. 191 - 192
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 032 P. 191 - 192
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 020 P. 13 - 14
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 020 P. 13 - 14
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 016 P. 184 - 185

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/800/oj

Related international agreement

31999D0800Oficialusis leidinys L 322 , 14/12/1999 p. 0001 - 0017


Tarybos sprendimas

1999 m. spalio 22 d.

dėl Protokolo dėl specialiai saugomų teritorijų ir biologinės įvairovės Viduržemio jūroje sudarymo ir to protokolo priedų priėmimo (Barselonos konvencija)

(1999/800/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 175 straipsnio 1 dalį kartu su 300 straipsnio 2 dalies pirmuoju sakiniu ir 300 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę [1],

kadangi:

(1) Bendrija yra Viduržemio jūros apsaugos nuo taršos konvencijos (toliau – Barselonos konvencija) [2] Susitariančioji Šalis, kuri, be to, sudarė dar keturis protokolus, patvirtintus remiantis Barselonos konvencija, būtent, Protokolą dėl apsaugos nuo iš laivų ir lėktuvų išmetamų teršalų [3], Protokolą dėl bendradarbiavimo kovojant su teršimu nafta ir kitomis kenksmingomis medžiagomis [4], Protokolą dėl apsaugos nuo žemėje esančių taršos šaltinių [5] ir Protokolą dėl specialiai saugomų teritorijų [6];

(2) Komisija Bendrijos vardu Barselonos konvencijos Susitariančiųjų Šalių sudarytoje darbo grupėje dalyvavo derybose dėl Protokolo dėl specialiai saugomų teritorijų ir biologinės įvairovės Viduržemio jūros baseine, ir nuo jo įsigaliojimo dienos Protokolo dėl specialiai saugomų Viduržemio jūros baseino teritorijų pirmąjį variantą turi pakeisti naujasis protokolas, kaip nurodyta jo 32 straipsnyje;

(3) Bendrija 1995 m. birželio 10 d. Barselonoje pasirašė naują protokolą dėl specialiai saugomų teritorijų ir biologinės įvairovės Viduržemio jūroje, (toliau – Protokolas);

(4) be nuostatų, susijusių su svarbių Viduržemio jūros vietų apsaugos, naujajame Protokolo variante numatyta sudaryti nykstančių ar pavojuje esančių rūšių arba rūšių, kurių naudojimas kontroliuojamas, sąrašus (protokolo priedai);

(5) Įgaliotojų atstovų konferencijos (Barselona, 1995 m. birželio 9–10 d.), kurioje buvo patvirtintas ir pasirašytas Protokolas, baigiamajame akte numatyta kitame įgaliotojų atstovų susitikime patvirtinti Protokolo priedus;

(6) priedai buvo patvirtinti 1996 m. lapkričio 24 d. Monake vykusioje Įgaliotojų atstovų konferencijoje, prieš kurią 1996 m. lapkričio 23 d. įvyko ekspertų susitikimas; konferencijos metu priedai buvo pateikti pasirašyti; Komisija neturėjo įgaliojimo atstovauti Bendrijai;

(7) Viduržemio jūros valstybės narės, kaip Barselonos konvencijos ir jos protokolų Susitariančios Šalys, dalyvavo Įgaliotojų atstovų konferencijoje ir pasirašė priedus; tačiau baigiamajame konferencijos akte jos pareiškė, kad tuo atveju, kai priedai apima sritis, kurios priskiriamos Bendrijos kompetencijai, jos imsis visų būtinų veiksmų, kad priedus pasirašytų Bendrija;

(8) remiantis Sutarties 174 straipsniu, Bendrijos aplinkosaugos politika padeda siekti tikslų, susijusių su aplinkos kokybės išsaugojimu, apsauga bei gerinimu, ir skatina tarptautinio lygio priemones, skirtas išspręsti regionines arba pasaulines aplinkosaugos problemas;

(9) Protokolas ir jo priedai apima sritis, priklausančias Bendrijos aplinkosaugos kompetencijai (Direktyva 79/409/EEB dėl laukinių paukščių apsaugos [7], Direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos [8] ir taikomi rūšims, kurių naudojimas kontroliuojamas remiantis bendrąja žuvininkystės politika (BŽP)); šiuo atžvilgiu Bendrija imasi priemonių, užtikrinančių, kad šių tarptautinių susitarimų sudarymas neprieštarautų ir nepakeistų dabartinių Bendrijos teisės aktų taikymo srities,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

1. Bendrijos vardu patvirtinamas Protokolas dėl Viduržemio jūros specialiai saugomų teritorijų ir biologinės įvairovės bei jo priedai.

2. Minėto protokolo tekstas ir protokolo priedai pridedami prie šio sprendimo.

2 straipsnis

1. Tarybos pirmininkas Bendrijos vardu, remdamasis Protokolo dėl Viduržemio jūros specialiai saugomų teritorijų ir biologinės įvairovės 30 straipsniu, deponuoja depozitarui protokolo sudarymo dokumentą [9].

2. Tarybos pirmininkas Bendrijos vardu praneša apie Protokolo dėl specialiai saugomų Viduržemio jūros teritorijų ir biologinės įvairovės priedų priėmimą, remdamasis Viduržemio jūros apsaugos nuo taršos konvencijos [10] 16 straipsniu. Bendrijos priėmimą lydi šis sakinys: "Bendrija padės įgyvendinti priedų nuostatas sukurdama Natura 2000 tinklą."

3 straipsnis

Šis sprendimas paskelbiamas Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Jis įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimtas Liuksemburge, 1999 m. spalio 22 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

S. Mönkäre

[1] OL C 219, 1999 7 30, p. 186.

[2] Sprendimas 77/585/EEB, OL L 240, 1977 9 19, p. 1.

[3] Sprendimas 77/585/EEB, OL L 240, 1977 9 19, p. 1.

[4] Sprendimas 81/420/EEB, OL L 162, 1981 6 19, p. 4.

[5] Sprendimas 83/101/EEB, OL L 67, 1983 3 12, p. 1.

[6] Sprendimas 84/132/EEB, OL L 68, 1984 3 10, p. 36.

[7] OL L 103, 1979 4 25, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 97/49/EB (OL L 223, 1997 8 13, p. 9).

[8] OL L 206, 1992 7 22, p. 7. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 97/62/EB (OL L 305, 1997 11 8, p. 42).

[9] Protokolo dėl Viduržemio jūros specialiai saugomų teritorijų ir biologinės įvairovės įsigaliojimo datą Europos Sąjungos Tarybos Generalinis Sekretoriatas paskelbs Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

[10] Protokolo dėl Viduržemio jūros specialiai saugomų teritorijų ir biologinės įvairovės priedų įsigaliojimo datą Europos Sąjungos Tarybos Generalinis Sekretoriatas paskelbs Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

--------------------------------------------------

Top